15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002820973 2015-06-03"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διακηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» σύμφωνα με την υπ αριθμ. 33/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, προϋπολογισμού δαπάνης ,61 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του προϋπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνον των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπών εργασιών). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 09:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες/συμπράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων, Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι πάροχοι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που κατ' ελάχιστον στο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους περιλαμβάνονται αποδεδειγμένα έργα πρασίνου. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% χωρίς το Φ.Π.Α., επί του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης, η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του Ν. 3801/09 και της 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 26/05/2015 και αριθμό δημοσίευσης: 2015/S / Περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνονται από τα γραφεία του Δήμου(Γ. Ζωγράφου 7) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Αρμόδιοι Υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, κ. Σπυροπούλου Κατερίνα τηλ.: και Τμήματος Προμηθειών, Γιάννος Δημήτρης τηλ.: Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Πληροφορίες: Κατερίνα Σπυροπούλου Τηλέφωνο: ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΑΡ. ΠΡΩΤ : 7021 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» Προϋπολογισμός ,61 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Χρήση 2015 Αρ. Μελέτης 33/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» 5. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως Τις διατάξεις της αρ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β / ) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 7. Tις διατάξεις του Π.Δ 28/80 Περί εκτελέσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Έργων & Προμηθειών 8. Tις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 1/136

3 2 9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚΑ Α 107) περί «Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας 15PROC στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωοπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 10. Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » 11. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις.» 12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων συμβάσεων» 13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 14. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1336/2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 15. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 16. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 17. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.4070/2012(ΦΕΚ 82 Α / ) που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη, στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης και οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. 18. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) Mέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων 19. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και Λοιπές Ρυθμίσεις. 21. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις. 22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 23. Την με αριθ. 58/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως ανω διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 24. Την με αριθ.. 33/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δενδεικτικού προϋπολογισμού ,61 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας 25. Τις υπ' αριθμ. 287/2014 και 369/2014 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποίες εγκρίθηκε να εκτελεστεί η εν λόγω υπηρεσία μετά από διεθνή ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 26. Την με αριθ. 421/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την 78542/522116/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την οποία εγκρίθηκε πίστωση του ανάλογου ποσού σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4 3 ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 15PROC ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Την υπ αρ. 138/2014 Πράξη του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση νομιμότητας της Προγραμματικής Συμβάσεως μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δ. Ζωγράφου 28. Την με αριθ. 152/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του Διαγωνισμού 29. Η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσιών έχει αριθμoύς αναφοράς : (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Τοπίου), (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Κήπου), (CPV) (Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες). ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ Τη διενέργεια Διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» προεκτιμώμενης αμοιβής ,61 (με Φ.Π.Α. 23%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών (δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνον των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπών εργασιών), η οποία θα προκύψει από την ελεύθερη συμπλήρωση αναλυτικού τιμολογίου της μελέτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Αναθέτουσα αρχή Άρθρο 2 Διεξαγωγή διαγωνισμού-προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία-παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 3 Τρόπος υποβολής προσφορών-περιεχόμενο Προσφορών Άρθρο 4 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών Άρθρο 5 Ολοκλήρωση-Ακύρωση-Μερική Επανάληψη-Ανάθεση Άρθρο 6 Σύναψη και Υπογραφή Σύμβασης Άρθρο 7 Έκπτωτος Άρθρο 8 Τεύχη του Διαγωνισμού-Συμβατικά τεύχη Άρθρο 9 Γλώσσα Διαδικασίας Άρθρο 10 Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία-διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόμους Κεφάλαιο Β Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Αντικείμενο-Προεκτιμώμενη αμοιβή-τόπος- Περιγραφή- Χαρακτηριστικά της σύμβασης- Συμβατική προθεσμία Διαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών-κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Προσφορές-Χρόνος ισχύος προσφορών Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Αμοιβή Αναδόχου-Τρόπος πληρωμής Δημοσιότητα-Δαπάνες δημοσίευσης Κεφάλαιο Γ Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Επαγγελματικά προσόντα Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

5 Προσάρτημα Ι Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή 1.1 Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Οδός: Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ: Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα) : Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ : Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας : κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. Χρήστες : Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Διαγωνιζόμενος : Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε ένωση/κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων. Τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας τεύχη, που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ : η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 58/ (ΑΔΑ: 7ΞΝΟΩΡΦ-039) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζωγράφου, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος. Άρθρο 2: Διεξαγωγή διαγωνισμού-προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία-παροχή διευκρινίσεων Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τίθενται επί ποινή αποκλεισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 14 της παρούσης) ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,αντί των πενήντα δυο (52) ημερών, και τούτο διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 5, του Π.Δ. 60/07, και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 30, παράγραφος 3 Π.Δ. 60/07 και άρθρο 32, παράγραφος 6)

6 2.2 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 2.3 Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 5 Άρθρο 3: Τρόπος υποβολής προσφορών-περιεχόμενο προσφορών 3.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

7 6 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 15PROC Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο14 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά (Προσάρτημα). Η χρήση του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης, είναι υποχρεωτική. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και ώρα 09:00 π.μ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: και ώρα 10:00 π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης, Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Περιεχόμενα (υπο)φακέλων (α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 20.Α της παρούσας προκήρυξης (β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται στο

8 7 άρθρο 20.Β της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά και εντύπως σύμφωνα 15PROC με την παρούσα διακήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα). Η χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη είναι υποχρεωτική. Άρθρο 4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών-διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 4.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 4.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά κατά το άρθρο 20 το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο19 την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζωγράφου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 19.5 της παρούσας β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από τον διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού έκαστου των αποκλειόμενων. Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με την οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής

9 8 προσφοράς του διαγωνισμού, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά στο Σύστημα το σχετικό πρακτικό σε μορφή 15PROC αρχείου τύπου.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, με το οποίο γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ αυτού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρματου συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, κατά το άρθρο 20.Β της παρούσας β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά). Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζόμενων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με την οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών κατά το προηγούμενο στάδιο, το Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά στο Σύστημα το σχετικό πρακτικό σε μορφή αρχείου τύπου.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο με το οποίο γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ αυτού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει τον μειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση, την οποία και διαβιβάζει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης αποτελέσματος κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στους διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στον μειοδότη. 4.3 Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 5. Η κατακύρωση γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου στον συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους της αριθ.33/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης και της παρούσας διακήρυξης και είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης εργασίας. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωσης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος στον ανάδοχο και στη συνέχεια του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης.

10 9 Αν η ισχυς προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό 15PROC σύναψης της σύμβασης, ο Δήμος Ζωγράφου απευθύνεται στο δεύτερο κατα σειρά μειοδότη, στον οποίο αναθέτει τη σύμβαση, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 4.4 Πρόσβαση στα έγγραφα Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/ Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος και συμμετείχαν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος από τους Οικονομικούς Φορείς, με επισυναπτόμενο έγγραφο σε μορφή *.pdf, υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Η ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, και η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ αυτόν, γίνεται μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου, ύστερα από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η ίδια ως άνω Επιτροπή (Οικονομική), μπορεί να αποφασίζει στην ίδια συνεδρίαση και για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού μαζί με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, λαμβανομένης εντός 10ημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προς έγκρισή τους, η απόφαση είναι δε είναι αμέσως εκτελεστή. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

11 Άρθρο 5: Ακύρωση - Επανάληψη Ολοκλήρωση-Ανάθεση Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί : 1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον από την παράτυπη διεξαγωγή επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 2. εάν αποδεδειγμένα προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων. Σε αυτή τη περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού εκθέτει με λεπτομέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα, όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώμη της επί αυτών. Επανάληψη του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο περίπτωση ακύρωσης ή μη έγκρισής του. Επίσης η δημοπρασία δύναται να επαναλαμβάνεται λόγω ασύμφορου αποτελέσματος κρινόμενου τούτου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους εξολοκλήρου ή εν μέρει, η δημοπρασία θεωρείται αρχική και όχι επαναληπτική. 5.2 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης προσωρινού μειοδότη, καλείται, με σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ο μειοδότης να υποβάλλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατα περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας προκήρυξης. Μπορεί πάντως ο μειοδότης να υποβάλει προς έλεγχο τα δικαιολογητικά και πριν τη λήξη της τασσόμενης προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται απο τον προσφέροντα εντος τριών (3) εργάσιμων ημερών απο την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου κατα τα διαλαμβανόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας. 5.3 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του επιλεγέντος Αναδόχου, γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατα τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε 5.4 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή μη των προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και το κοινοποιεί στον μειοδότη με αποδεικτικό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ευθύς μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ένστασης υποβάλλει το πρακτικό της δημοπρασίας μαζί με τη γνώμη της επι τυχόν ένστασης, στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την τύχη της ένστασης και την οριστική ανάθεση της εργασίας του Διαγωνισμού Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν έγκαιρα ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ανακαλεί την απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και εγκρίνει ως προσωρινό μειοδότη τον επόμενο στη σειρά κατάταξης, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους διαγωνιζόμενους. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανάδειξης του οριστικού μειοδότη κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ανάδοχο και στη συνέχεια

12 του αποστέλλεται ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 11 Άρθρο 6 Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης 6.1 Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο 6.2 Σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν εμφανισθεί κατά τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Άρθρο 7: Έκπτωτος Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παράβασης ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΠΔ 28/80 Άρθρο 8: Συμβατικά τεύχη Ισχύς τευχών - Σύμβαση - Όροι σύμβασης 8.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή υπηρεσιών, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: Η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 3. Η παρούσα Διακήρυξη. 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 5. Το Τιμολόγιο Προσφοράς 6. Η Οικονομική Προσφορά του Παρόχου, σε έντυπο της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)

13 12 8. Το Τιμολόγιο Μελέτης 9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 10. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τα σχέδια που θα χορηγηθούν στον Πάροχο από την Υπηρεσία. 11. Το Χρονοδιάγραμμα-Πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 8.2 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 1. Οι Ευρωκώδικες. 2. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 3. Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 8.3 Η σύμβαση θα συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία όπως αναφέρονται στην σχετική νομοθεσία : α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τις προς παροχή επιμέρους υπηρεσίες και τις αντίστοιχες ποσότητες. δ. Την τιμή μονάδος εκάστης υπηρεσίας και το τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών. στ.τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. Άρθρο 9: Γλώσσα διαδικασίας 9.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική, κατά συνέπεια όλα τα στοιχεία που την αφορούν, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση εκτός από τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 9.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο που έχει το δικαίωμα προς τούτο, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 9.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και των υποψηφίων διαγωνιζομένων, καθώς και του Παρόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση των απαραιτήτων διερμηνέων. Άρθρο 10 Τεκμήριο απο τη συμμετοχή στη διαδικασία-διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους νόμους 10.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε

14 13 μέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: Α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν Β) της ανωτέρω νομοθεσίας Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερμηνεύονται κατα τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν συμφωνείται ρητά ότι τα δικαστήρια είναι τα καθ ύλην αρμόδια όργανα για την επίλυση τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11 Αντικείμενο, προεκτιμώμενη αμοιβή, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της σύμβασης-συμβατική προθεσμία Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» 11.1 Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπηρεσιών ανάρχεται σε ,61 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αναλύεται σε : ,06 για παροχή υπηρεσιών και ,55 (ΦΠΑ 23%) Η παρούσα παροχή Υπηρεσιών χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, Κωδ. Έργου Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ του Προγράμματος "Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Προστασία και Ανάδειξη Χώρων Πρασίνου και Αναψυχής και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για την πηγή αυτή χρηματοδότησης, και για την περίπτωση εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 11.3 Τόπος παροχής των υπηρεσιών : Δήμος Ζωγράφου Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών. Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η διαχείριση υδάτινων πόρων και προστασία και ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στον Δήμο Ζωγράφου. Η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και υπάγεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης /03/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» στηv κατηγορία 1 και στο τμήμα με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Τοπίου), (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Κήπου), (CPV) (Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες). Με την προτεινόμενη Παροχή Υπηρεσιών, ο Δ. Ζωγράφου προτίθεται να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και αισθητικά μεγάλο τμήμα των ελεύθερων χώρων εντός των διοικητικών του ορίων, καθώς και να εντάξει σε αυτούς δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που θα τους αναδείξουν ακόμη περισσότερο και θα προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αθλούνται και να

15 14 διασκεδάζουν ανέξοδα. Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί απαραίτητες φυτοτεχνικές βελτιώσεις σε πολλούς χώρους του Δήμου, με παράλληλη εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου συστήματος άρδευσης, για τη σωστή συντήρηση των φυτών και, πρωτίστως, για εξοικονόμηση ύδατος (πάνω από 45%) καθώς και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς σε τέσσερα πεδία και οργάνων υπαίθριας γυμναστικής. Η προτεινόμενη Πράξη συμπληρώνεται με διαστρώσεις δαπέδων σε αύλειους χώρους σχολείων του Δήμου, οι οποίοι ανοίγονται προς το κοινό για διαφόρων τύπων αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της παρούσας. Άρθρο 12 Διαδικασία επιλογής Αναδόχου-Κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών 12.1 Η επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών θα γίνει με ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β / ) τα αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 παρ.1 και 201 παρ. 3 του Ν. 4281/2014 (περι έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών) 12.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 28/80, είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, η οποία θα προκύψει από ελεύθερη συμπλήρωση αναλυτικού τιμολογίου της μελέτης. Άρθρο 13 Προσφορές- Χρόνος ισχύος προσφορών 13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατα το μέρος που αυτό απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά (Προσάρτημα) Η χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη είναι υποχρεωτική 13.2 Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα έξι (6) μηνών μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν

16 από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο. 15 Άρθρο 14 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο Σύστημα ορίζεται η και ώρα 10:00 π.μ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημέρα Παρασκευή & ώρα 09:00 π.μ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Άρθρο 15 Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 15.1 Εγγύηση συμμετοχής Για την συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού ,00 που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός ΦΠΑ). Η εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη, δηλαδή για διάστημα έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών τουλάχιστον. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς παρατείνεται πριν από τη λήξη της, η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει και τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του παρατεινόμενου χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εργασία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει

17 16 εγγυητική επιστολή που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους Άρθρο 16 Αμοιβή Αναδόχου-Τρόπος πληρωμής Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους επιβλέποντες. Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνεται με προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατα το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Άρθρο17: Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα δημοσιευθεί άπαξ στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης), στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( ). Επίσης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα στις παρακάτω εφημερίδες : Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών Εφημερίδα Αυγή Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών Εφημερίδα Παλμός Εφημερίδα Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ. 28/1980 όπως ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις καταβολής αυτών προσκομίζονται απαραίτητα με τον 1 ο λογαριασμό πληρωμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 18 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

18 Στο διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές 15PROC επιχειρήσεις) ή σε νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία/σύμπραξη που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και που κατ ελάχιστον: α) στο αντικείμενο της δραστηριότητας τους και στο σκοπό ίδρυσης τους, (εφόσον είναι νομικά πρόσωπα) περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η εκτέλεση συμβάσεων που περιλαμβάνουν Παροχή Υπηρεσίας. β) στο αντικείμενο δραστηριοτήτων τους περιλαμβάνονται αποδεδειγμένα οι εργασίες πρασίνου και είναι κατάλληλα πιστοποιημένες στον τομέα του πρασίνου. Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό καλούνται οι παρακάτω: Εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό Επιμελητήριο και στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις παροχής εργασίας σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ. της ΓΓΔΕ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ στην κατηγορία πρασίνου, ενώ παράλληλα οφείλουν να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 18.1.β Επιχειρήσεις, προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν επίσημα Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα εγγεγραμμένες σ' αυτά, με αναγνωρισμένη την ενασχόληση τους στην παροχή υπηρεσιών εργασιών πρασίνου, (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Τοπίου), (CPV) (Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής Κήπου), (CPV) (Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες) στην παραπάνω παράγραφο 18.1.β Επιχειρήσεις, προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως εκείνα της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παραπάνω παρ και είναι εγγεγραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά/Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έχοντας παράσχει αποδεδειγμένα την τελευταία 3-ετία υπηρεσίες παρόμοιες σε ετήσια βάση με τις αντίστοιχες δημοπρατούμενες, ενώ παράλληλα οφείλουν να εκπληρώνουν επίσης τις προϋποθέσεις της παραγρ β Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων τουλάχιστον μια εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρ έως σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε κοινοπρακτούσα Επιχείρηση αφενός θα συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% και θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλύπτουσα τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον ένας εξ αυτών θα υπάγεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρ έως σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε μέλος της ένωσης αφενός θα συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% και θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλύπτοντας τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ακόμα και ταυτόχρονα σε ένα ή περισσότερα διαγωνιζόμενα σχήματα ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας ή ένωσης ακόμα και ημεδαπού δικαίου. Σε περίπτωση όμως που σε κάποια κοινοπραξία ή ένωση συμμετέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ταυτόχρονα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος άλλης κοινοπραξίας ή ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η μυστικότητα των οικονομικών προσφορών, το πρόσωπο αυτό δεν επιτρέπεται να διορισθεί ως κοινός εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων για την υποβολή της προσφοράς κατά το άρθρο 5.4 της παρούσας και επιπλέον θα πρέπει απαραιτήτως με ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «δικαιολογητικών συμμετοχής» να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το σύνολο των μελών του υπόψη σχήματος, περιλαμβανομένου και του πολλαπλά συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται ότι:

19 18 Α) έλαβαν εκ των προτέρων γνώση πριν τη σύνταξη της προσφοράς, σχετικά με την πρόθεση του πολλαπλά συμμετέχοντος μέλους τους, για ταυτόχρονη συμμετοχή στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε άλλα σχήματα Β) κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς του υπόψη σχήματος δεν συμμετείχε και δεν έλαβε γνώση αυτής το πολλαπλά συμμετέχον μέλος τους Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται άμεσα από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα παραπάνω καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον συμμετέχει και μεμονωμένα. Άρθρο 19 : Επαγγελματικά προσόντα Κάθε Επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα, ή ως μέλος Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 19.1 α) Να μη τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσης του. β) Να μην έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσης του Η εκκαθάριση ακολουθεί τη λύση των εταιρειών, συνεπώς αφορά μόνον τις εταιρείες και όχι τις ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.). ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε'-ια, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος που αφορά την παροχή υπηρεσιών Να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη και να δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς που υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές.

20 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 15PROC την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) Τεχνική Ικανότητα Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και τεχνική ικανότητα κατα τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα παράγραφο, εν όψει του γεγονότος ότι οι ζητούμενες προς παροχή υπηρεσίες είναι σύνθετες, σύμφωνα με την παράγραφο 2.δ του άρθρου 46 του ΠΔ 60/2007 Η τεχνική ικανότητα θα αποδεικνύεται εκ μέρους εκάστου διαγωνιζόμενου, με την προσκόμιση, επι ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού σε περίπτωση παράλειψης του, των παρακάτω αναφερόμενων (παραγρ. α έως στ ή /και ζ) στοιχείων, μέσω των οποίων, εκτός των άλλων θα τεκμηριώνεται η κατα την τελευταία τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια με εγκατάσταση υλικών παρόμοιων ποιοτικά με τις υπο δημοπράτηση, το δυναμικό σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, η καταλληλότητα του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει ή προμηθεύσει σε σχέση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τα λοιπά μέσα τα οποία διαθέτει η Επιχείρηση, ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια των προσόντων του σε σχέση με τα ζητούμενα για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών ως εξής: α) ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατα την παραγρ 2.α.ii. του άρθρου 46 του ΠΔ 60/07 την τελευταία τριετία να έχει εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση πρασίνου, αρδευτικών δικτύων, οργάνων παιδικής χαράς και χώρων εκγύμνασης αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας-διαδρόμων, έχοντας αναλάβει είτε ο ίδιος ως Ανάδοχος, είτε ως Υπεργολάβος, (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της παρούσας παροχής υπηρεσιών ανά ομάδα εργασίας (Α, Β, Γ, Δ, Ε) όπως περιγράφονται στον Προϋπολογισμό και στην Τεχνική Περιγραφή. β) ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατα την παραγρ. 2.β. του άρθρου 46 του ΠΔ 60/07, να διαθέσει έμπειρο και επαρκές απο πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικού και μη προσωπικού,το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα. Στο επιστημονικό προσωπικό περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο Επιστημονικό προσωπικό Ένας (1) τουλάχιστον Διπλωματούχος Γεωπόνος, ως Διευθυντής Παροχής Υπηρεσίας με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 15 έτη, ο οποίος να έχει εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες. Αποδεικτικό εμπειρίας αποτελούν το αντίστοιχο πτυχίο ΜΕΚ ή Βεβαιώσεις εκτέλεσης αντιστοίχων παροχών υπηρεσίας. Λοιπό προσωπικό Να διαθέσει έμπειρο και επαρκές (τουλάχιστον 10) από πλευράς αριθμού ατόμων προσωπικό. γ) Να τεκμηριώσει ότι θ α διαθέσει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα, κ.λπ.) αλλά και τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα για τη παροχή των προβλεπομένων υπηρεσιών.

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα