TP/PTY OK BAND BACK DISP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TP/PTY OK BAND BACK DISP"

Transcript

1 TP/PTY BACK DISP CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SHX701 Detachable SOURCE KD-SHX701 MENU SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid. 9. Dette apparat er udstyret med demontration pa display. Se side 9 om at sla det fra. Tässä laitteessa on näyttöesittelytoiminto. Jos haluat peruuttaa sen, katso ohjeet sivulla 9. Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία επίδειξης στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στη σελίδα 9. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ LVT A [EX]

2 Tack för att du valde en JVC-produkt. Du får större utbyte av enheten om du läser igenom alla anvisningar noggrant innan du tar enheten i bruk. ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3. VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA. SVENSKA Varning! Om du måste justera mottagaren under färd måste du ha god uppsikt över framför allt mötande trafik, men även andra trafikanter, för att undvika en trafikolycka. Hur apparaten nollställs Tryck på återställningsknappen på kontrollpanelen med en bläckpenna eller liknande verktyg. Detta återställer den inbyggda mikrodatorn. VARNING! Sätt inte i CD-singlar 8 cm-skivor i enheten (de kan inte matas ut). Sätt inte i skivor av ovanlig form, t.ex. hjärt- eller blomformade skivor, eftersom det leder till funktionsstörningar. Utsätt inte skivor för direkt solljus eller andra värmekällor och placera dem inte på platser med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Lämna dem inte liggande i bilen. Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort enheten. Samma ID-nr är tryckt på enhetens hölje. Förvara kortet på en säker plats eftersom det underlättar identifiering av enheten om den skulle bli stulen. Alla förinställningar som förinställda kanaler ljudinställningar kommer att raderas. Observera: Displayfönstret som är inbyggt i denna mottagare är tillverkat med hög precision, men kan ha några felaktiga punkter. Detta är oundvikligt och inte en defekt. 2

3 Innehållsförteckning Hur apparaten nollställs... 2 Viktigt! (Konventioner i denna manual)... 4 Övergripande funktionsbeskrivning... 4 Förberedelser (Fjärrkontrollen RM-RK300)... 5 Knapparnas placering... 6 Grundläggande funktioner... 8 Avbryta demonstrationen i teckenfönstret... 9 Ställa klockan Radiofunktioner Lyssna på radio Lagra stationer i minnet Välja förinställda radiostationer Ändra bild i teckenfönstret FM RDS-funktioner Söka efter särskilda program Beredskapsmottagning Automatisk spårning av samma program Nätverksspårning Programsökning Grundläggande skivfunktioner Avancerade skivfunktioner Hitta en mapp eller ett spår Välja uppspelningslägen MODE Spärra utmatning av skivan Ändra bild i teckenfönstret Inställningar av ljud Vanliga inställningar Val av DSP-lägen DSP Göra ljud naturliga Välja förinställda ljudlägen EQ Lagra egna ljudlägen Ljudinställningar Förinställningar Ställa in den grundläggande ljudmenyn SEL Grafiska teckenfönster Grundläggande funktioner Nerladdning av filer Ta bort filer Radera alla filer Aktivera nerladdade filer Allmänna inställningar PSM Grundläggande funktioner Övriga huvudfunktioner Ge källorna titlar Ändra kontrollpanelens vinkel Avlägsna kontrollpanelen Grundläggande CD-växlarfunktioner Avancerade CD-växlarfunktioner Söka efter skivor Hitta en mapp eller ett spår Välja uppspelningslägen MODE Ändra bild i teckenfönstret Externa komponentfunktioner Ändra bild i teckenfönstret DAB-radiofunktioner Lyssna på DAB-radio Lagra DAB-tjänster i minnet Välja förinställda tjänster Beredskapsmottagning Spåra samma program Alternativ mottagning Ändra bild i teckenfönstret Underhåll Vidare information om mottagaren Ytterligare information Felsökning Specifikationer SVENSKA Säkerhetsföreskrifter... Höj inte volymen för mycket eftersom det stänger ute andra ljud, vilket gör dig till en sämre förare. Stanna innan du utför mer komplicerade åtgärder. Temperaturen i bilen... Om bilen har stått parkerad ett längre tag när det varmt eller kallt bör du vänta tills temperaturen har återgått till det normala innan du använder enheten. 3

4 Viktigt! Konventioner i denna manual: I syfte att göra förklaringarna så enkla och lättförståeliga som möjligt används följande konventioner: Vissa relaterade tips och anmärkningar förklaras senare, i avsnittet Vidare information om mottagaren (se sid. 59), alltså inte i direkt anslutning till den aktuella funktionen. Om du vill ha ytterligare information om funktionen, eller om du är osäker på något rörande den, går du till detta avsnitt. Knappfunktioner förklaras endast med hjälp av illustrationer enligt nedan: Hold Tryck på knappen. Tryck på knappen upprepade gånger. eller Tryck på en av knapparna. Håll ner knappen tills önskad funktion aktiveras. SVENSKA Övergripande funktionsbeskrivning Kompressionskompenseringsomvandlare (Compression Compensative Converter) CCC CC-omvandlaren eliminerar jitter och svaj och reducerar drastiskt digital distorsion genom att digitalt behandla binär musikdata med 24 bitars kvantisering och genom att öka samplingsfrekvensen till 176,4 khz (för 44,1 khz samplade signaler). Denna behandling kan genomföras på både analoga och digitala källor. DSP-lägen (Digital Signal Processor) De förinställda DSP-lägena kan skapa en mer akustisk ljudbild i kupén i din bil vilket skapar en känsla av att du verkligen är där. BBE Digital BBE Digital* är en ny digital bearbetningsmetod som används för att återskapa klangen och klarheten av livemusik för inspelningar, sändningar osv. BBE Digital justerar fasförhållandet mellan de låga, medel- och höga frekvenserna, så att alla frekvenser når lyssnarens öron samtidigt. Grafisk färgskärm Den inbyggda färgskärmen ( pixlar) kan återge 256 färger. Image Converter Color Med Image Converter Color på den medföljande CD-ROM-skivan kan du skapa egna bilder och animationer som du sedan kan visa på den grafiska färgskärmen. * Tillverkad på licens från BBE Sound, Inc. Licensierat av BBE Sound, Inc. under USP , och BBE och BBE symbol är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc. 4

5 Förberedelser (Fjärrkontrollen RM-RK300) (undersidan) Med plustecknet + vänt uppåt Litiumbatteri (CR2025) Batterivarning! Förvara batteriet utom räckhåll för barn. Om ett barn råkar svälja batteriet ska du genast uppsöka läkare. Batteriet får inte laddas om, kortslutas, öppnas eller värmas eller eldas upp eftersom det kan leda till att batteriet hettas upp, spricker eller orsakar en eldsvåda. Undvik att batteriet kommer i kontakt med andra metallföremål eftersom det kan leda till att batteriet hettas upp, spricker eller orsakar en eldsvåda. När du kasserar eller förvarar batteriet ska det lindas om i isoleringstejp eftersom det annars kan hettas upp, spricka eller orsaka en eldsvåda. Använd inte pincetter eller liknande verktyg på batteriet eftersom det kan leda till att batteriet hettas upp, spricker eller orsakar en eldsvåda. SVENSKA VARNING! Lämna INTE fjärrkontrollen där den kan utsättas för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan) eftersom den kan skadas av det. Annars kan den skadas. Denna mottagare är utrustad med fjärrkontrollfunktion på ratten. Om din bil har en fjärrkontroll på ratten, kan du driva mottagaren med fjärrkontrollen. Se Installations/anslutningshandbok (separat volym) för anslutningar till denna funktion. 5

6 Knapparnas placering Kontrollpanelen SOURCE TP/PTY BACK DISP MENU SVENSKA Fjärrkontrollen 8 9 p q w e r 9 4 y u e 5 8 t 6

7 1 0 (utmatning) / (vinkel)-knapp Öppna/stäng kontrollpanelen (och mata ut eventuell skiva när den är öppen). Ändra kontrollpanelens vinkel då den hålls inne. 2 Fjärrkontrollsensor UNDVIK att utsätta fjärrsensorn på kontrollpanelen för starkt ljus (direkt solljus eller artificiell belysning). 3 TP/PTY-knapp Aktivera/Avaktivera beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA och trafikinformation). 4 SOURCE-knapp Välj källa. 5 4/ ( / )-knappar Sök efter stationer (automatisk sökning) vid tryck, hoppa över stationer om den hålls inne (manuell sökning). Ändra spår på skivan. På kontrollpanelen: när du arbetar med menyerna bläddrar du mellan menyval och värden. 6 Grafisk färgskärm 7 Återställning-knapp Återställ den inbyggda mikrodatorn. 8 Volymen (VOL) +/ -knappar Justera volymen. 9 (Standby/På/Dämpning) -knapp Sätter igång och stänger av spelaren samt dämpar ljudet. p DISP (BACK)-knapp Ändra information som visas på skärmen. När du arbetar med menyerna är detta BACK-knappen (för att gå tillbaka till föregående steg). q ()-knapp Välj band för FM/AM och DAB. När du arbetar med menyerna är detta -knappen (för bekräfta ditt val). w MENU-knapp Öppna huvudmenyn (eller radera den). e 5/ -knappar Ändra DAB-tjänsterna. Ändra mappen för MP3-/WMA-skivor. På kontrollpanelen: när du arbetar med menyerna bläddrar du mellan menyval och värden. r (avlägsna kontrollpanelen) -knapp Avlägsna kontrollpanelen. t Sifferknappar Välj en förinställd station (eller tjänst) genom att trycka på knappen eller lagra en station (eller tjänst) genom att hålla den inne. Välj spår när du spelar CD-skivor. Välj mappar när du spelar MP3-/WMAskivor. Välj skivor när du använder CDväxlaren. y ANGLE-knapp Ändra kontrollpanelens vinkel. u -knapp Välj band för FM/AM och DAB. SVENSKA 7

8 Grundläggande funktioner 1 Slå på strömmen Funktionsfönstret för den senast valda källan visas. 4 Välj det DSP- och ljudläge du vill ha För ytterligare information, se sidorna Välj källa SOURCE TUNER LINE-IN DAB CD CD-CH Så här snabbsänker du volymen (ATT): SVENSKA DAB: Du kan inte välja DAB som källa utan att ansluta DAB-tunern. CD: Om det inte finns någon skiva i laddningsfacket, kan du inte välja CDspelare som källa. CD-CH: Du kan inte välja CD-CH som källa utan att ansluta CD-växlaren. LINE-IN: Välj en extern komponent (se sid. 49). Tryck på knappen igen för att återställa ljudet. Så här stänger du av strömmen: Hold 3 Justera volymen Observera följande vid volyminställning: Skivor åstadkommer väldigt lite brus jämfört med andra källor. Om volymen har justerats för t.ex. radio kan högtalarna skadas av den kraftiga ökningen i ljudnivån. Var därför noga med att sänka volymen innan du börja spela skivor och justera den under uppspelningen. 8

9 Vilken information visas på skärmen? Följande information visas normalt för alla källtyper. Om du trycker på DISP på kontrollpanelen visas annan information eller en annan bild på skärmen. (Detta förklaras mer ingående under respektive källa). Aktuell källa Ljudinställningar visas omväxlande (se sidorna 26 29). Avbryta demonstrationen i teckenfönstret Apparaten levereras med demonstrationen i teckenfönstret aktiverad och startar automatiskt om inga funktioner utförs på 20 sekunder. Följ proceduren nedan för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret: 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. Aktuell källinformation visas med motsvarande ikon. Ex.: Stationsnamn (PS) och frekvens 3 Gå in i PSM-menyn. Tryck upprepade gånger på 5/ tills Demo/Link visas. 4 Välj Off. SVENSKA Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. Markör Du aktiverar demonstrationen i teckenfönstret genom att upprepa samma procedur och välja ett annat alternativ än Off i steg 4. För ytterligare information, se Så här visar du demonstrationen i teckenfönstret Demo/Link på sid

10 Ställa klockan Du kan ställa in klocksystemet på antingen 24 eller 12 timmar. 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. 6 Välj Clock Min. 7 Ställ in minuterna. 8 Välj 24H/12H. Markör 3 Gå in i PSM-menyn. 9 Ställ in 24Hours eller 12Hours (24 eller 12 timmar). SVENSKA Det senast valda menyalternativet visas (markerat) med aktuell inställning. 4 Välj Clock Hr. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 5 Ställ in timmarna. 10

11 Radiofunktioner Lyssna på radio 1 Välj Tuner 3 Söka efter en station SOURCE Den Auto Search (automatiska sökningen) börjar. Sökningen avbryts när en station påträffas. 2 Välj frekvensband (FM/AM) FM1 FM2 AM FM3 Mottagaren har tre FM-band (FM1, FM2, FM3). Du kan använda alla tre för att lyssna på FM-sändningar. Avbryta sökningen genom att trycka på samma knapp. Så här ställer du in en station manuellt Gör följande i steg 3 ovan... Hold Hold Aktivera den Manual Search (manuella sökfunktionen). sedan Välj stationsfrekvens. SVENSKA Vilken information visas på skärmen? Följande information visas normalt för alla funktioner på mottagaren. Om du trycker på DISP på kontrollpanelen visas annan information eller en annan bild på skärmen (se sidan 14). Eventuellt förinställt kanalnummer Aktuellt band se sidan 12. Stationsnamn (PS: se sidan 15) (med dess ikon) Stationens frekvens (med dess ikon) Programtypssökning (PTY-kod: se sidan 20) 11

12 Gör så här när mottagningen är dålig för en FM-stereosändning: 1 Medan du lyssnar på en FM-station... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till MODE på huvudmenyn. För att endast ta emot FM-stationer med stark signal LO/DX (Local/Distanceextreme) Om signalerna som tas emot är svaga, kan det hända att du bara hör brus. Genom att ställa in LO/DX på Local, kan du göra så att apparaten endast upptäcker stationer med tillräcklig signalstyrka. 1 Medan du lyssnar på en FM-station... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. Markör 2 Flytta markören till MODE på huvudmenyn. 3 Gå in i FM MODE-menyn. Markör SVENSKA Det senast valda menyalternativet visas (markerat) med aktuell inställning. 4 Välj Mono. 3 Gå in i FM MODE-menyn. 4 Välj LO/DX. 5 Välj On. On: Off: On Off Mottagningen förbättras, men stereoeffekten försvinner. Välj detta normalt. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 5 Välj Local. DX Local DX: För att ta emot alla stationer. -indikatorn tänds. Local: För att endast ta emot stationer med tillräcklig signalstyrka. -indikatorn tänds. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 12

13 Lagra stationer i minnet Du kan förinställa 6 stationer per band. Automatisk förinställning av FMstationer SSM (Strong station Sequential Memory) Denna funktion gäller endast FM-band. 1 Välj det FM-band (FM1 FM3) som du vill spara FM-stationerna i. FM1 FM2 AM FM3 Manuell förinställning Ex. Lagra en FM-station på 92.5 MHz som förinställd kanal nr 3 på FM1-bandet. 1 FM1 FM2 AM FM3 (FM1 i det här exemplet) 2 Ställa in en radiostation. (92.5 MHz i det här exemplet) 2 Medan du ställer in en FM-station... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 3 Visa listan över förinställda stationer för det valda bandet. Hold 3 Flytta markören till MODE på huvudmenyn. Markör De förinställda stationernas frekvenser eller namn (PS: se sidan 15) visas på listan. 4 Välj ett förinställt nummer. SVENSKA 4 Gå in i FM MODE-menyn. 5 Välj SSM. 6 Starta SSM. Om det aktuella bandet är FM kan du flytta till listan för ett annat FM band genom att trycka 4/ ( / ). 5 Lagra stationen som valts enligt steg 2. Hold (Välj 3 i det här exemplet). Lokala FM-stationer med den starkaste signalen identifieras och lagras automatiskt på det aktuella FM-bandet. 13

14 Välja förinställda radiostationer Med fjärrkontrollen kan du enkelt välja en förinställd station. 1 FM1 AM FM2 FM3 Ändra bild i teckenfönstret BACK DISP 2 Välj ett förinställt nummer (1 6). Så här väljer du en förinställd station från listan över förinställda stationer 1 Medan du lyssnar på en station... Ett fönster (se sidan 39) visas. SVENSKA Hold De förinställda stationernas frekvenser eller namn (PS: se sidan 15) visas på listan. 2 Välj ett förinställt nummer. Om det aktuella bandet är FM kan du flytta till listan för ett annat FM band genom att trycka 4/ ( / ). Klocktiden förstoras. Grafik på en del av skärmen* sedan Grafik på hela skärmen* ( Helskärmsläget kommer tillfälligt att ändras till del-läget när du använder funktionerna). Återvänder till den ursprungliga bilden. * Du kan använda din redigerade fil som grafikbild (se sidorna 32 36). 14

15 FM RDS-funktioner Söka efter särskilda program Du kan ställa in radiostationer som sänder ett visst program du vill lyssna på genom att söka efter en PTY-kod (se sid. 20). Du kan lagra 6 programtyper i listan över förinställda PTY-koder. 3 Välj en PTY-kod 1 Medan du lyssnar på en FMstation... Hold TP/PTY Genom att trycka 4/ ( / ) kan du gå över till de andra PTY-kodlistorna. 4 Starta PTY-sökning 2 Välj PTYSearch Kontrollera att PTYSearch är valt (markerat) och sedan... Listan över förinställda PTY-koder visas. PTY-sökning startar. Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in. SVENSKA Vad kan man göra med RDS? Med hjälp av RDS (Radio Data System) kan FM-stationer sända ytterligare en signal med de vanliga programsignalerna. Stationer kan till exempel sända sina namn samt information om vilka typer av program de sänder (t.ex. sport eller musik). Tack vare RDS-datamottagningen har enheten stöd för följande: Programtypssökning (PTY) Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) eller specifika program (PTY) Programsökning Nätverksspårning Automatisk spårning av samma program 15

16 Så här lagrar du särskilda programtyper i listan över förinställda PTY-koder Vid leverans är följande 6 programtyper lagrade i listan över förinställda PTY-koder Pop M Rock M Easy M Classics Affairs Varied 1 Medan du lyssnar på en station... Hold TP/PTY 6 Spara inställningen. 7 Upprepa steg 4 6 för att lagra andra PTY-koder under andra förinställda nummer. 8 Gå ur inställningarna för förinställningsminne. BACK DISP 2 Välj PTYMemory. SVENSKA 3 Gå in i inställningsbilden för PTY-minne. 4 Välj ett förinställt nummer. 5 Välj en PTY-kod. Beredskapsmottagning Det finns två typer av beredskapsmottagning TA och PTY. Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden TA Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) gör att enheten tillfälligt växlar över till trafikmeddelanden från alla källor utom AM. Om en station eller tjänst börjar sända ett trafikmeddelande visas Traffic News i teckenfönstret och enheten ställer automatiskt in stationen. Volymen ändras till den förinställda volymnivån för trafikmeddelanden TA. (Se sid. 40). Så här aktiverar du beredskapsmottagningen av TA: TP/PTY TP-indikatorn (tänds eller blinkar) Om TP-indikatorn tänds är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden TA aktiverad. 16

17 Om TP-indikatorn blinkar är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden ännu inte aktiverad. (Detta händer när du lyssnar på en FM-station utan de RDS-signaler som krävs för beredskapsmottagning av trafikmeddelanden). Du aktiverar beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden TA genom att ställa in en annan station som sänder dessa signaler. När du ställer in en sådan station slutar TPindikatorn blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden aktiverad. Så här avaktiverar du beredskapsmottagningen av TA: 3 Gå in i PSM-menyn. Det senast valda menyalternativet visas (markerat) med aktuell inställning. 4 Välj PTY Stnby (standby) 5 Välj en PTY-kod (se sidan 20). TP/PTY TP-indikatorn släcks. Beredskapsmottagning av programtyp PTY Beredskapsmottagningen av PTY gör att enheten kan växla tillfälligt till ett särskilt program (PTY: Programtyp) från alla källor utom AM-stationer. Så här aktiverar du beredskapsmottagningen av PTY Du kan välja önskad programtyp för beredskapsmottagning av PTY. När du valt en ny PTY-kod genom att följa nedanstående procedur, så aktiveras PTYberedskapsmottagning automatiskt. 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. Nu är PTY-beredskapsmottagning aktiverad med en nyligen vald PTY-kod. 6 Slutför inställningen. MENU PTY-indikatorn (tänds eller blinkar) Om PTY-indikatorn tänds är beredskapsmottagningen av programtyp aktiverad. Om PTY-indikatorn blinkar är beredskapsmottagningen av programtyp ännu inte aktiverad. Du aktiverar beredskapsmottagningen genom att ställa in en annan station som sänder dessa signaler. När du ställer in en sådan station slutar PTYindikatorn blinka och förblir tänd. Nu är beredskapsmottagningen av PTY aktiverad. SVENSKA Markör 17

18 Så här stänger du av och sätter på PTYberedskapsmottagningen När du väl har aktiverat mottagningen genom att välja en PTY-kod (se sidan 17), så kan du avaktivera och aktivera den med samma PTYkod genom att följa nedanstående procedur. 1 Medan du lyssnar på en FM-station... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till MODE på huvudmenyn. Automatisk spårning av samma program Nätverksspårning När du kör i ett område med dålig FMmottagning ställs enheten automatiskt in på en annan FM RDS-station i samma nätverk. Tanken bakom detta är att denna station eventuellt sänder samma program med en starkare signal. Vid leverans är funktionen för nätverksspårning aktiverad med alternativet AF (se nästa sida) markerat. Program A på frekvens 01 A på 05 Markör A på 03 SVENSKA 3 Gå in i FM MODE-menyn. Det senast valda menyalternativet visas (markerat) med aktuell inställning. 4 Välj PTY. 5 Stänga av eller sätta på mottagningen. PTY-kod (News, Affairs, o.s.v.) Off A på 02 Följ proceduren nedan för att ändra inställningarna för nätverksspårning: 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. A på 04 PTY-kod: Beredskapsmottagning av programtyp aktiveras för den aktuella PTY-koden. Off: Mottagningen avbryts. Markör Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 18

19 3 Gå in i PSM-menyn. 4 Välj AF-Regn L (regional). 5 Välj ett alternativ. AF AF: AF Reg: Off*: AF Reg Off Enheten växlar över till en annan station (det kan hända att du inte längre kan lyssna på samma program). AF-indikatorn tänds. Enheten växlar över till en annan station som sänder samma program. REG-indikatorn tänds. Mottagningen avbryts. Varken AF- eller REGindikatorn tänds. Följ proceduren ovan för att avaktivera nätverksspårningen, men välj Off i steg 5. Programsökning När du väljer en förinställd station ställs frekvensen för den lagrade stationen in. Om den förinställda stationen är en RDSstation händer emellertid något annat om programsökningsfunktionen är aktiverad. Om signalen från den förinställda stationen är för svag ställs enheten med hjälp av AF-datan (Alternativ Frekvens) in på en annan station (vilken eventuellt sänder samma program som den ursprungliga förinställda stationen). Följ proceduren nedan för att aktivera programsökningen: 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. SVENSKA * Visas endast när DAB AF är inställd på Off. Se sid. 56. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 3 Gå in i PSM-menyn. Markör AF- eller REG-indikatorn tänds. Forts. på nästa sida... 19

20 4 Välj P-Search. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 5 Välj On. On Off Följ proceduren ovan för att avaktivera programsökningen, men välj Off i steg 5. On: Off: Programsökningsfunktionen aktiveras. Sökningen avbryts. SVENSKA PTY-koder News: Nyheter Affairs: Särskilda program som berör nyheter och dagsaktuella frågor Info: Program som ger råd om ett stort antal ämnen Sport: Sportevenemang Educate: Utbildningsprogram Drama: Radioteater Culture: Kulturprogram Science: Program om naturvetenskap och teknik Varied: Andra programtyper, t.ex. komedier och ceremonier Pop M: Popmusik Rock M: Rockmusik Easy M: Lättlyssnat Light M: Melodiradio Classics: Klassisk musik Other M: Övrig musik Weather: Väderinformation Finance: Ekonomisk information om affärer, börshandel, aktiemarknader o.s.v. Children: Barn- och ungdomsprogram Social: Program om sociala aktiviteter Religion: Program om trosfrågor samt existentiella och etiska frågor Phone In: Debattprogram där folk kan uttrycka sina åsikter som panelmedlemmar eller genom att ringa in Travel: Program om resmål, paketresor, restips och uppslag Leisure: Program om hobbies och fritidsaktiviteter, så som trädgårdsarbete, matlagning fiske o.s.v. Jazz: Jazzmusik Country: Countrymusik Nation M: Aktuell populärmusik från landet eller regionen på landets eget språk Oldies: Klassisk popmusik Folk M: Folkmusik Document: Dokumentärer och andra typer av undersökande program 20

21 Grundläggande skivfunktioner 1 Öppna kontrollpanelen 2 Sätt i en skiva Tryck på följande knapp när enheten slagits på... Så här snabbspolar du spåret framåt eller bakåt: Hold Snabb sökning framåt. Sökning bakåt. Så här går du till nästa eller föregående spår: Till nästa spår. Till början på det spår som spelas, därefter föregående spår. Enheten drar in skivan, kontrollpanelen går tillbaka till föregående position (se sid. 43) och uppspelningen startar automatiskt. Så här avbryter du uppspelningen och matar ut skivan: Tryck på knappen igen för att kontrollpanelen ska gå tillbaka till föregående position. Så här går du till nästa eller föregående mapp: Endast MP3-/WMA-skivor: Till nästa mappar. Till föregående mappar. För mer information om konfiguration av MP3/WMA, se Om MP3- och WMA-skivor på sidan 22. SVENSKA Vilken information visas på skärmen? Följande information visas normalt för alla funktioner på mottagaren. Om du trycker på DISP på kontrollpanelen visas annan information eller en annan bild på skärmen (se sidan 25). Ikonen för en ID3 tag ( ) visas med tagen. Förfluten speltid Skivtyp 21

22 Teckenfönsterindikering när du sätter i en ljud- eller text-cd: Teckenfönsterindikeringar när du sätter i en MP3- eller WMA-skiva: Totalt antal spår Total speltid Spårnummer Totalt antal spår Skivnamn* 1 Spårnamn* 2 Totalt antal mappar Mappnummer Spårnummer SVENSKA * 1 Visas endast för text-cd-skivor och CD-skivor om de har angivits. ( No Name visas om inget namn registreras eller angivits). * 2 Visas endast för text-cd-skivor. ( No Name visas om inget namn angivits). Mappnamn* 3 Spårnamn* 3 * 3 Om ID3 Tag är satt till On (se sidan 40) så kommer ID3-tag-information visas på skärmen. Namnet på artisten/albumet visas med indikatorn (skiva) på skärmen i stället för namnet på mappen. Spårets titel visas med indikatorn (spår) i stället för spårets namn. ( No Name visas om ingen tag-information finns). Om MP3- och WMA-skivor MP3- och WMA (Windows Media Audio) spår (kallas även filer och spår ) spelas in i mappar. Roten kan liknas vid roten på ett träd. Alla spår och mappar kan länkas till roten och är också tillgängliga från roten. Om MP3- eller WMA-mappen innehåller en <jcl>-bildfil som redigerats med Image Converter Color ingår på CD-ROMskivan, kan du visa bilden i teckenfönstret när spåren i mappen spelas upp. (Se sidorna 39 och 60 för ytterligare information). Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå ROOT Hierarkie : Mapp med dess spelordning : MP3-/MWA-spår med dess spelordning 22

23 Avancerade skivfunktioner Hitta en mapp eller ett spår Denna funktion gäller bara för MP3-/WMAskivor. Hitta en mapp genom att visa listan över mappar på den aktuella skivan Denna funktion fungerar bara med hjälp av knapparna på kontrollpanelen. 1 När du spelar en skiva... Hold 2 Visa listan över spår i den aktuella mappen. Det aktuella spåret markeras. 3 Välj det spår du önskar. 2 Välj den mapp du önskar. Den aktuella mappen markeras. Om skivan innehåller fler än 6 mappar kan du även visa de andra mapplistorna genom att trycka på 4/ ( / ). 3 Spelar mappen från första spåret. Om mappen innehåller fler än 6 spår kan du även visa de andra listorna över spår genom att trycka på 4/ ( / ). Du kan gå tillbaka till mapplistan genom att trycka på BACK. 4 Börja spela spåret. Så här lokaliserar du spår (eller mappar) direkt med hjälp av fjärrkontrollen Gör så här för att välja spår (eller mapp för MP3- och WMA-skivor) 1 6: SVENSKA Hitta ett spår genom att visa listan över spår i den aktuella mappen Denna funktion fungerar bara med hjälp av knapparna på kontrollpanelen. 1 När du spelar en skiva... Hold Gör så här för att välja spår (eller mapp för MP3- och WMA-skivor) 7 (1) 12 (6): Hold Den aktuella mappen markeras. För att välja mapparna direkt med hjälp av sifferknapparna, krävs det att mapparna har tvåsiffriga nummer i början av namnen 01, 02, 03 o.s.v. 23

24 SVENSKA Välja uppspelningslägen MODE Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget. Intro Scan: Du kan spela de första 15 sekunderna av varje spår i ordning. Repeat Play: Du kan upprepa uppspelningen. Random Play: Du kan spela spåren i slumpmässig ordning. Använda uppspelningslägena 1 När du spelar en skiva... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. 2 Flytta markören till MODE på huvudmenyn. 3 Gå in i MODE-menyn. Markör 4 Välj ett av uppspelningslägena. 6 Slutför inställningen. Intro Scan-läge Läge Track : Folder* : Off : Upprepad spelning Läge Track : Folder* : Off : Spela upp inledningen av Alla spår på skivan. Under uppspelning tänds. Första spåret i alla mappar. Under uppspelning tänds. Funktionen för uppspelning av introduktionerna avbryts. Upprepad uppspelning av Aktuellt spår. Under uppspelning tänds. Alla spår i den aktuella mappen. Under uppspelning tänds. Funktionen för upprepad uppspelning avbryts. EX.: När Random (Slumpmässing uppspelning) är vald. 5 Välj det läge du önskar. Mer detaljerad information finns i tabellerna nedan. Läge för slumpmässig spelning Läge Folder* : Disc : Slumpmässig uppspelning av Alla spår i den aktuella mappen, sedan filerna i nästa mapp o.s.v. Under uppspelning tänds. Alla spår på skivan. Under uppspelning tänds. Off : Funktionen för slumpmässig uppspelning avbryts. * Folder -läget kan endast väljas för MP3- och WMA-skivor. 24

25 Spärra utmatning av skivan Du kan låsa en skiva i enheten. Kontrollpanelen kan öppnas men skivan matas inte ut. 1 När någon källa spelas... Hold Ändra bild i teckenfönstret BACK DISP (samtidigt) 2 Kontrollera att No Eject? är valt (markerat) och sedan... Ett fönster (se sidan 39) visas. No Eject blinkar i fönstret och skivan kan inte matas ut. För att låsa upp spärren upprepar du samma procedur och trycker efter Eject? är valt (markerat) i steg 2. Eject blinkar. Klocktiden förstoras. Grafik på en del av skärmen* SVENSKA Grafik på hela skärmen* ( Helskärmsläget kommer tillfälligt att ändras till del-läget när du använder funktionerna). Återvänder till den ursprungliga bilden. * Du kan använda din redigerade fil som grafikbild (se sidorna 32 36). 25

26 Inställningar av ljud Vanliga inställningar Val av DSP-lägen DSP Du kan skapa en mer akustisk ljudbild som på bio, en konserthall etc. Tillgängliga DSP-lägen: Theater / Hall / Club / Dome / Studio V.Cancel (Voice Cancel: Minskar röstljuden. Bra för inlärning av din favoritlåt Karaoke). Defeat (Avbryta DSP-läge) 1 När någon källa spelas... 4 Välj ett av DSP-lägena Avsluta EX.: När Theater är valt. Sedan MENU Sedan Ställa in effektnivån MENU Huvudmenyn visas på skärmen. \ Gå till steg 5. SVENSKA 2 Flytta markören till DSP 5 Ställ in effektnivån (1 3) 3 Gå in i DSP-menyn Markör Den valda DSP-effektnivån gäller för alla DSP-lägen utom V.Cancel. Ju högre siffra, desto starkare effektnivå. Avsluta Sedan MENU Sedan För att göra fler inställningar Det aktuella läget visas (markerat). \ Se sidan 27. Välj Defeat i steg 3 för att avbryta DSP-lägena. 26

27 Göra fler precisa inställningar för DSPlägen Du kan också göra ytterligare precisa inställningar för att erhålla bästa möjliga ljudfält i din bil. Dessa inställningar gäller för alla DSP-lägen, förutom V.Cancel. Ställa in objekt: 3 Välj position för avlyssning. All L.Front Front R.Front Antal inbyggda högtalare: Val numret för antal inbyggda högtalare i din bil 2ch eller 4ch. När du har fyra högtalare (4ch) inbyggda i din bil, val din bilstorlek (se steg 4 nedan). Avlyssningssäte: Val det avlyssningssäte där du vill lokalisera ljudet. 1 Upprepa steg 1 4 på sidan 26 för att välja ett DSP-läge (utom V.Cancel ). Tryck i steg 4. All : För alla fram- och baksäten. Front : För framsätena. R. Front : För höger framsäte. L. Front: För vänster framsäte. 4 Om du valt 4ch välj bilstorlek. Middle Large Compact 2 Välj antal inbyggda högtalare. Välj 4ch för system med fyra högtalare och 2ch för system med två högtalare. Sedan 2ch 4ch Middle : Val detta alternativ när avståndet från bakre högtalare till avlyssningssätet är nästan lika långt som avståndet mellan avlyssningssätet och främre högtalare. Large : Val detta alternativ när avståndet från bakre högtalare till avlyssningssätet är längre än avståndet mellan avlyssningssätet och främre högtalare. Compact : Val detta alternativ när avståndet från bakre högtalare till avlyssningssätet är kortare än avståndet mellan avlyssningssätet och främre högtalare. SVENSKA Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 27

28 Göra ljud naturliga Denna enhet är utrustad med två funktioner som gör ljudet mer naturligt CC-omvandlare och BBE Digital. Aktivera Kompressionskompenseringsomvandlaren (CC) CC-omvandlaren eliminerar jitter och svaj och reducerar drastiskt digital distorsion. Ljud från såväl analoga som digitala källor kan behandlas på detta sätt - därför kan du få en naturlig ljudbild från vilken källa som helst. 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. För att aktivera BBE Digital BBE Digital är en ny digital bearbetningsmetod som används för att återskapa klangen och klarheten av livemusik för inspelningar, sändningar osv. När en högtalare återger ljud, introducerar den en frekvensberoende fasförskjutning, som gör att det tar längre tid för högfrekvensljud att nå lyssnarens öra, än för lågfrekvensljud. BBE Digital justerar fasförhållandet mellan de låga, medel- och höga frekvenserna genom att lägga till en gradvis längre fördröjningstid till de lägre och medelfrekvenserna, så att alla frekvenser når lyssnarens öron samtidigt. 1 När någon källa spelas... MENU Huvudmenyn visas på skärmen. 2 Flytta markören till CCC på huvudmenyn. 2 Flytta markören till BBE på huvudmenyn. SVENSKA 3 Gå in i CCC-menyn. Markör 3 Gå in i BBE-menyn. Markör 4 Välj On. On Off När CCC har aktiverats, lyser CCCindikatorn gult i teckenfönstret. Välj Off för att stänga av CComvandlaren. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 4 Välj effektnivån. Ju högre siffra, desto starkare effektnivå. När BBE har aktiverats, lyser BBE indikatorn grönt (med dess aktuella nivå) i teckenfönstret. Välj Off för att stänga av BBE Digital. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. Off

29 Välja förinställda ljudlägen EQ Du kan välja ett ljudläge som passar musikgenren. Tillgängliga ljudlägen: Hard Rock / R&B / Pop / Jazz / Dance / Country / Reggae / Classic User 1 / User 2 / User 3 Flat (Det aktuella ljudläget avaktiveras utan att något nytt aktiveras) 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. Lagra egna ljudlägen Du kan justera ljudlägena och lagra dessa ändringar i minnet. 1 Upprepa steg 1 4 i vänstra spalten för att välja ett ljudläge du vill justera... 2 Utför inställningar enligt dina önskemål. 2 Flytta markören till EQ på huvudmenyn. 3 Gå in i EQ-menyn (equalizer). Markör 1) Tryck på 4 ( ) eller ( ) för att välja frekvensband 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1kHz, 2.4kHz, 6kHz, 12kHz. 2) Tryck på 5 (upp) eller (ned) för att ställa in nivån på valt frekvensband inom intervallet 05 till ) Upprepa steg 1) och 2) om du vill ställa in andra frekvensband. 3 Avsluta inställningen. SVENSKA Det aktuella läget visas (markerat). 4 Välj (markera) ett av de förinställda EQlägena. 4 Välj (markera) ett av användarlägena (User 1, User 2 eller User 3) som du vill spara dina inställningar i. sedan EX.: När Jazz är valt. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. Memory visas ett tag. För ytterligare information om inställningen av varje ljudläge, se sidan

30 Ljudinställningar Förinställningar Ställa in den grundläggande ljudmenyn SEL 1 När någon källa spelas... 5 Justera alternativet MENU Huvudmenyn visas på skärmen. Så här justerar du in fader och balans: 2 Flytta markören till SEL Markör Så här väljer du gränsfrekvensen och justerar baselementets uteffektnivå: SVENSKA 3 Gå in i SEL-menyn Den senast valda läget visas (markerat). Så här justerar du ingångsnivån för respektive källa: 4 Välj ett inställningsalternativ EX.: När Sub Out (subwoofer output) är valt. Stänga menyfunktionerna MENU Tryck för att komma till undermenyerna för Sub Out och Fad/ Bal. Sedan 30

31 Så här justerar du fader och balans Fad/Bal: Justera fadern balansen i utljudet mellan de bakre och främre högtalarna. Överst endast fram Nederst endast bak Justera balansen balansen i utljudet mellan höger och vänster högtalare. Vänster endast vänster Höger endast höger Så här justerar du ingångsnivån för respektive källa VolAdjust: Denna inställning krävs för samtliga källor förutom FM. Innan du gör inställningen väljer du den källa som du vill justera. När du är färdig med justeringen lagras den i minnet. Volymen höjs och sänks automatiskt till inställd nivå när du byter källa. Se till att inställningen matchar ljudnivån för FM. 5 (min.) till +5 (max.) Så här justerar du uteffekten för baselementet Sub Out: Välj lämplig gränsfrekvensnivå för det anslutna baselementet. High: Frekvenser över 115 Hz går inte vidare till baselementet. Middle: Frekvenser över 85 Hz går inte vidare till baselementet. Low: Frekvenser över 55 Hz går inte vidare till baselementet. SVENSKA Justera baselementets uteffektnivå. 0 (min.) till 8 (max.) 31

32 Grafiska teckenfönster Grundläggande funktioner Innan du börjar nedanstående procedur förbereder du en CD-R-skiva med stillbilder och animationer (filmer). Med Image Converter Color, som ingår på CD-ROM-skivan, kan du skapa egna bilder animationer (den medföljande CD:n innehåller exempelbilder och exempelanimationer). 4 Flytta markören till PICT Markör 5 Gå in i PICT-menyn 1 Öppna kontrollpanelen Tryck på följande knapp när enheten slagits på... Den senast valda funktionen visas (markerat). SVENSKA 2 Sätt i en CD-R-skiva Enheten drar in skivan och kontrollpanelen går tillbaka till föregående position (se sid. 43). Om skivan innehåller kompatibla ljudfiler börjar uppspelningen. 3 Öppna huvudmenyn 6 Välj alternativ EX.: När Download är valt För att ladda ner en fil/filer \ Download (se sidan 33): Endast möjligt när källan är CD. För att ta bort en fil/filer \ Delete (se sidan 34) För att ta bort alla lagrade filer \ AllDelete (se sidan 36) MENU Obs! Bildkvaliteten av den nerladdade animationen (filmen) kan försämras när den visas på mottagarens skärm (jämfört med dess kvalitet på en persondator). 32

33 VIKTIGT! Se anvisningen eller handboken till färgbildsomvandlaren som finns på den medföljande CD- ROM-skivan. Stillbilder ska ha förlängningskoden <jcl>, och animeringar ska ha förlängningskoden <jca> i sina filnamn. Observera följande innan du laddar ner eller raderar filerna: Ladda inte ner filer medan du kör. Stäng inte av tändningslåset i bilen när du laddar ner eller raderar en fil.* Avlägsna inte kontrollpanelen när du laddar ner eller raderar filer.* * Om du gör det utförs inte nerladdningen eller raderingen av filen korrekt. Nerladdning av filer Ladda ner en animation (som maximalt kan bestå av 55 bilder) eller stillbilder (totalt 18 stillbilder: om en bildruta var se även sidan 61) som kan användas på den grafiska skärmen. Det tar lång tid att ladda ner animationer. För ytterligare information, se sidan 61. Se sidan 36 för hur du aktiverar de nerladdade filerna. 1 Upprepa steg 1 till 6 på sidan 32 (välj Download i steg 6 ). Nerladdning är endast möjligt när källan är CD. Om en annan källa än CD är vald kommer Download inte att visas i PICT-menyn. 2 Välj filtyp antingen Picture <jcl> eller Movie <jca>. sedan 3 Välj (markera) en mapp där den önskade filen finns. Om skivan innehåller fler än 6 mappar kan du även visa de andra mapplistorna genom att trycka på 4/ ( / ). sedan Listan över filer visas. 4 Välj (markera) en fil som du vill ladda ner. Om mappen innehåller fler än 6 filer kan du även visa de andra fillistorna genom att trycka på 4/ ( / ). sedan SVENSKA En bild där du kan bekräfta visas. Listan över mappar visas. Endast mappar som innehåller den valda filtypen <jcl> eller <jca> visas. Forts. på nästa sida... 33

34 5 Nerladdning av filen. När nerladdningen är färdig visas fillistan igen. Ta bort filer Du kan ta bort filer medan du spelar från vilken källa som helst. För att ta bort bilderna en och en 1 Upprepa steg 3 till 6 på sidan 32 (välj Delete i steg 6 ). 2 Välj Picture. 6 Ladda ner fler filer om du vill. Så här väljer du filer från samma mapp: sedan Sedan Så här väljer du filer från en annan mapp: BACK DISP sedan Upprepa steg 3 till 5. 3 Välj Delete. SVENSKA För att ändra filtyp Picture <jcl> eller Movie <jca> för nerladdning, gå ut från menyfunktionen genom att trycka på MENU, börja sedan om från början. Sedan Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. Listan över filer visas. 4 Välj (markera) en fil som du vill ta bort. Om fler än 6 filer lagrats kan du visa de andra listorna med filer genom att trycka på 4/ ( / ). sedan En bild där du kan bekräfta visas. 34

35 5 Borttagning av filen. 4 Borttagning av alla bilder. När alla bilder är borttagna visas PICT-menyn igen. När filen är borttagen visas fillistan igen. Om PICT-menyn visas finns det inte fler filer lagrade. \ Tryck på MENU. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. 6 Radera fler filer vid behov. Upprepa steg 4 och 5. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. Så här raderar du lagrade animationer 1 Upprepa steg 3 till 6 på sidan 32 (välj Delete i steg 6 ). 2 Välj Movie. För att radera alla lagrade bilder på en gång 1 Upprepa steg 3 till 6 på sidan 32 (välj Delete i steg 6 ). 2 Välj Picture. Se steg 2 i den föregående beskrivningen. 3 Välj AllDelete. Sedan Sedan En bild där du kan bekräfta visas. 3 Borttagning av animationen. När alla animationer är borttagna visas PICT-menyn igen. SVENSKA Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. En bild där du kan bekräfta visas. 35

36 Radera alla filer Du kan radera alla lagrade filer (bilder och animationer) på en gång. 1 Upprepa steg 3 till 6 på sidan 32 (välj AllDelete i steg 6 ). 4 Välj Pict. Sedan 2 Bekräfta ditt val. 5 Välj grafiktyp Picture, Movie eller Slideshow. En bild där du kan bekräfta visas. SVENSKA 3 Borttagning av alla lagrade filer. När alla filer är borttagna visas PICT-menyn igen. Tryck MENU igen för att gå ur menyfunktionen. Aktivera nerladdade filer 1 När någon källa spelas... Huvudmenyn visas på MENU skärmen. Picture: Movie: An av de lagrade bilderna visas på skärmen. \ Gå till steg 6. En av animationerna visas på skärmen. \ Gå till steg 6. Slideshow: Alla lagrade bilder visas i tur och ordning på skärmen (UserSlide). \ Gå till steg 7. 6 Om du har valt Picture eller Movie i föregående steg, välj den filtyp du önskar. 2 Flytta markören till PSM på huvudmenyn. Välj Default för att aktivera den förinstallerade filen. 7 Slutför inställningen. Markör 3 Gå in i PSM-menyn. 36

37 Allmänna inställningar PSM Grundläggande funktioner Du kan ändra standardinställningarna för (PSM)-objekten i nedanstående tabell. Se Aktivera nerladdade filer på sidan 36 för hur du ändrar inställningarna i Pict - menyn. 1 När någon källa spelas... 4 Välj ett PSM-alternativ MENU Huvudmenyn visas på skärmen. Ex: Scroll är valt. 5 Ändra eller justera inställningen 2 Flytta markören till PSM Markör 6 Ändra eller justera andra PSM-alternativ SVENSKA 3 Gå in i PSM-menyn Om det är nödvändigt, upprepa steg 4 och 5 för att ändra inställningarna för andra PSMalternativ. Det senast valda menyalternativet visas (markerat) med aktuell inställning. Stänga menyfunktionerna MENU 37

38 PSM-objekt Tillgängliga inställningar Ursprungsinst Se sid. Demo/Link Demo/ImageLink Demo ImageLink Off Demo 9, 39 WallPaper Standard1 Standard2 Bakgrundsbild Standard3 Window1 Window2 Window Fönster Window4 Window3 Pict Slideshow Bild Picture Movie Standard1 Window1 Picture Clock Hr Klocka-timme 0 23 (1 12) 0 (0:00) 10 Clock Min Klocka-minut (0:00) 10 24H/12H 12 eller 24-timmars visning 12Hours 24Hours 24Hours 10 Auto Adj Scroll Dimmer Bright Automatisk klockinställning Rullningsläge Dimmer Ljusstyrka Off Once Auto Off On 1 8 On Auto Off On Once Auto ID3 Tag Informationsvisning Off On On 40 SVENSKA PTY Stnby AF-Regn L PTY beredskap Alternativ frekvens-/ regionaliserings-mottagning 29 programtyper (se sid. 20) AF AF Reg Off * 1 News AF TA Volume Trafikmeddelandevolym Volume (eller Volume 00 30) * 2 Volume P-Search Programsökning Off On Off 20 IF Filter Mellanfrekvensfilter Wide Auto Auto 40 DAB AF * 3 Alternativ frekvens för DAB Off On On 56 Announce * 3 Beredskapsmottagning av meddelanden 9 meddelandetyper Travel 54 Beep Pipljud Off On On 41 Telephone Amp Gain Telefondämpning Förstärkning Muting1 HighPower Muting2 Off Low Power Off Off HighPower * 1 Visas endast när DAB AF är inställd på Off. * 2 Beroende på Amp Gain förstärkarens regleringsinställning. * 3 Visas endast när en DAB-radio är ansluten. 38

39 Så här visar du demonstrationen i teckenfönstret Demo/Link Om ingen funktion utförs under 20 sekunder startar demonstrationen automatiskt. Demo: Teckenfönsterdemonstrationen (animationen) visas. ImageLink:En stillbild som ingår i MP3-/ WMA-mappen visas under uppspelningen av spåren i mappen (se sid. 22). Off: Avbryter demonstrationen i teckenfönstret. När du har valt ImageLink Inget ljud kommer ut ( PLEASE WAIT visas på displayen) medan en bild i en MP3-/WMA-mapp läses in. Visa ett mindre fönster på skärmen Window Du kan visa nivåmätare eller bilder i fönstret. Tryck upprepade gånger på DISP för att visa fönstret. Exemplen nedan visas för uppspelning av skiva. Window1: Window2: Välj bakgrundsbild WallPaper Du kan välja skärmens bakgrundsbild enligt följande. Exemplen nedan visas för uppspelning av skiva. Standard1: Window3: Window4: SVENSKA Standard2: Standard3: Så här justerar du klockan automatiskt Auto Adj Vid leverans är klockan inställd på automatisk justering med hjälp av CT-datan (klocktidsdatan) i RDS-signalen. On: Den automatiska klockjusteringen aktiveras. Off: Justeringen avbryts. 39

40 Så här väljer du rullningsläge Scroll Om inte all textinformation kan visas samtidigt rullar den fram istället. Once: När skivinformation visas: rullar informationen fram endast en gång. När DAB-text visas: bläddrar fram detaljerad DAB-text. Auto: När skivinformation visas: upprepas rullningen (i femsekundersintervaller). När DAB-text visas: bläddrar fram detaljerad DAB-text. Off: När skivinformation visas: avbryts rullningsläget. När DAB-text visas: visar endast eventuella rubriker. Så här aktiverar/avaktiverar du faktavisningen ID3 Tag MP3- och WMA-spår kan innehålla filinformation, s.k. Tag, som innehåller information om albumnamn, artist, spårtitel o.s.v. On: Information visas när du spelar MP3- eller WMA-spår. Off: Informationsvisningen avbryts. Endast mapp- och spårnamn visas. Endast för MP3-spår: det finns två versioner ID3v1 (ID3 Tag version 1) och ID3v2 (ID3 Tag version 2). Om både ID3v1 och ID3v2 är inspelade visas ID3v2. SVENSKA Även om bläddringsläget är inställt på Off, kan du bläddra fram i teckenfönstret genom att trycka på DISP i mer än en sekund. Välja dimmer-läge Dimmer När du sätter på strålkastarna, dämpas teckenfönstret och knappillumineringen automatiskt (automatisk dämpning). Auto: Aktivera den automatiska dämpningen. Off: Den automatiska dämpningen avaktiveras. On: Aktiverar alltid dämpningen. Ändra teckenfönstrets ljusstyrk Bright Du kan justera ljusstyrkan så att teckenfönstret blir klart och tydligt. Så här ställer du in volymen för trafikinformation TA Volume Du kan förinställa volymen för beredskapsmottagning av trafikmeddelanden TA. När ett trafikprogram tas emot ändras volymen automatiskt till den förinställda nivån. Så här ändrar du FM-radions selektivitet IF Filter Ibland kan närliggande stationer störa varandra, vilket leder till brus. Auto: När denna typ av störning inträffar höjer radions selektivitet automatiskt så att störningsbruset försvagas (men då försvinner också stereoeffekten). Wide: Mottaglig för störningar av närliggande stationer, men utan att ljudkvaliteten försämras och utan att stereoeffekten försvinner. 40

41 Att slå tangenttonen på/av Beep Det går att slå av tangenttonen om du inte vill höra ett pipande ljud varje gång en knapp trycks in. On: Aktiverar tangenttonen. Off: Invaktiverar tangenttonen. Så här väljer du telefondämpning Telephone Det här läget är endast tillgängligt med ett mobiltelefonsystem är anslutet. Beroende på telefonsystem väljer du antingen Muting1 eller Muting2, för att dämpa ljudet från enheten (uppspelningen av skivan pausas). Muting1: Välj denna inställning om den stänger av ljudet när den aktuella mobiltelefontypen används. Muting2: Välj denna inställning om den stänger av ljudet när den aktuella mobiltelefontypen används. Off: Telefondämpningen avbryts. Så här väljer du förstärkarens regleringsinställning Amp Gain Du kan ändra maxvolymen för enheten. När högtalarnas maxeffekt understiger 50 W väljer du Low Power för att förhindra att de tar skada. HighPower:Du kan ändra volymen från 0 till 50. Low Power:Du kan ändra volymen från 0 till 30. Off: Stänger av den inbyggda förstärkaren. (Ljud sänds endast ut genom externa förstärkare som är anslutna till LINE OUT/ SUBWOOFER OUT-uttagen). Du kan använda följande tabell för att föra anteckningar över dina egna PSMinställningar. Demo/Link WallPaper Window Pict Clock Hr Clock Min 24H/12H Auto Adj Scroll Dimmer Bright ID3 Tag PTY Stnby AF-Regn L TA Volume P-Search IF Filter DAB AF Announce Beep Telephone Amp Gain SVENSKA 41

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-LHX502/KD-LHX501 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD. Detachable SVENSKA DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LHX50/KD-LHX50 Detachable T/P SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-SC900R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SC900R KD-SC900R SVENSKA DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation

Διαβάστε περισσότερα

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-G202/KD-G201 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-G202/KD-G201 KD-G202 KD-G202 KD-G201 KD-G201 Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97- () Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullan m Talimatlar SE GR TR RM-VL600T 007 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 4-117-855-41 (1) Integrated Remote Commander Bruksanvisning Οδηγίες λειτουργίας Kullanım Talimatları SE GR TR RM-VL610T 2008 Sony Corporation Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z

DUBBEL DIN-DVD-MULTIMEDIASTATION MET 6,2 6,2 AANRAAKSCHERMBEDIENING STACJA MULTIMEDIALNA DVD W FORMACIE 2-DIN Z Bruksanvisning och Installationshandbok Gebruikershandleiding en Installatiegids Podręcznik użytkownika oraz instrukcja instalacji Εγχειρίδιο κατόχου και εγχειρίδιο εγκατάστασης VX401E VZ 401E DUBBEL-DIN

Διαβάστε περισσότερα

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W

Home Theatre System. Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Instrukcja obsługi. δηγίες λειτ υργίας (1) HT-CT550W 4-269-874-42(1) Home Theatre System Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instrukcja obsługi Bruksanvisning δηγίες λειτ υργίας SE DK FI PL NO GR HT-CT550W Sony Corporation Printed in Malaysia

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E

LCD Colour TV. LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E KLV-V32A10E KLV-V40A10E 2-629-166-34(1) LCD Colour TV KLV-V32A10E/KLV-V40A10E LCD Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Διαβάστε περισσότερα

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß 50273774 LE24350-B 20140228v1 Imtron GmbH Wankelstrasse 5 D-85046 Ingolstadt C Περιεχόμενα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du vara snäll och hjälpa mig? Παράκληση για βοήθεια Talar du engelska? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Talar du _[språk]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jag talar inte _[språk]_.

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές σουηδικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες Γενικά Το iaudio είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της COWON SYSTEMS inc, Aυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Διαβάστε περισσότερα

(a) Individually finned tubes (b) flat (continuous) fins on an array of tubes

(a) Individually finned tubes (b) flat (continuous) fins on an array of tubes (a) Individually finned tues () flat (continuous) fins on an array of tues Eample Fins Fins on Stegosaurus 3 Rektangulär fläns, Rectangular fin. Z t d t f 4 Rektangulär fläns, Rectangular fin. Z t d t

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών

χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών dk Οδηγίες Bedienungsanleitung χρήσης συσκευής προβολής φωτογραφιών Πριν την εγκατάσταση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος και τον τρόπο χρήσης του. I. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Bäste herrn, Dear Sir, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa fru, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Bästa herr eller fru, Dear Madam, Dear Sir / Madam,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας

Μουσικό εφέ Χρόνος αναπαραγωγής Ένδειξη µπαταρίας Κωδ: ΡΟΚ-ΘΡ ROCK N THRU TIME DIGITAL MUSIC PLAYER MP3 & WMA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MP3&WMA/FM/REC/USB Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν να συνδέσετε, λειτουργήσετε ή ρυθµίσετε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 0 8-6 1 2 3 4 8 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

Orlando MP

Orlando MP Radio CD MP3 WMA Orlando MP46 7 646 480 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο πάτημα: Σίγαση (Mute) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6 Μενού Επισκόπηση μέσων...8 Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης...9

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ DANCE Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Ραδιόφωνο.............................. Ραδιόφωνο - Γενική άποψη.................. Σημαντικές πληροφορίες.....................

Διαβάστε περισσότερα

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personligt Brev. Brev - Adress. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Adress Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard engelskt adressformat:, företagets

Διαβάστε περισσότερα

STIHL MSA 160 T. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning. Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania

STIHL MSA 160 T. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning. Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Használati utasítás οδηγίες χρήσης Instrukcja użytkowania S Skötselanvisning 1-42 f Käyttöohje 43-85 d Betjeningsvejledning 86-128

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM MP3 STICK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Energy MP3 Stick, ένα MP3 player με ενσωματωμένο ραδιόφωνο για να ακούτε την μουσική σας. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Bäste herrn, Bästa

Διαβάστε περισσότερα

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP

Milano MP Monte Carlo MP San Remo MP Radio CD MP3 WMA Milano MP26 7 646 170 310 Monte Carlo MP26 7 646 165 310 San Remo MP26 7 646 160 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 2 Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MH6500 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 6.5-INCH WIDE COLOR MONITOR 6,5 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 6,5-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 6,5-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 6,5" KV-MH6500 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Alicante MP Sevilla MP

Alicante MP Sevilla MP Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Στοιχεία χειρισμού 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Grekiska-Engelska Lyckönskningar : Giftermål Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑυΙΑΣ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Birger Jarlsgatan 92, 114 20 Stockholm Tel. 08-612 34 81 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 E-mail Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT)

SC Surround Sound Card (714DX 7.1 SOUND EXPERT) Πληροφορίες προϊόντος A: Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι B: Ψηφιακή είσοδος και έξοδος S/PDIF C: Εσωτερικές αναλογικές είσοδοι C A B Εγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση: Αν έχετε κάρτα ήχου στο σύστηµά σας,

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in

Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in Carradio CD-player with USB-port, Cardreader and Front line-in ACAC105UC User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 23 FR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) 2 Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1 Πανεπιστήµιο Γκέτεµποργκ/Göteborgs Universitet Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα B2, NY1212 kurs B2, NY1212 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008.. Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ BLUETOOTH ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αναπαραγωγέα πολυμέσων της εταιρίας μας. Για να λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα BeoVision 8 Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län

MILJÖKVALITETSNORMER Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Länsstyrelsen i Västmanlands län MILJÖKVALITETSNORMER Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 MILJÖKVALITETSNORMER Datum Diarienummer Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

Διαβάστε περισσότερα

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα BeoSound 4 Συμπλήρωμα Σύστημα μενού Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό του BeoSound 4. Λόγω νέου λογισμικού, το μουσικό σας σύστημα έχει εξοπλιστεί με νέα χαρακτηριστικά. Το σύστημα μενού

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design and Quality IKEA of Sweden SUOMI 4 SVENSKA 21 ESPAÑOL 38 ITALIANO 55 POLSKI 72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 89 SUOMI http://ikea-club.com.ua 4 Sisältö 1 Tärkeää...5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 Ηχοσύστηµα Μini Hi-Fi Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-720UZ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Q sound.vision.soul. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD. έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Q sound.vision.soul. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD. έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών ΕΛΛΗΝΙΚΑ Q MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm Page 1 Monday, May 26, 2003 12:29 PM έκτης AV/DVD player µε οθόνη 6,5 ιντσών Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης AVH-P6500DVD Q sound.vision.soul MAN-AVH-P6500DVD-GR.fm Page 2 Monday, May

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1) Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-62 (1) Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer)

Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) GREKISK EPIGRAFIK 2 Datering av inskrifter Exakta dateringar breda dateringar (50 år eller mer) Datering via: - eponym ämbetsman Obs. att året inte börjar samtidigt som vårt år - vad innebär det? Ex. 203/2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

(b) flat (continuous) fins on an array of tubes

(b) flat (continuous) fins on an array of tubes (a) Individually finned ues () fla (coninuous) fins on an array of ues Eample Fins Fins on Segosaurus 3 Rekangulär fläns, Recangular fin. Z d f 4 Rekangulär fläns, Recangular fin. Z d f d αc d λ ( f )

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης

ES GR SE NL. Installation. Solar Charge Regulator. Regulador solar de carga. Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης ES GR SE NL Installation FOX-360 Solar Charge Regulator Regulador solar de carga Solar laddningsregulator Ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης Laadstroomregelaar 0 Síntesis Orificios de sujeción Pantalla Teclas

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε. 1 Πατήστε ή. 2 Αγγίξτε AM ή FM. Χρήση του ραδιοφώνου. Συντονισμός σταθμού. Χρήση του ραδιοφώνου. Ακρόαση ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Χρήση του ραδιοφώνου Συντονισμός σταθμού ΠPOΦYΛAΞH Εάν η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί (για επισκευές στο όχημα ή για την αφαίρεση της κύριας μονάδας), όλοι οι σταθμοί που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända

Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο, Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända - Inledning Kære Hr., Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Kære Fru., Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Kære Hr./Fru., Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Linear PCM Recorder PCM-M10

Linear PCM Recorder PCM-M10 4-162-328-33(1) Linear PCM Recorder Οδηγίες λειτουργίας Έναρξη Βασικές λειτουργίες Άλλες λειτουργίες εγγραφής Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής Επεξεργασία κομματιών Πληροφορίες για τη λειτουργία του μενού

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic FM1-FM2-LW-MW RF-3700. Οδηγίες Χρήσης. info@intertech.gr

Panasonic FM1-FM2-LW-MW RF-3700. Οδηγίες Χρήσης. info@intertech.gr Panasonic Φορητό ραδιόφωνο FM1-FM2-LW-MW RF-3700 Οδηγίες Χρήσης International Technologies Κεντρικά γραφεία: Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300 Panafax: 210.9648.588 info@intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα