kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το"

Transcript

1 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med) lett og variert underholdning, konsertsal) καµπαρέ, το [tǥ kabarε] # (forlystelsessted, nattklubb, varieté) κέντρο διασκεδάσεως, το [tǥ kεndrǥ ðiaskεðasεǥs] # (kokekunst:) (aspik) πηχτή, η [i piχti] # είδος πηκτής, το [tǥ iðǥs piktis] kabaretnummer n. (floor-show) νούµερο πίστας, το [tǥ numεrǥ pistas] kabaretsangerinne m. (neds.) καµπαρετζού, η [kabarεdzu] kabbalisme m. (okkultisme) καβαλισµός, ο [Ǥ kavalizmǥs] kabbalistisk adj. (esoterisk, mystisk, uforståelig) καβαλιστικός [kavalistikǥs] kabel m. (elektr. ledning) καλώδιο, το [tǥ kalǥðiǥ] # (naut. (trosse, fangline) κάβος, ο [Ǥ kavǥs] / armert kabel οπλισµένο καλώδιο, το [tǥ ǤplizmεnǤ kalǥðiǥ] # (forsterket kabel) ενισχυµένο καλώδιο, το [tǥ εnisçimεnǥ kalǥðiǥ] / luft-/jord-/sjøkabler εναέρια/υπόγεια/υποβρύχια καλώδια [εnaεria/ipǥjia/ipǥvriçia kalǥðia] kabelbane f.m. (høybane, taubane) αναέριο τραινο, το [tǥ anaεriǥ trεnǥ] kabeltrommel m. άτρακτος καλωδίου, η [i atraktǥs kalǥðiu] kabelseng f.m. διαδροµή του καλωδίου, η [i ðiaðrǥmi tu kalǥðiu] kabine f.m. καµπίνα, η [i kabina] # (rom, værelse) θάλαµος, ο [Ǥ ϑalamǥs] kabotasje m. (rett til å gå i kystfart/fly ruter innenriks) δικαίωµα ελέγχου ακτοπλοίων/ πτήσεων, το [tǥ ðikεǥma aktǥpliǥn/εlεŋχu ptisεǥn] kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το [tǥ ϑnisimεǥ (zǥǥn)] # κουϕάρι, το [tǥ kufari] kadett m. (offisersaspirant, krigsskoleelev) δόκιµος αξιωµατικός, ο [Ǥ ðǥkimǥs aksiǥmatikǥs] # µαθητής σχολής αξιωµατικών του στρατού, ο [Ǥ maϑitis sχǥlis aksiǥmatikǥn tu stratu] # µαθητής στρατιωτικής σχολής, ο [Ǥ maϑitis stratiǥtikis sχǥlis] # εύελπις, ο [Ǥ εvεlpis] kadi m. (dommer i musl. land) καδής, ο [Ǥ kaðis] # (kadi, sl. om nese: nebb) κατής, ο [Ǥ katis] kae v. (om kråke: skrike) κρώζω [krǥzǥ] kafé m. (kaffebar) καϕενείο, το [tǥ kafεniǥ] / lokal kafé/kaffebar καϕενεδάκι, το [tǥ kafεnεðaki] kaféeier m. (kaffehandler) καϕεπώλης, ο [Ǥ kafεpǥlis] # (kafévert) καϕετζής, ο [Ǥ kafεdzis] kafeteria m. (kantine) καϕετέρια, η [i kafεtεria] # καϕετερία, η [i kafεtεria] # καϕεστιατόριο, το [tǥ kafεstiatǥriǥ] kaffe m. καϕές, ο [Ǥ kafεs] # (kaffeplante) καϕέα, η [i kafεa] / brent kaffe καβουρντισµένος καϕές [Ǥ kavurdizmεnǥs kafεs] / det serveres kaffe i salongen στο σαλόνι σερβίρεται καϕέ [stǥ salǥni sεrvirεtε kafε] / dyrke kaffe καλλιεργώ καϕέ [kaliεrDžǥ kafε] / en kaffe, takk ένα ελληνικό, παρακαλώ [εna εlinikǥ parakalǥ] / gresk kaffe (gresk mokka) ελληνικός καϕές [εlinikǥs kafεs] : (uten sukker:) σκέτος [skεtǥs] : (med en strøken skje sukker) µε ολίγη [mε Ǥliji] : (med en toppet skje sukker:) µέτριος [mεtriǥs] : (søt, med to skjeer sukker) γλυκός [DžlikǤs] / har du

2 2 lyst på en kopp kaffe? θέλεις ένα/λίγο καϕέ; [ϑεlis εna/liDžǥ kafε] / hel kaffe (kaffebønner) καϕές σε κόκκους [kafεs sε kǥkus] / hvordan vil Du ha kaffen - søt, medium eller uten sukker? πώς πίνετε τον καϕέ σας γλυκό, µέτριο ή σκέτο; [pǥs pinεtε tǥn kafε sas - DžlikǤ mεtriǥ i skεtǥ] / iskald kaffe ο καϕές ϕραπέ [Ǥ kafεs frapε] / jeg foretrekker kaffe framfor te προτιµώ τον καϕέ από το τσάι [prǥtimǥ tǥŋ gafε apǥ tǥ tsai] / kaffe hjelper deg til å bli edru καϕές θα σε βοηθήσει να ξεµεθύσεις, ο [Ǥ kafεs ϑa sε vuiϑisi na ksεmεϑisis] / kaffe med/uten melk eller krem καϕές µε/χωρίς γάλα ή κρέµα [kafεz mε/χǥriz Džala i krεma] / kaffe og andre stimulerende midler καϕές και λοιπά διεγερτικά [kafεs kε lipa ðiεjεrtika] / kaffe uten alt (dvs. uten melk og sukker) ο σκέτος καϕές [Ǥ skεtǥs kafεs] # ο καϕές σκέτος [Ǥ kafεs skεtǥs] / koffeinfri kaffe καϕές ντεκαϕεϊνέ [kafεz dεkafεïnε] / snusmalt kaffe (traktekaffe) ο σουρωτός καϕές [Ǥ surǥtǥs kafεs] # (svart kaffe) γαλλικός καϕές [DžalikǤs kafεs] / svart kaffe (uten melk og sukker) σκετοσµαύρος / σκέτος καϕές (χωρίς γάλα) [skεtǥzmavrǥs/skεtǥs kafεs (ΧǤriz Džala)] # καϕές χωρίς γάλα [kafεs ΧǤris Džala] / to kaffe, takk δυο καϕέδες παρακαλώ [ðjǥ kafεðεs parakalǥ] / tynn kaffe αραιός καϕές [arεǥs kafεs] / tyrkisk kaffe τουρκικός καϕές [turkikǥs kafεs] kaffebakst m. (kaffekaker) κουλούρια, τα [ta kuluria] kaffebar m. (kafé) καϕενείο, το [tǥ kafεniǥ] kaffeblanding f.m. µείγµα καϕέ, το [tǥ miDžma kafε] kaffeboks m. κουτί του καϕέ, το [tǥ kuti tu kafε] kaffebord n. χαµηλό τραπεζάκι, το [tǥ ΧamilǤ trapεzaki] kaffebrenner m. (maskin) µηχάνηµα καβουρντίσµατος καϕέ, η [i miχanima kavurdizmatǥs kafε] kaffebønne m. κόκκος καϕέ, ο [Ǥ kǥkǥs kafε] / kaffebønner κόκκοι καϕέ, οι [i kǥki kafε] kaffedrikker m. καϕεπότης, ο [Ǥ kafεpǥtis] kaffefilter n. ϕίλτρο σουρωτού καϕέ, το [tǥ filtrǥ surǥtu kafε] kaffegrut m. κατακάθια καϕέ, τα [ta katakaϑia kafε] kaffehandler m. (kaféeier) καϕεπώλης, ο [Ǥ kafεpǥlis] kaffein n. (koffein) καϕεΐνη, η [i kafεïni] kaffekaker f.m.pl. m. (kaffebakst) κουλ(λ)ούρια, τα [ta kuluria] kaffekanne f.m. καϕεκούτι, το [tǥ kafεkuti] # καϕετιέρα, η [i kafεtjεra] # δοχείο για καϕέ, το [tǥ ðǥçiǥ ja kafε] # (serveringskanne) δοχείο σερβιρίσµατος του καϕέ [ðǥçiǥ sεrvirizmatǥs tu kafε] kaffekjel m. (liten messingkjel til gresk kaffe) µπρίκι, το [tǥ briki] kaffekvern f.m. µηχάνηµα άλεσης καϕέ, η [i miχanima alεsis kafε] # καϕεκόπτης, ο [Ǥ kafεkǥptis] # µύλος του καϕέ, ο [Ǥ milǥs tu kafε] kaffepause f.m. διάλειµµα (εργασίας) για καϕέ, το [tǥ ðjalima (εrDžasiaz) ja kafε] # διακοπή για καϕέ, η [i ðiakǥpi jia kafε] kaffeplantasje m. καϕεοϕυτεία, η [i kafεǥfitia] kaffer m. (villmann, barbar) κάϕρος, ο [Ǥ kafrǥs] kaffeskum n. (fløte) καϊµάκι, το [tǥ kaïmaki]

3 3 kaffeskvip n. (en slags kaffe) ένα είδος καϕέ [εna iðǥs kafε] kaffeslabberas n. (teslabberas, dameselskap med mye skravling) γυναικοπαρέα, η [i jinεkǥparεa] kaffetrakter m. βραστήρας ϕιλτραρισµένου καϕέ, ο [Ǥ vrastiras filtrarizmεnu kafε] # καϕετιέρα µε ϕίλτρο, η [i kafεtjεra mε filtrǥ] kaffetralle f.m. (serveringsvogn) κινιτή καντίνα, η [i kiniti kandina] kaffetre n. καϕεόδεντρο, το [tǥ kafεǥðεnðrǥ] kaffetår m. (litt kaffe) λίγο καϕέ [liDžǥ kafε] / vi du ha en kaffetår? θέλεις λίγο καϕέ; [ϑεlis liDžǥ kafε] kaftan m. καϕτάνι, το [tǥ kaftani] kagge m. (lita tønne) βαρελάκι, το [tǥ varεlaki] # (liten butt/stamp) καδί, το [tǥ kaði] / en kagge øl ένα βαρελάκι µπύρα [εna varεlaki bira] kahytt m. (lugar) καµπίνα, η [i kambina] kahyttsgutt m. (lugargutt) βοηθός θαλαµηπόλου, ο [Ǥ vǥiϑǥs ϑalamipǥlu] kai f.m. (brygge, dokk, havn) αποβάθρα, η [i apǥvaϑra] # προκυµαία, η [i prǥkimεa] # (brygge, pir, molo) µουράγιο, το [tǥ murajǥ] / bringe til kai (dokke, føre i havn) ελλιµενίζω [εlimεnizǥ] / legge til kai (ankomme/anløpe havna) ϕτάνω σε λιµάνι [ftanǥ sε limani] / liggende ved kai/i havn (oppankret, fortøyd) ελλιµενισµένος [εlimεnizmεnǥs] kaiavgift f.m. (havneavgift)(pl. på gresk) τέλη αποβάθρας, τα [ta tεli apǥvaϑras] kaie f.m. (lat. Corvus monedula) καλιακούδα, η [i kaljakuða] # κάργια, η [i karja] # καλιός, ο [Ǥ kaljǥs] Kain navn Κάιν, ο [Ǥ kaïn] kaiplass m. (ankerplass, bryggeplass) χώρος λιµενισµού, ο [Ǥ ΧǤrǤz limεnizmu] # θέση παραβολής πλοίου, η [i ϑεsi paravǥlis pliu] # (dagl.) ρεµέτζο, το [tǥ rεmεdzǥ] kajakk m. (padlebåt) λέµβος µε δίπλατο κουπί [i lεmvǥz mε ðiplatǥ kupi] kakao m. κακάο, το [tǥ kakaǥ] kakaotre n. κακάο, το [tǥ kakaǥ] kake f.m. (pai, terte) πίτα, το [tǥ pita] # (formkake) κέϊκ, το [tǥ kεik] # (fint bakverk) γλύκισµα, το [tǥ Džlikizma] # γλυκό, το [DžlikǤ] / butterdeigkake med knuste mandler, nøtter og honning (eller sirup) µπακλαβάς, ο [Ǥ baklavas] / butterdeigpute fylt med honning eller krem µπουγάτσα, η [i buDžatsa] / du burde ikke spise så masse kaker πρέπει να τρως λιγότερα γλυκά [prεpi na trǥz liDžǥtεra Džlika] / halvas - en stiv masse laget av honning, sukker og hakkede mandler χαλβάς, ο [Ǥ Χalvas] # makedonsk halvas, en slags semulepudding χαλβάς µακεδονικός, ο [Ǥ Χalvaz makεðǥnikǥs] / kaka ble brent/forkullet το κεκ έγινε κάψαλο [tǥ kεk εjinε kapsalǥ] / kake med honning og sesam παστέλι, το [tǥ pastεli] / likte du kaka? σου άρεσε το κέικ; [su arεsε tǥ kεik] / nøttekake, nøtteputer σκαλτσούνια [skaltsunia] / småkake laget av mel, olje, hakkede nøtter og honning µελοµακάρονο, το [tǥ mεlǥmakarǥnǥ] / småkake laget av mel, smør, hakkede mandler og sukker κουραµπιές [kurambjεs] # (pl.) κουραµπιέδες [kurambjεðεs] /

4 4 sprø butterdeig- kake med vaniljekrem og sirup γαλακτοµπούρεκο, το [tǥ DžalaktǤmburεkǤ] / sprø kake med valnøtter og sirup/sukkersirup καταΐϕι, το [tǥ kataifi] / sukkerbrød ρεβανί, το [tǥ rεvani] / søt kake av semulegryn og sirup ρεβανί, το [tǥ rεvani] / ta kaka (det tar jammen kaka! det er toppen!) αυτό (πια) είναι κι αν είναι [aftǥ (pja) inε ki an inε] : han tar jammen kaka! αυτός είναι κι αν είναι! [aftǥs inε ki an inε] : jeg er kanskje en tosk, men du tar jammen kaka! µπορεί να 'µαι βλάκας αλλά εσύ 'σαι κι αν είσαι! [bǥri na mε vlakas ala εsi sε ki an isε] kakebaking f.m. (konditorvirksomhet/-yrke) ζαχαροπλαστική, η [i zaχarǥplastiki] kakebu f. (spøk. for vaktarrest, fengselscelle) κρατητήριο, το [tǥ kratitiriǥ] kakeform f.m. (bakeform, brødform, ovnspanne) ταψί, το [tǥ tapsi] # pl. ϕόρµες ζαχαροπλαστικής, οι [i fǥrmεz zaχarǥplatikis] kakerlakk m. κατσαρίδα, η [i katsariða] kakestykke n. κοµµάτι κεκ, το [tǥ kǥmati kεk] / et kakestykke ένα κοµµάτι κεκ [εna kǥmati kεk] kakkel m. (keramisk flis til forblending av golv og vegger) πλακάκι, το [tǥ plakaki] # µωσαϊκό, το [tǥ mǥsaikǥ] kakkelovn m. θερµάστρα ή τζάκι µε πλακάκια, η [i ϑεrmastra i dzaki mε plakakia] kakle v. (om høner, kvinnfolk etc.) κακρίζω [kakrizǥ] kakling f.m. (klukking) κακάρισµα, το [tǥ kakarizma] kakofoni m. (mislyd, virvar av lyder, støy) κακοϕωνία, η [i kakǥfǥnia] kakofonisk adj. (illelydende, disharmonisk) κακόϕωνος [kakǥfǥnǥs] kakse m. (bikse, sværing, storkar), µεγιστάνας ο [Ǥ mεjistanas] # µεγαλουσιάνος, ο [Ǥ mεDžalusianǥs] # µεγαλόσχηµος, ο [Ǥ mεDžalǥsçimǥs] # (personlighet) προσωπικότητα, η [i prǥsǥpikǥtita] kaktus m. (bot.) κάκτος, ο [Ǥ kaktǥs] / ukens kaktus (utmerkelse for stor dumhet i ord ellere handling) βραβεία βλακείας [tǥ vravia blakias] kala m. (bot.)(arumlilje) κάλλα, η [i kala] kalas n. (storfest, lystifg fest) ξεϕάντωµα, το [tǥ ksεfandǥma] kald adj. κρύος [kriǥs] # (iskald, kjølig, følelsesløs) παγερός [pajǥrǥs] # (hjerteløs, ufølsom) άκαρδος [akarðǥs] # ανάλγητος [analjitǥs] # (uvennlig, uten kjærlighet, uten ømhet) αϕιλόστοργος [afilǥstǥrDžǥs] # (hardhjertet, følelseskald, apatisk) ασυγκίνητος [asiŋginitǥs] / det begynner å bli kaldt i været ο καιρός άρχισε να κρυώνει [Ǥ kεrǥs arçisε na kriǥni] / det er blitt ganske kaldt (nå) κρυάδισε πια για καλά [kriaðisε pja ja kala] / det er kaldt κάνει κρύο [kani kriǥ] / det er iskaldt κάνει ϕοβερή παγωνιά [kani fǥvεri paDžǥnja] / det er jæklig kaldt κάνει διαβολεµένο κρύο [kani ðiavǥlεmεnǥ kriǥ] / det var bitende kaldt έκανε τσουχτερό/ δριµύ/δυνατό κρύο [εkanε tsuχtεrǥ/ðrimi/ðinatǥ kriǥ] / er det ikke kaldt i dag? δεν κάνει κρύο σήµερα; [ðεŋ gani kriǥ simεra] / et kaldt blikk παγερή µατιά [pajεri matja] / kald høflighet παγερή ευγένεια [pajεri εvjεnia] / kald og rolig ατάραχος [ataraχǥs] / øynene hans er så kalde (han er så kald i blikket) τα µάτια του έχουν µια τέτοια κρυάδα [ta matja tu εχun mja tεtja kriaða] kaldblodig adj. (grusom, sadistisk) (αι)µοβόρος [(ε)mǥvǥrǥs] # (morderisk) αιµοδιψής*

5 5 [εmǥðipsis] # (kald, skamløs, frekk) αναιδής [anεðis] # (kald og rolig) ατάραχος [ataraχǥs] # (kaldt beregnende, med kald beregning)(form.:) εν ψυχρῴ [εm psiχrǥ] / en kaldblodig el. skamløs type (en kald fisk) αναιδής /θρασύς τύπος [anεðis/ϑrasis tipǥs] kaldblodighet f.m. (sinnsro, fatning) απάθεια, η [i apaϑia] kalddusj m. (antiklimaks) ψυχρολουσία, η [i psiχrǥlusia] # (et slag i asnsiktet, overf. en smekk over fingrene, en kalddusj) κατακεϕαλιά, η [katakεfalja] # κατακέϕαλος, ο [Ǥ katakεfalǥs] / få seg en kalddusj (få et slag i ansiktet/en smekk over fingrene) τρώω/ µου 'ρχεται κατακεϕαλιά [trǥǥ/murçεtε katakεfalja] : da resultatene kom, fikk jeg meg en kalddusj όταν βγήκαν τ' αποτελέσµατα µου 'ρθε κατακεϕαλιά [Ǥtan vjikan tapǥtεlεzmata murϑε katakεfalja] kaldfront m. ψυχρό µέτωπο, το [tǥ psiχrǥ mεtǥpǥ] kaldsvette v. µ' έχει κόψει /µ' έκοψε κρύος ιδρώτας [mεçi kǥpsi/mεkǥpsε kriǥs iðrǥtas] # περιλούσει κρύος ιδρώτας [pεrilusi kriǥs iðrǥtas] / han kaldsvettet τον είχε περιλούσει κρύος ιδρώτας [tǥn içε pεrilusi kriǥs iðrǥtas] kalebass m. (flaskegresskar) ϕλασκί, το [tǥ flaski] kaleidoskop n. ειδωλοσκόπιο, το [tǥ iðǥlǥskǥpiǥ] # καλειδοσκόπιο, το [tǥ kaliðǥskǥpiǥ] kalender m. (almanakk) ηµερολόγιο, η [i imεrǥlǥjǥ] # ηµεροδείκτης,ο [Ǥ imεrǥðiktis] # καζαµίας, ο [Ǥ kazamias] # καλαντάρι, το [tǥ kalandari] # (årbok) επετηρίδα, η [i εpεtiriða] / den gregorianske/julianske kalender το Γρηγοριανό/Ιουλιανό ηµερολόγιο [tǥ DžriDžǤrianǤ/iulianǤ imεrǥlǥjǥ] kalender- ηµερολογιακός [imεrǥlǥjakǥs] kalendermåned m. ηµερολογιακός µήνας ο [Ǥ imεrǥlǥjakǥz minas] kalenderår n. ηµερολογιακό έτος, το [tǥ imεrǥlǥjakǥ εtǥs] kalesje f.n. κουκούλα (αυτοκινήτου), η [i kukula (aftǥkinitu)] / bil med kalesje (cabriolet) επιβατικό µε οροϕή που διπλώνει [εpivatikǥ mε ǤrǤfi pu ðiplǥni] kalesjevogn f.m. (hist. hestekjøretøy med fire hjul) τετράτροχη άµαξα µε κουκούλα, η [i tεtratrǥçi amaksa mε kukula] # µπερλίνα, η [i bεrlina] # µπερλινέτα, η [i bεrlinεta] kalfatre v. (om båt: tette med drev og bek, om tønne: beke) καλαϕατίζω [kalafatizǥ] kalfatring f.m. (beking, tetting) καλαϕάτισµα, το [tǥ kalafatizma] kaliber n. (på våpen eller rør, borevidde, rørdiameter) διαµέτρηµα, το [tǥ ðiamεtrima] # (format, tyngde, vekt, trekkraft) ολκή, η [i Ǥlki] / av et annet kaliber άλλου διαµέτρηµα [alu ðiamεtrima] kalibrering f.m. (justering) βαθµονόµηση, η [i vaϑmǥnǥmisi] / kalibrering av amplitude βαθµονόµηση εύρους,η [i vaϑmǥnǥmisi εvrus] kalif m. καλίϕης, ο [Ǥ kalifis] kalifat n. (hist.) καλιϕάτο, το [tǥ kalifatǥ] kaliko n. (kattun, e.sl. bomullsstoff) κάµποτο, το [tǥ kambǥtǥ] kalium n. κάλι, το [tǥ kali] # κάλιο, το [tǥ kaliǥ] kaliumbromid n. βρωµιούχο κάλιο, το [tǥ vrǥmjuχǥ kaliǥ] kaliumkarbonat n. ανθρακικό κάλιο, το [tǥ anϑrakikǥ kaliǥ] kalk m. ασβέστης, ο [Ǥ azvεstis] # ασβέστι, το [tǥ azvεsti] # (kirkelig: alterkalk,

6 6 nattverdskalk) δισκοπότηρο, το [tǥ ðiskǥpǥtrirǥ] # (beger) κύπελλο, το [tǥ kipεlǥ] / brent kalk (ulesket kalk) άσβηστος ασβέστης, ο [Ǥ azvistǥs azvεstis] / lesket kalk (brent kalk iblandet vann) σβησµένος ασβέστης [svizmεnǥs azvεstǥs] kalk- (kalsium-, kalklignende, kalkholdig) ασβεστολιθικός [azvεstǥliϑikǥs] kalkarbeider m. (kalker, gipser, gipsarbeider) ασπριτζής, ο [Ǥ aspridzis] kalkbrenner m. (kalkbrenneriarbeider) ασβεστάς, ο [Ǥ azvεstas] kalkbrenneri n. (kalkovn) ασβεστάδικο, το [tǥ azvεstaðikǥ] kalkbrenning f.m. ασβεστοποιία, η [i azvεstǥpiia] # (kalsinering) ασβεστοποίηση, η [i azvεstǥpiisi] kalke v. (hvitte, kritte) ασπρίζω [asprizǥ] # ασβεστώνω [azvεstǥnǥ] / kalke en mur/ vegg ασπρίζω τοίχο [asprizǥ tiχǥ] kalkgruve f.m. ασβεστόλακκος, ο [Ǥ azvεstǥlakǥs] kalkholdig adj. (kalk-, kalsium-) ασβεστολιθικός [azvεstǥliϑikǥs] kalklignende adj. (kritthvit, kalkholdig) ασβεστολιθικός [azvεstǥliϑikǥs] kalkmaling f.m. (kalkvask, hvittekalk) ασβέστης, ο [Ǥ azvεstis] # ασβέστι, το [tǥ azvεsti] # ασβεστοκονίαµα, το [tǥ azvεstǥkǥniama] # (kalkvasking, kalking, strøk el. lag med kalkmaling) ασβεστόχρισµα, το [tǥ azvεstǥχrizma] # ασβέστωµα, το [tǥ azvεstǥma] kalkmelk f.m. (lesket kalk utblandet med vann) ασβεστόνερο, το [tǥ azvεstǥnεrǥ] kalkmørtel m. (hvittekalk) ασβεστοκονίαµα, το [tǥ azvεstǥkǥniama] kalkovn m. (kalkbrenneri) ασβεστάδικο, το [tǥ azvεstaðikǥ] # ασβεστοκάµινο, το [tǥ azvεstǥkaminǥ] kalkstein m. ασβεστόλιθος, ο [Ǥ azvεstǥliϑǥs] # ασβεστόπετρα, η [i azvεstǥpetra] kalkulator m. (regnemaskin) υπολογιστής, ο [Ǥ ipǥlǥjistis] # αριθµοµηχανή, η [i ariϑmǥmiχani] # κοµπιουτεράκι, το [tǥ kǥmbiutεraki] kalkun m. (k.høne) γαλοπούλα, η [i DžalǤpula] # (folk.) κούρκος, ο [Ǥ kurkǥs] # (k.hane) γάλος, ο [Ǥ DžalǤs] / grillstekt kalkun γαλοπούλα ψητή, η [i DžalǤpula psiti] / kalkunen buldret η γαλοπούλα γλουγλούκισε [i DžalǤpula DžluDžlukisε] / ribbet du kalkunen? ξεπουπούλισες τη γαλοπούλα; [ksεpupulisεs ti DžalǤpula] kalkunhane m. διάνος, ο [Ǥ ðjanǥs] # ινδιάνος, ο [Ǥ inðjanǥs] kalkunkylling m. γαλόπουλο, το [tǥ DžalǤpulǤ] kalkvann n. (kalkmaling, hvittekalk, kalkvask) ασβεστόνερο, το [tǥ azvεstǥnεrǥ] kalkvasking f.m. (hvitting, bleiking) άσπρισµα, το [tǥ asprizma] kalkyle m. (overslag, verdsetting, vurdering) εκτίµηση, η [i εktimisi] kall n. κάλεσµα, το [tǥ kalεzma] # (yrke, oppgave) αποστολή, η [i apǥstǥli] # επάγγελµα, το [tǥ εpaŋgεlma] # (livsoppgave, livets mål og forutbestemmelse) προορυσµός ζωής, ο [Ǥ prǥǥrizmǥz zǥis] # (ubendig trang) ακατανίκητη κλίση, η [i akatanikiti klisi] / en lærers kall η αποστολή ενός δασκάλου [i apǥstǥli εnǥz ðaskalu] : jeg følte at læreryrket var mitt kall ένιωσα πως το δασκαλίκι ήταν το επάγγελµα µου [εniǥsa pǥs tǥ ðaskaliki itan tǥ εpaŋgεlma mu] / han fikk/følte et kall til å bli prest είχε ακατανίκητη κλίση να γίνει ιερωµένος [içε akatanikiti klisi na jini iεrǥmεnǥs] / han følte at hans kall i livet var å... πίστευε ότι η αποστολή του

7 7 στη ζωή ήταν να... [pistεvε Ǥti i apǥstǥli tu sti zǥï itan na] / å pleie de syke er ikke bare et yrke, men også et kall η περίθαλψη των ασθενών δεν είναι µόνον έπαγγελµα αλλά και αποστολή [i pεriϑalpsi ðεn inε mǥnǥn εpaŋgεlma ala kε apǥstǥli] kalle v. (benevne) ονοµάζω [ǤnǤmazǤ] # αποκαλώ [apǥkalǥ] # λέ(γ)ω [lε(Dž) Ǥ] # (døpe, oppkalle, titulere, betegne som, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] # (døpe) βγάζω [vDžazǥ] # (rope, innkalle til, invitere) καλώ [kalǥ] # (sette tittel/overskrift på) επιγράϕω [εpiDžrafǥ] / det kaller jeg et skittent triks αυτό εγώ το λέω προστυχιά [aftǥ εDžǥ tǥ lεǥ prǥstiça] / en mann kalt/ved navn Smith ένας άνθρωπος ονοµαζόµενος Σµιθ [εnas anϑrǥpǥs ǤnǤmazǤmεnǤs smiϑ] / han ble kalt til Paris i forretninger κλήθηκε στο Παρίσι για δουλειές [kliϑikε stǥ parisi ja ðuljεs] / han kalte meg en løgner µε αποκάλεσε ψεύτη [mε apǥkalεsε psεfti] : han kalte meg en kjeltring/løgner/tyv µε είπε παλιάνθρωπο/ψεύτη/κλέϕτη [mε ipε paljanϑrǥpǥ/psεfti/klεfti] / hva skal dere kalle barnet? (hva skal barnet hete?) πώς θα το βγάλετε το παιδί; [pǥs ϑa Ǥ vDžalεtε tǥ pεði] - vi skal kalle han Peter, etter bestefaren θα το βγάλουµε Πέτρο, όπως τον παππού του [ϑa tǥ vDžalumε pεtrǥ ǤpǤs tǥm bapu tu] / jeg kalte han en bedrager eller noe i den stilen τον είπε απατεώνα ή κάποια άλλη λέξη µε την ίδια έννοια [tǥn ipε apatεǥna i kapia ali lεksi mε tin iðia εnia] / kalle hjem (kalle tilbake, trekke tilbake, beordre tilbake) ανακαλώ [anakalǥ] : Frankrike kalte hjem ambassadøren sin η Γαλλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της [i Džalia anakalεsε tǥm brεzvεfti tis] : han ble kalt tilbake til Athen τον ανακάλεσαν στην Αθήνα [tǥn anakalεsan stin aϑina] / kalle opp (oppkalle, kalle med tilnavn, benevne, kalle) επονοµάζω [εpǥnǥmazǥ] / klassen kalte musikklæreren sin Fru Doremi τάξη βάϕτισε την καθηγήτρια της µουσικής κυρία Ντορεµί [i taksi vaftisε tiŋ gaϑijitria tiz musikis kiria dǥrεmi] / kalle noen inn på teppet (trekke noen til regnskap, gå i rette med noen, ta noen i skole) καθίζω κάποιον στο σκαµνί [kaϑizǥ kapiǥn stǥ skamni] / kalle seg (utgi seg for å være) αυτοτιτλοϕορούµαι [aftǥtitlǥfǥrumε] / kalle til orden ανακαλώ στην τάξη [anakalǥ stin daksi] / pliktene kaller ( pliktens røst ) η ϕωνή του καθήκοντας [i fǥni tu kaϑikǥndas] kallenavn n. παρωνύµιο, το [tǥ parǥnimiǥ] # παρωνυµία, η [i parǥnimia] # παρατσούκλι, το [tǥ paratsukli] # (dagl.) παρανόµι, το [tǥ paranǥmi] kalles v. (hete) ονοµάζοµαι [ǤnǤmazǤmε] # (bli kalt, få/ha et tilnavn) επικαλούµαι [εpikalumε] kalligraf m. καλλιγράϕος, ο [Ǥ kaliDžrafǥs] kalligrafi m. καλλιγραϕεία, η [Ǥ kaliDžrafia] kallsrett m. (rel.: rett til å besette et geistlig embete) πατρωνεία ναού, η [i patrǥnia nau] # εκκλησιαστική επικαρπί, η [i εklisiastiki εpikarpia] kalori m. θερµίδα, η [i ϑεrmiða] # (varmeenhet, kalori) θερµαντική µονάδα, η [i ϑεrmandiki mǥnaða] kalorifattig adj. µε λίγες θερµίδες [mε lijεs ϑεrmiðεs] kaloriinnhold n. (varmekapasitet) θερµαντική/θερµική αξία, η [i ϑεrmandiki/ϑεrmiki aksia] kalorimeter n. (varmemåler) θερµιδόµετρο, το [tǥ ϑεrmiðǥmεtrǥ] kaloririk adj. (om kake etc.: tung, fyldig) βαρύς [varis] # µε πόλλες θερµίδες [mε pǥlεs

8 8 ϑεrmiðεs] kalosje m. (oversko av gummi) γαλότσα, η [i DžalǤtsa] kalsinering f.m. (utdriving av vann av et kjemnisk stoff ved å gløde det, røsting av malm) ασβεστοποίηση, η [i azvεstǥpiisi] kalsium m. (kjem.) (kalk) ασβέστιο, το [tǥ azvεstiǥ] kalsiumkarbonat n. (pottaske) ανθρακικό ασβέστιο, το [tǥ anϑrakikǥ azvεstiǥ] kalv m. µοσχάρι, το [tǥ mǥsχari] # µοσκάρι, το [tǥ mǥskari] # µόσχος, ο [Ǥ mǥsχǥs] # (oksekalv, rempling, kvige) δαµάλι, το [tǥ ðamali] # (kalvekjøtt, kalveskinn) βιδέλο, το [tǥ viðεlǥ] kalvekjøtt n. µοσχαρίσιο/µοσχαρίσιο κρέας, το [tǥ mǥsχarisiǥ krεas] kalvekotelett m. µοσχαρίσια µπρι(τ)ζόλα, η [i mǥsχarisia bri(d)zǥla] # pl. µοσχαρίσιες µπριτζόλες [mǥsχarisiεz bridzǥlεs] kalvekoteletter m.pl. µοσχαρίσιες µπριζόλες, οι [i mǥsχarisiεz brizǥlεs] kalveskinn n. (garvet kuhud/oksehud) βακέτα, η [i vakεta] # (kalv, kalvekjøtt, kalveskinn) βιδέλο, το [tǥ viðεlǥ] kalvesteik f.m. (kalvestek) ψητό µοσχάρι, το [tǥ psitǥ mǥsχari] kalvinisme m. Καλβινισµός, ο [Ǥ kalvinizmǥs] kalvinist m. καλβινιστής, ο [Ǥ kalvinistis] Kalypso øynymfe i gr. myt. Καλυψώ, η [i kalipsǥ] kam m. χτένα, η [i Χtεna] # χτένι, το [tǥ Χtεni] # τσατσάρα, η [i tsatsara] kamaksel m. (registeraksel, styreaksel) εκκεντροϕόρος άξονας, ο [Ǥ εkεndrǥfǥrǥs aksǥnas] kamé m. (smykkestein) καµέα, η [i kamεa] kamel m. γκαµήλα, η [i gamila] # καµήλα, η [i kamila] / kamel med en/to pukler καµήλα µε µια καµπούρα/δυο καµπούρες [kamila mε mia kambura/ðiǥ kamburεs] kameldriver m. καµηλιέρης, ο [Ǥ kamiljεris] kamelhår m. (vevd stoff av kamelhår) καµηλό, το [tǥ kamilǥ] kamelskinn n. (kamelhud) καµελόδερµα, το [tǥ kamεlǥðεrma] kamera n. (fotoapparat) ϕωτογραϕική µηχανή, η [i fǥtǥDžrafiki miχani] # κάµερα, η [i kamεra] # (film-) κινηµατογραϕική µηχανή, η [i kinimatǥDžrafiki miχani] / skjult kamera κρυϕή κάµερα, η [i krifi kamεra] kameramann m. οπερατέρ, ο [Ǥ Ǥpεratεr] kamerat m. (venn) ϕιλός, ο [Ǥ filǥs] # ( partner, kompanjong) εταίρος, ο [Ǥ εtεrǥs] # συνεταίρος,ο [Ǥ sinεtεrǥs] # (selskap, venner, omgangskrets) συναναστροϕή, η [i sinanastrǥfi] # (folk. kompis) µπράτιµος, ο [Ǥ bratimǥs] # κολέγας, ο [Ǥ kǥlεDžas] # pl. κολέγηδες, οι [i kǥlεjiðεs] # (kompis, forbundsfelle, fortrolig venn) έµπιστος, ο [Ǥ εmbistǥs] # (<tyrk. ord for venn) καρντάσης, ο [Ǥ kardasis] / han ble ført ut i elendigheta av dårlige kamerater (han kom i dårlig selskap) τον διέθειραν οι κακές συναναστροϕές [tǥn ðjεfϑiran i kakεs sinanastrǥfεs] kameratslig adj. (jovial, fortrolig, åpenhjertig) διαχυτικός [ðiaçitikǥs] / han har et kameratslig forhold til alle είναι διαχυτικός µε όλους [inε ðiaçitikǥz mε Ǥlus] kamfer m.n. καµϕορά, η [i kamfǥra] kamferolje m. καµϕορέλαιο, το [tǥ kamfǥrεlεǥ]

9 9 kamgarns- πενιέ [pεnjε] kamgarnsstoffer n.pl. υϕάσµατα πενιέ, τα [ta ifazmata pεnjε] kamilleté m. χαµοµήλι, το [tǥ ΧamǤmili] / har du lyst på (kopp) en kamilleté? θα ήθελες ένα χαµοµήλι; [ϑa iϑεlεs εna ΧamǤmili] kamingitter n. (gnistfanger) κιγκλίδωµα τζακιού, το [tǥ kiŋgliðǥma dzakjiu] kammer n. (kammers, rom, værelse) θάλαµος, ο [Ǥ ϑalamǥs] # κάµαρα, η [i kamara] # κάµαρη, η [i kamari] / kammer (politikammer) τµήµα, το [tǥ tmima] kammerherre m. (tjener av høy rang ved hoffet) θαλαµηπόλος, ο [Ǥ ϑalamipǥlǥs] # αρχιθαλαµηπόλος, ο [Ǥ arçiϑalamipǥlǥs] kammermusikk m. µουσική δωµατίου, η [i musiki ðǥmatiu] kammerpike f.m. (værelsespike) θαλαµηπόλος, η [i ϑalamipǥlǥs] kammertjener m. καµαριέρης, ο [Ǥ kamariεris] kammervinkel m. (hjuls helling utover) απόκλιση (τρόχων), η [i apǥklisi (trǥχǥn)] kamp m. (krig, slag) µάχη, η [i maçi] # (strid, strev) αγώνας, ο [Ǥ aDžǥnas] # πάλη, η [i pali] # (forsvar (for)) υπεράσπιση (του/των), η [i ipεraspisi (tu/tǥn)] # (felttog, kampanje) εκστρατεία, η [i εkstratia] # (kjemping, motstand, opposisjon) καταπολέµηση, η [i katapǥlεmisi] / de overgav seg uten kamp παραδόθηκαν χωρίς µάχη [paraðǥϑikan ΧǤriz maçi] / en evig kamp ανειρήνευτος αγώνας [anirinεftǥs aDžǥnas] / en kamp på liv og død αγώνας µέχρι θανάτου, ο [aDžǥnas mεχri ϑanatu] / en kamp på to fronter διµέτωπος αγώµνας [ðimεtǥpǥs aDžǥnas] / føre en hard kamp διεξάγω σκληρόν αγώνα [ðiεksaDžǥ sklirǥn aDžǥna] / gi noen kamp (by noen kamp, gå til kamp mot) δίνω µάχη [ðinǥ maçi] # µάχοµαι [maχǥmε] # αντιστέκοµαι [andistεkǥmε] / gi opp kampen (kaste in håndklet) εγκαταλείπω τον αγώνα [εŋgatalipǥ tǥn aDžǥna] # εγκαταλείπω τη µάχη [εŋgatalipǥ ti maçi] # (gr. mytol.) gigantenes kamp med gudene γιγαντοµαχία, η [i jiDžandǥmaçia] / hard kamp (sterk motstand, et kraftig oppgjør) δεινός αγώνας [ðinǥs aDžǥnas] / hele livet er en kamp η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας [i zǥi inε εnas sinεçis aDžǥnas] / i kampens hete στην άψα/ορµή της µάχης [stin apsa/ǥrmi tiz maçis] # στη βράση/ µέθη της µάχης [sti vrasi/mεϑi tiz maçis] / jeg hadde en kamp for å overbevise han έδωσα µάχη για να τον πείσω [εðǥsa maçi ja na tǥn pisǥ] / kamp for menneskerettighetene υπεράσπισητων ανθρώπινων δικαιωµάτων [ipεraspisi tǥn ðikεǥmatǥn] / kamp mann mot mann (nærkamp) µάχη σώµα µε σώµα [maçi sǥma mε sǥma] / kampen for sosial rettferdighet η πάλη για κοινωνική δικαιοσύνη [i pali ja kinǥniki ðikεǥsini] / kampen for tilværelsen αγώνας της ζωής, ο [Ǥ aDžǥnas tiz zǥis] / kampen for å overleve αγώνας για την επιβίωση, ο [Ǥ aDžǥnaz ja tin εpiviǥsi] / kampen mellom det gode og det vonde αγώνας µεταξύ καλού και κακού, ο [Ǥ aDžǥnaz mεtaksi kalu kε kaku] / kampen mot fattigdom αγώνας κατά της ϕτώχειας, ο [Ǥ aDžǥnas kata tis ftǥçias] / kampen mot kreft η µάχη κατά του καρκίνου [i maçi kata tu karkinu] / kampen mot narkotika η εκστρατεία κατά των ναρκωτικών [i εkstratia kata tǥn narkǥtikǥn] / kampen om/for en plass i parlamentet η διεκδίκηση µιας βουλευτικής έδρας [i ðiεkðikisi mjaz vulεftikis εðras] /

10 10 kampen om førstepremien η διεκδίκηση του πρώτου βραβείου [i ðiεkðikisi tu prǥti vraviu] / kampen står og vipper (resultatet er ennå uvisst) ο αγώνας είναι ακόµα αµϕίρροπος [Ǥ aDžǥnas inε akǥma amfirǥpǥs] / kaste seg inn i kampen µπαίνω στη µάχη [bεnǥ sti maçi] # ρίχνωµε στη µάχη [riχnǥmε sti maçi] / kjempe en tøff kamp διεξάγω έναν σκληρό αγώνα [ðiεksaDžǥ εnan sklirǥ aDžǥna] / levere en god/dårlig kamp (kjempe tappert/elendig) παλεύω ψυχωµένα/άψυχα [palεvǥ psiχǥmεna/apsiχa] / livet er en vedvarende kamp η ζωή είναι µια συνεχής µάχη [i zǥï inε mja sinεçiz maçi] / spille en tett/jevnbyrdig kamp παίζω καραµπίνα [pεzǥ karambina] / ta opp kampen αρχίζω τον αγώνα [arçizǥ tǥn aDžǥna] # δέχοµαι τη µάχη [ðεχǥmε ti maçi] / ta opp kampen for/mot noen (ta parti for/imot noen, stille opp for/imot noen) ορθώνω το ανάστηµα µου υπέρ/εναντίον κάπιου [ǤrϑǤnǤ anastima mu ipεr kapiu/εnεandiǥŋ gapiu] / utkjempe en kamp på liv og død πολεµώ µέχρι θανάτου [pǥlεmǥ mεχri ϑanatu] / væpnet kamp ένοπλος αγώνας, ο [Ǥ εnǥplǥs aDžǥnas] kamp- (militant) αγωνιστικός [aDžǥnistikǥs] kampanje m. (felttog) εκστρατεία, η [i εkstratia] # (framstøt, satsing) εξόρµηση, η [i εksǥrmisi] # καµπάνια, η [i kambanja] / drive (en) annonsekampanje/ valgkampanje κάνω µια διαϕηµιτική/προεκλογική καµπάνια [kanǥ mja ðiafimistiki/ prǥεklǥjiki kambanja] / en kampanje for å forby atomvåpen εκστρατεία για την απαγόρευση της ατοµικής βόµβας [εkstratia ja tin apaDžǥrεfsi tis atǥmikiz vǥmvas] / starte en kampanje for å samle inn penger (drive pengeinnsamling) κάνω εκστρατεία να µαζέψω χρήµατα [kanǥ εkstratia na mazεpsǥ Χrimata] kampdyktig adj. (stridsdyktig, veltrent) αξιόµαχος [aksiǥmaχǥs] kampenhet m. (mil.) κλιµάκιο µάχης, το [tǥ klimakiǥ maçis] kampere v. (slå leir, ligge i leir) καταυλίζοµαι [katavlizǥmε] kampestein m. (rullestein) βράχος, ο [Ǥ vraχǥs] / kyklopen kastet en kampestein på Odysseus ο Κύκλωπας έρριξε ένα βράχο στον Οδυσσέα [Ǥ kiklǥpas εriksε εna vraχǥ stǥn Ǥðisεa kampfly n. (jager) καταδιωκτικό αεροπλάνο, το [tǥ kataðiǥktikǥ aεrǥplanǥ] # µαχητιό αεροπλάνο, το [tǥ maçitikǥ aεrǥplanǥ] kampgruppe f.m. (militant gruppe, krigerflokk) οµάδα µαχητών, η [i Ǥmaða maçitǥn ] kamphund m. (av blandet rase) (µεγαλόσωµο ή άγριο) µαντρόσκυλος, ο [Ǥ (mεDžalǥsǥmǥ i aDžriǥ) mandrǥskilǥs] kamplinje f.m. (slaglinje) γραµµή µαχής, η [i Džrami maçis] kamplyst f.m. (angrepslyst, aggressivitet) επιθετικότητα, η [i εpiϑεtikǥtita] # µαχητικότητα, η [i maçitikǥtita] # (krigersk sinnsstemning) µαχητική διάθεση [maçitiki ðiaϑεsi] # (entusiasme, iver, humør, kamplyst/-vilje) ορµή, η [i Ǥrmi] / troppene våre var fulle av kamplyst οι στρατιώτες µας ήταν γεµάτοι ορµή [i stratiǥtεz mas itan jεmati Ǥrmi] kamplysten adj. µαχηετικός [maçitikǥs] kampmoral m. (kampvilje, kampånd) ηθικό, η [i iϑikǥ] # styrke/stimulere/undergrave noens kampmoral ενισχύω/τονώνω/υπονοµεύω το ηθικό κάποιου [εnisçiǥ/tǥnǥnǥ/

11 11 ipǥnǥmεvǥ tǥ iϑikǥ kapiu] kampparole n. (kamprop, krigsrop) πολεµική ιαχή, η [i pǥlεmiki jaçi] kamprop n. (kampparole, krigsrop) πολεµική ιαχή, η [i pǥlεmiki jaçi] kampsang m. θούριο(ς), ο [Ǥ ϑuriǥ(s)] # πολεµικό τραγούδι, το [tǥ pǥlεmikǥ traDžudi] kampstyrke m. (stridsmakt) πολεµικές δυνάµεις [pǥlεmikεz ðinamis] # (armé, hær) στράτευµα, το [tǥ stratεvma] / overlegne kampstyrker υπέρτερες πολεµικές δυνάµεις [ipεrtεrεs pǥlεmikεz ðinamis] kampvotering f.m. (ny avstemning, omvalg) επαναληπτική ψηϕοϕορία, η [i εpanaliptiki psifǥfǥria] kampånd f.m. (kampvilje) αγωνιστική διάθεση, η [i aðǥnistiki ðjaϑεsi] # αγωνιστικό/ µαχητικό πνεύµα, το [tǥ aDžǥnistikǥ pnεvma] / vise kampånd δείχνω µαχητικό πνεύµα [ðiχnǥ maçitikǥ pnεvma] kamskive f.m. (mek.)( eksenterskive) έκκεντρο, το [tǥ εkεndrǥ] kamuflasje m. καµουϕλάζ, το [tǥ kamuflaz] kamuflasjetelt n. (skjulested, utkikkspost) ϕυλάχτρα, η [i filaχtra] kamuflere v. καµουϕλάρω [kamuflarǥ] / stridsvognene var kamuflerte τα τανκς ήταν καµουϕλαρισµένα [ta tanks itan kamuflarizmεna] kan (modalv.) se kunne Kanada geo. Καναδάς, ο [Ǥ kanaðas] kanadier m. (kanadier) Καναδέζος, ο [Ǥ kanaðεzǥs] # Καναδεζός, ο [Ǥ kanaðεzǥs] # f. Καναδέζα, η [i kanaðεza] kanadisk adj. (kanadisk) καναδέζικος [kanðεzikǥs] kanal m. διώρυγα, η [i ðjǥriDža] # κανάλι, το [tǥ kanali] # (radio, TV) δίαυλος, ο [Ǥ ðiavlǥs] # κανάλι, το [tǥ kanali] # (anat.) σωλήνας, ο [Ǥ sǥlinas] # (sund, strede, seilløp, passasje) µπουγάδι, το [tǥ buDžaði] # (vei, rute) οδός, η [i ǤðǤs] / Den engelske kanal η Μάγχη [i maŋçi] # η διώρυγα της Μάγχης [i ðiǥriDža tiz maŋçis] : svømme over Den engelske kanal διαπλέω/διασχίζω τη Μάγχη κολυµπώντας [ðiaplεǥ/ðiεsçizǥ ti maŋçi kǥlimbǥndas] : han svømte over Kanalen/Den engelske kanal διέπλευσε/διέσχισε τη Μάγχη κολυµπώντας [ðjεplεfsε/ðjεsçisε ti maŋçi kǥlimbǥndas] / gjennom diplomatiske kanaler δια της διπλωµατικής οδού [ðja tiz ðiplǥmatikis Ǥðu] / rapportere gjennom de vanlige kanalene (innrapportere ad tjenestevei) αναϕέροµαι ιεραρχικώς [anafεrǥmε iεrarcikǥs] kanalavgifter f.m.pl. τελή διώρυγες, οι [i tεli ðiǥrijεs] kanalisere v. (lede, overføre, lede i rør) διοχετεύω [ðiǥçεtεvǥ] / kanalisere sine evner/ anstrengelser inn mot/over på noe διοχετεύω τις ικανότητες µου/τη δραστηριότητα µου σε κάτι [ðiǥçεtεvǥ tis ikanǥtitεz mu/ti ðrastitiǥtita mu sε kati] kanalisering f.m. (overføring) διοχέτευση, η [i ðiǥçεtεfsi] kanalsvømming f.m. (svømming over Den engelske kanal) ο κολυµβητικός διάπλους της Μάγχης [Ǥ kǥlimbitikǥs ðjaplus tiz maŋçis] kanarifugl m. καναρίνι, το [tǥ kanarini] Kanariøyene geo. Κανάριοι Νήσοι, οι [i kanarii nisi] kandelaber m. µαν(ου)άλι, το [tǥ man(u)ali]

12 12 kandidat m. (aspirant) (mannlig) µαθητευόµενος, ο [Ǥ maϑitεvǥmεnǥs] # υποψήϕιος, ο [Ǥ ipǥpsifiǥs] # (kvinnelig) µαθητευόµενη, η [i maϑitεvǥmεni] # υποψήϕια, η [i ipǥpsifia] # (en som har tatt eksamen ved en videregående skole/et universitet) απόϕοιτος γυµνασίου/πανεπιστηµίου, ο [Ǥ apǥfitǥz jimnasiu/panεpistimiu] / stille som kandidat (stille til valg) βάζω/εκθέτω/θέτω υποψηϕιότητα [vazǥ/εkϑεtǥ/ϑεtǥ ipǥpsifjǥtita] # (være kandidat, stille til valg) είµαι υποψήϕιος [imε ipǥpsifiǥs] / være (første)kandidat (til et parti) λαµβάνω το χρίσµα [lamvanǥ tǥ Χrizma] kandidatur n. υποψηϕιότητα, η [i ipǥpsifjǥtita] / et sterkt kandidatur ισχυρή υποψηϕιότητα [isçiri ipǥpsifjǥtita] kandisere v. (glassere (frukt), trekke med glasur) γκλασάρω [glasarǥ] kandisert adj. (glassert) γκλασέ [glasé] / kandisert(e) frukt(er) ϕρουΐ γκλασέ, το [tǥ fruï glasé] kanel m. καν(ν)έλα, η [i kanεla] kanelfarget adj. κανελής [kanεlis] kanin m. κουνέλι,το [tǥ kunεli] # form. κόνικλος, ο [Ǥ kǥniklǥs] / en hannkanin αρσενικό κουνέλι [arsεnikǥ kunεli] kaninavl m. κονικλοτροϕία, η [i kǥniklǥtrǥfia] kaninbur n. κλουβί για κουνέλια, το [tǥ kluvi ja kunεlja] # κλουβί κουνελιών, το [tǥ kluvi kunεljǥn] kaningang m. (kaninhull/-hule) τρύπα/ϕωλιά κουνελιών, η [i tripa/fǥlja kunεljǥn] / kaningryte f.m. (med løk og vineddik) κουνέλι στιϕάδο, το [tǥ kunεli stifaðǥ] kaningård m. (kaninhus) κονικλοτροϕείο, το [tǥ kǥniklǥtrǥfiǥ] kanne f.m. (beger, kopp) σκύϕος, ο [Ǥ skifǥs] # (beholder, krukke) δοχείο, το [tǥ ðǥçiǥ] # κανατιά, η [i kanatja] kannebærer m. (insektetende klatreplante) νηπενθές, το [tǥ nipεnϑεs] kannelyre m. (loddrett rifling på søyle) αυλακιά, η [i avlakja] kannibal m. (menneskeeter, antropofag) κανίβαλος, ο [Ǥ kanivalǥs] # ανθρωποϕάγος, ο [Ǥ anϑrǥpǥfaDžǥs] / kannibaler m.pl. (menneskeetere, antropofager) ανθρωποϕάγοι, οι [i anϑrǥpǥfaji] # κανίβαλοι, οι [i kanivali] kannibalisme m. (antropofagi) ανθρωποϕαγία, η [i anϑrǥpǥfajia] # κανιβαλισµός, ο [Ǥ kanivalizmǥs] kannibalsk adj. (menneskeetende) αντρωποϕάγος [anϑrǥpǥfaDžǥs] kano m. κανό, το [tǥ kanǥ] / en uthulet kano (kano laget av ei trestamme) µονόξυλο, το [tǥ mǥnǥksilǥ] / padle i kano (dra på kanotur) πάω µε κανό [paǥ mε kanǥ] # κάνω κανό [kanǥ kanǥ] kanon m. (skytevåpen) κανόνι, το [tǥ kanǥni] # (rettesnor, regel, standard, mus. kanon) κανόνας, ο [Ǥ kanǥnas] / kanonene drønnet hele dagen τα κανόνια βρόντουσαν όλη µέρα [ta kanǥnia vrǥndusan Ǥli mεra] / klassen skal synge en kanon η τάξη θα τραγουδήσει έναν κανόνα [i taksi ϑa traDžuðisi εnaŋ ganǥna] / vi hørte kanoner/ kanonild i det fjerne ακούγαµε µακριά κανόνια (να πέϕτουν) [akuDžamε makria kanǥnja (na pεftun)] kanonade m. (vedvarende kanonild, bombardement) βοµβαρδισµός, ο [Ǥ vǥmvarðizmǥs] #

13 13 κανονίδι, το [tǥ kanǥniði] kanonbåtdiplomati n. (stormaktsdiplomati/-politikk ført med trusler om maktbruk) διπλωµατία µε απειλή βίας, το [ðiplǥmatia mε apili vias] kanonfull adj. (stupfull, full som en dupp) τύϕλα/στουπί/σκνίπα από µεθύσι [tifla/stupi/ sknipa apǥ mεϑisi] kanonfundament n. (mil.)(kanonplattform, kanonbenk, barbette) λέκτρο, το [tǥ lεktrǥ] # εξέδρα πυροβόλου, η [i εksεðra pirǥvǥlu] kanonføde f.m. (soldater som ofres i krig) βορά των κανονιών, η [i vǥra tǥŋ ganǥnjǥn] # κρέας για τα κανόνια [krεaz ja ta kanǥnia] kanonisere v. (erklære for hellig, gjøre til helgen) αγιοποιώ [ajiǥpjǥ] # ανακηρύσσω κάποιον ως άγιο [anakirisǥ kapiǥn Ǥs ajiǥ] kanonisering f.m. αγιοποίηση, η [i ajiǥpiisi] kanonkule f.m. µπάλα κανονιού, η [i bala kanǥnju] # µύδρος, ο [Ǥ miðrǥs] kanontårn n. (på skip, også: mast) θωράκιο, το [tǥ ϑǥrakiǥ] kansellere v. (oppheve, avlyse) ακυρώνω [akirǥnǥ] # µαταιώνω [matεǥnǥ] / kansellere en ordre/bestilling ακυρώνω µια παραγγελία [akirǥnǥ mja paraŋgεlia] / kansellere en flytur/en flyvning µαταιώνω µια πτήση [matεǥnǥ mja ptisi] kansellering f.m. (tilbakekalling, kontraordre) ανάκληση, η [i anaklisi] # (avlysing, forpurring, hindring) µαταίωση, η [i matεǥsi] kansellispråk n. (departementsspråk) γλώσσα της γραϕειοκρατίας, η [i DžlǤsa tis DžrafiǤkratias] # (katharevusa, puristisk gresk) καθαρεύουσα, η [i kaϑarεvusa] kanskje adv. (muligens, kan hende) ίσως [isǥs] # µπας και [bas kε] # (muligens, tilfeldigvis) µήπως [mipǥs] # (folk.) µίγαρις [miDžaris] / han er kanskje hjemme ίσως να είναι σπίτι [isǥz na inε spiti] / han har kanskje gått i teateret ίσως να πήγε στο θέατρο [isǥz na pijε stǥ ϑεatrǥ] / han skal kanskje gå i teateret ίσως να πάει στο θέατρο [isǥz na pai stǥ ϑεatrǥ] / han sa han kanskje skulle gå ut είπε ότι να πηγαίνε έξω [ipε Ǥti na pijεnε εksǥ] / kanskje De vet hvor... er? (vet De hvor... er?) µήπως ξέρετε που είναι ο/η/το... [mipǥs ksεrεtε pu inε Ǥ/i/tǤ] / kanskje hun kommer i morgen ίσως (να) έρθει αύριο [isǥs (/isǥz na) εrϑi avriǥ] / kanskje litt i overkant (kanskje litt mer) ίσως λιγάκι παραπάνω [isǥz liDžaki parapanǥ] : den er ti meter og kanskje litt mer είναι δέκα µέτρα κι ίσως λιγάκι παραπάνω [inε ðεka mεtra ki isǥz liDžaki parapanǥ] kansler m. καγκελάριος, ο [Ǥ kaŋgεlariǥs] kanslerembete n. καγκελαρία, η [i kaŋgεlaria] kanslerkontor n. (regjeringskontor) καγκελαρία, η [i kaŋgεlaria] kant m. χείλος, το [tǥ çilǥs] # (ende, tupp, tipp, yttelighet) άκρο, το [tǥ akrǥ] # (rand) άκρη, η [i akri] # (side) παρυϕή, η [i parifi] # (egn, trakt, område) µέρος, το [tǥ mεrǥs] # µεριά, η [i mεria] # (retning) κατεύθυνση, η [i katεfϑinsi] / fra alle kanter ολόγυρα [ǤlǤjira] # απ' όλες τις διευθύνσεις /µεριές [apǥlεs tiz ðiεfϑinsis/ mεriεs] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από κάθε µεριά/από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ kaϑε mεria/apǥ pandu] # ήρθαν

14 14 τρέχοντας άνθρωποι απ' όλα τα µέρη [irϑan drεχǥndas anϑrǥpi ap Ǥla ta mεri] / fra den kanten απ' αυτή την κατεύθυνση [apafti tin katεfϑinsi] : jeg venter ikke noe bråk fra den kanten δεν προβλέπω ϕασαρίες απ' αυτή την κατεύθυνση [apafti tin katεfϑinsi] / fra en annen kant αλλούθε [aluϑε] / han gikk helt ut på kanten av klippa πήγε εντελώς στην άκρη του βράχου [pijε εndεlǥs stin akri tu vraχu] / kant i kant (butt i butt) κοντά κοντά [kǥnda-kǥnda] / kanten av en brønn/en skog/et bord/en klippe η άκρη ενός πηγαδιού/δάσους /τραπεζιού/βράχου [i akri εnǥs piDžaðju/εnǥz ðasus/εnǥs trapεzju/εnǥz vraχu] / komme på kant ϕτάνω στα άκρα [ftanǥ sta akra] / komme på kant med noen (bli uvenner med noen) κάνω κάποιον εχθρό [kanǥ kapiǥn εχϑrǥ] # καβγαδίζω µε κάποιον [kavDžaðizǥ mε kapiǥn] : han er kommet på kant med nesten alle vennene sine έχει καβγαδίσει µε τους περισσότερους ϕίλους του [εçi kavDžaðisi mε tus pεrisǥtεrus filus tu] / på/fra alle kanter απ' όλες τις κατευθύνσεις [ap Ǥlεs tis katεfϑinisis] # (helt rundt) ολόγυρα [ǤlǤjira] : vi er omringet på alle kanter είµαστε κυκλωµένοι απ' όλες τις κατευθύνσεις /µεριές [imastε kiklǥmεni ap Ǥlεs tis katεfϑinisis/mεriεs] # είµαστε περικυκλωµένοι από παντού [imastε pεrikiklǥmεni apǥ pandu] / på disse kanter (i dette området) σ' αυτή τη µεριά [safti ti mεria] # (i disse strøkene) σ' αυτά εδώ τα µέρη [safta εðǥ ta mεri] : det blir fort mørkt på disse kanter η νύχτα έρχεται γρήγορα σ' αυτά εδώ τα µέρη [i niχta εrçεtε DžriDžǤra safta εðǥ ta mεri] : det er/fins ingenting på disse kanter δεν υπάρχει τίποτα σ' αυτή τη µεριά [ðεn iparçi tipǥta safti ti mεria] / på kanten av stupet (på avgrunnens rand) στο χείλος του γκρεµού [stǥ çilǥs tu Džrεmu] / på våre kanter (på disse kanter, i disse trakter) στα µέρη µας [sta mεri mas] # στη µεριά µας [sti mεria mas] # (her i strøket, i vårt nabolag) στη γειτονιά µας [sti jitǥnja mas] / til alle kanter (i alle retninger) σ' όλες τις διευθύνσεις [sǥlεs tiz ðiεfϑinsis] kantate m. καντάτα, η [i kandata] kante v. (lage kant på) ρελιάζω [rεljazǥ] # (lage pyntekant på) γαρνίρω [DžarnirǤ] / kante en kjole med kniplinger γαρνίρω ένα ϕόρεµα µε νταντέλα [DžarnirǤ εna fǥrεma mε dandεla] / kante ermelinningene (mansjettene) med skinn ρελιάζω τις µανσέτες µανικιού µε δέρµα [rεljazǥ tiz mansεtεz manikiu mε ðεrma] kantete adj. (som har vinkler, hjørner el. kanter) γωνιώδης [DžǤnjǤðis] # (vinkelformet, vinkel-) γωνιακός [DžǤniakǤs] kantethet m. γωνιώδες, το [tǥ DžǤnjǤðεs] kantine f.m. καντίνα, η [i kandina] # κυλικείο, το [tǥ kilikiǥ] # (i det offentlige rom) καϕετέρια, η [i kafεtεria] # καϕετερία, η [i kafεtεria] / mobil kantine (kasse med feltkjøkkenutstyr) κινητή καντίνα, η [i kiniti kandina] kanton m. καντόνι, το [tǥ kandǥni] kantor m. (kirkelig forsanger) αρχιψάλτης, ο [Ǥ arçipsaltis] kantrabatt m. (kant, rand) µπορντούρα, η [i bǥrdura] / en kantrabatt med geranier µπορντούρα από γεράνια [bǥrdura apǥ jεrania] kantre v. (velte, bli kullkastet) ανατρέποµαι [anatrεpǥmε] # έρχοµαι καπάκι [εrχǥmε

15 15 kapaki] # µπατάρω [batarǥ] # (velte rundt, få til å gå rundt, snu rundt) αναγυρίζω [anajirizǥ] # ανατρέπω [anatrεpǥ] # µπατάρω [batarǥ] # αναποδογυρίζω [anapǥðǥjirizǥ] # (krenge, skråne, helle, tippe, velte, ha slagside) γέρνω [jεrnǥ] # (slå kollbøtte, kantre) τουµπάρω [tumbarǥ] / båten kantret η βάρκα αναποδογύρισε/ ανατράπηκε/µπατάρισε [i varka anapǥðǥjirisε/anatrapikε/batarisε] # η βάρκα ήρθε καπάκι [i varka irϑε kapaki] / ikke kantre båten! µη γέρνεις τη βάρκα! [mi jεrnis ti varka] / vinden kantret båten ο αέρας µπατάρισε τη βάρκα [Ǥ aεraz batarisε ti varka] kantring f.m. (velting, hvelving, vrenging) αναποδογύρισµα, το [tǥ anapǥðǥjirizma] # αναστάτωση, η [i anastatǥsi] # αναστάτωµα, το [tǥ anastatǥma] # ανατροπή, η [i anatrǥpi] kanvas m. (seilduk) καραβόπανο, το [tǥ karavǥpanǥ] kanyle m. κάννουλα, η [i kanula] kaos n. χάος, το [tǥ ΧaǤs] # (vilt kaos, hurlumhei, verdens undergang ) κοσµοχαλασιά, η [i kǥzmǥχalasja] # (uorden, forvirring, rot) αναστάτωση, η [i anastatǥsi] # αναστάτωµα, το [tǥ anastatǥma] # µαλλιά κουβάρια, τα [ta malja-kuvaria] # (sammenbrudd, rot, uorden) εξάρθρωµα, το [tǥ εksarϑrǥma] # εξάρθρωση, η [i εksarϑrǥsi] # (ståhei) αντάρα, η [i andara] # (katastrofe, avgrunn) βάραθρο, το [tǥ varaϑrǥ] # (larm, lurveleven) οχλαγωγία, η [i ǤΧlaDžǤjia] # (rot, sammenblanding, forveksling, komplikasjon) µπερσεψιά, η [i bεrðεpsia] / det er politisk kaos (den politiske situasjonen er kaotisk) η πολιτική κατάσταση είναι µαλλιά κουβάρια [i pǥlitiki katastasi inε malja-kuvaria] / det var vilt kaos på stasjonen στο σταθµό γινόταν κοσµοχαλασιά [stǥ staϑmǥ jinǥtan kǥzmǥχalasia] / lage fullt kaos (skape full forvirring, rote til) τα κάνω θάλασσα [ta kanǥ ϑalasa] / møtet endte i kaos/full forvirring η συνεδρίαση κατέληξε σε οχλαγωγία [i sinεðriasi katεliksε sε ǤΧlaDžǤjia] / rommet var et eneste kaos (rommet stod på hodet, var forferdelig rotete) το δωµάτιο ήταν σε ϕοβερή αναστάτωση [tǥ ðǥmatiǥ itan sε fǥvεri anastatǥsi] kaotisk adv. (fortumlet, i vill forvirring, hals over hode) άνω κάτω [anǥ katǥ] kapasitet m. (kompetanse, evne, dyktighet) ικανότητα, η [i aiknǥtita] # δυναµικότητα, η [i ðinamikǥtita] # αξιοσύνη, η [i aksiǥsini] # αξιότητα, η [i aksiǥtita] / hans store intellektuelle kapasitet (hans store åndskraft) οι µεγάλες του πνευµατικές ικανότητες [i mεDžalεs tu pnεvmatikεs ikanǥtitεs] kapell n. (sognekirke, kapell på landet) (ε)ξωκλήσι, η [i (ε)ksǥklisi] # (lita kirke) παρεκκλήσι(ο), το [tǥ parεklisi(ǥ)] # παρακήσι, το [tǥ paraklisi] # ναΐσκος, ο [Ǥ naïskǥs] kapers m. (bot.) κάπαρη, η [i kapari] # κάππαρη, η [i kapari] kapital m. κεϕάλαιο, το [tǥ kεfalεǥ] / bundet kapital (kapital bundet i fast eiendom) ακινητοποιηµένο/δεσµευµένο κεϕάλαιο [akinitǥpiimεnǥ/ðεzmεvmεnǥ kεfalεǥ] / disponibel kapital διαθέσιµα κεϕάλαια [ðiaϑεsima kεfalεa] / flytende kapital (arbeidende kapital) κυκλοϕορούν κεϕάλαιο [kiklǥfǥrun kεfalεǥ] / frigjøre kapital ρευστοποιώ κεϕάλαιο [rεfstǥpiǥ kεfalεǥ] / ledig kapital (tilgjengelig/disponibel

16 16 kapital) διαθέσιµα κεϕάλαια [ðiaϑεsima kεfalεa] # (en ubrukt reserve) αχρησιµοποίητο κεϕάλαιο [aχrisimǥpiitǥ kεfalεǥ] / opprinnelig kapital (kapital som det betales rente på, hovedstol (opprinnelig gjeldsbeløp uten rente og omkostninger), pålydende verdi, startkapital) αρχικό κεϕάλαιο, το [tǥ arçikǥ kεfalεǥ] / skaffe noen nødvendig kapital προσέχω σε κάποιον τα κεϕάλαια [prǥsεχǥ sε kapiǥn ta kεfalεa] / vi mangler den nødvendige kapital til utvidelse µας λείπουν τα απαιτούµενα κεϕάλαια για απέκταση [maz lipun ta apetumεna kεfalεa ja apεktasi] kapitalanbringelse m. (pengeplassering) επένδυση κλεϕαλαίων, η [i εpεnðisi kεfalεǥn] kapitalflukt f.m. διαϕυγή κεϕαλαίων, η [i ðiafiji kεfalεǥn] kapitalgoder n.pl. κεϕαλαιουχικά αγαθά, τα [tǥ kεfalεuçika aDžaϑa] kapitalisere v. (gjøre rentebærende, omdanne (rente) til kapital) ανατοκίζω [anatǥkizǥ] # καϕαλαιοποιώ [kεfalεǥpiǥ] kapitalisering f.m. κεϕαλαιοποίηση, η [i kεfalεǥpiisi] kapitalisme m. καπιταλισµός, ο [Ǥ kapitalizmǥs] # κεϕαλαιοκρατία, η [i kεfalεǥkratia] kapitalist m. καπιταλιστής, ο [Ǥ kapitalistis] # κεϕαλαιοκράτης, ο [Ǥ kεfalεǥkratis] # f. κεϕαλαιοκράτισσα, η [i kεfalεǥkratisa] # (finansmann, innehaver av statsobligasjoner) κεϕαλαοιούχος, ο [Ǥ kεfalεuχǥs] kapitalistisk adj. καπιταλιστικός [kapitalistikǥs] # κεϕαλαιοκρατικός, η [i kεfalεǥkratikǥs] kapital- og grunneierinteresser m.pl. κεκτηµένα συµϕέροντα, τα [ta kεktimεna simfεrǥnda] kapitalrente f.m. απόσβεση κεϕαλαίου, η [i apǥzvεsi kεfalεu] kapitalreserve m. (reservefond) αποθεµατικό, το [tǥ apǥϑεmatikǥ] / fri kapitalreserve προαιρετικό αποθεµατικό [prǥεrεtikǥ apǥϑεmatikǥ] kapitaltilførsel m. (kapitalvekst) εισροή κεϕαλαίων, η [i izrǥï kεfalεǥn] kapitél n. (arkit.)(søylehode) επίκρανο, το [εpikranǥ] # κιονόκρανο, το [kiǥnǥkranǥ] Kapitol hist. (US.Capitol) Καπιτώλιο, το [tǥ kapitǥliǥ] kapittel n. (i bok) κεϕάλαιο, το [tǥ kεfalεǥ] / begynne på et nytt kapittel αρχίζω ένα νέο κεϕάλαιο [arçizǥ εna nεǥ kεfalεǥ] / hoppe over et kapittel παραλείπω ένα κεϕάλαιο [paralipǥ εna kεfalεǥ] kapitteloverskrift f.m. επικεϕαλίδα κεϕαλαίου, η [i εpikεfaliða kεfalεu] kapitulasjon m. (overgivelse) παράδοση, η [i paraðǥsi] # (overgivelse, avståelse, overdragelse) εκχώρηση, η [i εkχǥrisi] / kapitulasjon er utenkelig η παράδοση είναι αδιανόητη [i paraðǥsi inε aðianǥiti] kapitulasjonsvilkår n.pl όροι παράδωσης, οι [i Ǥri paraðǥsis] kapitulere v. (overgi seg) συνθηκολογώ [sinϑikǥlǥDžǥ] # (legge ned våpnene) καταθέτω τα όπλα [kataϑεtǥ ta Ǥpla] / kapitulere for (gi etter for) ενδίδω σε [εnðiðǥ sε] # υποχωρώ σε [ipǥχǥrǥ sε] / kapitulere for noens smiger ενδίδω/υποχωρώ στα καλοπιάσµατα κάποιου [εnðiðǥ/ipǥχǥrǥ sta kalǥpjazmata kapiu] kapp n. (nes, odde) ακρωτήρι, το [tǥ akrǥtiri] # ακρωτήριο, το [tǥ akrǥtiriǥ] # (forberg, odde, nes) κάβος, ο [Ǥ kavǥs] / Kapp det gode håp το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος [tǥ akrǥtiriǥ tis kalis εlpiðǥs] kappe f.m. µανδύας, ο [Ǥ manðias] # (overfrakk) επανωϕόρι, το [tǥ εpanǥfǥri] # (ermeløs

17 17 kappe, kjortel) κάπα, η [i kapa] (kort/lang) kappe ( κοντά/µακριά) µπέρτα, η [i (makria/kǥnda) bεrta] # (sengekappe, volang på kjole etc., rynkekant, rysj) βολάν, το [tǥ vǥlan] / dømme fra kappe og krage αποσχηµατίζω [apǥsçimatizǥ] : fradømming av kappe og krage αποσχηµατισµός, ο [Ǥ apǥsçimatizmǥs] / snu kappa etter vinden (være en værhane, opportunist) αλλάζω πεποιθήσεις [alazǥ pεpiϑisis] # (hale ut tida, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] kappe v. (kutte) κόβω [kǥvǥ] # (kappe av, kutte av, klippe av/bort) αποκόβω [apǥkǥvǥ] / han løste båten ved å kappe fortøyningene αµόλησε τη βάρκα κόβοντας τα σκοινιά [amǥlisε ti varka kǥvǥndas ta skinja] kappes v. (konkurrere om, kappes om) αµίλλωµαι [amilǥmε] # παραβγαίνω [paravjεnǥ] / de to guttene kaptes om... τα δυο παιδιά παράβγαιναν µεταξύ τους για.. [ta ðjǥ pεðja paravjεnan mεtaksi tuz ja] kappeslep n. (slep på kappe) ούρα µανδύα, η [i ura manðia] kappestrid m. (konkurranse) διαγωνισµός, ο [Ǥ ðiaDžǥnizmǥs] # άµιλλα, η [i amila] # (tevling, det å måle seg/krefter med noen) αναµέτρηση, η [i anamεtrisi] # (diskusjon, krangel, feide, ordstrid) διένεξη, η [i ðjεnεksi] / i den edle kappestrids ånd (i god konkurranseånd) σε πνεύµα ευγενικής άµιλλας [sε pnεvma εvjεnikis amilas] kappgang m. (turmarsj) βαδιστικός µαραθώνιος, ο [Ǥ vaðistikǥz maraϑǥniǥs] kapre v. (finn, få tak i) πιάνω [pjanǥ] # αρπάζω [arpazǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # (ta, gripe, pågripe) καταλαµβάνω [katalamvanǥ] # (erobre, bemektige seg, gripe, angripe, ramme) κυριεύω [kiriεvǥ] # ta til fange) αιχµαλωτίζω [εχmalǥtizǥ] / de kapret de beste sitteplassene/setene αρπάξανε τις καλύτερες θέσεις [arpaksanε tis kalitεrεs ϑεsis] / kapre et av fiendens skip κυριεύω ένα εχθρικό πλοίο [kiriεvǥ εna εχϑrikǥ pliǥ] : vi kapret to av fiendens skip αιχµαλωτίσαµε/κυριεύσαµε δυο εχθρικά πλοία [εχmalǥtisamε/kiriεfsamε ðjǥ εχϑrika plia] / kapre et fly κάνω αεροπειρατεία [kanǥ aεrǥpiratia] / jeg prøvde å kapre et ledig bord προσπάθησα να πιάσω ένα άδειο τραπέζι [prǥspaϑisa na pjasǥ na aðiǥ trapεzi] kaprifol(ium) m. (vivendel) αγιόκληµα, το [tǥ ajǥklima] kapring f.m. (storming, erobring, plyndring) εκπόρθηση, η [i εkpǥrϑisi] kaprise m. (mus.) (capriccio) καπρίτσιο, το [tǥ kapritsiǥ] # καπρίτσο, το [tǥ kapritsǥ] kaprisiøs adj. (lunefull, uberegnelig) αλλοπροσάλλος [alǥprǥsalǥs] # (omskiftelig, ustabil, usikker) άστατος [astatǥs] # αστατής [astatis] # αψίκορος [apsikǥrǥs] kapsel m. (hylse) κάψουλα, η [i kapsula] # (med.) καψούλι, το [tǥ kapsuli] # όστια, η [i Ǥstia] kaptein m. (sjøkaptein) καπετάνιος, ο [Ǥ kapεtaniǥs] # f. καπετάνισσα, η [i kapεtanisa] # (skipsfører, skipper, skipsreder) καραβοκύρης, ο [Ǥ karavǥkiris] # (sjøkaptein) κυβερνήτης /f. κυβερνήτρια πλοίου, ο [Ǥ kivεrnitis/kivεrnitria pliu] # (foran egennavn) καπετάν, ο [Ǥ kapεtan] # (i flyvåpenet) σµηνάγος, ο [Ǥ sminaDžǥs] # κυβερνήτης /f. κυβερνήτρια αεροπλάνου, ο [Ǥ kivεrnitis/kivεrnitria aεrǥplanu] # (i hæren) λοχαγός, ο [Ǥ lǥχaDžǥs] # (i marinen) πλοίαρχος, ο [Ǥ pliarχǥs] # (lagleder, lagkaptein) αρχηγός, ο [Ǥ arçiDžǥs] # (på lekter eller kanalbåt) µαουνιέρης, ο [Ǥ maunjεris] # (kaptein/skipssjef på flaggskip) αρχιεπιστολέας, ο [Ǥ arçiεpistǥlεas] /

18 18 kaptein på et handelsskip (sjøoffiser) εµποροπλοίαρχος, ο [Ǥ εmbǥrǥplikarχǥs] / kapteinen på skolelaget ο αρχηγός της σχολικής οµάδας [Ǥ arçiDžǥs tis sχǥlikis Ǥmaðas] / skal bli, kaptein! µάλιστα, κ. λοχαγέ [malista kiriε lǥχajε] kapteinrang m. (kapteinstilling) καπετανάτο, το [tǥ kapεtanatǥ] # καπετανιλίκη, η [i kapεtaniliki kapun m. καπόνι, το [tǥ kapǥni] kapusiner m. (tiggermunk) καπουτσίνος, ο [Ǥ kaputsinǥs] kar n. (beholder) δοχείο, το [tǥ ðǥçiǥ] # (krukke, vase) αγγείο, το [tǥ aŋgiǥ] # (fat, kjele, tønne, butt) βούτα, η [i vuta] / (fys.) kommuniserende kar (el. rør) συγκοινωνούντα δοχεία [siŋginǥnunda ðǥçia] kar m. (mann, fyr, person) άνθρωπος, ο [Ǥ anϑrǥpǥs] / en liten/småvokst kar ανθρωπάκι, το [tǥ anϑrǥpaki] / en pokkers kar (svært til kar) διαβολάνθρωπος, ο [Ǥ ðiavǥlanϑrǥpǥs] : han er en pokkers kar! είναι λεβέντης! [inε lεvεndis] / en stram kar (en flott/staut kar) ασίκης, ο [Ǥ asikis] # λεβέντης, ο [Ǥ lεvεndis] # (dristig, uredd, fryktløs kar) παλικάρι, το [tǥ palikari] / han er en en kjekk kar (han er en hyggelig/grei/sympatrisk fyr) είναι καλός άνθρωπος [inε kalǥs anϑrǥpǥs] kar- (vaskulær) αγγειακός [aŋgiakǥs] karabin m. καραµπίνα, η [i karambina] karabinkrok m. (krok med sikkerhetsfjær) άγκιστρο ασϕαλείας, το [tǥ aŋgistrǥ asfalias] # αυτόµατο άγκιστρο, το [tǥ aftǥmatǥ aŋgistrǥ] karaffel m. καράϕα, η [i karafa] / en karaffel vann µια καράϕα νερό [mja karafa nεrǥ] / liten karaffel καραϕάκι, το [tǥ karafaki] : en liten karaffel ouzo ένα καραϕάκι ούζο [εna karafaki uzǥ] karakter m. (personlighet) χαρακτήρας, ο [Ǥ Χaraktiras] # (personlighet, overf. ryggrad) οντότητα, η [i ǤndǤtita] # (person, aktør, helt) ήρωας, ο [Ǥ irǥas] # (grad, poeng, skole: karakter) βαθµός, ο [Ǥ vaϑmǥs] / en helstøpt karakter (helstøpt personlighet) αδαµάντινος χαρακτήρας, ο [Ǥ aðamandinǥs Χaraktiras] / en mann uten karakter άνθρωπος χωρίς οντότητα [anϑrǥpǥs ΧǤris ǤndǤtita] / en skrøpelig karakter αδύνατος χαρακτήρας, ο [Ǥ aðinatǥs Χaraktiras] / få beste karakter (få toppkarakter, få høyeste anerkjennelse) παίρνω άριστα [pεrnǥ arista] : få nest beste karakter (få haud/ganske god karakter) παίρνω λίαν καλώς [pεrnǥ lian kalǥs] / gi karakterer (rette prøver, gjøre rettingsarbeid) βαθµολογώ [vaϑmǥlǥDžǥ] / gode/ dårlige karakterer µεγάλοι/µικροί βαθµοί [mεDžali/mikri vaϑmi] / ha/få gode karakterer έχω/παίρνω καλούς βαθµούς [εχǥ/pεrnǥ kaluz vaϑmus] / han er en veldig svak karakter είναι άθλιος χαραχτήρας [inε aϑliǥs ΧaraΧtiras] / han fikk høge karakterer πήρε υψηλούς βαθµούς [pirε ipsiluz vaϑmus] / hva slags oppfatning har du av karakteren hans? (hvordan ser du på han som menneske?) τι γνώµη έχεις για το χαρακτήρα του; [ti DžnǤmi εçiz jia tǥ Χaraktira tu] / karakterene hans er ikke så dårlige η βαθµολογία του δεν είναι άσχηµη [i vaϑmǥlǥjia tu ðεn inε asçimi] / nedsatt/dårlig karakter i oppførsel διαγωγή µηδέν [ðiaDžǥji miðεn] / noen av karakterene i stykket µερικοί από τους ήρωες του έργου [mεrikεs apǥ tus irǥεs tu εrDžu]

19 19 karakterbok f.m. έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] karakterisert v.perf.p. (kjennetegnet) χαρακτηριζόµενος [ΧaraktirizǤmεnǤs] / karakterisert ved sin skjønnhet χαρακτηριζόµενο από κάλλος [ΧaraktirizǤmεnǤ apǥ kalǥs] karakteristikk m. (beskrivelse) χαρακτηρισµός, ο [Ǥ ΧaraktirizmǤs] karakteristisk adj. (særegen, gjennomgående, gjennomtrengende) χαρακτηριστικός [ΧaraktiristikǤs] # τυπικός [tipikǥs] # διακριτικός [ðiakritikǥs] # (særegen, egenartet, original) ιδιόρρυθµος [iðiǥriϑmǥs] / den karakteristiske smaken av ananas η χαρακτηριστική γεύση του ανανά [i Χaraktiristiki jεfsi tu anana] / et karakteistisk kjennetegn χαρακτηριστικό γνώρισµα [ΧaraktiristikǤ DžnǤrizma] / et karkteristisk trekk διακριτικό γνώρισµα [ðiakritikǥ DžnǤrizma] / han har en karakteristisk måte å skrive på έχει ιδιόρρυθµο τρόπο γραψίµατος [εçi iðiǥriϑmǥ trǥpǥ DžrapsimatǤs] karakterkomedie m. κωµωδία ηθών, η [i kǥmǥðia iϑǥn] # κωµωδία χαρακτήρων, η [i kǥmǥðia ΧaraktirǤn] karakterløs adj. (holdningsløs, slapp, uten ryggrad) άνευρος [anεvrǥs] karaktertrekk n. (karakteregenskap) χαρακτηριστικό, το [tǥ ΧaraktiristikǤ] # (kjennetegn, karakteregenskap, trekk) γνώρισµα, το [tǥ DžnǤrizma] # σουσούµι, το [tǥ susumi] / de dominerende karaktertrekkene τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά [ta εpikratεstεra Χaraktiristika] / et karaktertrekk hos araberne er deres mørke hud χαρακτηριστικό των Αράβων είναι η µελαµψή επιδερµίδα [ΧaraktiristikǤ tǥn aravǥn inε i mεlampsi εpiðεrmiða] / et sympatisk karaktertrekk (tiltalende trekk) ελκυστικό σουσούµι [εlkistikǥ susumi] / typiske karaktertrekk τυπικά χαρακτηριστικά [tipika Χaraktiristika] karakterskuespiller m. καρατερίστας, ο [Ǥ karatεristas] karakterstyrke m. δύναµη του χαρακτήρα, η [i ðinami tu Χaraktira] karaktersvak adj. (holdningsløs, nølende, feig, forsiktig) άτολµος [atǥlmǥs] karamell m. καραµέλα, η [i karamεla] # (toffee, karameller laget av brunsukker og smør) καραµέλες βουτύρου, οι [i karamεlεz vutiru] karamellpudding m. κρεµ καραµελέ, το [krεm-karamεlε] # κρέµα καραµελέ, η [i krεma karamεlε] karantene f.m. καραντίνα, η [i karandina] # (avsondring) αποµόνωση, η [i apǥmǥnǥsi] # (isolat) αποµονωτήριο, το [tǥ apǥmǥnǥtiriǥ] # κάθαρση, η [i kaϑarsi] # (lasarett, epidemilasarett, karantene) λοιµοκαθαρτήριο, το [tǥ limǥkaϑartiriǥ] / hunden vil få ei uke i karantene ο σκύλος θα µείνει στην αποµόνωση µια βδοµάδα [Ǥ skilǥs ϑa mini stin apǥmǥnǥsi mia vðǥmaða] / være/sette noen/noe i karantene είµαι/βάζω κάποιον/κάτι σε καραντίνα [imε/vazǥ kapiǥn/kati sε karandina] karantenebevis n. (helseattest) υγειονοµικό πιστοποιητικό, το [tǥ ijiǥnǥmikǥ pistǥpiitikǥ] karat m. καράτι, το [tǥ karati] / hvor mange karat er denne/dette? πόσων καρατίων είναι αυτό; [pǥsǥŋ gartiǥn inε aftǥ] karate m. καράτε, το [tǥ karatε] karavane m. (sverm, mylder, vrimmel) καραβάνι, το [tǥ karavani]

20 20 karavell m. (sjøfart) καραβέλα, η [i karavεla] karbidlampe f.m. λάµπα ασετυλίνης, η [i lamba asεtilinis] karbohydrater n.pl. (stivelsesholdige matverer) αµυλούχες/αµυλώδεις τροϕές [amiluχεs/ amilǥðis trǥfεs] karbon n. (kull) άνθρακας, ο [Ǥ anϑrakas] karbonisere v. (forkulle, forkokse) απανθρακώνω [apanϑrakǥnǥ] karbonisering f.m. (forkoksing, forkulling) ανθράκωση, η [i anϑrakǥsi] karbonisert adj. (forkullet, forkokset) απανθρακωµένος [apanϑrakǥmεnǥs] karbonpapir n. (blåpapir) καρµπόν, το [tǥ karbǥn] karbonsyre f.m. (kullsyre) ανθρακικό οξύ, το [tǥ anϑrakikǥ Ǥksi] kardang m. (kardangaksel, differensial) (byggfag: mallomaksling, på båter: skrueaksel, på fly: propellaksel) ελικοϕόρος άξονας, ο [Ǥ εlikǥfǥrǥs aksǥnas] # άξονας καρντάν, ο [Ǥ aksǥnas kardan] karde f.m. (kardemaskin/-redskap) λανάρα, η [i lanara] # λανάρι, το [tǥ lanari] karde v. (kjemme ull) λαναρίζω [lanarizǥ] # ξαίνω [ksεnǥ] / ulla ble kardet το µαλλί ξάστηκε [tǥ mali ksastikε] karder m. λαναράς, ο [Ǥ lanaras] kardet perf.part. ξασµένος [ksazmεnǥs] / kardet ull ξάσµα, το [tǥ ksazma] kardialgi m. (halsbrann) καρδιαλγία, η [i karðialjia] kardinal m. καρδινάλιος, ο [Ǥ karðinaliǥs] kardinaldyd m. βασική αρετή, η [i vasiki arεti] # (pl.) οι βασικές αρετές [i vasikεs aretεs] karding f.m. λανάρισµα, το [tǥ lanarizma] kardiograf m. καρδιογράϕος, ο [Ǥ karðiǥDžrafǥs] kardiogram m. καρδιογράϕηµα, το [tǥ karðiǥDžrafima] kardiolog m. (hjertespesialist) καρδιολόγος, ο [Ǥ karðiǥlǥDžǥs] kardiologi m. καρδιολογία, η [i karðiǥlǥjia] kardioskop n. καρδιοσκόπιο, το [tǥ karðiǥskǥpiǥ] karditt m. (hjertebetennelse) καρδίτιδα, η [i karðitiða] kare v. (rake, blande) ανακατεύω [anakatεvǥ] # (rake, skrape, rote omkring) ανασκαλεύω [anaskalεvǥ] / kare i ilden (rake i ilden, kare sammen glørne) ανακατεύω τη ϕωτιά [anakatεvǥ sti fǥtja] # συνδαυλίζω τη ϕωτιά [sindavlizǥ ti fǥtja] # ανασκαλεύω τη ϕωτιά [anaskalεvǥ ti fǥtja] karét n. (gallavogn, fin vogn) καρότσα, η [i karǥtsa] karikatur m. (vitsetegning) γελιγραϕία, η [i jεliǥDžrafia] # καρικατούρα, η [i karikatura] karikaturtegner m. (tegneserietegner, -forfatter, -illustratør) γελοιογράϕος, ο [Ǥ jεliǥDžrafǥs] # εικονογράϕος, ο [Ǥ ikǥnǥDžrafǥs] karikaturtegning f.m. (det å lage vitsetegninger, karikering) γελοιογράϕηση,η [i jεliǥDžrafisi] karikere v. (parodiere, gjøre narr av) διακωµωδώ [ðiakǥmǥðǥ] # (tegne karikatur av, lage tegneserier) γελοιογραϕώ [jεliǥDžrafǥ] karisma m. (utstråling, talent, nådegave) χάρισµα, το [tǥ Χarizma] # δώρο, το [tǥ ðǥrǥ] karjol m. (lett tohjuls vogn) αµαξάκι, το [tǥ amaksaki] Karl m.navn (Charles) Κάρολος, ο [Ǥ karǥlǥs]

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs 1 probat adj. (dyktig, effektiv, virksom) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] proberstein m. λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] probervekt f.m. (presisjonsvekt) ζυγός ακριβείας, ο [Ǥ ziDžǥs akrivias] # ζυγαριά

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου.

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ > ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. Επιμέλεια ύλης και απαντήσεων: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς Φυσικός.- Email: georgesioris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) - Διάρκεια 12 λεπτά Πρώτο μέρος Πώς σε λένε; Πόσων χρονών είσαι; Από πού είσαι; Πού μένεις; Σε ποια τάξη πηγαίνεις; Έχεις αδέλφια; Πόσα; Δεύτερο μέρος Ερωτήσεις: 1. Τι τρως για

Διαβάστε περισσότερα

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»!

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, υγιεινή, ξεχωριστή, και συνταγή για μπισκότα Σαβαγιάρ, από το «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Πάντα μου άρεσαν οι τούρτες Σαρλότ. Όχι τόσο οι «σπιτικές», αυτές δηλαδή με τα ετοιματζίδικα

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008. Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008. Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba orală la LIMBA GREACĂ MODERNĂ Profilul: UMANIST, Specializarea: FILOLOGIE 2 Ore/Săptămână SUBIECTUL II 1. `Εκθεση: `Ενα Σαββατοκύριακο στο σπίτι τοθ παππού και της γιαγιάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de

campingvogn f.m. τροχόσπιτο, το [tǥ trǥχǥspitǥ] # κάραβαν, το [tǥ karavan] / de 1 C ca. adv. (cirka) περίπου [pεripu] # κάπου [kapu] # πάνω κάτω [panǥ-katǥ] # γύρω [jirǥ] # (adj./adv.: omtrentlig, tilnærmelsesvis) κατά προσέγγιση [kata prǥsεŋgisi] # (nesten) παραλίγο [paraliDžǥ] /

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου.

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα σαββατοκύριακα παίζω με την ομάδα του σχολείου μου. 1. Self introduction Dimitris Γεια σας. Με λένε Δημήτρη και είμαι δεκαεφτά χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη αλλά μένω στο Σύδνεϋ εδώ και δέκα χρόνια. Μένω με τους γονείς μου και την αδερφή μου την Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Τα δεδομένα Παρατηρήθηκε Απαξιωτική στάση/συμπεριφορά για το σχολείο, τα μαθήματα και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja,

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, 1 J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, gjerne! ναι, ευχαρίστως [nε εfχaristǥs] / ja, litt ναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα:

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα: [ Στον τομέα των ερευνών, σ αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να δει κανείς μια μικρή μας έρευνα για τα ορθογραφικά λάθη στο δημοτικό σχολείο. Με βάση τη συχνότητα των λαθών που διαπράχτηκαν κατά τμήμα, καταρτίσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ ...... Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Μια δράση από τα «αρκουδάκια» μαζί με τον Sebastian Wiesenberg (εκπαιδευόμενος), την Σταυρούλα Τζίκα και την Corinne Karpf Kanatakis Φεβρουάριος έως Απρίλιος 2016 1 Η χαρά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου

Μεσογειακή Διατροφή. Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή Διατροφή Γιώργος Γρηγορίου Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ στην ενότητα 2

Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Ενότητα 2 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Συμπληρώστε τα κενά. Στο μπάνιο σκουπίστηκε, θόρυβο, κήπο, βόλτα, Τετάρτη, καυτό, πλυθεί, σαμπουάν, φορέσει, σαπούνι Ο κος Μάριος είχε κοιμηθεί άσχημα γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα