ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Έδρα: Μεσογείων , Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙΔΕΣ - Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 - Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 17 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 18 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 20 Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01-30/06/ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2(γ) του Ν.3556/2007) Οι κάτωθι υπογραφόμενοι: Christof Barklage - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Καρακώστας - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χρυσομάλλης - Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουμε βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 (γ) του Ν.3556/2007, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: Οι συνημμένες εξαμηνιαίες Καταστάσεις Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τα Συνολικά Εισοδήματα της Εταιρείας. Η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Christof Barklage Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Καρακώστας Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Χρυσομάλλης 3

4 (Αριθμός Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 30 η Ιουνίου 2015) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται η παρούσα εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο του α εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2015 (1/1/2015 έως 30/6/2015) η οποία θα δημοσιοποιηθεί μαζί με τη σχετική Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικά πληροφορίες για την NΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις μεταβολές που επήλθαν κατά το α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2015, καθώς και σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια περίοδο και επέδρασαν στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2015 και παρατίθενται όλες οι συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. Α) Επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά μεγέθη του α εξαμήνου του Η επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το α εξάμηνο του 2015 ήταν αυξημένη σε σχέση με το Το ύψος των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ανήλθε σε 40,6 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,1% σε σχέση με το α εξάμηνο του Η NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, για να εξουδετερώσει την επίπτωση των διακυμάνσεων στην τιμή μετάλλων και να παρουσιάσει την πραγματική εξέλιξη των πωλήσεων, αναπροσαρμόζει το ύψος των πωλήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή τιμή για χαλκό και αλουμίνιο. Αν ληφθεί υπόψη αυτή η σταθερή τιμή, οι πωλήσεις σε σχέση με το α εξάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 23,2%. Το οικονομικό αποτέλεσμα προ φόρων του α εξαμήνου του 2015 ήταν κερδοφόρο κατά 639 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατομμυρίων ευρώ του α εξαμήνου του Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Nexans χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδοσης κάθε Εταιρείας του τον δείκτη του «λειτουργικού περιθωρίου» ο οποίος ισοδυναμεί με το καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων εκφρασμένο σε ποσοστό επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων. Αυτό το λειτουργικό περιθώριο της Εταιρείας για το α εξάμηνο του 2015 ήταν κερδοφόρο, της τάξης του 1 εκατομμυρίων, ίσο προς το 3,6% επί του κύκλου εργασιών (σε σταθερές τιμές μετάλλων) έναντι ζημιών 1,2 ευρώ για το α εξάμηνο του

5 Η εταιρεία, όπως αναφέρεται διεξοδικά και στο κεφαλαίο Κίνδυνος διακύμανσης τιμών, προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να αντισταθμίσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο από την διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών (χαλκού και αλουμινίου). Βάσει των κανόνων των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να προβαίνει σε λογιστική αποτίμηση όλων των ανοιχτών συμβολαίων που τηρούνται στο χρηματιστήριο των μετάλλων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ιουν-15 Ιουν-14 Μεταβολή % Πωλήσεις σε τρέχουσες τιμές μετάλλων ,1% Πωλήσεις σε σταθερές τιμές μετάλλων ,2% Καθαρά κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων 5,8% -2,1% 374,2% Λειτουργικό περιθώριο (Ζημίες)/Κέρδη προ Τόκων και Φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων 3,6% -5,0% 172,0% (Καθαρές ζημίες) / Καθαρά κέρδη προ φόρων Ποσοστά επί των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές μετάλλων 1,6% -4,0% 139,0% Ποσοστά επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων 2,2% -6,0% 137,4% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ιουν-15 Ιουν-14 Ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Κεφαλαιακά Διαθέσιμα (Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Κίνησης Αποθεμάτων σε ημέρες (Αποθέματα/Κόστος Πωλήσεων)x365ημέρες Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια) Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ημέρες (Απαιτήσεις/Πωλήσεις)x365ημέρες 1,19 1,18 1,47 1, ,7% -6,1% Β) Σημαντικά Γεγονότα Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ετέθη και το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ ( ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ. 2190/1920 προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με αυτή θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης). 5

6 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75) (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,25 εκάστη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών (εφεξής η «Αύξηση»). Για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, εξουσιοδοτήθηκε να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Η τιμή διάθεσης δεν θα δύναται να είναι κατώτερη των 1,25 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν νέες μετοχές συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον η τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη της ονομαστικής αξίας, κάθε ποσό υπέρ το άρτιο ανά νέα αναληφθείσα μετοχή θα πιστώνεται στον ως άνω αναφερόμενο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, με αναλογία ίση με το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τον αριθμό των νέων μετοχών και παρονομαστή τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών. Θα εκδοθούν και διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης δεκαέξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα πέντε ( ) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,25 εκάστη, ήτοι 11 νέες μετοχές προς 4 παλαιές μετοχές. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση των νέων κοινών μετοχών θα είναι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ο νόμος ορίζει. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: (α) (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α. Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (β) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει. Τυχόν αδιάθετες μετοχές όμως θα διατεθούν άνευ δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του N. 3401/

7 (γ) H προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση θα δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. (δ) Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται μόνο η κατάρτιση συναλλαγών Μεθόδου 6-1, 6-2, 6-3, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Κανονισμού του Χ.Α., με την προϋπόθεση ότι η εκκαθάρισή τους γίνεται το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας λήξης της περιόδου άσκησης. (ε) Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας. Η προθεσμία κάλυψης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί για έναν μήνα δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο. Η προθεσμία αυτή άρχεται από τον προσδιορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών (άρθρο 13 παρ. 6 Κ. 2190/1920) και λήγει κατά την εκπνοή της προθεσμίας κάλυψης και καταβολής, εκτός εάν η εν λόγω καταβολή ολοκληρωθεί νωρίτερα. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την Αύξηση θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2015 και εφεξής. Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή, αλλά ουδέποτε να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας. Το καθαρό ποσό της συνολικής Αυξήσεως (μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης) θα διατεθεί για τους σκοπούς αποπληρωμής τοκοφόρου δανεισμού. Η διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και υπό την αυτονόητη δέσμευση της Εταιρείας ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών και δεν θα υφίστανται δικαιώματα προεγγραφής. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 7

8 μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του ακόλουθου κειμένου και τη συνακόλουθη διατύπωση του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, ήτοι: «ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Με την απόφαση της από 26 Ιουνίου 2015 εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ( ,75) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ( ) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,25 εκάστη. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ( ,75) διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε ( ) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 εκάστη». Σημειώνεται ότι o κύριος μέτοχος, Nexans Participations, μέσω της από επιστολή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέφρασε την πρόθεση του να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η Nexans Ελλάς, συνέχισε ομαλά την εκτέλεση σημαντικών συμβολαίων τόσο στην εσωτερική αγορά συμπεριλαμβανομένου των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας όσο και στο Εξωτερικό με τη διενέργεια πωλήσεων κυρίως προς την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Παρά τις πολιτικές αναταραχές στις παραδοσιακές για την εταιρία αγορές, η εταιρία συνέχισε τη διενέργεια πωλήσεων σύμφωνα με τις αρχικές της προβλέψεις. Σημαντική είναι επίσης η δραστηριότητα της εταιρίας για πωλήσεις προς άλλες μονάδες του ομίλου (ενδοεταιρικές πωλήσεις). 8

9 Γ) Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το β Εξάμηνο της Οικονομικής Χρήσης και διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία, με την έντονη διεθνή δραστηριότητά της, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγορών (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς μετάλλων), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει στην αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοσή της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς συναλλάγματος (futures/forwards) με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε συγκεκριμένους κινδύνους. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών, το οποίο εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ομίλου Nexans που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των κινδύνων, όπως του πιστωτικού κινδύνου, της εύλογης αξίας, του κινδύνου επιτοκίου και του συναλλαγματικού κινδύνου. (i) Κίνδυνος διακύμανσης τιμών: Οι βασικές α ύλες στον κλάδο καλωδίων (χαλκός και αλουμίνιο) αφορούν προϊόντα των οποίων οι τιμές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Συνεπώς οι αγορές και οι πωλήσεις επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις τιμών. Οι πωλήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Α) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες πελατών. Β) Σε πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά. Κίνδυνος από την μεταβλητότητα της τιμής του χαλκού και του αλουμινίου εμπεριέχεται κυρίως στις πωλήσεις που βασίζονται σε προβλέψεις για την εσωτερική αγορά και αυτό σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν (οι προβλέψεις). Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την ανοιχτή της θέση σε απόθεμα μετάλλων. Σημειώνεται πως μέσα στο 2 ο τρίμηνο του 2015 υπήρξε αλλαγή του μεσίτη (broker) που ο όμιλος χρησιμοποιεί για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, γεγονός που επέφερε και μεταβολή της διαδικασίας αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται και που σχετίζεται με την ανάληψη ρίσκου που ο νέος μεσίτης έχει θεσπίσει για την αγορά της Ελλάδος. Η Διοίκηση σε συνεργασία με τον όμιλο, τροποποίησε κατάλληλα τις εσωτερικές της διαδικασίες έτσι ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους και να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις στην χρηματοοικονομική της απόδοση. (ii) Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 9

10 Αναφορικά με τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη. Μέρος των απαιτήσεων είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία συνεργαζόμενη με τον Όμιλο Nexans. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά κριτήρια φερεγγυότητας. (iii) (iv) (v) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αφορά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με την συνδρομή του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης, η Εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, συνάπτει μέχρι σήμερα δανειακές συμβάσεις κυρίως με τη Nexans Services καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες γραμμές πίστωσης για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από άλλες τράπεζες. Οι εν λόγω συμβάσεις καθορίζουν κάθε φορά i) το ποσό του δανείου, ii) το επιτόκιο, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις κατά το χρόνο σύναψης κάθε δανείου, επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες (πιστοληπτική ικανότητα της χώρας) και το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις χρηματαγορές, και παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκειά του εκάστοτε δανείου και iii) τη χρονική διάρκεια του δανείου, η οποία κυμαίνεται συνήθως από 1 εβδομάδα μέχρι και 3 μήνες. Η πρόσφατη και ραγδαία επιδείνωση της μακροοικονομικής κατάστασης της χώρας, ειδικότερα μετά το 1 ο τρίμηνο με αποκορύφωμα την επιβολή των capital controls, είχε ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των επιτοκίων χρηματοδότησης από τη Nexans Services. Σημαντική βοήθεια στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων του δανεισμού από τη Nexans Services θα αποτελέσει η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς σκοπός της είναι η αποπληρωμή των τρεχουσών δανειακών υποχρεώσεων. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών, των συμβάσεων και των παραγγελιών της Εταιρείας γίνεται σε Ευρώ. Για τις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα, η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτει συμβόλαια προθεσμιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος («παράγωγα») προκειμένου να περιορίσει την έκταση της έκθεσής της σε διακυμάνσεις ισοτιμιών. Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών ισοδύναμων και διαθεσίμων, τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης καθώς επίσης και την ικανότητα κλεισίματος ανοικτών θέσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων, το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων έχει ως στόχο την ευέλικτη χρηματοδότηση, μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών. Οι συμβατικές ημερομηνίες λήξης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων και δανείων, αφορούν περίοδο μικρότερη του ενός έτους. Η εφαρμογή των capital controls επέφερε μία νέα πραγματικότητα στην ρευστότητα όλων των Ελληνικών εταιρών. Η Διοίκηση της εταιρίας 10

11 βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με επιτροπή διαχείρισης κινδύνου του ομίλου με σκοπό την διατήρηση της παροχής ρευστότητας στο νέο περιβάλλον των capital controls. (vi) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα διαθέσιμα, τις εμπορικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα δάνεια, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω των χαρακτηριστικών τους και της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Οι εύλογες αξίες των παραγώγων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση. (vii) Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου: Στόχος της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς επίσης και να διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης. Περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω ενός προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («τα θεσμικά όργανα»). Αυτό οδήγησε σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2013 και το 2014 και οριακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, αλλά και να μεταρρυθμίσει ευνοϊκά την κοινωνική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί. Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε μια παράταση τεσσάρων μηνών της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA), σκοπός του οποίου ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της επανεξέτασης της προηγούμενης (δεύτερης) σύμβασης διάσωσης. Η επέκταση αυτή θα χρησίμευε επίσης στη γεφύρωση του χρόνου για συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της Ελλάδας. Στις 30 Ιουνίου 2015, η παράταση έληξε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Επιπλέον, το ελληνικό κράτος δεν εκπλήρωσε τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΔΝΤ και στις 28 Ιουνίου 2015 επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Σημαντικός παράγοντας που συντέλεσε στους ανωτέρω περιορισμούς ήταν οι εκροές καταθέσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών και της απόφασης της ΕΚΤ να μην παρατείνει περαιτέρω το σύστημα ρευστότητας σε ευρώ (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες. Στις 12 Ιουλίου 2015 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συμφώνησε να εξετάσει το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) ύψους μέχρι 86 δισεκατομμυρίων, με την προϋπόθεση ότι οι 11

12 ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια πρώτη δέσμη μέτρων («προηγούμενες δράσεις»). Από τις 23 του Ιουλίου του 2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν και προχωρά σε συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα προκειμένου να συμφωνήσουν και να ολοκληρώσουν ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Οι συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2015 και θα οδηγήσουν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί Εξυγίανσης των Τραπεζών (BRRD). Επιπλέον, το ύψος των κεφαλαιακών ελέγχων αναμένεται να ομαλοποιηθεί, καθώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών προχωρά. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα και η προκύπτουσα επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, η αναμενόμενη αρνητική αύξηση του ΑΕΠ για το 2015, επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ύφεσης και οι περαιτέρω προβλεπόμενες μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, μπορεί να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως ακολούθως: 1. Η προϋπόθεση των συναλλαγών με μετρητά επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, καθιστώντας τη ροή πιο αργή κι επικίνδυνη. 2. Η συνεχής δυσκολία στη διακίνηση των πρώτων υλών, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, κυρίως για τα εγχώρια προϊόντα, γεγονός που καθιστά τη ροή ακόμη πιο αργή. 3. Η αποτυχία να εξαιρεθεί ο τομέας της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση των εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό. 4. Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται πλέον με ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. 5. Οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν επεκταθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως για τις διεθνείς μεταφορές, θα επιβαρύνουν το σύνολο των επιχειρήσεων με πρόσθετα κόστη. 6. Οι επιπτώσεις στις εξαγωγές αναμένεται επίσης να είναι σημαντικές, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία και για τη χορήγηση εγγυήσεων σε ξένους φορείς για την «καλή και έγκαιρη πληρωμή τους». 7. Οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό (από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές αγορές) μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις εκ μέρους των προμηθευτών. 8. Δυσλειτουργία στον τομέα των παραγγελιών είναι πολύ πιθανή, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που επιφέρει η αντικαταβολή κατά την παράδοση. 9. Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον στην αγορά («οικονομία μετρητών») με τους προμηθευτές να ζητούν πληρωμές αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά, αποφεύγοντας κάθε μορφή πίστωσης. 12

13 10. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην τιμολόγηση και είσπραξη των σχετικών εσόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των δανείων και άλλων υποχρεώσεων. Όσον αφορά στην είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν ωριμάσει (π.χ. επιταγές), κι εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, τη διενέργεια άλλων πληρωμών κ.λπ. 11. Οι ξένοι προμηθευτές ήδη ζητούν πιο δυσμενείς όρους συναλλαγών, όπως 100% προκαταβολή, ακόμα και σε μεγάλες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις. 12. Ως μέλος πολυεθνικού Ομίλου με αξιοσημείωτη παρουσία στις ξένες χώρες, υπάρχουν συνεχή αιτήματα για ταξίδια και μετακινήσεις στελεχών και μελών του προσωπικού. Η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή / και αποδοχή) των ελληνικών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό, μπορεί να προκαλέσει αναβολές και ακυρώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις, παραβιάσεις συμβάσεων και φυσικά διακοπή / αναστολή της δραστηριότητάς της. 13. Απώλεια πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ. λόγω αναστολής των επενδύσεων υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες ασταθείς. 14. Αύξηση των δαπανών για την εκτέλεση έργων. 15. Η αβεβαιότητα και η επιβολή ελέγχου κίνησης κεφαλαίων καθυστερούν και / ή αναστέλλουν την είσοδο των νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε οριστική απώλεια των πόρων και την μακροπρόθεσμη πτώση των πωλήσεων. 16. Λόγω της μείωσης της παραγωγής, της μείωση των πωλήσεων, των δυσκολιών διανομής κ.λπ. οι τρέχουσες ανάγκες ικανοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και από το προσωπικό ασφαλείας. Επιπλέον, επανεξετάζονται οι μετατοπίσεις του προσωπικού, καθώς και οι άδειες, ο αριθμός του προσωπικού, οι προσλήψεις, κ.λπ. 17. Μπορεί να υπάρξει κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και επιβολή κυρώσεων «αθέτησης» για παράβαση των συμβατικών όρων, στασιμότητα των τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ημερομηνίες λήξης των δανείων, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος «forward forex», κ.λπ.). 18. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στις τράπεζες, οι σημαντικότερες δυσκολίες που παρατηρούνται στην καταβολή των πληρωμών οφείλονται στις διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε τράπεζα για τη μεταφορά χρημάτων. 19. Η περιορισμένη πρόσβαση σε άλλα τραπεζικά προϊόντα (π.χ. εγγυητικές επιστολές) μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 20. Οι εξαγωγές και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (Letters of Credit) μπορεί να έχουν δυσκολίες εφαρμογής λόγω των περιορισμών στις τράπεζες. Το ίδιο μπορεί ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της τράπεζας (π.χ. CAD). 13 Η εταιρεία, παρά τις δυσκολίες που σημείωσε, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς καμία σημαντική διακοπή. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις προκύπτουσες μελλοντικές επιπτώσεις στη λειτουργία, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση. Παρά το γεγονός αυτό,

14 με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί, δεν υπάρχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας που να αναμένεται μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης που απαιτούνται αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου. Δ) Προοπτικές, στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το β εξάμηνο του 2015 Με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτει κατά τη σύνταξη της παρούσας Εξαμηνιαίας Έκθεσης, η Εταιρεία εκτιμά ότι κατά το β εξάμηνο του 2015, θα υπάρξει σημαντική επίπτωση των capital controls στην γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως δε στην εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα που ήδη έχει παρουσιάσει σημάδια έντονης ύφεσης. Είναι επίσης πιθανόν να υπάρξουν επιπτώσεις στα έργα υποδομής των οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ ΟΤΕ). Η Εταιρεία θα συνεχίσει πάντως να συμμετέχει εντατικά σε τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς που διενεργούν οι πελάτες της, όπως επιτυχώς πράττει έως σήμερα. Για τις αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη σύναψη νέων συνεργασιών, η εξέλιξη των οποίων θα εξαρτηθεί και από την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας στις περιοχές αυτές. Για την Ευρώπη σε επίπεδο ενδοεταιρικών πωλήσεων είναι σε εξέλιξη προσπάθειες εξάπλωσης σε νέες αγορές στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο. Η νέα πραγματικότητα των capital controls δρομολογεί ενέργειες αύξησης του εξαγωγικού προσανατολισμού της εταιρίας, έτσι ώστε να αντισταθμίσει την ύφεση που ήδη πλήττει έντονα την εγχώρια αγορά. Ε) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι συναλλαγές, τα έσοδα και τα έξοδα με τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για το διάστημα 01/01/2015 έως 30/06/2014 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30/06/2015 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. 14

15 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Έσοδα (Πωλήσεις αγαθών) 01/01-30/06/2015 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Έσοδα (Πωλήσεις υπηρεσιών) Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 104 Σύνολο 104 Έξοδα (Αγορές αγαθών) Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολο Έξοδα (Αγορές υπηρεσιών) Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 877 Σύνολο 877 Χρηματοοικονομικά έξοδα Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 300 Σύνολο 300 Παροχές προς τη Διοίκηση Αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. 129 Σύνολο 129 Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών, υπηρεσιών, δανείων: Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 30/6/2015 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

16 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Έδρα: Μεσογείων , Αθήνα 16

17 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 17

18 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 18

19 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 19

20 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 20

21 NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Περιεχόμενα Σελίδα 1. Περιγραφή επιχείρησης Βάση σύνταξης της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Πληροφόρηση κατά τομέα Κόστος μισθοδοσίας Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης και διάθεσης Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) Φόροι εισοδήματος Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω αποχώρησης Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Προβλέψεις Εμπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Κοινοπραξίες Σημαντικά γεγονότα Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Μεταγενέστερα γεγονότα 49 21

22 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Β.Ε. με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/1953. Την με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και στις με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εκ νέου αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών των καλωδίων και πιο συγκεκριμένα παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά χάρτινα ή πλαστικά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης παράγει καλώδια οπτικών ινών χερσαίων και υποβρυχίων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ , ενώ τα κεντρικά γραφεία και το Εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Βάσει του Καταστατικού της εταιρείας η διάρκεια ζωής της είναι 50 χρόνια αρχής γενομένης από την νόμιμη σύστασή της ( ) και λήγει την Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάρτιο του Η Nexans Ελλάς ανήκει στον διεθνή όμιλο Nexans που έχει έδρα το Παρίσι. Μέτοχος πλειοψηφίας είναι η Γαλλική Nexans Participations S.A. με ποσοστό 71,7%. 2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 2.1. Βάση προετοιμασίας της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2014 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογη αξία. Επιπλέον, οι Oικονομικές Kαταστάσεις της Eταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων της» έχοντας λάβει υπόψη όλους τους 22

23 μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις: Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούμενης χρήσης/περιόδου αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου. Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.3 Έγκριση της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της NEXANS Ελλάς Α.Β.Ε., ενέκρινε τις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015 στις 30 Ιουλίου Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. 2.5 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 23

24 Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις 24

25 25 οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία επιχείρηση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα

26 οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 26

27 συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 27

28 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελεί το κατά το ΔΠΧΑ 8 κύριο όργανο λειτουργικών αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους, να λαμβάνει αποφάσεις και να κατανείμει τους πόρους της Εταιρείας στους τομείς δραστηριότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας με βάση τις παραπάνω αναφορές και τους παρουσιάζει ανά επιχειρηματικό τομέα και με διάκριση σε τομείς καλωδίων ενέργειας και καλωδίων τηλεπικοινωνιών. α) Τύπος πληροφόρησης - Eπιχειρηματικοί Tομείς. Η Εταιρεία διαχωρίζεται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: (1) Τομέας Καλωδίων Ενέργειας: Αφορά την παραγωγή και διάθεση καλωδίων ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. (2) Τομέας Καλωδίων Τηλεπικοινωνιών: Αφορά την παραγωγή και διάθεση καλωδίων τηλεπικοινωνιακών, χάρτινων ή πλαστικών, καλωδίων οπτικών ινών, χερσαίων και υποβρυχίων. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων ανά τομέα: Τα οικονομικά στοιχεία ανά επιχειρηματικό τομέα έχουν ως κάτωθι: 01/01/ /06/2015 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τομέα Λειτουργικό αποτέλεσμα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα) (300) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) από Συναλλαγματικές Διαφορές (89) Κέρδη προ φόρων 639 Φόροι εισοδήματος (53) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) /01/ /06/2014 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τομέα Λειτουργικό αποτέλεσμα (1.016) (143) (1.159) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα) (151) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) από Συναλλαγματικές Διαφορές (77) Κέρδη προ φόρων (1.387) Φόροι εισοδήματος 31 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) (1.356) 28

29 β) Τύπος πληροφόρησης Γεωγραφική Περιοχή Πωλήσεις εσωτερικού Πωλήσεις εξωτερικού Συνολικές Πωλήσεις Απαιτήσεις εσωτερικού Απαιτήσεις εξωτερικού Συνολικές Απαιτήσεις ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Το Κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Μισθοί και Ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης (Σημ.19) Λοιπά έξοδα προσωπικού Σύνολο Μισθοδοσίας Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής (Σημ. 6) (2.715) (2.728) Έξοδα Μισθοδοσίας Δοίκησης & Διάθεσης (Σημ. 7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Οι Αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημ. 10) Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων (Σημ. 11) 9 13 Σύνολο Αποσβέσεων Μείον: αποσβέσεις που επιβάρυναν το κόστος παραγωγής (Σημ.6) (608) (639) Έξοδα Αποσβέσεων Δοίκησης & Διάθεσης (Σημ. 7) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ: Το κόστος πωληθέντων που εμφανίζεται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 29

30 30/6/ /6/2014 Μεταβολή Αποθεμάτων & Κόστος Πωλήσεων Υλικών Μισθοδοσία παραγωγής & Λοιπά Εξοδα Προσωπικού (Σημ. 4) Λοιπές Παροχές Τρίτων Ενέργεια Ενοίκια (leasing και εγκαταστάσεων) Ασφάλιστρα Επισκευές - Συντηρήσεις Μεταφορικά / Ναύλοι Πωλήσεων Αποσβέσεις Παραγωγής (Σημ.5) Προμήθειες Αντιπροσώπων Λοιπά Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Μισθοδοσία (Σημείωση 4) Έξοδα διοικητικής υποστήριξης Λοιπές αμοιβές τρίτων Αποσβέσεις (Σημείωση 5) Έξοδα ενοικίων Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπές παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη Έξοδα προβολής και διαφήμισης Αναλώσιμα 7 8 Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων Λοιπά Σύνολο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ): Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (300) (151) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (300) (151) Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (300) (151) 30

31 9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για τις χρήσεις 2015 και 2014 είναι 26%. Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Φόροι εισοδήματος: -Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος (53) 31 Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (53) 31 Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις του 2011 έως και 2014 ολοκληρώθηκε από την ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως 2010 έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους 180 χιλιάδων Ευρώ. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού που απεικονίζονται στη Συννημένη Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 31

32 30/6/ /12/2014 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού -Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (1.784) (1.821) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού (1.784) (1.821) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού -Αποτίμηση παραγώγων (μετάλλων & νομισμάτων) Προβλέψεις - Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Το μεγαλύτερο μέρος της αναβαλλόμενης φορολογίας είναι ανακτήσιμο σε περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που προκύπτει από τις φορολογικές ζημίες των ετών 2011, 2013 και 2014 αναμένεται να ανακτηθεί πλήρως πριν τη λήξη της. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας τα επόμενα έτη αναμένεται να προκύψουν κέρδη. Βάσει αυτών των προβλέψεων υπολογίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε μεταφερόμενες ζημίες ως παραπάνω. Την 15/7/2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4334/2015, βάσει του οποίου ο φορολογικός συντελεστής θα μεταβληθεί από 26% σε 29%, γεγονός, που δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο. 32

33 10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30 Ιουνίου 2015 Γήπεδα Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσ εις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Ιουνίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (6.316) (21.748) (486) (1.724) 0 (30.274) Αποσβέσεις χρήσεως 0 (23) (580) 0 (16) 0 (619) 30 Ιουνίου (6.339) (22.328) (486) (1.740) 0 (30.893) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Ιουνίου Ιουνίου 2014 Γήπεδα Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσ εις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Σύνολο ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ (64) 0 30 Ιουνίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (6.265) (20.558) (486) (1.677) 0 (28.986) Αποσβέσεις χρήσεως 0 (28) (601) 0 (27) 0 (656) 30 Ιουνίου (6.293) (21.159) (486) (1.704) 0 (29.642) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Ιουνίου Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις εν ισχύ. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτηρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. Την 30 η Ιουνίου 2015 η Nexans δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων. 33

34 11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κίνηση των ασώματων παγίων στοιχείων Λογισμικό και είναι ως κάτωθι: 30 Ιουνίου 2015 Λοιπά Λογισμικό και ΚΟΣΤΟΣ 30 Ιουνίου 2015 Λοιπά 1η Ιανουαρίου ΚΟΣΤΟΣ 30 Ιουνίου η ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ιανουαρίου η Ιουνίου Ιανουαρίου (1.467) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις χρήσεως (9) 1η 30 Ιουνίου Ιανουαρίου (1.467) (1.476) Αποσβέσεις ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ χρήσεως ΑΞΙΑ (9) 30 Ιουνίου 2015 (1.476) 30 Ιουνίου ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Ιουνίου Ιουνίου 2014 ΚΟΣΤΟΣ 30 Ιουνίου 2014 Λογισμικό και Λοιπά Λογισμικό και Λοιπά ΚΟΣΤΟΣ 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 5 1η 30 Ιουνίου Ιανουαρίου Προσθήκες ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ η Ιουνίου Ιανουαρίου (1.445) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις χρήσεως / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ (13) 1η 30 Ιουνίου Ιανουαρίου (1.445) (1.458) Αποσβέσεις ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ χρήσεως ΑΞΙΑ (13) 30 Ιουνίου 2014 (1.458) 44 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30 Ιουνίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2014 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Πρώτες ύλες και αναλώσιμα Εμπορεύματα Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα (450) (450) Σύνολο Η απομείωση για βραδέως κινούμενα αποθέματα αφορά την κατ είδος μείωση της τιμής αποτίμησης των αποθεμάτων στο επίπεδο της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας λόγω παλαιότητα των αποθεμάτων. 34

35 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 30/6/ /12/2014 Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.204) (2.078) Σύνολο Την 30 η Ιουνίου 2015 οι κανονικά εξυπηρετούμενες εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε ( για το 2014). Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές πέρα των πιστωτικών ορίων και άνω των 30 ημερών σχηματίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία της απαίτησης. Το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων κατά την 30 η Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε ( για το 2014) και η αντίστοιχη πρόβλεψη σε ( για το 2014). Το σύνολο των απαιτήσεων περιλαμβάνει και απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση αλλά δεν θεωρούνται επισφαλείς. Η Nexans Ελλάς, εφαρμόζοντας πιστά τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, διενεργεί αξιόπιστες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των συνεργαζόμενων δικηγόρων για συγκεκριμένες υποθέσεις αλλά και σχηματίζοντας επιπροσθέτως στατιστική πρόβλεψη για τα υπόλοιπα ανάλογα με την ηλικιακή κατανομή τους. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για επισφαλείς απιτήσεις αναλύονται ως εξής: Υπόλοιπο την 1 η Ιανουαρίου Επιπρόσθετη Πρόβλεψη 163 Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Διαγραφές περιόδου (1.112) Επιπρόσθετη πρόβλεψη περιόδου 238 Υπόλοιπο την 30 η Ιουνίου ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 35

36 30/6/ /12/2014 Θετικές αναπροσαρμογές τιμών Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι Δεδουλευμένα έσοδα 9 48 Προπληρωμένα έξοδα Προκαταβολές επί αποδóσει λογαριασμού Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού 7 8 Αναβαλλόμενα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Σημ.28) Λοιπά Σύνολο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: i) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Η Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. είναι θυγατρική της Nexans Participations S.A. η οποία κατέχει το 71,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Nexans είναι η Nexans France S.A. με έδρα τη Γαλλία (Παρίσι). Δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες (Εταιρείες του Ομίλου Nexans) έχουν ως κάτωθι: 30-Ιουν Δεκ-14 Απαιτήσεις από: Nexans Logistics Ltd Nexans Italia SpA 0 43 Nexans France Nexans (CHINA) Wires and Cables Nexans Romania 13 6 Nexans Iberia SL Nexans Nederland 26 0 Nexans Norway 10 0 Opticable 9 0 Nexans Polska Sp QICC Nexans Turkey Ιουν Δεκ-14 Υπόλοιπα προκαταβολών πελατών: Nexans Deutschland Industries GmbH Nexans Italia SpA 20 0 Nexans Iberia SL

37 30-Ιουν Δεκ-14 Εμπορικές Υποχρεώσεις προς: Nexans France Nexans Italia SpA Nexans Deutschland Industries GmbH Nexans Benelux 1 5 Nexans Turkey Nexans Morocco Nexans Iberia Ιουν Δεκ-14 Υπόλοιπα προκαταβολών προμηθευτών: Nexans Norway Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015 και 2014 αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Ιουν-14 Αποθέματα, Α ύλες & Αναλώσιμα: Nexans Logistics Ltd Nexans Italia SpA (62) 0 Nexans France Nexans Nederland 26 0 Nexans Deutschland Industries GmbH (1) 0 Nexans Norway Nexans Romania 13 0 Nexans Turkey Opticable 9 0 Nexans Polska Sp Nexans Iberia SL QICC Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Ιουν-14 Εμπορικές υπηρεσίες: Nexans France Nexans (CHINA) Wires and Cables

38 Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Ιουν-14 Αποθέματα, Α ύλες & Αναλώσιμα: Nexans France Nexans Italia SpA Nexans Deutshchland Nexans Benelux 1 0 Nexans Turkey Opticable 0 7 Nexans Power Accessories Germany GmbH 1 0 Nexans IKO Sweden 9 6 Nexans Morocco Berk-Tek USA Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Ιουν-14 Εμπορικές υπηρεσίες: Nexans France Nexans Deutshchland 41 0 Nexans Romania SRL 7 0 Nexans Iberia Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Δεκ-14 Nexans Services (σημ.24) Πληρωτέο μέχρι Ιουλιος 2015 Φεβρουάριος 2015 Μέσο Σταθμικό επιτόκιο 3,11% 2,62% Εγγυήσεις Καμία Καμία Χρηματοοικονομικά έξοδα προς συνδεδεμένες εταιρείες 30-Ιουν Ιουν-14 Nexans Services

39 Δεν υπήρξαν συναλλαγές με Κοινοπραξίες κατά την περίοδο Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες. ii) Αμοιβές διοικητικών στελεχών: Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015, καθώς και για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014, έχουν ως εξής: 30/6/ /6/2014 Βραχυπρόθεσμες παροχές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Σύνολο αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διοικητικά στελέχη ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 30/6/ /12/2014 Ταμείο 1 0 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα Σύνολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ: Την 30 η Ιουνίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 7.666, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1,25 η κάθε μια. Το υπέρ το άρτιο ποσό ύψους προέκυψε κατόπιν έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου σε προηγούμενες χρήσεις σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 39

40 18. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Το τακτικό, τα αφορολόγητα και τα ειδικά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: 30/6/ /12/2014 Τακτικό Αποθεματικό Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά: -Ν 1892/1990 (Αρθρο 23β) Ν 2601/ Λοιπά Σύνολο Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηματίζουν κάθε χρόνο τακτικό αποθεματικό ίσο με 5% των κερδών της χρήσης μέχρις ότου φτάσει το ένα τρίτο του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Η διανομή του τακτικού αποθεματικού, κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας, απαγορεύεται. Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με παρακράτηση του φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανομής τους. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά : Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν σε μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί φορολογικές υποχρεώσεις. 19. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε 681 ( 767 για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014). β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει στην Ελλάδα, 40

41 τα προγράμματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα τις δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στους συνημμένους ισολογισμούς έχει ως ακολούθως: 30/6/ /12/2014 Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου Πραγματικές παροχές που καταβλήθηκαν απο την εταιρεία (69) (113) Έξοδα/(Έσοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Έξοδα/(Έσοδα) αναγνωρισμένα στην συνολική κατάσταση εισοδημάτων 0 76 Καθαρή υποχρέωση τέλους περιόδου Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, προσδιορίζονται μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία διεθνώς αναγνωρισμένων αναλογιστών, οι οποίες συντάσσονται στο τέλος κάθε χρήσης. 20. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος Η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου από εισπράξεις απαιτήσεων και πληρωμές προμηθευτών σε ξένα νομίσματα. Οι συμβάσεις αυτές, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της αναμενόμενης είσπραξης ή πληρωμής. Η αποτίμησή των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2015 και την 31 η Δεκεμβρίου 2014 είναι ως κάτωθι: 41

42 Νόμισμα Ανοιχτή Θέση Ποσό προαγοράς/ (προπώλησης) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζημία) Αποτίμησης PLN Πώληση (5.197) (1.259) (1.236) 23 ZAR Πώληση (2.974) (223) (215) 8 (1.482) (1.451) 31 USD Πώληση (200) (176) (178) (2) USD Αγορά (5) PLN Πώληση (1.230) (292) (293) (1) (280) (288) (8) Σύνολο (1.762) (1.739) Δεκεμβρίου 2014 Νόμισμα Ανοιχτή Θέση Ποσό προαγοράς/ (προπώλησης) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζημία) Αποτίμησης USD Αγορά PLN Πώληση (4.791) (1.128) (1.117) 12 (1.120) (1.108) 12 USD Πώληση (550) (434) (453) (19) ZAR Πώληση (5.930) (410) (417) (6) (844) (870) (25) Σύνολο (1.964) (1.978) (14) Συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης μετάλλων Η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς και πώλησης μετάλλων (χαλκού και αλουμινίου), για την κάλυψη του κινδύνου από τις διακυμάνσεις της τιμής των ανωτέρω μετάλλων. Οι συμβάσεις αυτές, έχουν διάφορες ημερομηνίες λήξεως, ανάλογα με την ημερομηνία της αναμενόμενης αγοράς των εν λόγω μετάλλων. Η αποτίμηση των ανοιχτών θέσεων της Εταιρείας κατά την 30 η Ιουνίου 2015 και την 31 η Δεκεμβρίου 2014 είναι ως κάτωθι: 42

43 30 Ιουνίου 2015 Μέταλλο Ανοιχτή Θέση Ποσότητα (τόνοι) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζημία) Αποτίμησης Αλουμίνιο Αγορά Μόλυβδος Πώληση (125) (220) (196) 24 (220) (178) 42 Χαλκός Πώληση 0 0 (171) (171) Αλουμίνιο Πώληση 0 0 (53) (53) 0 (224) (224) Σύνολο (220) (402) (182) 31 Δεκεμβρίου 2014 Μέταλλο Ανοιχτή Θέση Ποσότητα (τόνοι) Αξία προαγοράς/ (προπώλησης) Τρέχουσα Αξία Κέρδος/(Ζημία) Αποτίμησης Χαλκός Αγορά Χαλκός Αγορά (11) Αλουμίνιο Αγορά (119) (130) Σύνολο (119) Τα ανωτέρω κέρδη αποτιμήσεων καθώς και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα συμβάσεων αγοράς και πώλησης μετάλλων που κλείνουν, καταχωρούνται στο κόστος πωληθέντων δεδομένου ότι σ αυτό καταχωρείται και το κόστος αγοράς πρώτων υλών, έναντι των οποίων συνάπτονται τα παράγωγα μετάλλων. 21. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Η κίνηση των προβλέψεων για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015 έχει ως κάτωθι: Υπόλοιπο 31/12/2014 Προσθήκες Χρησιμοποίηση Πρόβλεψης Υπόλοιπο 30/06/2015 Προβλέψεις για ποινικές ρήτρες (28) 85 Λοιπές προβλέψεις (126) 602 Σύνολο (154)

44 22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 30/6/ /12/2014 Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Ενδοομιλικές υποχρεώσεις Σύνολο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: i) Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Nexans Services Το σύνολο το ανοιχτού υπολοίπου του βραχυπρόθεσμου δανεισμού την 30 η Ιουνίου 2015 ανέρχεται σε , ενώ την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ήταν Αφορά τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση σε Ευρώ από την Νexans Services, η οποία είναι πληρωτέα έως τον Ιούλιο Το επιτόκιο είναι σταθερό και αναπροσαρμόζεται σε εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα τη διάρκεια του δανείου. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο για το α εξάμηνου του 2015 ανέρχεται σε 3,16% (2,62% για τη χρήση 2014). Δεν υπάρχει εγγεγραμμένη καμία προσημείωση ή υποθήκευση για τη βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση της Nexans Ελλάς. 30-Ιουν Δεκ-14 Nexans Services (σημ.15) Πληρωτέο μέχρι Ιούλιος 2015 Φεβρουάριος 2015 Μέσο Σταθμικό επιτόκιο 3,16% 2,62% Εγγυήσεις Καμία Καμία ii) Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια Η Εταιρεία διατηρεί πιστωτικά όρια με τράπεζες συνολικού ύψους ( κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014). Μέρος των ορίων αυτών χρησιμοποιείται από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Επισημαίνεται ότι το συνολικό πιστωτικό όριο των το οποίο έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες προς την Εταιρεία περιλαμβάνει μόνο για σκοπούς βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το υπόλοιπο πιστωτικό όριο, ήτοι το ποσό των , έχει χορηγηθεί για λοιπές συναλλαγές όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκχώρηση απαιτήσεων, κλπ. Το υπόλοιπο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού την 30 η Ιουνίου 2015 ήταν 1.000, ενώ την 31 η Δεκεμβρίου 2014 ήταν ίσο με 1. Το επιτόκιο είναι σταθερό καθ όλη τη διάρκεια του δανείου. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων για τη χρήση 2015 είναι 6,10% (6,12% για τη χρήση 2014). 44

45 30/6/ /12/2014 Ανοιχτό υπόλοιπο Μέσο σταθμικό επιτόκιο 6,10% 6,12% Εγγυήσεις Καμία Καμία Οι τόκοι όλων των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων την 30 η Ιουνίου 2015 ανήλθαν συνολικά σε 300 ( 151 την 30 η Ιουνίου 2014) και συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα τόκων της επισυναπτόμενης κατάστασης αποτελεσμάτων (σημ. 8). Η εύλογη αξία των δανείων είναι περίπου ίση με τη λογιστική τους αξία. Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 30/6/ /12/2014 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Nexans Services Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια Σύνολο δανείων ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο ισολογισμό αναλύεται ως κάτωθι: 30/6/ /12/2014 Προκαταβολές Πελατών Φόροι, πλήν φόρου εισοδήματος, πληρωτέοι Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες Δεδουλευμένα έξοδα Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Αρνητικές αναπροσαρμογές τιμών Μερίσματα πληρωτέα 2 6 Λοιπά Δεδουλευμένα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλάιου (Σημ.28) Σύνολo ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η Εταιρεία την 30 η Ιουνίου 2015 δεν είχε ενδεχόμενες απαιτήσεις. 45

46 26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: (α) Ποινικές ρήτρες και δικαστικές υποθέσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις εκκρεμείς υποθέσεις θα ανέλθουν στο ποσό των 54 για τις οποίες έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. (β) Δεσμεύσεις: (i) Εγγυήσεις: Η Εταιρεία την 30 η Ιουνίου 2015 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές προκαταβολών συνολικού ποσού 104. Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συμμετοχή της σε διάφορους διαγωνισμούς ποσού (ii) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: Την 30 η Ιουνίου 2015 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και κτηρίων, με ημερομηνίες λήξης έως το Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης, βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης, κατά την 30 η Ιουνίου 2015 έχουν ως κάτωθι: 30/6/ /12/2014 Εντός ενός έτους έτη Μετά από 5 έτη Σύνολο (iii) Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: Την 30 η Ιουνίου 2015, η Εταιρεία δεν είχε δεσμεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες. 27. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: Κατά την 30η Ιουνίου 2015 ήταν ενεργή η κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NEXANS ΑΤΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ 2014». Σκοπός της κοινοπραξίας η εκτέλεση έργου προμήθειας και εγκατάστασης υπογείων καλωδίων με αριθμό διακήρυξης ΔΔ-202. Tο συνολικό ύψος του έργου είναι Η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει περίπου 2,5 έτη. Η συγκεκριμένη κοινοπραξία αφορά την από κοινού συμφωνία για συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως περιγράφεται παραπάνω. Το ποσό που αναλογεί στη Nexans Ελλάς ΑΒΕ είναι (57,7%). Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων η κοινοπραξία δεν είχε εκτελέσει καμία συναλλαγή αγοράς-πώλησης. 46

47 28. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 ης Ιουνίου 2015 αποφάσισε και ενέκρινε την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι ενός εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( ,75) (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,25 εκάστη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών. Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών, η αύξηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Έξοδα ύψους 300, σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεδουλευτεί, και έχουν προβλεφθεί στις οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι ισολογισμού «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» με αντίστοιχη χρέωση στο κονδύλι ισολογισμού «Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις». 29. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 47 Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω ενός προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («τα θεσμικά όργανα»). Αυτό οδήγησε σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα το 2013 και το 2014 και οριακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, αλλά και να μεταρρυθμίσει ευνοϊκά την κοινωνική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί. Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε μια παράταση τεσσάρων μηνών της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Διευκόλυνσης (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA), σκοπός του οποίου ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση της επανεξέτασης της προηγούμενης (δεύτερης) σύμβασης διάσωσης. Η επέκταση αυτή θα χρησίμευε επίσης στη γεφύρωση του χρόνου για συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της Ελλάδας. Στις 30 Ιουνίου 2015, η παράταση έληξε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Επιπλέον, το ελληνικό κράτος δεν εκπλήρωσε τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΔΝΤ και στις 28 Ιουνίου 2015 επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Σημαντικός παράγοντας που συντέλεσε στους ανωτέρω περιορισμούς ήταν οι εκροές καταθέσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 6 μηνών και της απόφασης της ΕΚΤ να μην παρατείνει περαιτέρω το σύστημα ρευστότητας σε ευρώ (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες. Στις 12 Ιουλίου 2015 η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συμφώνησε να εξετάσει το αίτημα της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) ύψους μέχρι 86 δισεκατομμυρίων, με την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές αρχές θα νομοθετήσουν μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια πρώτη δέσμη μέτρων («προαπαιτούμενα μέτρα»). Από τις 23 του Ιουλίου του 2015, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν και προχωρά σε συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα προκειμένου να συμφωνήσουν και να ολοκληρώσουν ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης.

48 Οι συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2015 και θα οδηγήσουν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας περί Εξυγίανσης των Τραπεζών (BRRD). Επιπλέον, το ύψος των κεφαλαιακών ελέγχων αναμένεται να ομαλοποιηθεί, καθώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών προχωρά. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα και η προκύπτουσα επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, η αναμενόμενη αρνητική αύξηση του ΑΕΠ για το 2015, επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ύφεσης και οι περαιτέρω προβλεπόμενες μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, μπορεί να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας ως ακολούθως: 1. Η προϋπόθεση των συναλλαγών με μετρητά επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, καθιστώντας τη ροή πιο αργή κι επικίνδυνη. 2. Η συνεχής δυσκολία στη διακίνση των πρώτων υλών, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, κυρίως για τα εγχώρια προϊόντα, γεγονός που καθιστά τη ροή ακόμη πιο αργή. 3. Η αποτυχία να εξαιρεθεί ο τομέας της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση των εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό. 4. Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται πλέον με ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. 5. Οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν επεκταθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως για τις διεθνείς μεταφορές, θα επιβαρύνουν το σύνολο των επιχειρήσεων με πρόσθετα κόστη. 6. Οι επιπτώσεις στις εξαγωγές αναμένεται επίσης να είναι σημαντικές, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία και για τη χορήγηση εγγυήσεων σε ξένους φορείς για την «καλή και έγκαιρη πληρωμή τους». 7. Οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό (από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές αγορές) μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις εκ μέρους των προμηθευτών. 8. Δυσλειτουργία στον τομέα των παραγγελιών είναι πολύ πιθανή, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που επιφέρει η αντικαταβολή κατά την παράδοση. 9. Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον στην αγορά («οικονομία μετρητών») με τους προμηθευτές να ζητούν πληρωμές αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά, αποφεύγοντας κάθε μορφή πίστωσης. 10. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην τιμολόγηση και είσπραξη των σχετικών εσόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των δανείων και άλλων υποχρεώσεων. Όσον αφορά στην είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν ωριμάσει (π.χ. επιταγές), κι εδώ υπάρχουν καθυστερησεις που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, τη διενέργεια άλλων πληρωμών κ.λ.π. 11. Οι ξένοι προμηθευτές ήδη ζητούν πιο δυσμενείς όρους συναλλαγών, όπως 100% προκαταβολή, ακόμα και σε μεγάλες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις. 12. Ως μέλος πολυεθνικού Ομίλου με αξιοσημείωτη παρουσία στις ξένες χώρες, υπάρχουν συνεχή αιτήματα για ταξίδια και μετακινήσεις στελεχών και μελών του προσωπικού. Η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή / και αποδοχή) των ελληνικών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό, μπορεί να προκαλέσει αναβολές και ακυρώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις, παραβιάσεις συμβάσεων και φυσικά διακοπή / αναστολή της δραστηριότητάς της. 48

49 13. Απώλεια πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. λόγω αναστολής των επενδύσεων υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες ασταθείς. 14. Αύξηση των δαπανών για την εκτέλεση έργων. 15. Η αβεβαιότητα και η επιβολή ελέγχου κίνησης κεφαλαίων καθυστερούν και / ή αναστέλλουν την είσοδο των νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε οριστική απώλεια των πόρων και την μακροπρόθεσμη πτώση των πωλήσεων. 16. Λόγω της μείωσης της παραγωγής, της μείωση των πωλήσεων, των δυσκολιών διανομής κ.λ.π. οι τρέχουσες ανάγκες ικανοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και από το προσωπικό ασφαλείας. Επιπλέον, επανεξετάζονται οι μετατοπίσεις του προσωπικού, καθώς και οι άδειες, ο αριθμός του προσωπικού, οι προσλήψεις, κ.λ.π. 17. Μπορεί να υπάρξει κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και επιβολή κυρώσεων «αθέτησης» για παράβαση των συμβατικών όρων, στασιμότητα των τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ημερομηνίες λήξης των δανείων, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος «forward forex», κ.λ.π.). 18. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στις τράπεζες, οι σημαντικότερες δυσκολίες που παρατηρούνται στην καταβολή των πληρωμών οφείλονται στις διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε τράπεζα για τη μεταφορά χρημάτων. 19. Η περιορισμένη πρόσβαση σε άλλα τραπεζικά προϊόντα (π.χ. εγγυητικές επιστολές) μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 20. Οι εξαγωγές και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (Letters of Credit) μπορεί να έχουν δυσκολίες εφαρμογής λόγω των περιορισμών στις τράπεζες. Το ίδιο μπορεί ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της τράπεζας (π.χ. CAD). Η εταιρεία, παρά τις δυσκολίες που σημείωσε, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς καμία σημαντική διακοπή. Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις προκύπτουσες μελλοντικές επιπτώσεις στη λειτουργία, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση. Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί, δεν υπάρχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας που να αναμένεται μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης που απαιτούνται αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας. 30. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής θα μεταβληθεί από 26% σε 29%, γεγονός, που δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στον αναβαλλόμενο φόρο. 49

50 Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30 ης Ιουνίου 2015 γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, ή γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος CHRISTOF JOSEF BARKLAGE Νο. Διαβ. C2184HWHZ/ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ /10 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ Ο Οικονομικός Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΚ /12 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 50

51 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 2176/06/Β/86/06 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ Έδρα: Μεσογείων 15, Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε χιλ. ευρώ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 30/07/2015 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17681) Ελεγκτική εταιρεία: Πράισγουωτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε. Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη και έμφαση θέματος Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος: Barklage Christof Josef, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Καρακώστας, και μέλη: Henrik Desfontaines,Patrick Noonan,Γεώργιος Χρυσομάλλης, Δημήτριος Πολίτης, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 639 (1.387) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Πλέον/μείον προσαρμογές για: Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποσβέσεις Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος Προβλέψεις Αποθέματα Συναλλαγματικές διαφορές 28 (33) Απαιτήσεις από πελάτες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Κέρδη)/Ζημίες αποτίμησης παραγώγων Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (100) (6.012) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (985) (9.658) Μετοχικό κεφάλαιο (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (363) Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Μείον: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (321) (125) Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες Καταβληθείσες αποζημιώσεις (69) (103) υποχρεώσεις Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 137 (11.016) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (556) (363) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (556) (363) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (2.301) Μερίσματα πληρωθέντα (3) (7) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.304) Κύκλος εργασιών Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου Μικτά κέρδη / (ζημίες) περιόδου (α) + (β) + (γ) (2.723) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, Συναλλαγματικές διαφορές διαθεσίμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου αποτελεσμάτων (1.159) 369 (515) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 639 (1.387) 97 (660) Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 586 (1.356) 225 (803) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + 1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008, 2009 και Για τις ανέλεγκτες φορολογικά 586 (1.356) 225 (803) (Β) χρήσεις έχει σχηματισθεί από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσού 180 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή χιλιάδων Ευρώ για την κάλυψη ενδεχόμενων πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων. βασικά (σε ) 0,0956 (0,2212) 0,0367 (0,1309) 2. Ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας την 30/06/2015 ήταν 219 άτομα (205 την 30/06/2014). Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 3. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα αποσβέσεων (490) 683 (179) συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι ως εξής:(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ). i) Έσοδα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ii) Έξοδα: iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: ( και αντίστοιχα) v) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 129 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 4. i) Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές φόρους 586 (1.356) υποθέσεις και διαδικασίες διαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση, καθώς και οι Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( και αντίστοιχα) νομικοί σύμβουλοι, εκτιμούν ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις από τις εκκρεμείς υποθέσεις θα ανέλθουν στο ποσό των 54 χιλιάδων Ευρώ για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. ii) Το ύψος των προβλέψεων την 30/06/2015 έχει ως εξής: (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) - Επίδικες & υπό διαιτησία διαφορές: - Λοιπές προβλέψεις: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου Nexans S.A. ο οποίος μέσω της Nexans Participations SA, κατέχει το 71,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Nexans S.A. έχει έδρα το Παρίσι της Γαλλίας. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ BARKLAGE CHRISTOF JOSEF ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Νο. Διαβ. C2184HWHZ/2009 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ /10 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ /12 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 51

52 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. της 30 ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 52

53 Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 29 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» στην υπο-ένοτητα «Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα περιορισμοί στην διακίνηση κεφαλαίων» της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα καθώς και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις μελλοντικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Πράιςγουώτερχάους Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Δέσποινα Μαρίνου Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Αρ.Μ.ΣΟΕΛ

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (Αριθμός Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000)

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (Αριθμός Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (Αριθμός Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06 & Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000282101000) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην παρούσα έκθεση περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2016 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Μεσογείων 15-11526 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Εξαμηνιαία Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Μεσογείων 15-11526 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα