H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910"

Transcript

1 H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ Μαίξε Λεθάθε & Διεπζεξία Σειεηώλε «Αζήλα ηε ιελ θαη πνηέο όλνκα ζηνλ θόζκν, κε ηόζεο ιίγεο ζπιιαβέο, δε ζήκαλε ηόζα. Φηάλεη ηόλνκά ηεο λα πεο θαη ηα ιεο όια». Εηζαγωγή Γ. Φπράξεο, Τν Ταμίδη κνπ (1888), ζ. 155 ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ε ειιεληθή πξσηεύνπζα, έρνληαο δηαλύζεη κηζό αηώλα από ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ Βαζηιείνπ, αγσληά λα απνθηήζεη δηαθξηηή ηαπηόηεηα πνπ ζα ηελ επζπγξακκίδεη κε ηηο ιακπεξέο πξσηεύνπζεο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο, ζα αλαδεηθλύεη ην αξραίν θιένο ηεο θαη ζα εγγπάηαη ηε ζπλνρή ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ λένπ θξάηνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα πεξίνδν ξηδηθώλ αιιαγώλ θαη αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζηνρεύνπλ λα κεηακνξθώζνπλ ηε ζθηώδε πνιίρλε ησλ πεξίπνπ θαηνίθσλ θαη ζπλεθδνρηθά ην λεόηεπθην θξάηνο θαη λα δηακνξθώζνπλ ηνπο όξνπο ώζηε ε Διιάδα λα εληαρζεί ζην άξκα ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ πξνεγκέλσλ Δπξσπατθώλ θξαηώλ θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ ππξεηώδε βηνκεραληθή θαη θεθαιαηνθξαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Μέζα ζ απηό ην πιαίζην, ε Αζήλα κεηαηξέπεηαη ζην νηθνλνκηθό, δηνηθεηηθό θαη πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ ζπλόινπ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζε κηα πόιε-ζύκβνιν πνπ πξνζσπνπνηεί ηηο επηδηώμεηο ηνπ έζλνπο ζε κηα επνρή ξεπζηόηεηαο. Ζ πεδνγξαθηθή παξαγσγή ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ηνπ 19 νπ αηώλα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζύλεγγπο ηηο ηδενινγηθέο θαη θνηλσληθέο δπκώζεηο ηεο πεξηόδνπ θαη σο έλα κεγάιν βαζκό απνηππώλεη ηηο αληηθξνπόκελεο ηάζεηο πνπ αλαθύνληαη ζηνπο 1

2 θόιπνπο ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. 1 Αθελόο ηελ πξηκνδόηεζε ηεο ηνπηθήο ηδηαηηεξόηεηαο θαη πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο πνπ εθθξάζηεθε θπξίσο κέζα από ην λενπαγέο δηήγεκα, θαη αθεηέξνπ ηελ πξνβνιή ζεηηθώλ πξνηύπσλ εθζπγρξνληζκνύ θαη θνζκνπνιηηηζκνύ, βαζηθόο θνξέαο ησλ νπνίσλ έγηλε ην πξσηόηππν ή κεηαθξαζκέλν κπζηζηόξεκα. Μέρξη πξόηηλνο ε θξηηηθή έηεηλε ζε κηα αξθεηά γεληθεπηηθή νκαδνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ απηώλ: ε πξώηε θαηεγνξία, εθηεηλόκελε από ην εηδπιιηαθό βαπθάιεκα έσο ηελ θνηλσληθή θαηαγγειία, ηνπνζεηήζεθε θάησ από ηνλ ακθηιεγόκελν όξν «εζνγξαθία», ελώ ε δεύηεξε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηαπηίζηεθε κε ην ζώκα ηεο ειιεληθήο παξαινγνηερλίαο. Ζ αλαςειάθεζε απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην κέζα από πνιιαπιέο δηεξεπλήζεηο θαη ζπδεηήζεηο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. Ζ επηζήκαλζή ηεο, σζηόζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλνπ όηη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ζώκα ησλ θεηκέλσλ πνπ εδώ καο ελδηαθέξεη. Πξόθεηηαη γηα κηα ζεηξά θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεύνληαη από ην 1890 θαη εμήο θαη έρνπλ σο θνηλό παξνλνκαζηή ηνπο ηε ραξηνγξάθεζε ηεο δσήο ηνπ αζελατθνύ άζηεσο. Καζώο ε πνξεία πξνο ηελ αζηηθνπνίεζε επηηαρύλεηαη, ν ινγνηερληθόο θαθόο ζηξέθεηαη πξνο ηελ θεληξηθή πόιε ηνπ θξάηνπο, επηρεηξώληαο λα απνηππώζεη ηελ πνιπδαίδαιε γεσγξαθία ηεο θαη ηελ πνιπδηάζηαηε αλζξσπνινγία ηεο. Γελληέηαη έηζη ε «αζελαηνγξαθία», 2 λόκηκν ηέθλν κηαο επνρήο όπνπ ε πόιε σο ε ελζάξθσζε ηεο 1 Ο Γεκήηξεο Σδηόβαο, ζην θεθάιαην «Αγξνηηθό εηδύιιην θαη ζπκβνιηθέο αληηζέζεηο: θύζε θαη πνιηηηζκόο ζε κεηαηρκηαθέο ειιεληθέο αθεγήζεηο ηνπ 19 νπ αηώλα» ηνπ βηβιίνπ Ο Ειιεληζκόο ζηνλ 19 ν αηώλα. Θδενινγηθέο θαη Αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο, Αζήλα, Καζηαληώηεο, 2005, ζ , απνξξίπηνληαο ηε καληρατζηηθή πξόζιεςε ηεο δηεγεκαηνγξαθίαο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηνπ 19 νπ αηώλα, παξαηεξεί όηη αξθεηά από απηά ηα θείκελα «είλαη αθεγήζεηο είηε πνιηηηζκηθνθνηλσληθήο ελζσκάησζεο είηε αληίζηαζεο ζε απηή ηελ ελζσκάησζε», ζ Ο όξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από πνιινύο κειεηεηέο πξνθεηκέλνπ λα νκαδνπνηεζνύλ ηα θείκελα πνπ ηνπνζεηνύλ ζηνλ ππξήλα ηεο δξάζεο ηνπο ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα ζε όιε ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα θαη θηλνύληαη από ηα ζαηηξηθά κπζηζηνξήκαηα ηεο πξώηεο πεληεθνληαεηίαο ηνπ αηώλα, ηα απόθξπθα κπζηζηνξήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ην πξόηππν ησλ μελόγισζζσλ κπζηζηνξεκάησλ, κέρξη ηα δηεγήκαηα θαη ρξνλνγξαθήκαηα πνπ εθδίδνληαη από ην 1890 θ.ε. (βι. ζρεηηθά ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Βνπηνπξή (1995), Γθόηζε (2004) θαη Μνπιιά (2007) αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηό). 2

3 λεσηεξηθόηεηαο, γίλεηαη ην έκβιεκα ηνπ αηζηόδνμνπ εθζπγρξνληζηηθνύ νξάκαηνο, αιιά θαη ε πεγή πνηθίισλ θαθνδαηκνληώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. 3 Έηζη, ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη, όπσο πνιύ εύζηνρα παξαηεξεί ε Γεσξγία Γθόηζε, «ν ιόγνο ηεο ινγνηερλίαο ζπκκεηέρεη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο, επηιέγνληαο, αλαδεηθλύνληαο ή απαιείθνληαο θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο». 4 Ζ παξνύζα εηζήγεζε επηθεληξώλεηαη ζε νξηζκέλα από ηα θείκελα πνπ εθδίδνληαη ηελ πεξίνδν θαη επηρεηξνύλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο πξσηεύνπζαο. Ση απνηππώλεη θαη ηη απνθξύπηεη ν πεδνγξαθηθόο θαθόο; Πνύ ζπγθιίλνπλ θαη πνύ απνθιίλνπλ νη δηαθνξεηηθέο ζεάζεηο ηνπ άζηεσο; Δίλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο πόιεο κηα «θαηά παξαγγειία» γξαθή θαη πξντόλ επζπγξάκκηζεο κε ηηο επηηαγέο ηνπ Σύπνπ, ή ππαγνξεύεηαη από ηελ ηδενινγηθή ζπγθξόηεζε θαη ηηο θαηαβνιέο ηνπ γξάθνληνο; Μέζα από ηε δηεξεύλεζε απηώλ ησλ εξσηεκάησλ ζηνρεύνπκε από ηε κηα λα αλαζπλζέζνπκε ηελ εηθόλα ηεο πόιεο, ζηεξηδόκελεο απνθιεηζηηθά ζηηο ινγνηερληθέο πεγέο, θαη από ηελ άιιε λα δηεμαγάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ άζηεσο από ηε ινγνηερλία, πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνύλ πεξαηηέξσ νη ηδενινγηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πεδνγξαθίαο ζην γύξηζκα ηνπ 20 νπ αηώλα. Δίλαη επλόεην όηη δελ επηρεηξείηαη εδώ κηα γξακκαηνινγηθή επηζθόπεζε ηεο αζηηθήο πεδνγξαθίαο ηεο πεξηόδνπ, νύηε εμαληιείηαη ην ζέκα ηεο πεδνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο Αζήλαο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα. Πεξηνξηζηήθακε ζηελ παξνπζίαζε ζπγγξαθέσλ πνπ απνηύπσζαλ ηελ αζηηθή εκπεηξία κέζα από δηαθνξεηηθέο αθεγεκαηηθέο Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεισζνύλ ηα θείκελα πνπ είλαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε δσή ηνπ αζελατθνύ άζηεσο ηελ πεξίνδν Ζ ακθίζπκε πξόζιεςε ηνπ άζηεσο σο πεγή ελζνπζηαζκνύ αιιά θαη ζθεπηηθηζκνύ δηαηξέρεη ηελ επξσπατθή ινγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα. Γηα κηα γεληθή επηζθόπεζε ηεο πξόζιεςεο ηεο πόιεο ζηε ινγνηερλία βι. Richard Lehan, The City in Literature. An Intellectual and Cultural History, New Jersey, University of California Press, Γεσξγία Γθόηζε, Η Ζωή ελ ηε Πξωηεπνύζε, Θέκαηα αζηηθήο πεδνγξαθίαο από ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα, Αζήλα, Δθδόζεηο Νεθέιε, 2004, ζ

4 κνξθέο, πνπ έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο κηα πινύζηα παξαγσγή «αγξνηηθώλ» δηεγεκάησλ θαη πνπ ελ ηέιεη είλαη θνξείο εηεξνγελώλ ηδενινγηθώλ ηάζεσλ θαη ζηάζεσλ. Τπό απηό ην πξίζκα, επειέγεζαλ Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ ηνπ Ησάλλε Κνλδπιάθε, έλα ακθηιεγόκελν κπζηζηόξεκα πνπ θηλείηαη ζηα όξηα κεηαμύ ινγνηερλίαο θαη παξαινγνηερλίαο, «Σν Παξάπνλν ηνπ Νεθξνζάπηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, έλα δηήγεκα πνπ θαηά ηελ άπνςή καο ζπγθεθαιαηώλεη ηε δεθηηθή θαη ζθσπηηθή ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηελ πξσηεύνπζα θαη ελ γέλεη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Μηραήι Μεηζάθε πνπ απνηππώλνπλ ζθελέο ηνπ αζελατθνύ άζηεσο θαη, ηέινο, ην ζύλνιν ησλ Αζελατθώλ δηεγεκάησλ ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Ζ πεδνγξαθηθή ελαζρόιεζε κε ηελ πόιε ηεο Αζήλαο αλαπηύζζεηαη κέζα ζην επξύηεξν πιαίζην αθεγεκαηηθήο πξαγκάηεπζεο κηαο δεδνκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αζηάζεηα θαη ξεπζηόηεηα. Με άιια ιόγηα, ν ινγνηερληθόο θαθόο εζηηάδεη ζην εδώ θαη ζην ηώξα ηεο ειιεληθήο πξσηεύνπζαο επηρεηξώληαο λα θέξεη ζην θσο ζεαηέο θαη αζέαηεο πηπρέο ηεο αζηηθήο δσήο, λα θαηαγξάςεη ηα ήζε ηεο πόιεο θαη λα πεξηγξάςεη ηνπο αλνκνηνγελείο αλζξώπηλνπο ηύπνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ αζηηθό πιεζπζκό. Αλαληίξξεηα, ε απνηύπσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πξσηεύνπζαο θαη ζθελώλ ηνπ αζελατθνύ άζηεσο είλαη ελ κέξεη απόηνθν ηεο εμόξκεζεο ηνπ Σύπνπ θαη ηεο δηεύξπλζεο ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ, απνηέιεζκα ηεο κεηαθίλεζεο ζπκπαγώλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ζηελ πξσηεύνπζα. 5 Ο Σύπνο ηεο επνρήο πξνζθέξεη ελ αθζνλία εηθόλεο θαη αλαπαξαζηήζεηο ηεο αζηηθήο δσήο ζε έλα αζηηθό θνηλό πνπ, δηαθνξνπνηώληαο ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, επηζπκεί λα θνηλσλήζεη ηελ αζηηθή 5 Δθηελείο αλαθνξέο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηεύξπλζεο ηνπ εκεξεζίνπ θαη πεξηνδηθνύ Σύπνπ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19 νπ αηώλα γίλνληαη ζηελ εξγαζία ηνπ Michalis Chryssanthopoulos Anticipating Modernism: Constructing a Genre, a Past, and a Place ζην Greek Modernism and Beyond, Dimitris Tziovas (ed), Lanham: Roman and Littlefield Publishers, 1997, pp

5 εκπεηξία. ε κηα επνρή «εθεκεξηδνθξαηίαο» θαη άξα πξηκνδόηεζεο ηνπ επίθαηξνπ, ηα όξηα κεηαμύ ινγνηερλίαο θαη δεκνζηνγξαθίαο κνηάδνπλ λα είλαη ξεπζηά. 6 Από ηελ άιιε, βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλόο όηη ε αύξα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο πνπ απνξξέεη από ηηο πξνζπάζεηεο αζηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, νη αληηλνκίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ην πιήζνο ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ε ηειεπηαία θαίλεηαη λα επηζσξεύεη, σζνύλ πεδνγξάθνπο πνπ έρνπλ ήδε ζεηεύζεη ζην εζνγξαθηθό δηήγεκα λα θαηαπηαζηνύλ κε ηελ αλαδπόκελε αζηηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο Αζήλαο. Απηό ζε κεγάιν βαζκό εμεγεί ηελ αξλεηηθή πξόζιεςε ηεο πόιεο ζην ζύλνιν ησλ ππό εμέηαζε θεηκέλσλ. Έηζη, ε Αζήλα πνπ αληηθξίδεη ν αλαγλώζηεο είλαη έλαο ρώξνο όπνπ θπξηαξρνύλ ε θηώρηα θαη ε εμαζιίσζε ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ, ε ππνθξηζία θαη ε δηαθζνξά ησλ αλώηεξσλ ηάμεσλ, ε θνηλσληθή αδηθία θαη ν απνθιεηζκόο ησλ αζζελεζηέξσλ, ε πνιηηηθή δηαθζνξά θαη ζήςε, ε αλσλπκία, ε απνκόλσζε θαη ε ςπρηθή θαηαξξάθσζε. Ιωάλλεο Κνλδπιάθεο: Αζήλα, πόιε-ζέιγεηξν, πόιε-θόβεηξν Σν κπζηζηόξεκα ηνπ Ησάλλε Κνλδπιάθε Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ δεκνζηεύεηαη αξρηθά ζε επηθπιιίδεο ζηελ εθεκεξίδα Εζηία ην 1894 θαη ηνλ επόκελν ρξόλν εθδίδεηαη σο «ην πξώηνλ εηθνλνγξαθεκέλνλ ειιεληθόλ κπζηζηόξεκα». Όπσο θαηαδεηθλύεηαη ηόζν από ηνλ ηίηιν όζν θαη από ηελ πινθή θαη ηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ, ν Κνλδπιάθεο αθνινπζεί ην πξόηππν ησλ γαιιηθώλ επηθπιιηδηθώλ κπζηζηνξεκάησλ, κε 6 Ο Παλαγηώηεο Μνπιιάο ζην Ο Χώξνο ηνπ Εθήκεξνπ, ζηνηρεία γηα ηελ παξαινγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα, Αζήλα, νθόιεο, 2007, δηαηππώλεη ηελ άπνςε όηη κεηά ην 1880 ε εζνγξαθία ηεο πόιεο, απόηνθν ηεο εμόξκεζεο ηνπ Σύπνπ ηξνθνδνηεί ηελ αγνξά κε αλάιαθξεο ή δξακαηηθέο εηθόλεο δσήο, όπνπ ν μεζπκαζκέλνο ξνκαληηζκόο εληζρύεηαη ζπρλά κε λαηνπξαιηζηηθέο επηδνηήζεηο, ζ

6 θπξίαξρα απηά ηνπ Hugo θαη ηνπ Sue, 7 ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζθέξεη κία ζπλνιηθή εηθόλα ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο. Πξόθεηηαη γηα έλα κεηαηρκηαθό θείκελν πνπ θηλείηαη ζηα όξηα κεηαμύ παξαινγνηερλίαο, ελζσκαηώλνληαο πνιιά ζηνηρεία ησλ απόθξπθσλ κπζηζηνξεκάησλ (mystery novels) θαη ξεαιηζηηθήο αθήγεζεο. Με άιια ιόγηα, ν Κνλδπιάθεο επηδηώθεη λα αλαπαξαζηήζεη ην παλόξακα ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, εζηηάδνληαο ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ελώ παξάιιεια επηρεηξεί ηελ θαηαβύζηζε ζηνλ ππόθνζκν ηεο πόιεο, ώζηε λα θέξεη ζην θσο κηα άγλσζηε θαη ηαπηόρξνλα ειθπζηηθή γηα ηνλ αλαγλώζηε πηπρή ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνλδπιάθε ε πόιε παξνπζηάδεηαη σο έλαο κπζηεξηώδεο θόζκνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα εμηρλίαζε. 8 Με ηελ ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε θαη ηε κεδεληθή εζηίαζε, ν ζπγγξαθέαο επηδίδεηαη ζε κηα εμνλπρηζηηθή παξαηήξεζε-παξνπζίαζε δηαθόξσλ πηπρώλ ηνπ αζηηθνύ βίνπ, κέζα από ηελ νπνία ζθηαγξαθείηαη ε ηαπηόηεηα ηεο πξσηεύνπζαο. Ζ παλνξακηθή ζέαζε ηεο Αζήλαο θέξλεη ηνλ αλαγλώζηε αληηκέησπν κε κηα πόιε, ε νπνία από ηε κία πιεπξά αλαπηύζζεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη (γίλνληαη αλαθνξέο ζηε «λεπηάδνπζα» ειιεληθή βηνκεραλία, ζηνλ ππξεηό ησλ κεηαιιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ζηελ έιεπζε ηνπ ζηδεξνδξόκνπ), από ηελ άιιε, όκσο, ε αλαιγεζία θαη ε εζηθή εμαρξείσζε πνπ θπξηαξρνύλ ηελ θαζηζηνύλ όιν θαη πην αθηιόμελε θαη ίζσο θαη επηθίλδπλε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Έηζη, ν ηίηινο ζα κπνξνύζε λα δηαβαζηεί κέζα από έλα δηηηό πξίζκα: από ηε κία αληηπξνζσπεύεη ηνπο δπζηπρείο θαη αλππεξάζπηζηνπο πξσηαγσληζηέο, ηε Μαξηώξα θαη ηνλ Σάζν, θαη από ηελ άιιε εζσθιείεη ηνπο δεπηεξεύνληεο ραξαθηήξεο πνπ παξνπζηάδνληαη σο ε ελζάξθσζε ηνπ θαθνύ θαη αθζνλνύλ ζην κπζηζηόξεκα. 7 Πξόθεηηαη, βεβαίσο, γηα ηα κπζηζηνξήκαηα Οη Άζιηνη (Les Miserables) ηνπ Victor Hugo θαη Τα Μπζηήξηα ηωλ Παξηζίωλ (Les Mystères de Paris) ηνπ Eugene Sue. Ο Henri Tonnet Ο Ησάλλεο Κνλδπιάθεο θαη ν Eugene Sue (Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ θαη Τα Μπζηήξηα ηωλ Παξηζίωλ) ζην Ο Θωάλλεο Κνλδπιάθεο θαη ην έξγν ηνπ ( ), Πεπξαγκέλα ηνπ Α Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ, Υαληά, Γεκνηηθή Πνιηηηζηηθή Δπηρείξεζε Υαλίσλ, 1996, ζ , θαηαδεηθλύεη ηηο νκνηόηεηεο αλάκεζα ζην κπζηζηόξεκα ηνπ Κνλδπιάθε θαη ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Hugo θαη ηνπ Sue. 8 Henri Tonnet, ό.π., ζ

7 Ζ Αζήλα ησλ Αζιίωλ παξνπζηάδεηαη σο ρώξνο όπνπ θπξηαξρεί ε εζηθή έθπησζε θαη ζήςε, γεγνλόο πνπ ελ πνιινίο απερεί ηελ πξόζιεςε ηεο πόιεο από ηελ επξσπατθή ινγνηερλία ηεο πεξηόδνπ: «Δηο ηηο κεγάιεο πνιηηείεο ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαη είλαη πνιύ άηηκνη νη άλζξσπνη.» 9 Γηεθζαξκέλνη αλζξώπηλνη ηύπνη πνπ πξνέξρνληαη απ όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα δξνπλ αλελόριεηνη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο πόιεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηε ζθνηεηλόηεξε πιεπξά ηνπ αλζξώπηλνπ ραξαθηήξα. Ο Κνλδπιάθεο, αθνινπζώληαο ην λαηνπξαιηζηηθό πξόηππν, θαίλεηαη λα ππαηλίζζεηαη όηη ν αζηηθόο θόζκνο κεηακνξθώλεη ηνπο αλζξώπνπο ζε θηήλε. Γελ είλαη ηπραίν όηη ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηηο βηαηνπξαγίεο ελαληίνλ αζώσλ παηδηώλ λα γίλνληαη «ράξηλ ηεο εδνλήο ήλ αηζζάλνληαη άλαλδξνη ηηλέο θαη εκηάγξηνη λα θαθνπνηώζη ηνπο αδπλάηνπο» 10. Καζώο ν άλζξσπνο απνκαθξύλεηαη από ηε θύζε θαη ηνλ θπζηθό ηξόπν δσήο θαη εληάζζεηαη ζην αιινηξησηηθό πεξηβάιινλ ηεο πόιεο, «πνιιάθηο απνδεηθλύεηαη ην εγστζηηθόηεξνλ θαη αζιηώηεξνλ ησλ δώσλ» 11, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν αθεγεηήο ζην ηέινο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Ζ εηθόλα ηεο πόιεο σο ρώξνπ όπνπ ζξηακβεύεη ν λόκνο ηεο δνύγθιαο εληζρύεηαη από ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαηαπάηεζε θάζε έλλνηαο δηθαίνπ. Οη αδύλακνη είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα ζπλζιίβνληαη, ελώ όζνη «έρνπλε [ ] ηα κέζα κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο βνπιεπηάο [..] θάλνπλ ό,ηη ζέινπλ» 12. Έηζη, ε εζηθή έθιπζε ππνζάιπεηαη από ηελ αηηκσξεζία θαη ζπληειεί ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο: «όηαλ όινη ζρεδόλ νη βνπιεπηαί ηεο Αηηηθήο ζε πξνζηαηεύνπλ θαη όζνη δελ πξνζηαηεύνπλ επηδηώθνπλ ηελ θηιίαλ ζνπ, όηαλ έρεο ηελ γλσξηκίαλ θαη ην ζάξξνο ησλ ππνπξγώλ, νίηηλεο γλσξίδνπλ ηη δύλαζαη 9 Ησάλλεο Κνλδπιάθεο, Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, Δθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, 1999, η. Α, ζ ηελ αγγιηθή ινγνηερλία ν Νηίθελο αλαπαξηζηά ηνλ δνθεξό θόζκν πνπ απνξξέεη από ηελ εθβηνκεράληζε θαη αζηηθνπνίεζε, ελώ ν Ενιά αλαπιάζεη ην ίδην θαηλόκελν ζηε ζεηξά ησλ Rougon-Macquart. 10 Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, ό.π., η. Β, ζ Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, ό.π., η. Β, ζ Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, ό.π., η. Α, ζ

8 λα θάκεο εηο κίαλ εθινγήλ ή δηαδήισζηλ, ν λόκνο θαη ε δηθαηνζύλε είλαη θνξνθέμαια.» 13. Απηό πνπ εδώ ππνγξακκίδεηαη είλαη ε αξλεηηθή ζεκαζηνδόηεζε ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ σο ρώξνπ όπνπ ζξηακβεύεη ν θνηλσληθόο δαξβηληζκόο θαη θαηαζηξέθεηαη θάζε νκνξθηά θαη θαινζύλε. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κνλδπιάθε, ε ηαύηηζε ηεο πόιεο κε ην θνηλσληθό θαθό απερεί ηελ εζηθά θνξηηζκέλε αληίζηημε άζηεσο θαη αγξνηηθήο ππαίζξνπ. Ζ δηάζηαζε πόιεο-ππαίζξνπ πνπ δηαηξέρεη ην κπζηζηόξεκα εθθξάδεη ην θπξίαξρν ζηελ πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ αληηζεηηθό δίπνιν κεηαμύ ηνπ εηδπιιηαθνύ θόζκνπ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη ηπραίν, εμ άιινπ, όηη από ηελ πξώηε θηόιαο ζειίδα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, δηαηξαλώλεηαη όηη: «εκείο νη Έιιελεο πξνηηκώκελ [ ] ηελ ελ ππαίζξσ δσήλ, ήηηο είλαη ε θπξίσο ειιεληθή δσή.» 14 Ζ ηζηνξία ηεο θεληξηθήο εξσίδαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε νπνία εγθαηαιείπεη ηελ Σήλν κε ην όλεηξν ελόο επηπρηζκέλνπ γάκνπ ζηελ πξσηεύνπζα θαη βιέπεη ηα όλεηξά ηεο λα κεηαηξέπνληαη ζε εθηάιηεο, επηθπξώλεη ηελ εηθόλα ηεο πόιεο σο ρώξνπ θνηλσληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη εζηθήο έθπησζεο. Σν γεγνλόο όηη ε Μαξηώξα βξίζθεη γαιήλε κόλν όηαλ επηζηξέθεη ζηελ ύπαηζξν επηβεβαηώλεη ηε δηαβξσηηθή εηθόλα ηεο πόιεο. Γελ πξέπεη λα δηαθύγεη ηεο πξνζνρήο καο όηη όινη νη ζεηηθνί ήξσεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είηε πξνέξρνληαη από ηελ επαξρία είηε από ην εμσηεξηθό. Χζηόζν, ε απαλζξσπνίεζε, ε επηθηλδπλόηεηα θαη ε αζιηόηεηα ηεο πόιεο πνπ ζθηαγξαθεί ε κπζηζηνξεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ Αζιίωλ, εμηζνξξνπείηαη από ηνλ δηδαθηηζκό θαη ηελ εζηθνπιαζηηθή νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηάμεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ θνηλσληθό νπηηκηζκό πνπ απνξξέεη από ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε ησλ πιεβείσλ Σάζνπ θαη Υαξίιανπ αθήλνπλ κηα αηζηόδνμε πξννπηηθή 13 Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, ό.π., η. Α, ζ Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, ό.π., η. Β, ζ

9 ζηνλ αλαγλώζηε. Ζ θαύιε κεγαινύπνιε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή θάζε θαθνύ, είλαη απηή πνπ δηακνξθώλεη ηηο επθαηξίεο θαη ηα ερέγγπα ηεο πξνόδνπ. Εκκαλνπήι Ρνΐδεο: Αζήλα, πόιε-κίαζκα Ζ εηθόλα ηεο Αζήλαο σο ηόπνπ ηξαγηθήο δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηώλ γηα κηα θαιύηεξε δσή επαλέξρεηαη ζην «Παξάπνλν ηνπ Νεθξνζάπηνπ» (1895) ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, έλα θείκελν πνπ αηζζεηνπνηεί ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηελ επηπρία θαη ηελ απηάξθεηα ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη ηελ εμαζιίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο αλαγλώζηεο παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξία ηνπ αλππνςίαζηνπ ρσξηθνύ, ν νπνίνο, έπειπο ζηνλ θόζκν θαη ηε λννηξνπία ηνπ άζηεσο, πέθηεη ζύκα ηεο πνιηηηθήο παηξσλίαο, εγθαηαιείπεη ην λεζί ηνπ θαη πέλεηαο θαη δπζηπρήο θαηαιήγεη «από λνηθνθύξεο, λεθξνζάπηεο» 15. Ζ κεηάβαζε από ηελ επαξρία ζηελ πξσηεύνπζα ζεκαηνδνηεί γηα ηνλ ήξσα κηα ζεηξά από κεηαιιάμεηο, πνπ ζε κεγάιν βαζκό θαηνπηξίδνπλ ηελ ηύρε ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ζηελ πξσηεύνπζα. Ζ απνζηέξεζε θάζε πιηθνύ κέζνπ, ε αιινίσζε ησλ ζσκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ε κεηαζηξνθή ηνπ ήζνπο ηνπ ήξσα εκθαλίδνληαη σο ηα θπζηθά επαθόινπζα ηεο κεηνηθεζίαο ζ έλαλ ηόπν όπνπ νη κε έρνληεο ηα απαξαίηεηα κέζα είλαη θαηαδηθαζκέλνη «λα ιεηώζνπλ ζαλ ην θεξί». Σν μεηύιηγκα ηνπ δξάκαηνο ηνπ θεληξηθνύ ήξσα απνθαιύπηεη ηελ αδπλακία ελζσκάησζεο ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν 16 θαη παξάιιεια θέξλεη ηνλ αλαγλώζηε αληηκέησπν κε ηηο πην δνθεξέο όςεηο ηεο αζηηθνπνίεζεο. «Σα ινπηξά, ν θήπνο, 15 Δκκαλνπήι Ρνΐδεο, Tν Παξάπνλν ηνπ Νεθξνζάπηνπ, Άπαληα, επηκ. Άιθεο Αγγέινπ, Αζήλα, Δξκήο, 1978, η. Δ, ζ Σν ζέκα ηεο πξνβιεκαηηθήο πξνζαξκνγήο ή ελζσκάησζεο ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ζην άζηπ επαλέξρεηαη ζε κηα ζεηξά θεηκέλσλ ηεο επνρήο, κε ραξαθηεξηζηηθόηεξν ίζσο ην αθήγεκα «Ζ Φινγέξα» (1890) ηνπ Μηραήι Μεηζάθε. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηό βι. Robert Shannan Peckham, National Histories, Natural States. Nationalism and the Politics of Place in Greece, London, 2001, ζ θαη Maria Lefaki, Papadiamantis Athenian short stories: Social representation and characterization, MPhil (B) thesis, University of Birmingham, November 2009, ζ

10 ε νηθνθπξά, θαη πιελ απηώλ ε σξαηνηέξα βάξθα ηεο ύξνπ» 17 αληηθαζίζηαληαη ζην άμελν αζηηθό πεξηβάιινλ από «ην βξσκόραλν όπνπ εθνλεύακελ κνύρια, ζηελαρώξηα, θνξένη, θαγί κε μύγθη θαη έμνδα δέθα δξαρκάο ηελ εκέξα». Ο «αθκαίνο εηο ηελ ύξαλ, κε ζάξθα ππό ην δέξκα, κε νδόληαο εηο ην ζηόκα, κε κύζηαθα αλσξζσκέλνλ, κε ιάδνλ εηο ηελ δώλελ θαη πνιιάθηο γαξνύθαινλ εηο ην απηίνλ» 18 «γπκλόο ζε μέλν ηόπν» κεηαβάιιεηαη ζ έλα θαηαξξαθσκέλν αλδξείθειν ηνπ παιηνύ ηνπ εαπηνύ. Έρνληαο εγθαηαιείςεη γηα πάληα «ην θόθθηλν ρώκα πνπ κύξηδε ζπκάξη, ηεο ξσδηέο, ην θνηέηζη, ηα γνπξνύληα θαη η άιια» 19 έγθιεηζηνο ζ έλα πεξηβάιινλ πνπ ηνπ πξνθαιεί αζθπμία, αλαθσλεί: «Πεο κνπ όκσο αλ είδεο ρεηξόηεξα γνπξνπλνρώξηα από ηνπο θησρηθνύο καραιάδεο ησλ Αζελώλ ή άιιε ηέηνηα Βαζεία πνπζελά; Σν θαινθαίξη ζθόλε κε ηελ θνπηάια, λεξνκαδώκαηα θαη ιάζπε σο ην γόλαην άκα ζηάμε ν νπξαλόο, θαη ζε θάζε δξόκν κηα θξαθηή ή άθξαθηε κάλδξα, ν απόπαηνο όιεο ηεο γεηηνληάο» 20. Δλώ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αληίζηημε πόιεο-ππαίζξνπ απνηειεί θνηλό ηόπν ζε αξθεηά από ηα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη απηή ηελ πεξίνδν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ρνΐδε δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ξνκαληηθήο εμηδαλίθεπζεο κηαο ρακέλεο Αξθαδίαο. Θα ιέγακε όηη πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκαηηθή αθνξκή πξνθεηκέλνπ ν θαπζηηθόο ζπγγξαθέαο λα ζηειηηεύζεη θνηλσληθά θαηλόκελα θαη πξνβιήκαηα πνπ αλαθύνληαη ζηελ πξσηεύνπζα θαη λα θαηαθεξαπλώζεη ηελ απνπζία θξαηηθήο κέξηκλαο, ε νπνία επηθέξεη ηελ «θαηάιπζηλ πάζεο αζηπλνκηθήο δηαηάμεσο, ηελ ξππνξόηεηα, ην ξνπζθέηη, ηελ δπζσδία θαη ηελ αθνζκία» 21. Ο Ρνΐδεο, πνπ ζέηεη επίκνλα ην πξόβιεκα ηεο αλαληηζηνηρίαο αλάκεζα 17 Δκκαλνπήι Ρνΐδεο, ό.π. ζ ό.π. ζ ό.π. ζ ό.π. ζ Δκκαλνπήι Ρνΐδεο «Πεξίπαηνη εηο ηαο Αζήλαο Β», Άπαληα, επηκ. Άιθεο Αγγέινπ, Αζήλα, Δξκήο, 1978, η. Δ, ζ

11 ζηελ ειιεληθή θαη ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο, 22 επηθεληξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πξσηεύνπζαο θαη θαηαδεηθλύεη ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηά ηεο, κε ζηόρν λα ππνγξακκίζεη πόζν κεγάιε απόζηαζε πξέπεη λα δηαλύζεη ε Αζήλα ώζηε λα ζπκπνξεπηεί κε ηα αζηηθά θέληξα ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. ε κηα ζεηξά από θείκελα ρξνλνγξαθηθνύ ραξαθηήξα πνπ δεκνζηεύνληαη ην 1896 («Αζελατθνί Πεξίπαηνη Α», «Πεξίπαηνη εηο ηαο Αζήλαο Β θαη Γ», «Αη εμνραί ησλ Αζελώλ», «Ση ηξώγνπλ νη Αζελαίνη») ν αθεγεηήο επηρεηξεί κηα πεξηδηάβαζε ζηηο ππνβαζκηζκέλεο, σο επί ην πιείζηνλ, πεξηνρέο ηεο πόιεο θαη κε όπια ηνπ ηελ νμύηαηε θξηηηθή θαη ηε δηαβξσηηθή ζάηηξα αλακεηξάηαη κε νριεξέο πηπρέο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πξσηεύνπζαο. Δδώ ν αλαγλώζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πόιε πνπ δηέπεηαη από έληνλεο αληηζέζεηο: ηα ιακπεξά αλάθηνξα, ηα κεγάια μελνδνρεία ή ηα Δπξσπατθνύ ηύπνπ εζηηαηόξηα θαη ηα κέγαξα ησλ κεγαιναζηώλ ζπλππάξρνπλ κε «ζθαγεία, γύθηηθα, θνηέηζηα, δσνζηάζηα θαη ππαίζξηα ππλσηήξηα εηο εθαηόλ ζαξαληαεπηά βεκάησλ απόζηαζηλ από ηελ θεληξηθνηέξαλ ησλ Αζελώλ πιαηείαλ» 23. Ζ ξππαξόηεηα ησλ δξόκσλ, ε έιιεηςε θαιισπηζκνύ, ε απνπζία θάζε έλλνηαο πγηεηλήο κε νιέζξηεο επηπηώζεηο γηα ηε δεκόζηα πγεία, θαη ε δπζσδία πνπ απνπλένπλ νη ιατθέο ζπλνηθίεο ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλαο κηαο κηαξήο πόιεο. Παξάιιεια, ε αθεδία ησλ αξκνδίσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ εηθόλα ηεο πόιεο θαη ζα αλαθνπθίζνπλ ηνπο πάζρνληεο θαηνίθνπο ηεο θαζηζηνύλ ηελ αζηηθή θαζεκεξηλόηεηα αβάζηαρηε. Δληνύηνηο, ν δπηηθν-ζξεκκέλνο ζπγγξαθέαο, δσγξαθίδνληαο ηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα κε ηα κειαλόηεξα ρξώκαηα, πξνζβιέπεη ζηελ αλακόξθσζή ηεο. 22 Παλαγηώηεο Μνπιιάο, «Γηα ην ήζνο θαη ην ύθνο ηνπ Ρνΐδε. Σξία ζεκεηώκαηα», Δηαβάδω, η. 96, 13/6/1984 Αθηέξσκα ζηνλ Ρνΐδε, ζ Δκκαλνπήι Ρνΐδεο «Πεξίπαηνη εηο ηαο Αζήλαο Β», ζ

12 Μηραήι Μεηζάθεο: Αζήλα, πόιε-ζέακα ε αληίζεζε κε ηνλ Ρνΐδε, ν νπνίνο εζηηάδεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο αζηηθήο δσήο, ν Μεηζάθεο επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη ζηηγκηόηππα από ην ζύλνιν ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο θαη δσήο. Αθνινπζώληαο ηελ ινγνηερληθή παξάδνζε ηνπ flâneur, 24 ηνπ πεξηπαηεηή κέζα ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, έρεη όιε ηελ άλεζε λα παξαηεξεί θαη λα θαηαγξάθεη ό,ηη πξνζθέξεη ε όξαζή ηνπ. Ζ πεξηήγεζε κέζα ζηελ πόιε είλαη κηα πνιύπιεπξε δξαζηεξηόηεηα: ν αθεγεηήο-flâneur πεξηδηαβαίλεη ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηελ εμεξεπλήζεη θαη λα αλαθηήζεη ζθελέο από ηελ θαζεκεξηλή αζηηθή δσή, ηελ αιεζηλή ζεκαζία ησλ νπνίσλ ν απξόζεθηνο θαζεκεξηλόο δηαβάηεο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί. Έηζη, ε πεξηπιάλεζε ζηελ πόιε έρεη ζηόρν αθελόο λα αλαπιάζεη ηνλ δηαξθώο κεηαβαιιόκελν αζηηθό θόζκν θαη αθεηέξνπ λα πιεξνθνξήζεη ηνλ αλαγλώζηε γηα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα ζεάκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν γλσζηά ζεκεία ηεο. 25 Ο αθεγεηήο θαηαπηάλεηαη κε ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξεη ε δσή ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ, είηε σο εμσηεξηθόο παξαηεξεηήο ηνπ πιήζνπο είηε σο κέξνο απηνύ, ειπίδνληαο όηη ζα εξκελεύζεη ηελ πνιπζρηδή ηεο ζεκαζία. Έηζη, πνιύ ζπρλή είλαη ζηα αθεγήκαηά ηνπ γηα ηελ Αζήλα ε πεξηγξαθή πεξηζηαηηθώλ πνπ ειθύνπλ ηελ πξνζνρή ησλ πεξαζηηθώλ, νη νπνίνη, ππνθηλνύκελνη από ηελ πεξηέξγεηά ηνπο, ζπεύδνπλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηνύ ηνπ κνηίβνπ εληνπίδνληαη ζην αθήγεκα «Σν Παλόξακα», όπνπ έλαο λεαξόο εληππσζηάδεη ηα πιήζε, ηα νπνία θαιεί λα δνπλ εηθνλνγξαθεκέλεο ζειίδεο επξσπατθώλ πεξηνδηθώλ κέζα από ηε κεραλή ηνπ, θαζώο 24 ύκθσλα κε ηνλ Robert Alter, the flâneur is the idling pedestrian, the curious, perhaps disinterested, purposeless observer of teeming urban variety, the spectator connoisseur, Robert Alter, Flaubert, The Demise of the Spectator ζην Imagined cities. Urban Experience and the Language of the Novel, United States of America: Yale University Press, 2005, ζ Ζ Γεσξγία Γθόηζε ζην Narratives in Perambulation: Poe's 'The Man of the Crowd' and Metsakes' 'Απηόρεηξ'," Byzantine and Modern Greek Studies, no. 20, 1996, pp , δηεξεπλά πώο ν Μεηζάθεο εθαξκόδεη ηελ πξαθηηθή ηεο αλαθάιπςεο ηνπ άζηεσο πηνζεηώληαο ηελ ηερληθή ηνπ flâneur. 12

13 θαη ζην αθήγεκα «Παξάθξσλ», όπνπ ν πιαλόδηνο ξαθέλδπηνο ηξειόο γίλεηαη ζέακα γηα ηνπο ζακώλεο ηεο πιαηείαο Κνισλαθίνπ. Οη θάηνηθνη ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ θαίλεηαη πσο δηςνύλ γηα ζέακα, αθόκε θαη αλ απηό είλαη έλα ζθπιί πιεγσκέλν πνπ πεζαίλεη αξγά θαη βαζαληζηηθά κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο («Θεάκαηα ηνπ Φπξξή»). Με άιια ιόγηα, ν Μεηζάθεο αληηιακβάλεηαη ηελ πξσηεύνπζα σο έλα νξαηό αληηθείκελν, πνπ πεξηβάιιεηαη από κπζηήξην, κέζα ζην νπνίν ν αθεγεηήο-παξαηεξεηήο επηδηώθεη λα εηζδύζεη. Οη Αζελατθαί ειίδεο, 26 «έλα είδνο κπζνπιαζηαθώλ ζθελώλ από ην άζηπ», θαηά ηε Γεσξγία Γθόηζε, πεξηιακβάλνπλ ζθελέο από ηε δσή ζηελ πόιε, εληππώζεηο από ην αηηηθό ηνπίν θαη έλαλ αξθεηά ππαηληθηηθό ζρνιηαζκό ησλ εζώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πξσηεύνπζαο. Μέζα από ηελ απεηθόληζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ν ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη ηνλ δηαξθώο κεηαβαιιόκελν ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ δηέξρεηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηεο. 27 Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην αζηηθό ηνπίν εζσηεξηθέο θαη ηδησηηθέο ή εμσηεξηθέο θαη δεκόζηεο ππνδεηθλύνπλ νξαηέο δηαθνξνπνηήζεηο: ε δσή ζηελ πξσηεύνπζα είλαη έλα κείγκα αληηηηζέκελσλ πξαγκαηηθνηήησλ, κηα «παιεά Αζήλα, ηόζν γξαθηθή, αιιά θαη ζύγρξνλε αληάκα, θαηλνπξγήο, αλαθαηληδόκελε, θαη λεάδνπζα [ ]». 28 Πξόθεηηαη γηα αληηζέζεηο πνπ ζε έλα αξθεηά κεγάιν βαζκό είλαη ελδεηθηηθέο ησλ αληηλνκηώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο. Ο Μεηζάθεο βιέπεη ην λενπαγέο έζλνο λα ηαιαληεύεηαη κεηαμύ ηνπ Οζσκαληθνύ παξειζόληνο ηνπ θαη ηεο ηάζεο ηνπ γηα εθκνληεξληζκό θαη νξακαηίδεηαη, όπσο θαη ν 26 Ζ έλδεημε «Αζελατθαί ειίδεο» εκθαλίδεηαη σο επίηηηινο ή ππόηηηινο ζηα πεξηζζόηεξα από ηα ρεηξόγξαθα ηνπ Μεηζάθε θαη ηα θείκελά ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηνλ Σύπν ηεο επνρήο. 27 Σνλ θπθεώλα, νλ παξηζηά παξ εκίλ πνιηηεία άκα θαη θνηλσλία, ηνπ εζληθνύ νηθνδνκήκαηνο ην αζπκπαγέο έηη θαη αθαηάξηηζηνλ, νπδακνύ ζα εδύλαην ηηο λα εύξε νύησ πξνθαλώο εηθνληδόκελνλ όζσ εηο ηελ incohérence ησλ βηνηηθώλ έμεσλ θαη θαηλνκέλσλ, Μηραήι Μεηζάθεο, Ζ δσή εηο ηελ πξσηεύνπζαλ, (1887) ζην Τν έξγν ηνπ, ζ Μηραήι Μεηζάθεο, Αθεγήκαηα θαη Ταμηδηωηηθέο Εληππώζεηο, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε, Ίδξπκα Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, ηόκνο Α, Αζήλα 2006, ζ

14 Ρνΐδεο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ρώξαο ζηα δπηηθά πξόηππα. ην δηήγεκα «Σν Βάπηηζκα» ν αθεγεηήο θαίλεηαη λα ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζηνλ πξσηαγσληζηή Γεώξγην αξάληε, ν νπνίνο δελ βαπηίδεη ην παηδί ηνπ πεξηκέλνληαο λα «πάξνπλ πίζσ» ηελ Πόιε θαη λα ην βαπηίζεη ηόηε ζηελ Αγία νθία. Ο αθεγεηήο ζρνιηάδεη: «Αη πίζηεηο ησλ παξειζόλησλ ρξόλσλ εθνηκήζεζαλ πιένλ θαιά εηο ηνπο ηάθνπο ησλ [ ] ηνπο ελζνπζηαζηάο δηεδέρζεζαλ νη ζθεπηηθνί, ηνπο παηξηώηαο νη θνζκνπνιίηαη [ ]. 29 εκείν εθθίλεζεο ηνπ Μεηζάθε είλαη όηη ε αλάγλσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο πξσηεύνπζαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γλώζε ησλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ έζλνπο. 30 Ζ πνηθηινκνξθία ησλ δηαδξακαηηδόκελσλ ζθελώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πιεζπζκό ηεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα θείκελα θαη ζπλεθδνρηθά ε εηθόλα ηεο πόιεο λα ραξαθηεξίδνληαη από απνζπαζκαηηθόηεηα. Ο ζπγγξαθέαο ησλ «Αζελατθώλ ειίδσλ» πεξηγξάθνληαο ηελ πνιύπινθε αζηηθή πξαγκαηηθόηεηα απνπεηξάηαη λα πξνζδώζεη δηαθξηηή ηαπηόηεηα ζηελ πόιε κεηαηξέπνληάο ηελ ζε έλα εύθνια πξνζβάζηκν αληηθείκελν. Όκσο, νη ζξπκκαηηζκέλεο απνηππώζεηο ηεο πξσηεύνπζαο ζηα θείκελα απηά αθπξώλνπλ ηνλ αξρηθό ηνπ ζηόρν θαη απνδεηθλύνπλ όηη «ε πόιε αληηζηέθεηαη ζηελ απόπεηξα γλσζηηθνύ θαη θαζνιηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο». 31 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο: Αζήλα, πόιε-θπιαθή Απηό πνπ θπξίσο δηαθνξνπνηεί ηα Αζελατθά δηεγήκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε από ηα ινηπά θείκελα ηεο αζηηθήο πεδνγξαθίαο απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ε νξηαθή ζπξξίθλσζε ηεο εηθόλαο ηεο πξσηεύνπζαο θαη ε επηθέληξσζε ζηηο αζελατθέο 29 Μηραήι Μεηζάθεο, ὀ.π., ζ Γεσξγία Γθόηζε, Η δωή ελ ηε πξωηεπνύζε, ζ ό.π. ζ

15 θησρνγεηηνληέο «θαηά ηελ δπηηθήλ εζραηηά ηεο πόιεσο» 32. Οη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ λνηηνδπηηθνύ άζηεσο κνλνπσινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζην ιακπεξό πνξηξαίην ηεο πόιεο, ζηα επηηεύγκαηα ηνπ αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ ή ζηηο πνιππνίθηιεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κεζαίσλ θαη αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Σν αζηηθό ηνπίν πνπ αλαδύεηαη κέζα από ηα Αζελατθά δηεγήκαηα είλαη έλαο αζθπθηηθά θιεηζηόο θαη πεξηραξαθσκέλνο ρώξνο όπνπ βαζηιεύεη ε θηώρηα, ε εμαζιίσζε θαη ε ςπρηθή ζπκπίεζε. Γελ ζα ήηαλ άζηνρν λα ππνζηεξίμεη θαλείο όηη ε αζηηθή εκπεηξία πνπ αλαπαξηζηνύλ ηα Αζελατθά δηεγήκαηα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εκπεηξία πνπ είρε ζηελ πξσηεύνπζα ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο. Ο αγώλαο ηνπ βηνπνξηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ κεηαλάζηε ζ έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ην πξίζκα κέζα από ην νπνίν βιέπεη ν Παπαδηακάληεο ηελ Αζήλα. Σν απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπ εμάιινπ, έρεη εθηελώο επηζεκαλζεί θαη αλαιπζεί από ηελ θξηηηθή, 33 θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Αζελατθώλ δηεγεκάησλ ελ κέξεη εμεγεί ηελ επηθέληξσζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ θόζκν ησλ ηαπεηλώλ πνπ δηαβηνύλ «εηο ηαο ζπλνηθίαο ηαο ζθνηεηλάο, εηο ηαο αλειίνπο ηξώγιαο» θαη ζηα «πιάζκαηα παξαπνλεκέλα, εμ αηπρηώλ, εμ ειιείςεσλ πνιιώλ» 34 Όκσο, θαηά ηελ άπνςή καο, ε αξλεηηθή πξόζιεςε ηνπ άζηεσο από ηελ πιεπξά ηνπ Παπαδηακάληε μεθεύγεη από ην πιαίζην ηεο απιήο θαηαγξαθήο ησλ βησκάησλ ηνπ ζε έλαλ ρώξν ηνπ νπνίνπ πνηέ δελ έλησζε νξγαληθό θνκκάηη. Ζ απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε κε ηνπο θνηλσληθνύο παξίεο θαη ηελ θνηλσληθή αζιηόηεηα θαη ε αλάδεημε ηεο πην ζθνηεηλήο θαη 32 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Παηέξα ζην ζπίηη!, Άπαληα ηνκ. 3, ζ Σν απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν ηνπ Παπαδηακαληηθνύ έξγνπ έρεη αλαιπζεί εθηελώο από ηνλ Παλαγηώηε Μνπιιά ζην Α. Παπαδηακάληεο Απηνβηνγξαθνύκελνο, Δξκήο, Αζήλα, Δηδηθόηεξα, γηα ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν ζηα Αζελατθά δηεγήκαηα βι. Θαλάζεο Παπαζαλαζόπνπινο ζην «Αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ άζηεσο ζηα Αζελατθά δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε» θαη Μάξε Θενδσζνπνύινπ, Μεη έξωηνο θαη ζηνξγήο, θείκελα γηα ηνλ Παπαδηακάληε, Δθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Οη Παξαπνλεκέλεο, Άπαληα, η. 3, ζ

16 ζιηβεξήο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο καξηπξνύλ ηνλ έληνλν ζθεπηηθηζκό ελόο θνηλσληθά ελζπλείδεηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο, δηαηζζαλόκελνο ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ εγθπκνλεί ε αζηηθνπνίεζε, ακθηζβεηεί ηελ επεκεξία πνπ απηή ππόζρεηαη. Παξά ην γεγνλόο όηη ν Παπαδηακάληεο δελ πηνζεηεί ηε ζθιεξή θαη θαηά κέησπνλ θξηηηθή ζηάζε ηνπ Ρνΐδε, ζηα θείκελά ηνπ αληρλεύεηαη κηα ιαλζάλνπζα επηθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε νριεξά θνηλσληθά θαηλόκελα. Ζ θηώρηα, ε ζπκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθά αδπλάκσλ θαη ε απνπζία δηεμόδνπ απνηεινύλ θπξίαξρα ζεκαηηθά κνηίβα ησλ Αζελατθώλ δηεγεκάησλ. Βέβαηα, ε αλακέηξεζε κε δνθεξά θνηλσληθά θαηλόκελα δηαηξέρεη ην ζύλνιν ηεο δηεγεκαηνγξαθίαο ηνπ Παπαδηακάληε, δεδνκέλνπ όηη ζε πνιιά από ηα δηεγήκαηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηε θηάζν δεζπόδεη ε πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ ηνλ απνηξνπηαζκό. Απηό όκσο πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη ην γεγνλόο όηη ελώ ζηα θηαζίηηθα δηεγήκαηα ε δσή θαίλεηαη λα έρεη θαη ραξνύκελεο όςεηο, ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ε ειπίδα ή ε αηζηνδνμία δελ βξίζθνπλ ρώξν γηα λα αλζήζνπλ. Αο κελ μερλάκε όηη ην ζύλνιν ησλ Αζελατθώλ δηεγεκάησλ γξάθεηαη κεηά ην 1890, όηαλ ηα ζεκάδηα ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο είλαη θάηη παξαπάλσ από νξαηά. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα ηζρπξηζηεί θαλείο όηη ε ηαύηηζε ηεο πόιεο κε θπιαθή πνπ εγθισβίδεη ςπρηθά θαη εμνπζελώλεη ζσκαηηθά θαη εζηθά ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαηαδεηθλύεη ηε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζε κηα ακθίβνιεο πνηόηεηαο λεσηεξηθόηεηα. Ζ αληίζηημε κεηαμύ παξειζόληνο θαη παξόληνο, ρσξίο λα απνηειεί ηνλ ζεκαηηθό ππξήλα, ππνβάιιεηαη ζηα πεξηζζόηεξα Αζελατθά δηεγήκαηα κέζα από ηελ παξνπζίαζε θαηαζηάζεσλ πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε δηάιπζε ηεο ζπλνρήο ηεο θνηλόηεηαο. Ζ πξσηεύνπζα θαη ν αλαδπόκελνο αζηηθόο ηξόπνο δσήο παξνπζηάδνληαη σο ππεύζπλα γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηεο αιιειεγγύεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο δεζηαζηάο ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Ζ ζπαξαθηηθή δηαπίζησζε ηεο θεληξηθήο εξσίδαο ζην δηήγεκα «Σν ζαύκα ηεο 16

17 Καηζαξηαλήο» (1901) επηθπξώλεη ηελ εηθόλα κηαο απξόζσπεο θαη αθηιόμελεο πόιεο: «Σόηε ήηνλ άιινο θόζκνο. Οη άλζξσπνη είραλ πόλν, είραλ αγάπε αλακεηαμύ ηνπο. Δύξηζθεο πνιινύο θαινύο αλζξώπνπο, θη εδώ κέζα, θαη ζηα βνπλά έμσ. Σν είραλ ζε θαιό ηνπο λα δίλνπλε. [ ] Άιινο θόζκνο ηόηε! Πνύ θείλα ηα ρξόληα». 35 Μέζα από απηό ην πξίζκα κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε ην θπξίαξρν αίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ηεο απνκόλσζεο πνπ ζπλέρεη ηνπο ήξσεο ησλ Αζελατθώλ δηεγεκάησλ. Πεξηζσξηνπνηεκέλνη ζην αζθπθηηθό πιαίζην ησλ «πεληρξώλ νηθεκάησλ» θαη ησλ «ρακνγείσλ δσκαηίσλ» θαη απνθιεηζκέλνη από ηε δσή ηεο πόιεο νδεγνύληαη ζε αδηέμνδν. Δλ νιίγνηο, ηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε εκκέλνπλ ζηελ απνηύπσζε ζξαπζκάησλ από ηελ εηθόλα ηεο πόιεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζξπκκαηίδεη ηνλ ςπρηζκό ησλ θαηνίθσλ ηεο. Επίινγνο-πκπεξάζκαηα πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ε Αζήλα ηεο πεξηόδνπ είλαη κία πόιε πνπ αλαδεηά λα βξεη ηνλ βεκαηηζκό ηεο, παιηλδξνκώληαο αλάκεζα ζην παιαηό θαη ην ζύγρξνλν, ην Οζσκαληθό παξειζόλ θαη ην επξσπατθό κέιινλ, ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηνλ θνζκνπνιηηηζκό. Με άιια ιόγηα, είλαη κηα πόιε ζε αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο. Παξάιιεια, νη πξνζπάζεηεο αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη ε αζξόα κεηαθίλεζε αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ζηελ πξσηεύνπζα δεκηνπξγνύλ λέα δεδνκέλα πνπ ειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ πεδνγξάθσλ, πνπ έρνπλ ήδε ζεηεύζεη ζην αγξνηηθό δηήγεκα λα ζηξαθνύλ ζην άζηπ θαη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ. Σα θείκελα απηά, πξννξηζκέλα λα δεκνζηεπζνύλ ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν ηεο επνρήο, επηρεηξνύλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνλ αλαγλώζηε απνθαιύπηνληαο θαλεξέο θαη θξπκκέλεο πηπρέο ηεο πόιεο, αιιά θαη λα εθζέζνπλ νριεξά θνηλσληθά θαηλόκελα. Παξά ηηο εηδνινγηθέο ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ηα 35 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, Σν Θαύκα ηεο Καηζαξηαλήο, Άπαληα, vol. 2, p

18 θείκελα πνπ επηιέμακε θαίλεηαη πσο ζπγθιίλνπλ ζηελ αξλεηηθή ζεκαζηνδόηεζε ηνπ άζηεσο. Οη δηαθνξεηηθέο ζεάζεηο ηεο πόιεο, έηζη όπσο θαλεξώλνληαη κέζα από ηα θείκελα, καξηπξνύλ δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, ηάζεηο πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο ζηάζεηο. Έηζη, ε απνθήξπμε ηεο πξσηεύνπζαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηημε πόιεο-ππαίζξνπ, ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην ειιεληθό θαη ηα επξσπατθά άζηεα θαη ηελ ηαύηηζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ κε ην θαθό. Ο Κνλδπιάθεο θαη ν Μεηζάθεο επηρεηξνύλ λα απνηππώζνπλ κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηελ πόιεο: ν πξώηνο κε ηνπο Αζιίνπο ηωλ Αζελώλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςεη ην παλόξακα ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο ηεο επνρήο, δίλεη ηελ εηθόλα κηαο πόιεο πνπ από ηε κία αλαπηύζζεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη, από ηελ άιιε, όκσο, καζηίδεηαη από ηε δξάζε ηνπ ππνθόζκνπ, ηελ αλνκία, ηε δηαθζνξά, ηελ εζηθή έθπησζε θαη ηε ζήςε ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ ζε απηή. Ο δεύηεξνο, πηνζεηώληαο ηελ ηερληθή ηνπ πιάλεηα-αθεγεηή, γπξνθέξλεη ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο αλαδεηώληαο κέζα από ηα πνιιαπιά ηεο πξόζσπα λα ζπλζέζεη κηα εληαία εηθόλα ηεο. Ζ απνζπαζκαηηθόηεηα, όκσο, ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ζπιιακβάλεη ν θαθόο ηνπ θηινπεξίεξγνπ αθεγεηή καξηπξά ηε ξεπζηή θύζε ηνπ άζηεσο, πνπ ακθηηαιαληεύεηαη αλάκεζα ζην παιαηό θαη ην θαηλνύξγην. Από ηελ άιιε, ν Ρνΐδεο θαη ν Παπαδηακάληεο εκκέλνπλ ζε πην απνζπαζκαηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ άζηεσο. Ζ επηθέληξσζε ηνπ Ρνΐδε ζηηο απεηιέο πνπ εγθπκνλεί ε πόιε γηα ηνπο θνηλσληθά αδύλακνπο είλαη δεισηηθή ηεο θνηλσληθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπγγξαθέα: ε θαπζηηθή ζάηηξα θαη ην δεθηηθό ύθνο ηνπ θνζκνπνιίηε αζηνύ ζηνρεύνπλ ζηελ αλακόξθσζε ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο. Σέινο, ν Παπαδηακάληεο πνπ βιέπεη ηελ πόιε από ηελ ζθνπηά ηνπ εζσηεξηθνύ κεηαλάζηε ζηελ πξσηεύνπζα επηθεληξώλεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο αζελατθέο θησρνγεηηνληέο, θάλεη ιόγν γηα έλα δνθεξό αζηηθό ηνπίν, πνπ ζπλζιίβεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη από ην 18

19 νπνίν δελ ππάξρεη ειπίδα δηαθπγήο. Ζ Αζήλα γηα ηνλ Παπαδηακάληε ζπκβνινπνηεί ηε λεσηεξηθόηεηα, ε νπνία γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαίλεηαη λα έρεη δπζνίσλεο ζπλδειώζεηο. Σέινο, ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρζεί όηη κηα πην ελδειερήο κειέηε ηεο αζηηθήο πεδνγξαθίαο απηήο ηεο πεξηόδνπ ζα θέξεη ζην θσο ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ην άζηπ πνπ ζα θπξηαξρήζεη από ην 1920 θαη εμήο κε ηα πεδνγξαθήκαηα ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά θαη ην αζηηθό κπζηζηόξεκα ηεο γεληάο ηνπ

20 Βηβιηνγξαθία Alter, Robert, Flaubert, The Demise of the Spectator ζην Imagined cities. Urban Experience and the Language of the Novel, United States of America: Yale University Press, Γθόηζε, Γεσξγία, Η Ζωή ελ ηε Πξωηεπνύζε, Θέκαηα αζηηθήο πεδνγξαθίαο από ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα, Δθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, Γθόηζε, Γεσξγία, Narratives in Perambulation: Poe's 'The Man of the Crowd' and Metsakes' 'Απηόρεηξ'," Byzantine and Modern Greek Studies, no. 20, 1996, pp Chryssanthopoulos, Michalis, Anticipating Modernism: Constructing a Genre, a Past, and a Place ζην Greek Modernism and Beyond, Dimitris Tziovas (ed), Lanham: Roman and Littlefield Publishers, 1997, pp Θενδσζνπνύινπ, Μάξε, Μεη έξωηνο θαη ζηνξγήο, θείκελα γηα ηνλ Παπαδηακάληε, Δθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, Κνλδπιάθεο, Ησάλλεο, Οη Άζιηνη ηωλ Αζελώλ, Δθδόζεηο Νεθέιε, Αζήλα, Lefaki, Maria, Papadiamantis Athenian short stories: Social representation and characterization, MPhil (B) thesis, University of Birmingham, November Lehan, Richard, The City in Literature. An Intellectual and Cultural History, New Jersey, University of California Press, Μεηζάθεο, Μηραήι, Αθεγήκαηα θαη Ταμηδηωηηθέο Εληππώζεηο, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε, Ίδξπκα Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα, Μεηζάθεο, Μηραήι, Ζ δσή εηο ηελ πξσηεύνπζαλ, (1887) ζην Τν έξγν ηνπ, Δηζαγσγή-ρόιηα-Δπηκέιεηα Μηρ. Πεξάλζε. Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, Αζήλα, Μνπιιάο, Παλαγηώηεο, Α. Παπαδηακάληεο Απηνβηνγξαθνύκελνο, Δξκήο, Αζήλα, Μνπιιάο, Παλαγηώηεο, Ο Χώξνο ηνπ Εθήκεξνπ, ζηνηρεία γηα ηελ παξαινγνηερλία ηνπ 19 νπ αηώλα, νθόιεο, Αζήλα, Μνπιιάο, Παλαγηώηεο, «Γηα ην ήζνο θαη ην ύθνο ηνπ Ρνΐδε. Σξία ζεκεηώκαηα», Δηαβάδω, η. 96, 13/6/1984. Παπαδηακάληεο, Αιέμαλδξνο, Άπαληα, Κξηηηθή έθδνζε Ν. Γ. Σξηαληαθπιιόπνπινο, Γόκνο, Αζήλα, Παπαδηακάληεο, Αιέμαλδξνο, Αζελαϊθά Δηεγήκαηα, επηκ. Θαλάζεο Παπαζαλαζόπνπινο, Φηιηππόηεο, Αζήλα, Peckham, Robert Shannan, National Histories, Natural States. Nationalism and the Politics of Place in Greece, London, Ρνΐδεο, Δκκαλνπήι, Άπαληα, επηκ. Άιθεο Αγγέινπ, Δξκήο, Αζήλα,

21 Σδηόβαο, Γεκήηξεο, Ο Ειιεληζκόο ζηνλ 19 ν αηώλα. Θδενινγηθέο θαη Αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο, Καζηαληώηεο, Αζήλα, Tonnet, Henri, «Ο Ησάλλεο Κνλδπιάθεο θαη ην έξγν ηνπ ( )», Πεπξαγκέλα ηνπ Α Δηεζλνύο Σπλεδξίνπ, Υαληά, Γεκνηηθή Πνιηηηζηηθή Δπηρείξεζε Υαλίσλ,

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα