ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του μαθηματικού υποδείγματος. Εφαρμογές χρησιμοποιώντας το R

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του μαθηματικού υποδείγματος. Εφαρμογές χρησιμοποιώντας το R"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του μαθηματικού υποδείγματος. Εφαρμογές χρησιμοποιώντας το R Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει και να υπογραμμίσει τη σημασία της ανάλυσης ευαισθησίας της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού και να το συνδέσει με ανάλογα προβλήματα. Η ανάλυση ευαισθησίας σκοπό έχει να μας πληροφορήσει τόσο για τις αλλαγές που επέρχονται στην λύση του προβλήματος εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους ενδιαφέροντος όσο και για την αξιοπιστία της λύσης που προέκυψε αρχικά. Η χρήση του λογισμικού R αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη εφόσον μας προσφέρει γρήγορα και με ακρίβεια τα αποτελέσματα της λύσης του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού που καλούμαστε να επιλύσουμε. Ωστόσο, σημαντικό είναι η γνώση ιδιαίτερα σε προβλήματα οικονομικού ενδιαφέροντος των αλλαγών που υπεισέρχονται. 6.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια, έχουμε κατά κύριο λόγο ασχοληθεί τόσο με την διατύπωση, μαθηματική τεκμηρίωση και παρουσίαση των μεθόδων του γραμμικού προγραμματισμού που χρειάζεται να εφαρμόσουμε σε κάθε τύπο προβλήματος ώστε να προσδιορίσουμε την βέλτιστη λύση του (τιμή αντικειμενικής συνάρτησης, ποσότητα των μεταβλητών απόφασης, υπολογισμός σκιωδών τιμών κ.α.), όσο και με την οικονομική ερμηνεία των ποσοτήτων ενδιαφέροντος με βάση το πλαίσιο αναφοράς του κάθε προβλήματος. Το επόμενο εύλογο βήμα στην ανάλυση ενός μαθηματικού υποδείγματος, είναι να προσδιορίσουμε την αξιοπιστία της βέλτιστης λύσης που προέκυψε μέσω της μεθόδου Simple. Με άλλα λόγια, ενδιαφερόμαστε να γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο είναι «ευαίσθητη» η λύση που έχουμε προσδιορίσει ως προς τις παραμέτρους εισόδου. Ο γενικός ορισμός της ευαισθησίας της βέλτιστης λύσης ενός μαθηματικού υποδείγματος, το οποίο έχουμε ήδη επιλύσει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους του γραμμικού προγραμματισμού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, αναφέρεται στην μεταβολή που μπορεί να υπάρξει στην βέλτιστη λύση εξαιτίας αλλαγών μίας ή περισσότερων παραμέτρων του προβλήματος, είτε πρόκειται για μεταβλητές απόφασης, για τεχνολογικούς συντελεστές ή για οποιοδήποτε άλλο συστατικό στοιχείο του ΠΓΠ. Στην περίπτωση των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, η ανάλυση ευαισθησίας μελετά την περίπτωση της μεταβολής της βέλτιστης λύσης ενός ΠΓΠ όταν αλλάξουν ορισμένα από τα αρχικά δεδομένα του. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβολές που εξετάζονται στην περίπτωση των ΠΓΠ αφορούν τα παρακάτω: μεταβολή στους συντελεστές κέρδους (για προβλήματα μεγιστοποίησης) ή κόστους (για προβλήματα ελαχιστοποίησης). μεταβολή των διαθέσιμων ποσοτήτων των πόρων. μεταβολή των συντελεστών του συστήματος των περιορισμών (δηλαδή των τεχνολογικών συντελεστών ή των συντελεστών μετατροπής). προσθήκη ή/και αφαίρεση μεταβλητών. προσθήκη ή/και αφαίρεση περιορισμών. Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, παρουσιάζοντας καθεμιά ξεχωριστά. Προκειμένου να αποκτήσουμε μια πλήρη και σαφή εικόνα για την σημασία της ανάλυσης ευαισθησίας, σε θεωρητικό επίπεδο, θα θεωρήσουμε το παρακάτω πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού σε κανονική μορφή ως εξής: ' c ma s.t. A = b 0 c, M, b M, A M, b 0 n 1 m 1 m n

2 Μπορούμε τώρα να θεωρήσουμε ως μια πρώτη βέλτιστη λύση του παραπάνω προβλήματος γραμμικού, τον αντίστοιχο βασικό πίνακα, και το διάνυσμα των συ- c B = c1, c2,..., c. Συνεπώς, μπορούμε να m υπολογίσουμε τη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης από τον τελευταίο πίνακα Simple για τον οποίο ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις, όπου ( Y1, Y2,..., Y n ) είναι οι στήλες του βέλτιστου πίνακα ο οποίος αντιστοιχεί στη βέλτιστη λύση: προγραμματισμού το ακόλουθο διάνυσμα, ( ) ' 0 = 10, 20,..., m 0,0,0,...0 B = ( P 1,P 2,...,P m ), το διάνυσμα των βασικών μεταβλητών B = ( 1, 2,..., m) ντελεστών κέρδους που αντιστοιχούν στις βασικές μεταβλητές ( ) ' ( Y Y Y ) Y = B by, = B P, Y=,,..., = B A n ' ' 1 0 = B 0 = B ' ' 1 = cy B = cb B A z cy cb b z c c c Το παρακάτω παράδειγμα το συναντήσαμε στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος συγγράμματος και θα το χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς προκειμένου να παρουσιάσουμε τις προαναφερθείσες περιπτώσεις της ανάλυσης ευαισθησίας. Ας υποθέσουμε ότι επιδιώκουμε να επιλύσουμε το παρακάτω ΠΓΠ το οποίο βρίσκεται σε τυπική μορφή: min Z = , 2, 3 s.t ,, Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο Simple, καταλήγουμε στον τελικό πίνακα Simple του προβλήματος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.1): B c cb b /2-1/ / /2-7/ /2 0 1 z Πίνακας 6.1 Τελικός πίνακας Simple του ΠΓΠ. θ 6.2 Μεταβολή σε κάποιν συντελεστή στην αντικειμενική συνάρτηση Η πρώτη περίπτωση που εξετάζουμε αφορά στην μεταβολή του συντελεστή κόστους, ενώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι μεταβολές σε αυτό το μέγεθος επηρεάζουν μόνο την τελευταία γραμμή του κάθε πίνακα. Έστω λοιπόν c = ( c ) ' 1, c2,..., c το καινούργιο διάνυσμα των συντελεστών κόστους. n Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε τον τελικό πίνακα και εκεί να αντικαταστήσουμε τα

3 ' ' c z, z0 με c z = cy B c, z0 = cy B 0. Κάτι τέτοιο θα μας δώσει την τελική λύση (ή αλλιώς, την νέα λύση) του προβλήματος μετά την μεταβολή. Στην περίπτωση όπου c z 0, η λύση που είχαμε πριν παραμένει βέλτιστη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ο αλγόριθμος Simple θα πρέπει να συνεχίσει μέχρις ότου έχουμε μόνο μηδενικά ή θετικά στοιχεία στην τελευταία γραμμή του πίνακα, όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα κεφάλαια (βλέπε π.χ.κεφάλαιο 3). Προκειμένου να καταστεί σαφής η παραπάνω μεταβολή, θα υπολογίσουμε τη νέα βέλτιστη λύση του προβλήματος, δοθέντος ενός νέου διανύσματος συντελεστών, π.χ. το c = ( 6, 3, 8) '. Αντικαθιστώντας στον τελικό πίνακα του προβλήματος (Πίνακας 6.2) τις νέες τιμές, έχουμε B c cb b ½ -1/ / /2-7/ /2 0 1 z Πίνακας 6.2 Πίνακας Simple του ΠΓΠ για την μεταβολή του συντελεστή κόστους. Παρατηρούμε ότι με την αλλαγή στους συντελεστές κόστους επιτυγχάνεται βέλτιστη λύση, οπότε ο αλγόριθμος Simple σταματά σ αυτό το σημείο. θ 6.3 Μεταβολή στις ποσότητες των διαθέσιμων πόρων Στην περίπτωση κατά την οποία σ ένα ΠΓΠ υπάρξει μια αλλαγή στην ποσότητα κάποιας ή κάποιων εκ των διαθέσιμων ποσοτήτων, στον τελικό πίνακα του προβλήματος το μόνο που επηρεάζεται είναι η πρώτη στήλη. Συνεπώς, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι η αντικατάσταση της πρώτης στήλης η οποία δίνεται από το διάνυσμα και με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέραμε προηγουμένως, η στήλη αυτή αντικαθίσταται Y0 z0-1 Y 0 B b από το καινούργιο διάνυσμα '. z0 cy B 0 Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική με την προηγούμενη περίπτωση, οι καινούργιες αλλαγές θα πρέπει να ελεγχθούν ώστε να εξετάσουμε το εάν θα έχουμε μια βέλτιστη λύση. Εάν Y 0 0, τότε η λύση που έχουμε είναι εφικτή. Στην αντίθετη περίπτωση, συνεχίζουμε με τη δεύτερη φάση του δυικού αλγόριθμου Simple. Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το δυϊκό πρόβλημα, θα έχουμε μία μετατροπή των σταθερών όρων (διαθέσιμων ποσοτήτων) σε συντελεστές κόστους και κάλλιστα θα μπορούσαμε να μεταφερθούμε στην πρώτη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, μπορούμε να υπολογίσουμε τη νέα βέλτιστη λύση του προβλήματος όταν το καινούργιο διάνυσμα των διαθέσιμων ποσοτήτων δίνεται ως b = ( 3, 2, 1, 0). Προκειμένου να προσδιορίσουμε την λύση που προκύπτει μέσω της συγκεκριμένης μεταβολής, θα πρέπει να -1 Y 0 B b χρησιμοποιήσουμε την σχέση '. z0 cy B 0 Επομένως, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αντίστροφο του βασικού πίνακα Β που αντιστοιχεί στην βέλτιστη λύση του ΠΓΠ και να τον πολλαπλασιάσουμε με το καινούργιο διάνυσμα b = ( 3, 2, 1, 0) όπως φαίνε- ται παρακάτω:

4 Y / = B b = = / Μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε την νέα τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο. Παρατηρούμε ότι η λύση που παίρνουμε δεν είναι εφικτή, αφού ορισμένες μεταβλητές αποκτούν αρνητικές τιμές. 6.4 Μεταβολή των συντελεστών μετατροπής του συστήματος των περιορισμών Η μεταβολή των συντελεστών μετατροπής του συστήματος των περιορισμών επιφέρει μια σημαντική αλλαγή στον πίνακα Α (πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών του γραμμικού συστήματος των περιορισμών) ενώ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η κατηγορία μεταβολής των παραμέτρων του μαθηματικού υποδείγματος στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας, είναι από τις πιο ουσιαστικές. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις οι οποίες αφορούν στον πίνακα B = ( P 1,P 2,...,P m ) όπως φαίνεται παρακάτω: η πρώτη περίπτωση, αναφέρεται σε μεταβολές παραμέτρων οι οποίες δεν αφορούν τις βασικές στήλες της βέλτιστης λύσης του αρχικού ΠΓΠ και συνεπώς ο πίνακας Β παραμένει αμετάβλητος. Η μοναδική αντικατάσταση που γίνεται, αφορά στις στήλες Y οι οποίες στις αντίστοιχες P, έχουν 1 αλλάξει χρησιμοποιώντας τον τύπο Y = B P και υπολογίζοντας στον τελικό πίνακα Simple του προβλήματος τις διαφορές c z. Η συνέχεια είναι γνωστή, καθώς στην περίπτωση κατά την οποία c z 0, τότε η λύση παραμένει βέλτιστη ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ο αλγόριθμος Simple θα πρέπει να συνεχίσει τις επαναλήψεις προκειμένου να καταλήξει στην βέλτιστη γωνιακή λύση. κατά την δεύτερη περίπτωση, οι μεταβολές επηρεάζουν τον πίνακα Β και συνεπώς μεταβάλλονται όλες οι στήλες Y του τελικού πίνακα Simple. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την 1 περίπτωση, αφορά στην προσθήκη k ακόμα στηλών Y n+ = B P, = 1,2,..., k, με τους ίδιους συντελεστές κόστους (ή κέρδους στην περίπτωση των προβλημάτων μεγιστοποίησης). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που έχουμε ήδη περιγράψει, καθώς η κύρια επιδίωξή μας είναι να τις μετατρέψουμε σε βασικές, αφαιρώντας τις αντίστοιχες αρχικές βασικές μεταβλητές που ήδη υπάρχουν στον πίνακα. Είναι προφανές, ότι η χρήση του αλγορίθμου Simple είναι αναγκαία για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Ας υποθέσουμε ότι αντί του πρώτου και δεύτερου περιορισμού, έχουμε τους ακόλουθους δύο περιορισμούς: Με βάση τους κανόνες της θεωρίας, η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω, το πρωταρχικό μας μέλημα είναι να εξετάσουμε αν ο καινούργιος πίνακας του συστήματος των περιορισμών μεταβλήθηκε αλλά ταυτόχρονα και να σημειώσουμε εάν έχουν γίνει αλλαγές σε βασικές ή/και μη βασικές μεταβλητές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καινούργιος πίνακας των συντελεστών μετατροπής των μεταβλητών απόφασης δίνεται ως εξής: A =

5 Παρατηρούμε ότι η μεταβλητή που αλλάζει δεν είναι βασική και μπορούμε να υπολογίσουμε την καινούργια αυτή μεταβλητή ως εξής: / /2 = = / /2 Κατόπιν, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον τελικό πίνακα Simple και να αντικαταστήσουμε την μεταβλητή 2 με την καινούργια μεταβλητή 2 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στην συνέχεια, προχωρούμε στον υπολογισμό της γραμμής c z και εφόσον ισχύει ότι c z 0, τότε έχουμε προσδιορίσει τη βέλτιστη λύση και ο αλγόριθμος Simple σταματάει, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.3). B c cb b /2-1/ / /2 5/ / z Πίνακας 6.3 Πίνακας Simple του ΠΓΠ για την μεταβολή των συντελεστών μετατροπή του συστήματος. θ 6.5 Προσθήκη και αφαίρεση μεταβλητών απόφασης Η περίπτωση της προσθήκης ή αφαίρεσης μεταβλητών θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αποτελεί μία ειδική περίπτωση της μεταβολής των συντελεστών του συστήματος των περιορισμών. Η λογική πίσω από αυτή την παρατήρηση συνδέεται με το γεγονός ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε νέα μεταβλητή που εισάγεται, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρχε και στο προηγούμενο πρόβλημα με συντελεστές μετατροπής ίσους με μηδέν. Στην περίπτωση της αφαίρεσης μεταβλητών, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές παραμένουν στο καινούργιο ΠΓΠ με συντελεστές ίσους με μηδέν. Θεωρώντας το αρχικό πρόβλημα ως σημείο αναφοράς, στην περίπτωση που προστεθεί μια καινούργια μεταβλητή με συντελεστή κόστους c 8 = 4 και αντίστοιχη στήλη ( ) ' 8 = 6,0,0,1, η νέα βέλτιστη λύση του προβλήματος προκύπτει υπολογίζοντας την αντίστοιχη στήλη την οποία προσθέτουμε στον τελικό πίνακα ως εξής: Y / = B = = / Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος είναι και ο τελικός εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη c z 0, δεν επέρχονται αλλαγές στην βέλτιστη λύση και ως εκ τούτου ο αλγόριθμος Simple σταματά τις επαναλήψεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.4)

6 B c cb b /2-1/ / /2 5/ / z Πίνακας 6.4 Πίνακας Simple του ΠΓΠ για την προσθήκη-αφαίρεση μεταβλητών. 6.6 Προσθήκη και αφαίρεση περιορισμών Η προσθήκη ή/και η αφαίρεση ενός ή περισσότερων περιορισμών είναι μια συνηθισμένη τακτική επιπρόσθετης θα λέγαμε βελτιστοποίησης σε αρκετά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, υπό την έννοια ότι η προσθήκη επιπλέον περιορισμών ενδυναμώνει την ακρίβεια ή την ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος. Το πρόβλημα, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί ελέγχοντας εάν η βέλτιστη λύση επαληθεύει τον νέο περιορισμό. Εάν η απάντηση είναι θετική, τότε η βέλτιστη λύση διατηρείται ενώ εάν όχι, τότε θα προκύψει μια καινούργια βέλτιστη λύση. Για να υπολογίσουμε την βέλτιστη λύση, έχουμε στην διάθεση μας τις εξής επιλογές: 1. να μετατρέψουμε το πρωτεύον πρόβλημα ΠΓΠ σε δυικό προσθέτοντας μια νέα μεταβλητή, ή 2. να εισαγάγουμε τον νέο περιορισμό με την μορφή εξίσωσης στον τελικό πίνακα Simple δημιουργώντας μια μη βασική δυνατή λύση και κατόπιν να προσφύγουμε στον δυικό αλγόριθμο Simple. Πιο συγκεκριμένα, εάν θεωρήσουμε ότι στο ΠΓΠ εισέρχονται s επιπλέον περιορισμοί της μορφής: ΓB + Ν d, Γ M, M, d M, M, M s m s n m s 1 B m 1 Ν n m 1 θα πρέπει να εξετάσουμε εάν οι επιπλέον αυτοί περιορισμοί ικανοποιούν τη βέλτιστη λύση. Στην περίπτωση που δεν την ικανοποιούν, τότε προσθέτουμε σε κάθε περιορισμό, s, μια μεταβλητή απόκλισης με τον βασικό μας πίνακα B να παίρνει την κάτωθι μορφή: B 0 B = Γ I, ενώ όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Επομένως, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τον αντίστροφο του νέου πίνακα Β 1 1 Β 0 = 1 ΓB Ι αλλά και τις μη βασικές στήλες του με βάση τις σχέσεις ς Yo Yo = και Y ΓYo + d ενώ το Y = + Δ ΓY Δ ααντιπροσωπεύει την στήλη του πίνακα Δ που αντιστοιχεί στην μεταβλητή. με = 1,2,..., n Στην περίπτωση που προστεθεί ένας νέος περιορισμός στο ΠΓΠ, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός , θα πρέπει να υπολογίσουμε τη νέα βέλτιστη λύση του προβλήματος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν η βέλτιστη λύση του αρχικού μας προβλήματος ικανοποιεί τον νέο περιορισμό. Παρατηρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται οπότε χρειάζεται να καταφύγουμε στην λύση της προσθήκης μιας νέας μεταβλητής απόκλισης. Συνεπώς, θα έχουμε ότι:

7 Γ + Δ + d, B B Ν 8 ' ' ( 4, 5, 6, 7) Ν ( 4, 3, 6, 7) ( 0,0,0,0 ), ( 0, 5,0,0 ), d 3 =, = Γ = = = Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε ότι: ΓY + d =..., Y = o o ΓY + =..., Y = ΓY + =..., Y = ΓY + =..., Y = ΓY + =..., Y = Τέλος, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε σχηματίζοντας τον αντίστοιχο πίνακα και συνεχίζοντας με τον δυικό αλγόριθμο Simple, ώστε σε κάποιο επόμενο βήμα να προσδιορίσουμε εκ νέου τη βέλτιστη λύση. ' ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( ) 6.7 Παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικασία της ανάλυσης ευαισθησίας Η ανάλυση ευαισθησίας αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία και πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού που καλούμαστε να επιλύσουμε. Όπως παρουσιάσαμε και παραπάνω, υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν προσοχής και ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εστιάσει στα σημεία αυτά. Πιο συγκεκριμένα: στην περίπτωση που κάποιος συντελεστής κέρδους (ή κόστους), ξεπεράσει τα διαστήματα εμπιστοσύνης στην τελευταία σειρά του τελικού πίνακα Simple ( c z), απαιτείται η συνέχιση του αλγορίθμου Simple για την εύρεση μιας νέας γωνιακής λύσης. το διάστημα για τις ποσότητες των δεσμευτικών περιορισμών αντιπροσωπεύει τα όρια μέσα στα οποία μπορούν αυτές να μεταβάλλονται χωρίς όμως να προκύψει αντικατάσταση στις βασικές μεταβλητές του προβλήματος και κατά συνέπεια να μην χρειαστεί επανάληψη του αλγορίθμου Simple. οι τιμές των μεταβλητών μεταβάλλονται σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής (δηλαδή τις στήλες) του πίνακα και το κέρδος (κόστος) σύμφωνα με την αντίστοιχη τιμή του περιορισμού. οι μη-δεσμευτικοί περιορισμοί έχουν μόνο ένα όριο (κατώτατο στην περίπτωση που είναι του τύπου και ανώτατο στην περίπτωση που είναι του τύπου ). για μεταβολές των ποσοτήτων των διαθέσιμων πόρων των μη-δεσμευτικών περιορισμών εντός των ορίων, η βέλτιστη λύση δεν μεταβάλλεται. Στην περίπτωση μεταβολής των τεχνολογικών συντελεστών (ή συντελεστών μετατροπής) του συστήματος των περιορισμών σε κάποια/ες από τις μεταβλητές απόφασης, μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 1. Αλλαγή σε μη-βασική μεταβλητή Αν η αλλαγή στους συντελεστές μετατροπής αφορά σε μια μη-βασική μεταβλητή, τότε με βάση τον 1 τελικό πίνακα Simple και χρησιμοποιώντας τον τύπο ˆ Xi = B a ˆi, όπου ˆ 1 X i είναι οι νέες τιμές, B είναι ο βασικός πίνακας του τελικού πίνακα Simple και a ˆi είναι το διάνυσμα των νέων συντελεστών μετατροπής, υπολογίζουμε τις νέες τιμές της μη-βασικής μεταβλητής. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας τον τελικό πίνακα Simple, αντικαθιστούμε τις νέες τιμές της μη-βασικής μεταβλητής, ενώ ο συντελεστής κέρδους ή κόστους παραμένει σταθερός. Υπολογίζουμε εκ νέου το κριτήριο βελτιστότητας (δηλαδή την γραμμή c z) και ανάλογα με τον αντικειμενικό σκοπό του ΠΓΠ αποφασίζουμε εάν ή όχι η λύση είναι βέλτιστη. Αν δεν είναι βέλτιστη, προβαίνουμε στον υπολογισμό του επόμενου πίνακα Simple. 2. Αλλαγή (και) σε βασική μεταβλητή Στην περίπτωση κατά την οποία οι αλλαγές αφορούν και βασικές μεταβλητές, τότε υπολογίζουμε εκ νέου τις τιμές με βάση τον παραπάνω τύπο όπως και στην περίπτωση που η αλλαγή αφορά σε μη βασική μεταβλητή

8 Κατόπιν, μεταβαίνουμε στον τελικό πίνακα Simple όπου αφήνουμε την στήλη της βασικής μεταβλητής που άλλαξε ως ήταν και προσθέτουμε (στον τελικό πίνακα Simple) μια νέα στήλη με τις τιμές που υπολογίσαμε παραπάνω, χρησιμοποιώντας τους ίδιους συντελεστές κέρδους (ή κόστους). Χρησιμοποιώντας διαδοχικούς πίνακες Simple, τις μετατρέπουμε σε βασικές μεταβλητές διώχνοντας τις αντίστοιχες αρχικές βασικές στήλες, μέχρις ότου να καταλήξουμε στον τελικό πίνακα. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγές αφορούν σε αρκετές από τις βασικές στήλες είναι προτιμότερο να λύσουμε το ΠΓΠ από την αρχή. Επίσης, βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να σχηματίζεται βάση (μοναδιαίος πίνακας) αρχικά. 6.8 Ανάλυση ευαισθησίας ενός μαθηματικού υποδείγματος με την χρήση του λογισμικού R Όπως έχει ήδη γίνει σαφές από τις ενότητες που έχουν προηγηθεί, η ανάλυση ευαισθησίας εξετάζει την επίδραση των αλλαγών των παραμέτρων του ΠΓΠ στην βέλτιστη λύση του. Στην παρούσα ενότητα, θα δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό R ώστε να προβούμε σε ανάλυση ευαισθησίας γρήγορα και με ακρίβεια. Προκειμένου να αποφύγουμε (ακούσιες) επαναλήψεις των όσων έχουν ήδη παρουσιαστεί στις ενότητες προηγούμενων κεφαλαίων, θα ακολουθήσουμε την σειρά των μεταβολών που παρουσιάστηκαν στο παρόν kεφάλαιο εστιάζοντας κάθε φορά στις βασικές συνιστώσες της λύσης (τιμή αντικειμενικής συνάρτησης, βέλτιστες τιμές των μεταβλητών απόφασης, σκιώδεις τιμές) του ΠΓΠ. Ας υποθέσουμε το παρακάτω πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού: Έστω ένας βιομηχανικός κλάδος που παράγει δύο διαφορετικά μεταξύ τους προϊόντα χρησιμοποιώντας ώρες από το τμήμα επεξεργασίας και ώρες από το τμήμα συναρμολόγησης. Εξαιτίας σπανιότητας πόρων, ο κλάδος μπορεί να διαθέσει σε εβδομαδιαία βάση όχι περισσότερες από 100 ώρες στο τμήμα επεξεργασίας και το πολύ 80 ώρες στο τμήμα συναρμολόγησης ενώ για την παραγωγή του προϊόντος 1 απαιτούνται (σε εβδομαδιαία βάση) 2 ώρες στο τμήμα επεξεργασίας και 1 ώρα στο τμήμα συναρμολόγησης ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το προϊόν 2 είναι 1 και ώρα αντίστοιχα. Το καθαρό κέρδος από την πώληση των προϊόντων αυτών ανέρχεται σε 3 χρηματικές μονάδες για το προϊόν 1 και 2 χρηματικές μονάδες για το προϊόν 2. Επίσης, το τμήμα έρευνας αγοράς της επιχείρησης, έχει εκτιμήσει ότι η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες από 40 μονάδες του προϊόντος 1 ανά εβδομάδα. Ο αντικειμενικός σκοπός του κλάδου είναι η μεγιστοποίηση των κερδών του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μαθηματικό υπόδειγμα που καλούμαστε να επιλύσουμε μαζί με το σύνολο των περιορισμών και τους περιορισμούς μη αρνητικότητας, είναι το ακόλουθο: ma Π= , 2 s.t , 0 Για να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού καθώς και για προχωρήσουμε στην ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του, θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο linprog. Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: library(linprog) cvec = c(3,2) ; bvec = c(100,80,40) A = matri(c(2,1,1,1,1,0),nrow=3,ncol=2,byrow=t)

9 Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.1): Εικόνα 6.1 Αποτέλεσμα απο το πρόγραμμα R. Λύνοντας το αρχικό πρόβλημα, παρατηρούμε ότι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι 180, η βέλτιστη ποσότητα του προϊόντος 1 είναι 1 =20, του προϊόντος 2 είναι 2 =60 ενώ υπάρχουν αχρησιμοποίητοι πόροι που δηλώνεται από την μεταβλητή απόκλισης S 3 =20. Οι σκιώδεις τιμές που συνδέονται με τους δυο πρώτους περιορισμούς είναι ίσες με 1 ενώ η σκιώδης τιμή του τρίτου περιορισμού είναι 0 εφόσον υπάρχουν αχρησιμοποίητοι πόροι. Στην συνέχεια, θα παρουσιάσουμε μια σειρά από αλλαγές στις παραμέτρους του αρχικού ΠΓΠ, με την σειρά που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο Μεταβολή στους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης Ας υποθέσουμε ότι μεταβάλλονται οι συντελεστές κέρδους των δύο προϊόντων που συμμετέχουν στην αντικειμενική συνάρτηση και από 3 και 2 γίνονται 5 και 3.5 αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες παράμετροι του προβλήματος παραμένουν ως έχουν και έτσι, το νέο πρόβλημα που θα πρέπει να επιλύσουμε είναι το παρακάτω: ma Π= , 2 s.t ,

10 Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: cvec = c(5,3.5) ; bvec = c(100,80,40) A = matri(c(2,1,1,1,1,0),nrow=3,ncol=2,byrow=t) LP1 = solvelp(cvec, bvec, A, maimum = T) ; print(lp1) Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.2): Εικόνα 6.2 Αποτέλεσμα απο το πρόγραμμα R για την αλλαγή στους συντελεστές κέρδους. Σ αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει αλλάξει από 180 σε 310, οι βέλτιστες ποσότητες των προϊόντων 1 και 2 παραμένουν αμετάβλητες όπως και η μεταβλητή απόκλισης. Όμως, οι σκιώδεις τιμές που συνδέονται με τους δύο πρώτους περιορισμούς εμφανίζονται αλλαγμένες και ενώ ήταν ίσες με 1 τώρα είναι 1.5 και 2 αντίστοιχα. Φυσικά, η σκιώδης τιμή του τρίτου περιορισμού είναι 0 εφόσον υπάρχουν αχρησιμοποίητοι πόροι Μεταβολή στις ποσότητες των διαθέσιμων πόρων Ας υποθέσουμε ότι μεταβάλλονται ταυτόχρονα οι διαθέσιμες ώρες του τμήματος επεξεργασίας και συναρμολόγησης καθώς και η ζήτηση για το προϊόν 1 και γίνονται 70, 20 και 50 αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες παράμετροι του προβλήματος παραμένουν ως έχουν και έτσι, το νέο πρόβλημα που θα πρέπει να επιλύσουμε είναι το παρακάτω:

11 ma Π= , 2 s.t , 0 Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: cvec = c(3,2) ; bvec = c(70,50,20) A = matri(c(2,1,1,1,1,0),nrow=3,ncol=2,byrow=t) LP2 = solvelp(cvec, bvec, A, maimum = T) ; print(lp2) Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.3): Εικόνα 6.3 Αποτελεσμα απο το πρόγραμμα R για την αλλαγή στις ποσότητες των διαθεσίμων πόρων. Σ αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει αλλάξει σε 120, οι βέλτιστες ποσότητες των προϊόντων 1 και 2 έχουν αλλάξει σε 20 και 30 αντίστοιχα ενώ δεν υπάρχουν καθόλου αχρησιμοποίητοι πόροι. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σχετικά με τις σκιώδεις τιμές του προβλήματος αυτού σε σχέση με το αρχικό πρόβλημα. Εδώ, δεν μπορούμε να προβούμε σε σύγκριση των σκιωδών τιμών που συνδέονται με τους περιορισμούς των δύο προβλημάτων, καθώς οι σκιώδεις τιμές αναφέρονται στην οριακή μεταβολή ενός από

12 τους περιορισμούς του προβλήματος κάθε φορά (και ότι αυτή η οριακή μεταβολή επηρεάζει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης), και στην προκειμένη περίπτωση έχει υπάρξει ταυτόχρονη μεταβολή στις διαθέσιμες ποσότητες όλων των περιορισμών Μεταβολή στους συντελεστές μετατροπής του συστήματος των περιορισμών Ας υποθέσουμε ότι λόγω μειωμένης παραγωγικότητας, απαιτούνται 4 ώρες στο τμήμα επεξεργασίας και 2 στο τμήμα συναρμολόγησης για το προϊόν 1 και 3 ώρες στο τμήμα συναρμολόγησης για το προϊόν 2. Έχουμε δηλαδή μια μεταβολή των τεχνολογικών συντελεστών του συστήματος των περιορισμών του προβλήματος. Οι υπόλοιπες παράμετροι του προβλήματος παραμένουν αμετάβλητες. Το νέο πρόβλημα που θα πρέπει να επιλύσουμε είναι το παρακάτω: ma Π= , 2 s.t , 0 Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: cvec = c(3,2) ; bvec = c(100,80,40) A = matri(c(4,2,1,3,1,0),nrow=3,ncol=2,byrow=t) LP3 = solvelp(cvec, bvec, A, maimum = T) ; print(lp3) Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6.4):

13 Εικόνα 6.4 Αποτελεσμα απο το πρόγραμμα R για την αλλαγή στους συντελεστές μετατροπής. Σ αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει αλλάξει από 180 σε 86, οι βέλτιστες ποσότητες των προϊόντων 1 και 2 έχουν μεταβληθεί σε 14 και 22 αντίστοιχα όπως και η μεταβλητή απόκλισης έχει αυξηθεί από 20 σε 26. Οι σκιώδεις τιμές που συνδέονται με τους δυο πρώτους περιορισμούς εμφανίζονται αλλαγμένες και ενώ ήταν ίσες με 1 τώρα είναι 0.7 και 0.2 αντίστοιχα. Φυσικά, η σκιώδης τιμή του τρίτου περιορισμού είναι 0 εφόσον υπάρχουν αχρησιμοποίητοι πόροι Προσθήκη μίας μεταβλητής απόφασης Ας υποθέσουμε ότι ο κλάδος επιθυμεί να εισέλθει σε μια νέα αγορά και για τον λόγο αυτό αποφασίζει να εισάγει ένα νέο προϊόν, το προϊόν 3, για την κατασκευή του οποίου απαιτούνται 1 ώρα λειτουργίας του τμήματος επεξεργασίας και 2 ώρες λειτουργίας του τμήματος συναρμολόγησης ενώ το καθαρό κέρδος που προκύπτει από την πώληση του είναι 4 χρηματικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να προσθέσουμε μια επιπλέον μεταβλητή απόφασης, έστω 3, με συντελεστή κέρδους 4, συντελεστές μετατροπής 1 και 2 για τους δυο περιορισμούς αντίστοιχα ενώ και για αυτή την μεταβλητή ισχύουν ο περιορισμός μη αρνητικότητας. Οι μεταβολές αυτές φαίνονται στο παρακάτω μαθηματικό υπόδειγμα:

14 ma Π = , 2 s.t ,, 0 Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: cvec = c(3,2,4) ; bvec = c(100,80,40) A = matri(c(2,1,1,1,1,2,1,0,0),nrow=3,ncol=3,byrow=t) LP4 = solvelp(cvec, bvec, A, maimum=t) ; print(lp4) Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο, όπως φαίνεται και παρακάτω (Εικόνα 6.5): Εικόνα 6.5 Αποτελεσμα απο το πρόγραμμα R για την προσθήκη μεταβλητής

15 Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει αλλάξει από 180 σε 200, οι βέλτιστες ποσότητες των προϊόντων 1 και 2 και 3 είναι 40, 0 και 20 αντίστοιχα. Οι σκιώδεις τιμές που συνδέονται με τους περιορισμούς είναι περίπου 0.67 και 1.67 και 0 αντίστοιχα Προσθήκη ενός περιορισμού Ας υποθέσουμε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς του τμήματος έρευνας αγοράς του παραπάνω κλάδου, προέκυψε ότι η αγορά δεν μπορεί αν απορροφήσει παραπάνω από 50 μονάδες (σε εβδομαδιαία βάση) από το προϊόν 2. Σ αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να εισάγουμε έναν επιπλέον περιορισμό στο πρόβλημα που συνδέεται με την μεταβλητή απόφασης και υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί ποσότητα μεγαλύτερη των 50 μονάδων. Οι υπόλοιπες παράμετροι του προβλήματος παραμένουν αμετάβλητες. Το νέο πρόβλημα που θα επιλύσουμε φαίνεται παρακάτω: ma Π= 3 + 2, s.t , 0 Αρχικά, εισάγουμε το πρόβλημα στο R και στην συνέχεια εκτελούμε τις εντολές. Πιο συγκεκριμένα: cvec = c(3,2) ; bvec = c(100,80,40,50) A = matri(c(2,1,1,1,1,0,0,1),nrow=4,ncol=2,byrow=t) LP5 = solvelp(cvec, bvec, A, maimum=t) ; print(lp5) Το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το ακόλουθο, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 6.6):

16 Εικόνα 6.6 Αποτελεσμα απο το πρόγραμμα R για την αλλαγή απο προσθήκη περιορισμού. Σ αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε πως η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης έχει αλλάξει από 180 σε 175, οι βέλτιστες ποσότητες των προϊόντων 1 και 2 είναι 25, 50 αντίστοιχα. Οι σκιώδεις τιμές που συνδέονται με τους περιορισμούς είναι 1.5, 0, 0 και 0.5 αντίστοιχα. Οι σκιώδεις τιμές των περιορισμών 2 και 3 είναι μηδενικές καθώς υπάρχουν αχρησιμοποίητοι πόροι. Είναι σαφές από την μέχρι τώρα παρουσίαση ότι η χρήση του R μας διευκολύνει ιδιαίτερα, καθώς δεν χρειάζεται να ελέγξουμε αν η μεταβολή αφορά κάποια βασική ή μη-βασική μεταβλητή του τελικού πίνακα Simple ή εάν ικανοποιείται το κριτήριο βελτιστότητας ώστε να αποφανθούμε αν θα συνεχιστούν οι επαναλήψεις του αλγορίθμου Simple ή όχι. 6.9 Σύνδεση με τον κατάλογο Ανοικτών Μαθημάτων Στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα και συγκεκριμένα όσον αφορά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι συγγραφείς έχουν αναπτύξει ψηφιακό υλικό με μορφή διαφανειών και βίντεο-διαλέξεων, για το μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα (Εφαρμογές με το Λογισμικό R) το οποίο αφορά τόσο στα θέματα που θα παρουσιαστούν στο παρόν σύγγραμμα όσο και στον τρόπο που προσεγγίζεται και διδάσκεται από τους συγγραφείς στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το υλικό του μαθήματος είναι ελεύθερο στον ενδιαφερόμενο χρήστη μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ECON1318) ενώ το υλικό που σχετίζεται με το παρόν κεφάλαιο μπορεί να βρεθεί εδώ

17 6.10 Σύνοψη Έκτου Κεφαλαίου και Διδακτικοί Σκοποί Το παρόν κεφάλαιο σκοπό είχε να παρουσιάσει και να υπογραμμίσει τη σημασία της ανάλυσης ευαισθησίας της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Το κεφάλαιο αυτό εστίασε στις κατηγορίες των πιθανών μεταβολών των παραμέτρων του μαθηματικού υποδείγματος και στο πώς οι τελευταίες μπορούν να επηρεάσουν την βέλτιστη λύση που προέκυψε χρησιμοποιώντας τους πίνακες της Μεθόδου Simple. Η ανάλυση ευαισθησίας σκοπό έχει να μας πληροφορήσει τόσο για τις αλλαγές που επέρχονται στην λύση του προβλήματος εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους ενδιαφέροντας όσο και για την αξιοπιστία της λύσης που προέκυψε αρχικά. Η ανάλυση ευαισθησίας χρησιμοποιώντας τους πίνακες της Μεθόδου Simple απαιτεί να έχουμε ξεχωρίσει έννοιες που άπτονται της θεωρίας της μεθόδου (π.χ. βασικές και μη-βασικές μεταβλητές) αλλά και να έχουμε εμπεδώσει στοιχεία της θεωρίας πινάκων (π.χ. βασικός πίνακας, πίνακας των συντελεστών του γραμμικού συστήματος, διανύσματα συντελεστών κέρδους, κόστους, μετατροπής κλπ.). Η χρήση του λογισμικού R αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη εφόσον μας προσφέρει γρήγορα και με ακρίβεια τα αποτελέσματα της λύσης του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού που καλούμαστε να επιλύσουμε αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το R είναι απλά ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για λύσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε σχηματίσει ακολουθώντας την θεωρία και την λογική. Με βάση τα παραπάνω, μετά το πέρας αυτού του κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση: να γνωρίζει τι είναι η ανάλυση ευαισθησίας και γιατί είναι χρήσιμη. να αναγνωρίζει τις κατηγορίες των μεταβολών των παραμέτρων και πιο συγκεκριμένα, αν αυτές αφορούν μεταβολές των συντελεστών κέρδους ή κόστους, των ποσοτήτων διαθεσιμότητας των πόρων, των συντελεστών του συνόλου των περιορισμών, την προσθήκη ή αφαίρεση μεταβλητών και την προσθήκη ή αφαίρεση περιορισμών. να αντιμετωπίζει με ευχέρεια αλλαγές στις παραμέτρους του προβλήματος παρουσιάζοντας τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τελικό πίνακα Simple και ως εκ τούτου στην βέλτιστη λύση, και να ποσοτικοποιεί τις αλλαγές αυτές, να ερμηνεύσει και να επιλύσει το εκάστοτε πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού R

18 Βιβλιογραφία/Αναφορές Ελληνική Βιβλιογραφία: Κολέτσος, Ι. και Στογιάννης, Δ., (2012). Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα. Λουκάκης Μ., (1990). Επιχειρησιακή Έρευνα: Γραμμικός Προγραμματισμός, Αριστοποίηση σε Δίκτυα, τόμος Α, Εκδοτικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας. Μηλιώτης, Π., (1994). Εισαγωγή στο Μαθηματικό Προγραμματισμό. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. Μπότσαρης, Χ.,(1991). Επιχειρησιακή Έρευνα, τόμος Ι, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Γεωργίου, Α.Κ., Οικονόμου Γ.Σ. και Γ.Δ. Τσιότρας (2006). Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Ερευνας. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Σίσκος, Γ., (1998). Γραμμικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Τσάντας Ν.Δ. και Βασιλείου Γ. Π-Χ (2000). Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα: Αλγόριθμοι και Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Υψηλάντης, Γ. Π., (2012). Επιχειρησιακή έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση. 4η έκδ., Eκδόσεις Προπομπός (Ειδικές Επιστημονικές Εκδόσεις), Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γραφική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Ανάλυση Ευαισθησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γραφική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Ανάλυση Ευαισθησίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Γραφική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Ανάλυση Ευαισθησίας Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται με πολύ αναλυτικό τρόπο η μεθοδολογία Γραφικής Επίλυσης ένα πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις)

Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) Επιχειρησιακή έρευνα (ασκήσεις) ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Γκόγκος Χρήστος (06-01-2015) 1. Γραφική επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού A) Με τη βοήθεια της γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX Θεμελιώδης αλγόριθμος επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού που κάνει χρήση της θεωρίας της Γραμμικής Άλγεβρας Προτάθηκε από το Dantzig (1947) και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ) Εικονικές Παράμετροι Μέχρι στιγμής είδαμε την εφαρμογή της μεθόδου Simplex σε προβλήματα όπου το δεξιό μέλος ήταν θετικό. Δηλαδή όλοι οι περιορισμοί ήταν της μορφής: όπου Η παραδοχή ότι b 0 μας δίδει τη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Επιχειρησιακής Έρευνας (17/09/2014)

Λύσεις θεμάτων Επιχειρησιακής Έρευνας (17/09/2014) Λύσεις θεμάτων Επιχειρησιακής Έρευνας (17/09/2014) Θέμα 1 Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 πρώτες ύλες Α, Β, Γ για να παράγει 2 προϊόντα Π1 και Π2. Για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος Α απαιτούνται 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η -Η ΔΥΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η -Η ΔΥΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η -Η ΔΥΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX ΔΥΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού συνδέεται με εάν άλλο πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 4: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (4 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000.

σει κανένα modem των 128Κ. Θα κατασκευάσει συνολικά = 320,000 τεμάχια των 64Κ και το κέρδος της θα γίνει το μέγιστο δυνατό, ύψους 6,400,000. Σ ένα εργοστάσιο ειδών υγιεινής η κατασκευή των πορσελάνινων μπανιέρων έχει διαμορφωθεί σε τρία διαδοχικά στάδια : καλούπωμα, λείανση και βάψιμο. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα ωριαία δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ . ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εισαγωγή Οι κλασσικές μέθοδοι αριστοποίησης βασίζονται κατά κύριο λόγο στο διαφορικό λογισμό. Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός ο οποίος περιλαμβάνει τον Γραμμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΜέθοδοιΜ& ΔύοΦάσεων

ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΜέθοδοιΜ& ΔύοΦάσεων ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ2014-2015 ΜέθοδοιΜ& ΔύοΦάσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ (1) Όπως είδαµε και στα προηγούµενα µαθήµατα η ποσότητα z = cj z j j εκφράζει τον ρυθµό µεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IΟΥΝΙΟΥ 2015

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IΟΥΝΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑ 1 ( Μονάδες 2) Μια επιχείρηση κατασκευής tablet έχει εργοστάσια σε τρεις διαφορετικές χώρες Α,Β,Γ που παράγουν αντίστοιχα 200, 260 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Εισαγωγή Ασχολείται με το πρόβλημα της άριστης κατανομής των περιορισμένων πόρων μεταξύ ανταγωνιζόμενων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

z = c 1 x 1 + c 2 x c n x n

z = c 1 x 1 + c 2 x c n x n Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Δυαδικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου. Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία Δυαδικότητας Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Βασικά Θεωρήματα 2. Παραδείγματα 3. Οικονομική Ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX, διαλ. 3 Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 29/4/2017 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Bέλτιστος σχεδιασμός με αντικειμενική συνάρτηση και περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 19: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πειραιά Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι. Πειραιά Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 (Χειμερινό Εξάμηνο) Μάθημα: Σχεδιασμός Αλγορίθμων και Επιχειρησιακή Έρευνα Καθηγητής: Νίκος Τσότσολας Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Προϋποθέσεις Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές Ένα τυχαίο π.γ.π. maximize/minimize z=c x Αx = b x 0 Τυπική μορφή του π.γ.π. maximize z=c x Αx = b x 0 b 0 είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Παράδειγμα ΕΠΙΠΛΟΞΥΛ Η βιοτεχνία ΕΠΙΠΛΟΞΥΛ παράγει δύο βασικά προϊόντα: τραπέζια και καρέκλες υψηλής ποιότητας. Η διαδικασία παραγωγής και για τα δύο προϊόντα περιλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ . ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Μέγιστα και Ελάχιστα Συναρτήσεων Χωρίς Περιορισμούς Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής Εστω f ( x) είναι συνάρτηση μιας μόνο μεταβλητής. Εστω επίσης ότι x είναι ένα σημείο στο πεδίο ορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #3: Ακέραιος Προγραμματισμός Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 4: Το Πρόβλημα Ανάθεσης Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 7: Επίλυση με τη μέθοδο Simplex (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Μεθόδου Simplex

Θεωρία Μεθόδου Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Θεωρία Μεθόδου Simplex Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος Simplex. Χρήστος Γκόγκος. Χειμερινό Εξάμηνο ΤΕΙ Ηπείρου

Η μέθοδος Simplex. Χρήστος Γκόγκος. Χειμερινό Εξάμηνο ΤΕΙ Ηπείρου Η μέθοδος Simplex Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 1 / 17 Η μέθοδος Simplex Simplex Είναι μια καθορισμένη σειρά επαναλαμβανόμενων υπολογισμών μέσω των οποίων ξεκινώντας από ένα αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 18: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Επιχειρησιακή ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρευνα Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Βασίλης Αγγελής Ε-ΜAIL v.angelis@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 07: Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Δομής ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής δομής αναφέρονται στην επιλογή των μέσων χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων, λειτουργιών της παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 013 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΘΕΜΑ 1 ο : Για το μοντέλο του π.γ.π. που ακολουθεί maximize

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων

Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Ανασκόπηση θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστης εκτίμησης παραμέτρων Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ) Σχέσεις μεταξύ του πρωτεύοντος και του δυϊκού του. Για να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία δυϊκότητας αλλάζουμε την μορφή του πίνακα της μεθόδου simplex, προσθέτοντας μια σειρά και μια στήλη. Η σειρά προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

(sensitivity analysis, postoptimality analysis).

(sensitivity analysis, postoptimality analysis). Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 7 Ανάλυση ευαισθησίας Παραμετρική ανάλυση Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 11 Φεβρουαρίου 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 0 Οκτωβρίου 008 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Νοεμβρίου 008 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε πίνακες οι οποίοι δεν θα είναι γραμμικές εξισώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την γεωμετρική ερμηνεία των ανισώσεων. Μια ανίσωση διαιρεί τον n-διάστατο χώρο σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Πρόβλημα Εισαγωγή στην Ανάλυση Ευαισθησίας

Δυαδικό Πρόβλημα Εισαγωγή στην Ανάλυση Ευαισθησίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Δυαδικό Πρόβλημα Εισαγωγή στην Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη 5 ο Εξάμηνο 4 ο ΜΑΘΗΜΑ Δημήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 2: Γραφική επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού(γ.π.) ιδάσκων: Βασίλειος Ισµυρλής Τηλ:6979948174, e-mail: vasismir@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4. Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων Η περιγραφή του ΔΑΣΕΣ στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε με σκοπό να διευκολυνθούν οι αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1 KΕΦΑΛΑΙΟ 8 Προβλήµατα Μεταφοράς και Ανάθεσης 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ειδική κατηγορία προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού είναι τα προβλήµατα µεταφοράς (Π.Μ.), στα οποία επιζητείται η ελαχιστοποίηση του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 3: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (3 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 3.1 Γενικά Τις τελευταίες δεκαετίες ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων βελτιστοποίησης έχει αναπτυχθεί με βάση τη θεωρία του μαθηματικού λογισμού. Οι διάφοροι μαθηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η επιχειρησιακή έρευνα επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις οργανισμούς, κράτη κτλ. Στα πλαίσια της επιχειρησιακής έρευνας εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Γραμμικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #1: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 21. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Άσκηση 21. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εταιρία παράγει σκυρόδεμα με το οποίο προμηθεύει σε καθημερινή βάση διάφορες οικοδομικές επιχειρήσεις. Το σκυρόδεμα παράγεται σε δύο εργοτάξια της εταιρίας, το Α και το Β. Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 21: Δυϊκή Θεωρία, Θεώρημα Συμπληρωματικής Χαλαρότητας και τρόποι χρήσης του Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού 1 Γραφική επίλυση Η γραφική μέθοδος επίλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ μικρά προβλήματα με δύο ή το πολύ τρεις μεταβλητές απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφερόμαστε να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό κέρδος της εταιρείας που ανέρχεται σε: z = 3x 1 + 5x 2 (εκατοντάδες χιλιάδες χ.μ.)

Ενδιαφερόμαστε να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό κέρδος της εταιρείας που ανέρχεται σε: z = 3x 1 + 5x 2 (εκατοντάδες χιλιάδες χ.μ.) Μια εταιρεία χημικών προϊόντων παρασκευάζει μεταξύ των άλλων και δύο διαλύματα, ΔΛ, ΔΛ2. Η γραμμή παραγωγής διαχωρίζεται χοντρικά σε δύο στάδια, αυτό της μίξης κι εκείνο του καθαρισμού. Μια σχετική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 1: Δυϊκή Θεωρία, Οικονομική Ερμηνεία Δυϊκού Προβλήματος Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 006 Αθήνα Κεφάλαιο ο Ακέραιος και μικτός προγραμματισμός. Εισαγωγή Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Νίκος Τσάντας ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ Ο χρονικός ορίζοντας απαρτίζεται από διαδοχικές χρονικές περιόδους. Διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου στο οποίο, καθώς ο χρόνος εξελίσσεται, το διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων Μοντέλα Διανομής και Δικτύων 10-03-2017 2 Πρόβλημα μεταφοράς (1) Τα προβλήματα μεταφοράς ανακύπτουν συχνά σε περιπτώσεις σχεδιασμού διανομής αγαθών και υπηρεσιών από τα σημεία προσφοράς προς τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων (Y100)

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων (Y100) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων (Y100) Μέρος ΙΙ Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Μαθηματικά Μοντέλα Εισαγωγή Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 09: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων ΙI ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Η βιομηχανική επιχείρηση «ΑΤΛΑΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο του φυσικού αερίου και ειδικότερα στις συσκευές οικιακής χρήσης. Πρόκειται να εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΘΕΜΑ 1 ο Σε ένα διαγωνισμό για την κατασκευή μίας καινούργιας γραμμής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX. 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX. 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX 2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί Ο αλγόριθμος Simplex για τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, βλέπε Dntzig (1963), αποδίδει αρκετά καλά στην πράξη, ιδιαίτερα σε προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ) Δυϊκότητα Θα δείξουμε πώς μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης με ένα πρόβλημα ΓΠ στην συνήθη του μορφή. Ένα πρόβλημα στην συνήθη του μορφή μπορεί να είναι ένα κατασκευαστικό πρόβλημα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # : Επιχειρησιακή έρευνα Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 6: Προτασιακός Λογισμός: Μέθοδος Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutra@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα (2) Διανυσματικοί Χώροι

Παραδείγματα (2) Διανυσματικοί Χώροι Παραδείγματα () Διανυσματικοί Χώροι Παράδειγμα 7 Ελέγξτε αν τα ακόλουθα σύνολα διανυσμάτων είναι γραμμικά ανεξάρτητα ή όχι: α) v=(,4,6), v=(,,), v=(7,,) b) v=(,4), v=(,), v=(4,) ) v=(,,), v=(5,,), v=(5,,)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 16: O αλγόριθμος SIMPLE (συνέχεια)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 16: O αλγόριθμος SIMPLE (συνέχεια) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Διάλεξη 16: O αλγόριθμος SIMPLE (συνέχεια) Χειμερινό εξάμηνο 2008 Προηγούμενη παρουσίαση... Εξετάσαμε λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό. Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Παράδειγμα προβλήματος ελαχιστοποίησης Μια κατασκευαστική εταιρία κατασκευάζει εξοχικές κατοικίες κοντά σε γνωστά θέρετρα της Εύβοιας Η

Διαβάστε περισσότερα

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6 HY-180 - Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Φροντιστήριο 6 Α) ΘΕΩΡΙΑ Μέθοδος Επίλυσης (Resolution) Στη μέθοδο της επίλυσης αποδεικνύουμε την ικανοποιησιμότητα ενός συνόλου προτάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙI-Μάθημα 4 Γραμμικά Συστήματα ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Ένα σύνολο m εξισώσεων n αγνώστων που έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη τωναποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη τωναποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη τωναποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο 5 ο ΜΑΘΗΜΑ ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807 Εισαγωγή Μαθ Προγρ Κλασικά Προβλ Επεκτάσεις Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 1 Εισαγωγή Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 3 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητάμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής που θα μεγιστοποιήσει 1/20

Αναζητάμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής που θα μεγιστοποιήσει 1/20 Μια από τις εταιρείες γάλακτος στην προσπάθειά της να διεισδύσει στην αγορά του παγωτού πολυτελείας επενδύει σε μια μικρή πιλοτική γραμμή παραγωγής δύο προϊόντων της κατηγορίας αυτής. Πρόκειται για οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING)

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ Η κ. Δημητρίου είναι γενική διευθύντρια σε μία επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μαγνητικών μέσων και αναλώσιμων ειδών περιφερειακών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

RIGHTHAND SIDE RANGES

RIGHTHAND SIDE RANGES Μια εταιρεία εξόρυξης μεταλλευμάτων, έλαβε μια παραγγελία για 100 τόνους σιδηρομεταλλεύματος. Η παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον.5 τόνους νικέλιο, το πολύ τόνους άνθρακα κι ακριβώς 4 τόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Επίλυση συστήματος εξισώσεων Υποθέστε ότι: Το άθροισμα δύο αριθμών είναι 20. Ποιοι είναι οι αριθμοί;

Διαβάστε περισσότερα

Y Y ... y nx1. nx1

Y Y ... y nx1. nx1 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΚΑΚΩΝ Η χρησιμοποίηση και ο συμβολισμός πινάκων απλοποιεί σημαντικά τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης, ιδίως στην περίπτωση της πολλαπλής παλινδρόμησης Γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Α) δηλώνουν τις ποσότητες που, ανάλογα με το πρόβλημα, θα παραχθούν, επενδυθούν, αγοραστούν, κατασκευαστούν κ.λπ.

Α) δηλώνουν τις ποσότητες που, ανάλογα με το πρόβλημα, θα παραχθούν, επενδυθούν, αγοραστούν, κατασκευαστούν κ.λπ. 1. 0 γραμμικός προγραμματισμός μπορεί να εφαρμοστεί στη διαχείριση αγροτικής παραγωγής για τη βέλτιστη κατανομή πόρων όπως., με τρόπο που να οδηγεί στη μεγιστοποίηση των κερδών. Α) διαθέσιμης προς καλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα