Ναύπλιο, Αρ. Πρωτ.: Φ2/4/Μ-Ε/4181

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναύπλιο, 27-4-2015. Αρ. Πρωτ.: Φ2/4/Μ-Ε/4181"

Transcript

1 Ναύπλιο, Αρ. Πρωτ.: Φ2/4/Μ-Ε/4181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Συντάγματος 1, Ναύπλιο ΠΡΟΣ : Π.Α. Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: M. Ξυπνητού Τηλ.: FAX: E- mail : ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Πρακτικού 1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στη νέα αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, επί υφιστάμενου κτηριακού κελύφους, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» Έχοντας υπόψιν: Α Π Ο Φ Α Σ Η A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 3. Του Π.Δ. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 4. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1/6

2 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την επιφύλαξη του σημ. 1 της υποπαραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α / ). 10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α / )«Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 11. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 13. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 14. Της υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Της Απόφασης με Α.Π. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 16. Το ΠΔ 635/ (ΦΕΚ 232/Α/ ) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του ΠΔ 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες. 17. Της Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ). 18. Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 19. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2/6

3 Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 20. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 21. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 22. Τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 23. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 24. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α141/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 25. Του Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 26. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 27. Το ΦΕΚ 2891/Β/ «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 28. Την με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 41006/36107/18081/ Υπουργική Απόφαση για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων 29. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 30. Την με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 41006/36107/18081/ Υπουργική Απόφαση για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων 31. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Γρ.Προϊστ./ΦVIβ/5107/ Εγκύκλιο με θέμα: «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης Έργων ΕΣΠΑ στο νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ». 32. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Γρ.Προιστ./ΦVIδ/61/ εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού «Ζητήματα ολοκλήρωσης εν εξελίξει υποέργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας» και την Ορθή Επανάληψη αυτής στις Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3/6

4 Β. την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ59/3455 / (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΓ-0ΔΜ ) απόφαση ένταξης της πράξης "Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Γ. την αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΜΕΕΠ/ ΤΔΑΜ/ Φ21-Δ/ /91552/8121/2215/ (ΑΔΑ ΒΛ9ΣΓ-6ΚΦ) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Δ ΕΠΚΑ, προϋπολογισμού υποέργου ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ) με χρηματοδότηση από τον κωδικό με αριθμό 2013ΣΕ της ΣΑΕ 0148 στον Άξονα Προτεραιότητας "03 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Δ. την υπ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ59/5695/ (ΑΔΑ: 6ΟΠ8Γ-ΦΘ4 ) 1 η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Ε. Την υπ αριθ. πρωτ. Φ15/203οικ/ (ΑΔΑ: 6Υ7ΡΓ-ΗΨ5) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών. ΣΤ. την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/45183/4719/1160/ έγκριση των μελετών του έργου από τη ΔΜΕΕΜΠΚ του ΥΠΠΟΠΑΙΘ. Ζ. την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» με κωδικό πράξης 2013ΣΕ της ΣΑΕ 0148 και το υπ αριθμ. Φ1/10/Μ-Ε/1636/ αίτημα δέσμευσης πίστωσης για το έργο. Η. την υπ. αρ. Φ1/10/Μ-Ε/1592/ απόφαση της ΕΦΑΑΡΓ για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ 7ΕΠΥ465ΦΘ3-9ΦΧ). Θ. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ/10/Μ-Ε/1637οικ. τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΑΔΕ465ΦΘΕ-694). Ι. Το με αρ.πρωτ. 4181/ Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνουμε την κατακύρωση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των συνημμένων δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στη νέα αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, επί υφιστάμενου κτηριακού κελύφους, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4/6

5 2. Εγκρίνουμε τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, και για τους λόγους που αναλύονται στο συνημμένο πρακτικό, των κάτωθι συμμετεχόντων: ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμό ηλεκτρονική προσφοράς 6165, ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς Εγκρίνουμε την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, και για τους λόγους που αναλύονται στο συνημμένο πρακτικό, των κάτωθι συμμετεχόντων: Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 6305, ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 5843, Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 5631, ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η διενέργεια της 2 ης φάσης του διαγωνισμού (αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών) θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Συνημμένα: Το υπ αριθμ. 4181/ Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών. Εσωτερική διανομή 1. Ομάδα επίβλεψης έργου 2. Υπόλογος έργου 3. Φάκελος Έργου Η Διευθύντρια της Εφορείας Άλκηστις Παπαδημητρίου Αρχαιολόγος με βαθμό Β Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5/6

6 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 1. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, Λάρισα, 4 ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας Τρικάλων, ΤΚ_41500, ΤΘ_3066, τηλ , φαξ , ΑΦΜ_ , ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2. Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, Τρίκαλα, Κανάρη 19, τηλ , φαξ , ΑΦΜ_Κ.Α.Θεοδώρου_ _ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΦΜ_Ο.Α.Μουστακίδης_ _ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3. ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Αγ.Δημήτριος, Μελίνας Μερκούρη 84, τηλ , φαξ , ΑΦΜ_ , ΔΟΥ_Αγ.Δημητρίου 4. ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, Ηλιούπολη Αττικής, Ιπποκράτους 29 Α, ΤΚ_16346, τηλ , ΑΦΜ_ , ΔΟΥ Ηλιούπολης 5. Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, Τεχνική Εταιρεία, Άργος, Άνδρου 4, ΤΚ_21200, τηλ , φαξ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Άργους 6. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Δημ.Γληνού 18, ΤΚ_54249, τηλ , φαξ , ΑΦΜ_ , ΔΥΟ_ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 7. ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - Ειδική Υπηρεσία - ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Μονάδες Β, Γ, Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα, τηλ , φαξ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6/6

7 Προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας Υπόψη κ.α.παπαδημητρίου, Δ/ντριας ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ.πρωτ.φ/10/μ- Ε/1637οικ./ (ΑΔΑ ΨΑΔΕ465ΦΘ3-694) για την Ανάθεση Εκτέλεσης Οικοδομικών εργασιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στη Νέα Αποθήκη Αρχαιολογικών Ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, επί υφιστάμενου κτηριακού κελύφους στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Στις 27/3/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε στο Ναύπλιο, στα Γραφεία της Ε.Φ.Α. Αργολίδας, η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Φ15/203οικ./ Απόφαση της ΕΦΑ Αργολίδας, αποτελούμενη από τους: 1. Παππή Ευαγγελία,, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, 2. Ξυπνητού Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 3. Γεωργοπούλου Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ με βαθμό Ε, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Αντικείμενο της συνεδρίασης της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και η αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΕΦΑ Αργολίδας. Συγκεκριμένα την ηλεκτρονική αποσφράγιση τέλεσαν οι κ.κ. Ξυπνητού Μαρία και Παππή Ευαγγελία, μέλη της ως άνω ορισθείσας Επιτροπής Διενέργειας ΠΜΔ. Αποσφραγίστηκαν, ηλεκτρονικά, οι υποφάκελοι των κάτωθι συμμετεχόντων. 1. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 6206 Κατόπιν ανοίχτηκαν οι φάκελοι που είχαν προσκομιστεί στην ΕΦΑ Αργολίδας, και αφορούσαν στην υποβολή των δικαιολογητικών και στοιχείων που επισυνάπτονταν μεν ηλεκτρονικά, αλλά δεδομένου ότι δεν είχαν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 1/7

8 προσφέροντα και συνεπώς δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του, έπρεπε να υποβληθούν και ταχυδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 και 9 της Διακήρυξης, σε αποκλειστική προθεσμία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Είχαν κατατεθεί, εμπρόθεσμα, οι κάτωθι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, αριθμός πρωτ. 2969/ Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, αριθμός πρωτ. 2971/ ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αριθμός πρωτ. 2970/ ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, αριθμός πρωτ. 3131/ Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, αριθμός πρωτ. 3088/ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, αριθμός πρωτ. 2957/ Στις κλειστές συνεδριάσεις που διεξήχθησαν στη συνέχεια, από έως και , η Επιτροπή Διενέργειας προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκειά τους. Με σκοπό την αποσαφήνιση στοιχείων που υποβλήθηκαν από δύο (2) εκ των προσφερόντων, η Επιτροπή αιτήθηκε, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινιστικών στοιχείων ως κάτωθι: α. από την «Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ» ζητήθηκε να δηλωθεί το ακριβές ποσό του μέσου ή συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά τα πέντε προηγούμενα έτη, το οποίο προέκυπτε μεν αθροιστικά από τις συνημμένες υποβληθείσες ετήσιες φορολογικές δηλώσεις, αλλά κρίθηκε από την Επιτροπή ότι έπρεπε να δηλωθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα μέσω υπεύθυνης δήλωσης, υπογεγραμμένης ψηφιακά, όπου θα δηλώνεται η αντιστοιχία του οικονομικού αντικειμένου με επιχείρηση που λειτουργεί ή ασκεί δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. β. από την εταιρεία «Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» ζητήθηκε να συσχετιστεί η κατατεθειμένη υπεύθυνη δήλωσή περί κάλυψης της απαίτησης για επαγγελματική και τεχνική ικανότητα, με επισυναπτόμενο πίνακα σχετικών έργων άμεσα συνδεδεμένο με αποδεικτικά στοιχεία της ομαλής αποπεράτωσης ή και συνέχισης αυτών. Αυτό ζητήθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη η υπεύθυνη δήλωσή του περί χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος από εταιρείες (Ε5) που επισυνάπτει, η υπεύθυνη δήλωση του περί ύπαρξης εργοληπτικού πτυχίου, το οποίο μέσω αναζήτησης στο (Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας) με τον αριθμό του πτυχίου του, βρέθηκε ότι ανήκει στην 1 η τάξη κατηγορίας πτυχίου και μπορεί να αναλαμβάνει έργα: οικοδομικά, 2/7

9 οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, κατηγορίες που αναγράφονται και στον σκοπό σύστασης της εταιρείας του. Τα στοιχεία αυτά προσκόμισαν οι συμμετέχοντες εντός του χρονικού ορίου που τους είχε ζητηθεί, ήτοι τη Δευτέρα Κατόπιν, η Επιτροπή αξιολόγησε όλες τις κατατεθείσες τεχνικές προσφορές και τα συνημμένα δικαιολογητικά και των έξι (6) συμμετεχόντων. 1. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 6165 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ, και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. Όπως φαίνεται από την εγγραφή της στο οικείο Επιμελητήριο και τα προσκομιζόμενα εκτελεσθέντα έργα της, πρόκειται για κατασκευάστρια εταιρεία μεταλλικών έργων και κατασκευών, δημόσιων και ιδιωτικών, και αυτά παρουσιάζει και η ίδια ως συναφή έργα. Στο καταστατικό, αναφέρεται ότι στη δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνονται: «η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευών και προϊόντων μεταλλικών, ανοξείδωτων, η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και πάσης φύσεως τεχνικών έργων, υδραυλικών έργων, η ανάθεση εργασιών εργολαβίας και υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης όλων των ανωτέρω μεμονωμένα ή στο σύνολό τους». Το σύνολο των μεταλλικών κατασκευών του προκηρυσσόμενου έργου αντιστοιχεί περίπου στο 40% του συνόλου του. Δεδομένου ότι αφενός έχει ζητηθεί, ως αναγκαία ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η τεκμηριωμένη συναφής δραστηριότητα, ήτοι σε δημόσια κτηριακά ή γενικότερα κατασκευαστικά έργα, κατά τα τελευταία πέντε έτη, και αφετέρου δεν δηλώνεται η πρόθεση σύμπραξής της με άλλη εταιρεία που να καλύπτει την εμπειρία στις υπόλοιπες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ δεν παρέχει τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (πλην της αναγραφής τους στο καταστατικό της εταιρείας) και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 2. Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 6305 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή 3/7

10 του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ- και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. Η διευκρίνιση που προσκομίστηκε, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω mail, σχετικά με τον ολικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κρίθηκε ότι πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της διακήρυξης. Υποβλήθηκε ως συνημμένο, εκτός από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου, το απόσπασμα της διακήρυξης που αφορά στα ανωτέρω με το ΑΔΑ του εγγράφου, στο οποίο έχει προστεθεί η ψηφιακή υπογραφή των προσφερόντων. Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής του προσφέροντα σε δημόσιο έγγραφο, το οποίο φέρει την υπογραφή του προϊσταμένου υπηρεσίας του Υπουργείου, αποτελεί παράτυπη διαδικασία, οπότε και δεν αξιολογείται ως συνημμένο στοιχείο (για το θέμα προηγήθηκε διευκρίνιση από τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διακυβέρνησης). Δεδομένου λοιπόν ότι, αφενός το έγγραφο αυτό δεν αποτελούσε απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής και αφετέρου όλα τα υπόλοιπα υποβληθέντα στοιχεία συμφωνούν πλήρως με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 3. ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 5843 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ- και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. Υποβλήθηκε ως συνημμένο, εκτός από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του έργου, το σύνολο αυτής, όπως είχε ενσωματωθεί στη διακήρυξη. Σε αυτήν έχει παραμείνει η αρχικώς προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου, όπως αυτό έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Δελτίο του, χωρίς να γίνεται μνεία ούτε να υπονοείται η τιμή της προσφοράς του εν λόγω συμμετέχοντα. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας έκρινε ότι αυτό δεν αντικρούει στον όρο της διακήρυξης: η αναγραφή τιμής στο φάκελο τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου. Η εταιρεία καλύπτει απόλυτα την χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την εμπειρία σε κατηγορία έργων που ζητά η διακήρυξη. Το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για ύπαρξη εμπειρίας την τελευταία πενταετία αποσκοπεί στην απόδειξη σχετικής δραστηριότητας και πρόσφατης επαγγελματικής ενασχόλησης σε ανάλογα κατασκευαστικά έργα, ώστε να 4/7

11 ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως εκ τούτου και δεδομένου του κύκλου εργασιών του σε ανάλογα έργα από την ημερομηνία έναρξης της εταιρείας του (Οκτώβριος 2010) και έως σήμερα η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 4. ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 6325 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ- και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους, πλην των στοιχείων που συνοδεύουν τον κατάλογο των συναφών έργων που προσκόμισε ο συμμετέχοντας. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. Όπως προέκυψε από την έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων ο επιτηδευματίας ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ έχει ως δραστηριότητα εργασίες μηχανικών και μεταλλικές κατασκευές. Επιπροσθέτως από τον κατάλογο και τις πιστοποιήσεις των έργων, που παρουσιάζει ως συναφή, είναι σαφές ότι πρόκειται για έργα τα οποία υπόκεινται στις δραστηριότητες, τις οποίες νομιμοποιείται να αναλαμβάνει, ήτοι μεταλλικές κατασκευές. Δεδομένου ότι αφενός έχει ζητηθεί, ως αναγκαία ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η τεκμηριωμένη συναφής δραστηριότητα, ήτοι σε δημόσια κτηριακά ή γενικότερα κατασκευαστικά έργα, κατά τα τελευταία πέντε έτη, και αφετέρου δεν δηλώνεται η πρόθεση σύμπραξής του με άλλη εταιρεία που να καλύπτει την εμπειρία στις υπόλοιπες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η εταιρεία ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ δεν παρέχει τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 5. Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 5631 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ- και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους. Υποβλήθηκε επίσης μέσω ταχυδρομείου σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο η οικονομική προσφορά της εταιρείας, η οποία δεν αποσφραγίστηκε, ούτε υπογράφηκε, δεδομένου ότι αποτελεί μεταγενέστερη φάση του διαγωνισμού και κυρίως δεν ήταν προαπαιτούμενο στοιχείο. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. 5/7

12 Η εταιρεία κατά την υποβολή της προσφοράς της σημείωσε όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά στοιχεία της ως «εμπιστευτικά», με συνέπεια κανένας από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (λόγω δόμησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) να μη μπορεί να δει ηλεκτρονικά κανένα από αυτά, καθώς και ούτε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του ΠΔ 118/ (ΦΕΚ 150Α), «ο φορέας πρέπει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές», η Επιτροπή Διενέργειας έκρινε ότι δεν έχει τη νομική κάλυψη να άρει την εμπιστευτικότητα της προσφοράς. Όπως προκύπτει από το καταστατικό της Εταιρείας, τη βεβαίωση ΜΕΕΠ και τα συνημμένα στοιχεία που πιστοποιούν την εκτέλεση δημόσιων κτιριακών έργων, η εταιρεία καλύπτει τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Συνεπώς η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η εταιρεία Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 6. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 6206 Καταρχήν ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε η πληρότητα των νομιμοποιητικών εγγράφων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν ελέγχθηκαν όλα τα προσκομισθέντα μέσω ταχυδρομείου έγγραφα, που δεν έφεραν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα πλην των ΦΕΚ, και βρέθηκαν ταυτόσημα τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον αριθμό τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, βάσει των αρ.8, 9 και 11 της προκήρυξης και έγιναν οι κάτωθι παρατηρήσεις. Όπως προκύπτει από όλα τα υποβληθέντα στοιχεία η εταιρεία καλύπτει απόλυτα την χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την εμπειρία τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στην κατηγορία έργων που ζητά η διακήρυξη. Συνεπώς η Επιτροπή Διενέργειας κρίνει ότι η εταιρεία ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αφού διαπίστωσε την πλήρη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας εισηγείται τα κάτωθι: Α. Τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, και για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω, των κάτωθι συμμετεχόντων: 1. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ και ΣΙΑ ΟΕ, με αριθμό ηλεκτρονική προσφοράς 6165, 2. ΚΙΟΥΛΟΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς /7

13 Β. Την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, και για τους λόγους που αναλύθηκαν ανωτέρω, των κάτωθι συμμετεχόντων: 1. Κ/ΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 6305, 2. ΘΕΣΠΙΕΥΣ Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 5843, 3. Π.ΜΠΙΣΚΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς Η Επιτροπή Παππή Ευαγγελία Ξυπνητού Μαρία Γεωργοπούλου Παναγιώτα 7/7

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πρίγκηπος Γεωργίου 47 & Νίκωνος, Άγιος Νικόλαος Ταχ.Κώδικας: 72100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698369 2015-04-08

15PROC002698369 2015-04-08 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ AXAΪΑ Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 45112360-6 "Τπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών"

CPV: 45112360-6 Τπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ AXAΪΑ Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 18:26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/49643/27506/1553

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.25 11:18:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΗ6465ΦΘ3-ΟΨ0 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΧAΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Ταχ. /νςθ : Αρετισ Νιώτθ & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα