Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011"

Transcript

1

2 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

3 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ

4 Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

5 Belbin - Ρόλοι Ο δθμιουργικόσ: Ζχει ιδζεσ, τείνει να είναι αφθρθμζνοσ Ο αξιολογθτισ: Από μια ςειρά ιδεϊν αναγνωρίηει τθν πιο κατάλλθλθ Ο ςυντονιςτισ: Οδθγεί, μπορεί όμωσ και να δίνει όλθ τθ δουλειά ςτουσ άλλουσ Ο ερευνθτισ πθγϊν: Φροντίηει το αντικείμενο τθσ ομάδασ να ζχει χριςθ προσ τα ζξω, μπορεί να είναι αφθρθμζνοσ Ο εξειδικευμζνοσ: Εξειδικευμζνθ γνϊςθ αντικειμζνου, τείνει να κοιτά μόνο αυτό ςε βάροσ άλλων

6 Belbin- Ρόλοι Αυτόσ που τελειϊνει το project: Όταν ζχει γίνει το ζργο, το παρουςιάηει με επικυμθτό τρόπο, τελειομανισ Ο «υλοποιθτισ»: Πραγματοποιεί, δφςκολοσ ςε αλλαγζσ κατεφκυνςθσ Ο διαμορφωτισ: Φροντίηει να γίνει θ δουλειά, μπορεί να κυμϊνει όταν τα πράγματα δεν γίνονται καλά Ο ομαδικόσ παίκτθσ: Αυτόσ που ςυνδζει τθν ομάδα

7 Πρόγραμμα Παρουςιάςεων

8 Ομάδεσ Α Δ Η Κ Ανϊνθσ Διμτςασ Παπαςτεφάνου Φλϊρα Μαρίνθσ Αντϊνθσ Τψθλάντθσ Κωνςταντίνοσ Χάρθσ Αντωνζλθσ Κορδολζμθ Ελζνθ Γιογκουδλαξθσ Σιμολζων Σςινοποφλου Δζςποινα Διμοσ Ντιοφδθσ Νικολοποφλου Λουίηα Κόκκαλθσ Ευάγγελοσ τριγγλισ Κωνςταντίνοσ Πζτροσ Καλόσ ιδθρόπουλοσ Δθμιτρθσ Θ Ψαρρισ Νίκοσ Β Κολονάκθσ Χριςτοσ Αλιμιςθσ Χριςτοσ Ριγασ Αναςτάςιοσ Λαμπρινι κρζκα Ηαμποφνθσ Φίλιπποσ Κιαμίλθσ Νικόλαοσ Δζλλασ Βαςίλθσ Μαρία Σάτςθ Φακριάδθσ Παςχάλθσ Βεροφλθσ Γεϊργιοσ Γιάννθσ Φφκασ Άρθσ Ελευκεριάδθσ Ε Χαριτίδθσ Χρόνθσ Νίκοσ τανόγιασ Θάνοσ Θεοδορίδθσ Θλιοφδθ Αφροδφτθ Κωνςταντάκοσ Ανδρζασ Λ Κωνςταντίνοσ Παραςφρθσ Μεταλλίδου Χρυςι Μπζλλοσ Δθμιτρθσ τακάκθ Αρετι - Άννα Μάνοσ Αντωνόπουλοσ Γεωργίου Φωτεινι Ι Ηωγοποφλου Άννα Βαςίλθσ Βαςιλειάδθσ Μπάμπθ Γιόνα Μιμίδθσ Άγγελοσ Δελθγιάννθ Ιςαβζλλα Βαςίλθσ Μαγλογιάννθσ Σρίγκασ Άγγελοσ Βάςωφ Θάνοσ Παπαςταμάτθσ Γιάννθσ Γ Νιηάμθσ Αλζξανδροσ Διμασ Νίκοσ Κουκάκθσ Γεϊργιοο παισ Αλζξανδροσ Γκουντςίδθσ Νικόλαοσ Βότςθσ Ευςτάκιοσ Σάτςθσ Γεϊργιοσ Γιαξιτηισ Παντελισ Σςηικαλάκιασ Ανδρζασ Ragab Moahmmed Μιτςιοσ Αντϊνθσ Αναςταςίου Κϊςτασ Ζ κοφρτθσ Αναςτάςιοσ Μαρμαροκόποσ Γεϊργιοσ Γοφλιασ Νικόλαοσ Πεχλιβανίδου Κατερίνα ταγκοποφλου Αλεξάνδρα Νεραντηάκθ Ευαγγελία Λαηαρίδθσ Λάηαροσ

9 Ημερομηνίεσ Παρουςίαςησ 18/10 (1 ομάδεσ) Α 21/10 (2 ομάδεσ) Ε, Ι 25/10 (2 ομάδεσ) Δ, Η 1/11 (2 ομάδεσ) 4/11 (1 ομάδα) Γ 8/11 (2 ομάδεσ) 11/11 (1 ομάδα)

10 Παραδοςιακή Μεθοδολογία Εκπαίδευςησ «Δογματικι» Ο δάςκαλοσ διδάςκει Οι μακθτζσ είναι ακροατζσ Θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ αντανακλά αυτι τθ ςχζςθ Ο δάςκαλοσ όρκιοσ μπροςτά ςτον πίνακα Οι μακθτζσ κάκονται «απζναντι» αμφικεατρικά

11 Μάθηςη και Εκπαίδευςη Μάκθςθ Εκπαίδευςθ / Διδαςκαλία κείμενα εργαλεία δάςκαλοσ μακθτζσ μακθτζσ μακθτζσ Ο μακθτισ είναι ςτο κζντρο Ο μακθτισ οδθγεί τθν απόκτθςθ γνϊςθσ Ο μακθτισ διερευνά και απορροφά Θ «παραδοςιακι» μζκοδοσ μετάδοςθσ γνϊςθσ Ο δάςκαλοσ κακοδθγεί τθν απόκτθςθ γνϊςθσ

12 Άτυπη Μάθηςη (Informal Learning) (1) Αναγνωρίηεται ωσ επίςθμθ μζκοδοσ από το OECD Θ μάκθςθ πραγματοποιείται ζξω από την τάξη: το ςπίτι τθ δουλειά Επικοινωνία ςτθν κακθμερινι ηωι Δεν υπάρχει πρόγραμμα ςπουδϊν Οδθγείται από πρακτικζσ ανάγκεσ Σα κίνθτρα είναι εςωτερικά του μακθτι Δεν κακοδθγείται από εκπαιδευτικό Πολλζσ φορζσ δεν αναγνωρίηεται επίςθμα Είναι φυςικι δραςτθριότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ

13 Άτυπη Μάθηςη (Informal Learning) (2) Αναπτφςςει πολφτιμεσ δεξιότθτεσ υμπεριλαμβάνει άτομα που δε ςυμμετζχουν ςε επίςθμα προγράμματα ςπουδϊν Είναι ελαςτικι και προςαρμόηεται ςε νζεσ ανάγκεσ πιο γριγορα από τα επίςθμα προγράμματα ςπουδϊν Θ εκμετάλλευςθ τθσ γνϊςθσ που αποκτάται από άτυπθ μάκθςθ είναι αντικείμενο ζρευνασ Είναι επικυμθτό να ςυνδυαςτοφν τα πλεονεκτιματα τθσ άτυπθσ μάκθςθσ με αυτά τθσ αναγνωριςμζνθσ

14 Παραδείγματα Άτυπησ Μάθηςησ Μάκθςθ γλϊςςασ Πολιτιςτικζσ αναφορζσ Μάκθςθ ςτθν εργαςία από ςυναδζλφουσ Προςαρμοηόμαςτε και υιοκετοφμε ςυμπεριφορζσ ςτθν εργαςία Μακαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεφει μια ομάδα Προςαρμοηόμαςτε ςε καταςτάςεισ που αλλάηουν ςυνεχϊσ

15 Αναδυόμενεσ Μεθοδολογίεσ Εκμάθηςησ Διερεφνθςθ (exploration) υνεργατικι μάκθςθ (collaborative learning) Εργαςίεσ (project-based learning) Επίλυςθ προβλθμάτων (problem solving) Παιχνίδι ρόλων (role playing) Αφιγθςθ (story telling) Εκμάκθςθ βαςιςμζνθ ςτθν ζρευνα (inquiry-based learning)

16 Διερεύνηςη (Exploration) Ο μακθτισ είναι ενεργόσ ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ (Njoo 1993) Διατυπϊνει μια υπόκεςθ υλλζγει πλθροφορία Ερμθνεφει τθν πλθροφορία Καταλιγει ςε ςυμπεράςματα

17 υνεργατική Εκμάθηςη (Collaborative Learning) Οι μακθτζσ και ο δάςκαλοσ αποτελοφν μια ομάδα Οι μακθτζσ μακαίνουν τόςο από το δάςκαλο όςο και από τουσ ςυμμακθτζσ Ιδιαίτερα ςε δια βίου μάκθςθ που αφορά επαγγελματίεσ Οι μακθτζσ επθρεάηουν: Tουσ ςτόχουσ τθσ διαδικαςίασ εκμάκθςθσ Σο περιεχόμενο Σο ρυκμό Οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε «ςτρογγυλά τραπζηια»

18 Παραδείγματα Οργάνωςησ Σάξησ για υνεργατική Εκμάθηςη Αναδιοργάνωςθ του φυςικοφ χϊρου τθσ τάξθσ για προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε ομάδα Οι μακθτζσ κάκονται γφρω από τραπζηια Και όχι ςε ςειρζσ κρανίων * Παράδειγμα από το Δθμοτικό χολείο Πορταριάσ

19 Επίλυςη Προβλημάτων (Problem-Based Learning) Οι μακθτζσ αναλφουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςενάριο (Killrov, 2004) Οι ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ των ςτόχων τθσ εκμάκθςθσ γίνονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο Βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν ικανότθτα του μακθτι να κατευκφνει μόνοσ του τθν απόκτθςθ γνϊςθσ Σα ςενάριο εκμάκθςθσ βαςίηονται ςε εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, είναι ςφνκετα, και ζχουν ανοιχτό τζλοσ Προωκεί τθ δθμιουργικότθτα υμπεριλαμβάνει ςυνεργαςία και ςυηιτθςθ / αιτιολόγθςθ λφςεων (Awang and Rambly, 2008)

20 Παράδειγμα Εκμάθηςησ με Επίλυςη Προβλημάτων 1. «Οι κάλτςεσ του Άγιου Βαςίλθ» Ο Άγιοσ Βαςίλθσ ζβαλε κατά λάκοσ τισ βρϊμικεσ κάλτςεσ του μζςα ςε ζνα πακζτο / δϊρο τθν παραμονι των Χριςτουγζννων Βρείτε ςε πιο πακζτο είναι οι κάλτςεσ Κλαςικό πρόβλθμα divide-and-conquer 2.Δθμιουργιςτε μια πράςινθ πόλθ Ανοιχτό τζλοσ Χωρίσ ςωςτό και λάκοσ

21 Παιχνίδι Ρόλων (Role Playing) Ενεργόσ εκμάκθςθ τα πλαίςια ςυνεργαςίασ ι και παιχνιδιών, οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ζνα ρόλο Αναπαράςταςθ μιασ λειτουργίασ ι γεγονότοσ (Κανίδθσ) Βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνο ςενάριο / άςκθςθ και ςυχνά ονομάηεται «προςομοίωςθ» Βαςίηεται ςε κανόνεσ, δθλαδι ςε ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κινοφνται οι μακθτζσ Είναι δια-δραςτικι μζκοδοσ που προωκεί τθ ςυνεργαςία

22 Παράδειγμα Παιχνιδιού Ρόλων Παιδιά 5-8 ετϊν Αντικείμενο: θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ υπολογιςτι Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ρόλουσ που αντιςτοιχοφν ςε λειτουργίεσ του υπολογιςτι Μακθτισ-χριςτθσ, δθμιουργεί κάρτεσ δεδομζνων Μακθτισ-πλθκτρολόγιο, μεταφζρει τισ κάρτεσ ςτο μακθτι δίαυλο Μακθτισ-δίαυλοσ (bus), μεταφζρει τισ κάρτεσ ςτο μακθτι- ΚΜΕ Μακθτισ-ΚΜΕ, εκτελεί απλζσ εντολζσ (π.χ. εκτφπωςε, εμφάνιςε, κλπ.)

23 Παράδειγμα Παιχνιδιού Ρόλων Παιδιά 8-11 ετϊν χεδιαςμόσ οικολογικοφ ςπιτιοφ Ρόλοι ςτο παιχνίδι Αρχιτζκτονασ (αιςκθτικι) Μθχανικόσ (λειτουργικότθτα) Οι κάτοικοι (άνεςθ) Θ γείτονεσ (καλι, αρμονικι γειτονία) Κλπ.

24 Εργαςίεσ (Project-Based Learning) (1) Χρθςιμοποιείται ιδθ ευρζωσ Οι μακθτζσ ςυνκζτουν εργαςίεσ παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθν πράξθ ςθμαίνει (Han and Bhatacharya, 2001) : υλλογι υλικοφ Αξιολόγθςθ υλικοφ Κακοδιγθςθ από το δάςκαλο Και ςτο τζλοσ ανάλυςθ αποτελεςμάτων

25 Εργαςίεσ (Project-Based Learning) (2) Παραδείγματα: Οι μακθτζσ ετοιμάηουν μια παρουςίαςθ, κεατρικι παράςταςθ, κλπ. για τθν «Θμζρα τθσ Γθσ» Οι μακθτζσ ετοιμάηουν μια παρουςίαςθ για κζματα τοπικοφ ι/και ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, π.χ. Θ ελιά Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ Σοπικι αρχιτεκτονικι Ενδθμικά ιδθ ηϊων και φυτϊν Κλπ.

26 Αφήγηςη (Story-telling) (1) Θ «διιγθςθ» Σα οφζλθ τθσ μεκόδου Θ αφιγθςθ μπορεί να κρφβει ζννοιεσ ςχετικζσ με ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα Σο να μπορεί ζνασ μακθτισ να περιγράψει με λόγια μια ιδζα ςθμαίνει ότι ζχει βαςικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ Προωκεί τθ δθμιουργικότθτα Μπορεί να εφαρμοςτεί με ευρθματικοφσ τρόπουσ Μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςειρά κεματικϊν αντικειμζνων Πολιτιςμόσ και ιςτορία Αλλά και κετικζσ επιςτιμεσ, π.χ. φυςικι, χθμεία, μακθματικά

27 Αφήγηςη (Story-telling) (2) Αναπτφςςει δεξιότθτεσ (Robin): Διερεφνθςθσ υγγραφισ Οργάνωςθσ πλθροφορίασ Παρουςίαςθσ Διεξαγωγισ ςυνεντεφξεων Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και ικανότθτα ςυνεργατικισ μάκθςθσ Αξιολόγθςθσ (τθσ δικισ τουσ δουλειάσ και αυτισ άλλων)

28 Παράδειγμα Αφηγηματικήσ Εκμάθηςησ για Θετικέσ Επιςτήμεσ Παράδειγμα: ςτθ διδαςκαλία τθσ φυςικισ Ο δάςκαλοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν ιςτορία πίςω από μια ανακάλυψθ για να κεντρίςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν (Χατηθγεωργίου) Θ ιςτορία τθσ ανακάλυψθσ τθσ πενικιλίνθσ Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ πτιςθσ με αεροπλάνο Θ ανακάλυψθ του θλεκτριςμοφ Κριτικι: Δεν πρζπει να υποβακμίηει το βαςικό αντικείμενο Δε πρζπει να γίνεται θ ιςτορία πιο ςθμαντικι από το αντικείμενο Καλά είναι να βαςίηεται ςε παραδείγματα του παρόντοσ

29 Μάθηςη Βαςιςμένη ςτην Έρευνα (Inquiry- Based Learning) Άπτεται τθσ διερευνθτικισ εκμάκθςθσ Ο δάςκαλοσ κζτει ζνα ερϊτθμα και οι μακθτζσ ερευνοφν τθν απάντθςθ Μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςειρά κεματικϊν περιοχϊν Παράδειγμα Κάνουμε μια υπόκεςθ Χρθςιμοποιοφμε και αξιολογοφμε ενδείξεισ Χρθςιμοποιοφμε πειράματα Διατυπϊνουμε επιπλζον υποκζςεισ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ υνκζτουμε μια λφςθ, μοντελοποίθςθ

30 Μάθηςη Βαςιςμένη ςτην Έρευνα (Inquiry- Based Learning * Rahikainen

31 Παράδειγμα Διερευνητικήσ Μάθηςησ Παιδιά γυμναςίου ε ποια κερμοκραςία βράηει το αλατόνερο? Τπόκεςθ: περίπου ςτουσ 100 βακμοφσ Ενδείξεισ: ςε αυτι τθ κερμοκραςία βράηει το κακαρό νερό Πειράματα για ςυλλογι ςτοιχείων, ςε εργαςτιριο ι / και ψθφιακά Ζρευνα ςε πθγζσ φνκεςθ απάντθςθσ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΕΛΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΓΕΩΡΟΝΛΚΘ ΣΧΟΛΘ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ «ΑΓΟΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑ» ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΟΥ ΒΑΚΜΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘΣ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΩΝ ΣΤΘ ΓΕΩΓΛΑ: Θ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα