Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001

2 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη 1. Της Εταιρείας ELMEC SPORT A.B.E.T.E. 2. Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ε.. και τους ελεγκτές της εταιρείας ικαιώµατα µετόχων 1. Γενικά 2. Φορολογία Μερισµάτων Πληροφορίες για την εταιρεία 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σύντοµο Ιστορικό 3. Αντικείµενο εργασιών 4. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 5. Πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εξοπλισµός 6. Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 7. Ίδια κεφάλαια - Λογιστική αξία µετοχής 8. Μέτοχοι 9. ιοίκηση - ιεύθυνση της εταιρείας 10. Πρόσωπα και θυγατρικές εταιρίες που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθµ. 5/204/ απόφασης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς 11. Συµµετοχές των µελών του.σ. και των κυρίων µετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιρειών 12. Οργανόγραµµα της Εταιρείας 13. Απασχολούµενο προσωπικό 14. Επενδύσεις Στοιχεία για τον κλάδο 1. Γενικά 2. Προοπτικές - Θέση της εταιρείας στην αγορά Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας 1. ραστηριότητα της εταιρείας 2. Κύκλος εργασιών - Αποτελέσµατα 3. Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες 4. ιάθεση κερδών (προ φόρων και αποσβέσεων) 5. Ανάλυση ισολογισµών 6. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 7. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων 8. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τράπεζες Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία δραστηριότητας 1. Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών - Αποτελέσµατα χρήσης 2. Ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού Συνδεδεµένες εταιρείες 1. Θυγατρικές εταιρείες 1.1 BALKAN ES TEAM Ε.Π.Ε. 1.2 ELMEC ROMANIA SRL 1.3 A & A HOLDINGS SA

3 1.4 FACTORY OUTLET Α.Ε. 2. Συγγενείς εταιρείες 2.1 ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε. 2.2 CONCEPT ONE A.E. 2.3 ΛΗΤΩ Α.Ε. 2.4 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3. Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή µέλη του.σ. της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε 3.1 ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 3.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ELMEC INO ΦΑΙΣ Α.Ε.Τ.Ε. 3.3 AMERICAN MARINE A.E. 3.4 ΕΡΓΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ Ε.Π.Ε. 4. Θυγατρικές θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών 4.1 FACTORY OUTLET Α.Ε. 5. ιεταιρικές συναλλαγές µε θυγατρικές εταιρείες Στόχοι και προοπτικές της εταιρείας Μερισµατική πολιτική Παράρτηµα

4 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη Της Εταιρείας ELMEC SPORT A.B.E.T.E. Τα συνοπτικά στοιχεία των ισολογισµών χρήσεων 1997/ της Εκδότριας, έχουν ως εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ρχ.) 1997/ Σύνολο Κύκλου Εργασιών Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού Εµπορική ραστηριότητα Λιανική Χονδρική Παροχή Υπηρεσιών Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού Εµπορική ραστηριότητα Λιανική Χονδρική Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού Μικτό κέρδος Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Κέρδη χρήσεως προ φόρων Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους & αµοιβές.σ Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους & φόρους φορ. Ελέγχου Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Λογιστική αξία µετοχής ( ρχ.) Αριθµός µετοχών τέλος χρήσης

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. ρχ.) 1997/ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/µοι ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά προορισµένα για την Αύξηση Κεφαλαίου ιαφορά από έκδοση µετ. Υπερ το άρτιο ιαφορές Αναπροσαρµογής-Επιχορ. Επενδυσεων Αποθεµατικά Κεφάλαια Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοι βραχυπρ. Υποχρεώσεων Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς, Φόροι-Τέλη Μερίσµατα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ * (σε δρχ.) 1997/

6 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων ,3 74,5 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 66,5 105,4 64,3 Κέρδη προ φόρων 66,3 105,2 63 Κέρδη µετά από φορους 41,7 68,6 48 Μέρισµα ** * Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών ** Με βάση τον αριθµό µετοχών στο τέλος της χρήσης 2000 ( τµ.) Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. Η Εκδότρια Εταιρεία συντάσσει για δεύτερη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρείες που έχουν ενοποιηθεί, πέραν της Εκδότριας, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής της Εκδότριας σε αυτές. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άµεση Συµµετοχή 2000 ELMEC ROMANIA SRL 100,00% BALCAN ES. TEAM LTD 100,00% A & A HOLDING S.A. 51,00% Έµµεση Συµµετοχή FACTORY OUTLET ( µέσω της A & A HOLDING S.A. ) 50,24% Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης για όλες τις εταιρείες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. ρχ) Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μερικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως

7 Πλέον Εσοδα Χρεωγράφων-Συµµετοχών Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης Κέρδη χρήσεως προ φόρων ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη χρήσεως προ φόρων & ικαιώµατα µειοψηφίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. ρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστο πάγιο ενεργητικό Συµµετοχές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογ/µοι ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Οµίλου ικαιώµατα Μειοψηφίας Συνολικά Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογ/µοι παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

8 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ε.. και τους ελεγκτές της εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους επενδυτές και στους συµβούλους τους να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας ELMEC SPORT A.B.E.T.E. (εφεξής η "Εταιρεία"). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία : Της Εταιρείας, Λ. Βουλιαγµένης 96, Γλυφάδα, στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Investment Relationship Department). Η σύνταξη του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Yπεύθυνοι για τη σύνταξη του δελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Η κυρία Λούση Φάις, Αντιπρόεδρος του.σ. της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε, τηλ Ο κ. Χρήστος Χατζηγιακουµής, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουv υπεύθυνα ότι : α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ελτίου. Η Εταιρεία ελέγχεται από την BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα. Τον έλεγχο των χρήσεων 1995, 1996, 1997 και 1998 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Παναγιώτης αµηλάκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431). Τον έλεγχο της χρήσης 1999 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Παναγιώτης αµηλάκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431) και Ανδρέας Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101). Τα πιστοποιητικά ελέγχου περιλαµβάνονται µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από την Υπηρεσία Ε.Θ.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονοµικών τον Σεπτέµβριο του 1999, για τις χρήσεις 1/7/ /6/1994, 1/7/ /6/1995, 1/7/ /6/1996, 1/7/ /6/1997 και 1/7/ /6/1998. ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε δρχ.) ΣΥΝΟΛΟ Λογιστ. ιαφορές Φόροι που Επιβλήθηκαν επί Λογιστ. ιαφορών Πρόστιµα και Προσαυξήσεις ΣΥΝΟΛΟ

9 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε δρχ.) Πρόσθετοι Φόροι και Προσαυξήσεις από Έλεγχο Χρήσεων Η Εταιρεία υπέβαλε στη.ο.υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά την υπ' αριθµό 1708/ αίτηση για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται επίσης από την BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τον έλεγχο της χρήσης 1999 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές Παναγιώτης αµηλάκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10431) και Ανδρέας Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101). Τα πιστοποιητικά ελέγχου περιλαµβάνονται µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα χρήσης στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου. Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες της ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε., ισχύουν τα ακόλουθα: Α. BALKAN ES TEAM Ε.Π.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 100%) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από την ίδρυση της εταιρείας έως σήµερα, από την ανώνυµη ελεγκτική εταιρεία Atlas Consulting για λογαριασµό των µετόχων. Πιστοποιητικό δεν δηµοσιεύεται γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση από την Νοµοθεσία της έδρας της εταιρείας. Β. ELMEC ROMANIA SRL (ποσοστό συµµετοχής 100%) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από την ίδρυση της εταιρείας έως σήµερα, από την ανώνυµη ελεγκτική εταιρεία Le Soter SrL για λογαριασµό των µετόχων. Πιστοποιητικό δεν δηµοσιεύεται γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση από την Νοµοθεσία της έδρας της εταιρείας. Γ. A & A HOLDINGS S.A.(ποσοστό συµµετοχής 51%) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από την ίδρυση της εταιρείας έως σήµερα, από την ανώνυµη ελεγκτική εταιρεία Ibas S.C. για λογαριασµό των µετόχων. Πιστοποιητικό δεν δηµοσιεύεται γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση από την Νοµοθεσία της έδρας της εταιρείας.. FACTORY OUTLET Α.Ε. (έµµεσο ποσοστό συµµετοχής 50,24%) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται από BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τον έλεγχο για την χρήση 1999 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής -Λογιστής Ανδρέας Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101). Τα πιστοποιητικά Ελέγχου περιλαµβάνονται µαζί µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς και τα αποτελέσµατα στο προσάρτηµα του Ετήσιου ελτίου. Η εταιρεία FACTORY OUTLET A.E. υπέβαλε στη.ο.υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά την υπ' αριθµό 2241/ αίτηση για το φορολογικό έλεγχο όλων των χρήσεων από την ίδρυσή της.

10 ικαιώµατα µετόχων Γενικά Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 11,080,000,000 και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δραχµών. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή την παρακολουθούν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, εκτός από την περίπτωση εισφοράς σε είδος, σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε το καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα : α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920. β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

11 Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον κοµιστή της µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν. 2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και για τα οποία διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν έχει δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση.

12 Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες Η ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1981 (ΦΕΚ 3801/ δελτίο Α.Ε.& ΕΠΕ). Η έδρα της και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο ήµο Γλυφάδας (Λ. Βουλιαγµένης 96 και Μιλτιάδου 65, Γλυφάδα). Η ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 6357/06/Β/86/59. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό (100) έτη, µε έναρξη τη νόµιµη ίδρυσή της στις 19 Οκτωβρίου 1981 και λήξη την 18 Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες ογδόντα ένα (18 Οκτωβρίου 2081). Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις , είναι ο εξής : 1. Η παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης (αθλητικών ή µη), ως και πάσης φύσης αθλητικών ειδών. 2. Η εισαγωγή, εµπορία παιδικών ειδών πάσης φύσεως και δηµιουργία καταστηµάτων πώλησης παιδικών ειδών µε franchising και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού σχετικά µε τα ανωτέρω προϊόντα. 3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εµπορία υφασµάτων, καλλυντικών, ωρολογίων, αρωµάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών και γενικών συναφών ειδών. 4. Η παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία ειδών διατροφής. Λειτουργία εστιατορίων, καφέ, καταστηµάτων πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, καταστηµάτων ταχείας εστίασης, κλπ συναφών ειδών. 5. Η εκπροσώπηση κατά αποκλειστικότητα ή µη ηµεδαπών και αλλοδαπών βιοµηχανικών ή εµπορικών επιχειρήσεων, κατασκευής ή εµπορίας των ανωτέρω υπό 1, 2 και 3 προϊόντων. 6. Η αγοραπωλησία ακινήτων, η εµπορία οικοδοµικών υλικών πάσης φύσεως, η ανέγερση και εµπορία οικοδοµών είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε µε το σύστηµα της αντιπαροχής. 7. Η λειτουργία γυµναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυµναστηρίων µε τη µέθοδο franchising, η διεξαγωγή σεµιναρίων-συνεδρίων και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για την επιστηµονική υποστήριξη και επιµόρφωση γυµναστών και στελεχών γυµναστηρίου. 8. Η κατασκευή, συναρµολόγηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εµπορία από οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, ενοικίαση, επισκευή και φύλαξη σχετικά µε αυτοκίνητα επιβατικά και φορτηγά, οχήµατα παντός εδάφους (all terrain vehicles), χιονιού (snow mobiles), θαλάσσης (jet skies), µοτοσικλέτες, ποδήλατα, γενικά δίκυκλα, εξαρτηµάτων δικύκλων, αξεσουάρ και λοιπά είδη εξοπλισµού που σχετίζονται µε τα παραπάνω. 9. Η ανοικοδόµηση και εκµετάλλευση εµπορικών κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, πολυκινηµατογράφων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας, αιολικών πάρκων και καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών. Επίσης η παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούµενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη δηµιουργία καταστηµάτων, εκθεσιακών περιπτέρων κλπ στους ανωτέρω χώρους ή αλλού. 10. Παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης και µηχανοργάνωσης λογιστηρίου και παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. 11. Η µε οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκµετάλλευση κάθε δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, σήµατος ή προνοµίου αναγκαίου ή χρησίµου για τον επιδιωκόµενο σκοπό σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 12. Η συµµετοχή και συνεργασία µε οποιαδήποτε νοµική σχέση σε εταιρείες ή µε φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπής και αλλοδαπής µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 13. Η συµµετοχή στην ίδρυση εταιρειών ηµεδαπών ή αλλοδαπών µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.

13 14. Η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας Σηµειώνεται επίσης ότι µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που συνήλθε στις η οικονοµική χρήση της Εταιρείας µεταβλήθηκε, µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού της. Έτσι η οικονοµική χρήση της Εταιρείας, από 1/7 έως 30/6 που ήταν έως σήµερα, θα αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του ίδιου έτους. Σηµειώνεται ότι η χρήση η οποία έληξε την 31/12/1999 είναι υπερδωδεκάµηνη. Σύντοµο Ιστορικό Η ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1981, από την οικογένεια Φάις, µε συµµετοχή 50% των φυσικών προσώπων και 50% της Εταιρείας Elmec Ινο Φάις Α.Ε., η οποία είχε την αποκλειστική αντιπροσωπεία για την Ελλάδα και την Κύπρο, της Αµερικανικής Εταιρείας Αθλητικών Υποδηµάτων ΝΙΚΕ, την οποία και παρεχώρησε στην ELMEC SPORT A.B.E.T.E. Η Εταιρεία ELMEC INO ΦΑΙΣ Α.Ε., µε απόφαση του.σ. της 31/5/90 (πρακτικό 352), πώλησε τη συµµετοχή της στην οικογένεια Ινο Φάις. Η πορεία της νέας Εταιρείας υπήρξε αξιόλογη, αυξάνοντας συνεχώς τον κύκλο πωλήσεων και τα κέρδη της και σύντοµα τα παπούτσια της ΝΙΚΕ έφθασαν στη πρώτη θέση της αγοράς. Το 1988 η ELMEC SPORT δηµιουργεί και τµήµα Οργάνων Γυµναστικής για τον εξοπλισµό γυµναστηρίων αλλά και για οικιακή χρήση, το οποίο πλαισιώνει κατ' αρχάς µε την αντιπροσωπεία του Αµερικάνικου Οίκου LIFE FITNESS, και στη συνέχεια και µε άλλους διεθνείς οίκους του κλάδου. Το 1992 δηµιουργεί το πρώτο ιδιόκτητο γυµναστήριο NAUTILUS CLUB στην Ελλάδα. Το εκέµβριο του 1994 εξαγοράζει το 100% των µετοχών της Εταιρείας SMASH A.E., την οποία και απορροφά, (απόφαση Υπουργείου Εµπορίου Κ2-5209/ ) αναλαµβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αντιπροσωπεία της Αµερικάνικης Εταιρείας HARLEY DAVIDSON (µοτοσικλέτες, αξεσουάρ και είδη ενδύσεως). Το 1996 η Εταιρεία ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των ειδών ΝΙΚΕ στη Βουλγαρία, κατά το έτος 1998 προχώρησε και στη δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία µε την επωνυµία Balkan ES Team Ε.Π.Ε. και µε αντικείµενο εργασιών την εµπορική αντιπροσώπευση αθλητικών ειδών, ρούχων και υποδηµάτων. Παράλληλα, η Εταιρεία απέκτησε νέο ιδιόκτητο πολυώροφο κατάστηµα στη Λ. Κηφισίας µε όλα τα είδη Harley-Davidson (µηχανές, ανταλλακτικά, συνεργείο, ρούχα, υποδήµατα και αξεσουάρ). Το 1998 άνοιξε και το κατάστηµα πώλησης µηχανών και ανταλλακτικών Harley-Davidson στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καλλιρρόης. Επίσης, κατά το 1998 η Εταιρεία διεύρυνε της διαδικασία ιδιοπαραγωγής µε την προσθήκη κοπτηρίου και µηχανήµατος ηλεκτρονικού σχεδιασµού πατρόν στα πλαίσια της απόφασης της ιοίκησης για καλύτερο έλεγχο των παραγοµένων ενδυµάτων. Το 1999 η Εταιρεία ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των ειδών NIKE στη Ρουµανία και την Μολδαβία και προχώρησε στη δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία µε την επωνυµία ELMEC ROMANIA S.R.L. µε αντικείµενο εργασιών την εµπορική αντιπροσώπευση αθλητικών ειδών, ρούχων και υποδηµάτων. Η Εταιρεία την ίδια χρονιά λειτούργησε το πρώτο NIKE store σε κεντρικό δρόµο του Βουκουρεστίου, σε ιδιόκτητο κατάστηµα. Την ίδια χρονιά η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 51% του µετοχικού κεφαλαίου της A & A Holdings S.A., κύριου µετόχου της εταιρείας Factory Outlet Α.Ε., όπως επίσης και στην

14 εξαγορά του 3,08% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. από την Αγροτική Τράπεζα. Το 1999 η Εταιρεία συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της CONCEPT ONE Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 30%. Η εταιρεία CONCEPT ONE Α.Ε. ιδρύθηκε για να αναλάβει τον κλάδο εµπορίας πολιτικών υποδηµάτων BATA και της αθλητικής αλυσίδας Athlete' s World. Επίσης το 1999 η Εταιρεία ανάπτυξε την αλυσίδα ιδιόκτητων NIKE stores ανοίγοντας 3 νέα καταστήµατα στο Μαρούσι, το Κολωνάκι και στο Village Park. Το 2000 η Εταιρεία ήρθε σε συµφωνία µε την HARLEY DAVIDSON USA για την αποκλειστική παραχώρηση των δικαιωµάτων σχεδιασµού, παραγωγής, διανοµής και πώλησης των ενδυµάτων που φέρουν τη επωνυµία Harley Davidson για όλη την Ευρώπη. Το ίδιο έτος η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην πολυκαταστήµατος ΜΙΝΙΟΝ µε σκοπό την δηµιουργία του µεγαλύτερου και αρτιότερα εξοπλισµένου πολυκαταστήµατος στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης το 2000 η Εταιρεία ανάπτυξε την αλυσίδα ιδιόκτητων NIKE stores, ανοίγοντας 6 νέα καταστήµατα στον Πειραιά, στη Μύκονο, στην Καλλιθέα, στην Αργυρούπολη στην Νέα Φιλαδέλφεια και στη Γλυφάδα. Το τέλος της χρονιάς βρίσκει την Εταιρεία µε 11 ιδιόκτητα exclusive nike stores και 5 HARLEY- DAVIDSON. Η Εταιρεία έκανε γενική αναδιοργάνωση στο επίπεδο των υψηλόβαθµων στελεχών µε την προσθήκη έµπειρων συνεργατών στους τοµείς της Παραγωγής, των Οικονοµικών Υπηρεσιών, της Μηχανογράφησης του Μάρκετινγκ και των ηµοσίων Σχέσεων. Αντικείµενο εργασιών Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο εµπορικό, βιοµηχανικό και τεχνικό χώρο και εξειδικεύεται κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, εισαγωγή αθλητικών ειδών, στη λειτουργία και εξόπλιση γυµναστηρίων, στην εισαγωγή και διάθεση µοτοσικλετών καθώς επίσης και στην εισαγωγή και διάθεση της collection ρουχισµού και αξεσουάρ µοτοσικλετών Πιο συγκεκριµένα η δραστηριότητα της Εταιρείας έγκειται στα εξής: α) Εισαγωγή και διάθεση των πρώτων σε πωλήσεις και τεχνολογία αθλητικών υποδηµάτων και ρουχισµού NIKE. β) Παραγωγή και διάθεση της collection ρουχισµού και αξεσουάρ HARLEY DAVIDSON, η οποία αποτελείται από µπουφάν, µπότες, τζην, casual ανδρικό και γυναικείο ρούχο και πολλά είδη προσωπικής χρήσης και είδη δώρων. Η παραγωγή υλοποιείται από το τµήµα παραγωγής της Εταιρείας, µε εσωτερικό σχεδιασµό, και µε την βοήθεια επιλεγµένων συνεργατών σε όλη την Ευρώπη µε τη µέθοδο του φασόν. Οι αγορές των υφασµάτων και βοηθητικών υλικών διεξάγονται από έµπειρα άτοµα του τµήµατος παραγωγής ενώ παράλληλα, ελέγχεται η διαδικασία παραγωγής στον χώρο των συνεργατών της Εταιρείας, µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα όλων των ειδών της Εταιρείας και η έγκυρη παραλαβή τους στις αποθήκες της. γ) Εισαγωγή και διάθεση των µοναδικών παγκοσµίως µηχανών HARLEY DAVIDSON, οι οποίες κατασκευάζονται αποκλειστικά στις Η.Π.Α. και διατίθενται σε περιορισµένους αριθµούς σε όλο τον κόσµο. δ) Εξοπλισµός γυµναστηρίων µε όργανα γυµναστικής που αντιπροσωπεύει η Εταιρεία, όπως:

15 TECHNOGYM: Μηχανήµατα γυµναστικής υψηλής τεχνολογίας, κατασκευασµένα στην Ιταλία. ICON: PROFORM, WESLO & WEIDER, ηλεκτρικά όργανα γυµναστικής για οικιακή χρήση, αµερικάνικης κατασκευής. AMERICAN FITNESS: Όργανα γυµναστικής για οικιακή χρήση. Παράλληλα παρέχεται: Εργονοµική ανάλυση των αναγκών του γυµναστηρίου σε όργανα υψηλής και συµβατικής τεχνολογίας. Μελέτη των χώρων από ειδικούς αρχιτέκτονες και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Τεχνική υποστήριξη των γυµναστηρίων. Το τµήµα αυτό απευθύνεται σε γυµναστήρια, αθλητικούς συλλόγους, πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικά νοσοκοµεία και ιδιώτες. Η αντίστοιχη σειρά οργάνων οικιακής χρήσης διατίθεται µέσω των αθλητικών καταστηµάτων των πελατών της Εταιρείας. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας κατά κατηγορία λειτουργεί ως εξής: α) Τα αθλητικά ρούχα και υποδήµατα της ΝΙΚΕ διατίθενται µέσω αθλητικών καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. Το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαµβάνει τα 550 καλύτερα καταστήµατα αθλητικών ειδών, εκ των οποίων τα 3 είναι πολυκαταστήµατα και τα 7 είναι αλυσίδες καταστηµάτων λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών. Το 90% των πωλήσεων γίνεται µε προπαραγγελίες. Αυτές λαµβάνονται κατά τον δειγµατισµό της κάθε collection, ο οποίος γίνεται παράλληλα στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, καθώς και σε µεγάλα ξενοδοχεία διαφόρων πόλεων ανά την Ελλάδα. Ο δειγµατισµός διαρκεί 2 έως 3 µήνες και δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Εταιρείας να δουν ολόκληρη την collection και να τοποθετήσουν την παραγγελία τους, η οποία τους παραδίδεται τµηµατικά αµέσως πριν την έναρξη της νέας σαιζόν. Το 10% των πωλήσεων, αποτελείται από επαναληπτικές παραγγελίες των πελατών που δίδονται κατά την διάρκεια της σαιζόν, για να καλύψουν είδη που έχουν εξαντληθεί από το κατάστηµά τους. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται µέσω των καταστηµάτων και πρατηρίων της Εταιρείας στη Γλυφάδα, Κολωνάκι, Παλαιό Φάληρο, Νέο Φάληρο, Κοµοτηνή, Μαρούσι, Ρέντη, Αργυρούπολη, Πειραιά, Ν. Φιλαδέλφεια και Καλλιθέα. Οι πωλητές της Εταιρείας επισκέπτονται επίσης τα καταστήµατα των πελατών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σε όλη την Ελλάδα. β) Η Harley-Davidson διαθέτει δύο ανεξάρτητα τµήµατα πωλήσεων, (µηχανές, ρούχο-υπόδηµα) αλλά κοινό δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσώπων σε µεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας εκτός της ΑΘήνας και της Θεσσαλονίκης όπου τα καταστήµατα είναι δικά της. Οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10 και στην Ευρώπη ανέρχονται σε 80 και στα καταστήµατά τους πωλούνται µόνο τα είδη Harley-Davidson. Το τµήµα πωλήσεων µηχανών Harley-Davidson λειτουργεί µέσω των εκθέσεων µηχανών, τόσο στην Αθήνα (Κολωνάκι, Γλυφάδα, Ψυχικό, Καλλιρόης), όσο και στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης). Στις εκθέσεις παρουσιάζονται και οι µηχανές Buell για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως και ανταλλακτικά και αξεσουάρ µηχανών Harley- Davidson. Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Εταιρεία λειτουργεί και τρία συνεργεία επισκευής µηχανών Harley-Davidson και Βuell, στη Γλυφάδα, το Ψυχικό και τη Θεσσαλονίκη. Το τµήµα πωλήσεων ρούχων αξεσουάρ και υποδηµάτων έχει τοµέα πωλήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Ο τοµέας πωλήσεων εσωτερικού χωρίζεται σε λιανική και χονδρική πώληση. Η λιανική λειτουργεί µέσω των καταστηµάτων µας σε Γλυφάδα, Ψυχικό, Καλλιρόης, Κολωνάκι, Κοµοτηνή, Ρέντη και Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης), ενώ το δίκτυο χονδρικής πώλησης αποτελείται από 150 επιλεγµένα καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. Το δίκτυο των πελατών εξυπηρετείται από πωλητές της Εταιρείας, οι οποίοι επισκέπτονται τακτικά τα καταστήµατα και παρακολουθούν την εξέλιξη της αγοράς.

16 Οι δειγµατισµοί των νέων collection γίνονται στα γραφεία της Εταιρείας, δύο φορές τον χρόνο (Χειµώνα - Καλοκαίρι), όπου υπάρχουν οργανωµένα γραφεία δειγµατισµών για το σκοπό αυτό. Οι πωλήσεις εξωτερικού της Εταιρείας εξυπηρετούνται από εξουσιοδοτηµένους διανοµής (distributors) ή διαµεσολαβητές πωλήσεων (sales agents) ανάλογα µε την επιχειρηµατική τακτική που ακολουθείται σε κάθε κράτος. Οι δειγµατισµοί των νέων collection γίνονται στα γραφεία αυτών των επιλεγµένων συνεργατών της εταιρείας καθώς και κατά την διάρκεια µεγάλων ευρωπαϊκών εκθέσεων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. γ) Τα Όργανα Γυµναστικής διατίθενται από ανεξάρτητο τµήµα πωλήσεων και συντήρησης της Εταιρείας, µε εξειδικευµένους πωλητές και τεχνικούς. Οι πωλητές επισκέπτονται τους χώρους των πελατών που ενδιαφέρονται να οργανώσουν ένα σύγχρονο γυµναστήριο ή να ανανεώσουν τον εξοπλισµό τους και εκπονούν µελέτη για το είδος και τη χωροταξική διάταξη των οργάνων. Επίσης πραγµατοποιούν δειγµατισµούς αθλητικών οργάνων οικιακής χρήσης στα καταστήµατα αθλητικών ειδών. δ) Το Γυµναστήριο Nautilus, κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στα Νότια Προάστια της Αθήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια, η µεγάλη αύξηση των εγγραφών οδήγησε τη ιοίκηση στην απόφαση να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του. Έτσι δηµιουργήθηκαν νέες αίθουσες για αεροβική, καράτε κλπ. Πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εξοπλισµός Η έδρα της Εταιρείας στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία συνολικού εµβαδού τµ. ευρισκόµενα επί της οδού Λ.Βουλιαγµένης 96 στο ήµο Γλυφάδας. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται το τµήµα παραγωγής και αποθήκης πρώτων και βοηθητικών υλών συνολικού εµβαδού τετραγωνικών µέτρων, το πρότυπο Γυµναστήριο Nautilus Club, τα αποκλειστικά καταστήµατα ΝΙΚΕ και Harley -Davidson και το κατάστηµα µηχανών και ανταλλακτικών της Harley -Davidson. Αναλυτικά τα καταστήµατα Λιανικής Πώλησης της Εταιρείας και οι λοιπές εγκαταστάσεις της παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : Τοποθεσία Οδός Οροφος Επιφανεια (τ.µ.) Χρήση Ιδιοκτησια / Μισθωµένο Κολωνάκι Κουµπαρη 4 Ισογειο & Υπόγειο 103 Κοµοτηνή Θεσσαλονίκη Σισµανόγλου & Καραβέλα Στρ. Γενναδίου 7-9 & Κων. Καραµανλή 118 Ισόγειο 370 Ισόγειο & Πατάρι 109 Αθήνα Καλλιρόης 23 Ισόγειο 154 Νέο Φάληρο Λ. Πειραιώς 76 Β' Επίπεδο 75 Νέο Φάληρο Λ. Πειραιώς 76 Α' Επίπεδο 423 Γλυφάδα Λ. Βουλιαγµένης 96 Β' Κτίριο 1ος και 2ος Οροφος 331 Γλυφάδα Λ. Βουλιαγµένης 96 Ισογειο & Υπόγειο 295 Θεσσαλονίκη Λ. Νίκης 69 Ισογειο & Υπόγειο 380 Κατ/µα HD Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα HD Κατ/µα HD Κατ/µα HD Κατ/µα ΝΙΚΕ Γυµν/ριο NAUTILUS Κατ/µα HD Κατ/µα HD Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Γλυφάδα Λ. Βουλιαγµένης 96 Ισόγειο 310 Κατ/µα Μισθωµένο

17 Γλυφάδα Λ. Βουλιαγµένης 96 Ισόγειο 157 Π. Φάληρο Ελ. Βενιζέλου 224 Ψυχικό Λ. Κηφισίας 268 Ισόγειο, Υπόγειο & Πατάρι Ισόγειο, 1ος & 2ος Οροφος Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 37 Ισόγειο 245 ΝΙΚΕ Κατ/µα HD Πρατήριο ΝΙΚΕ Κατ/µα HD Εκθεση Θεσ/νίκης Μισθωµένο Μισθωµένο Ιδιόκτητο Μισθωµένο Βοτανικός Αγ. Άννης 7 Ισόγειο 4910 Αποθήκες Μισθωµένο Αργυρούπολη Λ. Βουλιαγµένης & Μ. Αντύπα 583 Αθήνα Πινδάρου 22 Ισόγειο 240 Αποθήκες Μισθωµένο Ισόγειο, 1ος & 2ος Οροφος 340 Κτίριο Ιδιόκτητο Κρωπία Θέση : Σκαρπέζα 650 Οικόπεδο Ιδιόκτητο Αθήνα Λ. Κηφισίας Α' Επίπεδο 200 Αθήνα Τσακάλωφ 28 Ισόγειο 180 Αθήνα Θηβών 224 Ισόγειο 100 Μύκονο Ισόγειο 70 Βουκουρέστι Take Ioneskou 8 Ισόγειο 190 Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Ιδιόκτητο Κορωπί 8162 Οικόπεδο Ιδιόκτητο Αργυρούπολη Λ. Βουλιαγµένης 570 Ισόγειο & Πατάρι 380 Πειραιάς Εθν. Αντιστάσεως 6 Α' Επίπεδο 25 Ν. Φιλαδέλφεια Καλλιθέα Θησέως Παγκράτι Υµηττού 70 Λάρισα Λάρισα Αθήνα Καπαδοκίας 2 Ισόγειο & Πατάρι 400 7ο χιλ. Π. Εθν. Οδού Λάρισας Βόλου 7ο χιλ. Π. Εθν. Οδού Λάρισας Βόλου Ερµού & Καπνικαρέα Ισόγειο, Υπόγειο & Πατάρι Ισόγειο, Υπόγειο & Πατάρι Α' Επίπεδο 300 Α' Επίπεδο 100 Ισόγειο, Υπόγειο Μεσοπάτωµα & Πατάρι 100 Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα ΝΙΚΕ Κατ/µα HD Κατ/µα ΝΙΚΕ Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Μισθωµένο Ιδιόκτητο Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρείας για τις χρήσεις 1997/ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξία Προσθήκες Συν. Αξία Αποσβέσεις Αποσβέσεις Συν. Αναπό-

18 ΠΑΓΙΟΥ Κτήσης 30/6/97 (Μειώσεις) από 1/7/97-3/12/00 Κτήσης 31/12/00 30/6/97 1/7/97-31/12/00 Αποσ/σα Αξία 31/12/00 σβεστη Αξία 31/12/00 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ Γήπεδα- Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά Εργα Μηχ/τα, Τεχνολ. Εγκ/σεις Μεταφορικα Μέσα Επιπλα & λοιπ. εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατ' ατύχηµα και αθροιστικά από την AIG Greece. Ασφάλιση εµπορευµάτων σε οποιαδήποτε τοποθεσία έως Υπάρχουν επίσης ασφαλιστήρια συµβόλαια για µεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού µε την ΕΛΛΑΣ ΑΕΑ, συµβόλαιο για ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε την ΟΡΙΖΩΝ, συµβόλαιο οµαδικής ασφάλισης ζωής µε την ALICO και απώλειας εισοδήµατος των καταστηµάτων της Εταιρείας µε την National Union. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πυρός και λοιπών κινδύνων από την National Union κατά 40%, την ΟΡΙΖΩΝ κατά 30% την ALLIANZ κατά 20% και την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ κατά 10%. Ασφαλιζόµενο Ποσό (ποσά σε εκατ. ρχ. ) Εγκαταστάσεων Εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ Επίσης σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που να βαρύνουν τα πάγια της Εταιρείας.

19 Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε δρχ. 11,080,000,000 διαιρούµενο σε 55,400,000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η µία. Η διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ακολούθησε τα εξής στάδια. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και κατεβλήθηκε τοις µετρητοίς (ΦΕΚ 3801/ ). Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 26/5/90 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε καταβολή µετρητών από τους παλαιούς µετόχους, πλην της Εταιρείας ELMEC INO ΦΑΙΣ Α.Ε. η οποία δεν συµµετείχε στην εν λόγω αύξηση. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µία (ΦΕΚ 1945/8.6.90). Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28/12/90 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µια και τιµής έκδοσης υπέρ το άρτιο δρχ Η αύξηση καλύφθηκε από τους παλαιούς µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 (ΦΕΚ 383/ ). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/12/90 αποφασίσθηκε η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης δρχ η κάθε µια. Οι νέες µετοχές διατέθησαν στο κοινό µε ηµόσια εγγραφή στη τιµή έκδοσης τους σύµφωνα µε το Π.. 350/1985. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια (ΦΕΚ 375/ ). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8/11/91 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση µετοχών µε κεφαλαιοποίηση µέρους του λογαριασµού " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια (ΦΕΚ 617/ ). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 13/12/93 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµή διάθεσης δρχ η κάθε µια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια (ΦΕΚ 525/9.2.94). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7/12/94 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε την

20 κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ µέρους του λογαριασµού "Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ειδικών Αναπτυξιακών Νόµων" και ποσού δρχ , µέρους του λογαριασµού "Καταβληµένη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια (ΦΕΚ 656/9.2.95). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 4/12/95 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης δρχ η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µία (ΦΕΚ 669/ ). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3/12/97 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε την κεφαλαιοποίηση του ποσού δρχ του λογαριασµού "Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ειδικών Αναπτυξιακών Νόµων" και ποσού δρχ µέρους του λογαριασµού "Καταβεβληµένη ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/4/99 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση κοινών ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης δρχ για µετοχές που θα διατεθούν στους παλαιούς µετόχους, και τιµή διάθεσης δρχ για µετοχές που διατεθούν στο προσωπικό και στελέχη της Εταιρείας. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/11/99 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, µε την έκδοση κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε µια. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 28/6/2000 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 200 και τιµής διάθεσης δρχ , µε δικαίωµα διάθεσης υπέρ των παλαιών µετόχων 2 νέες προς 10 παλαιές µετοχές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που συνεκλήθη για την 29/ 06 / 2001 θα αποφασίσει µεταξύ άλλων θεµάτων ηµερησίας διάταξης και για την ανάκληση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυση της µέχρι σήµερα εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.5.2008 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα