European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "European Public Service Unions Prison Service Meeting. 1) Δηζαγσγή"

Transcript

1 Δπίζθεςε ζηελ Βειγηθή Φπιαθή Saint Gilles Σηα πιαίζηα ηεο Σπλάληεζεο ηεο Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίνπ Τνκέα ζηηο Βξπμέιιεο 11-12/5/2010 European Public Service Unions Prison Service Meeting 1) Δηζαγσγή Η θπιαθή Saint-Gilles, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ Carmes θπιαθή ηνπ Sablon, ρηίζηεθε κεηαμχ 1878 θαη 1884 θαη ήηαλ ην έξγν ηνπ κεραληθνχ Francois Derré θαη ηνπ αξρηηέθηνλα Joseph Dumont. Η θπιαθή είλαη κία θαζαξά Tudor ζηπι πνπ κνηάδεη κε κεζαησληθφ θάζηξν ή θξνχξην θαη ρηίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο ησλ εγθιεκαηνιφγσλ ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ηνπ ηφηε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ησλ θπιαθψλ Eduard Ducpetiaux ( ). Σήκεξα ε θπιαθή είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπ Βειγίνπ θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζεσξείηαη θέληξν θαιιηηερληθήο θαη θνηηεηηθήο δσήο θαη ε πεξηνρή ηδηαίηεξα αθξηβή. Απφςεηο ηεο θπξίαο εηζφδνπ 2) Δίζνδνο ζηελ θπιαθή Η θχξηα είζνδνο ηεο θπιαθήο είλαη κία παξαδνζηαθή, κεζαησληθή, βαξηά μχιηλε πφξηα. Δμσηεξηθά ηεο εηζφδνπ ππάξρεη θνπδνχλη θαη θάκεξα παξαθνινχζεζεο ζην πάλσ δεμί κέξνο. Γελ ππάξρεη ρψξνο αλακνλήο επηζθεπηψλ. Η πχιε αλνίγεη κε έλαλ ζχξηε απφ ην εζσηεξηθφ. Μφιηο εηζέιζεηο απφ ηελ πχιε ακέζσο δεμηά είλαη ε είζνδνο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ησλ θξαηνπκέλσλ, φπνπ ππάξρεη γξαθείν κε άζξαπζην ηδάκη κε ηνλ ππάιιειν ηνπ επηζθεπηεξίνπ. Ο ππάιιεινο αλνίγεη ηελ πφξηα εηζφδνπ ησλ επηζθεπηψλ εζσηεξηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ επηζθέπηε, θαζψο ππάξρεη παξάζπξν κε εγθνπέο γηα ηελ ζπλνκηιία θαη κία ζρηζκή γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Όιεο νη θαηαρσξήζεηο θαη ν 1

2 αξηζκφο εηζφδνπ ζηνλ επηζθέπηε δίλνληαη κέζσ ππνινγηζηή απφ ηνλ ίδην ππάιιειν. Αξηζηεξά ηεο θπξίαο εηζφδνπ θαη ελψ βξίζθεζαη κέζα ζηνλ πξνζάιακν αλακνλήο εηζέξρεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο. Καη εδψ ππάξρεη ππάιιεινο πνπ θαηαγξάθεη ηηο ψξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ππάξρεη ρψξνο αλακνλήο θαη ρψξνο φπνπ ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα θιεηδψζεη ζε αηνκηθφ θνπηί κε δηθφ ηνπ θιεηδί ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. Απαγνξεχνληαη γηα ην πξνζσπηθφ φπσο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο θηλεηά ηειέθσλα θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κεράλεκα πχιε αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, αληίζηνηρν κε απηφ ησλ αεξνδξνκίσλ. Τν ίδην ππάξρεη θαη ζηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ καο θαη ηελ παξαθξάηεζε ησλ ηαπηνηήησλ καο έγηλε θαη επηθαλεηαθφο ζσκαηηθφο έιεγρνο απφ ππάιιειν. Μεηά ηνλ έιεγρν θαη νη δχν είζνδνη νδεγνχλ ζε έλα κηθξφ πξναχιην θαη απφ εθεί ζε αίζνπζα αλακνλήο γηα επηζθέπηεο. 3) Δίζνδνο ζην εζσηεξηθό ηεο θπιαθήο Μεηά ηελ ππνρξεσηηθή κηθξή αλακνλή ηνπο επηζθέπηεο ηνπο παξαιακβάλεη ππάιιεινο θαη ηνπο νδεγεί ζηελ αίζνπζα επηζθεπηεξίσλ. Δκείο νδεγεζήθακε απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο πξνθεηκέλνπ λα καο μελαγήζεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Αθνινπζεί πφξηα θαη θηγθιίδα ειέγρνπ κε ππάιιειν πνπ ηελ ειέγρεη εζσηεξηθά κε θιεηδί θαη κε θνπκπί (απηφκαηε). Να ζεκεησζεί φηη ελψ ππήξρε ν ππεχζπλνο βάξδηαο πνπ καο ζπλφδεπε, θακία πφξηα ή θηγθιίδα δελ κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε αλ δελ επηδεηθλχακε ηελ εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πξψηα ζπλαληάο ηα γξαθεία αθξνάζεσλ ησλ δηθεγφξσλ. Κάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαη λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ ζπλήγνξφ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαζεκεξηλά. Σην γξαθείν φπνπ ζπλαληάηαη ν δηθεγφξνο κε ηνλ θξαηνχκελν απαγνξεχεηαη λα βξίζθεηαη θάπνηνο άιινο κέζα, αθφκα θαη ην πξνζσπηθφ εθηφο θαη αλ ην δεηήζεη θάπνηνο απφ ηνπο δχν. Ο ππάιιεινο φκσο κπνξεί λα παξαθνινπζεί εμσηεξηθά απφ ηελ πφξηα, απφ ην παξαζπξάθη πνπ ππάξρεη, ρσξίο φκσο λα αθνχεη ηελ ζπλνκηιία. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ν ππάιιεινο δηελεξγεί επηθαλεηαθφ ζσκαηηθφ έιεγρν ζηνλ θξαηνχκελν, παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ θαη κεηά ν ζπλήγνξνο κπνξεί λα απνρσξήζεη. Μφιηο απνρσξήζεη, ν θξαηνχκελνο νδεγείηαη ζε μερσξηζηφ δσκάηην έξεπλαο φπνπ ηνπ γίλεηαη επηπιένλ ελδειερήο έξεπλα. Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο θπιαθήο παξαθνινπζνχληαη απφ έλα θιεηζηφ θχθισκα παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θέληξν 2

3 αθξηβψο (control room), φπνπ βηληενζθνπνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη φιεο νη θηλήζεηο, αθφκα θαη κέζα ζηελ πηέξπγα. 4) Γξαθεία Γηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ Μεηά ηα γξαθεία επηζθεπηεξίσλ αθνινπζνχλ ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Τα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο είλαη κεγάια θαη έρνπλ έσο 6 ζέζεηο εξγαζίαο ην θάζε έλα. Τα γξαθεία ησλ ςπρνιφγσλ, ησλ εγθιεκαηνιφγσλ, ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ έρνπλ παξαζπξάθη φπνπ ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη φηαλ βξίζθεηαη θξαηνχκελνο κέζα ζην γξαθείν. Να ζεκεησζεί φηη νη ζπλαληήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπλήζσο δελ γίλνληαη ζηα γξαθεία ηνπο, αιιά ζε αίζνπζα αθξνάζεσλ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο πηέξπγαο φπνπ θξαηνχληαη. 5) Πηέξπγεο θξαηνπκέλσλ Η θπιαθή δέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππνδίθνπο θξαηνπκέλνπο, ζηνπο νπνίνπο έρεη πξνεγεζεί θξάηεζε ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ ζηελ θπιαθή Forest ηνπ Βειγίνπ. Σηελ θπιαθή ππάξρνπλ πέληε πηέξπγεο θαη θάζε πηέξπγα έρεη 2 νξφθνπο θαη ην ηζφγεην. Δπαθή ησλ θξαηνπκέλσλ απφ πηέξπγα ζε πηέξπγα θαη κεηαμχ ησλ νξφθσλ δελ κπνξεί λα γίλεη. Ο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ αλέξρεηαη ζηα 500 άηνκα θαη ην πνζνζηφ ππεξπιήξσζεο ηεο θπιαθήο είλαη 112%. Υπάξρεη πηέξπγα λενεηζεξρνκέλσλ θξαηνπκέλσλ φπνπ θξαηνχληαη απφ 1 έσο 3 κήλεο ππνρξεσηηθά φινη νη λενεηζεξρφκελνη θαη θαηφπηλ νδεγνχληαη ζε άιιεο πηέξπγεο αλαιφγσο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ηπρφλ ζα θάλνπλ. Η κία πηέξπγα αλαθαηλίδνληαλ πιήξσο θαη ήηαλ θιεηζηή. Τα θειηά είλαη θαηά θχξην ιφγν αηνκηθά, θαζψο έηζη πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. Σε πεξηπηψζεηο ππεξπιήξσζεο ή ιφγσ ηεο αλαθαίληζεο ηα θειηά κεηαηξέπνληαη αλά δχν αηφκσλ. Κάζε θειί έρεη δηθφ ηνπ κηθξφ ςπγείν, ηειεφξαζε κπνξεί λα λνηθηάζεη απφ ηελ ππεξεζία ν θάζε θξαηνχκελνο κε 25 επξψ αλά κήλα, ην θξεβάηη είλαη μχιηλν, φπσο επίζεο θαη ε ληνπιάπα, ηξαπέδη, θαξέθια θαη ζεξβίηζην. Όια ηα θειηά έρνπλ παξάζπξα πνπ αλνίγνπλ επάιιεια γηα ηνλ αεξηζκφ, αιιά έρνπλ θάγθεια θάζεηα θαη παξάιιεια. Ξερσξηζηή ηνπαιέηα θαη κπάληα δελ ππάξρνπλ ζηα θειηά, ππάξρεη κφλν ιεθάλε αθφδεπζεο ρσξίο απηή λα ρσξίδεηαη απφ ην ππφινηπν θειί, ρσξίδεηαη φκσο κε έλα μχιηλν πξνζηαηεπηηθφ. Τα πεξηζζφηεξα θειηά είλαη ζπληεξεκέλα, βακκέλα θαη θαζαξά. Σε θάζε πηέξπγα ππάξρνπλ θνηλά κπάληα, φπνπ νη θξαηνχκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ κπάλην 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, 3

4 ππάξρνπλ 2 θαξηνηειέθσλα ζε θάζε πηέξπγα θαη ην αλψηαην φξην επηθνηλσλίαο είλαη 5 ιεπηά αλά δχν εκέξεο. Όινη νη θξαηνχκελνη θνξάλε γθξη θφξκα ππνρξεσηηθά φηαλ βξίζθνληαη εθηφο θειηνχ, νη εξγαδφκελνη θξαηνχκελνη θνξάλε άζπξν ρηηψλην θαη απηνί νη νπνίνη πεγαίλνπλ επηζθεπηήξην θνξάλε πξάζηλν ρηηψλην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θειηά ζε φιεο ηηο πηέξπγεο πιελ απηήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θιεηζηά 22 ψξεο ην 24σξν θαη νη ψξεο πξναπιηζκνχ είλαη κφλν δχν. Η πηέξπγα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αλνηρηή απφ ην πξσί έσο ηηο 20:30. Αμηνζεκείσην είλαη φηη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηα θειηά είλαη δεζηνί ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ έρνπλ. 4) Σίηηζε θξαηνπκέλσλ Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 3 δηαθνξεηηθψλ κελνχ γηα θαγεηφ. Δπίζεο ν γηαηξφο κπνξεί λα ζπζηήζεη εηδηθή δίαηηα γηα ηνπο αζζελείο. Η δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ γίλεηαη παξνπζία ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ μερσξηζηά ζε θάζε θειί θαη φηαλ ε πηέξπγα είλαη θιεηζηή. Τν θαγεηφ δίλεηαη πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ. Σε φιεο ηηο πηέξπγεο ιεηηνπξγεί παληνπσιείν φπνπ νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ άιια είδε δηαηξνθήο θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο. 5) Θξεζθεπηηθά δηθαηώκαηα Οη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ειεχζεξα. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ν πξνζειπηηζκφο. Η ππεξεζία δηαζέηεη ηεξείο δηθνχο ηεο γηα νξηζκέλα κφλν δφγκαηα. Γηα ηα ππφινηπα έξρνληαη επηζθέπηεο ηεξείο. 6) Δξγαζία θξαηνπκέλσλ Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρνπλ 150 ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο. Οη ζέζεηο απηέο αθνξνχλ θαζαξηζηέο, καγείξνπο, ηερλίηεο θαη απνζεθάξηνπο. Φπζηθά θαη ηζρχεη ε επ ακνηβή εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ. Τν χςνο ηεο ακνηβήο αξρίδεη απφ ηα 0,79 επξψ αλά ψξα θαη θηάλεη ηα 2 επξψ αλά ψξα αλαιφγσο ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο θαη είλαη γηα 5, 6 ή 7 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τα ρξήκαηα πνπ δηθαηνχηαη ν θξαηνχκελνο πεγαίλνπλ ζηνλ αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ζηελ θπιαθή θαη δηαηίζεληαη είηε γηα ηελ αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο είηε γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Η επηινγή ησλ θξαηνπκέλσλ γηα εξγαζία γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο θπιαθήο βάζεη ησλ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη κέζα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 4

5 κελψλ θαη βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ. 7) Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θξαηνπκέλσλ Τα ζπλήζε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ ππνπίπηνπλ νη θξαηνχκελνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εηζαγσγή λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ηελ εηζαγσγή θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηηο αςηκαρίεο θαη ηνπο ηζαθσκνχο κεηαμχ ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα ηηκσξήζεη κε ζηέξεζε επηζθέςεσλ, παξακνλή ζην πεηζαξρείν (ην νπνίν δελ καο ην έδεημαλ) κε αλψηαην φξην παξακνλήο ζε απηφ ελλέα (9) εκέξεο. Να ζεκεησζεί φηη πεξηζηαηηθά αλάξκνζηεο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ θξαηνπκέλνπο ζε ππαιιήινπο παξαηεξνχληαη πνιχ ζπάληα. Σε πεξηπηψζεηο βαξηψλ ηξαπκαηηζκψλ θξαηνπκέλσλ απφ ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπο αθνινπζείηαη θαη πνηληθή δηαδηθαζία απφ δηθαζηήξην. 8) Πηέξπγα λνζειείαο Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρεη αίζνπζα λνζειείαο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο, θαζψο επίζεο νξγαλσκέλν ηαηξείν θαη ρεηξνπξγείν. Ωζηφζν βαξηά πεξηζηαηηθά ζηέιλνληαη ζε δεκφζην λνζνθνκείν. Σηελ αίζνπζα λνζειείαο ππάξρεη 16 ψξεο ην 24σξν γηαηξφο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εβδνκάδαο ρεηξνπξγφο. Όιν ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ππάγεηαη απεπζείαο ζηελ ππεξεζία. Γίπια αθξηβψο απφ ηελ πηέξπγα λνζειείαο ππάξρεη έλα κπιε δσκάηην θαζήισζεο ησλ ςπραζζελψλ, κε έλα παθησκέλν θξεβάηη ζηελ κέζε φπνπ κε εληνιή γηαηξνχ ν ςπραζζελήο θξαηνχκελνο δέλεηαη ππνρξεσηηθά γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 9) Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε Δληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πάληα θνληά ζηηο πηέξπγεο ιεηηνπξγεί δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο κε βηβιία ζε αξθεηέο μέλεο γιψζζεο, θαζψο επίζεο θαη cd κνπζηθήο. Υπεχζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη έλαο ζσθξνληζηηθφο ππάιιεινο. 10) Δπηηξεπόκελα είδε κέζα ζην θειί θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο Σε θάζε θειί θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα έρεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα πνπ ηνπνζεηνχληαη κφλν ζηελ ληνπιάπα, ηα θαγεηά ηνπ πνπ 5

6 πξέπεη λα ηα βάδεη κέζα ζην ςπγείν, ηελ ηειεφξαζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηα βηβιία ηνπ. Απαγνξεχνληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη θπζηθά ζχλδεζε κε ην internet. 11) Δπηζθεπηήξηα ζπγγελώλ θξαηνπκέλσλ Κάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα επηζθεπηήξην ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα θάλεη ζηελ ππεξεζία θαη ηεο άδεηαο πνπ ζα ιάβνπλ νη ζπγγελείο ηνπ. Σηα επηζθεπηήξηα απαγνξεχνληαη ηξφθηκα θαη επηηξέπνληαη κφλν ηα εζψξνπρα θαη ειάρηζηα ξνχρα. Τν ηαθηηθφ επηζθεπηήξην γίλεηαη ζε δσκάηην κε ηξαπέδη, παξνπζία ππαιιήινπ. Σε φιεο ηηο θπιαθέο ηνπ Βειγίνπ θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί κία θνξά ηνλ κήλα λα δεηήζεη λα έρεη επηζθεπηήξην ηδηαηηέξσο κε ηελ ζχδπγν ηνπ, ηελ θίιε ηνπ ή ηνλ θίιν ηνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Σηελ ζπγθεθξηκέλε θπιαθή ππάξρεη ηδηαίηεξν δσκάηην κε θξεβάηη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν. Η δηάξθεηα απηνχ ηνπ επηζθεπηεξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 2 ψξεο θαη απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ζπδχγνπ ή ηνπ δηαπηζησκέλα λφκηκνπ θίινπ ή θίιεο ηνπ θξαηνπκέλνπ. Δπηπιένλ, κπνξεί ν θξαηνχκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην δσκάηην θαη γηα νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 12) Δθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ Καηά ηνλ 19 ν αηψλα θαη γηα αξθεηά ρξφληα ε θχξηα θηινζνθία ηνπ Βειγηθνχ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο απηή εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Βέιγν Γεληθφ Δπηζεσξεηή θπιαθψλ Eduard Ducpetiaux ( ) ήηαλ ε απνκφλσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε αηνκηθφ θειί, ν εγθιεηζκφο ηνπ γηα αξθεηφ δηάζηεκα κέζα ζην θειί θαη ε πξνζεπρή ηνπ ζηνλ Θεφ πξνθεηκέλνπ λα αλαινγηζηεί ν παξαβάηεο ηα ιάζε ηνπ θαη λα δεηήζεη ζπγρψξεζε. Ίζσο εδψ λα ζεκειηψλεηαη θαη ε ινγηθή ησλ ηφζσλ πνιιψλ σξψλ εγθιεηζκνχ κέζα ζην θειί ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ πνζνζηφ ππεξπιεζπζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθήο απφ άιιεο ρψξεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Βειγηθή θνηλσλία. Ωζηφζν, ε θηινζνθία πιένλ έρεη αιιάμεη άξδελ. Κχξην κέιεκα θαηά ην δηάζηεκα ηεο θξάηεζεο είλαη ε δηαξθήο απαζρφιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρσξίο απηέο λα ζπλδένληαη κε θάπνηνλ επεξγεηηθφ πξνυπνινγηζκφ εκεξνκηζζίσλ θαη έθηηζεο ηεο πνηλήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ηερληθφ θπξίσο πξνζαλαηνιηζκφ θαη αλαιφγσο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε θξαηνπκέλνπ πνπ αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά απφ ηνπο 6

7 ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ν θξαηνχκελνο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ θαη νπζηαζηηθά ηελ απνκφλσζή ηνπ κέζα ζην θειί θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ππεξεζία. 13) Σσθξνληζηηθνί Υπάιιεινη Οη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη, δειαδή ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο θπιαθήο είλαη 180 άηνκα απφ ηνπο 300 ζπλνιηθά ππαιιήινπο θαη απνηειείηαη θαη απφ άλδξεο θαη απφ γπλαίθεο (40% γπλαίθεο, 60% άλδξεο). Οη βάξδηεο είλαη 8σξεο, ζε θάζε πηέξπγα ππάξρνπλ 3 θχιαθεο θαη έλαο ν ππεχζπλνο βάξδηαο ζε φιε ηελ θπιαθή. Η ζηνιή ηνπο είλαη αλάινγε κε απηήλ ηεο δηθηάο καο ππεξεζίαο. Σθνχξν κπιε παληειφλη, αλνηρηφ κπιε πνπθάκηζν. Ο ππεχζπλνο βάξδηαο θνξάεη άζπξν πνπθάκηζν. Ο δφθηκνο ππάιιεινο (έσο 2 έηε) ζηα δηαθξηηηθά ηνπ θέξεη έλα αζηέξη. Γχν αζηέξηα ν ππάιιεινο πνπ έρεη κνληκνπνηεζεί θαη έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηξία αζηέξηα έλαο ππάιιεινο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ 9 ή 12 ρξφληα ππεξεζίαο. Ο ππεχζπλνο βάξδηαο πνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ 16 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ν επηθεθαιείο ησλ επηζθεπηεξίσλ ζηα δηαθξηηηθά ηνπ θέξεη 3 αζηέξηα κε κία θάζεηε γξακκή. Η ζηνιή είλαη ππνρξεσηηθή. Ο ξφινο ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ είλαη θαη εδψ πνιιαπιψο θαη θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο. Οη αλαθνξέο πνπ ζπληάζζεη θαζεκεξηλά βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο θπιαθήο γηα ηελ ηπρφλ εξγαζία ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε άιιε πηέξπγα ή ηελ κεηαγσγή ηνπ. Τν είδνο ηεο εξγαζίαο θάζε ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ, δειαδή ην πφζην ηεο εξγαζίαο ηνπ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν βάξδηαο αλαιφγσο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη κπνξεί πεξηνδηθά λα κεηαβάιιεηαη. Τέινο, ζεκεηψζηε φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο εζσηεξηθήο θχιαμεο κε ηκήκα ή ππεξεζία εμσηεξηθήο θχιαμεο θαη κάιινλ απηφ θαηνρπξψλεηαη σο ειιεληθή παηέληα. Η θπιαθή εμσηεξηθά θαη θαηά κήθνο ηεο πέηξηλεο πεξίθξαμεο δελ θπιάζζεηαη. Υπάξρνπλ φκσο λεθξνί θαη παγηδεπκέλνη κε ζπλαγεξκφ ρψξνη αλάκεζα ζηηο πηέξπγεο θαη ηα πξναχιηα θαη αξθεηέο θάκεξεο παξαθνινχζεζεο. Σπλεπψο, εμσηεξηθή θξνπξά δελ πθίζηαηαη θαη νη κεηαγσγέο γίλνληαη απφ ηελ αζηπλνκία. 14) Σπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ζσθξνληζηηθώλ ππαιιήισλ Ο βαζηθφο κηζζφο ελφο ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ ζην Βέιγην κε 15 ρξφληα ππεξεζίαο είλαη επξψ ρσξίο λα ππνινγηζηνχλ ζε απηά νη 7

8 ακνηβέο απφ ηελ λπρηεξηλή εξγαζία ηνπ ή νη ππεξσξίεο. Τν θαηψηαην φξην ζπληαμηνδφηεζεο είλαη 58 εηψλ κε ζχληαμε ην 57% ησλ ρξεκαηηθψλ απνιαβψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εξγαζίαο. Σπλήζσο φκσο νη πεξηζζφηεξνη απνρσξνχλ ζηα 65 έηε κε πιήξε ζχληαμε. 15) Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ Η εθπαίδεπζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ είλαη πξνο ην παξφλ 6κελε θαη γίλεηαη κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζε θάπνηα θπιαθή. Σπλήζσο δειαδή, ν ππάιιεινο δηνξίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε θάπνην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 3 έσο 6 κελψλ ιακβάλεη ηελ 6κελε εθπαίδεπζε ηεο Σρνιήο ε νπνία ππάγεηαη ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Η εθπαίδεπζε έρεη θαη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα, αιιά απφ ην ζπλδηθάην ησλ ππαιιήισλ θξίλεηαη κηθξή ρξνληθά θαη χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο ηνπ ζπλδηθάηνπ κε ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο έρεη απνθαζηζηεί λα γίλεη εηήζηα. Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα φιν ην πξνζσπηθφ γίλνληαη ππνρξεσηηθά θαζ φιε ηελ ζηαδηνδξνκία ησλ ππαιιήισλ. 16) Σπκπεξάζκαηα Αλακθίβνια ε επίζθεςε ζηελ Βειγηθή θπιαθή Saint Gilles ήηαλ κία ρξήζηκε εκπεηξία. Υπάξρνπλ πνιιά πεδία εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ησλ Βειγηθψλ θπιαθψλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μία κέζνδνο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ αδηθήκαηνο απφ ηνλ θξαηνχκελν είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζχηε κε ην ζχκα. Υπάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηνπ θαηαζηήκαηνο θέξλνπλ ζε επαθή ησλ θξαηνχκελν πνπ έρεη θιέςεη ή ιεζηέςεη κε ηα ζχκαηά ηνπ. Έρνπλ αλαθεξζεί δε θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ θαηαζηήκαηνο έθεξε ζε άκεζε επαθή έλαλ βηαζηή κε ην παξ νιίγνλ ζχκα ηνπ. Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ πξαθηηθψλ καο αλαθέξζεθε φηη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί αθφκα. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα φπσο πξναλαθέξακε δίλεηαη ζηνλ ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θξαηνπκέλνπ απφ ηνπο ζπγθξαηνπκέλνπο ηνπ, φζν θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ κέζα ζηελ θπιαθή. Κάζε ππάιιεινο παξαηεξεί θαζεκεξηλά θαη ζπλνκηιεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θξαηνχκελνπο ζηελ πηέξπγα ή ζην επηζθεπηήξην ή ζηελ έξεπλα φπνπ εξγάδεηαη θαη νη αλαθνξέο νη νπνίεο ζπληάζζεη ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε απφ ηνλ Γηεπζπληή. Σεκαληηθφ είλαη επίζεο ην έξγν θαη ε παξέκβαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί γηα παξάδεηγκα εθηφο ησλ άιισλ πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 8

9 νηθνγέλεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ, λα βξνπλ εξγαζία ζηνπο θξαηνπκέλνπο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπο θαη γεληθά λα βνεζήζνπλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Η αζθάιεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν είλαη αμηνζεκείσην λα αλαθέξνπκε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ησλ απνδξάζεσλ ζε νξηζκέλεο κφλν θπιαθέο. Υπάξρεη πιήξεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ππνδίθσλ θαη θαηαδίθσλ αλά θπιαθή, πηέξπγα λενεηζεξρνκέλσλ, πιήξεο θαη απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ θξαηνπκέλσλ πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά θπιαθή κε απηνχο πνπ έρνπλ εθηίζεη θαη ζην παξειζφλ θάπνηα πνηλή, ζάιακνο λνζειείαο θαη νξγαλσκέλν ηαηξείν, φπσο θαη ρεηξνπξγείν θαη θπζηθά απφιπηνο δηαρσξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα. Απηά είλαη πεδία εθαξκνγήο θαη γηα ηηο ειιεληθέο θπιαθέο θαη ην δηθφ καο ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ππνδνκέο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ε ζίηηζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαιή θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ άλεηεο θαη απνδεθηέο απφ ην ίδην. Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ζεζκφ ηεο επ ακνηβήο εξγαζίαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαζψο απηφο ηζρχεη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο εμαηξνπκέλεο ηεο Διιάδαο. Τέινο, λα κελ ιεζκνλεζεί φηη ν ράξηεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην Βέιγην είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ εηζξνήο ιαζξνκεηαλαζηψλ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο θπιαθέο. Κνξπδαιιφο, 25 Μάε 2010 Σπύξνο Καξαθίηζνο, Γ. Γξακκαηέαο Ο.Σ.Υ.Δ Βαζίιεο Μπηζκπίθεο, Γ. Γξακκαηέαο Σ.Υ. Δ.Κ.Κ.Ν.Α 9

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ ζε λνζνθνκείν Οηθνλνκηθέο θνηλωληθέο ζπλέπεηεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο

ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ ζε λνζνθνκείν Οηθνλνκηθέο θνηλωληθέο ζπλέπεηεο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Γηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηώλ εηζόδνπ εμόδνπ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ

ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Η Α Ν Σ Ι Π Ρ Ο Ω Π Δ Ι Α Α Ν Ω Σ Α Σ Ο Σ Ρ Α Σ Η Γ Δ Ι Ο Τ Μ Μ Α Υ Ι Κ Ω Ν Γ Τ Ν Α Μ Δ Ω Ν Δ Τ Ρ Ω Π Η Β-7010 SHAPE, ΒΔΛΓΙΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ»

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ Δ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΚΑΒΑΛΑ 2013 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα