Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 385, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5."

Transcript

1 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 Προταθέντα στο Συμβούλιο Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 385, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΕΑΔΥ (3%Χ75%)= 2,25% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας , , ,88 Ετήσια υποχρεωτική εισφορά στο (ΤΑΔΚΥ)-ΤΠΔΥ (3%Χ25%)= 0,75% (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) & (άρθρα 84 παρ. 1 & 115 παρ. 1 Ν. 3655/2008, Β/20102/17823/71/ απόφαση Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας -Φ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 1.000,00 0, , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές Νομικών , , , Αμοιβές Συμβολαιογράφων ,00 0, , Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κ.λ.π. συμβολαίων ,40 0, , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0, , Γιατρός εργασίας (Σύμβαση Έργου) 5.000,00 0, , Τεχνικός Ασφαλείας (Σύμβαση Έργου) 5.000,00 0, , Δαπάνες αιρετών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , , , Αντιμισθία Συμπαραστάστη του Δημότη και της Επιχείρησης ,28 0, ,28 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής - Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) , , ,00 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων κ.λ.π. αιρετών οργάνων (άρθρο παρ. 4 Ν. 3463/2006) 1.000,00 0, , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , , ,40 Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,20 0, ,20 Αποζημίωση προέδρων και μελών Συμβουλίων Δημοτικής και Τοπικών Κοινοτήτων για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ,00 0, ,00 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων Δαπάνες Προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση έργου {ΥΠΕΣΔΔΑ} 2.229,54 0,00 229, Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 300,00 0,00 300, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προσαρμογή του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας και ISO βάσει του Ν. 3852/2010 και λοιπών διατάξεων , , , Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση ακινήτων ,00 0, ,00 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές Τ.Π.Ε. και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σικυωνίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (Ε.Κ.Τ.+ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ) -Συνεχιζόμενο , , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαίωμα ΔΕΗ για την Είσπραξη τελών καθαριότητας - φωτισμού ,00 0, ,00

2 Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Δημοτικού Φόρου 8.000,00 0, , Δικαίωμα ΔΕΗ για την είσπραξη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 5.000,00 0, , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 85,35 85,35 100, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Φόρος Τόκων Καταθέσεων ) 6.000,00 0, ,00 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Τιμολόγηση Συναλλαγών) 2.000,00 0, , Λοιποί φόροι Φόρος κληρονομιών, γονικών παροχών κ.λ.π. Ν. 3842/ ,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 6.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000, , , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Τουριστική Προβολή Δήμου ,00 0, ,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ,00 0, , Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 8.000, , , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων ,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.) ,00 0, , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ κ.λ.π. τοπικές εφημερίδες με Α.Δ.Σ.) 4.000, , , Λοιπές συνδρομές Σύμβαση πρόσβασης-προβολής κ.λ.π. Δήμου στο INTERNET (Αναβάθμιση Ιστοσελίδας) 3.000,00 0, ,00 Συνδρομή Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία (άρθρο 784 του Α.Κ.) με την επωνυμία "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α." 900,00 0,00 900, Συνδρομή Δήμου για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 1.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 51, , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 1.000,00 0, , Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών ,00 500, , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Αποζημίωση Δημοσίου (ΚΑΕ 2332) για χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 1.000,00 111, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 0, ,00 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 1.000,00 0, , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Έξοδα Καρνέ κ.λ.π.) 2.000,00 0, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Από Κατανομή 2011= ,18 ) + (Από Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2010 Δ. Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ,25 ) , , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων από τους Κ.Α.Π. (Για το 1ο Δίμηνο του 2011) , , ,71

3 Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών Σταθμών και Χώρων Άθλησης Ν. 2880/2001 προς το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων" (Πα.Πο.Κ.Δρ..Α.Σι ,89 0,00 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση Δημοτικού Γυμναστηρίου από τους Κ.Α.Π. (Για το 1ο Δίμηνο του 2011) 8.425, , ,12 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σικυωνίων" (Πα.Πο.Κ.Δρ..Α.Σι.) σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, ,00 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων" σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, ,00 Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων" σύμφωνα με την συστατική του πράξη ,00 0, , Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1.249,00 0, , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού (0,10%) 8.434,85 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,26 0, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% του Τ. Α. Π. (Ν. 2130/1993, αρθρ. 24, παρ.19) ,00 0, , Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική Επιχορήγηση στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου ,00 0, , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Κοινωνική πρόνοια (Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρρων) ,00 0, , Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρρων) , , , Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ,00 0, , Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία ,00 0, , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) Διετές Πρόγραμμα Δράσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΟ.Δ.Ε.Σ." , , , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Έξοδα Κηδείας απόρρων Δημοτών 4.000,00 0, , Ενίσχυση Εθελοντικών Δράσεων σε επίπεδο Δήμου (ΣΑΤΑ 2010-Πολιτική Προστασία) 2.000,00 0, , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Δαπάνες νομιμοποίησης αυθαιρέτων ,00 0, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική Προστασία-Χ.Υ ) ,00 0, , Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 5.000,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.851,34 0, , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» 1.006, ,70 0, Αγορά μετοχών της Κορινθιακής Αναπτυξιακής Α.Ε ,00 0, , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) {Στο ποσό αυτό συμεριλαμβάνεται πίστωση ποσού ,44, προερχόμενη από Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. έτους 2010 για καλυψη λειτουργικών δαπανών} , , ,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -{Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.=18.822,20 } , , , τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) , , ,00

4 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 3.000, , ,00 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων ,00 0, ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 16 Ν. 3205/2003) ,00 0, , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 8.832, , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 5.400, , ,08 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. {Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.=2.822,08 } , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , ,77 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ {Χρηματικό Υπόλοιπο από ΥΠΕΣ.= 1.468,28 } 2.800, ,07 450, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 2.800, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ /86 τεύχος Β ) 300,00 70,13 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Εργασίες Ελέγχου απογραφής έναρξης σύμφωνα με την 74445/ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,00 0, , Εκπαίδευση προσωπικού επί προγραμμάτων μηχανογράφησης 5.000,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ) 2.460,00 0, , Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2011 από Ορκωτό Ελεγκτή ,00 0, , Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης ,00 0, , Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους ,00 0, ,00 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δήμου μας χρήσεως 2010 από Ορκωτό Ελεγκτή (Συνεχιζόμενο) {Απ. Δημάρχου: 330/2010} , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π.} 4.017,42 0, , Μισθώματα κτιρίων στέγασης Γραφείων Τοπικών Κοινοτήτων 4.800,00 900, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.847, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση - Επισκευή Κλιματιστικών Μηχαν/των 4.000,00 0, , Επισκευή-συντήρηση του Ηλεκτρονικού Πίνακα Ανακοινώσεων 6.000,00 0, , Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Συνεχιζόμενο έως και 5ος/2011) 593,48 0,00 593,48 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Συνεχιζόμενο έως και 10ος/2011) 369,00 0,00 369,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (Συνεχιζόμενος έως και 4ος/2011) 155,00 0,00 155,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως (Από ος/2011 έως 10ος 2012) 442,80 0,00 442, Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Από 6ος/2011 έως και 5ος/2012) 1.424,34 0, , Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης 1.000,00 0, ,00 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Κ.ΕΠ. επί 24ώρου βάσεως (Έως και ος/2012) 180,00 0,00 180, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Τεχνική Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΗARDWARE) ,00 0, ,00 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων XEROX (Συνεχιζόμενο μέχρι /10/2011) 1.579,61 0, , Αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.500,00 0, , Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 5.000,00 0, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

5 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ,00 0, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων (Εργασία) ,00 0, ,00 Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Τοπικών Διαμερισμάτων (Εργασία) {Συνεχιζόμενο μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης} , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0, , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 0, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 1.200,00 244, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0, , Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500,00 211, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 3.000,00 0, , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου , , , Προμήθεια Ληξιαρχικών βιβλίων, μητρώων κ.λ.π ,00 0, , Προμήθεια Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, Κτηματολογίων 1.000,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-fax, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 0, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομική Επιτροπής ,00 0, , Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις ,00 0, , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.000, , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος (ΕΚΠ-ΟΤΑ) 3.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ΕΚΠΟΤΑ) 5.000,00 0, , Έπιπλα - σκεύη (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) 8.000, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου ,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα) -Μισθοδοσία εργατών πρώην ΟΣΕ , ,39 0, τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Αποδοχές προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ,43 0,00 Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/ , , ,00

6 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εργατών πρώην ΟΣΕ) , ,42 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ (Εργατών πρώην ΟΣΕ) 7.081, ,20 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΤΑΥΤΕΚΩ (κλάδος υγείας) Εργατών πρώην ΟΣΕ , ,81 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΤΑΥΤΕΚΩ (κλαδος πρόνοιας) -Εργατών πρώην ΟΣΕ , ,34 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ,46 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,78 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010) 5.751, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία από 1/7/ (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 18 Ν. 3852/2010) ,00 0, , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση εκδηλώσεων ΣΙΚΥΩΝΙΑ , , , Συνδιοργάνωση της "3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος στη Σικυώνα" , , , Διοργάνωση Φθινοπωρινών Πολιτιστικών εκδηλώσεων 8.400,00 0, , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 5.000,00 0, , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης 5.000,00 0, , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για ασύρματο INTERNET 3.000,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ιστών φωτισμού κ.λ.π. υλικών για ηλεκτροφωτισμό κοινοχρήστων χώρων ,00 0, , Προμήθεια εξοπλισμού χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας ,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Πλατείες πάρκα παιδότοποι Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Αναπλάσεις πλατειών Δ.Δ. Στενού,Φενεού,Γκούρας,Μοσιάς (ΘΗΣΕΑΣ) Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Ανάπλαση Πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ( ΣΑΤΑ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,79 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση-ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Τ.Δ.ΓΚΟΥΡΑΣ (Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) Συνεχιζόμενο- [Από Δάνειο Τ.Π.& Δ.= ,63 ]+[Από Ιδίους Πόρους=27.000,00 ] ,63 0, ,63 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ματίου (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) -ΣYNEXIZOMENO , ,94 0,00 Ανάπλαση Αύλειου Χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Μοσιάς (Χορηγία CASINO LOUTRAKI) -ΣYNEXIZOMENO , , , Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου ΚΙΑΤΟΥ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΘΗΣΕΑΣ=6.867,23 )+(Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99 ) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34 )+ (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22 ) (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43 ) -ΣΥΝ ,22 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

7 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) 0,00 0, , τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ 0,00 0, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους ,00 0, , Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) ,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Δαπάνη εκ της σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας των τέως Δήμων Στυμφαλίας και Νεμέας Ν. Κορινθίας και της Κοινότητας Αλέας Ν. Αργολίδας για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του τέως Δήμου Στυμφαλίας από το Δήμο Νεμέας ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ,00 0, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.289, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.718, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμάτων 5.000,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Συμμετοχή Δήμου στις λειτουργικές δαπάνες Χ.Υ.Τ.Α ,00 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.200,00 977, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 2.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00 0, , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 0, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου ,00 0, , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Λοιπές προμήθειες

8 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) , , , Προμήθεια ψηφιακών καρτών ταχογράφων 0,00 0,00 300, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανήματος κοπής χόρτων με βραχίονα {Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ} ,91 0, , Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 2011) , , , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου Δ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου) , , , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης Κατασκευή δικτύου φωτισμού στο ΚΙΑΤΟ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ 2011) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΚΙΑΤΟΥ (ΣΑΤΑ ) , , ,41 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2009=5.612,41 ) + (Από ΣΑΤΑ 2011=4.387,59 ) ,00 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ηλεκτοφωτισμός στο Τ.Δ. Στυμφαλίας (πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ) από Δήμο (ΣΑΤΑ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,16 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. ΚΙATOY (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αντιμισθία υδρονομέων κ.λ.π. άρδευσης , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων ,00 0, , Εργασίες επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Συνεχιζόμενο) , , , Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Αναλύσεις νερού σε πιστοποιημένο εργαστήριο 3.000,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων , , , ΕΡΓΑ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (Από ΣΑΤΑ =25.200,00 )+(Από ΥΠ.ΕΣ. ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ=14.800,00 ) ,00 0, , Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου ΦΕΝΟΥ (Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ) -Συνεχιζόμενο , , ,00 Κατασκευή Τσιμενταυλάκων Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ 2011) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) ΘΗΣΕΑΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.789,21 0, ,21 Συνέχιση-αποπεράτωση αρδευτικού δικτύου γεώτρησης Χατούπη-Τρουπάκια Τ.Δ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2010) -Συνεχιζόμενο ,31 0, , Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2009) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 3.000, ,00 0, Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Σύνδεση δεξαμενής με δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 3.000,00 0, ,00

9 Αντικατάσταση και συντήρηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. ΣΤΕΝΟΥ (ΣΑΤΑ ) 7.200,00 0,00 0, Κατασκευή φρεατίων ομβρίων Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 6.000,00 0,00 0, Κατασκευή και συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 2.500,00 0,00 0,00 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Β Τμήμα) ΘΗΣΕΑΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,68 0, ,68 Εργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (Κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού) ΘΗΣΕΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,97 0, , Υδρευση Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,82 0, ,82 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& Δανείων) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,89 0, ,89 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& Δανείων) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,08 0, ,08 Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Τ.Δ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ =5.943,93 )+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.=255,98 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,91 0, ,91 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Οικισμού Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΕ 2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές μελέτες Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Τ.Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΕ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,72 0, ,72 Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,35 0, ,35 Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,50 0, ,50 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρυσης Τ.Δ. Καλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αναγνωριστική γεωλογική έκθεση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρυσης Τ.Δ. Κυλλήνης Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 700,00 472, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 300,00 184,48 599, Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 1.300,00 819, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 380,28 264,44 859, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού 0,00 0, , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 2.550, , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α ,00 586,48 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (ένδυση κ.λ.π.) 1.300,00 0, , Προμήθεια Γάλακτος & σαπουνιού για το προσωπικό του Δήμου 2.500,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10 Αμοιβή για καταγραφή υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας ,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μίσθωση οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 300,00 0,00 300, Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Τριμηνιαία) Leasing τροχοφόρου εκσκαφέα (Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.047, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 950,00 752, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού ,00 0, , Εργασίες Διαγράμμισης οδών με κυκλοφοριακή σήμανση ,00 0, ,00 Καθαρισμός οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες (Εργασία) {Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=49.200,00 } ,00 0, , Μεταφορά μνημείου Πετμεζά (Εργασία) 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξαρτήσεων 5.000,00 0, , Τεχνική Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (ΗARDWARE) 6.150,00 0, , Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων 3.000,00 0, , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE -ACE κ.λ.π.) 2.460, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000, , , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 300,00 0,00 600, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-fax, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π. για την κίνηση των οχημάτων , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας του Δήμου ,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ασφάλτου {Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=49.200,00 } ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων ,00 0, , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων , , , Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

11 Προμήθεια Τοπογραφικών οργάνων ,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου , , , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων ,00 0, , Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. - Κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών {Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.} ,00 0, , ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Αποπεράτωση διατηρητέου κτιρίου ZILLER Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Πλατείες πάρκα παιδότοποι Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ (Από Κ.Α.Π.-ΘΗΣΕΑΣ {Λειτουργικές Δαπάνες=2.321,14 })+ Από Ιδίους Πόρους= 840,34 -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,48 0, , Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου (ΕΤΕΡΠΣ) -Συνεχιζόμενο ,82 0, , Ανάπλαση ακινήτου στο Ο.Τ. 37α στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους, 28ης Οκτωβρίου και Κροκιδά στο Κιάτο Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , , , Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.000,00 0, , Αποπεράτωση αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2009=30.813,61 ) + (Από ΣΑΤΑ 2010=1.186,39 ) + (Από Ιδίους Πόρους= 1.722,21 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,21 0, , Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Συνεχιζόμενο) ,88 0, , Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -Συνεχιζόμενο ,78 0, , Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 8.000,00 0, , Αποπεράτωση Πλατείας Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Αποπεράτωση Πλατείας Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοί - οδοστρώματα Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία - Ανταποδοτικό Έσοδο του Κ.Α. 0521= ,93)+ {Χρηματικό Υπόλοιπο = ,05 } ,74 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ,00 0, , Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ (Ρυμοτομία - Ανταποδοτικό) - {Χρήματα τα οποία υπάρχουν στο Χρηματικό υπόλοιπο των Τακτικών της } -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ , , , Οδοποιία Τ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010) -Συνεχιζόμενο ,20 0, , Οδοποϊία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0,00 0, Οδοποϊία Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ(Από ΣΑΤΑ 2011=17.400,00) & (Ιδιοι Πόροι=12.600,00) ,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 0,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,40 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2011= 6.714,20 )+(Από Ιδίους πόρους= 485,80 ) 2.400,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ ΓΚΟΥΡΑΣ 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Οδοποιία Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 7.200,00 0, , Οδοποιία Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ (Με την 475/ Α.Δ.Σ. Από ΣΑΤΑ 2011 Σε Ιδίους Πόρους) 1.800,00 0,00 0, Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0,00 0, Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Σύνδεση Οικισμού Α.Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας-Δερβενίου (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Αγροτική Οδοποιία (Ε.Ο. Μοσιάς -Ματίου -Αμυγδαλέα-Παναγία-Σπάρτες ) ΟΠΑΑΧ- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Δημοτική οδοποία Τ.Δ. Καλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,36 0, ,36

12 Δημοτική οδοποία Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,89 0, ,89 Δημοτική Oδοποιία Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΥΠ. ΕΣ. Επενδυτικές Δραστηριότητες 2010=30.151,55 ) & (Από Ιδίους Πόρους= ,69 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,24 0, , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου Τσίλερ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.075,18 0, ,18 Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή αμαξοστασίου και αποθηκευτικού χώρου Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ,00 0, , Διαμόρφωση χώρου για κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ,00 0, ,00 Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ., 2ου Γενικού Λυκείου & Σ.Ε.Κ. (Από ΣΑΤΑ 2009=5.181,78 ) -{ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} ,78 0, ,78 Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,68 0, ,68 Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ(Θεομηνίες-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ=11.999, ,00 0, , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή-συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή-συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ ,00 0, , Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ,00 0, , Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ ,00 0, ,00 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Από ΣΑΤΑ 2010 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ= ,26 ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 0,00 0, ,06 Επισκευή-συντήρηση πρώην κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΣΑΤΑ ) ,00 0, , Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση WC για πυροσβεστικό σταθμό Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 8.500,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) ,00 0, ,00 Διαμόρφωση - συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ =7.200,00 + Από Ιδίους Πόρους=5.400,00 ) ,00 0, ,00 Ενίσχυση -αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος πρώην σταφιδοεργοστασίου και αποθηκών ΑΣΟ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ 6.800,00 0, ,00 Αποπεράτωση ισογείου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Από ΣΑΤΑ =7.200,00+(Από Ιδίους Πόρους5.400,00) ,00 0, , Αποπεράτωση κτιρίου Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ ,00 0, , Αποκατάσταση στέγης αποθηκών ΑΣΟ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ,00 0, , Επισκευή-Συντήρηση τουαλετών δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Πλατείες πάρκα παιδότοποι Διαμόρφωση-Επισκευή πλατείας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Οδοί - οδοστρώματα Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας ΚΙΑΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 1.232,73 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 1.800,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, , Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0,00 0, Επισκευή -Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2011) 7.200,00 0, ,00 Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,26 0, , Πεζοδρόμια Επισκευή Πεζοδρομίων ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,13 0, , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία) {Σ} 0,60 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΑΕ 055) {Σ} 2,15 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ (ΣΑΕ 055) {Σ} 8,91 0,00 0, Έργα Διευθέτησης Χειμμάρου "ΟΛΒΙΟΣ" Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 7.200,00 0, , Έργα Διευθέτησης Χειμμάρου "ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ" Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.200,00 0, , Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 2002) {Σ} 418,56 0,00 0, Καθαρισμός δασών στην περιοχή Μικρού Βάλτου -ΣΑΕ 036 (Π.Δ.Ε. 2008) ,00 0, ,00

13 Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία) {Σ} 399,40 0,00 399, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Εκπόνηση μελετών έτους ,00 0, , Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ ΒΕΛΙΝΑΣ (ΣΑΕ 055) -{Σ}- 687,23 0,00 687,23 Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, , Λοιπές μελέτες Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Μελέτη Παρακολούθησης Αντιπυρικής Προστασίας Δασών & Διατήρησης Φυσικού Κάλους Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ των συμπράξεων των Ο.Τ.Α. με ιδιώτες των έργων "Ανάδειξη-αξιοποίηση χώρου πρώην Σταφιδεργοστασίου και δημιουργία Πολιτιστικού Πολυκέντρου & Κατασκευή Ενυδρείου" {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ} ,50 0, ,50 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-πολεοδομικές μελέτες- Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ , , , Ειδικές Δαπάνες Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων ,00 0, , Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Αποζημίωση ρυμοτομουμένων-προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0, τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ ,00 904, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.500,00 0, , Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) 2.500,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση έργων Πρασίνου Κιάτου και Τοπικών Διαμερισμάτων (Εργασία) 3.700, , , Συντήρηση έργων Πρασίνου (Εργασία) ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π μηχανήματα πρασίνου) 3.700, , , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις (ΕΚΠ-ΟΤΑ) ,00 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών-παγκάκια-τραπεζόπαγκοι ,00 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) ,00 0,00 0, τακτικά επιδόματα) , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 3.400,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 6.500, , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους (ένδυση κ.λ.π.) 2.000,00 0, , Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 1.200,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων ,00 0, , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ολοκλήρωση επέκτασης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ,00 0, , Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ, ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΥ, Κ. ΤΑΡΣΟΥ 7.200,00 0, , Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 7.200,00 0,00 0, Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Ματίου 0,00 0, , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων τακτικά επιδόματα) , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπερ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ , , , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ ,00 761,56 860, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου τακτικά επιδόματα) , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,06 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-καθαρίστριες , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πυροπροστασία , ,01 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά μισθώματα Ενοικίαση χημικών τουαλετών 3.000,00 0, , Ενοικίαση κάδων για μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ,00 0, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00 645, , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00 630, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

15 Καθαρισμός χειμάρρων ,00 0, , Δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης και επισκευής τηλεοπτικών αναμεταδοτών ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση Πυροσβεστικού Υλικού 3.000,00 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 640, , Διάφοροι φόροι και τέλη Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 300,00 0,00 300, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων κ.λ.π για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ασυρμάτων VHF (Από Πολιτική Προστασία-Χ.Υ =7.301,77 )+ (Από Κ.ΑΠ.-Λειτουργικές δαπάνες=117,00 )+Από Υπόλοιπα EUROBANK-Χ.Υ ΦΕΝΕΟΥ=3,92 ) 8.000,00 0, , Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων 2.000,00 0, , Προμήθεια Πυροσβεστικού υλικού ,00 0, , Προμήθεια εκχιονιστικών λεπίδων ,00 0, , Προμήθεια εξάρτησης αλατιέρας ,00 0, ,00 Προμήθεια οργάνων παδικής χαράς (Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για τη δημιουργία παιδικής χαράς στο 5ο Νηπαιγωγείου Κιάτου) 4.500,00 0, , ΕΡΓΑ Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (πλήν Δημοτικών Σχολείων Λαύκας- Μουλκίου & Καλλιάνων) {(Από ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ= 1.710,23 ) (Από Ιδίους Πόρους=48.289,77 )+(Από ΣΑΤΑ 2011=2.400,00 )} ,00 0, ,00 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού ΣχολείουΤ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ (Από ΣΑΤΑ =20.540,00) & (Ιδιοι Πόροι=29.460,00) ,00 0, ,00 Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ (Απο Κ.Α.Π.- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ= ,36 )+(Από Κ.Α.Π.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ=1.532,64 ) ,00 0, , Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ,06 0, ,06 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Επισκευή & Συντήρηση Γυμνασίου Τ.Δ. Καλλιάνων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,75 0, ,75 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,32 0, ,32 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00 Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΟΣΚ Α.Ε ) ,00 0, , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας (ΘΗΣΕΑΣ-2010) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,54 0, , Λοιπές μελέτες Ειδική Χωροταξική μελέτη Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-2010) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,27 0, , Μελέτη διαχείρισης καλαμιώνω της Λίμνης ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,00 0, ,00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Οφειλόμενα σε υπαλλήλους τους Δήμου μας (Οδηγούς) για εκτός έδρας αποζημίωση για μετάβασή τους στα Άνω Λιόσια Αττικής- Κέντρο Ανακύκλωσης- για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2010 (ΧΕΠ: 1206,1207,1208,1209 & /Β/2010) 264,06 264,06 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου, Εξόδων Κίνησης & Δώρου Χριστουγέννων 2010 (ΧΕΠ: 1063,1064 & 1065/Β/2010) {Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 149/2010} 547,76 500,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ για αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου ΔΗΜΟΥ ΦΕΝΕΟΥ ,70 515,70 0,00 Οφειλόμενες αποδοχές και έξοδα κίνησης μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στην εποχιακή υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΕΠ:1067 & /Β/2010) 424,96 394,60 0,00

16 Οφειλόμενα στην ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ για εκτός έδρας αποζημίωση συμμετοχής της στην ημερίδα Κατάρτισης Δικαιούχων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που πραγματοποιήθηκε την 13/12/2010 στην Πάτρα στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 103,60 103,60 0,00 Οφειλόμενα στην Μπεσίρη Γεωργία του Σωτηρίου (πρώην υπάλληλο Δήμου), μετά την αριθμ. 151/2007απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος το αριθμ. 14/2011 πιστοποιητικό τελεσιδικίας, και τον επισυναπτόμενο πίνακα που αφορά τόκους υπερημερίας καθώς και έξοδ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΒΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ για υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μηνός Δεκεμβρίου ,72 0,00 234,72 Οφειλόμενα στον υπάλληλο του Δήμου μας ΝΤΑΓΚΑΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ λόγω διαφοράς μισθολογικού κλιμακίου από ,00 0,00 690, Οφειλόμενα στην υπάλληλο ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.917, ,07 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Οφειλόμενα στον Λιάκη Ιωάννη (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 570,00 0,00 570,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/232/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας 2007 & 2008 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/358/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την καταβολή εξόδων κίνησης Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας έτους 2009 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγόρο ΣΟΥΖΑΝΑ ΛΕΝΗ για αμοιβή της σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά Ι. Μαυρονάσιου, Γεωργούση Ουρ. και Θ. Παχίδου (ΧΕΠ: /Β/2010) 1.027, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγορική Εταιρεία Γ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για αμοιβή του εταίρου Γ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ για παράσταση & προτάσεις στο ΣτΕ προς αντίκρουση αίτησης ακύρωσης σε υπόθεση Βασ. Μαγκαφά σύμφωνα με την 242/2010 Α.Δ.Ε (Χ.Ε.Π.: 1247/Β/2010) 1.207, ,86 0,00 Οφειλόμενα στην Δικηγόρο ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για αμοιβή της σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών της που εγκρίθηκε με την 221/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής (ΧΕΠ: 1248/Β/2010) 3.754, ,16 0,00 Οφειλόμενα έξοδα κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του τέως Δήμου Σικυωνίων για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ , ,88 0,00 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος , ,00 0,00 Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους (Μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής) για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Τακτικά και Εκτακτα Δημ. Συμβούλια 2010 ΧΕΠ / ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης Αντιδημάρχου από 2/7/2010 εως 30/9/2010 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-371/ , ,94 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΡΙΦΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης Προέδρου Δημ. Συμβουλίου από 1/1/2010 εως 31/5/2010 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ / , ,25 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΚΡΟΥΜΑ ΦΩΤΙΟ (Πρόεδρος Τοπ. Συμβουλίου ΑΡΧ. ΦΕΝΑΙΟΥ) για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-373/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Σ. ΜΑΤΙΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-374/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μεσινού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-375/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μοσιάς Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-376/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την καταβολή Εξόδων Παράστασης του Προέδρου και των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Πανοράματος Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-377/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ως αποζημίωση για την συμμετοχή στις τακτικές συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίου Φενεού για τα έτη ,2008 και 2009 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) για έγριση δαπάνης συμμετοχής του Δημάρχου ΦΕΝΕΟΥ στην Εκθεση polis στην Θεσσαλονίκη ΧΕΠ / ,86 0,00 876,86 Οφειλόμενα έξοδα παράστασης μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, στον τέως Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Πάνου 4.736, ,02 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Δικηγόρο) για αμοιβή & έξοδα παράστασής του σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 1.334,00 0, , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οφειλόμενα στην Μον. Ε.Π.Ε. " FIRE BURGLARY INSPECTION CCTV GROUP SECURITY" για παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2010, σύμφωνα με την 341/ Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1097/Β/2010).- 73,80 73,80 0,00 Οφειλόμενα στην ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ για εργασίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Τοπικών Διαμερισμάτων για το χρονικό διάστημα από 21/10/2010 έως /12/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων (Δημαρχείου) για τους μήνες από Ιούλιο έως & Δεκέμβριο 2010, σύμφωνα με την /2009 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ 1095/Β/2010) 712,17 712,17 0,00

17 Οφειλόμενα στη MENTORING Α.Ε. από παροχή συμβουλευτικών υυπηρεσιών για την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων για την Ανάπτυξη Ολοκ/νων Υπηρεσίων Πρόνοιας,Μέριμνας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης Παραδοτέο Φάσης Β: Ανάλυση & Μοντελ/ση Υφ/νης , ,60 0,00 Οφειλόμενα στoν ΜΠΑΚΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος του Δήμου έτους 2010 σύμφωνα με την 146/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1189/Β/2010) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για Σύμβαση πρόσβασης -προβολής του Δήμου στο Internet (αναβάθμιση ιστοσελίδας) σύμφωνα με την 224/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1129/Β/2010) 2.999, ,99 0,00 Οφειλόμενα στην ΜΠΕΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ για την σύνταξη της αριθμ /2010 έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης ακινήτου ( θέση "ΞΕΡΟΛΑΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ" ) στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ Χ.Ε.Π.- 380/ ,72 0,00 858,72 Οφειλόμενα στον ΚΑΣΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ για αποζημίωση πληρεξούσιου Δικηγόρου για παραστάσεις σε δικαστικές υποθέσεις Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ Χ.Ε.Π.- 379/ ,07 0, ,07 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 1ος έως και 2ος 2010) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1124/Β/ ,21 0, ,21 Οφειλόμενα στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας για υλοποίηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Από 10ος έως και 12ος/2009) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ.} ΧΕΠ 1123/Β/ ,64 0, ,64 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων & Βέλου για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 (Χ.Ε.Π. Β , ,03 0,00 Οφειλόμενα στην ΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ για παροχη υπηρεσίας εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-386/ , ,97 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΕΡΙΣΚΛΑΒΟ ΑΡΓΥΡΗ για εργασίες συντήρησης-επισκευής (ελαστικών) των ΚΗΥ-5113, ΚΗΥ-5128, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2917, ΜΕ-45066, ΜΕ-45067, ΜΕ , ΜΕ & ΚΗΗ-2941 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την /2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1149/Β/ , ,90 0,00 Οφειλόμενα στην Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας & προστασίας Περιβάλλοντος για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Χ.Ε.Π. 624/Α/2010) 2.860,87 0, ,87 Οφειλόμενα στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για ασφάλιστρα οχημάτων και ΜΕ Δήμου ΦΕΝΕΟΥ 2010 ΧΕΠ-387/ ,29 0,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για ασφάλιστρα ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΜΕ από /07/2010 εως 09/01/2011 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-387/ ,00 0,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για εργασίες συντήρησης & προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΥ-2211 Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-389/ ,38 0,00 760,38 Οφειλόμενα στην Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων XEROX για το χρονικό διάστημα από 12/10/2010 έως /12/2010, σύμφωνα με την 320/2010 Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1094/Β/2010) 446,64 446,64 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΑΝΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για ηχητική κάλυψη στα πλαίσια των ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2008, σύμφωνα με την 156/2008 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 5.355, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ για την συντήρηση & επισκευή ΑΜΒΙΕΝΤΕ μηχανήματος Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/137/ ,20 0, ,20 Οφειλόμενα στον ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Ν.- ΓΚΟΝΟ Α. (COPYGRAPHICS) για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικών) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/278/ , ,80 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (απορριματοφόρου) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/288/ ,74 0, ,74 Οφειλόμενα στην ΕΚΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την συντήρηση και επισκευή (SERVICE) ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ Α/296/ ,43 0, ,43 Οφειλόμενα στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ Θ.Ι. για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΤΖΙΠ (MITSUBISHI) Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/357/ , ,02 0,00 Οφειλόμενα στην Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για εργασίες επισκευής-συντήρησης των μηχανημάτων των JCB 3CX S/N & JCB 3CX S/N του Δήμου σύμφωνα με την 411/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 615,00 615,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΕΜΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εργασίες συντήρησης-επισκευής των ΚΡΗ-5513, ΚΗΗ-2936, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2917, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2220, ΚΗΥ-2234, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-5128, ΚΗΗ-2941& ΚΗΥ-2133 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 408/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: , ,60 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΠΕ Γ.Α. ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ για εργασίες συντήρησης και επισκευής του ΚΗΗ-2917 αυτοκινήτου του Δήμου, σύμφωνα με την 392/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1091/Β/2010) 206,01 206,01 0,00 Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για εργασίες επισκευής συντήρηση των ΚΗΥ-2234,ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2936,ΚΗΥ-2150 & ΚΗΥ-5128 αυτοκινήτων σύμφωνα με την 384/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1089/Β/2010) 3.813, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην AGROLAB A.Ε για εργασία ανάλυσης σπόρου ξηρού φασολιού ΧΕΠ-391/ ,36 0,00 559,36 Οφειλόμενα στον ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για επισκευή-συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την 246/2010 Απόφαση Δημάρχου (Χ.Ε.Π. 1092/Β/2010) 2.445, ,24 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ για εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2220, ΚΗΗ-2912, ΚΗΗ-2941, ΜΕ-45068, ΜΕ & ΜΕ φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 377/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1085/Β/2010) 1.734, ,30 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε. για Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την 101/2006 Τεχνική Περιγραφή Τ.Υ. - Χ.Ε.Π. 915/Β/ (Πράξη 298/2007 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου -Μη Θεωρητέο-) ,00 0, ,00

18 Οφειλόμενα στον ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ για εργασίες συντήρησης-επισκευής των ΚΗΗ-2910, ΚΗΗ-2936, ΚΗΙ-5519, ΚΗΥ-5128, ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2234, ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2220 & ΚΗΥ-2150 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 412/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1134/Β/2010) 848,70 848,70 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Δημοτικών Διαμερισμάτων (Συνεχιζόμενο ) , ,54 0,00 Οφειλόμενα στην Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & Σία για δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2010, σύμφωνα με την /2010 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου (ΧΕΠ 1105/Β/2010) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Ε.Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων μηνών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ,60 0, , Διάφορα έξοδα Οφειλόμενα στην ΑΥΓΗ Α.Ε. για δημοσίευση πρόσκλησης τροποποίησης πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: 1204/Β/2010) 81,18 0,00 81,18 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ΧΕΠ: 614/Β/2010 (Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας 156/2010) 561,44 0,00 561,44 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ πρόσκλησης για τροποποίηση πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: /Β/2010) 24,60 0,00 24,60 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ πρόσκλησης για τροποποίηση πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης ΚΙΑΤΟΥ (ΧΕΠ: 1203/Β/2010) 41,82 41,82 0,00 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κορινθίας 162/2010} Μειωμέν 171,05 0,00 171,05 Οφειλόμενα στην Εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων-Ανακοινώσεων κ.λ.π. έτους 2008 (Με την 100/2009 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας επεστράφη αθεώρητο το ΧΕΠ Β-654/2009 ΠΟΣΟΎ 1.547,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "SUPER T.V." για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκηρύξεων για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη και πρόσληψη εποχιακού προσωπικού {Πράξη 122/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 668,30 0,00 668,30 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ προκήρυξης για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου {Πράξη 228/2010 VII Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου} Μειωμένο κατά 240,59 (Βλέπ 262,78 0,00 262,78 Οφειλόμενα στην A.E. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "SUPER T.V." για δημοσίευση στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης (Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας /2010) 209,14 0,00 209,14 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκήρυξης για τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης (ΧΕΠ: /Β/2010) 39,36 39,36 0,00 Οφειλόμενα στο ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ πρόσκλησης τροποποίησης πολεοδομικής μελέτης (ΧΕΠ: 1201/Β/2010) 25,09 0,00 25,09 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για καταχώρηση στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΗ" στις 9/7/2010 για πλήρωση μιας θέσης ΜΕ Δήμου ΓΚΟΥΡΑΣ ΧΕΠ- Α/360/ ,83 0,00 276,83 Οφειλόμενα στην GRAFICA CENTER EΠΕ για δημοσίευση στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΗ" για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/361/ ,66 0,00 115,66 Οφειλόμενα στην ΣΠ. ΜΑΣΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για δημοσίευση ανακοίνωσης για σύμβαση εργασίας Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/362/ ,30 0,00 258,30 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/363/ ,52 0,00 366,52 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση απόφασης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/364/ ,03 0,00 415,03 Οφειλόμενα στην ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ για δημοσίευση απόφασης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-Α/365/ ,90 0,00 282,90 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσειςπεριλήψεων διακηρύξεων έργων (ΑΓΟΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΧΕΠ: 1232,1233,1234,1235 & 1236/Β/ ,22 260, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Οφειλόμενα στην ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α.Ε. για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ , ,31 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΙΟΥ για προμήθεια γεύματος κ.λ.π. στους δικαστικούς αντιπροσώπους & μέλη Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων (ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009) {Πράξη 61/2009 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν Κορινθίας} 4.970,14 0, ,14 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για Προμήθεια (εκτύπωση) εντύπωνπροσκλήσεων στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 180/2010 Αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου & την 233/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1093/Β/2010) 498,60 0,00 498,60 Οφειλόμενα στον ΤΣΙΑΤΣΙΟ ΧΡΗΣΤΟ για προμήθεια υλικών για την επέκταση & βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συναργεμού Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την 365/ Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: 1125/Β/2010) 608,85 608,85 0,00 Οφειλόμενα στον ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΗΥ-2216, ΜΕ-45066, ΚΗΥ-2150 & ΚΗΗ-2912 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 414/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1138/Β/2010) 1.007, ,37 0,00

19 Οφειλόμενα στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση των ΚΗΥ-2234,ΚΗΥ-2151, ΚΗΥ-2936,ΚΗΥ-2150 & ΚΗΥ αυτοκινήτων σύμφωνα με την 383/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 2.578, ,08 0,00 Οφειλόμενα στην ΕΠΕ Γ.Α. ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή -συντήρηση του ΚΗΗ-2917 αυτοκινήτου σύμφωνα με την 391/ απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1090/Β/2010) 803,39 803,39 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ για προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή του ΚΗΥ-5128 οχήματος του Δήμου, σύμφωνα με την 189/ Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1087/2010) 299,62 299,62 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΕΜΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΗΗ-5113, ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-5128, ΚΗΗ-2941 και ΚΗΥ-5128, αυτοκινήτου του Δήμου σύμφωνα με την 412/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1130/Β/2010) , ,28 0,00 Οφειλόμενα στον ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρησηεπισκευή των ΜΕ-45066, ΜΕ-45068, ΜΕ-45067, ΜΕ , ΚΗΥ-2151, ΚΗΗ-2934 & ΚΗΗ-2934 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 406/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1137/Β/2010) 2.266, ,89 0,00 Οφειλόμενα στη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΜΕ & ΜΕ αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 410/2010 Απόφαση Δημάρχου 1.107, ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ για προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση-επισκευή των ΚΥΗ-2150 & ΚΗΥ-2227 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 401/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1143 & 1144/Β/2010) 492,00 492,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΑΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια φωτοτυπιιών (σχεδίων) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την 420/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1146/Β/2010) 1.586, ,70 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΕΡΙΣΚΛΑΒΟ ΑΡΓΥΡΗ για προμήθεια ελαστικών για την συντήρηση-επισκευή των ΜΕ-45068, ΚΗΗ-2941, ΜΕ & ΚΗΗ-2912 αυτοκινήτων του Δήμου σύμφωνα με την 398/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 5.055, ,30 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/354/ , ,25 0,00 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων (εκσκαφέα CATERPILLAR M322D) πετρελαίου κίνησης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/262/ ,66 0, ,66 Οφειλόμενα στον ΛΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την προμήθεια καυσίμων 2010 (Βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτ) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/263/ ,86 0,00 372,86 Οφειλόμενα στον Χ. ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια ανταλλακτικών κατά την συντήρηση Η/Υ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/274/ , ,93 0,00 Οφειλόμενα στην ΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ για την προμήθεια υλικών γραφείου (μελανια για FAX) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- 390/ ,76 0,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΝ. ΝΙΚΟ για προμήθεια εντύπων του Νεοσύστατου Γραφείου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σικυωνιών σύμφωνα με την 418/ Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1139/Β/2010) 1.714, ,62 0,00 Οφειλόμενα στον ΤΣΕΛΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π. υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σύμφωνα με την /2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1133/Β/2010) 2.497, ,89 0,00 Οφειλόμενα στον ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου σύμφωνα με την 416/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: /Β/2010) 7.920, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους ,20 0, ,20 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους ,43 0, ,43 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. για Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους , , ,82 Οφειλόμενα στην ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ για την προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρου (ΚΗΙ 5504) Δεκεμβρίου 2010 Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 557,55 557,55 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ για Προμήθεια γραφικής ύλης και και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ-385/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΚΟΚΚΩΝΑΚΗ ΕΜΜ. ΣΩΤΗΡΙΟ για προμήθεια βιβλίων με τίτλο "ΘΕΑΤΡΙΚΑ" του Στέλιου Κούτρουλα, προκειμένου να διατεθούν στα σχολεία της Α/βμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους & προώθηση της πολιτιστικής π 1.500,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ για προμήθεια τροφίμων αναψυκτικών κ.λ.π. στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης τελετής εγκαινίων Κ.Π.Ε. σύμφωνα με την 8922/235/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΧΕΠ: /Β/2010) Πράξη Αναπληρωτή Επι 2.501,40 0, , Λοιπά έξοδα Οφειλόμενα στον ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μίσθωμα έτους 2010 οικοπέδου για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 300,00 300,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ απο μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για τους μήνες από ΙΟΥΝΙΟ έως και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 (Από Χρηματικό Υπόλοιπο =557,04 )+(Από ΥΠ.ΕΣ.=2.096,85 )+(Από Ιδίους Πόρους=2.033,10 ) Χ.Ε.Π Α-668/ , ,99 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ για εξόφληση αμοιβής για τη σύνταξη φακέλλου και την υποβολή του στα πλαίσια του Μέτρου 4.5 του Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Αστικές Παρεμβάσεις), σύμφωνα με την από Προγραμματική Σύμβαση {Πράξη 186/2009 Αναπ 9.053,52 0, ,52 Οφειλόμενα στον ΛΕΟΝΑΡΔΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη για καταβολή δικαστικής δαπάνης με τις αριθμ. 142/2006 και 52/2008 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, αντίστοιχα (ΧΕΠ: 1245/Β/2010) 500,00 500,00 0,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2008 στον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ" {Πράξη 187/ Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 2.000,00 0, ,00

20 Οφειλόμενη Επιχορήγηση για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ) για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την 446/2009 Α.Δ.Σ. & την /Γ7/ σύμβαση λειτουργίας του ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Π ,00 0, ,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 556/2009 Α.Δ.Σ. στον "ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Η ΓΟΝΟΥΣΑ) " {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ,00 0,00 500,00 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 517/2009 Α.Δ.Σ. στον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" {Πράξη 162/2009 Αναπληρωτή Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας} 1.000,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ από αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις 3/2002 & 5/2006 Πράξεις Αναλογισμού (Ο.Τ ) & τις Αποφάσεις του Μονομ. Πρωτοδικείου Κορίνθου (Αριθμ. 35/2007 "περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος" & τη 8.646, ,00 0,00 Οφειλόμενα στους ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου & ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου για δικαστικής δαπάνης μετά την αριθμ. 15/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (Χ.Ε.Π.1250 &1251/Β/2010) 250,00 0,00 250,00 Οφειλόμενα στους στους Αντιόπη, Παναγιώτη και Ακατερίνη ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ για επιδικαθέν ποσό ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, σύμφωνα με την /2010 Απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α για Συμμετοχή στην Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μετά από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 3.629,00 0, , Οφειλόμενα στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. για την ετήσια συνδρομή έτους ,50 0,00 416,50 Οφειλόμενη προαιρετική επιχορήγηση έτους 2009 σύμφωνα με την 650/2009 Α.Δ.Σ στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΜΗΝΙΟΥ "Η ΝΕΦΕΛΗ" 1.500,00 0, , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Οφειλόμενα στον ΤΑΡΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την 387/2010 Απόφαση Δημάρχου (ΧΕΠ: 1175/Β/2010) 2.201, ,70 0,00 Οφειλόμενα στην AQUA STAR Α.Β.Ε.Ε. για προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων για πυροπροστασία σύμφωνα με την 294/2010 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) , ,00 0,00 Οφειλόμενα στην ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. για προμήθεια σωλήνων Τ.Δ. ΜΑΤΙΟΥ/ ΜΟΣΙΑΣ/ΦΕΝΕΟΥ/ΤΑΡΣΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ- Α/366/ , ,00 0, Έργα Οφειλόμενα στον Εμπειροτέχνη ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ για εξόφληση λογαριασμού του έργου "Επισκευή μανδρότοιχου κοιμητηρίου Τ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ" -Αρ.Μελέτης 85/ Χ.Ε.Π. 1080/Β/ (ΣΑΤΑ 2009) 3.200, ,00 0,00 Οφειλόμενα στην Α.Τ.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για την οριστική εξόφληση 5ου Λογαριασμού του έργου "Αντικατατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) -Αριθ. Μελέτης: 39/2008- (ΘΗΣΕΑΣ) ΧΕΠ: 1083/Β/ ,59 0, ,59 Οφειλόμενα στην Α.Τ.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για την εξόφληση 6ου Λογαριασμού του έργου "Αντικατατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ (Α Τμήμα) Αριθ. Μελέτης: 39/2008- (ΘΗΣΕΑΣ) ΧΕΠ: 1084/Β/ ,42 0, ,42 Οφειλόμενα στην Κ/Ξ Γ. ΘΑΝΟΣ - Π. ΚΟΡΚΑΣ για την εξόφληση 4ου Λογαριασμού του έργου "Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος)" - Αριθ. Μελέτης 64/2009- {ΘΗΣ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον Εμπειροτέχνη ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση λογαριασμού του έργου "Επισκευή-συντήρηση Οδοποιίας Τ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ" -(Αρ.Μελέτης: 19/2010) Χ.Ε.Π. 1119/Β/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στον Ε.Δ.Ε. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ ΙΑΚΩΒΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου "Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου" -Αριθμ. Μελέτης /2009- (ΕΤΕΡΠΣ) ΧΕΠ: 1221/Β/ ,00 0, ,00 Οφειλόμενα στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & MΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για εξόφληση 2ης & 3ης Πληρωμής (30%+20%=50%) του έργου "Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σικυωνίων" (ΣΑΕ 215/3) , ,15 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Τ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 63/2010) Χ.Ε.Π. 1079/Β/ , ,36 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Επισκευή Πεζοδρομίων ΚΙΑΤΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 79/2010) Χ.Ε.Π. 1081/Β/ , ,86 0,00 Οφειλόμενα στην ΔΗ.Κ.Ε.Σ. για εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου "Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος & Περιβάλλοντος χώρου Τ.Δ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ" (Αριθ. Μελέτης: 81/2010) Χ.Ε.Π. 1082/Β/ , ,19 0,00 Οφειλόμενα στον ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση του έργου "Καλλιέργια πηγής ΚΛΕΙΔΙΡΗ" Δήμου ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ -Α/355/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση του έργου "Ανάπλαση πλατείας " Τ.Δ. Στενού (ΣΑΤΑ- 2010) Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΧΕΠ -Α/356/ , ,00 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Καισαρίου (Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 603/Α/ , ,95 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κεφαλαρίου (Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 604/Α/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΑΤΑ} -Χ.Ε.Π. 605/Α/ , ,33 0,00 Οφειλόμενα στον ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση 1ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου " Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Από ΣΑΤΑ 2010-Σε ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.) -Χ.Ε.Π. 611/Α/ , ,00 0,00

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 14 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα