Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.:"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΣΩΝ ΔΘΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ..Γ.Γ. - Δ..Σ.Α.) ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΑΜΟΗΒΩΝ-ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΝ.ΑΠ.: Αιεμάθεο Ηωάλλεο Κακπνπξίδεο Δπζηάζηνο Καξαραιηνο Γεώξγηνο Σξππνζθνύθεο Κωλζηαληίλνο Σζαξηζάξα Αλαζηαζία Αζήλα, 2011

2 ύντομη παρουςίαςη τησ πρόταςησ... 3 Ειςαγωγή... 6 I. Σο ύςτημα Αμοιβών των Τπαλλήλων τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ ήμερα... 7 i. Αποτύπωςη Υφιςτάμενου Πλαιςίου...7 ii. Αξιολόγηςη Ιςχύοντοσ Συςτήματοσ II. Προσ ένα ύγχρονο ύςτημα Αμοιβών και Παρακίνηςησ i. Ειςαγωγικέσ Παρατηρήςεισ ii. Προαπαιτούμενα για την Επιτυχία iii. Βαςικέσ Αρχέσ Σχεδιαςμού iv. Κύρια Χαρακτηριςτικά του Συςτήματοσ III. Η Πρόταςη τησ ΕΝΑΠ για το Νέο ύςτημα Αμοιβών και Παρακίνηςησ i. Βαςικόσ Μιςθόσ Πεδύο Αναφορϊσ...21 Ύψοσ Μιςθού...22 Κατηγοριοπούηςη Υπαλλόλων...23 Πριμοδότηςη Εμπειρύασ και Γνώςεων...25 Θϋςεισ Ευθύνησ...28 Μιςθολογικϊ Κλιμϊκια Ιεραρχικό Εξϋλιξη Ταχύτητεσ ιεραρχικόσ και μιςθολογικόσ εξϋλιξησ...28 ΕΝΑΡΙΟ 1: ΔΕΟΝ ΑΛΛΑ ΟΦΙ ΑΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΙΜΟ...32 ΕΝΑΡΙΟ 2: ΡΕΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΙΜΟ...35 ii. Επιδόματα Ύψοσ Συνολικών Επιδομϊτων...49 Γενικϊ Επιδόματα...50 Ειδικϊ Επιδόματα...51 Άλλεσ Αποζημιώςεισ...52 iii. Κίνητρο Απόδοςησ / Πρόςθετεσ παροχέσ βάςει αξιολόγηςησ τησ απόδοςησ Ύψοσ Κινότρου Απόδοςησ...52 VI. Ενδεικτική Εκτίμηςη Κόςτουσ Πρόταςησ ΕΝΑΠ V. υμπεραςματικέσ παρατηρήςεισ Βιβλιογραφικέσ παραπομπέσ

3 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο Ζ έσο ζήκεξα αζθνχκελε κηζζνινγηθή πνιηηηθή κπνξεί θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα παιίκςεζην θαηαθεξκαηηζκέλσλ απνθάζεσλ, δηακνξθσκέλε κέζα ζην ρξφλν κε φξνπο ελ πνιινίο άλαξρνπο θαη δίρσο πάληα νξζνινγηθή βάζε, παξαγλσξίδνληαο φηη (πξέπεη λα) απνηειεί κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δηνίθεζεο. Ωο απνηέιεζκα, ην ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ θξίλεηαη σο αλνξζνινγηθφ θαη θνηλσληθά αλεπαξθέο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα παξσρεκέλν, ην νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξαθίλεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο, ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, πιελ φκσο δελ πξέπεη λα είλαη απνζπαζκαηηθή θαη απνκνλσκέλε απφ ηελ ζπλνιηθή δεκφζηα πνιηηηθή δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Ζ ζέζπηζε λένπ κηζζνινγίνπ ζα έπξεπε λα απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο πνξείαο πξνο ην επηηειηθφ θξάηνο θαη ην ηειεπηαίν βήκα ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζην επηηειηθφ θξάηνο. Δπνκέλσο, ηα αλαγθαία κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ εμήο νξζνινγηθή ζεηξά: Καζνξηζκφο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ επηηειηθνχ θξάηνπο (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη νξγαλσηηθή δνκή) Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αληηζηνίρηζε κε πξνζφληα θαη θαζήθνληα (πξνζνληνιφγην θαζεθνληνιφγην) Δηζαγσγή, εκπέδσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ζηνρνζεζίαο θαη αμηνιφγεζεο Πξφβιεςε γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ «επηηειηθνχ θξάηνπο» θαη ζέζπηζε - εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αληακνηβήο θαη παξαθίλεζεο (κηζζνιφγην) θαη πνηλψλ (πεηζαξρηθφο έιεγρνο) Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ αθνινπζείηαη ε νξζνινγηθή ζεηξά ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα, κε ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο, ζηελ παξνχζα ηνπιάρηζηνλ θάζε, κηα ζπζρέηηζε ακνηβψλ κε ηα θαζήθνληα θαη ηελ απφδνζε, 3

4 εθφζνλ ηα κελ πξψηα δελ έρνπλ πεξηγξαθεί, ε δε απφδνζε δελ κεηξάηαη. πλεπψο, νη κηζζνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ κπνξνχλ παξά λα εζηηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζην αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Παξνπζηάδεηαη, σζηφζν ε επθαηξία γηα έλα λέν κηζζνιφγην, ην νπνίν απαιιαγκέλν απφ ηηο παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο: Θα εμαζθαιίδεη έλα επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο Θα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο δηαθζνξάο Θα απμάλεη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο Θα επηβξαβεχεη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ηελ αηνκηθή βειηίσζε Θα ζπλδέεη ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ Καη ζπλεπψο: Θα επηηξέπεη ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα εθηεινχλ απεξίζπαζηα ην έξγν ηνπο Θα πξνζειθχεη ην θαιχηεξν ζηειερηθφ δπλακηθφ Θα εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ζηε κεηάβαζε ζην επηηειηθφ θξάηνο Θα δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζηελ ηειεπηαία θάζε θαηά ηε κεηάβαζε ζην επηηειηθφ θξάηνο ην πιαίζην απηφ, κε ηελ αλά ρείξαο πξφηαζε επηρεηξείηαη κία θαηαξρήλ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηεο αθνχκελεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο πξφηαζεο, κε ζεκείν εθθίλεζεο ηα πξνγελέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, επηρεηξείηαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεδίσλ γηα πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην λέν ζχζηεκα ακνηβήο ελψ θαηά ην ηξίην κέξνο ηεο παξνχζαο, παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ γηα ηελ κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζην ζψκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Με βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πείξα άιισλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, θαηαιήγνπκε ζηελ πξφηαζε δχν ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. Καη ηα δχν ζελάξηα εδξάδνληαη ζε ζηέξεα ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή βάζε, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλαγθαία δηαθάλεηα, απιφηεηα, νηθνλνκηθφηεηα, ινγνδνζία θαη δηθαηνζχλε. Πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ επηδνκάησλ, θαζψο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθψλ 4

5 κηζζνινγίσλ, ψζηε λα πξνθχπηεη έλα πξάγκαηη εληαίν κηζζνιφγην κε ηα εμήο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Γίθαηνο & Απνδνηηθφο Βαζηθφο Μηζζφο Μείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ ζε 10 Πξηκνδφηεζε πείξαο θαη γλψζεσλ (κηζζνινγηθή σξίκαλζε, ζπληειεζηέο πξνζφλησλ) Γξήγνξε νηθνλνκηθή εμέιημε, σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο κε φρεκα ηηο δηαθνξεηηθέο κηζζνινγηθέο ηαρχηεηεο αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ησλ ππαιιήισλ Δπηδφκαηα Κνηλσληθά (απφιπηνο αξηζκφο) Θέζεο επζχλεο (πνζνζηφ επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ) Κίλεηξν απφδνζεο Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ βαζηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ θνξέα Θα ρνξεγείηαη κφλν ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ ην Ν.3230/2004 «Καθιέπυζη ζςζηήμαηορ διοίκηζηρ με ζηόσοςρ και μέηπηζη ηηρ αποδοηικόηηηαρ» θαη εθαξκφδνπλ πξνυπνινγηζκφ πξνγξακκάησλ Σέινο παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε θφζηνπο θαη γηα ηα δχν πξνηεηλφκελα ζελάξηα. 5

6 Δηζαγωγή Γεδεισκέλε πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο, απνηειεί ν ζπλνιηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζε φξνπο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθφηεηαο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Μηα ηέηνηα κεηαξξχζκηζε φκσο, κπνξεί λα επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα, κόλν αλ εληαρζεί ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Γηνίθεζεο (Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΓΑΓ). Παξάκεηξνη, φπσο ε πξνζέιθπζε ηθαλνχ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ, ε αμηνπνίεζή ηνπ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη παξαθίλεζεο θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο νξγαλωηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ α) ηα θαηάιιεια πξνζφληα ζπζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα έθαζηεο ζέζεο (πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο), β) ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο εθξνψλ (δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ) θαη γ) ε αληακνηβή θάζε ππαιιήινπ ζπλαξηάηαη απφ ηα θαζήθνληα ή άιισο ην πεξίγξακκα θάζε ζέζεο θαη ηελ απφδνζή ηνπ (δίθαην ζχζηεκα / αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο), απνηεινχλ ηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ. Μηα ζχγρξνλε πνιηηηθή γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κίαο θνηλήο θνπιηνχξαο θαη ελφο αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα ζψκα ππαιιήισλ-ζηειερψλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ηδσκέλε ππφ ην αλσηέξσ πξίζκα ε επηηπρία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ηεο Γηνίθεζεο ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν απφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο φζν θαη απφ ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 6

7 I. Σν ύζηεκα Ακνηβώλ ηωλ Τπαιιήιωλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ήκεξα i. Αποηύπωζη Τθιζηάμενος Πλαιζίος Σν ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβήο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3205/2003 1, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. θνπφο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο ππήξμε ε «εθινγίθεπζε, απινχζηεπζε θαη άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» 2. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ, ν Ν. 3205/2003 επηδίσμε λα αλαλεψζεη θαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, φπσο απηφ νξηδφηαλ απφ ην Ν. 2470/1997 3, ζέηνληαο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: Καζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε εθείλνπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. θαη ε δηαηήξεζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ 4. Ζ θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζε ηέζζεξηο (4) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: Τ.Δ., Γ.Δ., Σ.Δ., Π.Δ., βάζεη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ επίπεδν εθπαίδεπζεο θάζε ππαιιήινπ θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ. 1 Ν. 3205/2003 (ΦΔΚ 297/Α / ): «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο». 2 Βι. ζει. 2 ηνπ ππ αξηζκ. πξση: 2/72757/0022/ εγγξάθνπ ηεο 22εο Γηεχζπλζεο Μηζζνινγίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ζέκα ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3205/ Ν. 2470/1997 (ΦΔΚ-40 Α') «Αλακφξθσζε κηζζνινγίνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο». 4 Σα θιαδηθά κηζζνιφγηα βάζεη ηνπ Ν.3205/2003 ππνινγίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηξία (23) θαιχπηνληαο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη δηθαζηηθνί (θαη ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο), νη γηαηξνί ηνπ ΔΤ, νη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη θαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ ΑΔΗ θαη Δ.Π. ησλ ΣΔΗ, νη ζηξαηησηηθνί θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη κνπζηθνί, νη θαζεγεηέο Δθαξκνγψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.), νη ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΔΠΔ θ.ά.. εκεηψλνπκε φηη πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην Ν. 3205/2003, ππάξρνπλ θαη άιια εηδηθά κηζζνιφγηα, ηα νπνία ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ησλ εληειψο άλαξρσλ φξσλ άζθεζεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο, δελ είλαη επθφισο πξνζδηνξίζηκα θαη αλαγλσξίζηκα. 7

8 Ζ απινπνίεζε ππνινγηζκνχ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κέζσ πξνζδηνξηζκνχ ελφο ζηαζεξνχ ζπληειεζηή απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν βαζηθφο κηζζφο θάζε θαηεγνξίαο, βάζεη ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ γηα ηελ Τ.Δ. θαηεγνξία. Ζ θαζηέξσζε δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ (Μ.Κ.), δηαθξηηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήινπ, κε ρξφλν σξίκαλζεο ηε δηεηία 5. Δπηπξνζζέησο, θαζνξίζηεθε ζηαζεξφο ζπληειεζηήο (0,0424) ν νπνίνο, πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ην βαζηθφ εηζαγσγηθφ κηζζφ θάζε θαηεγνξίαο πξνζδηφξηδε ην εθάπαμ πνζφ αχμεζεο αλάκεζα ζε φια ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ. Ζ απφπεηξα ζπγθέληξσζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζεζπηζκέλσλ επηδνκάησλ ζε έλα θαη κφλν άξζξν (άξζξν 8) κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. Ζ αχμεζε ησλ επηδνκάησλ γηα ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο. Ζ απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ παξνρήο απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο 6. Ζ ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ απνδεκηψζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθά φξγαλα θαζψο θαη ν αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηθνπψλ γηα θάζε πεξίπησζε απνπζίαο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ φξηδαλ ηα εηδηθά κηζζνιφγηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λεφηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο ηνπ Ν.3205/2003 ξπζκίζεηο, ν πξνβιεπφκελνο βαζηθφο κηζζφο γηα ηηο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο έρνπλ δηακνξθσζεί φπσο απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 1. 5 Με εμαίξεζε ηε κεηάβαζε απφ ην εηζαγσγηθφ - 18ν θιηκάθην ζην 17ν, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελφο έηνπο δφθηκεο ππεξεζίαο. 6 Δπηπξνζζέησο, ππήξμε πξφβιεςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ σξψλ αλά κήλα θαη ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ απφ ηνλ θαζ χιελ αξκφδην δηαηάθηε, κε παξάιιεινπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ. 8

9 Πίλαθαο 1: Δηζαγσγηθφο θαη θαηαιεθηηθφο κηζζφο γηα ηηο 4 θαηεγνξίεο θαη ζπληειεζηήο κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ σξίκαλζε (Πεγή: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο). Καηεγνξία Αξρηθόο W 7 Σειηθόο W πληειεζηήο πξνζόληωλ πληειεζηήο ωξίκαλζεο ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΠΔ πλνιηθά, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Μ.Κ. ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, νη κεληαίεο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο απνηεινχληαη απφ: ηα επηδφκαηα ηνπ άξζξνπ 8, ηα νπνία παξέρνληαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή παξνρή (άξζξν 11), ην θίλεηξν απφδνζεο (άξζξν 12), ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο (άξζξν 13), ηπρφλ πξνθχπηνπζεο πξνζσπηθέο δηαθνξέο (άξζξν 24). Ωζηφζν, παξά ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπ Ν. 3205/2003 γηα νκνγελνπνηεκέλεο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α., ζηελ πξάμε παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο ζέζπηζεο πιήζνπο επηκέξνπο επηδνκάηωλ θαη εηδηθώλ παξνρώλ αλά ππεξεζία κε δχν (2) ζεκαληηθέο επηπηψζεηο: Πξώηνλ, ζχκθσλα θαη κε ηα απνηππσκέλα ζηνλ Πίλαθα 2 ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ην έηνο 2009, ηα «ινηπά επηδόκαηα» (δειαδή ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ε νηθνγελεηαθή παξνρή, ην θίλεηξν απφδνζεο θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο) απμάλνπλ ηε κηζζνινγηθή δαπάλε θαηά 57% θαη ηειηθά απνηεινχλ ην 38% ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. 7 Όπνπ W= κηζζφο (απφ ηελ αγγιηθή ιέμε «wage»). 9

10 Γεχηεξνλ, νη ηαθηηθέο απνιαβέο ππαιιήιωλ ίδηαο θαηεγνξίαο θαη ίδηνπ κηζζνινγηθνύ θιηκαθίνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν ν θαζέλαο ππεξεηεί. Υαξαθηεξηζηηθά, σο πξνο ην εχξνο ησλ κηζζψλ, αλαθέξεηαη φηη νη κεληαίεο απνδνρέο ελφο λενεηζεξρφκελνπ ππαιιήινπ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ππνινγίδεηαη, καδί κε ηα επηδφκαηα, ζηα ελψ, ν αληίζηνηρνο κηζζφο ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ηα ίδηαο θαηεγνξίαο θαη κηζζνινγηθνχ θιηκάθηνπ, αλέξρεηαη ζηα Σν ίδην ζηξεβισηηθφ θαηλφκελν έρεη ζπρλφ απνηέιεζκα νη απνδνρέο κέρξη θαη Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο ζε έλα Τπνπξγείν λα ππνιείπνληαη ησλ ακνηβψλ, επί παξαδείγκαηη, θιεηήξσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Πίλαθαο 2: χλζεζε κηζζνινγηθήο δαπάλεο γηα ην έηνο 2009 Καηεγνξία δαπάλεο Πνζά (εθαη. ) Α. πλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε Β. Δπηδφκαηα Β1. Οηθνγελεηαθή παξνρή 234 Β2. Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο 22 Β3. Κίλεηξν απφδνζεο 386 Β4. Λνηπά επηδφκαηα Γ. Βαζηθή κηζζνινγηθή δαπάλε (Γ = Α Β) Γ. Λνηπά επηδφκαηα πξνο ζπλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε (Γ = Β4/Α) 35% Δ. Αχμεζε βαζηθήο κηζζνινγηθήο παξνρήο ιφγσ θαηαβνιήο ησλ ινηπψλ επηδνκάησλ (Δ = Β1/Γ) 57% Πεξαηηέξσ, ε ύπαξμε ζωξείαο εηδηθώλ κηζζνινγίωλ επηηείλεη ηηο ζηξεβιώζεηο ηωλ ακνηβώλ, ζπληεξώληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπο θαη ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηωλ κηζζώλ βάζεη ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο δηνίθεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν Πίλαθαο 3, πνπ αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγηθνί (ηεο θαηά πεξίπησζε ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο) θαη νη θαηαιεθηηθνί κηζζνί (ηεο θαηά 8 Βι. Δηδηθή Έθδνζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν: «Γηα έλα λέν κηζζνιφγην: Πιαίζην δηαιφγνπ», (ζει. 13). 10

11 πεξίπησζε πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο), πνπ πξνβιέπνληαη ζηα γλσζηά εηδηθά κηζζνιφγηα. Πίλαθαο 3: Καηαγξαθή θαη Μηζζνινγηθέο Γηαθνξνπνηήζεηο Δηδηθψλ Μηζζνινγίσλ (Πεγή: Ν. 3670/2008 «Αχμεζε ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2008 θαη άιιεο δηαηάμεηο»). Α/Α Δηδηθό Μηζζνιόγην ΜΗΝ ΜΑΥ 1 Γηθαζηηθψλ ΝΚ Δθπαηδεπηηθψλ ηξαηησηηθψλ Δθθιεζηαζηηθψλ Ηαηξνδηθαζηψλ Καζεγεηψλ ΑΔΗ Καζεγεηψλ ΣΔΗ Καζεγεηψλ ΑΠΑΗΣΔ Δξεπλεηψλ Παξέδξσλ Παηδαγ. Ηλζηηηνχηνπ πλεξγαηψλ ΚΔΠΔ Σαθηηθψλ Καζεγεηψλ ΔΓΤ Γηπισκαηψλ Γηαηξψλ ΔΤ Μνπζηθψλ Καζεγεηψλ Δθαξκνγψλ ΑΔΝ Καζεγεηψλ Δηδηθψλ Μαζεκάησλ Καζεγεηψλ ΑΔΗ Καζεγεηψλ ΑΔΑ Αγξνθπιάθσλ θηι Γ.Γ. θαη ινηπνί αλψηεξνη δηνηθεηηθνί Με αθνξκή ηα παξαπάλσ θαη αμηνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ην έηνο 2009 επηρεηξείηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηδνκάησλ κε θξηηήξην ηε δπλαηφηεηα λα ηα ιάβεη θάζε ππάιιεινο πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο έλαληη εθείλσλ πνπ απνδίδνληαη 11

12 κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο ή ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, ζηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5 αληίζηνηρα 9. Πίλαθαο 4: Γαπάλε γηα γεληθά επηδφκαηα ππαιιήισλ εθηφο εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, 2009 (Πεγή: ΓΛΚ) Δπίδνκα Γαπάλε ζε εθ. Οηθνγελεηαθή παξνρή 234 Κίλεηξν απφδνζεο 386 Θέζεο επζχλεο 22 Πξνζσπηθή δηαθνξά 140 Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, Απφθνηησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 40 Γπζκελψλ ζπλζεθψλ 16 Δπηθίλδπλεο & αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 13 Πξνβιεκαηηθψλ & Παξακεζφξησλ πεξηνρψλ 79 ΤΝΟΛΟ 943 Πίλαθαο 5: Γαπάλε γηα εηδηθά επηδφκαηα ππαιιήισλ εθηφο εηδηθψλ κηζζνινγίσλ, βάζεη εηδηθφηεηαο ή Φνξέα απαζρφιεζεο, 2009 (Πεγή: ΓΛΚ) Δπίδνκα Γαπάλε ζε εθ. Δηδηθήο Απαζρφιεζεο Δθπαηδεπηηθψλ 59 Δμσδηδαθηηθήο Απαζρφιεζεο Δθπαηδεπηηθψλ 718 Πξνζσπηθνχ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ 14 Ννζνθνκεηαθφ θαη Σξνθήο 325 Μεραληθψλ, γεσιφγσλ, γεσηερληθψλ 79 Μεραληθψλ πηπρηνχρσλ ΣΔΗ 27 Γεσηερληθψλ Ν. 3470/ εκεηψλεηαη φηη ηα επηδφκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 4 θαη 5 είλαη ελδεηθηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ζεζπηζκέλσλ επηδνκάησλ, ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε κεξηθέο δεθάδεο. 12

13 Λνηπά θιαδηθά (Πιεξ., Μεηαθξ. & Γηεξκ. θ.ά.) 33 Τπαιιήισλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ 4 ΓΗΒΔΔΣ, ΓΔΣΔ, ΓΔΥΔ, ππαι/ψλ Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ θ.ά. 776 Τπαιιήισλ ΤΠΔ, ΤΠΔΞ θιπ. 322 ΤΝΟΛΟ Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ αιιά θαη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο δεκνζηνλνκηθήο αλάγθεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα καο, ν Ν. 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», ήηνη ε πιένλ πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηηο απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξνρψξεζε ζε πνζνζηηαία κείσζε εληφο εχξνπο απφ 12% έσο 20% ησλ εηδηθψλ εθείλσλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη ππάιιεινη ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ, θαη νξηζκέλσλ εθ ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ. Ωζηφζν, ε πξσηνβνπιία ηνχηε παξάβιεςε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ, εθ βάζξσλ, αλαζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κνινλφηη έδσζε ην ζηίγκα γηα ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζέζεηο ζρεηηθά κε ηα δηαηεξήζηκα επηδφκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ. ii. Αξιολόγηζη Ιζσύονηορ ςζηήμαηορ Σν ηζρχνλ ζχζηεκα απέρεη παξαζάγγαο απφ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αληακνηβήο παξαθίλεζεο θαη επζχλεηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ αλάκεζα ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αζθνχκελεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ έσο ηψξα αδπλακία ηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο ζύζηεκα παξαθίλεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο Γηνίθεζεο. πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ, ην ηζρχνλ ζχζηεκα ακνηβψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο: Ανοπθολογικό Γηφηη δηαθνξνπνηεί ζε κηθξφ πνζνζηφ ηνπο εηζαγσγηθνχο κηζζνχο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, δίρσο ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή γηα ηα θαηαξρήλ πξνζφληα ελφο 13

14 ππαιιήινπ πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζπγθξηηηθά κε έλαλ ππάιιειν ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. Γηφηη δηαηεξεί ζηαηηθφ ην ζπληειεζηή σξίκαλζεο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, κελ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί γηα έλαλ νξγαληζκφ ε αλάπηπμε ππαιιήισλ πςειψλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (ΠΔ θαη ΣΔ) ζε ζρέζε κε ππαιιήινπο ΓΔ ή ΤΔ. Γηφηη κέζσ ηεο αζθνχκελεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά νη απνδνρέο ππαιιήισλ ίδησλ πξνζφλησλ θαη κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ κεηαμχ θνξέσλ κε παξάπιεπξε απψιεηα ηελ νπζηαζηηθή ππνλφκεπζε, αλ φρη αθχξσζε ζηελ πξάμε, ησλ δηαηάμεσλ πεξί θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηειηθψο εκπέδσζε ζηελ δεκνζηνυπαιιειία κηαο ζηξεβιήο λννηξνπίαο «κνλαδηθφηεηαο». Οξγαλσηηθά θαη νξγαλσζηαθά, ζπλεπάγεηαη θαη εληείλεη κηα δηνηθεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ δεθάδσλ παξάιιεισλ, ζηεγαλψλ θαη απνκνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο «νρπξψλ». Μη ανηαγωνιζηικό / Αναποηελεζμαηικό ζύζηημα παπακίνηζηρ ε απηφ ζπληεινχλ ηα ρακειά επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο 10, ηα νπνία νπδφισο απνηεινχλ θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηθαλψλ ζηειερψλ, σο επηθεθαιήο ησλ ζχγρξνλσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο ζηνλ νπνίν ην ζηειερηθφ εθείλν δπλακηθφ πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά πνιχπινθα δεκφζηα πξνβιήκαηα, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη θαιιηέξγεηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, απαμηψλεη ην ζχζηεκα αθνχ πξψηα απαμηψλεηαη απφ απηφ. Ζ κε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αληαλαθιάηαη επηπιένλ, ζηελ αδπλακία παξαθίλεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ηνπ, θαη επθεκηζκφ, «θηλήηξνπ απφδνζεο», ην νπνίν ρνξεγείηαη αλεμαξηήησο ζε φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ρσξίο ηελ παξακηθξή ζχλδεζή ηνπ κε νηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ εθξνψλ ή άιισλ δεηθηψλ θαη 130 γηα ηε ζέζε πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο θαη Γηεχζπλζεο αληίζηνηρα. 14

15 Κοινωνικά ανεπαπκέρ Οη νηθνγελεηαθέο παξνρέο 11, νπδφισο αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθαλ, κε απνηέιεζκα λα «απην-ππνλνκεχεηαη» ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο. Παπωσημένο Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηνίθεζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο θαηά θαηξνχο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο, αληαλαθιά πεπαιαησκέλεο αληηιήςεηο κηαο καμηκαιηζηηθήο αληαπνδνηηθήο αλάδξαζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε θνζηνβφξσλ αιιά θαη αηεθκεξίσησλ θιαδηθψλ ή άιισλ πξνλνκίσλ. Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα δελ είλαη επαξθέο. Δθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αληακνηβήο θαη παξαθίλεζεο σο ηκήκα κίαο ζπλνιηθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 11 ηα 35 νξίδεηαη ην επίδνκα «γάκνπ» ελψ γηα ηελ απφθηεζε θάζε ελφο παηδηνχ θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο πξνβιέπνληαη: 18 γηα ηα δχν πξψηα παηδηά, 35 γηα ην ηξίην, 47 γηα ην ηέηαξην θαη 73 γηα ην πέκπην θη έπεηηα. 15

16 II. Πξνο έλα ύγρξνλν ύζηεκα Ακνηβώλ θαη Παξαθίλεζεο i. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί θαη πξέπεη λα απνηειέζεη έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Γηνίθεζε επηδηψθεη ζηφρνπο φπσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ελ γέλεη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ πξαγκάησζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζέζπηζε ελφο δηαθαλνχο θαη νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο παξαθίλεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη έλαο δίθαηνο θαη απνδνηηθόο κηζζόο. Γίκαιορ μιζθόρ Μέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία αλαδχζεθε ε έλλνηα ηνπ δίθαηνπ κηζζνύ 12, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ ηειεπηαίνπ λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ δεζκεχζεψλ ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ κέζα απφ ηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα. Σν ζεκαληηθφηεξν κάιηζηα θίλεηξν γηα παξαγσγηθφηεηα είλαη ε επάξθεηα ηεο ακνηβήο. Δάλ ν ππάιιεινο δηαηζζαλζεί φηη ακείβεηαη επαξθψο, ηφηε ζα ζπλεηζθέξεη άθξσο παξαγσγηθά. Δάλ φρη, ηφηε ε εξγαζία ηνπ ζα είλαη κε παξαγσγηθή θαη θαηά ζπλέπεηα κε απνδνηηθή. Ζ αλσηέξσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Παξ φια απηά, ν δίθαηνο κηζζφο ζην δεκφζην ηνκέα δηέπεηαη θαη απφ κηα δεχηεξε ζπλζήθε. Παξαδνζηαθή Αξρή ηνπ γεξκαληθνχ νκνζπνλδηαθνχ δηθαίνπ 13 θαη ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηα πεξηζζφηεξα αλεπηπγκέλα δπηηθνεπξσπατθά θξάηε 14, 12 Ζ νηθνλνκηθή ζρέζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δίλεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε e = min (w/w*,1), φπνπ e: πξνζπάζεηα, w: πξαγκαηηθφο κηζζφο, w*: δίθαηνο κηζζφο. χκθσλα κε απηή ε άξηζηε παξαγωγηθόηεηα επηηπγράλεηαη κόλν αλ εμηζωζεί ν πξαγκαηηθόο κηζζόο κε ην δίθαην κηζζό. Γηα πεξηζζφηεξα βι. George A. Akerlof - Janet L. Yellen, The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 105, No. 2, 1990: Art. 33, Abs. 5, Grundgesetz θαη BVerfG, 2 BvL 11/04 vom Cardona Francisco, Tackling Civil Service Pay Reform, SIGMA Report, Conference on Civil Service Salary Systems in Europe, Bucharest, 25 April

17 απνηειεί ε ιεγφκελε αμηνπξεπήο δηαβίωζε (alimentationprinzip) ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ θαζηέξσζε πςειφηεξσλ απνδνρψλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Ο ιφγνο είλαη δηηηφο. Πξψηνλ, ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί έλα θαζήθνλ πςειήο επζχλεο ην νπνίν πξέπεη λα απνδεκηψλεηαη επαξθέζηεξα θαη δεχηεξνλ, ην πςειφ θχξνο πνπ απνξξέεη απφ απμεκέλεο κηζζνινγηθέο απνιαβέο απνηξέπεη ην δεκφζην ππάιιειν απφ ην λα κεηέξρεηαη πξαθηηθέο αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο κε ζπλέπεηα λα πξνζηαηεχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Αποδοηικόρ Μιζθόρ Ζ θεληξηθή ηδέα γχξσ απφ ην κηζζφ σο κέζν αληακνηβήο, αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ελφο δηηηνχ ζθνπνχ: ζηε δηαβίωζε ησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπο. Ζ δηαβίσζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππαιιήινπ λα επηηειέζεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ δίθαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ελψ ε παξαθίλεζε αλαθέξεηαη ζε απηήλ θαζαπηή ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη δηαζθαιίδεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ επηδνκάησλ θαη θηλήηξσλ. πλεπεία ησλ αλσηέξσ, νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ κηζζνχ είλαη νη εμήο: 1. Ο βαζηθόο κηζζόο. 2. Σα επηδόκαηα. 3. Σα θίλεηξα απόδνζεο. Κάζε κεηαξξχζκηζε κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κηζζνχ 15, εμαξηάηαη απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αλσηέξσ ζπληζησζψλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηφζν ηα ζχγρξνλα νηθνλνκηθά εξγαιεία, κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο φζν θαη ηηο 15 Ωο απνδνηηθφηεηα ηνπ κηζζνχ λνείηαη ε δηεξγαζία εθείλε κέζα απφ ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αθελφο ε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη αθεηέξνπ ε παξαθίλεζε (motivation) ησλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλεηζθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, γηα πεξηζζφηεξα βι. Y. Li W. Liu H. Li, The Theory of Pay Effectiveness, International Journal of Business and Management, Vol.3, No 6, 2008:

18 δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. ii. Πποαπαιηούμενα για ηην Δπιηςσία ην πεδίν ησλ κηζζνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην θξηζηκφηεξν ζεκείν είλαη ε χπαξμε βνχιεζεο γηα κηα νινθιεξωκέλε δξάζε επί ηνπ δεηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ ή εηδηθφηεξα ηνπ κηζζνινγίνπ, απνθνκκέλε απφ παξάιιειεο κεηαξξπζκίζεηο ζε έηεξνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Μηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε, πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο δεκόζηαο πνιηηηθήο γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (ΓΑΓ) κέζσ ησλ θαησηέξσ θαηεπζχλζεσλ: 1. Γεκηνπξγία Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ 2. Καζνξηζκφο Πξνζφλησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Πξνζνληνιφγην) 3. Καζνξηζκφο Καζεθφλησλ αλά εηδηθφηεηα (Καζεθνληνιφγην) 4. Αμηνπνίεζε Πξνζσπηθνχ Απμεκέλσλ Σππηθψλ Πξνζφλησλ 5. Γηεπθφιπλζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο ησλ Τπαιιήισλ 6. Κάζεηε θαη Οξηδφληηα Γηαζχλδεζε ησλ Τπεξεζηψλ 7. χζηεκα Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο κέζσ ηφρσλ 8. χζηεκα Αμηνιφγεζεο ησλ Θέζεσλ Δπζχλεο 9. Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 10. χζηεκα Αληακνηβήο Παξαθίλεζεο (Μηζζνιφγην) Όια ηα αλσηέξσ πξνζεγγίδνπλ ππφ δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνλ ίδην ηνλ «Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Ν.3528/2007), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θξίλεηαη επηηαθηηθή θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε ΓΑΓ. Ζ πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε θαλεξψλεη, κεηαμχ άιισλ, κηα θαηά πξνζέγγηζε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πξνηαζείζαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΓΑΓ. πκπεξαίλνληαο, έλα λέν ζύζηεκα ακνηβώλ παξαθίλεζεο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά, κόλν αλ ππάξμνπλ ζαθείο θαη νξζνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνο όιεο ηηο αλωηέξω θαηεπζύλζεηο. 18

19 iii. Βαζικέρ Απσέρ σεδιαζμού Οη παζνγέλεηεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, φπσο απνηππψζεθαλ αλσηέξσ, δελ πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ! Μπνξνχλ λα ππεξθεξαζηνχλ κε ηε ζπκθσλία γχξσ απφ νξηζκέλεο βαζηθέο θαη απαξέγθιηηεο αξρέο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Αλνηρηή-πκκεηνρηθή Γηαδηθαζία Γηαβνχιεπζε Γηαθάλεηα Γεκνζηφηεηα Απιφηεηα Λνγνδνζία Οηθνλνκηθφηεηα Γηθαηνζχλε Δπηθνηλσλία Λεηηνπξγηθφηεηα iv. Κύπια Υαπακηηπιζηικά ηος ςζηήμαηορ Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βαζηζηεί ελ πνιινίο ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ κε ηελ ζπλνιηθφηεξε πνιηηηθή γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο Γηνίθεζεο. Γίθαην ζύζηεκα κε ηελ εηζαγσγή νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θάζε θαηεγνξίαο θαη ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε αλάινγα κε ηα πξνζφληα. ύγθιηζε κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. χλδεζε ησλ επηδνκαηηθψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ παξνρψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δληαία εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ρσξίο πεξηπησζηνινγία θαη άιιεο εηδηθέο ξπζκίζεηο. Δλίζρπζε ηωλ βαζηθώλ απνδνρώλ έλαληη ησλ επηδνκάησλ. Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπ. 19

20 ην πιαίζην απηφ, ε ΔΝΑΠ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κηζζνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο, πξνβαίλεη ζηελ αθφινπζε πξφηαζε έρνληαο σο γλψκνλα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ηεο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηφρν ηε βέιηηζηε δπλαηή απφδνζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ παξνχζα πξφηαζε ζπληζηά έλα ζρέδην δξάζεο γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη παξαθίλεζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ελψ παξάιιεια απνηειεί κέξνο κηαο ζπλνιηθφηεξεο κεηαξξχζκηζεο σο πξνο ηε ΓΑΓ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 20

21 III. Ζ Πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ γηα ην Νέν ύζηεκα Ακνηβώλ θαη Παξαθίλεζεο i. Βαζικόρ Μιζθόρ Ο βαζηθφο κηζζφο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα ζπληζησζψλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε δηαβίσζε θαη δε ε «αμηνπξεπήο» γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ παξάιιεια κε ηε κηζζνινγηθή επηβξάβεπζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο γλψζεο. Πεδίο Αναθοπάρ Σν ηζρχνλ ζχζηεκα δηαζέηεη αξθεηά πεξηνξηζκέλε έθηαζε εθαξκνγήο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, πξνβιέπνληαο πιείζηεο εμαηξέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ εηδηθά κηζζνιφγηα. Ζ πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κηα εληαία εθαξκνγή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε εθείλνπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α αιιά θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαη φρη απφ ηηο γεληθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3205/2003. ε γεληθέο γξακκέο, ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα απνηειεί έλα θαηαθεξκαηηζκέλν κνληέιν κηζζνδνζίαο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ κηζζνδνηνπκέλσλ απφ ην δεκφζην. Μνινλφηη ε χπαξμε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ 16 θξίλεηαη ζε θάπνην βαζκφ απαξαίηεηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θαζεθφλησλ πνπ αζθνχλ ζπγθεθξηκέλνη θιάδνη ππαιιήισλ ή ιεηηνπξγψλ, ε πνιπδηάζπαζε επηδξά αξλεηηθά σο πξνο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη παξαθίλεζεο γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο κέζα απφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ είλαη ε ππαγωγή ηωλ πεξηζζνηέξωλ εηδηθώλ κηζζνινγίωλ ζην λέν εληαίν κηζζνιόγην θαη ε κείωζε ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ ηνπο ζηα απνιύηωο αλαγθαία. Ζ απμεκέλε επζχλε θαη ηα εηδηθά θαζήθνληα νξηζκέλσλ απφ ηνπο αλσηέξσ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο δηθαηνινγνχλ κηα δηαθξηηή αληηκεηψπηζε απφ ην ζψκα ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη φηη θάζε θιάδνο πνπ δηέπεηαη απφ εηδηθφ κηζζνιφγην, ην 16 Βι. Πίλαθα 3, ζει

22 νπνίν παξέρεη πςειφηεξεο ακνηβέο, ζα πξέπεη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ππφ απζηεξφηεξεο ζπλζήθεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Ζ πξφηαζε απηή ζηνρεχεη ζε νηθνλνκηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κέζσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη απινπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηελ χπαξμε δίθαηωλ κηζζώλ εληφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά πξνηείλεηαη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε: Πίλαθαο 6: Πξνηεηλφκελε ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε εηδηθψλ κηζζνινγίσλ Α/Α Δηδηθά Κιαδηθά Μηζζνιόγηα 1. Γ.Γ. θαη ινηπνί αλψηεξνη δηνηθεηηθνί 2. Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ 3. Ηαηξψλ 4. ηξαηησηηθψλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο 5. Καζεγεηψλ ΑΔΗ-ΣΔΗ 6. ψκα Γηυπνπξγηθψλ ηειερψλ κε Δπηηειηθφ πληνληζηηθφ Διεγθηηθφ Έξγν Γηπισκαηψλ Ύτορ Μιζθού Ζ ελζσκάησζε νξηζκέλσλ εθ ησλ επξχηεξα απνδηδφκελσλ επηδνκάησλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο) ζην βαζηθφ κηζζφ απνηειεί κηα νξζνινγηθή επηινγή γηα ηε δηνίθεζε θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ν βαζηθόο κηζζφο νπφηε θαη πξνζεγγίδεηαη ν δίθαηνο κηζζφο 18. Δηδηθφηεξα, ε ζπγρψλεπζε ησλ αλσηέξσ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ, αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ λενεηζεξρφκελνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ΤΔ απφ 711 ζήκεξα, ζε επίπεδα πνπ ζα θπκαίλνληαη απφ κεληαίσο. Δπηδηψθνληαο κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζην κηζζφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ δεκνζίνπ παξαηεξνχκε φηη ν πξαγκαηηθφο κεληαίνο κηζζφο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ηνπ 17 Με εθαξκνγή κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηελνχ Γεκφζηνπ Σνκέα. Βι. Πξάμε Έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε » ηεο Πξάμεο «Αλακφξθσζε ηνπ Κξάηνπο: Πξνο έλα επηηειηθφ θξάηνο» ( ) θαη πξφηαζε ηεο Έλσζεο Απνθνίησλ Δ..Γ.Γ.&Δ..Σ.Α. γηα ην Δπηηειηθφ Κξάηνο ( & ). 18 Βι. αλσηέξσ ζει. 16 πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ «δίθαηνπ κηζζνχ». 22

23 ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο (wage premium 20 ) ησλ απνδνρψλ αλάκεζα ζηνπο δχν ηνκείο θπκαίλεηαη απφ 1,10 (γηα ηα 950 ) έσο 1,21 (γηα ηα ). Ζ ΔΝΑΠ πξνηείλεη ζπληειεζηή χςνπο 1,12 σο επαξθή δηαζθάιηζε γηα ηελ χπαξμε δίθαησλ κηζζψλ, ζπληειεζηήο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 21. Γίθαηνο Μηζζόο Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ: W Γ = W ΗΓ * (1,12) φπνπ, W Γ : Δηζαγσγηθφο Μηζζφο Τπαιιήινπ ΤΔ W ΗΓ : Βαζηθφο Μηζζφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΓΔ Δπνκέλωο, ν δίθαηνο εηζαγωγηθόο κηζζόο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ πξνηείλεηαη λα αλέξρεηαη ζηα 970. Καηηγοπιοποίηζη Υπαλλήλυν Σν ηζρχνλ ζχζηεκα πξνβιέπεη ηέζζεξηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ βάζεη εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ήηνη ηηο θαηεγνξίεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) θαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε απνηέιεζε επαξθή δηάθξηζε γηα ηα δεδνκέλα πξνγελέζηεξσλ εηψλ, αθελφο δηφηη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ππήξμε πάληνηε έλα εμνινθιήξνπ αληηθεηκεληθφ θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αθεηέξνπ δηφηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε πξνεγνχκελα έηε δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο δηαθνξνπνηεκέλν. ήκεξα, ε ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε δελ επαξθεί, θαζψο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί κε πιήζνο πξφζζεησλ πξνζφλησλ ηα νπνία αλ θαη ζπλππνινγίδνληαη γηα ην δηνξηζκφ δελ αμηνπνηνχληαη, νχηε ακείβνληαη αξθνχλησο. 19 Αθνχ ελζσκαησζνχλ, γηα ιφγνπο νξζήο ζχγθξηζεο, ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο ζην βαζηθφ κηζζφ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο-ΔΓΔ: (740,00 x 14) / W Γ / W ΗΓ, γηα πεξηζζφηεξα βι. Holm-Hadulla F. et al., Public Wages in the Euro Area Towards Securing Stability and Competitiveness, ECB Occasional Paper Series, No. 12, 2010: 10, Βι. επίζεο ππνζεκείσζε 5 ζην ίδην. 21 Pérez J. J., Sánchez J. A., Is there a signaling role for public wages? Evidence for the Eurozone based on macro data, European Central Bank Working Paper Series, No.a 1148, January

24 Ωο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε κία θαηαξρήλ δηαθνξνπνίεζε ζηηο πθηζηάκελεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη κε βαζηθνχο άμνλεο ηηο θαηεγνξίεο ΣΔ θαη ΠΔ. ην πιαίζην απηφ ε ΔΝΑΠ έρεη εληνπίζεη δχν (2) ελαιιαθηηθέο νκαδνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ζην επίπεδν απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ απαληά ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα. Ζ πξώηε ελαιιαθηηθή πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία δχν επηπιένλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ απμεκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ (θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, απφθνηηνη Δ..Γ.Γ./Δ..Σ.Α.) ζε επίπεδν ΣΔ θαη ΠΔ θαη ππφ ηνλ ηίηιν ΣΔ-ΔΗΓ(ίθεπζεο) θαη ΠΔ-ΔΗΓ(ίθεπζεο) αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα νη θαηεγνξίεο λα απμάλνληαη ζε έμη (6). Ζ δηεχξπλζε ηνχηε ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην - φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Ν. 3528/2007 θαη (θπξίσο) ζην Ν. 3839/ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πθηζηάκελν δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα 23 - θαη ηεο αληίζηνηρεο κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Ν.3205/2003, φπσο ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ελψ ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο πξηκνδνηεί ηε βαζκνινγηθή θαη ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα, δελ ππάξρεη αλάινγε νπζηαζηηθή πξφβιεςε ζηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή ακνηβψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ απφ ηέζζεξηο (4) ζε έμη (6) θξίλεηαη σο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο αλσηέξσ κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ζε επίπεδν δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα. Ωζηφζν, ην εγρείξεκα ηεο αιιαγήο ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ βάζεη ησλ αλσηέξσ ζπλνδεχεηαη απφ «γελλαίεο» αιιαγέο ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα κε απνηέιεζκα ε πξφηαζε ηνχηε λα πξνζθξνχεη ζε δχν πνιχ ζεκαληηθά ακηγψο ιεηηνπξγηθήο θχζεο πξνβιήκαηα: 22 Ν.3839/2010 «χζηεκα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 23 Ν.3528/2007 «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.». 24

25 Πξψηνλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ θιάδσλ εθπαίδεπζεο ζε έμη (6), ζα πξνθαιέζεη κεγάιε δηνηθεηηθή αλαζηάησζε κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο δεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο θαζψο ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ αιιαγέο ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ λέεο δηαδηθαζίεο θξίζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε επηθεθαιήο ζε επίπεδν γεληθψλ δηεπζχλζεσλ, δηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ. Γεχηεξνλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ θαηάιεμε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη γηα ηελ κεηάβαζε ζην Δπηηειηθφ Κξάηνο θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη δε, όηη είλαη πνιύ πηζαλόλ ζην ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο λα ηεζεί εθ λένπ ζέκα ηξνπνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ακνηβώλ ζην δεκόζην ζηε βάζε ηεο εηζαγωγήο ηεο παξακέηξνπ ηεο αληακνηβήο ηωλ ππαιιήιωλ κε βάζε ηε ζπνπδαηόηεηα ή / θαη ηε δπζθνιία ηωλ θαζεθόληωλ πνπ αζθνύλ. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε ΔΝΑΠ πξνθξίλεη, ζηελ παξνύζα θάζε, ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία, ζην εζσηεξηθφ ησλ ΣΔ θαη ΠΔ, ππνθαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ηα νπνία πξηκνδνηνχληαη απφ ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη ην ππφβαζξν γηα ηελ νπζηαζηηθή απνηχπσζε ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ππιμοδόηηζη Εμπειπίαρ και Γνώζευν Οη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη ππάιιεινη, κέζσ ηεο ρξφληαο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο, έηζη φπσο απηέο απνηππψλνληαη κέζα απφ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ, πξηκνδνηνχληαη απφ ην ηζρχνλ ζχζηεκα ζηαδηνδξνκίαο. Ζ ηζρύνπζα πξηκνδόηεζε ωζηόζν, θξίλεηαη ηζνπεδωηηθή θαη αλεπαξθήο θαζψο ππν-εθηηκά ηελ θαηνρή δεμηνηήησλ ελψ αληηζηνίρσο ππεξ-εθηηκά ηελ εκπεηξία, ηδίσο ζηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ ππνρξεσηηθήο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, δελ εθηηκάηαη επαξθψο ε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, απφ ππαιιήινπο απμεκέλσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, κέζα απφ ηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη 25

26 ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. πλαθφινπζα, ε ηζρχνπζεο ζήκεξα σξηκάλζεηο βαζίδνληαη ζηελ απνδεδεηγκέλα εζθαικέλε ππφζεζε φηη ε εκπεηξία απμάλεη ηελ απφδνζε ην ίδην γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ. Αθφινπζε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πξηκνδφηεζε γηα ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη απνθνίηεζε απφ ηηο Δζληθέο ρνιέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο παξέρεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηε κνξθή ελφο ειάρηζηνπ θαη ζπκβνιηθνχ ζρεδφλ κεληαίνπ επηδφκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πξνζέιθπζεο, δηαηήξεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο πςειά εμεηδηθεπκέλνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ. Δπαλαιακβάλεηαη δε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αληακνηβήο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ πνιηηηθή δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζην δεκφζην φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην δεκνζηνππαιιειηθφ θψδηθα. Δπηπιένλ, θαη ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππαιιήισλ, πξνηείλεηαη κία πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλε δηάξζξσζε ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ εηζαγσγηθφ θαη ηνλ ηειηθφ κηζζφ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο (compression rates), νχησο ψζηε ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εηζαγσγηθφ κηζζφ ελφο ππαιιήινπ ΤΔ πξνο ηνλ θαηαιεθηηθφ κηζζφ ελφο ππαιιήινπ πνπ έρεη θαηαηαγεί ζηελ ςειφηεξε κηζζνινγηθή θαηεγνξία κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 πξνο 3 ελψ ζήκεξα αγγίδεη ην 1/2,34 φηαλ ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο μεπεξλά ηελ αληηζηνηρία ηνχηε 24. ηνπο πίλαθεο 6 θαη 7 παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΝΑΠ κε βάζε, αθελφο, ηηο - παξνπζηαδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 - δχν (2) ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ηελ παξνπζηαδφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ζέζε καο γηα πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκνχ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζηα 970. Δίλαη απηνλφεην φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη αλαγθαίν γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ πφξσλ αιιά θπξίσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπ, λα 24 Βι. Δηδηθή Έθδνζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηίηιν: «Γηα έλα λέν κηζζνιφγην: Πιαίζην δηαιφγνπ», (ζει. 12). 26

27 εληαρζνχλ ΟΛΟΗ νη κηζζνδνηνχκελνη απφ ην δεκφζην ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο 25. Πίλαθαο 7: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 1 Καηηγοπία Απσικόρ W Σελικόρ W ςνηελεζηήρ πποζόνηων ςνηελεζηήρ ωπίμανζηρ ΤΔ 970, ,00 1 1,5 ΓΔ 1164, ,00 1,2 1,6 ΣΔ , ,00 1,4 1,65 ΣΔ-ΔΙΓ , ,00 1,6 1,7 ΠΔ , ,00 1,5 1,7 ΠΔ-ΔΙΓ , ,00 1,8 1,75 W ειζαγωγικού ΤΔ/καηαληκηικού ΠΔ-ΔΙΓ 3,15 Πίλαθαο 8: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ 2 (θαη αληηζηνηρία κε ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα) Καηηγοπία / Τποκαηηγοπία Απσικόρ W Σελικόρ W ςνηελεζηήρ Πποζόνηων ςνηελεζηήρ Ωπίμανζηρ ΤΔ 970, ,50 1,00 1,65 ΓΔ 1.164, ,60 1,20 1,65 ΣΔ ΣΔ 1.406, ,38 1,45 1,75 ΣΔ MSc 1.484, ,18 1,53 1,75 ΠΔ ΠΔ 1.455, ,25 1,50 1,75 ΠΔ MSc 1.532, ,05 1,58 1,75 ΠΔ PhD 1.629, ,28 1,68 1,80 ΠΔ ΔΓΓΑ 1.581, ,98 1,63 1,80 ΠΔ ΔΓΓΑ , ,20 1,70 1,80 MSc ΠΔ ΔΓΓΑ , ,50 1,75 1,80 PhD W ειζαγωγικού ΤΔ/καηαληκηικού ΠΔ ΔΓΓΑ + PHD 3,15 25 Δθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο, ππάιιεινη ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε θαηεγνξία αλψηεξε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπο Γηα παξάδεηγκα ππάιιεινη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θαη πξσηνβάζκηαο, εληαγκέλνη ζε θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη κηζζνδνηνχκελνη αλαιφγσο. 26 ηελ θαηεγνξία ΣΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η.. 27 Ζ θαηεγνξία ΣΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Σ.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 28 ηελ θαηεγνξία ΠΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η.. 29 Ζ θαηεγνξία ΠΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Α.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 27

28 Θέζειρ Εςθύνηρ Αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο επζχλεο, πξόηαζε ηεο ΔΝΑΠ είλαη ε έληαμε ζην γεληθό κηζζνιόγην ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ, ηωλ ζέζεωλ ηωλ Πξνϊζηακέλωλ ηωλ Γεληθώλ Γ/λζεωλ, δεδνκέλνπ όηη απηέο ζπληζηνύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ ζε έηεξα εηδηθά κηζζνιφγηα είλαη άζηνρε θαζφηη δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλα θνηλφ ζψκα «δεκνζηνυπαιιειίαο» νχηε θαη θαίλεηαη λα εδξάδεηαη ζε θάπνηα νξζνινγηθή λνκηκνπνηεηηθή βάζε. Μιζθολογικά Κλιμάκια Ιεπαπσική Εξέλιξη Τασύηηηερ ιεπαπσικήρ και μιζθολογικήρ εξέλιξηρ Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πθηζηάκελνπ κηζζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθ ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ αηηηώλ ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ απνηειεί ε κε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο. Ζ αλσηέξσ ζχλδεζε πξνζβιέπεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πςειψλ πξνζφλησλ θαη δπλαηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ελψ παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ελφο νπζηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο θαξηέξαο 30 κέζα απφ ην νπνίν ζα παξέρνληαη εθεμήο θίλεηξα ζηαδηνδξνκίαο θαη ζπλερνύο αλέιημεο Σνχην επηηπγράλεηαη δηφηη πςειφηεξεο απνδνρέο ζε κεγαιχηεξεο βαζκνινγηθέο θιίκαθεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν παξαγωγηθόηεηαο γηα ηα ππνςήθηα θαη ηα ππάξρνληα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Δμάιινπ, ε δηαζθάιηζε φηη ηα αλψηεξα θιηκάθηα ζηελ ηεξαξρία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα ακείβνληαη επαξθέζηεξα επηηξέπεη ζηα ελ ιφγσ ζηειέρε λα εθηεινύλ απεξίζπαζηα θαη κε δηαθάλεηα ην έξγν ηνπο. Δπηπξφζζεηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο απνηειεί ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, επηκήθπλζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο παξακνλήο ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θξίλεηαη νξζφηεξε, ζε φξνπο νηθνλνκηθφηεηαο, θαζφηη κεηαζέηεη ηε κηζζνινγηθή αχμεζε, έλεθα ηεο σξίκαλζεο, ζε κεηαγελέζηεξν πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο ηωλ δεκόζηωλ ηακείωλ. Δπηπιένλ, ε θάζε κηζζνινγηθή σξίκαλζε απνθηά ζεκαληηθή ρξεκαηηθή αμία θαη σο εθ ηνχηνπ 30 Hay Group & ICAP, Πξνζρέδην Μειέηεο γηα ηηο Μηζζνινγηθέο Δμειίμεηο ζην Γεκφζην, 2011:

29 ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππαιιήισλ σο κέζν γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζηνλ επφκελν βαζκφ θαη θαη επέθηαζε γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε ρξνληθή επηκήθπλζε ησλ ζε ηζρχ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ απφ δεθανρηψ (18) ζε κφιηο δέθα (10) γηα θάζε θαηεγνξία ππαιιήισλ, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεηήο παξακνλή θαηά ηε δφθηκε ππεξεζία ζην αξρηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ν λενπξνζιακβαλφκελνο ππάιιεινο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ΔΝΑΠ πξνηείλεη ηε ζχλδεζε ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ κε ηε βαζκνινγηθή εμέιημε βάζεη ελφο ζπζηήκαηνο πνιιαπιήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέηωο, αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζηελ ηεξαξρία φζν θαη νξηδνληίωο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο 31. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) κε ηελ παξάιιειε θαηάηκεζή ηεο ζε κηα λέα δεθαπεληάβαζκε θιίκαθα απφ Δ2 έσο Α1 (βι. Πίλαθα 9). Σξείο ιφγνη εληζρχνπλ ηελ αλσηέξσ πξφηαζε. Ο πξψηνο είλαη φηη θαηά ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζπζζσξεχεηαη έλαο ζεκαληηθά κεγάινο αξηζκφο ππαιιήισλ ζην βαζκφ Α, ρσξίο λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο (motivation) γηα ηεξαξρηθή εμέιημε. Ο δεχηεξνο είλαη φηη κε ηε λέα πξφηαζε ηεο ΔΝΑΠ επηηπγράλεηαη ε άκεζε ζχλδεζε ησλ βαζκψλ κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε, ήηνη κε ηα δέθα (10) κηζζνινγηθά θιηκάθηα (απφ ην Υ0 κέρξη θαη Υ9). Ο ηξίηνο είλαη φηη θαζηζηάηαη πην εχθνιε ε αληηζηνίρηζε νκάδσλ ππαιιήισλ ζε ζέζεηο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη ζεκαληηθά θαζήθνληα. πγθεθξηκέλα ε λέα δηάξζξσζε ηνπ βαζκνινγίνπ πξνηείλεηαη λα είλαη ε εμήο: Πίλαθαο 9: Ηζρχνληεο θαη Πξνηεηλφκελνη Βαζκνί ζην Γεκφζην ΗΥΤΟΤΑ ΓΗΑΡΘΡΩΖ Α Β ΝΔΑ ΓΗΑΡΘΡΩΖ Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 31 Γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο βι. αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 7. 29

30 Γ Γ Δ Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3 Γ1 Γ2 Δ1 Δ2 Ζ παξαπάλσ πξφηαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηφκνπ έλλνηαο ησλ «ηαρπηήηωλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο». Ζ έλλνηα «ηαρχηεηεο» αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θαη ηαρχηεξε δπλαηφηεηα ηεξαξρηθήο θαη ζπλάκα κηζζνινγηθήο εμέιημεο ππαιιήισλ κε «εμαηξεηηθά» πξνζφληα. Ζ ζέζπηζε «κηζζνινγηθώλ ηαρπηήηωλ» πξνθξίλεηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν εξγαιείν εμνξζνινγηζκνχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία ζηειέρε απμεκέλσλ πξνζφλησλ, εγθισβίδνληαη ζηα φξηα κηαο δπζθίλεηεο γξαθεηνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ ζηεξεί απφ ηε δηνίθεζε ηελ θαηλνηνκία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελα ζηειέρε πςειψλ πξνζφλησλ. Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηε βαζκνινγηθή θαη ηε κηζζνινγηθή εμέιημε. Βέβαηα, κε ηελ πξφηαζε απηή ηίζεηαη θαη πάιη ην δήηεκα ηεο κε επηζπκεηήο ζηελ παξνχζα θάζε αλαζεψξεζεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζε αλσηέξσ ελφηεηα 32. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΔΝΑΠ πξνθξίλεη ηε «ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε», πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνηχπσζε ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην δεκφζην θαη πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθφ ζελάξην ηε ζχλδεζε ηνπ ππάξρνληνο βαζκνινγίνπ κε ηα λέα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ρξεζηκνπνηψληαο σο γέθπξα ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο. 32 Βι. Καηηγοπιοποίηζη Υπαλλήλυν. 30

31 Δπνκέλωο ε ΔΝΑΠ θαηαιήγεη ζηελ εηζήγεζε δύν (2) ελαιιαθηηθώλ ζελαξίωλ: α) ελάξην 1: Σν ελάξην 1 αλαθέξεηαη ζε κηα θηιφδνμε θαη «απφ κεδεληθή βάζε» κεηαξξχζκηζε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα κε ηελ πξνζζήθε δχν (2) θιάδσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απφ έλα λέν βαζκνιφγην ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε λέα κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο δένλ αιιά όρη άκεζα εθαξκόζηκν. β) ελάξην 2: Σν ελάξην 2 αλαθέξεηαη ζηε ξεαιηζηηθή θαη άκεζα εθαξκόζηκε πξνζέγγηζε ηεο απνηχπσζεο ζην λέν κηζζνιφγην ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζην δεκφζην, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. ε θάζε πεξίπησζε, ακθφηεξα ηα ελάξηα δηαζέηνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ησλ κηζζψλ αλά κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη αλά θαηεγνξία ππαιιήισλ κε παξφκνηνπο ζπληειεζηέο σξίκαλζεο θαη πξνζφλησλ. Καη ηα δχν (2) ζελάξηα πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 31

32 ΔΝΑΡΙΟ 1: ΓΔΟΝ ΑΛΛΑ ΟΥΙ ΑΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1. Πξνζζήθε δχν (2) θαηεγνξηψλ εηδίθεπζεο ΠΔ ΔΗΓ(ίθεπζεο) & ΣΔ ΔΗΓ(ίθεπζεο) κε βάζε ηα πξνζφληα. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 2. Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) κε ηελ παξάιιειε θαηάηκεζή ηεο ζε κηα λέα δεθαπεληάβαζκε θιίκαθα απφ Δ2 έσο Α1 (βι. Πίλαθα 9) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 3. Πνιιαπιή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέησο, αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζηελ ηεξαξρία φζν θαη νξηδνληίσο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο (βι. Πίλαθα 10) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 4. Πξνζδηνξηζκφο ηξηψλ (3) ηαρπηήησλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο κε βάζε ηα πξνζφληα (βι. Πίλαθα 11) θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα κέζα ζηηο έμη (6) θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο (βι. Πίλαθα 12). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 5. χλδεζε βαζκνινγίσλ κε κηζζνινγηθά θιηκάθηα (βι. Πίλαθα 13) Πίλαθαο 10: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο ΔΝΑΡΗΟ 1 Καηεγνξία Αξρηθόο W Σειηθόο W πληειεζηήο πληειεζηήο πξνζόληωλ ωξίκαλζεο ΤΔ 970, ,00 1 1,50 ΓΔ 1164, ,00 1,2 1,60 ΣΔ , ,00 1,4 1,65 ΣΔ-ΔΗΓ , ,00 1,7 1,7 ΠΔ , ,00 1,5 1,7 ΠΔ-ΔΗΓ , ,00 1,8 1,75 W εηζαγσγηθνχ ΤΔ/θαηαιεθηηθνχ ΠΔ-ΔΗΓ 3,15 (αληηγξαθή απφ ηνλ Πίλαθα 7) 33 ηελ θαηεγνξία ΣΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η.. 34 Ζ θαηεγνξία ΣΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Σ.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 35 ηελ θαηεγνξία ΠΔ εληάζζνληαη φζνη είλαη απφθνηηνη Α.Δ.Η.. 36 Ζ θαηεγνξία ΠΔ-ΔΗΓ πεξηιακβάλεη ηνπο απφθνηηνπο Α.Δ.Η. νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ ή Γηδαθηνξηθνχ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηνπο. 32

33 Πίλαθαο 11: Σαρχηεηεο Ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 1 ΜΚ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ Δ ΚΑΘΔ ΚΛΗΜΑΚΗΟ 1x 2x 3x Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ2 3 2 Υ1 3 Υ0 2 Πίλαθαο 12: πζρέηηζε «Δμαηξεηηθψλ» Πξνζφλησλ κε Σαρχηεηεο Ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 1 ΜΚ ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΣΔ-ΔΗΓ ΠΔ ΠΔ-ΔΗΓ 1x ΤΔ ΓΔ ΣΔ - ΠΔ 2x - - ΣΔ+MASTER (X) ΣΔ+MASTER () ΠΔ+MASTER (X) ΠΔ+ MASTER 3x - - ΣΔ+PhD (X) ΣΔ+PhD () ΠΔ+PhD (X) ΠΔ + PhD () () ΔΓΓΑ Όπνπ MASTER (X): Μεηαπηπρηαθφ κε ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ MASTER (): Μεηαπηπρηαθφ ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ PhD (Υ): Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ PhD (): Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζπλαθνύο κε ηελ ππεξεζία αληηθεηκέλνπ ΔΓΓΑ: Ηδηφηεηα απνθνίησλ Δζληθψλ ρνιψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο YE, ΓE, TE, ΠΔ: Δθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα (Ν.3528/2007) Πέξα απφ ηε βαζκνινγηθή θαη ηε κηζζνινγηθή δηάξζξσζε, ζηνλ πίλαθα θαίλεηαη θαη ε πξνβιεπφκελε εμέιημε ησλ ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην. 33

34 ΠΗΝΑΚΑ 13: Βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή δηάξζξσζε (ΔΝΑΡΗΟ 1) ΒΑΘΜΟΗ ΓΗΑΣΡΩ ΜΑΣΩΖ ΒΑΘΜΩΝ ΜΚ ΤΔ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΓΔ ΣΔ ΠΔ ΣΔ-ΔΗΓ ΠΔ-ΔΗΓ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. ΜΚ ΤΝΣ. ΩΡΗΜ. Α Β Γ Γ Δ Α ,50 0,10 Α ,50 0, ,30 0, ,90 0,10 Α ,70 0, ,38 0, ,40 0, ,30 0,10 Α ,40 0, ,64 0, ,25 0, ,50 0, ,70 0,10 Β ,74 0, ,58 0, ,13 0, ,60 0, ,10 0,10 Β ,00 0, ,08 0, ,52 0, ,00 0, ,70 0, ,50 0,10 Β ,65 0, ,42 0, ,46 0, ,60 0, ,80 0, ,90 0,15 Γ ,30 0, ,76 0, ,40 0, ,20 0, ,90 0, ,00 1,00 Γ ,95 0, ,10 0, ,55 0, ,80 0, ,00 1,00 Γ ,60 0, ,44 0, ,70 0, ,40 0,08 Γ ,25 0, ,96 0, ,85 0, ,00 1,00 Γ ,90 0, ,48 0, ,00 1,00 Γ ,55 0, ,00 1,00 Δ ,20 0,06 Δ2 970,00 1,00 COMPRESSION RATE ΤΝΣ. ΠΡΟΟΝΣΩΝ 3,150 1,000 1,200 1,400 1,500 1,700 1,800 ΤΝΣ. ΩΡΗΜΑΝΖ 1,500 1,600 1,650 1,700 1,700 1,750

35 ΔΝΑΡΙΟ 2: ΡΔΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1. Γηαηήξεζε ησλ ηεζζάξσλ (4) κηζζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ππνθαηεγνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ ΣΔ θαη ΠΔ ζχκθσλα κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη. Αλαθεξφκαζηε πάληα ζηα πξνζφληα πνπ πξηκνδνηνχληαη απφ ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή / θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ζηελ απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 2. Πξνζδηνξηζκφο ηεζζάξσλ (4) ηαρπηήησλ ηεξαξρηθήο θαη κηζζνινγηθήο εμέιημεο (βι. Πίλαθεο 14 & 15) άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο κηζζνινγηθέο θαηεγνξίεο θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο. (βι. Πίλαθα 16). ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 3. Πνιιαπιή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηφζν θαζέησο, ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ, φζν θαη νξηδνληίσο, αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. (βι. Πίλαθα 16) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 4. Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο πεληάβαζκεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (απφ Δ κέρξη θαη Α) θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηα δέθα (10) κηζζνινγηθά θιηκάθηα κε φρεκα ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή / θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή / θαη είλαη απφθνηηνη Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α. (βι. Πίλαθα 17) Πίλαθαο 14: Σαρχηεηεο Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 ΣΑΥΤΣΖΣΔ 1Υ 2Υ 3Υ 4Υ ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΔΣΖ Δ ΚΛΗΜΑΚΗΟ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ

36 Πίλαθαο 15: Δμέιημε ππαιιήισλ κε βάζε ηηο ηαρχηεηεο κηζζνινγηθήο θαη ηεξαξρηθήο Δμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 ΔΣΟ 1x 2x 3x 4x 1 Υ0 Υ0 Υ0 Υ0 2 Υ0 Υ0 Υ0 Υ0 3 Υ1 Υ1 Υ1 Υ1 4 Υ1 Υ1 Υ2 Υ2 5 Υ1 Υ2 Υ2 Υ2 6 Υ2 Υ2 Υ3 Υ3 7 Υ2 Υ2 Υ3 Υ3 8 Υ2 Υ3 Υ4 Υ4 9 Υ3 Υ3 Υ4 Υ4 10 Υ3 Υ4 Υ5 Υ5 11 Υ3 Υ4 Υ5 Υ5 12 Υ3 Υ5 Υ5 Υ6 13 Υ4 Υ5 Υ6 Υ6 14 Υ4 Υ5 Υ6 Υ6 15 Υ4 Υ5 Υ6 Υ7 16 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 17 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 18 Υ5 Υ6 Υ7 Υ7 19 Υ6 Υ6 Υ7 Υ8 20 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 21 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 22 Υ6 Υ7 Υ8 Υ8 23 Υ7 Υ7 Υ8 Υ9 24 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 25 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 26 Υ7 Υ8 Υ9 Υ9 27 Υ8 Υ8 Υ9 Υ9 28 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 29 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 30 Υ8 Υ9 Υ9 Υ9 31 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 32 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 33 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 34 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 35 Υ9 Υ9 Υ9 Υ9 εκείωζε: Δίλαη ζαθήο ε ηαρεία κηζζνινγηθή εμέιημε απφ ηελ ηαρχηεηα 1x ζηελ ηαρχηεηα 4x 36

37 Πίλαθαο 16: Πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ βάζεη πξνζφλησλ θαη σξίκαλζεο θαη ηαρπηήησλ κηζζνινγηθήο εμέιημεο ΔΝΑΡΗΟ 2 Καηεγνξία / Τπνθαηεγνξία Αξρηθόο W Σειηθόο W πληειεζηήο Πξνζόληωλ πληειεζηήο Ωξίκαλζεο Σαρύηεηα Μηζζνινγηθήο Δμέιημεο ΤΔ 970, ,50 1,00 1,65 1Υ ΓΔ 1.164, ,60 1,20 1,65 2Υ ΣΔ ΣΔ 1.406, ,38 1,45 1,75 3Υ ΣΔ MSc 1.484, ,18 1,53 1,75 3Υ ΠΔ ΠΔ 1.455, ,25 1,50 1,75 3Υ ΠΔ MSc 1.532, ,05 1,58 1,75 3Υ ΠΔ PhD 1.629, ,28 1,68 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ 1.581, ,98 1,63 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ + MSc 1.649, ,20 1,70 1,80 4Υ ΠΔ ΔΓΓΑ + PhD 1.697, ,50 1,75 1,80 4Υ ρέζε εηζαγωγηθνύ ΤΔ θαη θαηαιεθηηθνύ ΠΔ ΔΓΓΑ + PHD 3,15 Πίλαθαο 17: πζρέηηζε βαζκψλ - θιηκαθίσλ κε βάζε ηηο ηαρχηεηεο εμέιημεο ηνπ Πίλαθα 14 ΔΝΑΡΗΟ 2 Καηηγοπία ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΤΕ MSc ΠΕ ΠΕ MSc ΠΕ PhD ΠΕ ΕΣΔΔΑ (ζςμπ. MSc & PhD) Βαζκφο 1Υ 2Υ 3Υ 3Υ 3Υ 3Υ 4Υ 4Υ Δ Υ0 Γ Υ1-Υ3 Υ0 Υ0 Υ0 Γ Υ4-Υ6 Υ1-Υ4 Υ1-Υ4 Υ0-Υ3 Υ1-Υ3 Υ0-Υ2 Υ0-Υ1 Β Υ7-Υ9 Υ5-Υ6 Υ5-Υ6 Υ4-Υ6 Υ4-Υ6 Υ3-Υ5 Υ2-Υ4 Υ0-Υ2 Α Υ7-Υ9 Υ7-Υ9 Υ6-Υ9 Υ6-Υ9 Υ5-Υ9 Υ5-Υ9 Υ3-Υ9 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (απφ 18 έσο 28) απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ακνηβψλ αλά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία, ζεσξψληαο φηη ε εξγάζηκε δσή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη 35εηήο: 37

38 Πίλαθαο 18: Δμέιημε ησλ ακνηβψλ ζηελ 35εηία γηα ηνπο ππαιιήινπο ΤΔ 1 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΤΕ 2 ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ 1Χ 3 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΔΤ Ε 4 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΒΑΘΜΟ Β 5 ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΜΙΘΟ 970,00 6 ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 1,65 7 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΜΙΘΟ (7) = (5) x (6) 1.600,50 8 ΕΤΡΟ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟΤ - ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ ΜΙΘΟΤ (8) = (7) - (5) 630,50 ΧΡΟΝΙΑ ΫΠΗ ΡΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ (Η ΙΟΚΑΣΑΝΕΜΕΣΑΙ ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ) ΚΑΛΤΨΗ ΤΝΣ. ΩΡΕΤΣΙΚΟ ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΕΤΡΟΤ ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΘΜΟ Μ.Κ. ΜΙΘΟ ΕΣΗΙΕ ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ 1 Ε Χ0 970, ,00 2 Ε Χ0 970, ,00 3 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 4 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 5 Δ Χ ,06 70,06 11% 1,072 0, ,67 6 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 7 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 8 Δ Χ ,11 140,11 22% 1,144 0, ,34 9 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 10 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 11 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 12 Δ Χ ,17 210,17 33% 1,217 0, ,02 13 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 14 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 15 Γ Χ ,22 280,22 44% 1,289 0, ,69 16 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 17 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 18 Γ Χ ,28 350,28 56% 1,361 0, ,36 19 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 20 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 21 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 22 Γ Χ ,34 420,34 67% 1,433 0, ,03 23 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 24 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 25 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 26 Β Χ ,39 490,39 78% 1,506 0, ,70 27 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 28 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 29 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 30 Β Χ ,45 560,45 89% 1,578 0, ,38 31 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 32 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 33 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 34 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,05 35 Β Χ ,50 630,50 100% 1,650 0, ,00 ΤΝΟΛΟ 0, ,90 ΖΣΗ ΠΡΟΫΠ ΗΡ. ΒΑΘΜΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΣΗ Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΟΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΘΟΤ ΚΑΛΤΨΗ ΕΤΡΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΕ 0 Ε Χ ,00 0% 1,00 2 Δ Χ1 3 70, ,06 11% 0,07 5 Δ Χ , ,11 22% 0,07 8 Δ Χ , ,17 33% 0,07 12 Γ Χ , ,22 44% 0,07 15 Γ Χ , ,28 56% 0,07 18 Γ Χ , ,34 67% 0,07 22 Β Χ , ,39 78% 0,07 26 Β Χ , ,45 89% 0,07 30 Β Χ , ,50 100% 0, ,50 1,65 38

39 Πίλαθαο 19: Δμέιημε ησλ ακνηβψλ ζηελ 35εηία γηα ηνπο ππαιιήινπο ΓΔ 39

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ, ΔΝΗΑΗΟ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΟ, ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2012-2015» Α. Γεληθή παξνπζίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ Λέξειρ-Κλειδιά

ΠΔΡΙΛΗΦΗ Λέξειρ-Κλειδιά ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην θαη ζηνπο ΟΣΑ απνηειεί έλα απφ ηα πην θξίζηκα δεηήκαηα πνπ έρεη λα επηιχζεη ε δεκφζηα δηνίθεζε, ππφ ηε δεδνκέλε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Οη αληζφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα