Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 9 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 13 C3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 13 C3.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ 14 C3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 14 C3.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 20 C3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 23 C3.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATIONS) 24 C3.7 ΟΘΟΝΕΣ (MONITORS) 26 C3.8 ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2 LAPTOP) 26 C3.9 LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 28 C3.10 ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNER) (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 29 C3.11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 C3.12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 30 C3.13 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB SERVER) 32 C3.14 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION SERVER) 33 C3.15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) 36 C3.16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 37 C3.17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 37 C3.18 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 38 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 39 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 39 C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.6) 39 Σελίδα 1 από 65

2 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α3.6) 39 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.4 Α3.5) 39 C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α4.2, Α4.3, Α4.4) 40 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 40 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλ. Α4.1) 40 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 40 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 41 C5.1 Δείγματα 41 C5.1.1 Δείγματα σημασιολογικής τεκμηρίωσης 41 C5.1.2 Δείγματα των υπηρεσιών δυναμικής παρουσίασης περιεχομένου που θα αναπτυχθούν 41 C5.1.3 Δείγματα υπηρεσιών ανάπτυξης αίσθησης παρουσίας των χρηστών 41 C5.1.4 Δείγματα υπηρεσιών ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου 41 C5.1.5 Υλικό δειγμάτων 42 C5.2 Σχέδιο Σύμβασης 59 Σελίδα 2 από 65

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν Σελίδα 3 από 65

4 περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 4 από 65

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 5 από 65

6 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 65

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) Σελίδα 7 από 65

8 ... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 65

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 9 από 65

10 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 65

11 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 11 από 65

12 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 65

13 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την προετοιμασία και συντήρηση τεχνικού φακέλου για τον οποίο περιγράφει ρητά τα περιεχόμενα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά μεθοδολογία για την εξασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας του αποτελέσματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την παράδοση μελέτης η οποία καθορίζει αναλυτικά τις κατηγορίες των χρηστών και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την παράδοση μελέτης η οποία καθορίζει αναλυτικά την εμπειρία την οποία αποκομίζει ο χρήστης κάθε κατηγορίας κατά την πλοήγησή του στο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί Προτείνεται στην τεχνική προσφορά μεθοδολογία καθορισμού των παρουσιάσεων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και θα υποστηρίζουν τις διαδραστικές υπηρεσίες ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την παράδοση μελέτης ανάλυσης απαιτήσεων των χρηστών Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την παράδοση μελέτης καθορισμού των αναλυτικών λειτουργικών προδιαγραφών υλοποίησης του λογισμικού συνολικά και ανά τμήμα Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει στην τεχνική προσφορά την παράδοση όλων των οθονών διεπαφής του χρήστη με το δικτυακό τόπο, αναπτύσσοντας μακέτες για κάθε διεπαφή Προτείνεται στην τεχνική προσφορά η παράδοση μελέτης καθορισμού των προδιαγραφών του εξοπλισμού και του βασικού λογισμικού που χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδραστικών διαδικτυακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 13 από 65

14 C3.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι ανοιχτή και τα υποσυστήματα που την απαρτίζουν βασίζονται στη φιλοσοφία ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) Συστήματα Βάσεων Δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ΕΛ/ΛΑΚ Σύστημα Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό C3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένος διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου θα παρέχονται οι προτεινόμενες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου παρουσίασης σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της εξειδίκευσής τους στο πλαίσιο της φάσης του αναλυτικού σχεδιασμού. Να προταθούν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, η μεθοδολογία και ο τρόπος ανάπτυξης του διαδραστικού τόπου. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά συγκεκριμένη μεθοδολογία σύμφωνα µε την οποία θα γίνει η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών. Να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν στα στάδια, µε βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Δοκιμής. Γενικά Χαρακτηριστικά Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να λειτουργούν στο περιβάλλον application server του έργου. Θα πρέπει να παρέχουν εξασφάλιση της συμβατότητας των επιμέρους εφαρμογών και των δεδομένων, καθώς και να αξιοποιούν την υφιστάμενη ηλεκτρονική πληροφορία που διαθέτει η Ακαδημία Αθηνών προς τελική διάχυση των πληροφοριών. Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως ενδεικτικά WAI). Το Portal πρέπει να υποστηρίζει αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n-tier) Ο τελικός χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε Web Browser. Οι προσφερόµενες εφαρμογές θα πρέπει να Σελίδα 14 από 65

15 εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο σύστημα από σταθμούς εργασίας που λειτουργούν σε ποικιλία λειτουργικών συστημάτων και web browsers. Η λειτουργία των εφαρμογών θα πρέπει να βασίζεται τελικά σε μια σύγχρονη βάση δεδομένων. o Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη διαχείριση των πληροφοριών που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. o Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση σε κοινά δεδομένα, και την υποστήριξη πολλαπλών sessions. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά ο τρόπος ασφάλειας των υφιστάμενων δεδομένων. Παρουσίαση των διεπαφών και του περιεχομένου τουλάχιστον σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά). Δυνατότητα παραμετροποίησης τόπων περιορισμένης πρόσβασης (όπως π.χ. admin sections, κτλ), µε βάση τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών. Δυνατότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης δεδομένων για τη προστασία των δεδομένων. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί. Οι προσφερόµενες εφαρμογές θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα µε τις σύγχρονες τεχνολογίες δυναμικού διαδικτυακού προγραμματισμού και πλούσιων εφαρμογών διαδικτύου (Rich Internet Applications) και να υποστηρίζουν υπηρεσίες διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της W3C (Σημασιολογικού Ιστού). Οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης (αποθήκευση/ ανάκτηση /επισκόπηση) οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικού αντικειμένου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, όπως εγγράφου, κειμένου, εικόνας, γραφημάτων, ηλεκτρονικών φορμών, HTML φορμών, XML, RDF, audio, video, ηλεκτρονικά παραγόμενων αναφορών, κλπ. Όλες οι παραπάνω μορφές πληροφοριών πρέπει να αρχειοθετούνται µε ομοιόμορφο τρόπο, ο οποίος δεν πρέπει να επιφέρει κάποιο πρακτικό περιορισμό στον αριθμό των εγγραφών που μπορούν να καταχωρηθούν σε ένα αρχείο και μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό. Διαχείριση Ασφάλειας: Πολύ-λειτουργικό σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης χρηστών, ομάδων και δικαιωμάτων πρόσβασης, µε τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: o Να παρέχεται δυνατότητα ομαδοποίησης (groups) χρηστών στο επίπεδο της ασφάλειας. o Πλήρες σύστημα ασφάλειας, µε καθορισμό κωδικών πρόσβασης / ελέγχου, δικαιωμάτων χρηστών και ομάδων τόσο στις λειτουργίες του συστήματος, όσο και στα διαχειριζόμενα έγγραφα και τις τεκµηριωτικές πληροφορίες αυτών. o Δυνατότητα ενεργοποίησης και τήρησης αναλυτικής καταγραφής των λειτουργιών που εκτελεί κάθε χρήστης στο σύστημα (log files). Ποιες λειτουργίες θα καταγράφονται και για ποιους χρήστες θα είναι πλήρως καθοριζόμενο από τον διαχειριστή του Σελίδα 15 από 65

16 συστήματος. o Καθορισμός δικαιωμάτων χρηστών / ομάδων επί κάθε προσφερόµενης λειτουργίας διαχείρισης εγγράφων. Βασικός κορμός λογισμικού παρουσίασης περιεχομένου Μετά την ανάθεση της σύμβασης θα προταθεί εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού που θα τεκμηριώνεται από: αναλυτικές προδιαγραφές των επιφανειών αλληλεπίδρασης (user interface), σενάρια χρήσης-χρηστών περιγραφή των επίπεδων αλληλεπίδρασης (interactivity) συστήματος-χρήστη και πλοήγησης (navigation). Η εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού θα τελεί υπό την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών Θα παρέχεται εύκολη και κατανοητή (self intuitive) πρόσβαση στην Πύλη, για όλους, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων µε ειδικές ανάγκες (να ικανοποιούνται οι σχετικές προδιαγραφές της W3C) Θα υλοποιηθεί Χάρτης της πύλης (site map), δυναμικά δηµιουργούµενος (κάθε φορά που αλλάζει η δοµή της πύλης). Υποστήριξη ενεργού navigation path. Θα παρέχεται πρόσβαση τόσο σε απλούς «επισκέπτες» του συστήματος (ευρύ κοινό) όσο και σε εγγεγραμμένους χρήστες. Θα υποστηρίζεται διαφοροποιημένη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού ανάλογα µε τις δικαιοδοσίες και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Θα παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης επιχειρησιακών πυλών σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών (Personalization) και δυνατότητα ορισμού χαρακτηριστικών των χρηστών για αυτοματοποιημένη αποστολή προς αυτούς βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (profiling). Θα παρέχονται υπηρεσίες αναζήτησης: Ευφυής σημασιολογική αναζήτηση με χρήση της οντολογικής γνώσης. Πλοήγηση με χρήση γραφικών χαρτών εννοιών (topic maps). Αναζήτηση με χρήση μέτρων ομοιοτήτων. Αναζήτηση με χρήση προκαθορισμένων κανόνων. Αναζήτηση με χρήση καθορισμένων από τον χρήστη κανόνων. Υποστήριξη διαλόγου χρήστη-συστήματος για αποσαφήνιση προβλήματος-ερώτησης χρήστη. Πλοήγηση με χρήση όψεων (facets) Περιεχόμενο επίσης θα μπορεί να προέρχεται και από τρίτα συστήματα, για το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται και αυτοματοποιημένη ενσωμάτωσή του. Η δυνατότητα διαλειτουργικότητας, συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχομένου µε εξωτερικά συστήματα (π.χ. άλλα portals, ιστοτόπους) εννοείται ως Δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών και ανταλλαγής δεδομένων της πύλης µε τρίτα συστήματα Σελίδα 16 από 65

17 (ενδεικτικά: ενσωμάτωση εφαρμογών µέσω υποστήριξης Plug-ins και APIs, υποστήριξη web services κ.α.) καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών πρόσβασης στοιχείων (π.χ. XML, SOAP, UDDI, WSDL, RDF, OWL). Να αναφερθούν ποιες τεχνολογίες υποστηρίζονται. Η πύλη θα μπορεί να ενσωματώσει/περιλάβει εργαλεία/εφαρμογές παρουσίασης στατιστικών δεδομένων και παραγωγής στατιστικών αναλύσεων. Στο περιεχόμενο θα περιληφθούν και λίστες µε FAQs για την ενημέρωση των επισκεπτών και On-line help. Η πύλη θα μπορεί να παρέχει ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών. Όλα τα έγγραφα αυτά θα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε διάφορα formats (HTML, XML, PDF, MS Office και Open Office documents και άλλα διαδεδομένα πρότυπα αρχείων). Η πύλη θα υποστηρίζει μηχανισμό δημοσίευσής τους. Θα λειτουργεί χώρος ανταλλαγής απόψεων (Forum). Στη σελίδα των Forums θα μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές θεματικές περιοχές τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να επισκεφτεί, να διαβάσει τις ήδη δημοσιευμένες απόψεις και να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένη, ή απλώς να εκφράσει τη γνώμη του πάνω σε κάποιο γενικότερο θέμα της περιοχής. Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Θα παρέχεται υπηρεσία ενημέρωσης των εγγεγραμμένων & πιστοποιημένων χρηστών της πύλης µέσω . Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά ο τρόπος που επιτυγχάνεται η συγκεκριμένη λειτουργία. Εισαγωγή και ενοποίηση δομημένης ή και αδόμητης πληροφορίας από πηγές περιεχομένου όπως: - Αρχείων Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - Αρχείων μορφής pdf - Σελίδων HTML - Δομών XML - Γράφων RDF - Γνώσης OWL - Βάσεων δεδομένων. Δυνατότητα αναζήτησης ελεύθερου κειμένου (για Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα κατ ελάχιστο) του περιεχομένου της Πύλης. Να περιγραφεί στην τεχνική προσφορά ο μηχανισμός. Ταξινομημένη παρουσίαση της πληροφορίας µε βάση διάφορα κριτήρια (π.χ. λέξεις-κλειδιά, ημερομηνία δημιουργίας/μετατροπής του εγγράφου, συγγραφέας κτλ). Το interface των Web τμημάτων της εφαρμογής να έχει υλοποιηθεί µε χρήση ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών όπως η JSP κλπ, έτσι ώστε να είναι δυνατή στο μέγιστο βαθμό η προσαρμογή της λειτουργικότητας, σε μελλοντικές ανάγκες. Να παρέχεται ευκολία διαχείρισης και συντήρησης και οι πηγές πληροφόρησης (εσωτερικές, εξωτερικές) να εισάγονται µέσω φιλικού προς το διαχειριστή περιβάλλοντος γραφικής απεικόνισης και να δίνεται η δυνατότητα επιλογής της συχνότητας ανανέωσης της πληροφορίας. Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου Να περιγραφούν στην τεχνική προσφορά οι Σελίδα 17 από 65

18 διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν κατά την ενσωμάτωση περιεχομένου πληροφοριών από άλλους δικτυακούς τόπους (sites, portals) στο σύστημα Να περιγραφεί στην τεχνική προσφορά η μεθοδολογία διαχείρισης του περιεχομένου της εφαρμογής. Θα δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή, ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον περιεχόμενο και να μεταφερθεί στο νέο σύστημα. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι δυναμική. Το περιεχόμενο θα ενημερώνεται και ανανεώνεται µέσω εύχρηστου εργαλείου. Για την σύνταξη του περιεχομένου θα χρησιμοποιείται XML editor ενσωματωμένος στον Web Browser. Υποστήριξη ανάπτυξης μοντέλου οντολογικής γνώσης (ταξονομίες, αξιωματικός σκελετός κλπ). Σημασιολογική αναπαράσταση περιεχομένου εγγράφων. Να υποστηρίζονται αυτόματες διαδικασίες δημοσιεύσεων (publication workflow) για τα έγγραφα και τις εν γένει πληροφορίες που εισάγονται στο σύστημα και πρέπει να ακολουθήσουν διαδικασίες αποδοχής περιεχομένου από τους εκδότες. Το προς δημοσίευση περιεχόμενο θα μπορεί να χαρακτηριστεί µε διάφορους τρόπους όπως απόδοση διαβάθμισης, συσχέτιση µε ομάδες χρηστών κλπ. Θα δίνεται η δυνατότητα το περιεχόμενο να δημοσιευτεί µε δυνατότητα ανάγνωσης από όλους τους επισκέπτες του κόμβου ή µόνο από συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Θα δίνεται η δυνατότητα το περιεχόμενο να χαρακτηριστεί ως επείγον ή ως time sensitive (π.χ. µε ορισμό expiration date). Δυνατότητα υποστήριξης σημασιολογικών μεταδεδομένων. Να οριστεί το πρότυπο ορισμού μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί. Θα δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων χρήστη και η εισαγωγή και διαγραφή χρηστών. Υπηρεσίες Εποπτικής Παρουσίασης Περιεχομένου Να περιγραφούν αναλυτικά οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των υπηρεσιών εποπτικής παρουσίασης περιεχομένου Θα υποστηρίζεται χρονολογική απεικόνιση του περιεχομένου (χρονολόγιο) Θα υποστηρίζεται απεικόνιση του περιεχομένου με βάση τα πρόσωπα (προσωπολόγιο) Θα υποστηρίζεται δυναμική απεικόνιση της βιβλιογραφίας με χρήση όψεων (facets) Θα υποστηρίζεται δυναμική εποπτική παρουσίαση του υλικού με βάση προσωποποιημένες όψεις, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου Θα υποστηρίζεται δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου με βάση το συγχρονισμό με τις πολυμεσικές παρουσιάσεις Θα εμπλουτιστεί επιλεγμένο υλικό (πολυμεσικές παρουσιάσεις κλπ) με συνδέσμους προς υλικό που θα καθοριστεί κατά τη φάση της εξειδίκευσης του αρχικού σχεδιασμού Υπηρεσίες Εγγραφής & Εξουσιοδότησης χρηστών Θα δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν Σελίδα 18 από 65

19 αίτηση εγγραφής on-line, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας Ο διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για την έγκριση ή απόρριψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση έγκρισης, ο διαχειριστής: Α. Ενημερώνει σχετικά τον χρήστη και τον εφοδιάζει με τα μοναδικά αναγνωριστικά συνθηματικά που θα χρησιμοποιεί εφεξής για την πρόσβασή του, Β. Ενημερώνει το σύστημα για την εγγραφή και αναθέτει στο συγκεκριμένο χρήστη έναν ή περισσότερους ρόλους (ήτοι δικαιώματα πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και δεδομένων του συστήματος). Υποστηρίζονται τα ακόλουθα επίπεδα διαβάθμισης των υπηρεσιών του συστήματος: o Ελεύθερες Υπηρεσίες o o Διαβαθμισμένες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Διαχείρισης Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα δικαιώματα τους στις λειτουργίες και δεδομένα του συστήματος, καθώς επίσης και οι ομάδες χρηστών, θα καθοριστούν αναλυτικά στα πλαίσια της φάσης αναλυτικού σχεδιασμού του έργου Υπηρεσίες διαδραστικής υποστήριξης χρηστών Θα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης από τους χρήστες (ανάλογα με την κατηγορία και το είδος της χρήσης του υλικού) νέων θεματικών και περιγραφικών όρων ή λέξεων κλειδιών. Θα παρέχεται μηχανισμός ελέγχου από την Ακαδημία Αθηνών της διαδικασίας προσθήκης όρων κλπ από τους χρήστες Θα παρέχονται Discussion forums, όπου οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες «Περιοχές Διαλόγου», στις οποίες θα γίνονται συζητήσεις πάνω σε διαφορετικά και διακριτά θεματικά πεδία. Το σύστημα θα παρέχει στους διαχειριστές της Πύλης την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών Discussion Lists με πολλαπλά θεματικά αντικείμενα ανά Περιοχή Διαλόγου (multi-level catalogue) καθώς και την δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν σε οποιονδήποτε χρήστη συμμετέχει στις λίστες. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργούν, καταργούν και γενικά να διαχειρίζονται λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Θα παρέχεται στους διαχειριστές η δυνατότητα δημιουργίας και ενεργού αποστολής σύνθετων ψηφιακών «εκδόσεων» υλικού του ιστοχώρου (enewsletter) προς επιλεγμένες κατηγορίες χρηστών που το επιλέγουν, με μορφή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας Θα παρέχεται υπηρεσία Πινάκων Ανακοινώσεων, με δυνατότητα δημοσίευσης & ανεύρεσης ανακοινώσεων κάτω από συγκεκριμένα θέματα / κατηγορίες Σελίδα 19 από 65

20 C3.4 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών για τα τεκμήρια που σαφώς επισημαίνεται αυτό στην παρούσα Προκήρυξη Οι ενέργειες ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό (π.χ. σάρωση, ψηφιακή φωτογράφηση) και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Όλα τα αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των εργασιών ψηφιοποίησης από τον Ανάδοχο βαρύνουν τον ίδιο. Η τεκμηρίωση και διαχείριση του ψηφιοποιημένου υλικού θα γίνεται με χρήση του συστήματος που θα εγκατασταθεί ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να διαμορφώσει συγκεκριμένη πρόταση για την οργάνωση των εργασιών ψηφιοποίησης, καθώς και να προτείνει συγκεκριμένη μεθοδολογία, βασισμένη στα διεθνή πρότυπα, για την ψηφιοποίηση αυτή καθ αυτή, συμπεριλαμβανομένης της παραμετροποίησης του εξοπλισμού και του λογισμικού Η σχετική πρόταση του Αναδόχου θα τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων στελεχών της Ακαδημίας Αθηνών Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Έργου που θα προτείνει για την ψηφιοποίηση στις τεχνικές και στις διαδικασίες ψηφιοποίησης που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομοιογένεια του ψηφιοποιημένου υλικού, τόσο στο επίπεδο της ψηφιακής αποτύπωσης του υλικού όσο και της τεκμηρίωσης του ψηφιοποιημένου υλικού. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ψηφιοποίηση του υλικού της Ακαδημίας Αθηνών με διάφορες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης Οι εργασίες ψηφιοποίησης που θα λαμβάνουν χώρα στον προκαθορισμένο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών, θα εκτελούνται στο ωράριο των Δημοσίων όπως αυτό εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ δεν θα παρακωλύεται το κανονικό του έργο Στα πλαίσια του έργου θα ψηφιοποιηθεί το υλικό που περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή της Παρούσας Προκήρυξης, με διαδικασία παράδοσης-παραλαβής που θα καθορίζεται πλήρως και θα εξασφαλίζει το πρωτότυπο υλικό Ο Ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων για τις οθόνες, τους σαρωτές και τις ψηφιακές μηχανές, καθώς και για το λογισμικό ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί Εάν τυχόν χρησιμοποιηθούν μηχανές ή συσκευές άλλες από αυτές που προβλέπονται στον εξοπλισμό τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να είναι ίδια ή ανώτερα Σελίδα 20 από 65

21 από αυτά των συσκευών που προβλέπονται στον εξοπλισμό που θα παραδοθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Ανάδοχος θα προβεί στην ψηφιοποίηση εγγράφων, εντύπου και φωτογραφικού υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ακαδημίας Αθηνών Η ποιότητα ψηφιοποίησής τους θα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες προδιαγραφές: Ανάλυση ψηφιοποίησης τεκμηρίων σε τόσα dpi ώστε να έχουμε τελικό μέγεθος αρχείου 6000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση ( 600 dpi) Χρωματικό βάθος ασπρόμαυρων τεκμηρίων Χρωματικό βάθος έγχρωμων τεκμηρίων Μετά τη σάρωση, το ψηφιοποιημένο υλικό θα αρχειοθετείται στις ακόλουθες μορφές αρχείων Μορφή Ψηφιακού αντίγραφου (master image) Ανάλυση Ψηφιακού αντίγραφου (master image) Μορφή Ψηφιακoύ Αρχείου Προβολής (access image) Ανάλυση Ψηφιακoύ Αρχείου Προβολής (access image) Μορφή Αρχείου Προεπισκόπησης (thumbnail) Ανάλυση Αρχείου Προεπισκόπησης (thumbnail) Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το σύνολο του προς ψηφιοποίηση έντυπου περιεχομένου στις παρακάτω μορφές: - Παράδοση τελικών PDF αρχείων κατά τρόπο ώστε πίσω από την ψηφιοποιημένη εικόνα να υπάρχει το αντικείμενο του σε «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο PDF, το οποίο συντίθεται από τις σαρωμένες εικόνες και το κείμενο που προκύπτει από το OCR. - Παράδοση αρχείων text και XML σε μορφή UTF8 αδιόρθωτου OCR. Το text αρχείο πρέπει να βρίσκεται ξεχωριστό αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 και να συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής και σελίδας. - Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες μορφές μορφή ABBYY XML ή hocr, που περιλαμβάνούν στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και επιτρέπουν την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. ΑΡΧΕΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο Ανάδοχος θα προβεί στην ψηφιοποίηση του υλικού ταινιών 35/16 mm και βίντεο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ακαδημίας Αθηνών Ψηφιοποίηση ταινιών 35 / 16 mm σε high definition ανάλυση, 1920 x 1080, δομής δειγματοληψίας 4:4:4, 10 bit Ψηφιοποίηση σε standard definition ανάλυση, 720x480, δομής δειγματοληψίας 4:2:2, 10 bit Μετά τη σάρωση, το ψηφιοποιημένο υλικό θα αρχειοθετείται στις ακόλουθες μορφές αρχείων 10 bit (greyscale) 24 bit (colour) Tiff Πλήρης ανάλυση σε τόσα dpi όσα έγινε η ψηφιοποίη ση ( 600 dpi) JPΕG 150 dpi JPΕG 72 dpi Σελίδα 21 από 65

22 Μορφή Ψηφιακού αντίγραφου (master file) uncompress ed Ανάλυση Ψηφιακού αντίγραφου (master file) 720x480, δομής δειγματολη ψίας 4:2:2, 10 bit Μορφή Ψηφιακoύ Αρχείου Προβολής (access file) MPEG-2 Ανάλυση Ψηφιακoύ Αρχείου Προβολής (access file) 720x480, δομής δειγματολη ψίας 4:2:1, 10 bit Μορφή Αρχείου Προεπισκόπησης flv Ανάλυση Αρχείου Προεπισκόπησης 176x144, δομής δειγματολη ψίας 4:1:0, 8 bit, υδατογραφ ημένο ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα προβεί στην ψηφιοποίηση των ηχητικών ντοκουμέντων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ακαδημίας Αθηνών Ψηφιοποίηση σε βάθος 16 bit, συχνότητα δειγματοληψίας 48 ή 44.1 khz Μετά τη σάρωση, το ψηφιοποιημένο υλικό θα αρχειοθετείται στις ακόλουθες μορφές αρχείων Μορφή Ψηφιακού αντίγραφου (master file) BWF ή απλά WAV ή AIFFF ή SD2 (uncompres sed, stereo ή mono σύμφωνα με το πρωτότυπο) Μορφή Ψηφιακoύ Αρχείου Προβολής (access file) WAV ή AIFFF ή SD2 (τα αρχεία αυτά αποθηκεύο νται σε audio CD για να μπορούν να παίζονται από συμβατικά CD players) Μορφή Αρχείου Προεπισκόπησης 128 ή 256 kbps MP3, AC3, Quicktime, Windows Media Audio (WMA), Realmedia Σελίδα 22 από 65

23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αντίγραφο της Τοπικής Βάσης του Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών α) σε καθημερινή βάση στους εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης που θα εγκατασταθεί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και β) σε εβδομαδιαία βάση σε DVD ROM, σε διπλή σειρά, σε διαφορετικές μάρκες δίσκων και από διαφορετικούς εγγραφείς DVD. Αντίγραφα του ψηφιοποιημένου υλικού θα αποθηκεύονται α) σε καθημερινή βάση στους εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης που θα εγκατασταθεί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και β) σε DVD ROM, σε τριπλή σειρά, σε διαφορετικές μάρκες δίσκων και από διαφορετικούς εγγραφείς DVD. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Το σύνολο του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί στους απαραίτητους για τη μετάδοσή του στο διαδίκτυο, μέσω των συστημάτων παρουσίασης, μορφοτύπους κλπ C3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία ιστορικής ανάλυσης του περιεχομένου, ταξινόμησής του σε περιόδους, θεματικές κατηγορίες κλπ Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει την παράδοση μελέτης καταγραφής των γενικών κατευθύνσεων τόσο της ορολογικής και ταξονομικής οργάνωσης του περιεχομένου, όσο και των βασικών στοιχείων της Ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει την ανάπτυξη πλαισίου γνώσης του πεδίου και τον τρόπο καθορισμού των πεδίων τεκμηρίωσης του υλικού Ο Ανάδοχος προτείνει την ανάπτυξη της γνώσης με βάση τα κατάλληλα πρότυπα σημασιολογικής περιγραφής και Σημασιολογικού Ιστού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Ο Ανάδοχος προτείνει τη μελέτη, ταξινόμηση και οργάνωση του υπάρχοντος περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες των παρουσιάσεων (περίπου σελίδες περιεχομένου) Προτείνεται η επιπλέον σημασιολογική τεκμηρίωση του υπάρχοντος υλικού της Ακαδημίας Αθηνών που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου Προτείνεται η τεκμηρίωση του υλικού της Ακαδημίας Αθηνών που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, με βάση τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του υλικού από την Ακαδημία Αθηνών Προτείνεται η σημασιολογική τεκμηρίωση του υλικού της Ακαδημίας Αθηνών που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, με βάση την οντολογική γνώση που θα αναπτυχθεί Ο Ανάδοχος προτείνει τη συγγραφή των απαραίτητων Σελίδα 23 από 65

24 εισαγωγικών κειμένων που θα αποτελέσουν την αφηγηματική βάση των παρουσιάσεων (περίπου 100 σελίδες) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προτείνεται η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων γραφικών, 3D κλπ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις διαδραστικές παρουσιάσεις του δικτυακού τόπου που θα αναπτυχθεί Προτείνεται η ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών διαλέξεων που θα χρησιμοποιηθούν σαν αρχικό εκπαιδευτικό υλικό για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του διαδραστικού κόμβου, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους (σημειώσεις, παρουσιάσεις κλπ) Προτείνεται η ανάπτυξη δοκιμασιών αυτοαξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων διαφόρων επιπέδων δυσκολίας NAI C3.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATIONS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Σημ: Τα προσφερόμενα workstations θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας Αριθμός μονάδων 6 Τυποποίηση CE mark Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα και να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία ( 0 C) NAI Υγρασία (%) NAI Επίπεδο θορύβου (db) NAI Χαρακτηριστικά BIOS Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI Να αναφερθεί το έτος έκδοσης NAI Power-on-Password NAI Υποστήριξη Plug & Play NAI Απενεργοποίηση CD NAI Αναβάθμιση με Flash EPROM CASE Τύπου tower ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Επεξεργαστής Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών 1 Intel Pentium Core 2 QUAD ή λειτουργικά ισοδύναμος ή NAI ανώτερος Μνήμη cache 6MB Συχνότητα λειτουργίας (GHz) 2.8 FSB (MHz) 1333 Κεντρική Μνήμη Σελίδα 24 από 65

25 Διαθέσιμες υποδοχές (slots) μνήμης 8 Προσφερόμενη (GB) 4 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GB) 8 DDR3 Συχνότητα λειτουργίας (MHz) 1333 Ελεγκτές HDD Τύπος SATA 2 Αριθμός υποστηριζόμενων HDD 2 Θύρες επέκτασης (expansion slots) PCI Express 1 Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI Να αναφερθεί άλλος υποστηριζόμενος τύπος θυρών και ο αριθμός τους Θύρες USB Τύπος USB 2.0 Αριθμός 6 Άλλες θύρες Να αναφερθούν αν υποστηρίζονται άλλοι τύποι θυρών (π.χ. firewire, κλπ) ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (DRIVES) Μονάδα HDD Τύπος SATA 2 Αριθμός μονάδων 1 Χωρητικότητα ανά μονάδα (GB) 640 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Να αναφερθεί η χωρητικότητα της μνήμης cache (MB) Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος αναζήτησης (ms) Μονάδα DVD Τύπου CD-R/RW, DVD-R/RW DL Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής CD-R 48x Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής DVD-R 16x ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Κάρτα τύπου Ethernet LAN Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα Θύρα RJ-45 Ταχύτητα (Mbps) 10/100/1000 ΜΟΝΑΔΑ ΗΧΟΥ Δυνατότητα ήχου με ξεχωριστή κάρτα ή integrated ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Πλήρη υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας Σύνδεση USB Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Να αναφερθεί ο τύπος διασύνδεσης της κάρτας (π.χ. PCI, PCI Express, AGP,) Επεξεργαστής NVIDIA ή ΑΤΙ NAI Να αναφερθεί ο τύπος της Μνήμης (π.χ. DDR) Να αναφερθεί η χωρητικότητα της μνήμης (GB) 1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Πλήρης υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας Σύνδεση USB MOUSE Τύπου optical wheel Σύνδεση USB ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σελίδα 25 από 65

26 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στα σημεία λειτουργίας Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση των workstations σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) Όλα τα προσφερόμενα workstations θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.7 ΟΘΟΝΕΣ (MONITORS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Αριθμός μονάδων 6 Τύπος TFT/LCD Διαγώνια διάσταση (inches) 19 Να αναφερθεί η φωτεινότητα (Cd/m 2 ) Να αναφερθεί ο λόγος αντίθεσης Να αναφερθεί η γωνία θέασης Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης Να αναφερθεί το μέγεθος κουκίδας (dot pitch) Υποστήριξη power management κατά Energy Star ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στα σημεία λειτουργίας Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη διασύνδεση με τα Workstations και τους Servers (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) Όλες οι προσφερόμενες οθόνες θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration Παροχή των manuals C3.8 ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2 LAPTOP) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Σελίδα 26 από 65

27 Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Σημ: Ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου να είναι τους τελευταίους 12 μήνες Αριθμός μονάδων 2 Τυποποίηση CE Να αναφερθούν τα ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα και να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά Φιλικότητα προς το περιβάλλον με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας Σημ: Να γίνει αναφορά στα υποστηριζόμενα πρότυπα (π.χ. ΕPA Energy Star, TCO 99, κλπ) Να αναφερθεί το βάρος της μονάδας (Kg) NAI Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία ( 0 C) NAI Υγρασία (%) NAI Επίπεδο θορύβου (db) NAI Χαρακτηριστικά BIOS Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI Να αναφερθεί το έτος έκδοσης NAI Power-on-Password NAI Υποστήριξη Plug & Play NAI ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Επεξεργαστής Ενδεικτικής τεχνολογίας Intel core 2 Duo ή λειτουργικά NAI ισοδύναμος ή ανώτερος Συχνότητα λειτουργίας (GHz) 2.0 FSB (MHz) 800 Κεντρική Μνήμη Προσφερόμενη (GB) 4 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GB) 2 DDR2 Συχνότητα λειτουργίας (MHz) 533 Κάρτα οθόνης NVIDIA, ATI ή ισοδύναμη ή ανώτερη Μνήμη (MB) 512 Δικτυακές δυνατότητες Ethernet LAN port RJ45 (Mbps) 10/100/1000 WiFi g, Bluetooth Θύρες USB Τύπος USB 2.0 Αριθμός 2 Άλλες θύρες Θύρα PCMCIA 1 Θύρα ακουστικών/ηχείων Να αναφερθούν αν υποστηρίζονται άλλοι τύποι θυρών (π.χ. firewire, κλπ) Μονάδα Ήχου Ελεγκτής ήχου και ενσωματωμένα ηχεία ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (DRIVES) Μονάδα HDD Αριθμός μονάδων 1 Χωρητικότητα ανά μονάδα (GB) 300 Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm) Σελίδα 27 από 65

28 Να αναφερθεί η χωρητικότητα της μνήμης cache (MB) Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος αναζήτησης (ms) Μονάδα DVD Τύπου CD-R/RW, DVD-R/RW Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής CD-R 48x Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής DVD-R 32x ΟΘΟΝΗ Τύπος TFT/LCD έγχρωμη Μέγεθος διαγωνίου (inches) 15.4 WSXGA+ Ανάλυση 1680 x 1050 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Πληκτρολόγιο με πλήρη υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας Touchpad MOUSE Τύπου optical wheel Σύνδεση USB ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στα σημεία λειτουργίας Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του Laptop σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.9 LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Τύπου Laser Τύπος σελίδας Α4 Τροφοδοσία χαρτιού με κασέτα Α4 (σελ.) 250 Πυκνότητα εκτύπωσης (dpi) 1200 x 1200 Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) 4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Έγχρωμη (ppm) 5 Ασπρόμαυρη (ppm) 20 ΜΝΗΜΗ Προσφερόμενη (MB) 32 Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη (MB) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Τύπου USB 2.0 Yποδοχή κάρτας Ethernet για μελλοντική διασύνδεση σε δίκτυο NAI Σελίδα 28 από 65

29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στα σημεία λειτουργίας Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του Εκτυπωτή σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) Όλοι οι προσφερόμενοι Εκτυπωτές θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.10 ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNER) (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου Τύπου flatbed έγχρωμος Οπτική ανάλυση σάρωσης σε βάθος χρώματος 48 bit (dpi) 4800 x 4800 Δυνατότητα σάρωσης φυσικής ανάλυσης χωρίς τη χρήση λογισμικού, resampling, interpolation και συναφών τεχνικών Δυνατότητα calibration ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα προεπισκόπησης στη μέγιστη ανάλυση Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα για μονόχρωμη σάρωση και ανάλυση 4800 dpi Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα για έγχρωμη σάρωση και ανάλυση 4800 dpi ΜΕΣΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 35 mm διαφάνεια 6x6 cm διαφάνειες 35 mm film strip (αρνητικά) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Τύπου USB 2.0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στα προβλεπόμενα σημεία Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στα σημεία λειτουργίας Έλεγχος καλής λειτουργίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση των Scanners σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) Όλοι οι προσφερόμενοι Scanners θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration Σελίδα 29 από 65

30 Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εξυπηρετητές Προσφέρεται το πλέον πρόσφατο λογισμικό MS Windows Server ή αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο CD εγκατάστασης Αριθμός αδειών 6 Σημ: Αφορά τον server Διαδικτύου και τον server Βάσης Δεδομένων Σταθμοί Εργασίας Προσφέρεται το πλέον πρόσφατο λογισμικό MS Windows με υποστήριξη ελληνικών ή αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο CD εγκατάστασης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο hardware Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στο προβλεπόμενο hardware Έλεγχος καλής λειτουργίας Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει το ίδιο επακριβώς configuration σε όλες τις εγκαταστάσεις Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals 8 C3.12 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Να αναφερθεί η έκδοση Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης της έκδοσης Βάση Δεδομένων Αριθμός αδειών 1 Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, διασύνδεσης με το επίπεδο εφαρμογών, και το επίπεδο διαδικτύου καθώς και το περιβάλλον ανάπτυξης Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να επιτρέπουν τη Σελίδα 30 από 65

31 μελλοντική επέκταση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων Πλήρης υποστήριξη του Unicode v2 ή νεώτερου (συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών). Πλήρης υποστήριξη των UTF-8 και UTF-16 κωδικοποιήσεων. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης με τις παρακάτω δυνατότητες: Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (πχ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures) Συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης Tuning Capacity planning Έλεγχος γεγονότων (events) και χρονοπρογραμματισμός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Να περιγραφούν οι δυνατότητες auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα Υποστήριξη επιλεκτικού auditing ενεργειών σε συγκεκριμένες εγγραφές και στήλες πινάκων και views της Βάσης Δεδομένων Να περιγραφούν συνοπτικά τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού όσον αφορά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας (security policies) Το προσφερόμενο λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς: Κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Υποστήριξης της λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων σε περιβάλλον PKI, smart cards και authentication servers συμβατών με ανοικτά πρότυπα Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον κατά το οποίο τηρείται κρυπτογράφηση και προστασία ακεραιότητας δεδομένων όταν αυτά διακινούνται μεταξύ του application server και του database server που να υποστηρίζει ενδεδειγμένα πρότυπα π.χ. SSL. Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται (π.χ. εξοπλισμός, custom εφαρμογές, τυποποιημένο λογισμικό κλπ) και τα ακριβή πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Να αναφερθούν οι δυνατότητες βελτιστοποίησης και λειτουργιών Ι/Ο Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του συστήματος Δυναμική διαχείριση των χώρων αποθήκευσης Κατανομή της Βάσης Δεδομένων και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία/δίσκους με δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το χρήστη Να περιγραφούν οι δυνατότητες κατάτμησης μεγάλων πινάκων/δεικτών σε τμήματα και τοποθέτησής τους σε διαφορετικούς δίσκους (που προσφέρονται είτε γηγενώς είτε μέσω third party tools τα οποία περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου) Να περιγραφούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων Δυναμική αλλαγή της δομής των πινάκων και των δεικτών της Βάσης Δεδομένων χωρίς αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και των δεικτών καθόλη τη διάρκεια των αλλαγών. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται δυνατότητα για: Online table reorganization Online δημιουργία index και index rebuilds Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των Σελίδα 31 από 65

32 δεδομένων (π.χ. B-trees, bitmap, clusters) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Υποστήριξη ANSI SQL 1992 Υποστήριξη stored procedures Υποστήριξη αυτόνομων nested transactions Υποστήριξη database triggers ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΟΧΗΣ / ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΛΑΘΩΝ Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων με υποστήριξη: Online backup/restore Incremental backup Parallel backup/restore Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) της Βάσης Δεδομένων από αποτυχίες διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της Βάσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του roll-back (πριν την ολοκλήρωση του roll-forward) ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος της Βάσης Δεδομένων Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για τον αριθμό πινάκων και views Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας στήλης Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος γραμμών/πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος στηλών / πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος δεικτών / πίνακα Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος στηλών / δείκτη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο hardware Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στο προβλεπόμενο hardware Έλεγχος καλής λειτουργίας Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.13 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB SERVER) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Να αναφερθεί η έκδοση Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης της έκδοσης Λογισμικό Web Server Σελίδα 32 από 65

33 Αριθμός αδειών 1 Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Web Server Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου Εξυπηρέτηση στατικού και δυναμικού περιεχομένου Υποστήριξη CGI ή ASP ή XML Web Services Υποστήριξη μηχανισμών επιτάχυνσης CGI (π.χ. preloading, embedding) Δυνατότητα προγραμματικής επέμβασης στον κύκλο εξυπηρέτησης αιτήματος HTTP Υποστήριξη server side pre-processor (π.χ. SSI, ASP.NET, JSP, PHP) Υποστήριξη HTTP Authentication με access control lists Υποστήριξη HTTPS Υποστήριξη SSL/TLS Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging Παραμετροποιήσιμο configuration διαχείρισης listener processes/threads Υποστήριξη δυνατοτήτων proxying/caching Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του λογισμικού ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο hardware Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στο προβλεπόμενο hardware Έλεγχος καλής λειτουργίας Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για το προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.14 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION SERVER) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Να αναφερθεί η έκδοση Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης της έκδοσης Λογισμικό Application Server Αριθμός αδειών 1 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στο φορέα τη μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν (και όχι του τυποποιημένου λογισμικού) ανήκουν στο φορέα. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, εκτέλεσης εφαρμογών (επίπεδο διαδικτύου και επιχειρησιακής λογικής) και το περιβάλλον ανάπτυξης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υποστήριξη μηχανισμού ορισμού: Χρηστών Ομάδων χρηστών Ρόλων χρηστών Υποστήριξη τόσο της αυθεντικοποίησης (authentication) όσο και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 33 από 65

34 εξουσιοδότησης (authorization) καθώς επίσης και cryptography extensions στην πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και υπηρεσιών ασφαλείας που υποστηρίζονται. Όπου απαιτείται να δοθούν τα μήκη των κλειδιών που υποστηρίζονται Υποστήριξη πρωτοκόλλων: HTTPS SSL Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με λύσεις ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών (π.χ. Verisign, κλπ) Υποστήριξη λειτουργίας single-sign-on όσον αφορά την αυθεντικοποίηση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorization) των τελικών χρηστών του συστήματος. Η λειτουργία αναφέρεται σε όσες εφαρμογές Διαδικτύου απαιτούν διαπίστευση χρηστών και υπονοεί ότι εάν αυτές είναι περισσότερες της μιας τότε ο χρήστης δε θα πρέπει να διαπιστεύεται περισσότερες από μια φορά Να αναλυθεί εάν η λειτουργία single-sign-on υλοποιείται μέσω ρυθμίσεων του εξυπηρετητή ή μέσω αφοσιωμένου software ή/και hardware Ενσωματωμένος LDAPv3 directory server για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιητικών, δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών κλπ. Δυνατότητα εξαγωγής του πλαισίου ασφάλειας (security context) για τις εφαρμογές που τρέχουν στον εξυπηρετητή από αυτά τα directory services Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με άλλα directory services Δυνατότητες auditing τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και σε επίπεδο Web application server Υποστήριξη PKI και x.509 πιστοποιητικών ασφαλείας Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών ασφαλείας που προσφέρει ο application server στα πλαίσια του PKI Δυνατότητα επικοινωνίας του πλαισίου ασφαλείας (security context) σε backend συστήματα (proxy authentication) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDEs) που να υποστηρίζει αυτόματο deployment στον προσφερόμενο application server Να δοθεί λίστα IDE τρίτων κατασκευαστών με τα οποία συνεργάζεται η προσφερόμενη πλατφόρμα Υποστήριξη UML (Unified Modelling Language) για τη μοντελοποίηση και των εφαρμογών και αυτόματη παραγωγή πηγαίου κώδικα από τα μοντέλα Υποστήριξη προτύπου XML για την ανταλλαγή των παραγόμενων UML μοντέλων Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για υποστήριξη ομάδων ανάπτυξης και configuration management system (CMS) δυνατοτήτων: Check-In/Check-Out Version control Diff/Merge Να αναφερθούν οι CMS λειτουργίες που υποστηρίζονται Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα Configuration Management Systems (τρίτων κατασκευαστών) Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση XML και παροχή σχετικών wizards και XML editors μέσα στο περιβάλλον ανάπτυξης Υποστήριξη ανάπτυξης Web services: Πλήρης υποστήριξη των ακόλουθων προτύπων SOAP 1.2 ή νεώτερου Σελίδα 34 από 65 NAI

35 UDDI Να αναλυθούν λοιπά χαρακτηριστικά του προϊόντος που βοηθούν στην ανάπτυξη και δημοσίευση ασφαλών Web services Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προσφερόμενο περιβάλλον ανάπτυξης Ενσωματωμένο εργαλείο proofing για τον εντοπισμό των προβλημάτων απόδοσης (performance bottlenecks) των εφαρμογών ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Να αναφερθεί ποιοί Web Servers υποστηρίζονται και ποιοί θα χρησιμοποιηθούν Υποστήριξη πρωτοκόλλου HTTP 1.1 Δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή Κεντρική διαχείριση του Web Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογών) είτε μέσω graphical user interface είτε μέσω Web εφαρμογής Να αναφερθούν οι δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς τη μεσολάβηση του διαχειριστή Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) διαφανώς προς το χρήστη Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές ή να ανανεωθεί το στατικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του Web Server (hot deployment) Εξυπηρέτηση τόσο στατικού όσο και δυναμικού περιεχομένου Να αναφερθούν όλοι οι τρόποι παραγωγής δυναμικού περιεχομένου π.χ. Java servlets, JSP, ASP, κ.α. Ενσωματωμένες δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του Web server Δυνατότητες caching στατικού και δυναμικού περιεχομένου για το σύνολο και για επιλεγμένα τμήματα σελίδων. Παροχή εργαλείων διαχείρισης για τον ορισμό των πολιτικών caching Υποστήριξη λειτουργιών proxying Ενσωματωμένο ή επιπρόσθετο λογισμικό διαχείρισης ή/και ανάλυσης HTTP logs, δημιουργία αναφορών, και εξαγωγής στοιχείων σε πίνακες βάσης δεδομένων ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να δοθεί λίστα με τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις του προσφερόμενου application server στην Ελλάδα και το εξωτερικό Να δοθεί λίστα με COTS (Commercial-Off-The-Self) προμηθευτές λογισμικού καθώς και ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού με τους οποίους υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες για την υποστήριξη του προσφερόμενου Web application server Να δοθεί λίστα των υποστηριζόμενων από τον application server Βάσεων Δεδομένων Ενσωματωμένες δυνατότητες για load balancing περιβάλλοντα και για fail-over Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του εξυπηρετητή εφαρμογών καθώς και fail-over σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο τα ακόλουθα συστατικά του application server: Εξυπηρετητής εφαρμογών διαδικτύου Εξυπηρετητής εφαρμογών επιχειρησιακής λογικής Σελίδα 35 από 65

36 Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή και να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του application server (hot deployment) Ενσωματωμένος, παραμετροποιήσιμος μηχανισμός caching ή/και pooling για επαναχρησιμοποίηση πόρων όπως: Database connections Application processes Ενσωματωμένο ή επιπρόσθετο λογισμικό διαχείρισης ή/και ανάλυσης logs για τα στατιστικά απασχόλησης των πόρων του λογισμικού (τουλάχιστο σε επίπεδο επιχειρησιακής λογικής), δημιουργίας αναφορών, και εξαγωγής στοιχείων σε πίνακες βάσης δεδομένων ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ενσωμάτωση στον εξυπηρετητή εφαρμογών μιας επέκτασης ή προϊόντος που να επιτρέπει την παρακολούθηση και ανάλυση της κίνησης στον εξυπηρετητή και την παραγωγή σχετικών αναφορών (click stream analysis) Να δοθεί λίστα με τις αναφορές κίνησης που μπορούν να παραχθούν Ενσωμάτωση στον εξυπηρετητή ενός ή περισσότερων εφαρμογών, επεκτάσεων, τεχνολογιών ή προϊόντων που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση με εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές. Να περιγραφούν διεξοδικά οι λύσεις όσον αφορά εξωστρεφείς ή/και εσωστρεφείς διεπαφές που πρόκειται να προσφερθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου (π.χ. stateless/stateful services, HTTP services, κλπ) καθώς και ο τρόπος περιγραφής και ανταλλαγής των δεδομένων (π.χ. SOAP, XML, κλπ) Ενσωμάτωση στον εξυπηρετητή εφαρμογών, μιας επέκτασης ή προϊόντος που να επιτρέπει τη διαχείριση Internet περιεχομένου (Web content management) Να δοθεί περιγραφή των δυνατοτήτων του προϊόντος όσον αφορά τις δυνατότητες Web content management Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξυπηρετητή εφαρμογών που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο hardware Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στο προβλεπόμενο hardware Έλεγχος καλής λειτουργίας Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για το προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals C3.15 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής Να αναφερθεί η έκδοση Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης της έκδοσης Σελίδα 36 από 65

37 Αριθμός αδειών Σημ: Αφορά τους servers και τα Workstations Ανίχνευση του Boot Sector Ανίχνευση εισερχόμενων/εξερχόμενων attachments Αξιοποιήσιμο σε περιβάλλον PC, Servers και δικτύου Να ενημερώνεται με τις νέες εκδόσεις καθόλο το διάστημα της συντήρησης Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά του λογισμικού ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο hardware Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) μετά την εγκατάσταση στο προβλεπόμενο hardware Έλεγχος καλής λειτουργίας Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να έχει το ίδιο επακριβώς configuration σε όλες τις εγκαταστάσεις Θα προσφερθούν τα αντίστοιχα CDs για κάθε προσφερόμενο λογισμικό από τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους εγκατάστασης Παροχή των manuals 18 C3.16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Για το σύνολο του εξοπλισμού και του λογισμικού δεν θα προσφερθούν τύποι/ εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η απόσυρση (end-of-life) Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού ή λογισμικού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλο χωρίς επιπρόσθετο κόστος Ο Ανάδοχος πιστοποιεί ότι όλα τα συστατικά στοιχεία κάθε μονάδας εξοπλισμού και λογισμικού συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά C3.17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στα στελέχη της Ακαδημίας Αθηνών που συμμετέχουν στο Έργο, στα ακόλουθα αντικείμενα: χρήση και διαχείριση εξοπλισμού και λογισμικού που θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου, Σελίδα 37 από 65

38 διαχείριση υλικού που έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων, χρήση διαδικτυακού τόπου Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στα στελέχη της Ακαδημίας Αθηνών στη διαχείριση διαδικτυακού τόπου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υλοποίησης του δικτυακού τόπου Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης Ο Ανάδοχος προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά πρόγραμμα κατάρτισης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του C3.18 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Προτείνεται αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου, με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες, ποσοτικά στοιχεία, συγκεκριμένη στόχευση για επιμέρους ομάδες κοινού Το προτεινόμενο πρόγραμμα ενεργειών κρίνεται επαρκές για την ταχεία γνωστοποίηση του έργου και την προσέλκυση τόσο των επιμέρους ομάδων στόχων, όσο και του ευρύτερου κοινου Σελίδα 38 από 65

39 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.6) Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α3.6) Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.4 Α3.5) Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠ ΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 39 από 65

40 C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α4.2, Α4.3, Α4.4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.5 Άλλες δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλ. Α4.1) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 40 από 65

41 C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C5.1 Δείγματα C5.1.1 Δείγματα σημασιολογικής τεκμηρίωσης Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν ως δείγμα τη σημασιολογική τεκμηρίωση του υλικού που επισυνάπτεται στην παράγραφο C5.1.5 παρακάτω. Το δείγμα οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές του έργου. C5.1.2 Δείγματα των υπηρεσιών δυναμικής παρουσίασης περιεχομένου που θα αναπτυχθούν Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα δυναμικής παρουσίασης περιεχομένου με βάση του υλικό που επισυνάπτεται στην παράγραφο C5.1.5 παρακάτω. Τα δείγματα οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές του έργου. C5.1.3 Δείγματα υπηρεσιών ανάπτυξης αίσθησης παρουσίας των χρηστών Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα υπηρεσιών ανάπτυξης αίσθησης παρουσίας των χρηστών με βάση του υλικό που επισυνάπτεται στην παράγραφο C5.1.5 παρακάτω. Τα δείγματα οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές του έργου. C5.1.4 Δείγματα υπηρεσιών ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα υπηρεσιών ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου με βάση του υλικό που επισυνάπτεται στην παράγραφο C5.1.5 παρακάτω. Τα δείγματα οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές του έργου. Σελίδα 41 από 65

42 C5.1.5 Υλικό δειγμάτων Συλλογή 1 «Διαλεκτικό υλικό που περιέχεται στους τυπωμένους τόμους του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών»ΛΕΞΙΚΟ Σελίδα 42 από 65

43 Σελίδα 43 από 65

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου Τηλέφωνα : FAX :

Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου Τηλέφωνα : FAX : ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 14 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 12442 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα : 27-08-2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ οικ.: 36687 /γ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα