Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 385, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5."

Transcript

1 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Προταθέντα στο Συμβούλιο Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 385, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΕΑΔΥ (3%Χ75%)= 2,25% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας , , ,88 Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΠΔΥ (3%Χ25%)= 0,75% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας -Φ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 1.000,00 0, , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές Νομικών , , , Αμοιβές Συμβολαιογράφων ,00 0, , Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κ.λ.π. συμβολαίων ,40 0, , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0, , Γιατρός εργασίας (Σύμβαση Έργου) 5.000,00 0, , Τεχνικός Ασφαλείας (Σύμβαση Έργου) 5.000,00 0, , Δαπάνες αιρετών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , , , Αντιμισθία Συμπαραστάστη του Δημότη και της Επιχείρησης ,28 0, ,28 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής - Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) , , ,00 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων κ.λ.π. αιρετών οργάνων (άρθρο παρ. 4 Ν. 3463/2006) 1.000,00 0, , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , , ,40 Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,20 0, ,20 Αποζημίωση προέδρων και μελών Συμβουλίων Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ,00 0, ,00 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Δαπάνες Προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση έργου {ΥΠΕΣΔΔΑ} 2.229,54 0,00 229, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 300,00 0,00 300, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προσαρμογή του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας και ISO βάσει του Ν. 3852/2010 και λοιπών διατάξεων , , , Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση ακινήτων ,00 0, ,00 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές Τ.Π.Ε. και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σικυωνίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (Ε.Κ.Τ.+ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ) -Συνεχιζόμενο , , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαίωμα ΔΕΗ για την Είσπραξη τελών καθαριότητας - φωτισμού ,00 0, ,00

2 Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου 8.000,00 0, , Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 5.000,00 0, , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 85,35 85,35 100, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Φόρος Τόκων Καταθέσεων ) 6.000,00 0, ,00 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 2.000,00 0, , Λοιποί φόροι Φόρος κληρονομιών, γονικών παροχών κ.λ.π. Ν. 3842/ ,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 6.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000, , , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Τουριστική Προβολή Δήμου ,00 0, ,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ,00 0, , Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 8.000, , , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων ,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.) ,00 0, , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.) 4.000, , , Λοιπές συνδρομές Σύμβαση πρόσβασης-προβολής κ.λ.π. Δήμου στο INTERNET (Αναβάθμιση Ιστοσελίδας) 3.000,00 0, ,00 Συνδρομή Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία (άρθρο 784 του Α.Κ.) με την επωνυμία "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α." 900,00 0,00 900, Συνδρομή Δήμου για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 1.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 51, , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 1.000,00 0, , Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών ,00 500, , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Αποζημίωση Δημοσίου (ΚΑΕ 2332) για χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 1.000,00 111, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 0, ,00 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 1.000,00 0, , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Έξοδα Καρνέ κ.λ.π.) 2.000,00 0, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Από Κατανομή 2011= ,18 ) + (Από Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2010 Δ. Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ,25 ) , , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων από τους Κ.Α.Π. (Για το 1ο Δίμηνο του 2011) , , ,71

3 Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών Σταθμών και Χώρων Άθλησης Ν. 2880/2001 προς το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων" (Πα.Πο.Κ.Δρ..Α.Σι ,89 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση Δημοτικού Γυμναστηρίου από τους Κ.Α.Π. (Για το 1ο Δίμηνο του 2011) 8.425, , ,12 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων" (Πα.Πο.Κ.Δρ..Α.Σι.) σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, ,00 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων" σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, ,00 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων" σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1.249,00 0, , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (0,10%) 8.434,85 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,26 0, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% του Τ. Α. Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19) ,00 0, , Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική Επιχορήγηση στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου ,00 0, , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Κοινωνική πρόνοια (Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρρων) ,00 0, , Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρρων) , , , Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ,00 0, , Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία ,00 0, , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) Διετές Πρόγραμμα Δράσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΟ.Δ.Ε.Σ." , , , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα Κηδείας απόρρων Δημοτών 4.000,00 0, , Ενίσχυση Εθελοντικών Δράσεων σε επίπεδο Δήμου (ΣΑΤΑ 2010-Πολιτική Προστασία) 2.000,00 0, , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Δαπάνες νομιμοποίησης αυθαιρέτων ,00 0, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική Προστασία-Χ.Υ ) ,00 0, , Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 5.000,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.851,34 0, , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» 1.006, ,70 0, Αγορά μετοχών της Κορινθιακής Αναπτυξιακής Α.Ε ,00 0, , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) {Στο ποσό αυτό συμεριλαμβάνεται πίστωση ποσού ,44, προερχόμενη από Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. έτους 2010 για καλυψη λειτουργικών δαπανών} , , ,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -{Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.=18.822,20 } , , , τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) , , ,00

4 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 3.000, , ,00 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων ,00 0, ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 16 Ν. 3205/2003) ,00 0, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 8.832, , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 5.400, , ,08 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. {Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.=2.822,08 } , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , ,77 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ {Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.= 1.468,28 } 2.800, ,07 450, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 2.800, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ /86 τεύχος Β ) 300,00 70,13 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Εργασίες Ελέγχου απογραφής έναρξης σύμφωνα με την 74445/ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,00 0, , Εκπαίδευση προσωπικού επί προγραμμάτων μηχανογράφησης 5.000,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ) 2.460,00 0, , Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2011 από Ορκωτό Ελεγκτή ,00 0, , Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης ,00 0, , Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους ,00 0, ,00 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2010 από Ορκωτό Ελεγκτή (Συνεχιζόμενο) {Απ. Δημάρχου: 330/2010} , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π.} 4.017,42 0, , Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 4.800,00 900, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.847, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση - Επισκευή Κλιματιστικών Μηχαν/των 4.000,00 0, , Επισκευή-συντήρηση του Ηλεκτρονικού Πίνακα Ανακοινώσεων 6.000,00 0, , Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Συνεχιζόμενο έως και 5ος/2011) 593,48 0,00 593,48 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Συνεχιζόμενο έως και 10ος/2011) 369,00 0,00 369,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (Συνεχιζόμενος έως και 4ος/2011) 155,00 0,00 155,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από ος/2011 έως 10ος 2012) 442,80 0,00 442, Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Από 6ος/2011 έως και 5ος/2012) 1.424,34 0, , Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης 1.000,00 0, ,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (Έως και ος/2012) 180,00 0,00 180, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Τεχνική Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΗARDWARE) ,00 0, ,00 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων XEROX (Συνεχιζόμενο μέχρι /10/2011) 1.579,61 0, , Αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.500,00 0, , Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 5.000,00 0, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

5 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων (Εργασία) ,00 0, ,00 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Τοπικών Διαμερισμάτων (Εργασία) {Συνεχιζόμενο μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης} , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0, , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 1.200,00 244, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0, , Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 211, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 3.000,00 0, , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου , , , Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλίων, μητρώων κ.λ.π ,00 0, , Προμήθεια Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, Κτηματολογίων 1.000,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-fax, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 0, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομική Επιτροπής ,00 0, , Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις ,00 0, , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ-ΟΤΑ) 3.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΕΚΠΟΤΑ) 5.000,00 0, , Έπιπλα - σκεύη (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) 8.000, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου ,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα) -Μισθοδοσία εργατών πρώην ΟΣΕ , ,39 0, τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Αποδοχές προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ,43 0,00 Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/ , , ,00

6 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εργατών πρώην ΟΣΕ) , ,42 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (Εργατών πρώην ΟΣΕ) 7.081, ,20 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΤΑΥΤΕΚΩ (κλάδος υγείας) Εργατών πρώην ΟΣΕ , ,81 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΤΑΥΤΕΚΩ (κλαδος πρόνοιας) -Εργατών πρώην ΟΣΕ , ,34 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ,46 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,78 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) 5.751, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία από 1/7/ (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 18 Ν. 3852/2010) ,00 0, , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδηλώσεων ΣΙΚΥΩΝΙΑ , , , Συνδιοργάνωση της "3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος στη Σικυώνα" , , , Διοργάνωση Φθινοπωρινών Πολιτιστικών εκδηλώσεων 8.400,00 0, , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 5.000,00 0, , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 5.000,00 0, , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για ασύρματο INTERNET 3.000,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ιστών φωτισμού κ.λ.π. υλικών για ηλεκτροφωτισμό κοινοχρήστων χώρων ,00 0, , Προμήθεια εξοπλισμού χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας ,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Πλατείες πάρκα παιδότοποι Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Αναπλάσεις πλατειών Δ.Δ. Στενού,Φενεού,Γκούρας,Μοσιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Ανάπλαση Πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ( ΣΑΤΑ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,79 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση-ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Τ.Δ.ΓΚΟΥΡΑΣ (Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) Συνεχιζόμενο- [Από Δάνειο Τ.Π.& Δ.= ,63 ]+[Από Ιδίους Πόρους=27.000,00 ] ,63 0, ,63 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ματίου (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) -ΣYNEXIZOMENO , ,94 0,00 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Μοσιάς (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) -ΣYNEXIZOMENO , , , Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου ΚΙΑΤΟΥ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=6.867,23 )+(Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99 ) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34 )+ (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22 ) (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43 ) -ΣΥΝ ,22 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

7 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) 0,00 0, , τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους ,00 0, , Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Δαπάνη εκ της σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας των τέως Δήμων Στυμφαλίας και Νεμέας Ν. Κορινθίας και της Κοινότητας Αλέας Ν. Αργολίδας για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του τέως Δήμου Στυμφαλίας από το Δήμο Νεμέας ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ,00 0, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.289, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.718, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμάτων 5.000,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Συμμετοχή Δήμου στις λειτουργικές δαπάνες Χ.Υ.Τ.Α ,00 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.200,00 977, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 2.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00 0, , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 0, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ,00 0, , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Λοιπές προμήθειες

8 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) , , , Προμήθεια ψηφιακών καρτών ταχογράφων 0,00 0,00 300, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανήματος κοπής χόρτων με βραχίονα {Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ} ,91 0, , Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 2011) , , , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου) , , , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Κατασκευή δικτύου φωτισμού στο ΚΙΑΤΟ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ 2011) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ ) , , ,41 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2009=5.612,41 ) + (Από ΣΑΤΑ 2011=4.387,59 ) ,00 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ηλεκτοφωτισμός στο Τ.Δ. Στυμφαλίας (πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ) από Δήμο (ΣΑΤΑ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,16 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. ΚΙATOY (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αντιμισθία υδρονομέων κ.λ.π. άρδευσης , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων ,00 0, , Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Συνεχιζόμενο) , , , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Αναλύσεις νερού σε πιστοποιημένο εργαστήριο 3.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων , , , ΕΡΓΑ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (Από ΣΑΤΑ =25.200,00 )+(Από ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ=14.800,00 ) ,00 0, , Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου ΦΕΝΟΥ (Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ) -Συνεχιζόμενο , , ,00 Κατασκευή Τσιμενταυλάκων Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ 2011) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) ΘΗΣΕΑΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.789,21 0, ,21 Συνέχιση-αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου γεώτρησης Χατούπη-Τρουπάκια Τ.Δ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2010) -Συνεχιζόμενο ,31 0, , Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2009) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 3.000, ,00 0, Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Σύνδεση δεξαμενής με δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 3.000,00 0, ,00

9 Αντικατάσταση και συντήρηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΣΤΕΝΟΥ (ΣΑΤΑ ) 7.200,00 0,00 0, Κατασκευή φρεατίων ομβρίων Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 6.000,00 0,00 0, Κατασκευή και συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 2.500,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Β Τμήμα) ΘΗΣΕΑΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,68 0, ,68 Εργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (Κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού) ΘΗΣΕΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,97 0, , Υδρευση Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,82 0, ,82 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& Δανείων) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,89 0, ,89 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& Δανείων) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,08 0, ,08 Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Τ.Δ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ =5.943,93 )+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.=255,98 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,91 0, ,91 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Οικισμού Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΕ 2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές μελέτες Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Τ.Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΕ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,72 0, ,72 Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,35 0, ,35 Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,50 0, ,50 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρυσης Τ.Δ. Καλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρυσης Τ.Δ. Κυλλήνης Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 700,00 472, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 300,00 184,48 599, Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 1.300,00 819, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 380,28 264,44 859, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού 0,00 0, , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 2.550, , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α ,00 586,48 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (ένδυση κ.λ.π.) 1.300,00 0, , Προμήθεια Γάλακτος & σαπουνιού για το προσωπικό του Δήμου 2.500,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10 Αμοιβή για καταγραφή υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 300,00 0,00 300, Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Τριμηνιαία) Leasing τροχοφόρου εκσκαφέα (Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.047, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 950,00 752, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού ,00 0, , Εργασίες Διαγράμμισης οδών με κυκλοφοριακή σήμανση ,00 0, ,00 Καθαρισμός οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες (Εργασία) {Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=49.200,00 } ,00 0, , Μεταφορά μνημείου Πετμεζά (Εργασία) 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξαρτήσεων 5.000,00 0, , Τεχνική Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΗARDWARE) 6.150,00 0, , Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 3.000,00 0, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE -ACE κ.λ.π.) 2.460, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000, , , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 300,00 0,00 600, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-fax, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π. για την κίνηση των οχημάτων , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας του Δήμου ,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ασφάλτου {Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=49.200,00 } ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων ,00 0, , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων , , , Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

11 Προμήθεια Τοπογραφικών οργάνων ,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου , , , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων ,00 0, , Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. - Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών {Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.} ,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Αποπεράτωση διατηρητέου κτιρίου ZILLER Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Πλατείες πάρκα παιδότοποι Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ (Από Κ.Α.Π.-ΘΗΣΕΑΣ {Λειτουργικές Δαπάνες=2.321,14 })+ Από Ιδίους Πόρους= 840,34 -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,48 0, , Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου (ΕΤΕΡΠΣ) -Συνεχιζόμενο ,82 0, , Ανάπλαση ακινήτου στο Ο.Τ. 37α στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους, 28ης Οκτωβρίου και Κροκιδά στο Κιάτο Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , , , Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.000,00 0, , Αποπεράτωση αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2009=30.813,61 ) + (Από ΣΑΤΑ 2010=1.186,39 ) + (Από Ιδίους Πόρους= 1.722,21 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,21 0, , Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Συνεχιζόμενο) ,88 0, , Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -Συνεχιζόμενο ,78 0, , Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 8.000,00 0, , Αποπεράτωση Πλατείας Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Αποπεράτωση Πλατείας Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοί - οδοστρώματα Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία - Ανταποδοτικό Έσοδο του Κ.Α. 0521= ,93)+ {Χρηματικό Υπόλοιπο = ,05 } ,74 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ,00 0, , Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία - Ανταποδοτικό) - {Χρήματα τα οποία υπάρχουν στο Χρηματικό υπόλοιπο των Τακτικών της } -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ , , , Οδοποιία Τ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010) -Συνεχιζόμενο ,20 0, , Οδοποϊία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0,00 0, Οδοποϊία Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(Από ΣΑΤΑ 2011=17.400,00) & (Ιδιοι Πόροι=12.600,00) ,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 0,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,40 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2011= 6.714,20 )+(Από Ιδίους πόρους= 485,80 ) 2.400,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ ΓΚΟΥΡΑΣ 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 1.800,00 0,00 0, Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Σύνδεση Οικισμού Α.Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας-Δερβενίου (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Αγροτική Οδοποιία (Ε.Ο. Μοσιάς -Ματίου -Αμυγδαλέα-Παναγία-Σπάρτες ) ΟΠΑΑΧ- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Δημοτική οδοποία Τ.Δ. Καλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,36 0, ,36

12 Δημοτική οδοποία Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,89 0, ,89 Δημοτική Oδοποιία Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΥΠ. ΕΣ. Επενδυτικές Δραστηριότητες 2010=30.151,55 ) & (Από Ιδίους Πόρους= ,69 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,24 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου Τσίλερ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.075,18 0, ,18 Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή αμαξοστασίου και αποθηκευτικού χώρου Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ,00 0, , Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ,00 0, ,00 Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ., 2ου Γενικού Λυκείου & Σ.Ε.Κ. (Από ΣΑΤΑ 2009=5.181,78 ) -{ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} ,78 0, ,78 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,68 0, ,68 Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ(Θεομηνίες-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ=11.999, ,00 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή-συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή-συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ ,00 0, , Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ,00 0, , Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ ,00 0, ,00 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Από ΣΑΤΑ 2010 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ= ,26 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 0,00 0, ,06 Επισκευή-συντήρηση πρώην κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΣΑΤΑ ) ,00 0, , Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση WC για πυροσβεστικό σταθμό Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 8.500,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Διαμόρφωση - συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ =7.200,00 + Από Ιδίους Πόρους=5.400,00 ) ,00 0, ,00 Ενίσχυση -αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος πρώην σταφιδοεργοστασίου και αποθηκών ΑΣΟ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ 6.800,00 0, ,00 Αποπεράτωση ισογείου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Από ΣΑΤΑ =7.200,00+(Από Ιδίους Πόρους5.400,00) ,00 0, , Αποπεράτωση κτιρίου Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ ,00 0, , Αποκατάσταση στέγης αποθηκών ΑΣΟ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση τουαλετών δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση-Επισκευή πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοί - οδοστρώματα Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας ΚΙΑΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 1.232,73 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 1.800,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, ,00 Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,26 0, , Πεζοδρόμια Επισκευή Πεζοδρομίων ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,13 0, , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία) {Σ} 0,60 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΕ 055) {Σ} 2,15 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΕ 055) {Σ} 8,91 0,00 0, Έργα Διευθέτησης Χειμμάρου "ΟΛΒΙΟΣ" Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 7.200,00 0, , Έργα Διευθέτησης Χειμμάρου "ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ" Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.200,00 0, , Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 2002) {Σ} 418,56 0,00 0, Καθαρισμός δασών στην περιοχή Μικρού Βάλτου -ΣΑΕ 036 (Π.Δ.Ε. 2008) ,00 0, ,00

13 Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία) {Σ} 399,40 0,00 399, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Εκπόνηση μελετών έτους ,00 0, , Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ ΒΕΛΙΝΑΣ (ΣΑΕ 055) -{Σ}- 687,23 0,00 687,23 Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Λοιπές μελέτες Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Παρακολούθησης Αντιπυρικής Προστασίας Δασών & Διατήρησης Φυσικού Κάλους Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ των συμπράξεων των Ο.Τ.Α. με ιδιώτες των έργων "Ανάδειξη-αξιοποίηση χώρου πρώην Σταφιδεργοστασίου και δημιουργία Πολιτιστικού Πολυκέντρου & Κατασκευή Ενυδρείου" {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} ,50 0, ,50 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-πολεοδομικές μελέτες- Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ , , , Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων ,00 0, , Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Αποζημίωση ρυμοτομουμένων-προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0, τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ ,00 904, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.500,00 0, , Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) 2.500,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση έργων Πρασίνου Κιάτου και Τοπικών Διαμερισμάτων (Εργασία) 3.700, , , Συντήρηση έργων Πρασίνου (Εργασία) ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π μηχανήματα πρασίνου) 3.700, , , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις (ΕΚΠ-ΟΤΑ) ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών-παγκάκια-τραπεζόπαγκοι ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) ,00 0,00 0, τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 3.400,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 6.500, , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) 2.000,00 0, , Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.200,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ολοκλήρωση επέκτασης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ,00 0, , Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ, ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΥ, Κ. ΤΑΡΣΟΥ 7.200,00 0, , Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Ματίου 0,00 0, , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπερ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ ,00 761,56 860, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,06 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-καθαρίστριες , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία , ,01 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά μισθώματα Ενοικίαση χημικών τουαλετών 3.000,00 0, , Ενοικίαση κάδων για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ,00 0, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00 645, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00 630, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

15 Καθαρισμός χειμάρρων ,00 0, , Δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης και επισκευής τηλεοπτικών αναμεταδοτών ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση Πυροσβεστικού Υλικού 3.000,00 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 640, , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 300,00 0,00 300, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ασυρμάτων VHF (Από Πολιτική Προστασία-Χ.Υ =7.301,77 )+ (Από Κ.ΑΠ.-Λειτουργικές δαπάνες=117,00 )+Από Υπόλοιπα EUROBANK-Χ.Υ ΦΕΝΕΟΥ=3,92 ) 8.000,00 0, , Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων 2.000,00 0, , Προμήθεια Πυροσβεστικού υλικού ,00 0, , Προμήθεια εκχιονιστικών λεπίδων ,00 0, , Προμήθεια εξάρτησης αλατιέρας ,00 0, ,00 Προμήθεια οργάνων παδικής χαράς (Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο 5ο Νηπαιγωγείου Κιάτου) 4.500,00 0, , ΕΡΓΑ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (πλήν Δημοτικών Σχολείων Λαύκας- Μουλκίου & Καλλιάνων) {(Από ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ= 1.710,23 ) (Από Ιδίους Πόρους=48.289,77 )+(Από ΣΑΤΑ 2011=2.400,00 )} ,00 0, ,00 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού ΣχολείουΤ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ =20.540,00) & (Ιδιοι Πόροι=29.460,00) ,00 0, ,00 Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ (Απο Κ.Α.Π.- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ= ,36 )+(Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=1.532,64 ) ,00 0, , Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ,06 0, ,06 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Επισκευή & Συντήρηση Γυμνασίου Τ.Δ. Καλλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,75 0, ,75 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,32 0, ,32 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,54 0, , Λοιπές μελέτες Ειδική Χωροταξική μελέτη Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,27 0, , Μελέτη διαχείρισης καλαμιώνω της Λίμνης ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οφειλόμενα σε υπαλλήλους τους Δήμου μας (Οδηγούς) για εκτός έδρας αποζημίωση για μετάβασή τους στα Άνω Λιόσια Αττικής- Κέντρο Ανακύκλωσης- για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2010 (ΧΕΠ: 1206,1207,1208,1209 & /Β/2010) 264,06 264,06 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου, Εξόδων Κίνησης & Δώρου Χριστουγέννων 2010 (ΧΕΠ: 1063,1064 & 1065/Β/2010) {Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 149/2010} 547,76 500,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ για αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ ,70 515,70 0,00 Οφειλόμενες αποδοχές και έξοδα κίνησης μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στην εποχιακή υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΕΠ:1067 & /Β/2010) 424,96 394,60 0,00

16 Οφειλόμενα στην ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ για εκτός έδρας αποζημίωση συμμετοχής της στην ημερίδα Κατάρτισης Δικαιούχων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που πραγματοποιήθηκε την 13/12/2010 στην Πάτρα στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 103,60 103,60 0,00 Οφειλόμενα στην Μπεσίρη Γεωργία του Σωτηρίου (πρώην υπάλληλο Δήμου), μετά την αριθμ. 151/2007απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος το αριθμ. 14/2011 πιστοποιητικό τελεσιδικίας, και τον επισυναπτόμενο πίνακα που αφορά τόκους υπερημερίας καθώς και έξοδ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΒΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ για υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μηνός Δεκεμβρίου ,72 0,00 234,72 Οφειλόμενα στον υπάλληλο του Δήμου μας ΝΤΑΓΚΑΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ λόγω διαφοράς μισθολογικού κλιμακίου από ,00 0,00 690, Οφειλόμενα στην υπάλληλο ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.917, ,07 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Οφειλόμενα στον Λιάκη Ιωάννη (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 570,00 0,00 570,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/232/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας 2007 & 2008 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/358/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας έτους 2009 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγόρο ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΕΝΗ για αμοιβή της σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά Ι. Μαυρονάσιου, Γεωργούση Ουρ. και Θ. Παχίδου (ΧΕΠ: /Β/2010) 1.027, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγορική Εταιρεία Γ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για αμοιβή του εταίρου Γ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ για παράσταση & προτάσεις στο ΣτΕ προς αντίκρουση αίτησης ακύρωσης σε υπόθεση Βασ. Μαγκαφά σύμφωνα με την 242/2010 Α.Δ.Ε (Χ.Ε.Π.: 1247/Β/2010) 1.207, ,86 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγόρο ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για αμοιβή της σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών της που εγκρίθηκε με την 221/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής (ΧΕΠ: 1248/Β/2010) 3.754, ,16 0,00 Οφειλόμενα έξοδα κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του τέως Δήμου Σικυωνίων για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ , ,88 0,00 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος , ,00 0,00 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους (Μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής) για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Τακτικά και Εκτακτα Δημ. Συμβούλια 2010 ΧΕΠ / ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης Αντιδημάρχου από 2/7/2010 εως 30/9/2010 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-371/ , ,94 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης Προέδρου Δημ. Συμβουλίου από 1/1/2010 εως 31/5/2010 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ / , ,25 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΚΡΟΥΜΑ ΦΩΤΙΟ (Πρόεδρος Τοπ. Συμβουλίου ΑΡΧ. ΦΕΝΑΙΟΥ) για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-373/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Σ. ΜΑΤΙΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-374/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μεσινού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-375/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μοσιάς Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-376/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Πανοράματος Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-377/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ως αποζημίωση για την συμμετοχή στις τακτικές συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίου Φενεού για τα έτη ,2008 και 2009 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) για έγριση δαπάνης συμμετοχής του Δημάρχου ΦΕΝΕΟΥ στην Εκθεση polis στην Θεσσαλονίκη ΧΕΠ / ,86 0,00 876,86 Οφειλόμενα έξοδα παράστασης μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, στον τέως Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Πάνου 4.736, ,02 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 1.334,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οφειλόμενα στην Μον. Ε.Π.Ε. " FIRE BURGLARY INSPECTION CCTV GROUP SECURITY" για παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2010, σύμφωνα με την 341/ Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1097/Β/2010).- 73,80 73,80 0,00 Οφειλόμενα στην ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ για εργασίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Τοπικών Διαμερισμάτων για το χρονικό διάστημα από 21/10/2010 έως /12/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Δημαρχείου) για τους μήνες από Ιούλιο έως & Δεκέμβριο 2010, σύμφωνα με την /2009 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ 1095/Β/2010) 712,17 712,17 0,00

17 Οφειλόμενα στη MENTORING Α.Ε. από παροχή συμβουλευτικών υυπηρεσιών για την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων για την Ανάπτυξη Ολοκ/νων Υπηρεσίων Πρόνοιας,Μέριμνας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης Παραδοτέο Φάσης Β: Ανάλυση & Μοντελ/ση Υφ/νης , ,60 0,00 Οφειλόμενα στoν ΜΠΑΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος του Δήμου έτους 2010 σύμφωνα με την 146/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1189/Β/2010) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για Σύμβαση πρόσβασης -προβολής του Δήμου στο Internet (αναβάθμιση ιστοσελίδας) σύμφωνα με την 224/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1129/Β/2010) 2.999, ,99 0,00 Οφειλόμενα στην ΜΠΕΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ για την σύνταξη της αριθμ /2010 έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης ακινήτου ( θέση "ΞΕΡΟΛΑΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" ) στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ Χ.Ε.Π.- 380/ ,72 0,00 858,72 Οφειλόμενα στον ΚΑΣΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση πληρεξούσιου Δικηγόρου για παραστάσεις σε δικαστικές υποθέσεις Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ Χ.Ε.Π.- 379/ ,07 0, ,07 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 1ος έως και 2ος 2010) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1124/Β/ ,21 0, ,21 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 10ος έως και 12ος/2009) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1123/Β/ ,64 0, ,64 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 (Χ.Ε.Π. Β , ,03 0,00 Οφειλόμενα στην ΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ για παροχη υπηρεσίας εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-386/ , ,97 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΕΡΙΣΚΛΑΒΟ ΑΡΓΥΡΗ για εργασίες συντήρησης-επισκευής (ελαστικών) των ΚΗΥ-5113, ΚΗΥ-5128, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2917, ΜΕ-45066, ΜΕ-45067, ΜΕ , ΜΕ & ΚΗΗ-2941 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την /2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1149/Β/ , ,90 0,00 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & προστασίας Περιβάλλοντος για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Χ.Ε.Π. 624/Α/2010) 2.860,87 0, ,87 Οφειλόμενα στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για ασφάλιστρα οχημάτων και ΜΕ Δήμου ΦΕΝΕΟΥ 2010 ΧΕΠ-387/ ,29 0,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για ασφάλιστρα ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΜΕ από /07/2010 εως 09/01/2011 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-387/ ,00 0,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για εργασίες συντήρησης & προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-2211 Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-389/ ,38 0,00 760,38 Οφειλόμενα στην Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων XEROX για το χρονικό διάστημα από 12/10/2010 έως /12/2010, σύμφωνα με την 320/2010 Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1094/Β/2010) 446,64 446,64 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΑΝΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για ηχητική κάλυψη στα πλαίσια των ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2008, σύμφωνα με την 156/2008 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 5.355, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ για την συντήρηση & επισκευή ΑΜΒΙΕΝΤΕ μηχανήματος Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/137/ ,20 0, ,20 Οφειλόμενα στον ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Ν.- ΓΚΟΝΟ Α. (COPYGRAPHICS) για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικών) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/278/ , ,80 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορριματοφόρου) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/288/ ,74 0, ,74 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή (SERVICE) ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/296/ ,43 0, ,43 Οφειλόμενα στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ Θ.Ι. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΤΖΙΠ (MITSUBISHI) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/357/ , ,02 0,00 Οφειλόμενα στην Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για εργασίες επισκευής-συντήρησης των μηχανημάτων των JCB 3CX S/N & JCB 3CX S/N του Δήμου σύμφωνα με την 411/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 615,00 615,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΕΜΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εργασίες συντήρησης-επισκευής των ΚΡΗ-5513, ΚΗΗ-2936, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2917, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2220, ΚΗΥ-2234, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-5128, ΚΗΗ-2941& ΚΗΥ-2133 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 408/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: , ,60 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΠΕ Γ.Α. ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ για εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΗ-2917 αυτοκινήτου του Δήμου, σύμφωνα με την 392/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1091/Β/2010) 206,01 206,01 0,00 Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για εργασίες επισκευής συντήρηση των ΚΗΥ-2234,ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2936,ΚΗΥ-2150 & ΚΗΥ-5128 αυτοκινήτων σύμφωνα με την 384/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1089/Β/2010) 3.813, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην AGROLAB A.Ε για εργασία ανάλυσης σπόρου ξηρού φασολιού ΧΕΠ-391/ ,36 0,00 559,36 Οφειλόμενα στον ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για επισκευή-συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την 246/2010 Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1092/Β/2010) 2.445, ,24 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ για εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2941, ΜΕ-45068, ΜΕ & ΜΕ φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 377/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1085/Β/2010) 1.734, ,30 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε. για Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 101/2006 Τεχνική Περιγραφή Τ.Υ. - Χ.Ε.Π. 915/Β/ (Πράξη 298/2007 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου -Μη Θεωρητέο-) ,00 0, ,00

18 Οφειλόμενα στον ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ για εργασίες συντήρησης-επισκευής των ΚΗΗ-2910, ΚΗΗ-2936, ΚΗΙ-5519, ΚΗΥ-5128, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2234, ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2220 & ΚΗΥ-2150 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 412/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1134/Β/2010) 848,70 848,70 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Δημοτικών Διαμερισμάτων (Συνεχιζόμενο ) , ,54 0,00 Οφειλόμενα στην Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & Σία για δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2010, σύμφωνα με την /2010 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου (ΧΕΠ 1105/Β/2010) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Ε.Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων μηνών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,60 0, , Διάφορα έξοδα Οφειλόμενα στην ΑΥΓΗ Α.Ε. για δημοσίευση πρόσκλησης τροποποίησης πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: 1204/Β/2010) 81,18 0,00 81,18 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ΧΕΠ: 614/Β/2010 (Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 156/2010) 561,44 0,00 561,44 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ πρόσκλησης για τροποποίηση πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: /Β/2010) 24,60 0,00 24,60 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πρόσκλησης για τροποποίηση πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: 1203/Β/2010) 41,82 41,82 0,00 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κορινθίας 162/2010} Μειωμέν 171,05 0,00 171,05 Οφειλόμενα στην Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων-Ανακοινώσεων κ.λ.π. έτους 2008 (Με την 100/2009 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας επεστράφη αθεώρητο το ΧΕΠ Β-654/2009 ΠΟΣΟΎ 1.547,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "SUPER T.V." για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκηρύξεων για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και πρόσληψη εποχιακού προσωπικού {Πράξη 122/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 668,30 0,00 668,30 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη 228/2010 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου} Μειωμένο κατά 240,59 (Βλέπ 262,78 0,00 262,78 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "SUPER T.V." για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας /2010) 209,14 0,00 209,14 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης (ΧΕΠ: /Β/2010) 39,36 39,36 0,00 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ πρόσκλησης τροποποίησης πολεοδομικής μελέτης (ΧΕΠ: 1201/Β/2010) 25,09 0,00 25,09 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για καταχώρηση στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΗ" στις 9/7/2010 για πλήρωση μιας θέσης ΜΕ Δήμου ΓΚΟΥΡΑΣ ΧΕΠ- Α/360/ ,83 0,00 276,83 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για δημοσίευση στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΗ" για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/361/ ,66 0,00 115,66 Οφειλόμενα στην ΣΠ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για δημοσίευση ανακοίνωσης για σύμβαση εργασίας Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/362/ ,30 0,00 258,30 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/363/ ,52 0,00 366,52 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση απόφασης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/364/ ,03 0,00 415,03 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση απόφασης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/365/ ,90 0,00 282,90 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσειςπεριλήψεων διακηρύξεων έργων (ΑΓΟΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΧΕΠ: 1232,1233,1234,1235 & 1236/Β/ ,22 260, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οφειλόμενα στην ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α.Ε. για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , ,31 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΙΟΥ για προμήθεια γεύματος κ.λ.π. στους δικαστικούς αντιπροσώπους & μέλη Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009) {Πράξη 61/2009 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κορινθίας} 4.970,14 0, ,14 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για Προμήθεια (εκτύπωση) εντύπωνπροσκλήσεων στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 180/2010 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου & την 233/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1093/Β/2010) 498,60 0,00 498,60 Οφειλόμενα στον ΤΣΙΑΤΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια υλικών για την επέκταση & βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συναργεμού Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την 365/ Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: 1125/Β/2010) 608,85 608,85 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΗΥ-2216, ΜΕ-45066, ΚΗΥ-2150 & ΚΗΗ-2912 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 414/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1138/Β/2010) 1.007, ,37 0,00

19 Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση των ΚΗΥ-2234,ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2936,ΚΗΥ-2150 & ΚΗΥ αυτοκινήτων σύμφωνα με την 383/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 2.578, ,08 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΠΕ Γ.Α. ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή -συντήρηση του ΚΗΗ-2917 αυτοκινήτου σύμφωνα με την 391/ απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1090/Β/2010) 803,39 803,39 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ για προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ-5128 οχήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 189/ Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1087/2010) 299,62 299,62 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΕΜΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΗΗ-5113, ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-5128, ΚΗΗ-2941 και ΚΗΥ-5128, αυτοκινήτου του Δήμου σύμφωνα με την 412/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1130/Β/2010) , ,28 0,00 Οφειλόμενα στον ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρησηεπισκευή των ΜΕ-45066, ΜΕ-45068, ΜΕ-45067, ΜΕ , ΚΗΥ-2151, ΚΗΗ-2934 & ΚΗΗ-2934 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 406/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1137/Β/2010) 2.266, ,89 0,00 Οφειλόμενα στη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΜΕ & ΜΕ αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 410/2010 Απόφαση Δημάρχου 1.107, ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΥΗ-2150 & ΚΗΥ-2227 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 401/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1143 & 1144/Β/2010) 492,00 492,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΑΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια φωτοτυπιιών (σχεδίων) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την 420/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1146/Β/2010) 1.586, ,70 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΕΡΙΣΚΛΑΒΟ ΑΡΓΥΡΗ για προμήθεια ελαστικών για την συντήρηση-επισκευή των ΜΕ-45068, ΚΗΗ-2941, ΜΕ & ΚΗΗ-2912 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 398/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 5.055, ,30 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/354/ , ,25 0,00 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων (εκσκαφέα CATERPILLAR M322D) πετρελαίου κίνησης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/262/ ,66 0, ,66 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων 2010 (Βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτ) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/263/ ,86 0,00 372,86 Οφειλόμενα στον Χ. ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια ανταλλακτικών κατά την συντήρηση Η/Υ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/274/ , ,93 0,00 Οφειλόμενα στην ΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ για την προμήθεια υλικών γραφείου (μελανια για FAX) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- 390/ ,76 0,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για προμήθεια εντύπων του Νεοσύστατου Γραφείου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σικυωνιών σύμφωνα με την 418/ Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1139/Β/2010) 1.714, ,62 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΣΕΛΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με την /2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1133/Β/2010) 2.497, ,89 0,00 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου σύμφωνα με την 416/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 7.920, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους ,20 0, ,20 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους ,43 0, ,43 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους , , ,82 Οφειλόμενα στην ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ για την προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρου (ΚΗΙ 5504) Δεκεμβρίου 2010 Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 557,55 557,55 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ για Προμήθεια γραφικής ύλης και και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-385/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΚΚΩΝΑΚΗ ΕΜΜ. ΣΩΤΗΡΙΟ για προμήθεια βιβλίων με τίτλο "ΘΕΑΤΡΙΚΑ" του Στέλιου Κούτρουλα, προκειμένου να διατεθούν στα σχολεία της Α/βμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους & προώθηση της πολιτιστικής π 1.500,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ για προμήθεια τροφίμων αναψυκτικών κ.λ.π. στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 8922/235/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: /Β/2010) Πράξη Αναπληρωτή Επι 2.501,40 0, , Λοιπά έξοδα Οφειλόμενα στον ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μίσθωμα έτους 2010 οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 300,00 300,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για τους μήνες από ΙΟΥΝΙΟ έως και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 (Από Χρηματικό Υπόλοιπο =557,04 )+(Από ΥΠ.ΕΣ.=2.096,85 )+(Από Ιδίους Πόρους=2.033,10 ) Χ.Ε.Π Α-668/ , ,99 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ για εξόφληση αμοιβής για τη σύνταξη φακέλλου και την υποβολή του στα πλαίσια του Μέτρου 4.5 του Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αστικές Παρεμβάσεις), σύμφωνα με την από Προγραμματική Σύμβαση {Πράξη 186/2009 Αναπ 9.053,52 0, ,52 Οφειλόμενα στον ΛΕΟΝΑΡΔΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη για καταβολή δικαστικής δαπάνης με τις αριθμ. 142/2006 και 52/2008 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, αντίστοιχα (ΧΕΠ: 1245/Β/2010) 500,00 500,00 0,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2008 στον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ" {Πράξη 187/ Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 2.000,00 0, ,00

20 Οφειλόμενη Επιχορήγηση για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 446/2009 Α.Δ.Σ. & την /Γ7/ σύμβαση λειτουργίας του ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Π ,00 0, ,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 556/2009 Α.Δ.Σ. στον "ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Η ΓΟΝΟΥΣΑ) " {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ,00 0,00 500,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 517/2009 Α.Δ.Σ. στον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 1.000,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ από αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις 3/2002 & 5/2006 Πράξεις Αναλογισμού (Ο.Τ ) & τις Αποφάσεις του Μονομ. Πρωτοδικείου Κορίνθου (Αριθμ. 35/2007 "περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος" & τη 8.646, ,00 0,00 Οφειλόμενα στους ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου & ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου για δικαστικής δαπάνης μετά την αριθμ. 15/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (Χ.Ε.Π.1250 &1251/Β/2010) 250,00 0,00 250,00 Οφειλόμενα στους στους Αντιόπη, Παναγιώτη και Ακατερίνη ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ για επιδικαθέν ποσό ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, σύμφωνα με την /2010 Απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α για Συμμετοχή στην Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετά από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 3.629,00 0, , Οφειλόμενα στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. για την ετήσια συνδρομή έτους ,50 0,00 416,50 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 650/2009 Α.Δ.Σ στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ "Η ΝΕΦΕΛΗ" 1.500,00 0, , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οφειλόμενα στον ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την 387/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1175/Β/2010) 2.201, ,70 0,00 Οφειλόμενα στην AQUA STAR Α.Β.Ε.Ε. για προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων για πυροπροστασία σύμφωνα με την 294/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. για προμήθεια σωλήνων Τ.Δ. ΜΑΤΙΟΥ/ ΜΟΣΙΑΣ/ΦΕΝΕΟΥ/ΤΑΡΣΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/366/ , ,00 0, Έργα Οφειλόμενα στον Εμπειροτέχνη ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ για εξόφληση λογαριασμού του έργου "Επισκευή μανδρότοιχου κοιμητηρίου Τ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ" -Αρ.Μελέτης 85/ Χ.Ε.Π. 1080/Β/ (ΣΑΤΑ 2009) 3.200, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Τ.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για την οριστική εξόφληση 5ου Λογαριασμού του έργου "Αντικατατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) -Αριθ. Μελέτης: 39/2008- (ΘΗΣΕΑΣ) ΧΕΠ: 1083/Β/ ,59 0, ,59 Οφειλόμενα στην Α.Τ.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για την εξόφληση 6ου Λογαριασμού του έργου "Αντικατατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) Αριθ. Μελέτης: 39/2008- (ΘΗΣΕΑΣ) ΧΕΠ: 1084/Β/ ,42 0, ,42 Οφειλόμενα στην Κ/Ξ Γ. ΘΑΝΟΣ - Π. ΚΟΡΚΑΣ για την εξόφληση 4ου Λογαριασμού του έργου "Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος)" - Αριθ. Μελέτης 64/2009- {ΘΗΣ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον Εμπειροτέχνη ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση λογαριασμού του έργου "Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ" -(Αρ.Μελέτης: 19/2010) Χ.Ε.Π. 1119/Β/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον Ε.Δ.Ε. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ ΙΑΚΩΒΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου "Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου" -Αριθμ. Μελέτης /2009- (ΕΤΕΡΠΣ) ΧΕΠ: 1221/Β/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & MΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για εξόφληση 2ης & 3ης Πληρωμής (30%+20%=50%) του έργου "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σικυωνίων" (ΣΑΕ 215/3) , ,15 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 63/2010) Χ.Ε.Π. 1079/Β/ , ,36 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Επισκευή Πεζοδρομίων ΚΙΑΤΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 79/2010) Χ.Ε.Π. 1081/Β/ , ,86 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος & Περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 81/2010) Χ.Ε.Π. 1082/Β/ , ,19 0,00 Οφειλόμενα στον ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση του έργου "Καλλιέργια πηγής ΚΛΕΙΔΙΡΗ" Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ -Α/355/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση του έργου "Ανάπλαση πλατείας " Τ.Δ. Στενού (ΣΑΤΑ- 2010) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ -Α/356/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Καισαρίου (Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 603/Α/ , ,95 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κεφαλαρίου (Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 604/Α/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 605/Α/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου " Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -Χ.Ε.Π. 611/Α/ , ,00 0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 239 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 90.00 Α ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.477.375,61 0,00 5.477.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 551.900,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα : 2 από 134 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43.130.000,00 0,00 43.130.000,00 11.185.000,00 189.715,14 0,00 0,00 02.00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.491.372,85 0,00 8.491.372,85 539.000,00 0,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 0 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 14 της 25 ης Αυγούστου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος

Διαβάστε περισσότερα