ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000"

Transcript

1 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Έδρα: Καρδάµυλα Χίου, 7411 Χίος τηλ: , φαξ:

2 2 Πίνακας περιεχοµένων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 7 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 8 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων... 9 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµιακών ροών Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Λογιστικές πολιτικές Συναλλαγµατικές µετατροπές Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις ιανοµή µερισµάτων Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες & Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Προβλέψεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πωλήσεις µη βιολογικών- εµπορευµάτων και λοιπού υλικού Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) Λοιπά έξοδα Λοιπά έσοδα Φόρος Εισοδήµατος Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Συνδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (Από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

3 3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Κύριοι Μέτοχοι Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης της εταιρείας µας, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 1 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : Για τις ανάγκες πληροφόρησης για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, παραθέτουµε τον κατωτέρω πίνακα: 31/12/ /12/2011 Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού Αναλώσεις ( ) ( ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.11 ( ) ( ) Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 7.16 ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.17 (5.561) (3.086) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποσβέσεις (25.256) (25.190) Λοιπά έξοδα 7.18 ( ) (78.005) Λοιπά έσοδα Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 7.20 (26.891) ( ) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.20 (62) ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (20.000) Καθαρά κέρδη χρήσεως Κατανεµόµενα σε: Μετόχους Εταιρείας Σύνολο Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε 29, , Οικονοµική θέση της εταιρείας : Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την ανέρχονται στο ποσό των ευρώ έναντι ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

4 4 1. ιαρθρώσεως Ενεργητικού ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,08% Σύνολο Ενεργητικού ,96% Πάγιο Ενεργητικό ,92% 4,04% Σύνολο Ενεργητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 2. ιαρθρώσεως Παθητικού ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Ίδια Κεφάλαια ,78% 25,96% Σύνολο Υποχρεώσεων Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας 3. ανειακή εξάρτηση της Εταιρείας ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Σύνολο Υποχρεώσεων ,12% 79,39% Σύνολο Παθητικού Ίδια Κεφάλαια ,88% 20,61% Σύνολο Παθητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 4. Χρηµατοδοτήσεως Ακινητοποιήσεων ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Ίδια Κεφάλαια ,36% 510,16% Πάγιο Ενεργητικό Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

5 5 5. Χρηµατοδοτήσεως Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,64% 124,64% Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο Κινήσεως ( Κυκλοφορούν - βραχ.υποχρ.) ,00% 19,77% Κυκλοφορούν Ενεργητικό Οι αριθµοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων). 6. Κυκλοφορίας κεφαλαίου ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρ ,67% 466,21% Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητας πωλήσεων ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Μικτά Αποτελέσµατα ,58% 26,10% Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Καθαρά Αποτ/τα Εκµετ/σεως ,39% 14,36% Πωλήσεις Αποθ. & Υπηρεσιών Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας µε τον συνυπολογισµό των χρηµατοοικονοµικών και λοιπών εσόδων. Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων) ,01% 14,61% Σύνολο εσόδων Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα 8. Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων ΣΧΕΣΗ 31/12/ /12/2011 Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως (προ φόρων) ,89% 68,41% Ίδια Κεφάλαια Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας : Το 2013 προβλέπεται θετικό στην ανοδική πορεία και εξέλιξη της εταιρίας, που χαρακτηρίζεται σαν µια από τις ισχυρότερες εταιρίες του κλάδου του εξοπλισµού των ιχθυοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των αγορών του εξωτερικού. Η εταιρεία έχει πρόσφατα επενδύσει στην επέκτασή της στις αγορές των αραβικών χωρών και τα αποτελέσµατα από αυτό αναµένεται να Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

6 6 δώσουν θετική ώθηση στα µεγέθη της στο επόµενο διάστηµα. 4. ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης : Στα πλαίσια προγράµµατος της Ε.Ε., η εταιρία συµπράττει µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα καθώς και µε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες για την κατασκευή καινοτόµων κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας µε αισθητήρες. 5. ιαθέσιµο συνάλλαγµα : εν υπάρχει. 6. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα : H εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας εξωτερικού (Τουρκία) «ΜIRAMAR SU URUNLERI VE BALIK YEMI URETIMI SANAYI VE TICARET A.S.» µε ποσοστό συµµετοχής 0,02%. Η ανωτέρω συµµετοχή αποτιµήθηκε στην τιµή κτήσεως ποσού 271. Οι συµβατικές συµφωνίες µε πελάτες, νοµικά πρόσωπα, της Εταιρείας µας εκτελούνται κανονικά, είναι βραχυχρόνιες και κατοχυρώνουν την πώληση των υπηρεσιών µας. Εκτιµούµε ότι, λόγω του µεγέθους και της ευρωστίας των συνεργαζόµενων εταιρειών, ο κίνδυνος ( µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων ) για εµάς είναι πολύ µικρός. 7. Ακίνητα της εταιρείας : εν υπάρχουν. 8. Υποκαταστήµατα της εταιρείας : 1o χλµ Κορωπίου Βάρης, Οδός ηµοκρίτου, Κορωπί Αττικής 9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης : Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. Χίος, 22 Μαρτίου 2013 Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Αριστείδης Στ. Μπελλές Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

7 7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας " ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά την 31η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ. ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

8 8 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (Ποσά σε ευρώ) 31/12/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοιποιήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους Μητρικής ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπροθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

9 9 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων (Ποσά σε ευρώ) 31/12/ /12/2011 Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών - εµπορευµάτων και λοιπού υλικού Αναλώσεις ( ) ( ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.11 ( ) ( ) Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 7.16 ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.17 (5.561) (3.086) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποσβέσεις (25.256) (25.190) Λοιπά έξοδα 7.18 ( ) (78.005) Λοιπά έσοδα Αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 7.20 (26.891) ( ) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.20 (62) ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (20.000) Καθαρά κέρδη χρήσεως Κατανεµόµενα σε: Μετόχους Εταιρείας Σύνολο Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε 29, ,6052 Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

10 10 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ποσά σε ευρώ) 31/12/ /12/2011 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) Λοιπά συνολικά έσοδα Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 20% Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

11 11 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε ευρώ) ΠΟΣΑ ΣΕ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό αναπροσαρµογής Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2011 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Τακτικό αποθεµατικό χρήσης (24.179) - Εγκριθέντα µερίσµατα - - ( ) ( ) Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2012 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Τακτικό αποθεµατικό χρήσης (4.930) - Εγκριθέντα µερίσµατα ( ) ( ) Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµία Χρήσεως ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

12 12 Κατάσταση Ταµιακών ροών (Ποσά σε ευρώ) 31/12/ /12/2011 Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για : Αποσβέσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού (7.469) 27 Πιστωτικοί Τόκοι (304) (87) Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια (1.999) (1.998) Κέρδη από Πώληση Παγίων - Συµµετοχών - (150) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων ( ) Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών ) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα - (1.089) Kαταβεβληµένοι Φόροι ( ) ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (40) - Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (2.508) - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες - 87 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.244) 237 Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα ( ) ( ) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ) Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

13 13 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης έως Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάϊο του 1996 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τοµείς: -Την κατασκευή και εµπορία πλωτών σιδηροκατασκευών, αγκυροβολιών, ιχθυοκλωβών, εξεδρών φορτηγίδων και γενικά κάθε φύσης πλοιαρίων σκαφών και εν γένει πλωτών κατασκευών καθώς και εργασιών συντηρήσεως και επισκευών των άνω κατασκευών. -Την κατασκευή και εµπορία διχτύων, πλωτών σηµαντήρων, καλουπιών και γενικά κάθε φύσεως λοιπών συναφών ειδών εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. - Την κατασκευή και εµπορία πάσης φύσεως βιοµηχανικού εξοπλισµού. -Την κατασκευή και εµπορία εξαρτηµάτων ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδών συσκευασίας ιχθυηρών. -Την κατασκευή µηχανηµάτων ιχθυοκαλλιέργειας πάσης φύσεως (συσκευασίας, διαλογής, αναβατόρια, µηχανές ταΐσµατος ή προστασίας κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή πάσης φύσεως µηχανηµάτων βιοµηχανικής χρήσης. - Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω εργασία. -Την αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, που παράγουν ή εµπορεύονται τα ως άνω είδη ή συναφή είδη. -Την παροχή υπηρεσιών βιοµηχανικού σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και υποστήριξης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, σε σχετικές µε την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριότητες, αλλά και σε βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες γενικά. -Την εκπόνηση µελετών και τις κατασκευές κτιρίων πάσης φύσεως, κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως από οποιοδήποτε υλικό, καθώς και τις συντηρήσεις και επισκευές αυτών. Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Νοµό Χίου, στο ήµο Καρδαµύλων και είναι µη εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε ποσοστό 50% και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος. 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ) καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών Προτύπων του Σ ΛΠ και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 εκεµβρίου Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) την αρχή της αυτοτέλειας χρήσεων. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µεγαλύτερο βαθµό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

14 14 εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι πολιτικές που αναφέρονται έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου 2012 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης εκεµβρίου 2011) εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 22 Μαρτίου Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις δεν επιτρέπονται µετά την έγκρισή τους. ικαίωµα αλλαγών έχουν µόνο οι µέτοχοι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 3. Λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 3.1 Συναλλαγµατικές µετατροπές (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία που είναι το ευρώ (λειτουργικό νόµισµα). (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 3.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως µείον, κατ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριφθείσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Μηχανολολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός έτη 5-7 έτη 3-5 έτη Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

15 15 Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των λοιπών ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση τους, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 3.3 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) Α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση Κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται κατηγοριοποίησή τους στις παρακάτω κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: δάνεια και απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη ή παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης Η κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται από τη διοίκηση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης πλέον των άµεσων δαπανών συναλλαγής στις περιπτώσεις των επενδύσεων που δεν αποτιµώνται σε Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

16 16 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνουν χρηµατικά διαθέσιµα και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις όψεως, εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µετά την αρχική τους αναγνώριση εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν: άνεια και Απαιτήσεις Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές και προσδιορίσιµες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το αποσβεσµένο κόστος λαµβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την απόκτηση και αµοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι του πραγµατικού επιτοκίου. Η απόσβεση από την εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα λοιπά έξοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται σαν «Πελάτες και Λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» καθώς και «Λοιπές Απαιτήσεις» και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία διακρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και έχουν ταξινοµηθεί στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την πώληση ή επαναγορά τους σύντοµα καθώς και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί ως µέσα λογιστικής. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σ αυτήν την κατηγορία εµφανίζονται στον Ισολογισµό στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές της εύλογης αξίας να αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα ή χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικός αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

17 17 εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία. Ο Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή του Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν συµµετοχικούς και δανειακούς τίτλους. Οι συµµετοχικοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτή, είναι εκείνοι που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως διακρατούµενοι για εµπορικό σκοπό ούτε ως στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. ανειακοί τίτλοι που ταξινοµούνται στην κατηγορία των διαθεσίµων προς πώληση είναι εκείνοι τους οποίους η διοίκηση προτίθεται να διακρατήσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα και που µπορεί να πωληθούν προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας ή για ανταπόκριση στις αλλαγές των συνθηκών αγοράς. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση επιµετρώνται στην εύλογη αξία όπου µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα µε τις µη-πραγµατοποιηµένες ζηµίες ή κέρδη να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα µέχρι την αποαναγνώριση τους κατά την οποία οι σωρευµένες ζηµίες ή κέρδη καταχωρούνται στα λειτουργικά αποτελέσµατα. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο έχει αποµειωθεί η σωρευµένη ζηµία που βρίσκεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα µεταφέρεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης. ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή προσδιορίσιµες πληρωµές και καθορισµένη λήξη. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις εφόσον η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διακρατούµενα µέχρι τη λήξη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το αποσβεσµένο κόστος λαµβάνει υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την απόκτηση και αµοιβές ή δαπάνες οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι του πραγµατικού επιτοκίου. Η απόσβεση από την εφαρµογή της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των Αποτελεσµάτων Χρήσης. Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2012 και Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

18 18 Αποαναγνώριση Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται όταν: Τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου εκπνεύσουν Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή έχει αναλάβει συµβατική δέσµευση να καταβάλλει τις ταµειακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες, χωρίς σηµαντική καθυστέρηση και είτε (α) έχουν µεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχουν µεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του περιουσιακού στοιχείου αλλά έχει µεταβιβαστεί ο έλεγχος του στοιχείου αυτού. Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Η Εταιρεία εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εάν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρεται ότι έχει αποµειωθεί, εάν και µόνο εάν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης ως αποτέλεσµα ενός ή περισσότερων γεγονότων που έχουν συµβεί µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και το ζηµιογόνο γεγονός έχει επίδραση στις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ή του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα. Συγκεκριµένα η Εταιρεία, για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιεί έλεγχο για τυχόν αποµείωσή τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο τους. Οι οµάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό τη γεωγραφική κατανοµή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν. Οι ενδείξεις αποµείωσης µπορεί να περιλαµβάνουν ενδείξεις ότι οι χρεώστες ή οµάδα χρεωστών αντιµετωπίζει σηµαντική οικονοµική δυσκολία, αθέτηση ή πληµµέλεια στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου, αυξηµένο ενδεχόµενο πτώχευσης του οφειλέτη ή πιθανότητα αναδιοργάνωσής του και όταν υπάρχουν παρατηρήσιµα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη µετρήσιµης µείωσης των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών όπως µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών και οικονοµικών συνθηκών που σχετίζονται µε τις αθετήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

19 19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία απεικονισµένα στο αποσβεσµένο κόστος Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο αποσβεσµένο κόστος, η Εταιρεία αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µεµονωµένα για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή συλλογικά για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σηµαντικά από µόνα τους. Εάν η Εταιρεία προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για αποµείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση µεµονωµένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης δεν περιλαµβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για αποµείωση. Εφόσον υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι για ζηµία αποµείωσης, το ποσό της ζηµίας επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών (εξαιρώντας µελλοντικές πιστωτικές ζηµίες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγµατικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση). Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται είτε απευθείας είτε µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης. Το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµίας αποµείωσης µειώνεται και η µείωση σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που συµβαίνει µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η ζηµία αποµείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως αναστρέφεται είτε απευθείας είτε µε την προσαρµογή σχετικού λογαριασµού πρόβλεψης. Η αναστροφή δεν οδηγεί σε λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, που υπερβαίνει το ύψος που θα είχε το αποσβεσµένο κόστος αν η αποµείωση δεν είχε αναγνωριστεί κατά την ηµεροµηνία της αναστροφής. Το ποσό της αναστροφής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν υφίσταται αντικειµενική απόδειξη για την αποµείωση αξίας µια επένδυσης ή συνόλου επενδύσεων. Στην περίπτωση συµµετοχικών τίτλων, µια αντικειµενική απόδειξη αποµείωσης θα περιελάµβανε µια σηµαντική και παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης κάτω του κόστους της. Η «σηµαντικότητα» αξιολογείται σε σχέση µε το αρχικό κόστος ενώ η «παράταση» αξιολογείται σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η εύλογη αξία παρέµεινε κάτω του αρχικού κόστους. Όταν υπάρχει απόδειξη αποµείωσης, η σωρευµένη ζηµία η οποία επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ του αρχικού κόστους απόκτησης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα χρήσης αφαιρείται από τα λοιπά συνολικά έσοδα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση σε συµµετοχικό τίτλο κατατασσόµενο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αντιλογίζονται µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

20 20 σε µεταγενέστερη περίοδο αυξάνεται η εύλογη αξία και η αύξηση σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που λαµβάνει χώρα µετά την αναγνώριση στα αποτελέσµατα της ζηµίας αποµείωσης, η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται και ο αντιλογισµός αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Στην περίπτωση δανειακών τίτλων που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, η αποµείωση αξιολογείται βάσει των ίδιων κριτηρίων µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται σε αποσβεσµένο κόστος. Το ποσό όµως που καταχωρείται ως αποµείωση είναι η σωρευτική ζηµία η οποία επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ του αποσβεσµένου κόστους και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης που έχει προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα χρήσης. Β) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτελούνται από χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης, δάνεια και υποχρεώσεις ή παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσµατικά µέσα λογιστικής αντιστάθµισης. Η Εταιρεία προσδιορίζει την κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά την αρχική αναγνώρισή τους. Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία συν, στην περίπτωση δανείων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άµεσα στην απόκτηση ή την έκδοση της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνει εµπορικές υποχρεώσεις, λοιπές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Η µεταγενέστερη της αρχικής αναγνώρισης επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία έχουν ταξινοµηθεί. ανεισµός και εµπορικές υποχρεώσεις Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν χρηµατοδότηση των λειτουργιών µιας Εταιρείας. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια επιµετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης όταν οι υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια απόσβεσης µέσω της εφαρµογής της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριµ κατά την απόκτηση καθώς και τυχόν κόστη ή δαπάνες που αποτελούν τµήµα του πραγµατικού επιτοκίου. Η απόσβεση αυτή περιλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα των αποτελεσµάτων χρήσης. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα