European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή"

Transcript

1 Δπίζθεςε ζηελ Βειγηθή Φπιαθή Saint Gilles Σηα πιαίζηα ηεο Σπλάληεζεο ηεο Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίνπ Τνκέα ζηηο Βξπμέιιεο 11-12/5/2010 European Public Service Unions Prison Service Meeting 1) Δηζαγσγή Η θπιαθή Saint-Gilles, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ Carmes θπιαθή ηνπ Sablon, ρηίζηεθε κεηαμχ 1878 θαη 1884 θαη ήηαλ ην έξγν ηνπ κεραληθνχ Francois Derré θαη ηνπ αξρηηέθηνλα Joseph Dumont. Η θπιαθή είλαη κία θαζαξά Tudor ζηπι πνπ κνηάδεη κε κεζαησληθφ θάζηξν ή θξνχξην θαη ρηίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο ησλ εγθιεκαηνιφγσλ ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ηνπ ηφηε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ησλ θπιαθψλ Eduard Ducpetiaux ( ). Σήκεξα ε θπιαθή είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπ Βειγίνπ θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζεσξείηαη θέληξν θαιιηηερληθήο θαη θνηηεηηθήο δσήο θαη ε πεξηνρή ηδηαίηεξα αθξηβή. Απφςεηο ηεο θπξίαο εηζφδνπ 2) Δίζνδνο ζηελ θπιαθή Η θχξηα είζνδνο ηεο θπιαθήο είλαη κία παξαδνζηαθή, κεζαησληθή, βαξηά μχιηλε πφξηα. Δμσηεξηθά ηεο εηζφδνπ ππάξρεη θνπδνχλη θαη θάκεξα παξαθνινχζεζεο ζην πάλσ δεμί κέξνο. Γελ ππάξρεη ρψξνο αλακνλήο επηζθεπηψλ. Η πχιε αλνίγεη κε έλαλ ζχξηε απφ ην εζσηεξηθφ. Μφιηο εηζέιζεηο απφ ηελ πχιε ακέζσο δεμηά είλαη ε είζνδνο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ησλ θξαηνπκέλσλ, φπνπ ππάξρεη γξαθείν κε άζξαπζην ηδάκη κε ηνλ ππάιιειν ηνπ επηζθεπηεξίνπ. Ο ππάιιεινο αλνίγεη ηελ πφξηα εηζφδνπ ησλ επηζθεπηψλ εζσηεξηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ επηζθέπηε, θαζψο ππάξρεη παξάζπξν κε εγθνπέο γηα ηελ ζπλνκηιία θαη κία ζρηζκή γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Όιεο νη θαηαρσξήζεηο θαη ν 1

2 αξηζκφο εηζφδνπ ζηνλ επηζθέπηε δίλνληαη κέζσ ππνινγηζηή απφ ηνλ ίδην ππάιιειν. Αξηζηεξά ηεο θπξίαο εηζφδνπ θαη ελψ βξίζθεζαη κέζα ζηνλ πξνζάιακν αλακνλήο εηζέξρεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο. Καη εδψ ππάξρεη ππάιιεινο πνπ θαηαγξάθεη ηηο ψξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ππάξρεη ρψξνο αλακνλήο θαη ρψξνο φπνπ ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα θιεηδψζεη ζε αηνκηθφ θνπηί κε δηθφ ηνπ θιεηδί ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. Απαγνξεχνληαη γηα ην πξνζσπηθφ φπσο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο θηλεηά ηειέθσλα θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κεράλεκα πχιε αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, αληίζηνηρν κε απηφ ησλ αεξνδξνκίσλ. Τν ίδην ππάξρεη θαη ζηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ καο θαη ηελ παξαθξάηεζε ησλ ηαπηνηήησλ καο έγηλε θαη επηθαλεηαθφο ζσκαηηθφο έιεγρνο απφ ππάιιειν. Μεηά ηνλ έιεγρν θαη νη δχν είζνδνη νδεγνχλ ζε έλα κηθξφ πξναχιην θαη απφ εθεί ζε αίζνπζα αλακνλήο γηα επηζθέπηεο. 3) Δίζνδνο ζην εζσηεξηθό ηεο θπιαθήο Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή κηθξή αλακνλή ηνπο επηζθέπηεο ηνπο παξαιακβάλεη ππάιιεινο θαη ηνπο νδεγεί ζηελ αίζνπζα επηζθεπηεξίσλ. Δκείο νδεγεζήθακε απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο πξνθεηκέλνπ λα καο μελαγήζεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Αθνινπζεί πφξηα θαη θηγθιίδα ειέγρνπ κε ππάιιειν πνπ ηελ ειέγρεη εζσηεξηθά κε θιεηδί θαη κε θνπκπί (απηφκαηε). Να ζεκεησζεί φηη ελψ ππήξρε ν ππεχζπλνο βάξδηαο πνπ καο ζπλφδεπε, θακία πφξηα ή θηγθιίδα δελ κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε αλ δελ επηδεηθλχακε ηελ εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πξψηα ζπλαληάο ηα γξαθεία αθξνάζεσλ ησλ δηθεγφξσλ. Κάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ ζπλήγνξφ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαζεκεξηλά. Σην γξαθείν φπνπ ζπλαληάηαη ν δηθεγφξνο κε ηνλ θξαηνχκελν απαγνξεχεηαη λα βξίζθεηαη θάπνηνο άιινο κέζα, αθφκα θαη ην πξνζσπηθφ εθηφο θαη αλ ην δεηήζεη θάπνηνο απφ ηνπο δχν. Ο ππάιιεινο φκσο κπνξεί λα παξαθνινπζεί εμσηεξηθά απφ ηελ πφξηα, απφ ην παξαζπξάθη πνπ ππάξρεη, ρσξίο φκσο λα αθνχεη ηελ ζπλνκηιία. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ν ππάιιεινο δηελεξγεί επηθαλεηαθφ ζσκαηηθφ έιεγρν ζηνλ θξαηνχκελν, παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ θαη κεηά ν ζπλήγνξνο κπνξεί λα απνρσξήζεη. Μφιηο απνρσξήζεη, ν θξαηνχκελνο νδεγείηαη ζε μερσξηζηφ δσκάηην έξεπλαο φπνπ ηνπ γίλεηαη επηπιένλ ελδειερήο έξεπλα. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο θπιαθήο παξαθνινπζνχληαη απφ έλα θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν 2

3 αθξηβψο (control room), φπνπ βηληενζθνπνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη φιεο νη θηλήζεηο, αθφκα θαη κέζα ζηελ πηέξπγα. 4) Γξαθεία Γηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ Μεηά ηα γξαθεία επηζθεπηεξίσλ αθνινπζνχλ ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Τα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο είλαη κεγάια θαη έρνπλ έσο 6 ζέζεηο εξγαζίαο ην θάζε έλα. Τα γξαθεία ησλ ςπρνιφγσλ, ησλ εγθιεκαηνιφγσλ, ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ έρνπλ παξαζπξάθη φπνπ ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη φηαλ βξίζθεηαη θξαηνχκελνο κέζα ζην γξαθείν. Να ζεκεησζεί φηη νη ζπλαληήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπλήζσο δελ γίλνληαη ζηα γξαθεία ηνπο, αιιά ζε αίζνπζα αθξνάζεσλ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο πηέξπγαο φπνπ θξαηνχληαη. 5) Πηέξπγεο θξαηνπκέλσλ Η θπιαθή δέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππνδίθνπο θξαηνπκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη πξνεγεζεί θξάηεζε ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ ζηελ θπιαθή Forest ηνπ Βειγίνπ. Σηελ θπιαθή ππάξρνπλ πέληε πηέξπγεο θαη θάζε πηέξπγα έρεη 2 νξφθνπο θαη ην ηζφγεην. Δπαθή ησλ θξαηνπκέλσλ απφ πηέξπγα ζε πηέξπγα θαη κεηαμχ ησλ νξφθσλ δελ κπνξεί λα γίλεη. Ο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ αλέξρεηαη ζηα 500 άηνκα θαη ην πνζνζηφ ππεξπιήξσζεο ηεο θπιαθήο είλαη 112%. Υπάξρεη πηέξπγα λενεηζεξρνκέλσλ θξαηνπκέλσλ φπνπ θξαηνχληαη απφ 1 έσο 3 κήλεο ππνρξεσηηθά φινη νη λενεηζεξρφκελνη θαη θαηφπηλ νδεγνχληαη ζε άιιεο πηέξπγεο αλαιφγσο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ηπρφλ ζα θάλνπλ. Η κία πηέξπγα αλαθαηλίδνληαλ πιήξσο θαη ήηαλ θιεηζηή. Τα θειηά είλαη θαηά θχξην ιφγν αηνκηθά, θαζψο έηζη πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σε πεξηπηψζεηο ππεξπιήξσζεο ή ιφγσ ηεο αλαθαίληζεο ηα θειηά κεηαηξέπνληαη αλά δχν αηφκσλ. Κάζε θειί έρεη δηθφ ηνπ κηθξφ ςπγείν, ηειεφξαζε κπνξεί λα λνηθηάζεη απφ ηελ ππεξεζία ν θάζε θξαηνχκελνο κε 25 επξψ αλά κήλα, ην θξεβάηη είλαη μχιηλν, φπσο επίζεο θαη ε ληνπιάπα, ηξαπέδη, θαξέθια θαη ζεξβίηζην. Όια ηα θειηά έρνπλ παξάζπξα πνπ αλνίγνπλ επάιιεια γηα ηνλ αεξηζκφ, αιιά έρνπλ θάγθεια θάζεηα θαη παξάιιεια. Ξερσξηζηή ηνπαιέηα θαη κπάληα δελ ππάξρνπλ ζηα θειηά, ππάξρεη κφλν ιεθάλε αθφδεπζεο ρσξίο απηή λα ρσξίδεηαη απφ ην ππφινηπν θειί, ρσξίδεηαη φκσο κε έλα μχιηλν πξνζηαηεπηηθφ. Τα πεξηζζφηεξα θειηά είλαη ζπληεξεκέλα, βακκέλα θαη θαζαξά. Σε θάζε πηέξπγα ππάξρνπλ θνηλά κπάληα, φπνπ νη θξαηνχκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ κπάλην 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, 3

4 ππάξρνπλ 2 θαξηνηειέθσλα ζε θάζε πηέξπγα θαη ην αλψηαην φξην επηθνηλσλίαο είλαη 5 ιεπηά αλά δχν εκέξεο. Όινη νη θξαηνχκελνη θνξάλε γθξη θφξκα ππνρξεσηηθά φηαλ βξίζθνληαη εθηφο θειηνχ, νη εξγαδφκελνη θξαηνχκελνη θνξάλε άζπξν ρηηψλην θαη απηνί νη νπνίνη πεγαίλνπλ επηζθεπηήξην θνξάλε πξάζηλν ρηηψλην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θειηά ζε φιεο ηηο πηέξπγεο πιελ απηήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θιεηζηά 22 ψξεο ην 24σξν θαη νη ψξεο πξναπιηζκνχ είλαη κφλν δχν. Η πηέξπγα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλνηρηή απφ ην πξσί έσο ηηο 20:30. Αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηα θειηά είλαη δεζηνί ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ έρνπλ. 4) Σίηηζε θξαηνπκέλσλ Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 3 δηαθνξεηηθψλ κελνχ γηα θαγεηφ. Δπίζεο ν γηαηξφο κπνξεί λα ζπζηήζεη εηδηθή δίαηηα γηα ηνπο αζζελείο. Η δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ γίλεηαη παξνπζία ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ μερσξηζηά ζε θάζε θειί θαη φηαλ ε πηέξπγα είλαη θιεηζηή. Τν θαγεηφ δίλεηαη πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ. Σε φιεο ηηο πηέξπγεο ιεηηνπξγεί παληνπσιείν φπνπ νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ άιια είδε δηαηξνθήο θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο. 5) Θξεζθεπηηθά δηθαηώκαηα Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ειεχζεξα. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ν πξνζειπηηζκφο. Η ππεξεζία δηαζέηεη ηεξείο δηθνχο ηεο γηα νξηζκέλα κφλν δφγκαηα. Γηα ηα ππφινηπα έξρνληαη επηζθέπηεο ηεξείο. 6) Δξγαζία θξαηνπκέλσλ Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρνπλ 150 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο. Οη ζέζεηο απηέο αθνξνχλ θαζαξηζηέο, καγείξνπο, ηερλίηεο θαη απνζεθάξηνπο. Φπζηθά θαη ηζρχεη ε επ ακνηβή εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ. Τν χςνο ηεο ακνηβήο αξρίδεη απφ ηα 0,79 επξψ αλά ψξα θαη θηάλεη ηα 2 επξψ αλά ψξα αλαιφγσο ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο θαη είλαη γηα 5, 6 ή 7 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τα ρξήκαηα πνπ δηθαηνχηαη ν θξαηνχκελνο πεγαίλνπλ ζηνλ αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ζηελ θπιαθή θαη δηαηίζεληαη είηε γηα ηελ αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο είηε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η επηινγή ησλ θξαηνπκέλσλ γηα εξγαζία γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο θπιαθήο βάζεη ησλ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη κέζα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 4

5 κελψλ θαη βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ. 7) Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θξαηνπκέλσλ Τα ζπλήζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ ππνπίπηνπλ νη θξαηνχκελνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εηζαγσγή λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηηο αςηκαρίεο θαη ηνπο ηζαθσκνχο κεηαμχ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα ηηκσξήζεη κε ζηέξεζε επηζθέςεσλ, παξακνλή ζην πεηζαξρείν (ην νπνίν δελ καο ην έδεημαλ) κε αλψηαην φξην παξακνλήο ζε απηφ ελλέα (9) εκέξεο. Να ζεκεησζεί φηη πεξηζηαηηθά αλάξκνζηεο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ θξαηνπκέλνπο ζε ππαιιήινπο παξαηεξνχληαη πνιχ ζπάληα. Σε πεξηπηψζεηο βαξηψλ ηξαπκαηηζκψλ θξαηνπκέλσλ απφ ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο αθνινπζείηαη θαη πνηληθή δηαδηθαζία απφ δηθαζηήξην. 8) Πηέξπγα λνζειείαο Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρεη αίζνπζα λνζειείαο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο, θαζψο επίζεο νξγαλσκέλν ηαηξείν θαη ρεηξνπξγείν. Ωζηφζν βαξηά πεξηζηαηηθά ζηέιλνληαη ζε δεκφζην λνζνθνκείν. Σηελ αίζνπζα λνζειείαο ππάξρεη 16 ψξεο ην 24σξν γηαηξφο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εβδνκάδαο ρεηξνπξγφο. Όιν ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ ππεξεζία. Γίπια αθξηβψο απφ ηελ πηέξπγα λνζειείαο ππάξρεη έλα κπιε δσκάηην θαζήισζεο ησλ ςπραζζελψλ, κε έλα παθησκέλν θξεβάηη ζηελ κέζε φπνπ κε εληνιή γηαηξνχ ν ςπραζζελήο θξαηνχκελνο δέλεηαη ππνρξεσηηθά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 9) Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε Δληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πάληα θνληά ζηηο πηέξπγεο ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο κε βηβιία ζε αξθεηέο μέλεο γιψζζεο, θαζψο επίζεο θαη cd κνπζηθήο. Υπεχζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη έλαο ζσθξνληζηηθφο ππάιιεινο. 10) Δπηηξεπόκελα είδε κέζα ζην θειί θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο Σε θάζε θειί θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα έρεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα πνπ ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ ληνπιάπα, ηα θαγεηά ηνπ πνπ 5

6 πξέπεη λα ηα βάδεη κέζα ζην ςπγείν, ηελ ηειεφξαζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηα βηβιία ηνπ. Απαγνξεχνληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη θπζηθά ζχλδεζε κε ην internet. 11) Δπηζθεπηήξηα ζπγγελώλ θξαηνπκέλσλ Κάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα επηζθεπηήξην ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα θάλεη ζηελ ππεξεζία θαη ηεο άδεηαο πνπ ζα ιάβνπλ νη ζπγγελείο ηνπ. Σηα επηζθεπηήξηα απαγνξεχνληαη ηξφθηκα θαη επηηξέπνληαη κφλν ηα εζψξνπρα θαη ειάρηζηα ξνχρα. Τν ηαθηηθφ επηζθεπηήξην γίλεηαη ζε δσκάηην κε ηξαπέδη, παξνπζία ππαιιήινπ. Σε φιεο ηηο θπιαθέο ηνπ Βειγίνπ θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί κία θνξά ηνλ κήλα λα δεηήζεη λα έρεη επηζθεπηήξην ηδηαηηέξσο κε ηελ ζχδπγν ηνπ, ηελ θίιε ηνπ ή ηνλ θίιν ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρεη ηδηαίηεξν δσκάηην κε θξεβάηη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν. Η δηάξθεηα απηνχ ηνπ επηζθεπηεξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 2 ψξεο θαη απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ζπδχγνπ ή ηνπ δηαπηζησκέλα λφκηκνπ θίινπ ή θίιεο ηνπ θξαηνπκέλνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί ν θξαηνχκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην δσκάηην θαη γηα νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 12) Δθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ Καηά ηνλ 19 ν αηψλα θαη γηα αξθεηά ρξφληα ε θχξηα θηινζνθία ηνπ Βειγηθνχ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο απηή εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Βέιγν Γεληθφ Δπηζεσξεηή θπιαθψλ Eduard Ducpetiaux ( ) ήηαλ ε απνκφλσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε αηνκηθφ θειί, ν εγθιεηζκφο ηνπ γηα αξθεηφ δηάζηεκα κέζα ζην θειί θαη ε πξνζεπρή ηνπ ζηνλ Θεφ πξνθεηκέλνπ λα αλαινγηζηεί ν παξαβάηεο ηα ιάζε ηνπ θαη λα δεηήζεη ζπγρψξεζε. Ίζσο εδψ λα ζεκειηψλεηαη θαη ε ινγηθή ησλ ηφζσλ πνιιψλ σξψλ εγθιεηζκνχ κέζα ζην θειί ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ πνζνζηφ ππεξπιεζπζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο απφ άιιεο ρψξεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Βειγηθή θνηλσλία. Ωζηφζν, ε θηινζνθία πιένλ έρεη αιιάμεη άξδελ. Κχξην κέιεκα θαηά ην δηάζηεκα ηεο θξάηεζεο είλαη ε δηαξθήο απαζρφιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρσξίο απηέο λα ζπλδένληαη κε θάπνηνλ επεξγεηηθφ πξνυπνινγηζκφ εκεξνκηζζίσλ θαη έθηηζεο ηεο πνηλήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ηερληθφ θπξίσο πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλαιφγσο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε θξαηνπκέλνπ πνπ αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά απφ ηνπο 6

7 ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ν θξαηνχκελνο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ θαη νπζηαζηηθά ηελ απνκφλσζή ηνπ κέζα ζην θειί θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ππεξεζία. 13) Σσθξνληζηηθνί Υπάιιεινη Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, δειαδή ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο είλαη 180 άηνκα απφ ηνπο 300 ζπλνιηθά ππαιιήινπο θαη απνηειείηαη θαη απφ άλδξεο θαη απφ γπλαίθεο (40% γπλαίθεο, 60% άλδξεο). Οη βάξδηεο είλαη 8σξεο, ζε θάζε πηέξπγα ππάξρνπλ 3 θχιαθεο θαη έλαο ν ππεχζπλνο βάξδηαο ζε φιε ηελ θπιαθή. Η ζηνιή ηνπο είλαη αλάινγε κε απηήλ ηεο δηθηάο καο ππεξεζίαο. Σθνχξν κπιε παληειφλη, αλνηρηφ κπιε πνπθάκηζν. Ο ππεχζπλνο βάξδηαο θνξάεη άζπξν πνπθάκηζν. Ο δφθηκνο ππάιιεινο (έσο 2 έηε) ζηα δηαθξηηηθά ηνπ θέξεη έλα αζηέξη. Γχν αζηέξηα ν ππάιιεινο πνπ έρεη κνληκνπνηεζεί θαη έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηξία αζηέξηα έλαο ππάιιεινο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ 9 ή 12 ρξφληα ππεξεζίαο. Ο ππεχζπλνο βάξδηαο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ 16 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ν επηθεθαιείο ησλ επηζθεπηεξίσλ ζηα δηαθξηηηθά ηνπ θέξεη 3 αζηέξηα κε κία θάζεηε γξακκή. Η ζηνιή είλαη ππνρξεσηηθή. Ο ξφινο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ είλαη θαη εδψ πνιιαπιψο θαη θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο. Οη αλαθνξέο πνπ ζπληάζζεη θαζεκεξηλά βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο θπιαθήο γηα ηελ ηπρφλ εξγαζία ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε άιιε πηέξπγα ή ηελ κεηαγσγή ηνπ. Τν είδνο ηεο εξγαζίαο θάζε ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ, δειαδή ην πφζην ηεο εξγαζίαο ηνπ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο αλαιφγσο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη κπνξεί πεξηνδηθά λα κεηαβάιιεηαη. Τέινο, ζεκεηψζηε φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο εζσηεξηθήο θχιαμεο κε ηκήκα ή ππεξεζία εμσηεξηθήο θχιαμεο θαη κάιινλ απηφ θαηνρπξψλεηαη σο ειιεληθή παηέληα. Η θπιαθή εμσηεξηθά θαη θαηά κήθνο ηεο πέηξηλεο πεξίθξαμεο δελ θπιάζζεηαη. Υπάξρνπλ φκσο λεθξνί θαη παγηδεπκέλνη κε ζπλαγεξκφ ρψξνη αλάκεζα ζηηο πηέξπγεο θαη ηα πξναχιηα θαη αξθεηέο θάκεξεο παξαθνινχζεζεο. Σπλεπψο, εμσηεξηθή θξνπξά δελ πθίζηαηαη θαη νη κεηαγσγέο γίλνληαη απφ ηελ αζηπλνκία. 14) Σπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ζσθξνληζηηθώλ ππαιιήισλ Ο βαζηθφο κηζζφο ελφο ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ ζην Βέιγην κε 15 ρξφληα ππεξεζίαο είλαη επξψ ρσξίο λα ππνινγηζηνχλ ζε απηά νη 7

8 ακνηβέο απφ ηελ λπρηεξηλή εξγαζία ηνπ ή νη ππεξσξίεο. Τν θαηψηαην φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη 58 εηψλ κε ζχληαμε ην 57% ησλ ρξεκαηηθψλ απνιαβψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εξγαζίαο. Σπλήζσο φκσο νη πεξηζζφηεξνη απνρσξνχλ ζηα 65 έηε κε πιήξε ζχληαμε. 15) Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ Η εθπαίδεπζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ είλαη πξνο ην παξφλ 6κελε θαη γίλεηαη κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζε θάπνηα θπιαθή. Σπλήζσο δειαδή, ν ππάιιεινο δηνξίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 3 έσο 6 κελψλ ιακβάλεη ηελ 6κελε εθπαίδεπζε ηεο Σρνιήο ε νπνία ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Η εθπαίδεπζε έρεη θαη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απφ ην ζπλδηθάην ησλ ππαιιήισλ θξίλεηαη κηθξή ρξνληθά θαη χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο ηνπ ζπλδηθάηνπ κε ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο έρεη απνθαζηζηεί λα γίλεη εηήζηα. Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα φιν ην πξνζσπηθφ γίλνληαη ππνρξεσηηθά θαζ φιε ηελ ζηαδηνδξνκία ησλ ππαιιήισλ. 16) Σπκπεξάζκαηα Αλακθίβνια ε επίζθεςε ζηελ Βειγηθή θπιαθή Saint Gilles ήηαλ κία ρξήζηκε εκπεηξία. Υπάξρνπλ πνιιά πεδία εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ Βειγηθψλ θπιαθψλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μία κέζνδνο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ αδηθήκαηνο απφ ηνλ θξαηνχκελν είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζχηε κε ην ζχκα. Υπάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηνπ θαηαζηήκαηνο θέξλνπλ ζε επαθή ησλ θξαηνχκελν πνπ έρεη θιέςεη ή ιεζηέςεη κε ηα ζχκαηά ηνπ. Έρνπλ αλαθεξζεί δε θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ θαηαζηήκαηνο έθεξε ζε άκεζε επαθή έλαλ βηαζηή κε ην παξ νιίγνλ ζχκα ηνπ. Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ πξαθηηθψλ καο αλαθέξζεθε φηη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί αθφκα. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα φπσο πξναλαθέξακε δίλεηαη ζηνλ ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θξαηνπκέλνπ απφ ηνπο ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπ, φζν θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ κέζα ζηελ θπιαθή. Κάζε ππάιιεινο παξαηεξεί θαζεκεξηλά θαη ζπλνκηιεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θξαηνχκελνπο ζηελ πηέξπγα ή ζην επηζθεπηήξην ή ζηελ έξεπλα φπνπ εξγάδεηαη θαη νη αλαθνξέο νη νπνίεο ζπληάζζεη ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε απφ ηνλ Γηεπζπληή. Σεκαληηθφ είλαη επίζεο ην έξγν θαη ε παξέκβαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα παξάδεηγκα εθηφο ησλ άιισλ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 8

9 νηθνγέλεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ, λα βξνπλ εξγαζία ζηνπο θξαηνπκέλνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη γεληθά λα βνεζήζνπλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Η αζθάιεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθέξνπκε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ησλ απνδξάζεσλ ζε νξηζκέλεο κφλν θπιαθέο. Υπάξρεη πιήξεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ αλά θπιαθή, πηέξπγα λενεηζεξρνκέλσλ, πιήξεο θαη απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ θξαηνπκέλσλ πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά θπιαθή κε απηνχο πνπ έρνπλ εθηίζεη θαη ζην παξειζφλ θάπνηα πνηλή, ζάιακνο λνζειείαο θαη νξγαλσκέλν ηαηξείν, φπσο θαη ρεηξνπξγείν θαη θπζηθά απφιπηνο δηαρσξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα. Απηά είλαη πεδία εθαξκνγήο θαη γηα ηηο ειιεληθέο θπιαθέο θαη ην δηθφ καο ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ππνδνκέο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ε ζίηηζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαιή θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ άλεηεο θαη απνδεθηέο απφ ην ίδην. Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ζεζκφ ηεο επ ακνηβήο εξγαζίαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαζψο απηφο ηζρχεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο εμαηξνπκέλεο ηεο Διιάδαο. Τέινο, λα κελ ιεζκνλεζεί φηη ν ράξηεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην Βέιγην είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ εηζξνήο ιαζξνκεηαλαζηψλ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο θπιαθέο. Κνξπδαιιφο, 25 Μάε 2010 Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ. Δ.Κ.Κ.Ν.Α 9

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ Σα κέηξα αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ απνηεινύλ γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ ππαιιήισλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θξνύξεζεο ησλ θπιαθώλ. ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα