ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SYGROU PARK AVENUE Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Κατάθεση δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ ( ,00) για την καταβολή του ειδικού επιδόματος του ν. 2430/ Κατάθεση δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ,00) για την καταβολή του ειδικού επι δόματος του ν. 2430/ Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγεί ου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρε σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας Κατανομή τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου Παιανίας Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Ανθοκο μική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Κη φισιάς Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη σης της ΠΑΣΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, οριστικοποί ηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΕΒΕ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΑΔΑ ΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ, στις διατάξεις του ν. 3299/ 2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των ΛΙΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΧΑΛΚΙΑ ΟΡΕΣΤΗ και ΧΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ /2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SYGROU PARK AVENUE Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00090/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SYGROU PARK AVENUE Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων δυναμικότητας 150 θέσεων στάθμευσης Δημόσιας χρήσης, στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Αχιλλέως (Ο.Τ 304) του Δήμου Καλλιθέας του Νομού Αττικής συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δύο εκατομ μυρίων εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου εβδο μήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ νέες ετή σιες μονάδες εργασίας (8 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής:

2 24226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00120/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 148 κλινών 65 δωματίων στον Δήμο Μητροπόλεως, του Νομού Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής δαπά νης επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους τριών εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι έξι (26) νέες θέσεις απασχόλησης 26 Ε.Μ.Ε.. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμ. Δ18α/011/189/Φ7 (3) Κατάθεση δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ ( ,00) για την καταβολή του ειδικού επιδόματος του ν. 2430/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το ν. 2430/1996 άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 156/ τ.α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3554/2007 άρθρο 2 παρ. 1 (ΦΕΚ 80/ /τ.Α ) και στο οποίο προβλέπεται η κατάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ειδικού επιδόματος κάθε δίμηνο, με κοινές αποφά σεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /8620/0022/ , (ΦΕΚ 739/ τ.β ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ύψους μηνιαίου ειδικού επιδόματος του άρ θρου 8 παρ. 2 του ν. 2430/1996, ΦΕΚ 156/ τ.α, δι αδικασία καταβολής αυτού και τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού», καθώς επίσης και την συμπλή ρωση της παραπάνω υπ αριθμ. 2/49995/0022/ απόφασης και όπως η πρώτη τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/3290/0022/ , ΦΕΚ 131/ τ.β». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/ τ.α ) «Περί ειδικών λογαριασμών και άλλες διατάξεις». 5. Τις σχετικές συλλογικές αποφάσεις της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων/ Τμήμα Α του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο. Τ. Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 7. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συ νεδρίου ΦΓ8/9235(ΦΕΚ 583/ τ.β ) «Οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και 8507/76 για τον έλεγχο διαχείρισης των πληρωμών των υπαλλήλων. 8. Την υπ αριθ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 τ.β ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την κατάθεση στον ειδικό λογ που τηρείται στην Εμπορική Τράπεζα, ποσού δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ), για την καταβολή στους δικαιούχους ΠΕ Μηχανικούς, του ειδικού επιδό ματος (7 ) του ν. 2430/1996, όπως τροποποιήθηκε, με τον ν. 3554/ΦΕΚ 80/τ.Α / άρθρο 2 παρ. 1 για το χρονικό διάστημα από έως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Αυγούστου 2008 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. Δ18α/010/189/Φ7 (4) Κατάθεση δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ,00) για την καταβολή του ειδικού επιδόματος του ν. 2430/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το ν. 2430/1996 άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 156/ τ.α ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3554/2007 άρθρο 2 παρ. 1 (ΦΕΚ 80/ /τ.Α ) και στο οποίο προβλέπεται η κατάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ειδικού επιδόματος κάθε δίμηνο, με κοινές αποφά σεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις της υπ αριθμ /8620/0022/ , (ΦΕΚ 739/ τ.β ) απόφασης του Υφυ πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός ύψους μηνιαίου ειδικού επι δόματος του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 2430/1996, (ΦΕΚ 156/ τ.α), διαδικασία καταβολής αυτού και τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού», καθώς επίσης και την συμπλήρωση της παραπάνω υπ αρ. 2/49995/0022/ απόφασης και όπως η πρώτη τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/3290/0022/ , ΦΕΚ 131/ τ.β. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/ τ.α ) «Περί ειδικών λογαριασμών και άλλες διατάξεις». 5. Τις σχετικές συλλογικές αποφάσεις της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων/ Τμήμα Α του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για το έργο 1998 ΣΕ της ΣΑΕ Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 7. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συ νεδρίου ΦΓ8/9235(ΦΕΚ 583/ τ.β ) «Οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και 8507/76 για τον έλεγχο δια χείρισης των πληρωμών των υπαλλήλων. 8. Την υπ αριθ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 τ.β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την κατάθεση στον ειδικό λογ που τηρείται στην Εμπορική Τράπεζα, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ), για την καταβολή στους δικαιούχους ΠΕ Μηχανικούς, του ειδικού επιδό ματος (7 ) του ν. 2430/1996, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3554/ΦΕΚ 80/τ.Α / άρθρο 2 παρ. 1 για το χρονικό διάστημα από έως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Αυγούστου 2008 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ /2372 (5) Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδει ών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Με ταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων της χώρας. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α ). β. Της παραγράφου ιη του άρθρου 2 του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδη λάτων» (ΦΕΚ 173/Α ), όπως συμπληρώθηκε με την πα ράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3534/2007. γ. Της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α ). δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). ε. Του π.δ/τος 126/2005 «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατη ρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181/Α ). στ. Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/Α ). 2. Τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι νωνιών και ειδικότερα την ανάγκη εξασφάλισης υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και τη συμμόρφωση προς το νέο υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις άδειες οδήγησης, που εκδίδονται στην χώρα μας. 3. Το γεγονός, ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρ χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαθέτει την τε χνογνωσία, την επιχειρησιακή οργάνωση, καθώς και τους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αλλά οι αναγκαίες δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προς τούτο, θα ενισχύεται με μεταφορά πιστώσεων ο προϋπολο γισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας Ελληνική Αστυνομία) κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) αναλαμβάνει την εκτύπωση των αδει ών οδήγησης, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μετα φορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων της χώρας (ΝΥΜΕ), σύμφωνα με το νέο Κοινοτικό υπόδειγμα που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης. Η ίδια Υπηρεσία αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση της απο στολής και λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκτύπωση, καθώς και των αδειών οδήγησης, μεταξύ αυτής και κάθε ΝΥΜΕ. 2. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ αναλαμβάνει επίσης, τη διαχείριση του πιστοποιητικού ηλεκτρονι κής υπογραφής των δεδομένων που καταχωρούνται στο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα (chip) των αδειών οδήγησης. 3. Οι ΝΥΜΕ της χώρας διατηρούν την αρμοδιότητα έκδοσης των ως άνω αδειών οδήγησης.

4 24228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 1. Ο τύπος και η μορφή της άδειας οδήγησης, καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται και ο τρόπος αναγρα φής αυτών επί των νέων αδειών οδήγησης, είναι σύμφω να με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης. 2. Οι προδιαγραφές ασφαλείας καλύπτουν, κατ ελάχι στον, αυτές που αναφέρονται στο σημείο 2 του Παραρ τήματος Ι της παραπάνω Οδηγίας. Η Διεύθυνση Διαβα τηρίων του ΑΕΑ μεριμνά για την κατασκευή της μήτρας ολογραφικής μεμβράνης, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ). Οι προ διαγραφές ασφαλείας είναι απόρρητες, τηρούνται στην Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ και γνωστοποιούνται μόνο σε πρόσωπα του ΥΜΕ νομίμως εξουσιοδοτημένα. Προδιαγραφές απαραίτητες για τον οπτικό μακροσκο πικό έλεγχο της γνησιότητας των αδειών οδήγησης δημοσιοποιούνται. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του ΥΜΕ για τις τεχνολογικές εξελίξεις στα μέτρα ασφαλείας και προτείνει την ενσωμάτωση νέων ή την κατάργηση τεχνολογικά παρωχημένων μέτρων ασφαλείας, προκει μένου αυτό να αποφασίσει σχετικά. Άρθρο 3 1. Οι ΝΥΜΕ της χώρας, υποχρεούνται να αποστέλλουν αιτήματα για εκτύπωση αδειών οδήγησης προς τη Δι εύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο αίτησης του Παραρτήματος της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε κάθε έντυπη αίτηση επικολλάται μοναδικός γραμμωτός κωδικός, ο οποίος χορηγείται σε κάθε ΝΥΜΕ από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ. 2. Το παραπάνω έντυπο περιλαμβάνει σε φυσική μορφή τη φωτογραφία, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων και την υπογραφή του ενδιαφερόμενου, στοιχεία τα οποία ψηφιοποιούνται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ. Μετά την πα ραπάνω επεξεργασία, το έντυπο επιστρέφεται στην αρμόδια ΝΥΜΕ. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ σε περίπτωση που η αποσταλείσα φωτογραφία δεν είναι σύμφωνη με τις καθορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές δεν προβαίνει στην εκτύπωση αδείας οδήγησης, αλλά ενημερώνει με ειδική επιστολή την αρμόδια ΝΥΜΕ. 3. Η μεταφορά των υπόλοιπων εκτυπώσιμων στις άδει ες οδήγησης, στοιχείων, γίνεται είτε μέσω αποστολής εντύπου αίτησης, είτε ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλων δικτυακών υποδομών. 4. Η εκτύπωση των αδειών οδήγησης πραγματοποι είται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαβατηρίων του ΑΕΑ, σύμφωνα με την μεθοδολογία τεχνολογία και τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται για την έκδοση των ελληνικών διαβατηρίων. Η μεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες του επωνύμου και του ονόματος Ελλήνων υπηκόων αιτουμένων άδειας οδήγησης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Η εκτύπωση και αποστολή στις ΝΥΜΕ, των αδειών οδήγησης γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών των Σαββατοκύριακων και των αργιών συμπεριλαμβανο μένων από την, επί αποδείξει, παραλαβή των αιτήσεων από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ. 5. H Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να προμηθεύε ται για λογαριασμό του ΥΜΕ, τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης (καλλιτεχνική σχεδίαση των χαρακτηριστικών ασφαλεί ας, τεχνική ανάπτυξη των αναλωσίμων ασφαλείας, με λανοταινίες ασφαλείας, μεμβράνη ασφαλείας, πλαστική κάρτα σε μορφότυπο ID1 χωρίς inlay και μικροεπεξερ γαστή (chip), αναλώσιμα κοινής χρήσης). Τα ανωτέρω υλικά θα φυλάσσονται στις ειδικές αποθήκες ασφαλείας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων του ΑΕΑ. Άρθρο 4 1. Η αποστολή των ειδικών εντύπων αιτήσεων από τις αρμόδιες ΝΥΜΕ στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ και η επιστροφή, σε αυτές, των εκτυπωμένων αδειών οδήγησης, ανατίθεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρε σιών ταχυδρομείου (ταχυμεταφοράς), με τις οποίες έχει συνάψει ή θα συνάπτει σύμβαση η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια της διακίνησης εντύπων ασφαλείας. 2. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως, κάθε τρίμηνο, για το πρώτο έτος, το ΥΜΕ για το συνολικό αριθμό πλαστικών καρτών που αναλώθηκαν και το υπόλοιπο αποθεματικό. 3. Το ΥΜΕ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του ΑΕΑ, τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες νωρίτερα, για την επόμενη ποσό τητα των αναγκαίων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, αδειών οδήγησης. 4. Η δαπάνη κατασκευής της μήτρας ολογραφικής μεμβράνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) και βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει, του ΥΜΕ. Η αναγκαία πίστωση μεταφέρεται, άπαξ, στον προϋπολογισμό του Υπουρ γείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας Ελληνική Αστυνομία) και σε κωδικό που θα υποδείξει η Δ/νση Οικονομικών του ΑΕΑ, με τη σχετική παραγγελία. 5. Η δαπάνη εκτύπωσης και διακίνησης (παραλαβή δικαιολογητικών από τις ΝΥΜΕ και αποστολή αδειών οδήγησης προς αυτές) ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι (16), για κάθε τεμάχιο. Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης που θα προκύψει από κάθε αναγκαία προμή θεια για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης και τη δι ακίνηση αυτών, μεταφέρεται πίστωση από τον εν λόγω ειδικό λογαριασμό του ΥΜΕ, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας Ελλη νική Αστυνομία) και σε κωδικούς που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Οικονομικών του ΑΕΑ, ως εξής: α. ποσοστό 40% της αξίας της παραγγελθείσας πο σότητας από το ΥΜΕ, μεταφέρεται ταυτόχρονα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαβατηρίων για την ανα γκαιότητα της απαιτούμενης προμήθειας, β. ποσοστό 30% μεταφέρεται μετά την έκδοση και αποστολή στο ΥΜΕ του οριστικού πρωτοκόλλου πα ραλαβής των υλικών από τη Δ/νση Διαβατηρίων του ΑΕΑ και γ. το υπόλοιπο ποσοστό 30% μεταφέρεται ανά τρίμη νο μετά την αποστολή στο ΥΜΕ των σχετικών παραστα τικών μεταφοράς των αδειών οδήγησης στις ΝΥΜΕ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Το ΥΜΕ δύναται, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαλειτουργικότητας, τις υπάρχουσες υποδομές ανταλ λαγής δεδομένων, καθώς και την διαθεσιμότητα σχετι κών πληροφοριών από το ΑΕΑ, να εντάξει στην εφαρ μογή ηλεκτρονικής διαχείρισης των αδειών οδήγησης έλεγχο εγκυρότητας των εγγράφων που κατατίθεται στις ΝΥΜΕ, ο οποίος θεωρείται προαπαιτούμενος. Άρθρο 6 Η επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργα σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 133/Α ), όπως ισχύει. Άρθρο 7 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

6 24230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ (6) Κατανομή τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ Δήμου Παιανίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Δι οίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ Βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ206/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151 /Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. 5. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/26/15275 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Ζώη Χρήστου, σχετικά με την κατανομή διακοσίων σαράντα μίας (241) συμβάσεων μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών στα ΚΕΠ α και ß βαθμού στα οποία λήγουν οι συμβά σεις μίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστημα από έως , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμ βαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μηνών, για την στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Παιανίας. Προϋπόθεση της κατάρτισης των ανωτέρω συμβάσε ων είναι η πλήρης ετοιμότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. Κατά την ηλεκτρονική κατάρτιση των συμβάσεων, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση εκείνου του υποδείγματος σύμβασης στο οποίο ανα φέρονται τα νέα στοιχεία των υπό συμπλήρωση πε δίων (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετονομασία Υπουργείου). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό (προκήρυξη 7Κ/06 και 4Κ/07), εφαρμόζονται οι όροι της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων όπως αυτοί περιγράφονται στις υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/ και ΔΟΛΚΕΠ/ Φ4/204/23751 / εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι ακοπής κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, για οποιονδήπο τε λόγο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους, το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα κάνει δεκτές τις νέες συμ βάσεις, οι οποίες θα επιστραφούν στους ΟΤΑ, δεν θα χρηματοδοτηθούν και θα ανακληθούν. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Παιανίας. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από την διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Η αμοιβή για κάθε σύμβαση ορίζεται σε ετη σίως μέχρι την συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφο ρίας» Μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή ορίζεται σε ετησίως και χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γέρακας, 7 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ /23565 (7) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Ανθοκομι κή Έκθεση Δήμου Κηφισιάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ. 3959/ εισηγητική μας έκ θεση. 5. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ γου εβδομήντα έξι (76) ατόμων, για το χρονικό διάστη μα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 7/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Κηφισιάς και υπό την απα ραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Οκτώ (8) ΔΕ φύλακες: για την φύλαξη των πάρκων της περιοχής του Δήμου Κηφισιάς, τα οποία εποπτεύει και διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. (μέχρι ευρώ ο κα θένας). Πέντε (5) ΔΕ τεχνίτες κηπουροί: για την φροντίδα, περιποίηση και φύτεμα των κήπων, αλσών, πάρκων και νησίδων της περιοχής του Άλσους Κηφισιάς (μέχρι ευρώ ο καθένας). Ένας (1) ΠΕ γεωπόνος: για την φροντίδα και περιποίη ση των κήπων, αλσών, πάρκων και νησίδων της περιοχής του Δήμου Κηφισιάς, την φροντίδα των δέντρων καθώς και την εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της Κηφισιάς σε διάφορα προβλήματα τους όσον αφορά το πράσινο (μέχρι ευρώ). Δύο (2) ΔΕ υπεύθυνοι για την προβολή και επικοινωνία της Έκθεσης: Φροντίζει για τη διαφήμιση και προβολή της Έκθεσης, την επικοινωνία με διάφορες εταιρίες,

8 24232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χορηγούς, με μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την καλύτερη διαφήμιση της Έκθεσης (μέχρι ευρώ). Δέκα (10) ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων: για την απαραίτητη περιποίηση και φροντίδα του Άλσους Κηφι σιάς (εντατικά τις ημέρες λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης και τους καλοκαιρινούς μήνες) καθώς και τον καθαρισμό των αλσών, νησίδων, πάρκων της περιοχής (μέχρι ευρώ ο καθένας). Επτά (7) ΥΕ εργάτες πρασίνου: για την περιποίηση των αλσών, των νησίδων, των παρτεριών (μάζεμα κλαδιών, κόψιμο σπασμένων κλαδιών δέντρων) (μέχρι ευρώ ο καθένας). Ένας (1) ΤΕ υπάλληλος θερμοκηπιακής καλλιέργειας και ανθοκομίας: για την οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού φυτωρίου, την διαλογή φυτών και λουλουδιών τα οποία πρέπει κατόπιν να μεταφυτευτούν στα άλση και στα παρτέρια του Δήμου (μέχρι ευρώ). Ένας (1) ΔΕ μηχανοτεχνίτης: για την φροντίδα και συντήρηση των μηχανημάτων τα της Ανθοκομικής Έκ θεσης και της υπηρεσίας πρασίνου (φρέζες, μεσηνέζες, χλοοκοπτικά) (μέχρι ευρώ). Δέκα πέντε (15) ΥΕ γενικών καθηκόντων: για τη γενικό τερη λειτουργία, συντήρηση και φροντίδα του Δημοτικού Πάρκινγκ, το οποίο εποπτεύει και διαχειρίζεται η ΑΝΘΟ ΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (μέχρι ευρώ ο καθένας). Ένας (1) ΤΕ λογιστής: για την εύρυθμη και νομότυπη τήρηση όλων των (οικονομικών) βιβλίων και στοιχείων της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ καθώς και για την υπο στήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. (μέχρι ευρώ). Ένας (1) ΤΕ αρχιτέκτονας τοπίου: για το σχεδιασμό πα ρεμβάσεων πρασίνου στους χώρους των ιστορικών αλ σών του Δήμου Κηφισιάς καθώς και για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των θεματικών εκθεσιακών Περιπτέρων της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. (μέχρι ευρώ). Ένας (1) ΔΕ τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών: για την συντήρηση και επισκευή των Ηλεκτρονικών μηχα νημάτων του Ν.Π (μέχρι ευρώ). Επτά (7) ΥΕ καθαριστές εσωτερικών χώρων: για το καθαρισμό των χώρων και γραφείων της Ανθοκομικής Εκθεσης καθώς και των αφοδευτηρίων που βρίσκονται εντός των αλσών της Κηφισιάς (μέχρι ευρώ). Δέκα (10) ΔΕ Δενδροκηπουροί: για το κλάδεμα ψη λών δέντρων και το χειρισμό μηχανοκίνητων εργαλείων (φρέζες, χλοοκοπτικών μηχανών κ.λπ.) (μέχρι ευρώ). Ένας (1) ΤΕ δασοπόνος: για την διαχείριση και φρο ντίδα του πρασίνου (μέχρι ευρώ). Τρεις (3) ΥΕ Νυχτοφύλακες: για την νυχτερινή φύ λαξη του θερμοκηπίου και των πάρκων (μέχρι ευρώ). Δύο (2) ΥΕ οδηγοί για την μεταφορά δέντρων, δεν δρυλλίων και φυτών (μέχρι ευρώ). Οι ανωτέρω θα παραδίδουν το έργο τμηματικά και αναλόγως θα γίνεται η καταβολή της αμοιβής τους μετά από βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Η υπο γραφή των συμβάσεων θα γίνε τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ και η πληρωμή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί από τους προϋπολογισμούς τριών ετών (2008, 2009,2010) αφού οι συμβάσεις θα είναι ετήσι ας διάρκειας και δεν θα έχουν ημερομηνία έναρξης την 1η του έτους. Το έργο που θα επιτελέσουν δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ, όπως προκύπτει και από την βεβαίωση του δικηγόρου του Δήμου Λώρα. Η δαπάνη πληρωμής τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το οικ. έτος 2008 με Κ.Α με τίτλο «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και των προυπο λογισμό των δύο επομένων ετών 2009 και 2010 στους οποίους θα γραφούν ανάλογες πιστώσεις. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. οικ /23562 (8) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Κηφισιάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 «Διοίκη ση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσι ες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ. 3959/ εισηγητική μας έκ θεση. 5. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ γου δεκαπέντε (15) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 16/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κη φισιάς και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: * *

9 ΦΕΚ 1697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δύο (2) Τεχνικών Υποστήριξης Πληροφοριακών Δικτύ ων με αμοιβή ευρώ έκαστος, για την υποστήριξη του υφισταμένου μηχανογραφικού συστήματος με τις ποικίλες εφαρμογές του (διπλογραφικό σύστημα, σύ στημα παρακολούθησης προσωπικού και μισθοδοσίας, σύστημα δημοτολογίου (ενόψει και της καθιέρωσης του Εθνικού Δημοτολογίου), σύστημα γεωγραφικών πληρο φοριών, καθώς και για την έρευνα και εφαρμογή νέων συστημάτων που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξα νόμενες ανάγκες του Δήμου. Ένας (1) Σύμβουλος κατηγορίας ΠΕ Ευρωπαϊκών Προ γραμμάτων με αμοιβή ευρώ. Ένας (1) Τεχνικός Σύμβουλος Κατάρτισης για παρα κολούθηση κατ οργάνωση προγραμμάτων ένταξης στο ΕΣΠΑ με αμοιβή ευρώ, ο οποίος θα υποστηρίξει και θα ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις εξε λίξεις σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες και για την ανάληψη του συντονισμού και ελέγχου προκει μένου να σχεδιάζονται, υποβάλλονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται κοινοτικά προγράμματα και δράσεις. Ένας (1) Τεχνικός Σύμβουλος για την εκπόνηση και σύνταξη του Κτηματολογίου με αμοιβή ευρώ. Ένας (1) Τεχνικός Σύμβουλος για την οργάνωση του 018 με αμοιβή ευρώ. Δύο (2) Τεχνικοί Σύμβουλοι ΠΕ για την εκπόνηση κυ κλοφοριακών μελετών με αμοιβή ευρώ έκαστος. Οι ανωτέρω θα εξυπηρετήσουν ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών, της Πολεοδομίας και της Δ/νσης Περιβάλλο ντος για την αντιμετώπιση θεμάτων συγκοινωνιακών, κυ κλοφοριακών, περιβαλλοντικών, για την σύνταξη μελετών για την υπαγωγή του Δήμου σε αναπτυξιακά έργα, για τη σύνταξη μελετών δημοσίων έργων, για την ανάπτυξη του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, για την παρακο λούθηση και οργάνωση έργων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και για τη σύνταξη του Κτηματολογίου. Ένας (1) Σύμβουλος για την κατάρτιση και παρακολού θηση επιχειρησιακών Προγραμμάτων με αμοιβή ευρώ. Ένας (1) Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας και ΜΜΕ με αμοιβή ευρώ. Ένας (1) Σύμβουλος ΠΕ Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων με αμοιβή ευρώ. Δύο (2) Σύμβουλοι για την κατάρτιση οικονομοτεχνι κών μελετών βιωσιμότητας για τη σύσταση νέων δημο τικών επιχειρήσεων με αμοιβή ευρώ έκαστος. Οι ανωτέρω θα επικουρούν τη Δημοτική Αρχή στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση των υπη ρεσιών, για την εφαρμογή νέων λειτουργικών συστη μάτων καθώς και για την κάλυψη αναγκών προβολής, επικοι νωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου. Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας ΤΕ με αμοιβή ευρώ για τις ανάγκες ασφάλειας του προσωπικού του Δήμου, την παροχή υποδείξεων και συμβουλών (εγγράφων και προφορικών) για θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, την πρόληψη εργατικών ατυ χημάτων καθώς και τη διενέργεια μετρήσεων βλαπτι κών παραγόντων (ακτινοβολίες κ.λπ.), είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με εξιδικευμένους φορείς, όπου απαιτείται. Ένας (1) ΠΕ Ιατρός Εργασίας με αμοιβή ευρώ για τις ιατρικές ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και ειδικότερα για την υποστήριξη και κάλυψη ζητημάτων που αφορούν την υγιεινή και την παροχή συμβουλών και υποδείξεων τόσο προς τον εργοδότη όσο και προς τους εργαζομένους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Οι ανάδοχοι θα παραδίδουν το έργο τμηματικά και αναλόγως θα γίνεται η καταβολή της αμοιβής τους μετά από βεβαίωση του κου Δημάρχου ή του κατ εξουσιοδό τηση του αρμοδίου υπηρεσιακού παράγοντα. Η υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει τμηματικώς, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και η πληρωμή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί από τους προϋπολογι σμούς δύο (2) ετών ( ) αφού οι συμβάσεις θα είναι ετήσιας διάρκειας και δεν θα έχουν ημερομηνία έναρξης την 1η του έτους. Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις, όπως προκύπτει και από την από βεβαίωση του τμήματος Λογιστηρίου. Το έργο που θα επιτελέσουν οι ανάδοχοι δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθως καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση του δικηγόρου του Δήμου Λώρα Λεωνίδα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα ρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Αυγούστου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (9) Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΠΑΣΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4991/Π09/4/258/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ φωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1119/Π09/4/258/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ ση αυτή, της ατομικής επιχείρησης της ΠΑΣΤΡΑ ΚΩΝ/ ΝΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας οινοποιείου, στη θέση Μπεφάδες ή Παιδάκια του Δ.Δ. Αχαϊκού του Δήμου Ωλενίας του Νομού Αχαΐας. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 27% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ.

10 24234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 23% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν δυσης ποσού ,00 ευρώ Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 44ης Συνε δρίασης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (10) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΕΒΕ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5092/Π09/5/ 90/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της εταιρείας ΞΥΛΕΙΑ ΒΥΘΟΥΛ ΚΑΣ ΑΕΒΕ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση Παραγωγής με Μηχανολογικό Εκσυγχρονι σμό υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας ξυλείας για την οικοδομή, στην θέση Συντριάδα του Δήμου Πύργου του Ν. Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 60 % της παραγω γικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 2 (Ε.Μ.Ε.) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής: Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (11) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΑΔΑ ΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5145/66039/ΠΟ5/5/00119/Ε/ /ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν /2004 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, που βρίσκεται στο 3 χιλ Τυρνάβου Αργυροπουλίου, του Νομού Λά ρισας, συνολικού κόστους εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 34 % επί του κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (64.600). Νέες θέσεις απα σχόλησης: Τρεις (3) Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει ακής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (12) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ, στις διατάξεις του ν. 3299/ 2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5147/66042/ΠΟ5/5/00129/Ε/ /ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν /2004 επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΠΟ ΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ, που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεια κής μονάδας 2 αστέρων 36δωματίων 71 κλινών, που βρίσκεται στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου, του Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 38 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων ευρώ ( ). Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απα σχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει ακής Επιτροπής: ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ. 15γ του ν. 3299/2004, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Κυβέρνησης. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (13) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης των ΛΙΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/5144/66037/Π05/5/000114/Ε/ / ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρη σης των ΛΙΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΛΙΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που αναφέρεται σε ίδρυση θερμοκηπίου καλλιέργειας τομάτας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 01.61) στα Σερβωτά του Δ. Πελ λιναίων του Νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 40 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορή γησης εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ( ,00). Νέες θέσεις Εργασίας: 1 άτομα. Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (14) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΧΑΛΚΙΑ ΟΡΕΣΤΗ και ΧΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5146/66040/ΠΟ5/5/00124/Ε/ν. 3299/ 04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΧΑΛΚΙΑ ΟΡΕΣΤΗ και ΧΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ που ανα φέρεται σε μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενώνα (5 δωμάτια 13 κλίνες), συνολικού κόστους τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορή γησης 38 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ( ,00) και σε επέκταση ξενοδοχειακής μονά δας (2 δωμάτια 4 κλίνες) συνολικής δαπάνης ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 33 % επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχο ρήγησης είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700,00) ευρώ. Νέες θέσεις Εργασίας: 1 άτομα. Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια κής Επιτροπής ( ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (15) Στην υπ αριθμ /2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1552/ τ.β και αφορά έγκριση κανονισμού κατάστασης προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλατος (ΕΛ.Ο.Γ.) Ν.Π.Ι.Δ. επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: α) στη σελίδα στη β στήλη απ το λανθασμένο: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Κλάδος ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού Κλάδος ΠΕ Γεωπονικού Κλάδος ΠΕ Κτηνιατρικού Κλάδος ΠΕ Χημικών Κλάδος ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο ορθό: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Κλάδος ΠΕ Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού Κλάδος ΠΕ Γεωπονικού Κλάδος ΠΕ Κτηνιατρικού Κλάδος ΠΕ Χημικών Κλάδος ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ β) στη σελίδα στην α στήλη ή στον α στίχο από το λανθασμένο: 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού 1 1 στο ορθό: 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 1 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

12 24236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1445 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Αλόννησος, 30/05/2011 Σήµερα στην Αλόννησο ηµέρα ευτέρα 30/5/2011 και ώρα 18:00 µ.µ. η Επιτροπή αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα