Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: Αιεμάθεο Ηωάλλεο Κακπνπξίδεο Δπζηάζηνο Καξαραιηνο Γεώξγηνο Σξππνζθνύθεο Κωλζηαληίλνο Σζαξηζάξα Αλαζηαζία Αζήλα, 2011

2 ύντομη παρουςίαςη τησ πρόταςησ... 3 Ειςαγωγή... 6 I. Σο ύςτημα Αμοιβών των Τπαλλήλων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ ήμερα... 7 i. Αποτύπωςη Υφιςτάμενου Πλαιςίου...7 ii. Αξιολόγηςη Ιςχύοντοσ Συςτήματοσ II. Προσ ένα ύγχρονο ύςτημα Αμοιβών και Παρακίνηςησ i. Ειςαγωγικέσ Παρατηρήςεισ ii. Προαπαιτούμενα για την Επιτυχία iii. Βαςικέσ Αρχέσ Σχεδιαςμού iv. Κύρια Χαρακτηριςτικά του Συςτήματοσ III. Η Πρόταςη τησ ΕΝΑΠ για το Νέο ύςτημα Αμοιβών και Παρακίνηςησ i. Βαςικόσ Μιςθόσ Πεδύο Αναφορϊσ...21 Ύψοσ Μιςθού...22 Κατηγοριοπούηςη Υπαλλόλων...23 Πριμοδότηςη Εμπειρύασ και Γνώςεων...25 Θϋςεισ Ευθύνησ...28 Μιςθολογικϊ Κλιμϊκια Ιεραρχικό Εξϋλιξη Ταχύτητεσ ιεραρχικόσ και μιςθολογικόσ εξϋλιξησ...28 ΕΝΑΡΙΟ 1: ΔΕΟΝ ΑΛΛΑ ΟΦΙ ΑΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΙΜΟ...32 ΕΝΑΡΙΟ 2: ΡΕΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΙΜΟ...35 ii. Επιδόματα Ύψοσ Συνολικών Επιδομϊτων...49 Γενικϊ Επιδόματα...50 Ειδικϊ Επιδόματα...51 Άλλεσ Αποζημιώςεισ...52 iii. Κίνητρο Απόδοςησ / Πρόςθετεσ παροχέσ βάςει αξιολόγηςησ τησ απόδοςησ Ύψοσ Κινότρου Απόδοςησ...52 VI. Ενδεικτική Εκτίμηςη Κόςτουσ Πρόταςησ ΕΝΑΠ V. υμπεραςματικέσ παρατηρήςεισ Βιβλιογραφικέσ παραπομπέσ

3 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο Ζ έσο ζήκεξα αζθνχκελε κηζζνινγηθή πνιηηηθή κπνξεί θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα παιίκςεζην θαηαθεξκαηηζκέλσλ απνθάζεσλ, δηακνξθσκέλε κέζα ζην ρξφλν κε φξνπο ελ πνιινίο άλαξρνπο θαη δίρσο πάληα νξζνινγηθή βάζε, παξαγλσξίδνληαο φηη (πξέπεη λα) απνηειεί κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δηνίθεζεο. Ωο απνηέιεζκα, ην ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ θξίλεηαη σο αλνξζνινγηθφ θαη θνηλσληθά αλεπαξθέο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα παξσρεκέλν, ην νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθίλεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο, ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, πιελ φκσο δελ πξέπεη λα είλαη απνζπαζκαηηθή θαη απνκνλσκέλε απφ ηελ ζπλνιηθή δεκφζηα πνιηηηθή δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Ζ ζέζπηζε λένπ κηζζνινγίνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο πνξείαο πξνο ην επηηειηθφ θξάηνο θαη ην ηειεπηαίν βήκα ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζην επηηειηθφ θξάηνο. Δπνκέλσο, ηα αλαγθαία κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ εμήο νξζνινγηθή ζεηξά: Καζνξηζκφο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ επηηειηθνχ θξάηνπο (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νξγαλσηηθή δνκή) Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αληηζηνίρηζε κε πξνζφληα θαη θαζήθνληα (πξνζνληνιφγην θαζεθνληνιφγην) Δηζαγσγή, εκπέδσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ζηνρνζεζίαο θαη αμηνιφγεζεο Πξφβιεςε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ «επηηειηθνχ θξάηνπο» θαη ζέζπηζε - εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αληακνηβήο θαη παξαθίλεζεο (κηζζνιφγην) θαη πνηλψλ (πεηζαξρηθφο έιεγρνο) Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ αθνινπζείηαη ε νξζνινγηθή ζεηξά ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα, κε ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο, ζηελ παξνχζα ηνπιάρηζηνλ θάζε, κηα ζπζρέηηζε ακνηβψλ κε ηα θαζήθνληα θαη ηελ απφδνζε, 3

4 εθφζνλ ηα κελ πξψηα δελ έρνπλ πεξηγξαθεί, ε δε απφδνζε δελ κεηξάηαη. πλεπψο, νη κηζζνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ κπνξνχλ παξά λα εζηηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζην αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Παξνπζηάδεηαη, σζηφζν ε επθαηξία γηα έλα λέν κηζζνιφγην, ην νπνίν απαιιαγκέλν απφ ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο: Θα εμαζθαιίδεη έλα επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο Θα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο δηαθζνξάο Θα απμάλεη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο Θα επηβξαβεχεη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ηελ αηνκηθή βειηίσζε Θα ζπλδέεη ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ Καη ζπλεπψο: Θα επηηξέπεη ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα εθηεινχλ απεξίζπαζηα ην έξγν ηνπο Θα πξνζειθχεη ην θαιχηεξν ζηειερηθφ δπλακηθφ Θα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ζηε κεηάβαζε ζην επηηειηθφ θξάηνο Θα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζηελ ηειεπηαία θάζε θαηά ηε κεηάβαζε ζην επηηειηθφ θξάηνο ην πιαίζην απηφ, κε ηελ αλά ρείξαο πξφηαζε επηρεηξείηαη κία θαηαξρήλ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηεο αθνχκελεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο πξφηαζεο, κε ζεκείν εθθίλεζεο ηα πξνγελέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεδίσλ γηα πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην λέν ζχζηεκα ακνηβήο ελψ θαηά ην ηξίην κέξνο ηεο παξνχζαο, παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ γηα ηελ κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζην ζψκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πείξα άιισλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, θαηαιήγνπκε ζηελ πξφηαζε δχν ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. Καη ηα δχν ζελάξηα εδξάδνληαη ζε ζηέξεα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή βάζε, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλαγθαία δηαθάλεηα, απιφηεηα, νηθνλνκηθφηεηα, ινγνδνζία θαη δηθαηνζχλε. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ επηδνκάησλ, θαζψο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ 4

5 κηζζνινγίσλ, ψζηε λα πξνθχπηεη έλα πξάγκαηη εληαίν κηζζνιφγην κε ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γίθαηνο & Απνδνηηθφο Βαζηθφο Μηζζφο Μείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ ζε 10 Πξηκνδφηεζε πείξαο θαη γλψζεσλ (κηζζνινγηθή σξίκαλζε, ζπληειεζηέο πξνζφλησλ) Γξήγνξε νηθνλνκηθή εμέιημε, σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο κε φρεκα ηηο δηαθνξεηηθέο κηζζνινγηθέο ηαρχηεηεο αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ησλ ππαιιήισλ Δπηδφκαηα Κνηλσληθά (απφιπηνο αξηζκφο) Θέζεο επζχλεο (πνζνζηφ επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ) Κίλεηξν απφδνζεο Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ βαζηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θνξέα Θα ρνξεγείηαη κφλν ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ην Ν.3230/2004 «Καθιέπυζη ζςζηήμαηορ διοίκηζηρ με ζηόσοςρ και μέηπηζη ηηρ αποδοηικόηηηαρ» θαη εθαξκφδνπλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ Σέινο παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε θφζηνπο θαη γηα ηα δχν πξνηεηλφκελα ζελάξηα. 5

6 Δηζαγωγή Γεδεισκέλε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο, απνηειεί ν ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζε φξνπο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Μηα ηέηνηα κεηαξξχζκηζε φκσο, κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα, κόλν αλ εληαρζεί ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Γηνίθεζεο (Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΓΑΓ). Παξάκεηξνη, φπσο ε πξνζέιθπζε ηθαλνχ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, ε αμηνπνίεζή ηνπ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη παξαθίλεζεο θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο νξγαλωηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ α) ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζπζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα έθαζηεο ζέζεο (πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο), β) ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο εθξνψλ (δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ) θαη γ) ε αληακνηβή θάζε ππαιιήινπ ζπλαξηάηαη απφ ηα θαζήθνληα ή άιισο ην πεξίγξακκα θάζε ζέζεο θαη ηελ απφδνζή ηνπ (δίθαην ζχζηεκα / αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο), απνηεινχλ ηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ. Μηα ζχγρξνλε πνιηηηθή γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο θαη ελφο αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα ζψκα ππαιιήισλ-ζηειερψλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ηδσκέλε ππφ ην αλσηέξσ πξίζκα ε επηηπρία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηεο Γηνίθεζεο ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν απφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο φζν θαη απφ ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 6

7 I. Σν ύζηεκα Ακνηβώλ ηωλ Τπαιιήιωλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ήκεξα i. Αποηύπωζη Τθιζηάμενος Πλαιζίος Σν ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβήο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3205/2003 1, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. θνπφο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο ππήξμε ε «εθινγίθεπζε, απινχζηεπζε θαη άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» 2. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ν Ν. 3205/2003 επηδίσμε λα αλαλεψζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, φπσο απηφ νξηδφηαλ απφ ην Ν. 2470/1997 3, ζέηνληαο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: Καζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε εθείλνπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. θαη ε δηαηήξεζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ 4. Ζ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζε ηέζζεξηο (4) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: Τ.Δ., Γ.Δ., Σ.Δ., Π.Δ., βάζεη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ επίπεδν εθπαίδεπζεο θάζε ππαιιήινπ θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ. 1 Ν. 3205/2003 (ΦΔΚ 297/Α / ): «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο». 2 Βι. ζει. 2 ηνπ ππ αξηζκ. πξση: 2/72757/0022/ εγγξάθνπ ηεο 22εο Γηεχζπλζεο Μηζζνινγίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ζέκα ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3205/ Ν. 2470/1997 (ΦΔΚ-40 Α') «Αλακφξθσζε κηζζνινγίνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο». 4 Σα θιαδηθά κηζζνιφγηα βάζεη ηνπ Ν.3205/2003 ππνινγίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηξία (23) θαιχπηνληαο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη δηθαζηηθνί (θαη ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο), νη γηαηξνί ηνπ ΔΤ, νη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη θαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ ΑΔΗ θαη Δ.Π. ησλ ΣΔΗ, νη ζηξαηησηηθνί θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη κνπζηθνί, νη θαζεγεηέο Δθαξκνγψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.), νη ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΔΠΔ θ.ά.. εκεηψλνπκε φηη πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην Ν. 3205/2003, ππάξρνπλ θαη άιια εηδηθά κηζζνιφγηα, ηα νπνία ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ησλ εληειψο άλαξρσλ φξσλ άζθεζεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο, δελ είλαη επθφισο πξνζδηνξίζηκα θαη αλαγλσξίζηκα. 7

8 Ζ απινπνίεζε ππνινγηζκνχ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κέζσ πξνζδηνξηζκνχ ελφο ζηαζεξνχ ζπληειεζηή απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν βαζηθφο κηζζφο θάζε θαηεγνξίαο, βάζεη ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ γηα ηελ Τ.Δ. θαηεγνξία. Ζ θαζηέξσζε δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ (Μ.Κ.), δηαθξηηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήινπ, κε ρξφλν σξίκαλζεο ηε δηεηία 5. Δπηπξνζζέησο, θαζνξίζηεθε ζηαζεξφο ζπληειεζηήο (0,0424) ν νπνίνο, πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κηζζφ θάζε θαηεγνξίαο πξνζδηφξηδε ην εθάπαμ πνζφ αχμεζεο αλάκεζα ζε φια ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ. Ζ απφπεηξα ζπγθέληξσζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζεζπηζκέλσλ επηδνκάησλ ζε έλα θαη κφλν άξζξν (άξζξν 8) κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. Ζ αχμεζε ησλ επηδνκάησλ γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο. Ζ απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 6. Ζ ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ απνδεκηψζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα θαζψο θαη ν αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηθνπψλ γηα θάζε πεξίπησζε απνπζίαο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ φξηδαλ ηα εηδηθά κηζζνιφγηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λεφηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο ηνπ Ν.3205/2003 ξπζκίζεηο, ν πξνβιεπφκελνο βαζηθφο κηζζφο γηα ηηο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο έρνπλ δηακνξθσζεί φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 1. 5 Με εμαίξεζε ηε κεηάβαζε απφ ην εηζαγσγηθφ - 18ν θιηκάθην ζην 17ν, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελφο έηνπο δφθηκεο ππεξεζίαο. 6 Δπηπξνζζέησο, ππήξμε πξφβιεςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ σξψλ αλά κήλα θαη ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ θαζ χιελ αξκφδην δηαηάθηε, κε παξάιιεινπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ. 8

9 Πίλαθαο 1: Δηζαγσγηθφο θαη θαηαιεθηηθφο κηζζφο γηα ηηο 4 θαηεγνξίεο θαη ζπληειεζηήο κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ σξίκαλζε (Πεγή: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο). Καηεγνξία Αξρηθόο W 7 Σειηθόο W πληειεζηήο πξνζόληωλ πληειεζηήο ωξίκαλζεο ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΠΔ πλνιηθά, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Μ.Κ. ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, νη κεληαίεο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο απνηεινχληαη απφ: ηα επηδφκαηα ηνπ άξζξνπ 8, ηα νπνία παξέρνληαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή παξνρή (άξζξν 11), ην θίλεηξν απφδνζεο (άξζξν 12), ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο (άξζξν 13), ηπρφλ πξνθχπηνπζεο πξνζσπηθέο δηαθνξέο (άξζξν 24). Ωζηφζν, παξά ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπ Ν. 3205/2003 γηα νκνγελνπνηεκέλεο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., ζηελ πξάμε παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο ζέζπηζεο πιήζνπο επηκέξνπο επηδνκάηωλ θαη εηδηθώλ παξνρώλ αλά ππεξεζία κε δχν (2) ζεκαληηθέο επηπηψζεηο: Πξώηνλ, ζχκθσλα θαη κε ηα απνηππσκέλα ζηνλ Πίλαθα 2 ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ην έηνο 2009, ηα «ινηπά επηδόκαηα» (δειαδή ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ε νηθνγελεηαθή παξνρή, ην θίλεηξν απφδνζεο θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο) απμάλνπλ ηε κηζζνινγηθή δαπάλε θαηά 57% θαη ηειηθά απνηεινχλ ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. 7 Όπνπ W= κηζζφο (απφ ηελ αγγιηθή ιέμε «wage»). 9

10 Γεχηεξνλ, νη ηαθηηθέο απνιαβέο ππαιιήιωλ ίδηαο θαηεγνξίαο θαη ίδηνπ κηζζνινγηθνύ θιηκαθίνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο ππεξεηεί. Υαξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ην εχξνο ησλ κηζζψλ, αλαθέξεηαη φηη νη κεληαίεο απνδνρέο ελφο λενεηζεξρφκελνπ ππαιιήινπ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ππνινγίδεηαη, καδί κε ηα επηδφκαηα, ζηα ελψ, ν αληίζηνηρνο κηζζφο ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηα ίδηαο θαηεγνξίαο θαη κηζζνινγηθνχ θιηκάθηνπ, αλέξρεηαη ζηα Σν ίδην ζηξεβισηηθφ θαηλφκελν έρεη ζπρλφ απνηέιεζκα νη απνδνρέο κέρξη θαη Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο ζε έλα Τπνπξγείν λα ππνιείπνληαη ησλ ακνηβψλ, επί παξαδείγκαηη, θιεηήξσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Πίλαθαο 2: χλζεζε κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ην έηνο 2009 Καηεγνξία δαπάλεο Πνζά (εθαη. ) Α. πλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε Β. Δπηδφκαηα Β1. Οηθνγελεηαθή παξνρή 234 Β2. Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο 22 Β3. Κίλεηξν απφδνζεο 386 Β4. Λνηπά επηδφκαηα Γ. Βαζηθή κηζζνινγηθή δαπάλε (Γ = Α Β) Γ. Λνηπά επηδφκαηα πξνο ζπλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε (Γ = Β4/Α) 35% Δ. Αχμεζε βαζηθήο κηζζνινγηθήο παξνρήο ιφγσ θαηαβνιήο ησλ ινηπψλ επηδνκάησλ (Δ = Β1/Γ) 57% Πεξαηηέξσ, ε ύπαξμε ζωξείαο εηδηθώλ κηζζνινγίωλ επηηείλεη ηηο ζηξεβιώζεηο ηωλ ακνηβώλ, ζπληεξώληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπο θαη ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηωλ κηζζώλ βάζεη ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο δηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν Πίλαθαο 3, πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγηθνί (ηεο θαηά πεξίπησζε ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο) θαη νη θαηαιεθηηθνί κηζζνί (ηεο θαηά 8 Βι. Δηδηθή Έθδνζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν: «Γηα έλα λέν κηζζνιφγην: Πιαίζην δηαιφγνπ», (ζει. 13). 10

11 πεξίπησζε πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο), πνπ πξνβιέπνληαη ζηα γλσζηά εηδηθά κηζζνιφγηα. Πίλαθαο 3: Καηαγξαθή θαη Μηζζνινγηθέο Γηαθνξνπνηήζεηο Δηδηθψλ Μηζζνινγίσλ (Πεγή: Ν. 3670/2008 «Αχμεζε ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο»). Α/Α Δηδηθό Μηζζνιόγην ΜΗΝ ΜΑΥ 1 Γηθαζηηθψλ ΝΚ Δθπαηδεπηηθψλ ηξαηησηηθψλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ηαηξνδηθαζηψλ Καζεγεηψλ ΑΔΗ Καζεγεηψλ ΣΔΗ Καζεγεηψλ ΑΠΑΗΣΔ Δξεπλεηψλ Παξέδξσλ Παηδαγ. Ηλζηηηνχηνπ πλεξγαηψλ ΚΔΠΔ Σαθηηθψλ Καζεγεηψλ ΔΓΤ Γηπισκαηψλ Γηαηξψλ ΔΤ Μνπζηθψλ Καζεγεηψλ Δθαξκνγψλ ΑΔΝ Καζεγεηψλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ Καζεγεηψλ ΑΔΗ Καζεγεηψλ ΑΔΑ Αγξνθπιάθσλ θηι Γ.Γ. θαη ινηπνί αλψηεξνη δηνηθεηηθνί Με αθνξκή ηα παξαπάλσ θαη αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ην έηνο 2009 επηρεηξείηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηδνκάησλ κε θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα λα ηα ιάβεη θάζε ππάιιεινο πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο έλαληη εθείλσλ πνπ απνδίδνληαη 11

12 κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ή ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5 αληίζηνηρα 9. Πίλαθαο 4: Γαπάλε γηα γεληθά επηδφκαηα ππαιιήισλ εθηφο εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, 2009 (Πεγή: ΓΛΚ) Δπίδνκα Γαπάλε ζε εθ. Οηθνγελεηαθή παξνρή 234 Κίλεηξν απφδνζεο 386 Θέζεο επζχλεο 22 Πξνζσπηθή δηαθνξά 140 Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, Απφθνηησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 40 Γπζκελψλ ζπλζεθψλ 16 Δπηθίλδπλεο & αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 13 Πξνβιεκαηηθψλ & Παξακεζφξησλ πεξηνρψλ 79 ΤΝΟΛΟ 943 Πίλαθαο 5: Γαπάλε γηα εηδηθά επηδφκαηα ππαιιήισλ εθηφο εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, βάζεη εηδηθφηεηαο ή Φνξέα απαζρφιεζεο, 2009 (Πεγή: ΓΛΚ) Δπίδνκα Γαπάλε ζε εθ. Δηδηθήο Απαζρφιεζεο Δθπαηδεπηηθψλ 59 Δμσδηδαθηηθήο Απαζρφιεζεο Δθπαηδεπηηθψλ 718 Πξνζσπηθνχ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ 14 Ννζνθνκεηαθφ θαη Σξνθήο 325 Μεραληθψλ, γεσιφγσλ, γεσηερληθψλ 79 Μεραληθψλ πηπρηνχρσλ ΣΔΗ 27 Γεσηερληθψλ Ν. 3470/ εκεηψλεηαη φηη ηα επηδφκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 είλαη ελδεηθηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ζεζπηζκέλσλ επηδνκάησλ, ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε κεξηθέο δεθάδεο. 12

13 Λνηπά θιαδηθά (Πιεξ., Μεηαθξ. & Γηεξκ. θ.ά.) 33 Τπαιιήισλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ 4 ΓΗΒΔΔΣ, ΓΔΣΔ, ΓΔΥΔ, ππαι/ψλ Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ θ.ά. 776 Τπαιιήισλ ΤΠΔ, ΤΠΔΞ θιπ. 322 ΤΝΟΛΟ Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ αιιά θαη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο δεκνζηνλνκηθήο αλάγθεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο, ν Ν. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», ήηνη ε πιένλ πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηηο απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξνρψξεζε ζε πνζνζηηαία κείσζε εληφο εχξνπο απφ 12% έσο 20% ησλ εηδηθψλ εθείλσλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη ππάιιεινη ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ. Ωζηφζν, ε πξσηνβνπιία ηνχηε παξάβιεςε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ, εθ βάζξσλ, αλαζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κνινλφηη έδσζε ην ζηίγκα γηα ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα δηαηεξήζηκα επηδφκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ. ii. Αξιολόγηζη Ιζσύονηορ ςζηήμαηορ Σν ηζρχνλ ζχζηεκα απέρεη παξαζάγγαο απφ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αληακνηβήο παξαθίλεζεο θαη επζχλεηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ αλάκεζα ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αζθνχκελεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ έσο ηψξα αδπλακία ηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο ζύζηεκα παξαθίλεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο Γηνίθεζεο. πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ, ην ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο: Ανοπθολογικό Γηφηη δηαθνξνπνηεί ζε κηθξφ πνζνζηφ ηνπο εηζαγσγηθνχο κηζζνχο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, δίρσο ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή γηα ηα θαηαξρήλ πξνζφληα ελφο 13

14 ππαιιήινπ πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζπγθξηηηθά κε έλαλ ππάιιειν ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. Γηφηη δηαηεξεί ζηαηηθφ ην ζπληειεζηή σξίκαλζεο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, κελ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί γηα έλαλ νξγαληζκφ ε αλάπηπμε ππαιιήισλ πςειψλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (ΠΔ θαη ΣΔ) ζε ζρέζε κε ππαιιήινπο ΓΔ ή ΤΔ. Γηφηη κέζσ ηεο αζθνχκελεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά νη απνδνρέο ππαιιήισλ ίδησλ πξνζφλησλ θαη κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ κεηαμχ θνξέσλ κε παξάπιεπξε απψιεηα ηελ νπζηαζηηθή ππνλφκεπζε, αλ φρη αθχξσζε ζηελ πξάμε, ησλ δηαηάμεσλ πεξί θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηειηθψο εκπέδσζε ζηελ δεκνζηνυπαιιειία κηαο ζηξεβιήο λννηξνπίαο «κνλαδηθφηεηαο». Οξγαλσηηθά θαη νξγαλσζηαθά, ζπλεπάγεηαη θαη εληείλεη κηα δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ δεθάδσλ παξάιιεισλ, ζηεγαλψλ θαη απνκνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο «νρπξψλ». Μη ανηαγωνιζηικό / Αναποηελεζμαηικό ζύζηημα παπακίνηζηρ ε απηφ ζπληεινχλ ηα ρακειά επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο 10, ηα νπνία νπδφισο απνηεινχλ θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηθαλψλ ζηειερψλ, σο επηθεθαιήο ησλ ζχγρξνλσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο ζηνλ νπνίν ην ζηειερηθφ εθείλν δπλακηθφ πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά πνιχπινθα δεκφζηα πξνβιήκαηα, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη θαιιηέξγεηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, απαμηψλεη ην ζχζηεκα αθνχ πξψηα απαμηψλεηαη απφ απηφ. Ζ κε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αληαλαθιάηαη επηπιένλ, ζηελ αδπλακία παξαθίλεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηνπ, θαη επθεκηζκφ, «θηλήηξνπ απφδνζεο», ην νπνίν ρνξεγείηαη αλεμαξηήησο ζε φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ρσξίο ηελ παξακηθξή ζχλδεζή ηνπ κε νηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εθξνψλ ή άιισλ δεηθηψλ θαη 130 γηα ηε ζέζε πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο θαη Γηεχζπλζεο αληίζηνηρα. 14

15 Κοινωνικά ανεπαπκέρ Οη νηθνγελεηαθέο παξνρέο 11, νπδφισο αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα λα «απην-ππνλνκεχεηαη» ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο. Παπωσημένο Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο θαηά θαηξνχο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο, αληαλαθιά πεπαιαησκέλεο αληηιήςεηο κηαο καμηκαιηζηηθήο αληαπνδνηηθήο αλάδξαζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε θνζηνβφξσλ αιιά θαη αηεθκεξίσησλ θιαδηθψλ ή άιισλ πξνλνκίσλ. Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα δελ είλαη επαξθέο. Δθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αληακνηβήο θαη παξαθίλεζεο σο ηκήκα κίαο ζπλνιηθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 11 ηα 35 νξίδεηαη ην επίδνκα «γάκνπ» ελψ γηα ηελ απφθηεζε θάζε ελφο παηδηνχ θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο πξνβιέπνληαη: 18 γηα ηα δχν πξψηα παηδηά, 35 γηα ην ηξίην, 47 γηα ην ηέηαξην θαη 73 γηα ην πέκπην θη έπεηηα. 15

16 II. Πξνο έλα ύγρξνλν ύζηεκα Ακνηβώλ θαη Παξαθίλεζεο i. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Γηνίθεζε επηδηψθεη ζηφρνπο φπσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ελ γέλεη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ πξαγκάησζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζέζπηζε ελφο δηαθαλνχο θαη νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο παξαθίλεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη έλαο δίθαηνο θαη απνδνηηθόο κηζζόο. Γίκαιορ μιζθόρ Μέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία αλαδχζεθε ε έλλνηα ηνπ δίθαηνπ κηζζνύ 12, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ ηειεπηαίνπ λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ κέζα απφ ηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. Σν ζεκαληηθφηεξν κάιηζηα θίλεηξν γηα παξαγσγηθφηεηα είλαη ε επάξθεηα ηεο ακνηβήο. Δάλ ν ππάιιεινο δηαηζζαλζεί φηη ακείβεηαη επαξθψο, ηφηε ζα ζπλεηζθέξεη άθξσο παξαγσγηθά. Δάλ φρη, ηφηε ε εξγαζία ηνπ ζα είλαη κε παξαγσγηθή θαη θαηά ζπλέπεηα κε απνδνηηθή. Ζ αλσηέξσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Παξ φια απηά, ν δίθαηνο κηζζφο ζην δεκφζην ηνκέα δηέπεηαη θαη απφ κηα δεχηεξε ζπλζήθε. Παξαδνζηαθή Αξρή ηνπ γεξκαληθνχ νκνζπνλδηαθνχ δηθαίνπ 13 θαη ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηα πεξηζζφηεξα αλεπηπγκέλα δπηηθνεπξσπατθά θξάηε 14, 12 Ζ νηθνλνκηθή ζρέζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δίλεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε e = min (w/w*,1), φπνπ e: πξνζπάζεηα, w: πξαγκαηηθφο κηζζφο, w*: δίθαηνο κηζζφο. χκθσλα κε απηή ε άξηζηε παξαγωγηθόηεηα επηηπγράλεηαη κόλν αλ εμηζωζεί ν πξαγκαηηθόο κηζζόο κε ην δίθαην κηζζό. Γηα πεξηζζφηεξα βι. George A. Akerlof - Janet L. Yellen, The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 105, No. 2, 1990: Art. 33, Abs. 5, Grundgesetz θαη BVerfG, 2 BvL 11/04 vom Cardona Francisco, Tackling Civil Service Pay Reform, SIGMA Report, Conference on Civil Service Salary Systems in Europe, Bucharest, 25 April

17 απνηειεί ε ιεγφκελε αμηνπξεπήο δηαβίωζε (alimentationprinzip) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ θαζηέξσζε πςειφηεξσλ απνδνρψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Ο ιφγνο είλαη δηηηφο. Πξψηνλ, ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί έλα θαζήθνλ πςειήο επζχλεο ην νπνίν πξέπεη λα απνδεκηψλεηαη επαξθέζηεξα θαη δεχηεξνλ, ην πςειφ θχξνο πνπ απνξξέεη απφ απμεκέλεο κηζζνινγηθέο απνιαβέο απνηξέπεη ην δεκφζην ππάιιειν απφ ην λα κεηέξρεηαη πξαθηηθέο αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο κε ζπλέπεηα λα πξνζηαηεχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Αποδοηικόρ Μιζθόρ Ζ θεληξηθή ηδέα γχξσ απφ ην κηζζφ σο κέζν αληακνηβήο, αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ελφο δηηηνχ ζθνπνχ: ζηε δηαβίωζε ησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπο. Ζ δηαβίσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππαιιήινπ λα επηηειέζεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ δίθαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ελψ ε παξαθίλεζε αλαθέξεηαη ζε απηήλ θαζαπηή ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη δηαζθαιίδεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ επηδνκάησλ θαη θηλήηξσλ. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ κηζζνχ είλαη νη εμήο: 1. Ο βαζηθόο κηζζόο. 2. Σα επηδόκαηα. 3. Σα θίλεηξα απόδνζεο. Κάζε κεηαξξχζκηζε κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κηζζνχ 15, εμαξηάηαη απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ ζπληζησζψλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηφζν ηα ζχγρξνλα νηθνλνκηθά εξγαιεία, κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο φζν θαη ηηο 15 Ωο απνδνηηθφηεηα ηνπ κηζζνχ λνείηαη ε δηεξγαζία εθείλε κέζα απφ ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αθελφο ε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη αθεηέξνπ ε παξαθίλεζε (motivation) ησλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλεηζθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, γηα πεξηζζφηεξα βι. Y. Li W. Liu H. Li, The Theory of Pay Effectiveness, International Journal of Business and Management, Vol.3, No 6, 2008:

18 δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. ii. Πποαπαιηούμενα για ηην Δπιηςσία ην πεδίν ησλ κηζζνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην θξηζηκφηεξν ζεκείν είλαη ε χπαξμε βνχιεζεο γηα κηα νινθιεξωκέλε δξάζε επί ηνπ δεηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ή εηδηθφηεξα ηνπ κηζζνινγίνπ, απνθνκκέλε απφ παξάιιειεο κεηαξξπζκίζεηο ζε έηεξνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Μηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε, πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο δεκόζηαο πνιηηηθήο γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΓΑΓ) κέζσ ησλ θαησηέξσ θαηεπζχλζεσλ: 1. Γεκηνπξγία Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ 2. Καζνξηζκφο Πξνζφλησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Πξνζνληνιφγην) 3. Καζνξηζκφο Καζεθφλησλ αλά εηδηθφηεηα (Καζεθνληνιφγην) 4. Αμηνπνίεζε Πξνζσπηθνχ Απμεκέλσλ Σππηθψλ Πξνζφλησλ 5. Γηεπθφιπλζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο ησλ Τπαιιήισλ 6. Κάζεηε θαη Οξηδφληηα Γηαζχλδεζε ησλ Τπεξεζηψλ 7. χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο κέζσ ηφρσλ 8. χζηεκα Αμηνιφγεζεο ησλ Θέζεσλ Δπζχλεο 9. Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 10. χζηεκα Αληακνηβήο Παξαθίλεζεο (Μηζζνιφγην) Όια ηα αλσηέξσ πξνζεγγίδνπλ ππφ δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνλ ίδην ηνλ «Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Ν.3528/2007), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε ΓΑΓ. Ζ πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε θαλεξψλεη, κεηαμχ άιισλ, κηα θαηά πξνζέγγηζε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνηαζείζαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΓΑΓ. πκπεξαίλνληαο, έλα λέν ζύζηεκα ακνηβώλ παξαθίλεζεο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά, κόλν αλ ππάξμνπλ ζαθείο θαη νξζνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνο όιεο ηηο αλωηέξω θαηεπζύλζεηο. 18

19 iii. Βαζικέρ Απσέρ σεδιαζμού Οη παζνγέλεηεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, φπσο απνηππψζεθαλ αλσηέξσ, δελ πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ! Μπνξνχλ λα ππεξθεξαζηνχλ κε ηε ζπκθσλία γχξσ απφ νξηζκέλεο βαζηθέο θαη απαξέγθιηηεο αξρέο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Αλνηρηή-πκκεηνρηθή Γηαδηθαζία Γηαβνχιεπζε Γηαθάλεηα Γεκνζηφηεηα Απιφηεηα Λνγνδνζία Οηθνλνκηθφηεηα Γηθαηνζχλε Δπηθνηλσλία Λεηηνπξγηθφηεηα iv. Κύπια Υαπακηηπιζηικά ηος ςζηήμαηορ Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαζηζηεί ελ πνιινίο ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ κε ηελ ζπλνιηθφηεξε πνιηηηθή γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο Γηνίθεζεο. Γίθαην ζύζηεκα κε ηελ εηζαγσγή νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θάζε θαηεγνξίαο θαη ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε αλάινγα κε ηα πξνζφληα. ύγθιηζε κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. χλδεζε ησλ επηδνκαηηθψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ παξνρψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δληαία εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ρσξίο πεξηπησζηνινγία θαη άιιεο εηδηθέο ξπζκίζεηο. Δλίζρπζε ηωλ βαζηθώλ απνδνρώλ έλαληη ησλ επηδνκάησλ. Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπ. 19

20 ην πιαίζην απηφ, ε ΔΝΑΠ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κηζζνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο, πξνβαίλεη ζηελ αθφινπζε πξφηαζε έρνληαο σο γλψκνλα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηφρν ηε βέιηηζηε δπλαηή απφδνζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ παξνχζα πξφηαζε ζπληζηά έλα ζρέδην δξάζεο γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη παξαθίλεζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ελψ παξάιιεια απνηειεί κέξνο κηαο ζπλνιηθφηεξεο κεηαξξχζκηζεο σο πξνο ηε ΓΑΓ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 20

21 III. Ζ Πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ γηα ην Νέν ύζηεκα Ακνηβώλ θαη Παξαθίλεζεο i. Βαζικόρ Μιζθόρ Ο βαζηθφο κηζζφο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα ζπληζησζψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε δηαβίσζε θαη δε ε «αμηνπξεπήο» γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ παξάιιεια κε ηε κηζζνινγηθή επηβξάβεπζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο γλψζεο. Πεδίο Αναθοπάρ Σν ηζρχνλ ζχζηεκα δηαζέηεη αξθεηά πεξηνξηζκέλε έθηαζε εθαξκνγήο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, πξνβιέπνληαο πιείζηεο εμαηξέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ εηδηθά κηζζνιφγηα. Ζ πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα εληαία εθαξκνγή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε εθείλνπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α αιιά θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαη φρη απφ ηηο γεληθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3205/2003. ε γεληθέο γξακκέο, ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα απνηειεί έλα θαηαθεξκαηηζκέλν κνληέιν κηζζνδνζίαο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ κηζζνδνηνπκέλσλ απφ ην δεκφζην. Μνινλφηη ε χπαξμε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 16 θξίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ απαξαίηεηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θαζεθφλησλ πνπ αζθνχλ ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγψλ, ε πνιπδηάζπαζε επηδξά αξλεηηθά σο πξνο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη παξαθίλεζεο γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο κέζα απφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ είλαη ε ππαγωγή ηωλ πεξηζζνηέξωλ εηδηθώλ κηζζνινγίωλ ζην λέν εληαίν κηζζνιόγην θαη ε κείωζε ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ ηνπο ζηα απνιύηωο αλαγθαία. Ζ απμεκέλε επζχλε θαη ηα εηδηθά θαζήθνληα νξηζκέλσλ απφ ηνπο αλσηέξσ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο δηθαηνινγνχλ κηα δηαθξηηή αληηκεηψπηζε απφ ην ζψκα ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη φηη θάζε θιάδνο πνπ δηέπεηαη απφ εηδηθφ κηζζνιφγην, ην 16 Βι. Πίλαθα 3, ζει

22 νπνίν παξέρεη πςειφηεξεο ακνηβέο, ζα πξέπεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ππφ απζηεξφηεξεο ζπλζήθεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Ζ πξφηαζε απηή ζηνρεχεη ζε νηθνλνκηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κέζσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη απινπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ χπαξμε δίθαηωλ κηζζώλ εληφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε: Πίλαθαο 6: Πξνηεηλφκελε ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ Α/Α Δηδηθά Κιαδηθά Μηζζνιόγηα 1. Γ.Γ. θαη ινηπνί αλψηεξνη δηνηθεηηθνί 2. Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ 3. Ηαηξψλ 4. ηξαηησηηθψλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο 5. Καζεγεηψλ ΑΔΗ-ΣΔΗ 6. ψκα Γηυπνπξγηθψλ ηειερψλ κε Δπηηειηθφ πληνληζηηθφ Διεγθηηθφ Έξγν Γηπισκαηψλ Ύτορ Μιζθού Ζ ελζσκάησζε νξηζκέλσλ εθ ησλ επξχηεξα απνδηδφκελσλ επηδνκάησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο) ζην βαζηθφ κηζζφ απνηειεί κηα νξζνινγηθή επηινγή γηα ηε δηνίθεζε θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ν βαζηθόο κηζζφο νπφηε θαη πξνζεγγίδεηαη ν δίθαηνο κηζζφο 18. Δηδηθφηεξα, ε ζπγρψλεπζε ησλ αλσηέξσ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ, αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ λενεηζεξρφκελνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ΤΔ απφ 711 ζήκεξα, ζε επίπεδα πνπ ζα θπκαίλνληαη απφ κεληαίσο. Δπηδηψθνληαο κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζην κηζζφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ δεκνζίνπ παξαηεξνχκε φηη ν πξαγκαηηθφο κεληαίνο κηζζφο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ηνπ 17 Με εθαξκνγή κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηελνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Βι. Πξάμε Έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε » ηεο Πξάμεο «Αλακφξθσζε ηνπ Κξάηνπο: Πξνο έλα επηηειηθφ θξάηνο» ( ) θαη πξφηαζε ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ Δ..Γ.Γ.&Δ..Σ.Α. γηα ην Δπηηειηθφ Κξάηνο ( & ). 18 Βι. αλσηέξσ ζει. 16 πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ «δίθαηνπ κηζζνχ». 22

23 ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο (wage premium 20 ) ησλ απνδνρψλ αλάκεζα ζηνπο δχν ηνκείο θπκαίλεηαη απφ 1,10 (γηα ηα 950 ) έσο 1,21 (γηα ηα ). Ζ ΔΝΑΠ πξνηείλεη ζπληειεζηή χςνπο 1,12 σο επαξθή δηαζθάιηζε γηα ηελ χπαξμε δίθαησλ κηζζψλ, ζπληειεζηήο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 21. Γίθαηνο Μηζζόο Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ: W Γ = W ΗΓ * (1,12) φπνπ, W Γ : Δηζαγσγηθφο Μηζζφο Τπαιιήινπ ΤΔ W ΗΓ : Βαζηθφο Μηζζφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΓΔ Δπνκέλωο, ν δίθαηνο εηζαγωγηθόο κηζζόο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ πξνηείλεηαη λα αλέξρεηαη ζηα 970. Καηηγοπιοποίηζη Υπαλλήλυν Σν ηζρχνλ ζχζηεκα πξνβιέπεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ βάζεη εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ήηνη ηηο θαηεγνξίεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) θαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε απνηέιεζε επαξθή δηάθξηζε γηα ηα δεδνκέλα πξνγελέζηεξσλ εηψλ, αθελφο δηφηη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ππήξμε πάληνηε έλα εμνινθιήξνπ αληηθεηκεληθφ θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αθεηέξνπ δηφηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε πξνεγνχκελα έηε δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο δηαθνξνπνηεκέλν. ήκεξα, ε ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε δελ επαξθεί, θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί κε πιήζνο πξφζζεησλ πξνζφλησλ ηα νπνία αλ θαη ζπλππνινγίδνληαη γηα ην δηνξηζκφ δελ αμηνπνηνχληαη, νχηε ακείβνληαη αξθνχλησο. 19 Αθνχ ελζσκαησζνχλ, γηα ιφγνπο νξζήο ζχγθξηζεο, ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο ζην βαζηθφ κηζζφ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο-ΔΓΔ: (740,00 x 14) / W Γ / W ΗΓ, γηα πεξηζζφηεξα βι. Holm-Hadulla F. et al., Public Wages in the Euro Area Towards Securing Stability and Competitiveness, ECB Occasional Paper Series, No. 12, 2010: 10, Βι. επίζεο ππνζεκείσζε 5 ζην ίδην. 21 Pérez J. J., Sánchez J. A., Is there a signaling role for public wages? Evidence for the Eurozone based on macro data, European Central Bank Working Paper Series, No.a 1148, January

24 Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε κία θαηαξρήλ δηαθνξνπνίεζε ζηηο πθηζηάκελεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη κε βαζηθνχο άμνλεο ηηο θαηεγνξίεο ΣΔ θαη ΠΔ. ην πιαίζην απηφ ε ΔΝΑΠ έρεη εληνπίζεη δχν (2) ελαιιαθηηθέο νκαδνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ζην επίπεδν απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ απαληά ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα. Ζ πξώηε ελαιιαθηηθή πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία δχν επηπιένλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ απμεκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ (θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, απφθνηηνη Δ..Γ.Γ./Δ..Σ.Α.) ζε επίπεδν ΣΔ θαη ΠΔ θαη ππφ ηνλ ηίηιν ΣΔ-ΔΗΓ(ίθεπζεο) θαη ΠΔ-ΔΗΓ(ίθεπζεο) αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα νη θαηεγνξίεο λα απμάλνληαη ζε έμη (6). Ζ δηεχξπλζε ηνχηε ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην - φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Ν. 3528/2007 θαη (θπξίσο) ζην Ν. 3839/ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πθηζηάκελν δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα 23 - θαη ηεο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Ν.3205/2003, φπσο ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ελψ ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο πξηκνδνηεί ηε βαζκνινγηθή θαη ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα, δελ ππάξρεη αλάινγε νπζηαζηηθή πξφβιεςε ζηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή ακνηβψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ απφ ηέζζεξηο (4) ζε έμη (6) θξίλεηαη σο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ζε επίπεδν δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα. Ωζηφζν, ην εγρείξεκα ηεο αιιαγήο ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ βάζεη ησλ αλσηέξσ ζπλνδεχεηαη απφ «γελλαίεο» αιιαγέο ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα κε απνηέιεζκα ε πξφηαζε ηνχηε λα πξνζθξνχεη ζε δχν πνιχ ζεκαληηθά ακηγψο ιεηηνπξγηθήο θχζεο πξνβιήκαηα: 22 Ν.3839/2010 «χζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 23 Ν.3528/2007 «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.». 24

25 Πξψηνλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ θιάδσλ εθπαίδεπζεο ζε έμη (6), ζα πξνθαιέζεη κεγάιε δηνηθεηηθή αλαζηάησζε κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο δεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαζψο ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ λέεο δηαδηθαζίεο θξίζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε επηθεθαιήο ζε επίπεδν γεληθψλ δηεπζχλζεσλ, δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ. Γεχηεξνλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη γηα ηελ κεηάβαζε ζην Δπηηειηθφ Κξάηνο θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη δε, όηη είλαη πνιύ πηζαλόλ ζην ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο λα ηεζεί εθ λένπ ζέκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ακνηβώλ ζην δεκόζην ζηε βάζε ηεο εηζαγωγήο ηεο παξακέηξνπ ηεο αληακνηβήο ηωλ ππαιιήιωλ κε βάζε ηε ζπνπδαηόηεηα ή / θαη ηε δπζθνιία ηωλ θαζεθόληωλ πνπ αζθνύλ. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε ΔΝΑΠ πξνθξίλεη, ζηελ παξνύζα θάζε, ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία, ζην εζσηεξηθφ ησλ ΣΔ θαη ΠΔ, ππνθαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ηα νπνία πξηκνδνηνχληαη απφ ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη ην ππφβαζξν γηα ηελ νπζηαζηηθή απνηχπσζε ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ππιμοδόηηζη Εμπειπίαρ και Γνώζευν Οη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη ππάιιεινη, κέζσ ηεο ρξφληαο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο, έηζη φπσο απηέο απνηππψλνληαη κέζα απφ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ, πξηκνδνηνχληαη απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα ζηαδηνδξνκίαο. Ζ ηζρύνπζα πξηκνδόηεζε ωζηόζν, θξίλεηαη ηζνπεδωηηθή θαη αλεπαξθήο θαζψο ππν-εθηηκά ηελ θαηνρή δεμηνηήησλ ελψ αληηζηνίρσο ππεξ-εθηηκά ηελ εκπεηξία, ηδίσο ζηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ππνρξεσηηθήο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, δελ εθηηκάηαη επαξθψο ε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, απφ ππαιιήινπο απμεκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, κέζα απφ ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη 25

26 ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. πλαθφινπζα, ε ηζρχνπζεο ζήκεξα σξηκάλζεηο βαζίδνληαη ζηελ απνδεδεηγκέλα εζθαικέλε ππφζεζε φηη ε εκπεηξία απμάλεη ηελ απφδνζε ην ίδην γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ. Αθφινπζε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πξηκνδφηεζε γηα ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη απνθνίηεζε απφ ηηο Δζληθέο ρνιέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο παξέρεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηε κνξθή ελφο ειάρηζηνπ θαη ζπκβνιηθνχ ζρεδφλ κεληαίνπ επηδφκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πξνζέιθπζεο, δηαηήξεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο πςειά εμεηδηθεπκέλνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ. Δπαλαιακβάλεηαη δε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληακνηβήο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην δεκφζην φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην δεκνζηνππαιιειηθφ θψδηθα. Δπηπιένλ, θαη ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ, πξνηείλεηαη κία πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλε δηάξζξσζε ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ εηζαγσγηθφ θαη ηνλ ηειηθφ κηζζφ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (compression rates), νχησο ψζηε ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εηζαγσγηθφ κηζζφ ελφο ππαιιήινπ ΤΔ πξνο ηνλ θαηαιεθηηθφ κηζζφ ελφο ππαιιήινπ πνπ έρεη θαηαηαγεί ζηελ ςειφηεξε κηζζνινγηθή θαηεγνξία κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 πξνο 3 ελψ ζήκεξα αγγίδεη ην 1/2,34 φηαλ ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο μεπεξλά ηελ αληηζηνηρία ηνχηε 24. ηνπο πίλαθεο 6 θαη 7 παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΝΑΠ κε βάζε, αθελφο, ηηο - παξνπζηαδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 - δχν (2) ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ηελ παξνπζηαδφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ζέζε καο γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζηα 970. Δίλαη απηνλφεην φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ πφξσλ αιιά θπξίσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπ, λα 24 Βι. Δηδηθή Έθδνζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν: «Γηα έλα λέν κηζζνιφγην: Πιαίζην δηαιφγνπ», (ζει. 12). 26

27 εληαρζνχλ ΟΛΟΗ νη κηζζνδνηνχκελνη απφ ην δεκφζην ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο 25. Πίλαθαο 7: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 1 Καηηγοπία Απσικόρ W Σελικόρ W ςνηελεζηήρ πποζόνηων ςνηελεζηήρ ωπίμανζηρ ΤΔ 970, ,00 1 1,5 ΓΔ 1164, ,00 1,2 1,6 ΣΔ , ,00 1,4 1,65 ΣΔ-ΔΙΓ , ,00 1,6 1,7 ΠΔ , ,00 1,5 1,7 ΠΔ-ΔΙΓ , ,00 1,8 1,75 W ειζαγωγικού ΤΔ/καηαληκηικού ΠΔ-ΔΙΓ 3,15 Πίλαθαο 8: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 2 (θαη αληηζηνηρία κε ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα) Καηηγοπία / Τποκαηηγοπία Απσικόρ W Σελικόρ W ςνηελεζηήρ Πποζόνηων ςνηελεζηήρ Ωπίμανζηρ ΤΔ 970, ,50 1,00 1,65 ΓΔ 1.164, ,60 1,20 1,65 ΣΔ ΣΔ 1.406, ,38 1,45 1,75 ΣΔ MSc 1.484, ,18 1,53 1,75 ΠΔ ΠΔ 1.455, ,25 1,50 1,75 ΠΔ MSc 1.532, ,05 1,58 1,75 ΠΔ PhD 1.629, ,28 1,68 1,80 ΠΔ ΔΓΓΑ 1.581, ,98 1,63 1,80 ΠΔ ΔΓΓΑ , ,20 1,70 1,80 MSc ΠΔ ΔΓΓΑ , ,50 1,75 1,80 PhD W ειζαγωγικού ΤΔ/καηαληκηικού ΠΔ ΔΓΓΑ + PHD 3,15 25 Δθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο, ππάιιεινη ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε θαηεγνξία αλψηεξε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπο Γηα παξάδεηγκα ππάιιεινη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θαη πξσηνβάζκηαο, εληαγκέλνη ζε θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη κηζζνδνηνχκελνη αλαιφγσο. 26 ηελ θαηεγνξία ΣΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η.. 27 Ζ θαηεγνξία ΣΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Σ.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 28 ηελ θαηεγνξία ΠΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η.. 29 Ζ θαηεγνξία ΠΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Α.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 27

28 Θέζειρ Εςθύνηρ Αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο επζχλεο, πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ είλαη ε έληαμε ζην γεληθό κηζζνιόγην ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ, ηωλ ζέζεωλ ηωλ Πξνϊζηακέλωλ ηωλ Γεληθώλ Γ/λζεωλ, δεδνκέλνπ όηη απηέο ζπληζηνύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ ζε έηεξα εηδηθά κηζζνιφγηα είλαη άζηνρε θαζφηη δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα θνηλφ ζψκα «δεκνζηνυπαιιειίαο» νχηε θαη θαίλεηαη λα εδξάδεηαη ζε θάπνηα νξζνινγηθή λνκηκνπνηεηηθή βάζε. Μιζθολογικά Κλιμάκια Ιεπαπσική Εξέλιξη Τασύηηηερ ιεπαπσικήρ και μιζθολογικήρ εξέλιξηρ Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πθηζηάκελνπ κηζζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθ ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ αηηηώλ ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ απνηειεί ε κε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο. Ζ αλσηέξσ ζχλδεζε πξνζβιέπεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πςειψλ πξνζφλησλ θαη δπλαηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ελψ παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ελφο νπζηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο θαξηέξαο 30 κέζα απφ ην νπνίν ζα παξέρνληαη εθεμήο θίλεηξα ζηαδηνδξνκίαο θαη ζπλερνύο αλέιημεο Σνχην επηηπγράλεηαη δηφηη πςειφηεξεο απνδνρέο ζε κεγαιχηεξεο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν παξαγωγηθόηεηαο γηα ηα ππνςήθηα θαη ηα ππάξρνληα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Δμάιινπ, ε δηαζθάιηζε φηη ηα αλψηεξα θιηκάθηα ζηελ ηεξαξρία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα ακείβνληαη επαξθέζηεξα επηηξέπεη ζηα ελ ιφγσ ζηειέρε λα εθηεινύλ απεξίζπαζηα θαη κε δηαθάλεηα ην έξγν ηνπο. Δπηπξφζζεηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο απνηειεί ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, επηκήθπλζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θξίλεηαη νξζφηεξε, ζε φξνπο νηθνλνκηθφηεηαο, θαζφηη κεηαζέηεη ηε κηζζνινγηθή αχμεζε, έλεθα ηεο σξίκαλζεο, ζε κεηαγελέζηεξν πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο ηωλ δεκόζηωλ ηακείωλ. Δπηπιένλ, ε θάζε κηζζνινγηθή σξίκαλζε απνθηά ζεκαληηθή ρξεκαηηθή αμία θαη σο εθ ηνχηνπ 30 Hay Group & ICAP, Πξνζρέδην Μειέηεο γηα ηηο Μηζζνινγηθέο Δμειίμεηο ζην Γεκφζην, 2011:

29 ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππαιιήισλ σο κέζν γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζηνλ επφκελν βαζκφ θαη θαη επέθηαζε γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε ρξνληθή επηκήθπλζε ησλ ζε ηζρχ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ απφ δεθανρηψ (18) ζε κφιηο δέθα (10) γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεηήο παξακνλή θαηά ηε δφθηκε ππεξεζία ζην αξρηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ν λενπξνζιακβαλφκελνο ππάιιεινο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ΔΝΑΠ πξνηείλεη ηε ζχλδεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ κε ηε βαζκνινγηθή εμέιημε βάζεη ελφο ζπζηήκαηνο πνιιαπιήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέηωο, αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζηελ ηεξαξρία φζν θαη νξηδνληίωο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο 31. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) κε ηελ παξάιιειε θαηάηκεζή ηεο ζε κηα λέα δεθαπεληάβαζκε θιίκαθα απφ Δ2 έσο Α1 (βι. Πίλαθα 9). Σξείο ιφγνη εληζρχνπλ ηελ αλσηέξσ πξφηαζε. Ο πξψηνο είλαη φηη θαηά ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζπζζσξεχεηαη έλαο ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο ππαιιήισλ ζην βαζκφ Α, ρσξίο λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο (motivation) γηα ηεξαξρηθή εμέιημε. Ο δεχηεξνο είλαη φηη κε ηε λέα πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ επηηπγράλεηαη ε άκεζε ζχλδεζε ησλ βαζκψλ κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε, ήηνη κε ηα δέθα (10) κηζζνινγηθά θιηκάθηα (απφ ην Υ0 κέρξη θαη Υ9). Ο ηξίηνο είλαη φηη θαζηζηάηαη πην εχθνιε ε αληηζηνίρηζε νκάδσλ ππαιιήισλ ζε ζέζεηο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη ζεκαληηθά θαζήθνληα. πγθεθξηκέλα ε λέα δηάξζξσζε ηνπ βαζκνινγίνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ε εμήο: Πίλαθαο 9: Ηζρχνληεο θαη Πξνηεηλφκελνη Βαζκνί ζην Γεκφζην ΗΥΤΟΤΑ ΓΗΑΡΘΡΩΖ Α Β ΝΔΑ ΓΗΑΡΘΡΩΖ Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 31 Γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο βι. αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 7. 29

30 Γ Γ Δ Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ζ παξαπάλσ πξφηαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηφκνπ έλλνηαο ησλ «ηαρπηήηωλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο». Ζ έλλνηα «ηαρχηεηεο» αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θαη ηαρχηεξε δπλαηφηεηα ηεξαξρηθήο θαη ζπλάκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο ππαιιήισλ κε «εμαηξεηηθά» πξνζφληα. Ζ ζέζπηζε «κηζζνινγηθώλ ηαρπηήηωλ» πξνθξίλεηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν εξγαιείν εμνξζνινγηζκνχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία ζηειέρε απμεκέλσλ πξνζφλησλ, εγθισβίδνληαη ζηα φξηα κηαο δπζθίλεηεο γξαθεηνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ ζηεξεί απφ ηε δηνίθεζε ηελ θαηλνηνκία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελα ζηειέρε πςειψλ πξνζφλησλ. Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηε βαζκνινγηθή θαη ηε κηζζνινγηθή εμέιημε. Βέβαηα, κε ηελ πξφηαζε απηή ηίζεηαη θαη πάιη ην δήηεκα ηεο κε επηζπκεηήο ζηελ παξνχζα θάζε αλαζεψξεζεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζε αλσηέξσ ελφηεηα 32. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΝΑΠ πξνθξίλεη ηε «ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε», πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνηχπσζε ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην δεκφζην θαη πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθφ ζελάξην ηε ζχλδεζε ηνπ ππάξρνληνο βαζκνινγίνπ κε ηα λέα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ρξεζηκνπνηψληαο σο γέθπξα ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο. 32 Βι. Καηηγοπιοποίηζη Υπαλλήλυν. 30

31 Δπνκέλωο ε ΔΝΑΠ θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε δύν (2) ελαιιαθηηθώλ ζελαξίωλ: α) ελάξην 1: Σν ελάξην 1 αλαθέξεηαη ζε κηα θηιφδνμε θαη «απφ κεδεληθή βάζε» κεηαξξχζκηζε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα κε ηελ πξνζζήθε δχν (2) θιάδσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απφ έλα λέν βαζκνιφγην ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε λέα κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο δένλ αιιά όρη άκεζα εθαξκόζηκν. β) ελάξην 2: Σν ελάξην 2 αλαθέξεηαη ζηε ξεαιηζηηθή θαη άκεζα εθαξκόζηκε πξνζέγγηζε ηεο απνηχπσζεο ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην δεκφζην, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. ε θάζε πεξίπησζε, ακθφηεξα ηα ελάξηα δηαζέηνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ κηζζψλ αλά κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη αλά θαηεγνξία ππαιιήισλ κε παξφκνηνπο ζπληειεζηέο σξίκαλζεο θαη πξνζφλησλ. Καη ηα δχν (2) ζελάξηα πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 31

32 ΔΝΑΡΙΟ 1: ΓΔΟΝ ΑΛΛΑ ΟΥΙ ΑΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1. Πξνζζήθε δχν (2) θαηεγνξηψλ εηδίθεπζεο ΠΔ ΔΗΓ(ίθεπζεο) & ΣΔ ΔΗΓ(ίθεπζεο) κε βάζε ηα πξνζφληα. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 2. Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) κε ηελ παξάιιειε θαηάηκεζή ηεο ζε κηα λέα δεθαπεληάβαζκε θιίκαθα απφ Δ2 έσο Α1 (βι. Πίλαθα 9) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 3. Πνιιαπιή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέησο, αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζηελ ηεξαξρία φζν θαη νξηδνληίσο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 10) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 4. Πξνζδηνξηζκφο ηξηψλ (3) ηαρπηήησλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο κε βάζε ηα πξνζφληα (βι. Πίλαθα 11) θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα κέζα ζηηο έμη (6) θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο (βι. Πίλαθα 12). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 5. χλδεζε βαζκνινγίσλ κε κηζζνινγηθά θιηκάθηα (βι. Πίλαθα 13) Πίλαθαο 10: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΡΗΟ 1 Καηεγνξία Αξρηθόο W Σειηθόο W πληειεζηήο πληειεζηήο πξνζόληωλ ωξίκαλζεο ΤΔ 970, ,00 1 1,50 ΓΔ 1164, ,00 1,2 1,60 ΣΔ , ,00 1,4 1,65 ΣΔ-ΔΗΓ , ,00 1,7 1,7 ΠΔ , ,00 1,5 1,7 ΠΔ-ΔΗΓ , ,00 1,8 1,75 W εηζαγσγηθνχ ΤΔ/θαηαιεθηηθνχ ΠΔ-ΔΗΓ 3,15 (αληηγξαθή απφ ηνλ Πίλαθα 7) 33 ηελ θαηεγνξία ΣΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η.. 34 Ζ θαηεγνξία ΣΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Σ.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 35 ηελ θαηεγνξία ΠΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η.. 36 Ζ θαηεγνξία ΠΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Α.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 32

33 Πίλαθαο 11: Σαρχηεηεο Ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 1 ΜΚ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ Δ ΚΑΘΔ ΚΛΗΜΑΚΗΟ 1x 2x 3x Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ2 3 2 Υ1 3 Υ0 2 Πίλαθαο 12: πζρέηηζε «Δμαηξεηηθψλ» Πξνζφλησλ κε Σαρχηεηεο Ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 1 ΜΚ ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΣΔ-ΔΗΓ ΠΔ ΠΔ-ΔΗΓ 1x ΤΔ ΓΔ ΣΔ - ΠΔ 2x - - ΣΔ+MASTER (X) ΣΔ+MASTER () ΠΔ+MASTER (X) ΠΔ+ MASTER 3x - - ΣΔ+PhD (X) ΣΔ+PhD () ΠΔ+PhD (X) ΠΔ + PhD () () ΔΓΓΑ Όπνπ MASTER (X): Μεηαπηπρηαθφ κε ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ MASTER (): Μεηαπηπρηαθφ ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ PhD (Υ): Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ PhD (): Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ ΔΓΓΑ: Ηδηφηεηα απνθνίησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο YE, ΓE, TE, ΠΔ: Δθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα (Ν.3528/2007) Πέξα απφ ηε βαζκνινγηθή θαη ηε κηζζνινγηθή δηάξζξσζε, ζηνλ πίλαθα θαίλεηαη θαη ε πξνβιεπφκελε εμέιημε ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. 33

34 ΠΗΝΑΚΑ 13: Βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή δηάξζξσζε (ΔΝΑΡΗΟ 1) ΒΑΘΜΟΗ ΓΗΑΣΡΩ ΜΑΣΩΖ ΒΑΘΜΩΝ ΜΚ ΤΔ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΓΔ ΣΔ ΠΔ ΣΔ-ΔΗΓ ΠΔ-ΔΗΓ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. Α Β Γ Γ Δ Α ,50 0,10 Α ,50 0, ,30 0, ,90 0,10 Α ,70 0, ,38 0, ,40 0, ,30 0,10 Α ,40 0, ,64 0, ,25 0, ,50 0, ,70 0,10 Β ,74 0, ,58 0, ,13 0, ,60 0, ,10 0,10 Β ,00 0, ,08 0, ,52 0, ,00 0, ,70 0, ,50 0,10 Β ,65 0, ,42 0, ,46 0, ,60 0, ,80 0, ,90 0,15 Γ ,30 0, ,76 0, ,40 0, ,20 0, ,90 0, ,00 1,00 Γ ,95 0, ,10 0, ,55 0, ,80 0, ,00 1,00 Γ ,60 0, ,44 0, ,70 0, ,40 0,08 Γ ,25 0, ,96 0, ,85 0, ,00 1,00 Γ ,90 0, ,48 0, ,00 1,00 Γ ,55 0, ,00 1,00 Δ ,20 0,06 Δ2 970,00 1,00 COMPRESSION RATE ΤΝΣ. ΠΡΟΟΝΣΩΝ 3,150 1,000 1,200 1,400 1,500 1,700 1,800 ΤΝΣ. ΩΡΗΜΑΝΖ 1,500 1,600 1,650 1,700 1,700 1,750

35 ΔΝΑΡΙΟ 2: ΡΔΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1. Γηαηήξεζε ησλ ηεζζάξσλ (4) κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ππνθαηεγνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ΣΔ θαη ΠΔ ζχκθσλα κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη. Αλαθεξφκαζηε πάληα ζηα πξνζφληα πνπ πξηκνδνηνχληαη απφ ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή / θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ζηελ απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 2. Πξνζδηνξηζκφο ηεζζάξσλ (4) ηαρπηήησλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο (βι. Πίλαθεο 14 & 15) άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο κηζζνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο. (βι. Πίλαθα 16). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 3. Πνιιαπιή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέησο, ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ, φζν θαη νξηδνληίσο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. (βι. Πίλαθα 16) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 4. Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηα δέθα (10) κηζζνινγηθά θιηκάθηα κε φρεκα ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή / θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή / θαη είλαη απφθνηηνη Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α. (βι. Πίλαθα 17) Πίλαθαο 14: Σαρχηεηεο Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 ΣΑΥΤΣΖΣΔ 1Υ 2Υ 3Υ 4Υ ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΣΖ Δ ΚΛΗΜΑΚΗΟ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ

36 Πίλαθαο 15: Δμέιημε ππαιιήισλ κε βάζε ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο θαη ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 ΔΣΟ 1x 2x 3x 4x 1 Υ0 Υ0 Υ0 Υ0 2 Υ0 Υ0 Υ0 Υ0 3 Υ1 Υ1 Υ1 Υ1 4 Υ1 Υ1 Υ2 Υ2 5 Υ1 Υ2 Υ2 Υ2 6 Υ2 Υ2 Υ3 Υ3 7 Υ2 Υ2 Υ3 Υ3 8 Υ2 Υ3 Υ4 Υ4 9 Υ3 Υ3 Υ4 Υ4 10 Υ3 Υ4 Υ5 Υ5 11 Υ3 Υ4 Υ5 Υ5 12 Υ3 Υ5 Υ5 Υ6 13 Υ4 Υ5 Υ6 Υ6 14 Υ4 Υ5 Υ6 Υ6 15 Υ4 Υ5 Υ6 Υ7 16 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 17 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 18 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 19 Υ6 Υ6 Υ7 Υ8 20 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 21 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 22 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 23 Υ7 Υ7 Υ8 Υ9 24 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 25 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 26 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 27 Υ8 Υ8 Υ9 Υ9 28 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 29 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 30 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 31 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 32 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 33 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 34 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 35 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 εκείωζε: Δίλαη ζαθήο ε ηαρεία κηζζνινγηθή εμέιημε απφ ηελ ηαρχηεηα 1x ζηελ ηαρχηεηα 4x 36

37 Πίλαθαο 16: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο θαη ηαρπηήησλ κηζζνινγηθήο εμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 Καηεγνξία / Τπνθαηεγνξία Αξρηθόο W Σειηθόο W πληειεζηήο Πξνζόληωλ πληειεζηήο Ωξίκαλζεο Σαρύηεηα Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ΤΔ 970, ,50 1,00 1,65 1Υ ΓΔ 1.164, ,60 1,20 1,65 2Υ ΣΔ ΣΔ 1.406, ,38 1,45 1,75 3Υ ΣΔ MSc 1.484, ,18 1,53 1,75 3Υ ΠΔ ΠΔ 1.455, ,25 1,50 1,75 3Υ ΠΔ MSc 1.532, ,05 1,58 1,75 3Υ ΠΔ PhD 1.629, ,28 1,68 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ 1.581, ,98 1,63 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ + MSc 1.649, ,20 1,70 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ + PhD 1.697, ,50 1,75 1,80 4Υ ρέζε εηζαγωγηθνύ ΤΔ θαη θαηαιεθηηθνύ ΠΔ ΔΓΓΑ + PHD 3,15 Πίλαθαο 17: πζρέηηζε βαζκψλ - θιηκαθίσλ κε βάζε ηηο ηαρχηεηεο εμέιημεο ηνπ Πίλαθα 14 ΔΝΑΡΗΟ 2 Καηηγοπία ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΤΕ MSc ΠΕ ΠΕ MSc ΠΕ PhD ΠΕ ΕΣΔΔΑ (ζςμπ. MSc & PhD) Βαζκφο 1Υ 2Υ 3Υ 3Υ 3Υ 3Υ 4Υ 4Υ Δ Υ0 Γ Υ1-Υ3 Υ0 Υ0 Υ0 Γ Υ4-Υ6 Υ1-Υ4 Υ1-Υ4 Υ0-Υ3 Υ1-Υ3 Υ0-Υ2 Υ0-Υ1 Β Υ7-Υ9 Υ5-Υ6 Υ5-Υ6 Υ4-Υ6 Υ4-Υ6 Υ3-Υ5 Υ2-Υ4 Υ0-Υ2 Α Υ7-Υ9 Υ7-Υ9 Υ6-Υ9 Υ6-Υ9 Υ5-Υ9 Υ5-Υ9 Υ3-Υ9 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (απφ 18 έσο 28) απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ακνηβψλ αλά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία, ζεσξψληαο φηη ε εξγάζηκε δσή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη 35εηήο: 37

38 Πίλαθαο 18: Δμέιημε ησλ ακνηβψλ ζηελ 35εηία γηα ηνπο ππαιιήινπο ΤΔ 1 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΤΕ 2 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ 1Χ 3 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΔΤ Ε 4 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΒΑΘΜΟ Β 5 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΜΙΘΟ 970,00 6 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 1,65 7 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΜΙΘΟ (7) = (5) x (6) 1.600,50 8 ΕΤΡΟ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟΤ - ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ ΜΙΘΟΤ (8) = (7) - (5) 630,50 ΧΡΟΝΙΑ ΫΠΗ ΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ (Η ΙΟΚΑΣΑΝΕΜΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ) ΚΑΛΤΨΗ ΤΝΣ. ΩΡΕΤΣΙΚΟ ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΕΤΡΟΤ ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΘΜΟ Μ.Κ. ΜΙΘΟ ΕΣΗΙΕ ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ 1 Ε Χ0 970, ,00 2 Ε Χ0 970, ,00 3 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 4 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 5 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 6 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 7 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 8 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 9 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 10 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 11 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 12 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 13 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 14 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 15 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 16 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 17 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 18 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 19 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 20 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 21 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 22 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 23 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 24 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 25 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 26 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 27 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 28 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 29 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 30 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 31 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 32 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 33 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 34 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 35 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0, ,90 ΖΣΗ ΠΡΟΫΠ ΗΡ. ΒΑΘΜΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΣΗ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΘΟΤ ΚΑΛΤΨΗ ΕΤΡΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΕ 0 Ε Χ ,00 0% 1,00 2 Δ Χ1 3 70, ,06 11% 0,07 5 Δ Χ , ,11 22% 0,07 8 Δ Χ , ,17 33% 0,07 12 Γ Χ , ,22 44% 0,07 15 Γ Χ , ,28 56% 0,07 18 Γ Χ , ,34 67% 0,07 22 Β Χ , ,39 78% 0,07 26 Β Χ , ,45 89% 0,07 30 Β Χ , ,50 100% 0, ,50 1,65 38

39 Πίλαθαο 19: Δμέιημε ησλ ακνηβψλ ζηελ 35εηία γηα ηνπο ππαιιήινπο ΓΔ 39

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα