ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Υιοθέτηση Νέων ιεθνών Πρότυπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και ιερµηνειών της Ε ΠΧΠ Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήση Εκτιµήσεων Βασικές Λογιστικές Αρχές Συνοδευτικές Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Κόστος Μισθοδοσίας Αποσβέσεις Έξοδα ιάθεσης Έξοδα ιοίκησης Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές Λοιπά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Φόροι Εισοδήµατος Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά-Αξία Παραχωρηθέντων Τίτλων Μακροπρόθεσµα άνεια Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Εµπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι Μερίσµατα εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Συνδεδεµένα Μέρη Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις - Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις, ιαχείριση κινδύνων χρηµατοοικονοµικών µέσων ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ικαστικές ιαφορές ιαιτησίες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων /47

3 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε." ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τα άρθρα 136 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουµε µε την παρούσα έκθεση πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση που ξεκίνησε στις 01/07/2012 και έληξε στις 30/06/2013. Επίσης εµπεριέχει ανάλυση των κυριοτέρων κινδύνων καθώς επίσης και τις προοπτικές εξέλιξης. Η Εταιρεία, καθώς αποτελεί κατά 52,07% του µετοχικού της κεφαλαίου θυγατρική της εισηγµένης στο Χ.Α. εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», εφάρµοσε τα ΠΧΑ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο καταστατικό της. Στοιχεία του Κλάδου Το βαµβάκι αποτελεί το κυριότερο βιοµηχανικό φυτό που η καλλιέργειά του καταλάµβανε έκταση περίπου 3,7 εκ στρεµµάτων στην Ελλάδα και σε αυτή την έκταση υπολογίζεται η µέγιστη επιδότηση που µπορεί να λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προστασία του εισοδήµατος των βαµβακοκαλλιεργητών, που θεσπίστηκε και ισχύει από 01/01/2006, προβλέπεται στρεµµατική ενίσχυση της καλλιέργειας, όπου για να την λάβει στο ακέραιο ο αγρότης, πρέπει να καλλιεργήσει την έκταση για την οποία δικαιούται την ενίσχυση. Η µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων κατά 40% µετά τη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθιστά το ελληνικό βαµβάκι ένα από τα πιο ευάλωτα κοινοτικά προϊόντα στη διεθνή κρίση των εµπορευµάτων. Αυτό που παρατηρείται από την έναρξη της νέας ΚΑΠ, είναι µία διαχρονική µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, καθώς και µία σηµαντική πτώση στην παραγωγή συσπόρου βάµβακος πανελλαδικά. 3/47

4 Σαν χρηµατιστηριακό είδος το εκκοκκισµένο βαµβάκι επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της αγοράς και από την ισοτιµία του δολαρίου, µε φυσικό επακόλουθο τον άµεσο επηρεασµό της αποδοτικότητας του εκκοκκιστηρίου. Κύριο αντικείµενο εργασιών της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η παραγωγή και εµπορία εκκοκκισµένου βάµβακος. Στόχος της Εταιρείας είναι να επιτευχθεί η αυτάρκεια του Οµίλου σε καλής ποιότητας εκκοκκισµένο βαµβάκι και η εκµετάλλευση των εµπορικών ευκαιριών που δηµιουργούνται στην αγορά βάµβακος. Πρόσφατη Εξέλιξη Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται σε µία κατεξοχήν βαµβακοπαραγωγό περιοχή, όπου έχει πλέον αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο παραλαβών συσπόρου από τους αγρότες, µε αποτέλεσµα η εξασφάλιση της απαραίτητης ποσότητας α' ύλης, να εξαρτάται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες και την εξεύρεση κεφαλαίων κατά την εκκοκκιστική περίοδο. Η έγκαιρη χρηµατοδότηση της εταιρείας και οι ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν στην περίοδο καλλιέργειας του συσπόρου, είχαν σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη ποσότητα παραλαβών σύσπορου βάµβακος που ανήλθε σε 22,2 εκ. κιλά έναντι 21,6 εκ. κιλά το 2012 και 16 εκ. κιλών την χρήση που έληξε την Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται τα συγκριτικά στοιχεία των δύο τελευταίων χρήσεων Σηµαντικά Γεγονότα Οικονοµικά στοιχεία Εταιρείας Για την καλύτερη κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της, παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία αποδοτικότητας και οικονοµικής διάρθρωσης. Το µικτό περιθώριο ήταν ζηµιογόνο και ανήλθε σε χιλ. 57,36, έναντι κέρδους ποσού χιλ. 73,74 της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης, λόγω της απότοµης πτώσης που είχε η τιµή του εκκοκκισµένου βάµβακος διεθνώς, αλλά και της 4/47

5 δεσµευµένης πώλησης µιας ποσότητας βάµβακος περίπου 300 τόνων στο εξωτερικό σε χαµηλότερη προκαθορισµένη τιµή. Το EBIΤDA ανήλθε σε χιλ. 37,03 από χιλ. 51,71, επηρεασµένο από την µείωση του µικτού περιθωρίου κατά χιλ. 131,10 για τις αιτίες που αναφέρθησαν παραπάνω αλλά και από έκτακτα γεγονότα επισφαλειών χιλ. 120,92, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµία ύψους χιλ. 929,49 έναντι ζηµιών ύψους χιλ. 949,77 της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών µειώθηκε σηµαντικά και ανήλθε σε χιλ ,25 έναντι χιλ ,81 της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης παρά την αυξηµένη ποσότητα παραλαβών συσπόρου, επηρεασµένος από την πτώση της µέσης τιµής πώλησης, αλλά και την µείωση της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά εκ. 1,6 έναντι της περσινής χρήσης. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνοι σε Χρηµατοοικονοµικά µέσα Ο Όµιλος, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, διαθέτει οργανωµένα τµήµατα στην οικονοµική του διεύθυνση, από τα οποία ασκούνται οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση του Οµίλου και γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερώσεις προς τη διοίκηση για τις τάσεις της αγοράς, προκειµένου να ληφθούν οι αποτελεσµατικότερες αποφάσεις για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όµιλος, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, µέσω της διεύθυνσης πιστωτικού ελέγχου, εφαρµόζει την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπιστεί από τη διοίκηση, ελέγχει συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα των µεγάλων πελατών και περιορίζει την έκθεση σε κίνδυνο, φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια στους µεγάλους πελάτες. Τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων που ζητούνται από το εµπορικό τµήµα του Οµίλου για µεγάλους πελάτες, εγκρίνονται από τη διοίκηση του Οµίλου, κατόπιν παρουσίασης µελέτης πιστοληπτικής ικανότητας του συγκεκριµένου πελάτη. Η διασπορά του πελατολογίου της Εταιρείας αλλά και οι διαδικασίες που εφαρµόζει έχουν σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρείας είναι σε Ευρώ και όταν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε άλλο νόµισµα όπου δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο, 5/47

6 στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αντισταθµίζει την έκθεση σε κίνδυνο, λόγω πιθανών διακυµάνσεων των ισοτιµιών, µε προθεσµιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Κίνδυνος Επιτοκίου Η Εταιρεία δεν διαθέτει πέραν των δανείων της, σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά µέσα που να εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου µε κίνδυνο των αποτελεσµάτων ή των ταµειακών ροών της. Τα δάνεια της Εταιρείας είναι σε κυµαινόµενο επιτόκιο και βάσει των συνθηκών αγοράς δεν προβλέπεται επιδείνωση αυτού που να έχει σηµαντική επίπτωση στα αποτελέσµατα. Ο Όµιλος, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων στην αγορά και επιτυγχάνει τους πλέον ανταγωνιστικούς όρους χρηµατοδότησης. Κίνδυνος Ρευστότητας Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας. Εφαρµόζεται συνετή διαχείριση στην ρευστότητα, µέσω σωστής πολιτικής για την ύπαρξη διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Στόχοι και Προοπτικές Με πρωταρχικό στόχο την αύξηση της αξίας για τους µετόχους, για τη νέα διαχειριστική χρήση, οι προοπτικές παραµένουν θετικές. Οι προσπάθειες προσανατολίζονται στη προσαρµογή στα νέα δεδοµένα που διαµορφώθηκαν µετά την αλλαγή της Κ.Α.Π από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την καλλιέργεια βάµβακος έτσι ώστε να διατηρήσει η Εταιρεία το συγκριτικό της πλεονέκτηµα στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Αναπτύσσει συνέργιες µε τους αγρότες, ώστε µε τη βοήθειά της να µεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των καλλιεργήσιµων εκτάσεων τους και να περιορίζουν το κόστος παραγωγής τους, µε απώτερο σκοπό να αναπτυχθεί µία µακρόχρονη και επωφελής συνεργασία για όλες τις πλευρές. Η εταιρεία στοχεύει από την πολιτική της στη διασφάλιση της παραλαβής των αναγκαίων ποσοτήτων συσπόρου που προβλέπεται από τον προγραµµατισµό της, αλλά και την αποδοτική διαχείριση αυτών. Πέραν όµως του κύριου αντικειµένου της, η εταιρεία στοχεύει και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ενέργεια, έχοντας υποβάλει στα τέλη του 2011 αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περίπου 0,5 MW και αξιολογεί νέες 6/47

7 επενδύσεις στον τοµέα αυτό. Όπως αναφέρθηκε στους κινδύνους του κλάδου, η εταιρεία εκτίθεται πέραν των κινδύνων που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και σε κινδύνους αγοράς όπως η αγορά των βαµβακερών νηµάτων, η ισοτιµία ευρώ/δολαρίου, το ύψος των παγκόσµιων αποθεµάτων βάµβακος, η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού κ.α. Η κάθε µεταβολή σε αυτές τις παραµέτρους ενδέχεται να επηρεάσει την αποδοτικότητα της Εταιρείας, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που προβλέπονται για την νέα εκκοκκιστική περίοδο. Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, η ιοίκηση έχει την πεποίθηση ότι η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής, επιτρέπει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων που επέρχονται και συνεχίζει να παρέχει µια συγκροτηµένη βάση περαιτέρω µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Μεταγενέστερα γεγονότα εν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από τη χρονολογία των οικονοµικών καταστάσεων έως και το χρόνο υποβολής αυτής της έκθεσης που να είναι ζηµιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρµογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της δηµοσιευµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης. εν πιθανολογούνται µελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζηµιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους µετόχους και στους τρίτους, προκειµένου να εκτιµήσουν σωστά τα στοιχεία των δηµοσιευοµένων οικονοµικών καταστάσεων. Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούµε, κύριοι Μέτοχοι να προχωρήσετε στην έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας και της παρούσας έκθεσης για την χρήση από την 1η Ιουλίου 2012 ως την 30ή Ιουνίου 2013 καθώς επίσης και στην απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Γραµµατικό Καρδίτσας, 29 Οκτωβρίου 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ (Α..Τ. Σ331165) 7/47

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓ ΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.. Πολυτεχνείου 4, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Φαξ: ey.com 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

9 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά την 30η Ιουνίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Θεσσαλονίκη, 8 Νοεµβρίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΑΜ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 107

10 3 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 10/47

11 3.2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 11/47

12 3.3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 12/47

13 3.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 13/47

14 4 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 4.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Η Εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.Β.Ε.E.» ιδρύθηκε στις σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 260/ Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Σοφάδων στο Νοµό Καρδίτσας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα έτη και λήγει στις Η ανέγερση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2000 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το τροποποιηµένο καταστατικό της είναι: α) η αγορά, η βιοµηχανική επεξεργασία και εκκόκκιση συσπόρου βάµβακος και η ίδρυση και εκµετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάµβακος στη Θεσσαλία ή άλλα µέρη της Ελλάδος, β) η παραγωγή, συµπαραγωγή, προµήθεια και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος και γενικά ενέργειας και γ) γενικώς η ενέργεια κάθε είδους συναφούς Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία µηχανήµατα. Ο σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεµφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεµφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκµισθώνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκµετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης στις , είναι η εξής: Το εργοστάσιο µπορεί να επεξεργάζεται µέχρι και τόνους συσπόρου βάµβακος (ετησίως) κατά τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου, µε ηµερήσια δυναµικότητα εκκόκκισης τόνων συσπόρου και παραλαβής τόνων συσπόρου βάµβακος. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής εκκοκκισµένου βάµβακος στο ήµο Σοφάδων του νοµού Καρδίτσας, επί οικοπέδου συνολικής επιφανείας τ.µ. Οι στεγασµένοι χώροι του εργοστασίου καταλαµβάνουν επιφάνεια τ.µ. και περιλαµβάνουν βιοµηχανοστάσιο, χώρους αποθήκευσης α' υλών και προϊόντων και κτίριο γραφείων. Η Εταιρεία απασχολεί 14 άτοµα µόνιµο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου (Σεπτέµβριος εκέµβριος) προσλαµβάνεται εποχικό προσωπικό. Στην αιχµή της περιόδου το απασχολούµενο προσωπικό µπορεί να προσεγγίσει τα 63 άτοµα. 14/47

15 Το αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρείας κατηγοριοποιείται κατά ΣΤΑΚΟ στους κωδικούς «Εκκόκκιση βαµβακιού» και «Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιαµέσων προϊόντων». 4.2 Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) καθώς και σύµφωνα µε τις σχετικές ιερµηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών Προτύπων του Σ ΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 30 Ιουνίου εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες προτύπων που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση την αποτίµηση των γηπέδων στην εύλογη αξία, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας («going concern»). 4.3 Υιοθέτηση Νέων ιεθνών Πρότυπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και ιερµηνειών της Ε ΠΧΠ Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2012 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερµηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιουλίου Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1η Ιουλίου 2012: ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν ) στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και κτηρίων). Η 15/47

16 τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας. ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Μεταφορές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Το Σ ΛΠ εξέδωσε µια τροποποίηση του ΠΧΑ 7 η οποία εµπλουτίζει τις γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι γνωστοποιήσεις αυτές αφορούν περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταφερθεί (όπως ορίζονται από το ΛΠ 39). Εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν µεταφερθεί δεν έχουν αποαναγνωριστεί εντελώς από τις οικονοµικές καταστάσεις, η εταιρεία πρέπει να γνωστοποιήσει πληροφορίες που καθιστούν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ικανούς να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ αυτών των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν αποαναγνωριστεί και των σχετιζόµενων υποχρεώσεων. Εφόσον τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποαναγνωρίζονται εντελώς αλλά η εταιρεία διατηρεί µια συνεχιζόµενη εµπλοκή, απαιτούνται γνωστοποιήσεις οι οποίες καθιστούν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων ικανούς να αξιολογήσουν τη φύση της συνεχιζόµενης εµπλοκής της εταιρείας στα αποαναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία καθώς και το κίνδυνο που συνδέεται µε αυτή. Η τροποποίηση αυτή έχει επίδραση µόνο σε θέµατα παρουσίασης. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων Η τροποποίηση διευκρινίζει τον καθορισµό του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Η τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι ο αναβαλλόµενος φόρος επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ΛΠ 40, πρέπει να καθορίζεται στη βάση του ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας τους θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. Επιπρόσθετα, εισάγει την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Το Σ ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως µέθοδος περιθωρίου και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες 16/47

17 επιχειρήσεις, το ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων). Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ΛΠ 32. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Όπως έχει εκδοθεί το ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ ΛΠ για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται από το ΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρµοστεί για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ΠΧΑ 9 Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Εφαρµογής του ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν το εκέµβριο 2011, µετέφεραν την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής στις 1 Ιανουαρίου Στις επόµενες φάσεις, το Σ ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Ο 17/47

18 Όµιλος/Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις άλλες φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ιερµηνεία 12 Ενοποίηση Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΛΠ 27. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτό το πρότυπο θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ΛΠ 31 και στο ΛΠ 28. Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου Το ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει όταν η εταιρεία απαιτείται να χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 18/47

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα