Life08 ENV/GR/ Forest Cities. Layman s Report. June

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr"

Transcript

1 Life08 ENV/GR/ Forest Cities Layman s Report June 2013

2 Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for Forest Fire Prevention LIFE08 ENV/GR/553 Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες / The project duration is 36 months Ημέρα Έναρξης / Starting Date : 01 Ιανουαρίου 2010 / 01 January 2010 Ημέρα Λήξης / End Date: 30 Ιουνίου 2013 / 30 June 2013 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ενώ η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι (49,71%). The total project budget is where the EU requested contribution is (49,71%). The budget allocation is presented to the following table / Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η κατανομή του προϋπολογισμού ανά εταίρο.: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ / BENEFICIARY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / TOTAL BUDGET PER BENEFICIARY Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) / Regional Union of Municipalities of Attica (PEDA) Δήμος Ηλιούπολης / Municipality of Ilioupoli Πανεπιστήμιο Αθηνών / University of Athens Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete Δήμος Σερρών / Municipality of Serres ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

3 Περιγραφή Προγράμματος Η Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Αττικισ (ΠΕΔΑ) ςυμμετείχε ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Περιβάλλον με κζμα τθ Συμμαχία των Διμων για τθν Προςταςία των Δαςϊν. Ο πρωτότυποσ τίτλοσ του ζργου είναι Local Authorities for Forest Fire Prevention και το ακρωνφμιο Forest Cities και κωδικό LIFE08 ENV/GR/553. Το πρόγραμμα LIFE είναι ζνα πρόγραμμα με υψθλά ποιοτικά ςτάνταρ και αυςτθρά κριτιρια αξιολόγθςθσ, που χρθματοδοτεί κυρίωσ προτάςεισ καινοτομικοφ χαρακτιρα, εςτιάηοντασ ςε αυτζσ που αποςκοποφν ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςε ηθτιματα προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ. Μζςα από το πρόγραμμα αυτό θ ΠΕΔΑ και οι λοιποί φορείσ που ςυμμετείχαν, είχαν τθ δυνατότθτα να μελετιςουν διεξοδικά το τι προβλζπεται ςτον τομζα τθσ δαςοπροςταςίασ και τθσ δαςοπυρόςβεςθσ ςτισ άλλεσ χϊρεσ του ευρωμεςογειακοφ νότου (Ιταλία, Ιςπανία, Ν. Γαλλία, Πορτογαλία και Κφπρο) αναφορικά με τθ δράςθ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Τ.Α.) των εν λόγο χωρϊν, και ποιεσ από αυτζσ μποροφν, δθμιουργικά να εφαρμοςτοφν ςτθ χϊρα μασ, με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τθν ενδεχόμενθ βελτίωςθ του. Παράλλθλα, ςτόχοσ ιταν θ δθμουργία ενόσ δικτφου Διμων για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, τθν ανταλλαγι γνϊςθσ, τθν οργάνωςθ δράςεων ενθμζρωςθσ, τθν ενίςχυςθ του εκελοντιςμοφ για τθν προςταςία των δαςϊν. Μζςα από το δίκτυο αυτό ενιςχφθκε ο ρόλοσ των Διμων ςτθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ενϊ θ ανάπτυξθ ενόσ απλοποιθμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ προςζφερε τθ δυνατότθτα τθσ δυναμικισ αποτίμθςθσ και πρόλθψθσ των πυρκαγιϊν ςε τοπικό επίπεδο μζςω τθσ παρατιρθςθσ μετεωρολογικϊν και κλιματικϊν παραμζτρων. Τζλοσ, δθμιουργικθκε ςτο διαδίκτυο ζνασ χϊροσ ανταλλαγισ απόψεων, καλϊν πρακτικϊν και εμπειριϊν (e-forum), ενϊ επιπρόςκετα δθμιουργικθκε ζνα πιλοτικό ςφςτθμα τθλεματικισ για τθν πρόβλεψθ του κινδφνου εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ ςε τοπικό επίπεδο, με βάςθ τισ καιρικζσ και τισ γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ, ςφςτθμα που τοποκετικθκε τόςο ςτον Υμθττό (Διμοσ Ηλιοφπολθσ) όςο και ςτο Δάςοσ Σερρϊν (Διμοσ Σερρϊν). τόχοι του Ζργου Η Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Τ.Α.) ςτθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Η προϊκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθν καταπολζμθςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Η δθμιουργία Εκνικοφ Δικτφου πόλεων για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Σελίδα 1

4 Η υλοποίθςθ πριβαλλοντικϊν πολιτικϊν και ςχετικισ νομοκεςίασ για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςε τοπικό επίπεδο. Η κινθτοποίθςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν τθσ κεντρικισ εξουςίασ ςχετικά με τον ρόλο τθσ Τ.Α. ςτθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Υποςτθρικτικόσ ρόλοσ ςτθν Τ.Α. για τθν διεφρυνςθ του ρόλου τθσ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ διακυβζρνθςθσ. Η ανάπτυξθ οικονομικά αποδοτικϊν μζτρων για τουσ μικροφσ Διμουσ και Κοινότθτεσ Η ανάπτυξθ ενόσ απλοποιθμζνου Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Δυναμικισ Παρακολοφκθςθσ των Δαςικϊν Πυρκαγιϊν το οποίο κα υποςτθρίηει τθν Τ.Α. ςτο ζργο τθσ. Η ςυλλογι, ανάλυςθ και διάδοςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία για τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ. Η επίδειξθ των οφελϊν από τθν εφαρμογι απλοποιθμζνων εργαλειϊν για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Η Περιβαλλοντικι Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, εμπλεκόμενων φορζων Η προϊκθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτθν Τ.Α. και ο τρόποσ πρόλθψθσ των Δαςικϊν Πυρκαγιϊν. Το ζργο απαρτίηουν οι ακόλουκοι φορείσ: 1) Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Αττικισ Η Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Αττικισ (Π.Ε.Δ.Α.) είναι μια Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ μζλοσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδοσ (ΚΕΔΚΕ) θ οποία από 66 Διμουσ μζςα ςτα όρια τθσ Αττικισ αλλά και των νθςιϊν του Αργοςαρωνικοφ. Η Π.Ε.Δ.Α. είναι το πολιτικό, ςυντονιςτικό και υποςτθρικτικό όργανο των Διμων και Κοινοτιτων τθσ Αττικισ. Στα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ ζχουν ςυγκροτθκεί κεματικζσ Επιτροπζσ που αποτελοφνται από μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Δθμάρχουσ, Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ και Προζδρουσ Κοινοτιτων. Διατθρεί μια δυναμικι ςχζςθ με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και με άλλα αρμόδια Υπουργεία, με προτάςεισ, μελζτεσ και παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ και εν γζνει ςτο κεςμικό πλαίςιο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 2) Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το Εργαςτιριο Μελζτθσ και Διαχείριςθσ Φυςικϊν Καταςτροφϊν ιδρφκθκε το 2004 από το Τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Στο εργαςτιριο ςυμμετζχουν 18 Μζλθ ΔΕΠ κυρίωσ από τουσ Τομείσ Δυναμικισ Τεκτονικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωλογίασ και Γεωφυςικισ-Γεωκερμίασ, 8 Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ και Τεχνικοί, 12 εξωτερικοί ςυνεργάτεσ και ςθμαντικόσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Το εργαςτιριο ςχετίηεται Σελίδα 2

5 άμεςα με το ομϊνυμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν με τίτλο Μελζτθ και διαχείριςθ Φυςικϊν Καταςτροφϊν που ξεκίνθςε το 2005 το οποίο παρακολουκοφν κατά μζςο όρο 15 φοιτθτζσ ανά ζτοσ. Στο εργαςτιριο ςυμμετζχουν τόςο μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ όςο και φοιτθτζσ από τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμιματοσ. 3) Πολυτεχνείο Κριτθσ Το Πολυτεχνείο Κριτθσ, ζνα Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα, το οποίο δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθ διδαςκαλία όςο και ςτθν ζρευνα ιδρφκθκε το 1977 ςτα Χανιά και δζχτθκε τουσ πρϊτουσ φοιτθτζσ τον Οκτϊβριο του Η Πολυτεχνειοφπολθ είναι κτιςμζνθ ςε πανοραμικι τοποκεςία ςτο Ακρωτιρι Χανίων, 7 Km βορειοανατολικά τθσ πόλθσ και εκτείνεται ςε ζκταςθ ςτρεμμάτων. Το Τμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ςτεγάηεται ςτο κτίριο τθσ πρϊθν Γαλλικισ Σχολισ ςτθ Χαλζπα, ενϊ θ Πρυτανεία και οι Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ του Πολυτεχνείου Κριτθσ ςτεγάηονται ςτο Ενετικό Συγκρότθμα των Παλαιϊν Φυλακϊν και Στρατϊνων ςτθν παλιά πόλθ των Χανίων. Σκοπόσ του Πολυτεχνείου Κριτθσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονων ειδικοτιτων, θ ζμφαςθ ςτθν ζρευνα ςε τομείσ προθγμζνων τεχνολογιϊν κακϊσ και θ ςτενι ςυνεργαςία με τισ βιομθχανικζσ και λοιπζσ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ. 4) Διμοσ Σερρϊν Η πόλθ των Σερρϊν βρίςκεται βορειοανατολικά τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε απόςταςθ 85 χλμ. και είναι θ πρωτεφουςα του Νομοφ Σερρϊν. Επιπλζον, απζχει 45 χλμ. από τα ςφνορα τθσ Βουλγαρίασ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ τελευταίασ απογραφισ πλθκυςμοφ (2001), ο Διμοσ Σερρϊν ζχει πλθκυςμό άτομα, ιτοι το 27.87% του πλθκυςμοφ του Νομοφ. Η ςυνολικι επιφάνεια του Διμου ανζρχεται ςτα 253 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Διμοσ Σερρϊν περιλαμβάνει 4 δθμοτικά διαμερίςματα : Δ.Δ. Σερρϊν, Δ.Δ. Ελαιϊνα, Δ.Δ. Επταμφλων και Δ.Δ. Οινοφςασ. 5) Διμοσ Ηλιοφπολθσ Ο Διμοσ Ηλιοφπολθσ είναι ζνασ από τουσ 43 διμουσ του Πολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ Ακινασ Πειραιά, αυτοφ που ζχουμε ςυνθκίςει να αποκαλοφμε Λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ, με βάςθ τον γεωγραφικό του προςδιοριςμό. Βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα του Λεκανοπεδίου, μόλισ 8,5 χιλιόμετρα από το Κζντρο τθσ Ακινασ, ςτουσ πρόποδεσ του Υμθττοφ, του βουνοφ που ςθματοδοτεί τον Διμο Ηλιοφπολθσ, αλλά και ςθματοδοτείτε από αυτόν. Ο Πλθκυςμόσ του Διμου ξεπερνά τισ κατοίκουσ και θ ζκταςι του είναι γφρω ςτα ςτρζμματα, από τα οποία, περίπου ςτρζμματα είναι το δομθμζνο περιβάλλον και τα υπόλοιπα ςτρζμματα, είναι δαςικι ζκταςθ ςτον Υμθττό. Σε ότι αφορά τον πλθκυςμό, αυτόσ είναι κυρίωσ κάτοικοι μεςαίων ειςοδθμάτων, ανϊτερθσ και ανϊτατθσ εκπαιδευτικισ μόρφωςθσ που, λόγω οικονομικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου, ιεραρχοφν ςε ιδιαίτερα υψθλό επίπεδο, τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Σελίδα 3

6 Κύρια Επιτεύγματα τοσ προγράμματος Forestcities 1) Δίκτυο Πόλεων Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 2 του προγράμματοσ, θ ΠΕΔΑ δθμιοφργθςε δίκτυο από 120 Καλλικρατικοφσ Διμουσ τουσ οποίουσ και τροφοδοτοφςε με χριςιμο υλικό κακόλθ τθ διάρκεια του ζργου, προςκαλοφςε ςτα εκπαιδευτικά ςεμινάρια του ζργου αλλά και ςε άλλεσ δράςθσ όπωσ τισ περιβαλλοντικζσ θμερίδεσ. Παράλλθλα τα μζλθ του δικτφου είχαν τθν ευκαρία να επικοινωνοφν μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ eforum ενϊ είχαν πρόςβαςθ ςε όλα τα παραδοτζα του ζργου μζςω τθσ πλατφόρμασ νωρίτερα από τουσ υπόλοιπουσ διμουσ. 2) Πανελλαδικι Ζρευνα για τθν αποτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του δικτφου πόλεων, το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ανζπτυξε πανελλαδικι ζρευνα αποςτζλλοντασ 2 ερωτθματολόγια προκειμζνου να μπορζςει να αποτιμιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των Διμων ςτθ πρόλθψθ των Δαςικϊν πυρκαγιϊν. Ο ςκοπόσ ιταν να διερευνθκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτουσ Διμουσ και ειδικότερα: πωσ λειτουργεί το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο ποιεσ διατάξεισ δεν βρίςκουν εφαρμογισ με ποια τεχνολογικι υποδομι γίνεται ο ςχεδιαςμόσ πωσ εφαρμόηεται ο ςχεδιαςμόσ ποια προβλιματα εντοπίηονται από τουσ υπαλλιλουσ που ςτελεχϊνουν τα Γραφεία Πολιτικισ Προςταςίασ Η πανελλαδικι αυτι ζρευνα διιρκθςε 1 χρόνο και ζλαβε απαντιςεισ από περιςςότερουσ από 134 Καλλικρατικοφσ Διμουσ λαμβάνοντασ ζνα ςταςτιςτικό δείγμα μεγαλφτερο από το 40% των Διμων τθσ Ελλάδασ και καλφπτοντασ πλθκυςμό περίπου το 50% του Ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Εικόνα 1: Χάρτθσ Κάλυψθσ Ερωτθματολογίων Σελίδα 4

7 Μερικά από τα αποτελζςματα απεικονίηονται παρακάτω. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα είναι διακζςιμεσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ζργου Εικόνα 2: Μερικά από τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων (Περιςςότερα ςτο 3) Eforum Για τθν καλφτερθ επικοινωνία των μελϊν του δικτφου αλλά και τθν ευκολότερθ ςυμπλιρωςθ και ανάλυςθ των ερθματολογίων, θ ομάδα ζργου δθμιοφργθςε μια διαδικτυακι πλατφόρμα. Η λειτουργία τθσ καταγράφεται ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα. Εικόνα 3: Σχεδιάγραμμα λειτουργίασ eforum Σελίδα 5

8 4) Ομάδα Ειδικϊν Η ομάδα των ειδικϊν ςυνεδρίαςε 3 φορζσ κατά τθ διάρκεια του ζργου. Στόχοσ των εργαςιϊν τθσ ομάδασ ιταν: Η ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν Η παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθ δθμιουργία των Τοπικϊν Σχεδίων Δράςθσ Η ςυμβολι ςτθ δθμιουργία του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ Εικόνα 4: Χάρτθσ μελϊν ομάδασ ειδικϊν 5) Ανάπτυξθ 26 μζτρων για τθν Πρόλθψθ των Δαςικϊν πυρκαγιϊν Εικόνα 5: Προτεινόμενα μζτρα για τθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν 6) Ανάπτυξθ προτφπων τοπικϊν ςχεδίων δράςθσ ςτουσ Διμουσ Ηλιοφπολθσ και Σερρϊν Σελίδα 6

9 Τα τοπικά ςχζδια δράςθσ τα οποία ενςωματϊνουν τθ λεπτομερζςτατθ καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντόσ αλλά και τθ ςφγχρονθ τεχνολογία των γεοπλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων GIS, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ Διμουσ να μποροφν να ζχουν ανά πάςα ςτιγμθ διακζςιμθ όλθ τθν πλθροφορία ενϊ μποροφν να αναννεϊνουν το ςχζδιο δράςθσ ετθςίωσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ και τισ λιγότερεσ ανκρωποθμζρεσ. Εικόνα 6: Συνκετικόσ χάρτθσ Κινδφνου για τθ δαςικι περιοχι του Διμου Ηλιοφπολθσ Σελίδα 7

10 Εικόνα 7: Συνκετικόσ χάρτθσ Κινδφνου για τθ δαςικι περιοχι του Διμου Σερρϊν 7) Υποςτιριξθ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ, Αναπτυξιακοφ Σφνδεςμου Δυτικισ Ακινασ και των Μαςτιχοχωρίων Χίου ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίων Δράςθσ Σελίδα 8

11 Εικόνα 8: Συνκετικόσ χάρτθσ ανάλυςθσ κινδφνου εκδιλωςθσ δαςικισ πυρκαγιάσ Διμου Αγ. Παραςκευισ Σελίδα 9

12 Εικόνα 9 Συνκετικόσ χάρτθσ ανάλυςθσ κινδφνου εκδιλωςθσ δαςικισ πυρκαγιάσ Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου Δυτικισ Ακινασ (ΑΣΔΑ) Σελίδα 10

13 Εικόνα 10: Ανάλυςθ κινδφνου εκδιλωςθσ δαςικισ πυρκαγιάσ Μαςτιχοχωρίων Χίου 8) Ανάπτυξθ Δυναμικισ Πλατφόρμασ αποτίμθςθσ κινδφνου εκδιλωςθσ Δαςικισ Πυρκαγιάσ (DFF-Risk) Ειδικά ςχεδιαςμζνθ πλατφόρμα DFF-Risk που αναπτφχκθκε από το Τμιμα Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν & Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Πολυτεχνείου Κριτθσ ζχει ςτόχο τθν καταγραφι ςε πραγματικό χρόνο όλων των ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ και τθ δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ με βακμοφσ επικυνδινότθτασ του δάςουσ. Επίςθσ θ εφαρμογι μπορεί να ενθμερϊνει τουσ χριςτεσ ςε περίπτωςθ κινδφνου εκδιλωςθσ τθσ δαςικισ πυρκαγιάσ κάνοντασ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και κινθτϊν τθλεφϊνων. Σελίδα 11

14 Εικόνα 11: Πρόγραμαα DFF-Risk 9) Εκπόνθςθ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για Διαβοφλευςθ με τθν κεντρικι Διοίκθςθ Στο πλαίςιο των ςυνεδριάςεων τθσ ομάδασ ειδικϊν, αναπτφχκθκε το εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν το οποίο και διανεμικθκε ςτθ κεντρικι κυβζρνθςθ, από το γραφείο του προκυπουργοφ και τθ βουλι των Ελλινων ζωσ και τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ των εμπλεκόμενων υπουργίων και υπθρεςιϊν για διαβοφλευςθ. Με αφορμι αυτό, ςτο τελικό ςυνζδριο του ζργου παρευρζκθκαν βουλευτζσ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου αλλά και εκπρόςωποι των υπουργείων για να μιλιςουν ςχετικά με το προτεινόμενο ςχζδιο δράςθσ. 10) Εκπαιδευτικό Υλικό Στο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, θ ομάδα ζργου ανζπτυξε ζναν «Οδθγό Πρόλθψθσ Δαςικϊν Πυρκαγιϊν» ο οποίοσ περιλαμβάνει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιοσ να αναπτφξει ζνα τοπικό ςχζδιο δράςθσ, να εγκαταςτιςει και λειτουργιςει το δυναμικό πλθροφοριακό ςφςτθμα αποτίμθςθσ του κινδφνου εκδιλωςθσ δαςικισ πυρκαγιάσ αλλά και οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ κζντρου. 11) Δράςεισ Διάδοςθσ Στον παρακάτω χάρτθ απεικονίηονται όλεσ οι δράςεισ διάδοςθσ που ζλαβαν χϊρα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου Forestcities. Σελίδα 12

15 Εικόνα 12: Χάρτθσ Δράςεων Διάδοςθσ 12) Ιςτοςελίδα του ζργου Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αλλά και πρόςβαςθ ςτα αρχεία και παραδοτζα του ζργου μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ Σελίδα 13

16 Εικόνα 13: Ιςτοςελίδα του ζργου Forestcities (www.forestcities.gr) Οικονομικά ουέλη τοσ προγράμματος Η απουςία ςχεδίων δράςθσ για τθν πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςυνδιαςμό με τθν μείωςθ του προςωπικοφ των Διμων, ζχει δθμιουργιςει τθν ανάγκθ για τθ δθμιουργία νζων «πράςινων» κζςεων εργαςίασ, μόνιμων ι προςωρινϊν, ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των προτφπων ςχεδίων δράςθσ. Για το λόγο αυτό και ςτο τεφχοσ με τίτλο LIFE creating green jobs and skills τθσ ετιςιασ ζκδοςθσ τθσ Ε.Ε., το ζργο Forestcities παρουςιάςτθκε ωσ θ ευκαιρία που ανοίγεται ςτουσ Διμουσ για τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Επιπρόςκετα, τα μζτρα που προτείνονται για τθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, ωσ επί το πλείςτον, είναι μζτρα με μικρό ι μθδενικό κόςτοσ. Το υλικό που προςφζρεται από το ζργο είναι εντελϊσ δωρεάν και διακζςιμο για τον οποιοδιποτε ενδιαφερόμενο. Σελίδα 14

17 Εικόνα 14: Ανταλλαγι και μετάδοςθ πλθροφοριϊν και δεξιοτιτων για τθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν Σσμπεράσματα Το ζργο Forestcities κατάφερε να αναλφςει με μεγάλθ λεπτομζρεια τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςχετικά με το επίπεδο πρόλθψθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτθν Ελλάδα. Μζςα από τθν ανάλυςθ ανζκυψε θ αδυναμία τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αλλά και τθσ Κεντρικισ Εξουςίασ να αναπτφξει ςφγχρονα ςχζδια δράςθσ κάντοντασ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Παράλλθλα, προζκυψε θ ανάγκθ για περαιτζρω και διαρκι εκπαίδευςθ των υπαλλιλων ςε κζματα πρόλθψθσ αλλά και ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. Η ςυμμετοχι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτισ δράςεισ του ζργου ανζδειξε το πόςο ςθμαντικι είναι θ ενεργι παρουςία, γνϊςθ και εργαςία των εκπροςϊπων τθσ, αλλά και τθν ιδαίτερθ βαρφτθτα του ρόλου τθσ πολιτικισ διοίκθςθσ τόςο ςε Τοπικό όςο και Εκνικό επίπεδο. Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί ότι πολφ ςθμαντικό ρόλο διαδρατίηει το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο το οποίο αν και ςχετικά παλιό, δεν ζχει εφαρμοςτεί ςτο 100% με αποτζλεςμα να παρουςιάηονται ςθμαντικά κενά ςτθν πρόλθψθ. ΓΙΑΣΙ Η ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΦΩΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΕ ΠΟΣΕ Σελίδα 15

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα