15REQ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15REQ002744350 2015-04-30"

Transcript

1 15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 242/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπ. υλικού (χαρτί), πρ. μελ ,56 συμπ. ΦΠΑ. Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 7 Απριλίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ.μέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή «..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.». Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την με αρ /602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β ), αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ / τεύχος Β ) απόφαση Υπ. Οικονομικών, ως εξής: α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

2 15REQ Στους ΚΑ : , : του προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2015 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπ. υλικού (χαρτί), συνολικού πρ/σμού μελέτης ,56 συμπ/νου ΦΠΑ. Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπ. υλικού (χαρτί), της οποίας ο προϋπολογισμός δαπάνης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,56 συμπ/νου ΦΠΑ. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ. Ακολούθως εκθέτει ότι, από το Τμήμα Προμηθειών Ο.Υ. του Δήμου υποβλήθηκε η υπ αρ. 4/2015 τεχνική έκθεση, που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπ. υλικού (χαρτί), πρ/σμού μελέτης ,56 συμπ/νου ΦΠΑ και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.) - τις διατάξεις του EKΠΟΤΑ - τις διατάξεις του Ν. 2286/95 - τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/ την με αρ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1789/Β/ ) - την υπ αρ /739/ απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) - τα με αρ. πρωτ / & & 58289/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - την υπ αρ. 394/ απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. έτους 2015, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ /51945/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ / ) - την με αρ. 30/19664/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών περί της εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ - τις από προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης περί δέσμευσης των αντίστοιχων ποσών, με τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στους ΚΑ , του πρ/σμού οικ. έτους 2015 και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α Α/ 450, 451, αντίστοιχα - το από πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ ) - την με αρ. 4/2015 τεχνική έκθεση του Τμήματος Προμηθειών Ο.Υ. - το σχέδιο της διακήρυξης - την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται την με αρ. 4/2015 τεχνική έκθεση του Τμήματος Προμηθειών Ο.Υ. που θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών. 2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπ. υλικού (χαρτί), πρ. μελ ,56 συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ως ακολούθως :

3 15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΧΑΡΤΙ). Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΚΑ: & Φ.Π.Α 4.671,91 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,56 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : 4/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου & φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την ΥΑ11389 / (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ), εφ' όσον αυτή συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Ν2286/95 ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η διακήρυξη β) Οι τεχνικές προδιαγραφές γ) Η προσφορά του μειοδότη ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,56 και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51, & Αρτέμιδος από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας την 5 η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 11:00 (λήξη υποβολής προσφορών) ΑΡΘΡΟ 5ο Δεκτά στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3) Συνεταιρισμοί 4) Ενώσεις προμηθευτών 1

4 15REQ ΑΡΘΡΟ 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού. 1. Οι έλληνες πολίτες: α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα. 2) Οι αλλοδαποί Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της ΕΟΚ ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού. 3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα ως άνω. 4) Οι συνεταιρισμοί Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 5) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά). α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από ΜΜΕ, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσό στο ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός ημερών από την διενέργεια. 6) Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο άρθρο 11 του Ν.2690/1999.Οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης αποδεικνύονται είτε με ΦΕΚ και πιστοποιητικό μεταβολών προκειμένου περί ΑΕ, είτε με καταστατικό εάν πρόκειται για ΕΕ, ΕΠΕ ή ΟΕ είτε με άλλο νομικά παραδεκτό έγγραφο. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους βάση καταστατικού. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν και τα κατωτέρω : 7) Εγγυητική επιστολή ίση με 2% του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Νόμου 4281/2014 όπως είναι σε ισχύ από ,για το άρθρο ή τα άρθρα που συμμετέχει. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 5 του μηνός έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 11:00 (λήξη υποβολής προσφορών). Μαΐου του Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργάσιμου ημέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο της προσφοράς περιέχονται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κλειστή οικονομική προσφορά. Στον κλειστό φάκελο της προσφοράς που περιέχει τα ανωτέρω αναγράφεται : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 2

5 15REQ γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Εντός του φακέλου και σε ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, θα τοποθετηθούν η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά του υπό προμήθεια είδους, με τις ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ισχύς προσφορών 2 μήνες. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών Το συνολικό ποσό κάθε είδους θα δίδεται στο σύνολό του με την προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε euro ( ) ανά άρθρο συνολικό ποσό. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιμές σε συνάλλαγμα για την σύγκριση των προσφορών, μετατρέπονται σε euro ( ) με βάση την επίσημη τιμή πώλησης του συναλλάγματος την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 9ο Αξιολόγηση προσφορών Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται αφού ανοίξει τις οικονομικές προσφορές ενώπιον των διαγωνιζομένων λαμβάνοντας υπ όψη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 α τα ακόλουθα. α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο υλικό. δ) Τη συμφωνία των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής προς τα ζητούμενα απο τη διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10ο Υπογραφή σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. ΑΡΘΡΟ 11ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται, από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. 3

6 15REQ ΑΡΘΡΟ 12ο Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 157του Ν.4281/2014 όπως είναι σε ισχύ από ,παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Δημοσίου ΑΡΘΡΟ 13ο Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος πληρωμής Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται αφού συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η παράγραφος Ζ υποπαράγραφος Ζ5 : Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών του Ν.4152/2013 και αφού συγκεντρωθούν τα προς προμήθεια είδη σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 15ο Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης, ορίζεται ως εξής: τμηματικά εντός του έτους από την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 30. Αν δεν ολοκληρωθεί η παράδοση εντός του παραπάνω χρόνου, έπειτα από 10 ημέρες, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ 16ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠ ΟΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠ ΟΤΑ και όταν αυτός δεν αναφέρεται, ο Ν 2286/95. ΑΡΘΡΟ 17ο Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι υπ αριθμόν 4/2015 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του τμήματος προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 18ο Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών ορίστηκε με την αριθμόν 116/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. υπ 4

7 15REQ Εγκρίνει την πίστωση ποσού μελέτης ,56 συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογ/σμού. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου με τα στοιχεία ΚΑ : (Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου), : [Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί]. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων,., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2015. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις..

8 15REQ Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ.μέλος) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ) ΔΗΜΟΣ 15REQ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Κ.Α.: , 9.997,01 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,55 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης λοιπά υλικά γραφείου και φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2, του άρθρου 4 και 23 της Υπ. Απ /93 (ΕΚΠΟΤΑ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. ΟΜΑΔΑ 1 Η δαπάνη για τη γραφική ύλη λοιπά υλικά γραφείου ανέρχεται στο ποσό των 8.127,65, πλέον ΦΠΑ 23% 1.869,36, ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.997,01. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και θα βαρύνει τους Κ.Α.: ΟΜΑΔΑ 2 Η δαπάνη για το φωτοτυπικό υλικό (χαρτί) ανέρχεται στο ποσό των ,00, πλέον Φ.Π.Α. 23 % 2.802,55, ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,55. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και θα βαρύνει τους Κ.Α.: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 30/3/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΡΟΓΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕ1

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15REQ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (χαρτί) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α.: , 9.997,01 Κ.Α.: , ,55 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ 1 Γραφική Ύλη και Λοιπά Είδη Γραφείου 1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 2. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν πλήρεις και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών τους (π.χ.: ονομασία προϊόντος, μάρκα κλπ.) 3. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. ΟΜΑΔΑ 2 ΑΡΘΡΟ 1 ο Χαρτί Ξηρογραφικό Λευκό Α4 Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα παντός τύπου (PANASONIC, CANON κλπ) και για όλους τους γνωστούς laser και inkjet εκτυπωτές της αγοράς, για φαξ και να ανταποκρίνεται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Να είναι διαστάσεων 210x297 mm (A4) 2. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ ευθείας εκτύπωση και φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις 3. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100% 4. Να είναι απαλλαγμένο χλωρίου 5. Να έχει χρώμα λευκό CIE 168 ± 3 6. Να έχει βάρος 80 gr/m 2 7. Να έχει πάχος 108μm ± 4μm, 8. Να έχει φωτεινότητα 114% ± 1% 9. Να έχει αδιαφάνεια % 10. Να έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 4% ± 0,2% 11. Να διαθέτει ISO 9001: Quality Management System 12. Να διαθέτει ISO 14001: Environmental Management System 13. Να έχει επιφάνεια ματ επεξεργασμένη 14. Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με τρόπο τέτοιο ώστε το κόψιμο να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις 15. Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται με ευκολία από τη δεσμίδα 16. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία, χωρίς στίγματα, αποξέσεις, τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι 17. Έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία 18. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσής του κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες 19. Είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων. Κάθε δεσμίδα είναι περιτυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη

11 του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος και αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: Το είδος του χαρτιού Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Οι διαστάσεις των φύλλων Ο αριθμός τους Ο κωδικός αριθμός του χαρτιού και Το βάρος (gr/m 2 ) 18.Κάθε πέντε (5) δεσμίδες είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους σε κατάλληλο χώρο. Στο εξωτερικό κιβώτιο εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται. 19.Το εργοστάσιο για την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή έχει επί πλέον τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές. 15REQ Πριν την κατακύρωση της προμήθειας θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τη διενέργεια των ελέγχων κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μία (1) δεσμίδα των 500 φύλλων Α4 ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και συγκεκριμένα εφόσον τα δείγματα που εστάλησαν από τον προμηθευτή εκτυπώνονται χωρίς προβλήματα στους εκτυπωτές της υπηρεσίας μας. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χαρτί Ξηρογραφικό Λευκό Α4 Το υπό προμήθεια χαρτί θα πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα παντός τύπου (PANASONIC, CANON κλπ) και για όλους τους γνωστούς laser και inkjet εκτυπωτές της αγοράς, για φαξ και να ανταποκρίνεται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Να είναι διαστάσεων 210x297 mm (A4) 2. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ ευθείας εκτύπωση και φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις 3. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100% 4. Να είναι απαλλαγμένο χλωρίου 5. Να έχει χρώμα λευκό CIE 168 ± 3 6. Να έχει βάρος 160 gr/m 2 7. Να έχει πάχος 108μm ± 4μm, 8. Να έχει φωτεινότητα 114% ± 1% 9. Να έχει αδιαφάνεια % 10. Να έχει περιεκτικότητα σε υγρασία 4% ± 0,2% 11. Να διαθέτει ISO 9001: Quality Management System 12. Να διαθέτει ISO 14001: Environmental Management System 13. Να έχει επιφάνεια ματ επεξεργασμένη 14. Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με τρόπο τέτοιο ώστε το κόψιμο να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει γραμμώσεις 15. Κάθε φύλλο θα πρέπει να αποχωρίζεται με ευκολία από τη δεσμίδα 16. Τα φύλλα θα πρέπει να είναι λεία, χωρίς στίγματα, αποξέσεις, τσαλακώματα ή άλλες ατέλειες και να περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι 17. Έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία

12 18. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσής του κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες 19. Είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων. Κάθε δεσμίδα είναι περιτυλιγμένη με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη του υλικού από την υγρασία του περιβάλλοντος και αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: a. Το είδος του χαρτιού b. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή c. Οι διαστάσεις των φύλλων d. Ο αριθμός τους e. Ο κωδικός αριθμός του χαρτιού και f. Το βάρος (gr/m 2 ) 20.Κάθε πέντε (5) δεσμίδες είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους σε κατάλληλο χώρο. Στο εξωτερικό κιβώτιο εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις θα αναγράφεται και ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται. 21.Το εργοστάσιο για την παραγωγή, αποθήκευση και διανομή έχει επί πλέον τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές. 15REQ Πριν την κατακύρωση της προμήθειας θα προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος και πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τη διενέργεια των ελέγχων κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μία (1) δεσμίδα των 500 φύλλων Α4 ως δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και συγκεκριμένα εφόσον τα δείγματα που εστάλησαν από τον προμηθευτή εκτυπώνονται χωρίς προβλήματα στους εκτυπωτές της υπηρεσίας μας. ΑΡΘΡΟ 3 ο Χαρτί Plotter 1.Ρολλό χαρτιού για Plotter Hewellett Packard Designjet 500, ενδεικτικού τύπου Coated Paper ή άλλου παρόμοιου, διαστάσεων ΑΟ με πλάτος 914mm, μήκος 45,7mm, φινίρισμα υλικού ματ 2.Να έχει βάρος 90gr/m 2 3.Να έχει χρώμα λευκό >145 CIE 4.Να έχει αδιαφάνεια 92-95% 5.Θα είναι κατάλληλο τόσο για ασπρόμαυρες, όσο και έγχρωμες εκτυπώσεις 6.Να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του, ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου 7.Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες 8.Να είναι περιτυλιγμένο σε ζελατίνα για προστασία από την υγρασία του περιβάλλοντος 9.Να είναι συσκευασμένο σε κιβώτιο από χαρτόνι ανά ένα ρολό.

13 ΑΡΘΡΟ 4 ο Ρολό Χαρτί Εισιτηρίων Προτεραιότητας για QMatic 15REQ Ρολό χαρτιού για μηχάνημα σειράς προτεραιότητας QMatic θερμικό και όχι προτυπωμένο. 2. Να έχει βάρος 55gr/m 2 3. Να έχει βάρος 390gr/ρολό 4. Να έχει πλάτος 60mm. 5. Να εκδίδει περίπου εισιτήρια/ρολό. 6. Ανθεκτικό στην υγρασία. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ρολό Χαρτί Εισιτηρίων Προτεραιότητας για TopVision 1. Ρολό χαρτιού για μηχάνημα σειράς προτεραιότητας Top Vision θερμικό και όχι προτυπωμένο. 2. Να έχει πλάτος 80mm. 2. Να έχει διάμετρο Φ38mm. 3. Να έχει μήκος 250 μέτρα. 4. Να εκδίδει περίπου εισιτήρια/ρολό. 5. Ανθεκτικό στην υγρασία. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή των ειδών για όλες τις ομάδες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση βρεθούν στο σύνολό τους ή μέρος από αυτά ως ακατάλληλα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή εμποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προμηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση ποσότητα ειδών που θα πληρούν τους όρους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 30/3/2014 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Παλαιό Φάληρο 30/3/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΔΕ1/Γ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΓΔΑΚΗ ΔΕ1 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30/3/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΠΕ1/Β

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ) Κ.Α , ΠΡΟΫΠ.: 9.997,01, ,55 ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ Α ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΡΙΓΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 170 0,200 34, ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0,7mm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,800 40, ΣΤΥΛΟ GEL 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1, , ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,200 14, ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ , , ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,200 20, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,850 85, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0, , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΤΟΣ 4,2mm ROLLER ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1, , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΤΟΣ 4,2mm ROLLER (ANTAΛ/KO) TEMAXIA 200 1, , ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,850 51, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ μονό ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,550 71, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 32mm ΚΟΥΤΙ 200 0,250 50, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ No5, 50mm KOYTI 150 0,500 75, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 78mm KOYTI 50 0,950 47, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Νο3 32ΜΜ 12ΤΕΜ KOYTI 7 0,850 5, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Νο5 51ΜΜ 12ΤΕΜ KOYTI 12 1,750 21, ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΑΥΡΕΣ Νο4 41ΜΜ 12ΤΕΜ KOYTI 5 1,300 6, ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,500 5, ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,250 3, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,200 24, ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,300 45, ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Νο 24/ TEMAXIA 400 0, , ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 23/ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,500 30, ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 23/ ΤΕΜ 20 2,000 40, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5, , ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 50 7, ,00 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ , ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 200, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Θ/21Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 35 1,700 59, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 2Θ/17Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 55 1,350 74, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 4Θ/17Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 55 2, , ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 4Θ/21Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,100 62,00

15 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 100Φ. 25* ΤΕΜΑΧΙΑ 3 8,000 24, ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,100 44, ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,450 58, ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΧΗΜΑ L 32Χ26Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,550 8, ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 4/ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 1, , ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 8/ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1, , ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ12 FIBER ΤΕΜΑΧΙΑ 70 2, , ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ8 FIBER ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,650 49, ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ & ΚΟΡΔΟΝΙΑ 25Χ35Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 1, , ΔΙΦΥΛΛΟ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 450 0,140 63, ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ L ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,070 7, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 100 ΤΕΜ ΠΑΚΕΤΟ 500 2, ,00 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ&ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0, , ΣΕΤ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΛΙΠ, 30Φ DURABLE ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,100 55, ΣΕΤ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΛΙΠ, 60Φ DURABLE ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,200 30, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΔΥΟ ΤΡΥΠΩΝ 60 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 14, , ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,200 66, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ Α-Ω ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,200 60, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 20 0,700 14, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 35 1,200 42,00 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4, , θεμ/τεμ ΤΕΜΑΧΙΑ 72, ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,100 5,00 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 70Χ ΦΥΛΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 10 1,300 13, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,800 32, ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 55 0,800 44, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Α4 210Χ Φ 2/Φ ΠΑΚΕΤΟ 5 7,500 37, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,180 9, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 50Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,250 37, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 75Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,300 21, ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,650 41, ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΓΚΙΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,700 51, ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,900 18, ΓΟΜΑ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,350 7, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 17Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 4, , ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠ. ΓΥΡΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 0, , ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 50Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 8 3,300 26, ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 35ML ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,800 24, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 80ΜΜ Χ 5ΜΜ ΧΟΝΤΡΟ ΚΙΛΟ 3 6,500 19, ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 4,500 18, ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 180 0,450 81, ΞΥΣΤΡΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΑΝΤ/ΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,400 12,00

16 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥΤΙ 5 0,550 2, ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 12Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 130 0,550 71, ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38Χ66 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,650 26, ΤΑΜΠΟΝ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,700 35, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 10cmX19cm ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,500 15, ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 20CM ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,250 2, ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17cm ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,000 15, ΤΑΜΠΟΝ Νο ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,200 48, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 67 1,400 93,80 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.127, , ,01 ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙ) ΠΟΣΟΤΗΤ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ Α ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 80gr ΤΕΜΑΧΙΑ , ,00 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 160gr ΔΕΣΜΙΔΑ 250Φ. 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8,000 80, ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ PLOTTER HEWLETT PACKARD 90gr ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 19, , ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 2000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ QMATIC ΤΕΜΑΧΙΑ 30 16,00 480, ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 2000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TOP VISION ΤΕΜΑΧΙΑ 80 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 9,00 720, , ,55 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,55

17 1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΧΑΡΤΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8.127, , , , ,56 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 30/3/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 30/3/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΔΕ1/Γ' ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΓΔΑΚΗ ΔΕ1 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30/3/2015 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΠΕ1/ B'

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 685/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την : α) Προμήθεια αναλωσίμων γλυκοζόμετρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002561702 2015-02-05

15REQ002561702 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 129/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Μεταλλικών με πλαστικό καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002877237 2015-06-26

15REQ002877237 2015-06-26 15REQ002877237 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 370/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002984629 2015-08-21

15PROC002984629 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 23082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύττει ότι, ο Δήμος θα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 5668 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 1389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696246 2013-11-01

13PROC001696246 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο & στο Μητρώο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠ. : 48.748,95 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Φ.Π.Α. : 11.212,26 ΣΥΝΟΛΟ : 59.961,21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα