ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο."

Transcript

1 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Β ΤΝΔΓΡΗΑΖ Σ Σξίηε 6 επηεκβξίνπ 2011 Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα ζπλήιζε ζηελ Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε Οινκέιεηα, γηα λα ζπλεδξηάζεη ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Β Αληηπξνέδξνπ απηήο θπξίαο ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Παξαθαιείηαη ν θχξηνο Γξακκαηέαο λα αλαθνηλψζεη ηηο αλαθνξέο πξνο ην ψκα. (Αλαθνηλψλνληαη πξνο ην ψκα απφ ηνλ θ. Ζιία Καξαλίθα, Βνπιεπηή Δπξπηαλίαο, ηα αθφινπζα: Ο Βνπιεπηήο Πέιιαο θ. Βαζίιεηνο Γηνπκαηδίδεο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΗΔΚ Σεηξεζίαο ζηε Θεζζαινλίθε, γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθφηεηαο ρεηξηζηψλ, ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ο Βνπιεπηήο Τπνινίπνπ Αηηηθήο θ. Γεψξγηνο Βιάρνο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ππνβάζκηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

2 2 / Ζ Βνπιεπηήο Δπβνίαο θπξία Οπξαλία Παπαλδξένπ Παπαδάθε θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Παλειιήληα Έλσζε Γεκφζηαο Τγείαο αηηείηαη ηε ζπλέρηζε ηνπ θιάδνπ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. Οη Βνπιεπηέο Β Αζελψλ θ. Φψηηνο Φαλνχξηνο Κνπβέιεο, Β Αζελψλ θ. Γξεγφξηνο Φαξηαλφο, Τπνινίπνπ Αηηηθήο θ. Αζαλάζηνο Λεβέληεο θαη Αραΐαο θ. Νηθφιανο Σζνχθαιεο θαηέζεζαλ αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Δζεινληηθφο Οξγαληζκφο γηα ην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ «ECOCITY» αηηείηαη λα δηαηεξεζεί ην θαζεζηψο απαγφξεπζεο ηεο πεηξειαηνθίλεζεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ο Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. Νηθφιανο Νηθνιφπνπινο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο παξαζέηεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην λέν θαζεζηψο κεηεγγξαθψλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη δεηεί ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ζέζπηζε ηεο βάζεο ηνπ δέθα.) Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

3 3 / ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εηζεξρφκαζηε ζηε ζπδήηεζε ησλ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Αλαθνξέο εξσηήζεηο πξψηνπ θχθινπ Πξψηε είλαη ε κε αξηζκφ 19997/ εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θ. Ζιία Καξαλίθα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε δηαθνκηδή αζζελψλ ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία. ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ Ννκνχ Δπξπηαλίαο θ. Ζιία Καξαλίθα ζα απαληήζεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. Οξίζηε, θχξηε Καξαλίθα, έρεηε δπν ιεπηά, γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ εξψηεζή ζαο. ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Καη αξράο, ζέισ λα εθθξάζσ ηα ζεξκά κνπ ζπιιππεηήξηα γηα ην ρακφ ηνπ Γεψξγηνπ Αιέμαλδξνπ Μαγθάθε, ελφο ιφγηνπ πνιηηηθνχ θαη αγσληζηή ηεο δεκνθξαηίαο, ελφο αλζξψπνπ ηνπ πλεχκαηνο. Ζ δεκνθξαηηθή παξάηαμε ηειεπηαία φιν θαη ράλεη ζηειέρε, ηα νπνία ηίκεζαλ ην ρψξν. Κχξηε Τπνπξγέ, εθπξνζσπψ έλαλ πιήξσο νξεηλφ Ννκφ. Γελ ππάξρεη νχηε ζπηζακή εδάθνπο πνπ λα ζεσξείηαη θάκπνο! Καη βέβαηα, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ν βαξχο ρεηκψλαο πάξα πνιιέο θνξέο, ζπλδπαδφκελα κε ην θαθφ νδηθφ δίθηπν πνπ έρνπκε, ζπληειεί ζε αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ φρη κφλν ηξνραία- ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Πνιιά απ απηά είλαη πάξα πνιχ βαξηά. πρλά ν ηνπηθφο Σχπνο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηελ πηψζε απφ ραξάδξα απηνθηλήηνπ επηζθεπηψλ ηεο Δπξπηαλίαο ή ζε γπλαίθα, ε νπνία έπεζε απφ βξάρν. πσο θαηαιαβαίλεηε, αλ απηφ ζπλδπαζηεί κε ηα εγθεθαιηθά θαη κε ηα εκθξάγκαηα θαη γεληθφηεξα ηα θαξδηνινγηθά ζε έλα Ννκφ πνπ θζίλεη απφ πιεπξάο λενιαίαο άξα, κε Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

4 4 / απμεκέλν πνζνζηφ αλζξψπσλ κέζεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο- ε δηαθνκηδή είλαη ην πξψηηζην. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δηαθνκηδή ζψδεη δσέο. Έλαο γηαηξφο ζηνλ ηφπν κνπ κε έλα αθνπζηηθφ θαη κε έλα πηεζφκεηξν πξνζθέξεη πνιχ ιηγφηεξα απ φ,ηη ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη έλα αζζελνθφξν γηα ηαρχηαηε δηαθνκηδή. ηνλ ηφπν κνπ ηηο απνζηάζεηο δελ ηηο κεηξάκε κε ηα ρηιηφκεηξα, ηηο κεηξάκε κε ηελ ψξα. Γηα ηα ελελήληα ρηιηφκεηξα ζηνλ θάκπν κπνξεί ν αζζελήο λα βξεζεί ζε ηξία ηέηαξηα ζε παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. ηνλ ηφπν κνπ, φκσο, γηα λα θζάζεη έλα αζζελνθφξν ζηα Άγξαθα, ζην Σξνβάην ή ζηα Βξαγγηαλά, πνπ είλαη ζηε Βφξεην Δπξπηαλία ή γηα λα θζάζεη ζηα Κέδξα, ζην Νέν Αξγχξη, ζηε Γαθλνχια, πνπ είλαη ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία ζέιεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο. Αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ επηζηξνθή, έμη ψξεο, γηα λα δηαθνκίζεηο αζζελή απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Δπξπηαλίαο, φζν δειαδή δελ θάλεη ην αζζελνθφξν λα θζάζεη απφ Θεζζαινλίθε Αζήλα. Να γηαηί αθξηβψο εξσηάηαη ν Τπνπξγφο θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ έλα παξάξηεκα ην ΔΚΑΒ ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηνπιάρηζηνλ ε παξαρψξεζε δχν αζζελνθφξσλ πνπ λα εδξεχνπλ, φκσο, ζηελ Κνηλφηεηα Αγξάθσλ θαη ζηελ Κνηλφηεηα Ραπηνπνχινπ, πνπ είλαη νη απνκαθξπζκέλεο κεγάιεο θνηλφηεηεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληνκεχεηαη θαηά ην ήκηζπ ε δηαθνκηδή ελφο αζζελνχο. Καηά ζπλέπεηα, εκείο ζα ζαο ήκαζηαλ ππφρξενη, αλ απηφ ην δείηε κε ζεηηθφ κάηη θαη δψζεηε ιχζε. Απηφ, φκσο, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εθάζηνηε Γεκάξρνπ λα δίλεη εληνιή ζε έλαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο πνπ έρνπλ εθεί κε κηθξή ή κε ηαρχξξπζκε εθπαίδεπζε θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΔΚΑΒ λα δηαθνκίδνπλ ηνλ αζζελή ζην θεληξηθφηεξν λνζνθνκείν, πνπ είλαη ην Ννζνθνκείν Καξπελεζίνπ. αο επραξηζηψ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

5 5 / ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή θχξην Ζιία Καξαλίθα. Παξαθαιείηαη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο λα δψζεη ηελ απάληεζε. ΥΡΗΣΟ ΑΗΔΟΝΗ (Τφσποσργός Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δπραξηζηώ, θπξία Πξόεδξε. Κύξηε ζπλάδειθε, θαη εζείο, όπσο θαη εγώ, θαηαγόκαζηε από δύν πεξηνρέο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα νξεηλέο. Η δηθή ζαο, βέβαηα, έρεη κηα εμαηξεηηθή ηδηαηηεξόηεηα, κηα θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο απνηειεί νξεηλόο όγθνο. Δίλαη, ινηπόλ, κηα πάξα πνιύ όκνξθε πεξηνρή, αιιά μερσξίδεη από ηα πάξα πνιύ κεγάια πξνβιήκαηα πνπ έρεη, κηα θαη ππάξρνπλ δπζπξόζηηα κέξε θαη είλαη, δπζηπρώο, πάξα πνιύ δύζθνιν λα κπνξείο πξαγκαηηθά λα δώζεηο απηό ην νπνίν ρξεηάδεηαη θάζε πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηεο παξνρήο πγείαο, θαη λα κελ έρεηο πξνβιήκαηα. Πξηλ από ιίγν, ινηπόλ, πεξηγξάςαηε κε ηνλ πιένλ παξαζηαηηθό ηξόπν ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ζαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα κηαο άκεζεο επέκβαζεο θαη απηήο ηεο εηδηθήο παξνρήο, γηα λα κπνξεί πξαγκαηηθά ην Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο λα αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, όηαλ θαη εθόζνλ ρξεηάδεηαη κηα άκεζε επέκβαζε νπνηνζδήπνηε αζζελήο. Σε ζρέζε κε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη, εθείλν ην νπνίν γλσξίδεηε πάξα πνιύ θαιά θαη εζείο είλαη όηη απηή ηε ζηηγκή εθείλν ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο είλαη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Καξπελεζίνπ, όπσο θαη ην Κέληξν Υγείαο ηεο Γπηηθήο Φξαγθίζηαο. Παξέρεηαη, επίζεο, ζπλδξνκή από αζζελνθόξα νρήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

6 6 / Καξπελεζίνπ. Απηά κέρξη ηώξα ηνπιάρηζηνλ, αληαπνθξίλνληαη ζην κέξνο πνπ κπνξνύλ θπζηθά, ρσξίο λα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ απηέο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ εζείο πξηλ από ιίγν ζέζαηε. Απηό πνπ απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρεη ζε εμέιημε είλαη όηη έρεη εγθξηζεί από ην Υπνπξγείν Υγείαο ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ ηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη αθνξά ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, κε ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ησλ αζζελνθόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ δέθα ηνλ αξηζκό- θαη θπζηθά κέζα ζε απηό ην πιαίζην αληηιακβάλεζηε όηη δελ κπνξεί από ηελ πνιηηηθή καο βνύιεζε, αιιά θαη ζθέςε, λα απνπζηάζεη κηα πνιηηηθή επηινγή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ησλ αζζελνθόξσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη ηδηαίηεξν πξόβιεκα. Σε ό,ηη αθνξά ηελ θίλεζε ησλ αζζελνθόξσλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη ην δεύηεξν ζέκα πνπ βάδεηε κεη επηηάζεσο- θαη θαη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε νδήγεζε απηνθηλήησλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηθέξεηαο, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ΟΤΑ από ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε θαηά πεξίπησζε άδεηα νδήγεζεο. (FT) (1NP) Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κε πξνζθφκηζε θπζηθά ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη, ινηπφλ, δελ είκαζηε αληίζεηνη ζηε δηαδηθαζία απηή, κηα θη απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα αληηκεησπίδνπκε ηέηνηα ζέκαηα. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

7 7 / Δίλαη αιήζεηα φηη βάδνληαο απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ εζάο ζήκεξα ζαο αθνξά σο πεξηνρή, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζην ζχλνιν κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ην πψο πξαγκαηηθά αλαβαζκίδνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ εθεί ππάξρνπλ μερσξηζηά πξνβιήκαηα λα κπνξέζνπκε κέζα απφ πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζην κέιινλ λα αληηκεησπίζνπκε θη απηήο ηεο κνξθήο ηα πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε πνιίηε λα κελ ληψζεη φηη βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην θαη λα ληψζεη πξαγκαηηθά φηη ππάξρεη κηα πνιηηεία ε νπνία ηνλ ζέβεηαη θαη ελδηαθέξεηαη γη απηφλ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνλ θ. Υξήζην Αεδφλε. Παξαθαιψ ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Ζιία Καξαλίθα λα ππνζηεξίμεη θαη πάιη ηελ εξψηεζή ηνπ. ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Κχξηε Τπνπξγέ, ζα ήκνπλ ν ηειεπηαίνο πνπ ζα κπνξνχζα λα θαηεγνξήζσ βέβαηα ην πξνζσπηθφ ΔΚΑΒ Δπξπηαλίαο, αιιά θαη φιν ην πγεηνλνκηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ ηφπν κνπ. λησο, κε απηνζπζία εξγάδνληαη ζην Ννζνθνκείν, ζην Κέληξν Τγείαο, αιιά θαη ζηα αγξνηηθά ηαηξεία θαη ζην Πνιπδχλακν. Δθείλν φκσο, πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ είλαη φηη παξά ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ αξγία θαη ζρφιε, θαλείο δελ είπε φηη είκαη εθηφο ππεξεζίαο ή έρσ ξεπφ θαη φηαλ θιεζεί, ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ- ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ Δπξπηαλίαο απφ δεθαέμη άηνκα πνπ ήηαλ, έκεηλαλ δέθα. ζν θαη λα ζέινπλ, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ εθεκεξίεο, αιιά θαη δηαδξνκέο. Δίλαη αθξηβψο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ έθαλα απηή ηελ επίθαηξε εξψηεζε ζήκεξα, γηαηί ελ φςεη θαη ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηα Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

8 8 / ζέκαηα πγείαο θαηαλνψληαο βέβαηα ην βαζχηεξν πξφβιεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο- πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε θάιιηζηα πξψηνλ, λα εληζρπζεί κε ηηο κεηαηάμεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ ΔΘΔΛ. Τπάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία ζέινπλ λα πάλε ζηνλ ηφπν κνπ θαη είλαη θαηξφο πηα λα κπνξέζνπκε λα ην θξνληίζνπκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ βάδνπκε πνιχ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε ησλ ζπκπνιηηψλ καο εμ αλάγθεο, ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο δηεπθνιχλνπκε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηζπκία, γηαηί ππάξρνπλ ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φλησο πάξα πνιιά. Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ππάξρνπλ ηα αγξνηηθά ηαηξεία. ήκεξα ζην Γήκν Αγξάθσλ ππάξρνπλ ηξία θελά. Ξέξσ φηη ζαο πεξηνξίδεη ν λφκνο. Γελ κπνξεί λα πιεξψζεηε γηαηξφ, γηαηί γηα έλα ηξίκελν είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ νη γηαηξνί εθπαίδεπζε ζην λνζνθνκείν. Γπζηπρψο φκσο, νη ζπκπαηξηψηεο κνπ δελ έρνπλ θαλέλα ζπκβφιαην φηη δελ ζα αξξσζηήζνπλ απηφ ην ηξίκελν. Καηά ζπλέπεηα, ζέισ λα βξείηε έλαλ ηξφπν πνπ λα θαιχπηεηαη απηφ ην λνκηθφ θελφ θαη λα ππάξρνπλ γηαηξνί γηαηί, φπσο θαη λα ην θάλνπκε ζαο ην είπα θαη λσξίηεξα- ε ηαρεία δηαθνκηδή έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα εκάο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζψλεη θαη θαιά δηαζψζηεο, αιιά ζα κπνξνχζαλ αθξηβψο απηνί νη νδεγνί αζζελνθφξνπ, πάληα ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΔΚΑΒ, λα εθπαηδεπηνχλ ζε έλα ηαρχξπζκν πξφγξακκα δχν-ηξηψλ εβδνκάδσλ γηα πξψηεο βνήζεηεο. Παξάιιεια ζε έλα βαξχ πεξηζηαηηθφ ππάξρεη ν αγξνηηθφο ηαηξφο, ν νπνίνο πάληα ην ζπλνδεχεη. Να γηαηί αθξηβψο επηκέλσ ζην λα παξακέλνπλ ηα αζζελνθφξα ζηηο δχν απηέο απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο, γηαηί ήδε ρηίδνληαη θαηλνχξηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ήδε ππάξρεη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο. Αιιά αλάπηπμε ρσξίο πξνζθνξά ηνπιάρηζηνλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δελ είλαη εχθνιε. Καηά ζπλέπεηα, απηά πξέπεη λα πάλε καδί. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

9 9 / Θα ζαο ήκαζηαλ επγλψκνλεο αλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα καο βνεζνχζαηε, γηαηί ζηα ηφζα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ε πεξηνρή καο, θαιφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα-έλα λα πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ιχζε. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζεηηθή ζαο ζέζε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Καξαλίθα. Ο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Αεδφλεο έρεη ην ιφγν. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε ζπλάδειθε, λαη είλαη αιήζεηα φηη απηή ηε ζηηγκή, ηδηαίηεξα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαηαβάιιεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο. Καη είλαη αιήζεηα γηαηί δπζηπρψο, ν θαηακεξηζκφο ν νπνίνο ππήξρε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είρε γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, φπνπ απηή ηε ζηηγκή ε αληηζηνηρία ε νπνία ππάξρεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κία αληηζηνηρία ε νπνία καο εκθαλίδεη θη εθεί αζζελείο. ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ην δηθφ ζαο ηψξα, απηφ ην νπνίν πεξηγξάςαηε πξηλ απφ ιίγν γηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα πσ φηη λαη απηή ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πθίζηαηαη. Μάιηζηα ζην Κέληξν Τγείαο ηεο πεξηνρήο ζαο, ζπγθεθξηκέλα ηεο Γπηηθήο Φξαγθίζθαο, εθείλν ην νπνίν βιέπνπκε είλαη φηη ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή κία απνρψξεζε απφ ζπληαμηνδφηεζε, φπσο επίζεο θαη ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ιήγεη θαη ε ηδησηηθή ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηελ νπνία έρεη έλαο άιινο εξγαδφκελνο. Αληηιακβάλεζηε, ινηπφλ, φηη κε ηηο ζπλζήθεο απηέο ηηο νπνίεο ζήκεξα βηψλεη ε ρψξα καο, αλ θαη εθφζνλ δελ είρακε πξνρσξήζεη ζε κία γελλαία κεηαξξπζκηζηηθή αιιαγή πνπ είρε λα θάλεη κε ηηο ζπλελψζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ, απηά ηα πξνβιήκαηα πηζαλά λα ηα βξίζθακε κπξνζηά καο. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

10 10 / Σψξα, ινηπφλ, απηή ε κεγάιε ηνκή νπζηαζηηθά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εληαία δηνίθεζε λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα, δειαδή, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θαη κε εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. Ζ απάληεζε ζην πξφβιεκα ζήκεξα είλαη φηη νπζηαζηηθά ε δηαδηθαζία φισλ απηψλ ησλ ζπλελψζεσλ ησλ δπλάκεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, βνεζάεη πάξα πνιχ απηέο ηηο κηθξέο κνλάδεο πγείαο, ζηηο κηθξέο πεξηνρέο. Οπζηαζηηθά, εθείλν ην νπνίν απνηππψλεηαη ζην πξφζθαην παξειζφλ είλαη φηη εθεί κέζα ππήξραλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο. Βάιαηε έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν καο απαζρνιεί. Οη ζπλερείο ζπζθέςεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε κηα θαη κπξνζηά καο έρνπκε έλα λνκνζρέδην πνπ αθνξά ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη έρεη λα θάλεη κε κηα ζεηξά αιιαγέο κέζα ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο- έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπεξάζνπκε ηα φπνηα εκπφδηα ζήκεξα ππάξρνπλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηα ηαηξηθά θελά ή ηα λνζειεπηηθά, εθεί πνπ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά κεγάιεο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ή ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο ή ζε εηδηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ απηή ηελ μερσξηζηή ηδηνκνξθία. Ναη, απηφ καο απαζρνιεί έληνλα. Πξνζπαζνχκε, ινηπφλ, εθεί λα δψζνπκε κία απάληεζε θαη ιχζε, γηα λα κπνξέζνπκε νπζηαζηηθά κέζα απ απηή ηελ εμέιημε λα ζεξαπεχζνπκε αδπλακίεο νη νπνίεο ζήκεξα νπζηαζηηθά δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν έρεη κία ηεξάζηηα ππεξζπγθέληξσζε κέζα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ φιε ε ππφινηπε πεξηθέξεηα δπζηπρψο, βαξπγθσκά κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνζπαζνχκε ζήκεξα κε ηηηάληεο πξνζπάζεηεο λα ιχζνπκε. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη πξηλ απφ ιίγν ζαο είπα, ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Δπεηδή ππάξρεη απηή ε Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

11 11 / ηδηνκνξθία φκσο, ζηελ πεξηνρή ζαο, πξέπεη λα δνχκε πνιχ πην νξγαλσκέλα κία ηέηνηα πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα έρνπκε ηέηνηαο κνξθήο πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη, ζα κπνξεί λα απαληά θαη ζα κπνξεί λα δίλεη ιχζεηο ζε ηέηνηα πξνβιήκαηα πνπ, θαηά ηελ άπνςή καο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Μηα πνιηηεία επαλαιακβάλσ απηφ ην νπνίν είπα ζηελ πξσηνκηιία κνπ- γηα λα κπνξεί λα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο πξέπεη νπζηαζηηθά λα κπνξεί λα παξέρεη παξνρή πγείαο ζηνλ θάζε πνιίηε, ηδηαίηεξα ζηνλ πνιίηε απηφλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία πεξηνρή, φπσο είλαη ε δηθή ζαο. Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τπνπξγέ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ πξνο ην ψκα φηη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαηέζεζαλ ζρέδην λφκνπ: «Δθδίθαζε πξάμεσλ δηαθζνξάο πνιηηηθψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ππνζέζεσλ κεγάινπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο». Δπίζεο, νη Τπνπξγνί Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηεο, θαηέζεζαλ ζρέδην λφκνπ: «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηε ζπλεξγαζία σο πξνο ηε γνληθή επζχλε θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ». Παξαπέκπνληαη ζηελ Αξκφδηα Γηαξθή Δπηηξνπή. Δπίζεο, κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ε θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε δεηεί άδεηα νιηγνήκεξεο απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο 7 θαη 8 επηεκβξίνπ, ιφγσ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

12 12 / επίζθεςήο ηεο ζηηο Βξπμέιεο θαη ζπκκεηνρήο ηεο ζε εθδήισζε ηεο πκκαρίαο Φηιειεπζέξσλ θαη Γεκνθξαηψλ γηα ηελ Δπξψπε. Ζ Βνπιή εγθξίλεη; ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Ζ Βνπιή ελέθξηλε ηε δεηεζείζα άδεηα. Αλαθνξέο εξσηήζεηο δεχηεξνπ θχθινπ. Θα ζπδεηεζεί ε κε αξηζκφ εξψηεζε 19890/ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Βνπιεπηή θ. Αζαλαζίνπ Λεβέληε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεηηθά κε ηα απμεκέλα θξνχζκαηα ζλεζηκφηεηαο ζηα επηβαξπκέλα πεξηβαιινληηθά Οηλφθπηα Βνησηίαο. ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Αζαλάζην Λεβέληε ζα απαληήζεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. Παξαθαιψ, θχξηε Λεβέληε, έρεηε ην ιφγν γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ εξψηεζή ζαο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Αζσπνχ θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Οηλνθχησλ θαη ησλ άιισλ γχξν πεξηνρψλ έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ηε Βνπιή θαη χζηεξα απφ δηθέο καο, αιιά θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ, εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη επί έηε ηψξα. (XF) (1FT) Οη απαληήζεηο πνπ παίξλνπκε είλαη απφ θαζεζπραζηηθέο κέρξη απνξξηπηηθέο, φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ή φηη ην πξφβιεκα είλαη κηθξφ ή «κελ αλεζπρείηε, ιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κέηξα» θ.ιπ. Δίρακε πξνεηδνπνηήζεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο θαη εηδηθά απφ πιεπξάο ηαηξηθήο. Γηαηί ην εμαζζελέο ρξψκην -ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ θνηιάδα θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ηνπ Αζσπνχ- έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Καη δελ ππάξρεη Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

13 13 / φξην γηα ηα θαξθηλνγφλα ζηνηρεία, φπσο είλαη ην εμαζζελέο ρξψκην. Ζ παξακηθξή πνζφηεηα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη εληειψο ε θπθινθνξία ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γπζηπρψο, φκσο, δελ έρεη γίλεη θάηη ην νπζηαζηηθφ κέρξη ζήκεξα θαη νη ζπλέπεηεο είλαη νδπλεξέο. Έξρεηαη ηψξα έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ δηαπηζηψλεη φηη ηε δεθαεηία ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ ηα πνζνζηά θαξθίλνπ είλαη ζεκαληηθά απμεκέλα ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηεο Βνησηίαο. Αλ πάκε ζε άιιεο πεξηνρέο, ηφηε ηα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη ζπγθξηηηθά ρεηξφηεξα. Απ απηή ηελ άπνςε ππνβάιακε ζρεηηθή εξψηεζε πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν φκσο απαμίσζε λα καο απαληήζεη. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο έζηεηιε κηα καθξνζθειή απάληεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεη ή δηαβεβαηψλεη φηη έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλα κέηξα ή φηη πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ νξηζκέλα κέηξα. Γελ μέξνπκε αλ φλησο απηά έρνπλ πινπνηεζεί. Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ εμαγγέιινληαη κέηξα ζηε ρψξα καο κέρξηο φηνπ πινπνηεζνχλ ζπλήζσο παξέξρεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη παξαπέκπνληαη ζηηο ειιεληθέο θαιέλδεο. Πεξηκέλνπκε, ινηπφλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο λα καο πεη αλ είλαη ελ γλψζεη ηνπ απηά ηα απνηειέζκαηα, αλ φλησο ζθέθηεηαη λα κειεηήζεη πεξηζζφηεξν θαη εηο βάζνο ην ζέκα. Βέβαηα λα κελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηνλ Αζσπφ πνηακφ, αιιά λα εξεπλήζεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ φπνπ ηα πνζνζηά εμαζζελνχο ρξσκίνπ είλαη αθφκε πςειφηεξα. Δδψ φκσο ην λεξφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο πφζηκν, ελψ εθεί ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη. Πεξηκέλσ ηελ απάληεζή ζαο, θχξηε Τπνπξγέ. Δπραξηζηψ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Λεβέληε. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

14 14 / Σν ιφγν έρεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε Λεβέληε, ζα ήζεια λα πσ φηη λαη, ππάξρεη απφιπηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο. Μάιηζηα πξνζσπηθά είρα ηελ ηχρε λα επηζθεθηψ ηα Οηλφθπηα πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Ο ίδηνο ελεκεξψζεθα απφ ηνλ Γήκαξρν ηεο πεξηνρήο γηα ην πξφβιεκα. Σφηε κάιηζηα πξνρσξήζακε ζε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο, νη νπνίεο ήηαλ ζε εμέιημε, γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη, πνηνη είλαη νη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηνλ πιεζπζκφ θαη λα έρνπκε επηζηεκνληθά επξήκαηα ψζηε λα απαληήζνπκε κε πνιηηηθέο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ζ εξψηεζή ζαο βάδεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα. Σα δχν πξψηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλ έρεη πηνζεηεζεί ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαη αλ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα φξηα γηα ηα πνζνζηά εμαζζελνχο ρξσκίνπ, αληηιακβάλεζηε φηη είλαη ζέκαηα πνπ δελ είλαη ζηε δηθή καο αξκνδηφηεηα. Παξά ηαχηα επεηδή είλαη έλα ζέκα κε ην νπνίν έρνπκε αζρνιεζεί αξθεηά ζνβαξά, ζα κπνξνχζα ζην ιίγν ηνπ ρξφλνπ κνπ λα πσ φηη ζε φ,ηη αθνξά ην ΤΠΔΚΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα ππάξμεη πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Δθείλν πνπ ζήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε είλαη πσο ηα Οηλφθπηα ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ ηνπ Μφξλνπ. Άξα, ππάξρεη αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Δίλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην πνχκε κε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα. Βέβαηα είλαη αιήζεηα απηφ ην έρσ απνθνκίζεη απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία- φηη ν θφζκνο αθφκε θη απηφ δελ εκπηζηεχεηαη. Τπάξρεη κηα ηεξάζηηα θεκνινγία, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ πφζε ηνπ λεξνχ. Δίλαη θάηη, φκσο, πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί, γηαηί ην λεξφ πνπ ζήκεξα Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

15 15 / ππάξρεη ζηα Οηλφθπηα, έξρεηαη απφ ην Μφξλν θαη είλαη ην λεξφ πνπ πίλνπκε φινη εκείο θάζε κέξα εδψ ζηελ Αζήλα. Πξέπεη απ απηή ηελ Αίζνπζα λα θχγνπλ θαη θάπνηα κελχκαηα γηα λα ζηακαηήζεη ε φπνηα δηαδηθαζία παληθνχ ππάξρεη ζε θαηνίθνπο θαη έρεη λα θάλεη κε απηφ. Παξάιιεια, κηα ζεηξά απφ δξάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα λα πδξνδνηεζνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα Οηλφθπηα γηα λα ππάξρεη απφιπηε αζθάιεηα ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ην πφζηκν λεξφ. Γελ ζα επεθηαζψ ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ΤΠΔΚΑ, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη ζα ρξεηάδνληαλ λα κηιήζσ πάξα πνιχ. Να δψζσ κηα απάληεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ην εμαζζελέο ρξψκην. Γλσξίδεηε θαη εζείο πνιχ θαιά θαη απφ ηελ επηζηήκε ζαο, φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη έλαο θαλνληζκφο, κηα νδεγία πνπ λα ιέεη φηη ππάξρεη έλα φξην ζην εμαζζελέο ρξψκην. Σα φπνηα φξηα ππάξρνπλ αθνξνχλ ην ρξψκην. Απηφ απαζρνιεί ζήκεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δίκαζηε αθφκε ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Γελ ππάξρνπλ επίζεκα φξηα, ηα νπνία λα ιέλε φηη κέρξη απηνχ ηνπ ζεκείνπ επηηξέπεηαη ή φρη ην πνζνζηφ πνπ αθνξά ην εμαζζελέο ρξψκην. Άξα, ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα απηφ δελ ππάξρεη σο κηα ζπγθεθξηκέλε νδεγία, πεξηνξηδφκαζηε ζε απηφ πνπ νξίδνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο. Κη απηφ πνπ νξίδνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη 50Mg/lt ζε φ,ηη αθνξά ην νιηθφ ρξψκην. Δκείο γη απηφ ην πνζνζηφ δεζκεπφκαζηε, γη απηφ ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη κέζα ζ απηφ κπνξνχκε λα αζθήζνπκε θαη ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο καο. Αλ θαη θαηά πφζν ηα δχν ππφινηπα εξσηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, λα ζαο πσ φηη έρεη γίλεη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα. Τπάξρεη ε θαζεγήηξηα θ. Ληλνχ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

16 16 / ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ε νπνία έρεη νξηζηεί θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα επηδεκηνινγηθή κειέηε, ε νπνία έρεη θέξεη απνηειέζκαηα θαη ηα νπνία πξηλ απφ ιίγν αλαθέξαηε. Γλσξίδεη ν θάζε πνιίηεο ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή. Δπίζεο, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν παξαηεξεηήξην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, φπνπ έρνπλ γίλεη ηεξάζηηεο θαηαγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ. Γχν ρηιηάδεο είλαη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο πνπ έρεη κεηξεζεί θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ελεκεξσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλφηεηα ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Δίλαη κηα θακπάληα ε νπνία ζπλέρεηα ηξέρεη θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ απφιπηε ελεκέξσζε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή δεη δπζηπρψο θάησ απφ κηα θαηάζηαζε παληθνχ. Καη δπζηπρψο απηή ε θαηάζηαζε παληθνχ έρεη κεηαθεξζεί θαη πξνο ηα θάησ. Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα εηθφλα πεξί κε αζθαιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία είλαη εζθαικέλε. Απηφ ην ιέσ κε απφιπηε επίγλσζε, γηαηί έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ εξγαζηήξηα, πνπ αθνξνχλ ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη πνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ππεξζπγθεληξψζεηο ηέηνηαο κνξθήο πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλάισζε απηψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Καηαιαβαίλεηε φηη θέξαηε ζηε Βνπιή έλα ηεξάζηην ζέκα -πνπ απαζρνιεί θαη κηα θνηλσλία- πνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ αλεζπρία ηνπ δεκφζηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ηε κεγάιε πιεγή πνπ έρεη αλνίμεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Δθεί έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα. Ννκίδσ φηη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε πνιηηεία απφ εδψ θαη πέξα είλαη λα δψζεη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηα Οηλφθπηα θαη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα. Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τπνπξγέ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

17 17 / Σν ιφγν έρεη ν εξσηψλ Βνπιεπηήο Αηηηθήο θ. Αζαλάζηνο Λεβέληεο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε Τπνπξγέ, ιέηε φηη ππάξρνπλ εξσηήκαηα πνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο. Ζ εξψηεζε ήηαλ θνηλή πξνο ηα δχν Τπνπξγεία θαη ε εξψηεζε πνπ ζπδεηείηαη απφςε είλαη εμ επαλαθνξάο. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχζακε λα ηελ εμεηδηθεχζνπκε. Έπξεπε λα ηε θέξνπκε αθξηβψο φπσο ήηαλ δηαηππσκέλε. Αθήλνπκε ην ζθέινο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ην νπνίν απάληεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ απάληεζε θαη επηθεληξσλφκαζηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο. Καη αξρήλ δελ ππάξρεη θακία δηάζεζε θηλδπλνινγίαο. ε θακία πεξίπησζε εκείο δελ ζέινπκε λα ζπείξνπκε ηνλ παληθφ. Θέινπκε, φκσο, λα ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα. Απφ απηή ηελ άπνςε δελ κπνξνχκε λα είκαζηε θαη ήζπρνη. ζνλ αθνξά ηε κειέηε, ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη θαη αξρήλ λα κεξηκλά γηα ηελ πγεία θαη απηφ ζεκαίλεη λα ηελ πξνζηαηεχεη πξηλ εθδεισζεί ε αζζέλεηα. Να παίξλεη δειαδή φια ηα κέηξα ή λα παξνηξχλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα παίξλνπλ φια ηα κέηξα ψζηε λα κελ εθδεισζεί αζζέλεηα. ζνλ αθνξά ην φξην ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ, ζαο επαλαιακβάλσ φηη ζηα θαξθηλνγφλα πξντφληα δελ ππάξρεη φξην. Σν φξην είλαη κεδέλ. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη φξην. Θα κνπ πείηε «δελ ζα παξάγνληαη ηέηνηα πξντφληα;». Αζθαιψο ζα παξάγνληαη αιιά δελ ζα δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ. Καη εδψ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα έρεη δηαρπζεί ηεξάζηηα πνζφηεηα εμαζζελνχο ρξσκίνπ. ηνλ Αζσπφ πνηακφ ρχλνληαη επί έηε φια απηά ηα πξντφληα θαη επίζεο ππάξρνπλ βφζξνη απνξξνθεηηθνί, φπνπ νη βηνκεραλίεο θαη ζήκεξα αθφκε εμαθνινπζνχλ λα ξίρλνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Καη δελ είλαη κφλν ην εμαζζελέο ρξψκην, αιιά θαη πάξα πνιιά άιια ηνμηθά θαη επηθίλδπλα πξντφληα. (BS) XF Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

18 18 / αο ιέσ φηη απφ ηε κηα είλαη ν Αζσπφο πνηακφο θαη απφ ηελ άιιε είλαη ην Θξηάζην φπνπ θαη εθεί ππάξρεη έλαο βηνκεραληθφο απνδέθηεο απφ ηελ επνρή ηεο ρνχληαο θαη ησλ πξψησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ απνδέρζεθε λα ξίρλνληαη εθεί, χζηεξα απφ κηα πξνεγνχκελε επεμεξγαζία ππνηίζεηαη- πνπ φκσο πνηέ δελ γίλεηαη. Δπνκέλσο, ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη απ απηή ηελ άπνςε λα καο δηαβεβαηψζεη πξψηνλ, φηη ην λεξφ πνπ πίλνπλ φινη αλεμαηξέησο νη άλζξσπνη εθεί είλαη αζθαιέο. Γεχηεξνλ, φηη νη βηνκεραλίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηξφθηκα θαη άιια ηέηνηα πξντφληα, επίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην λεξφ. Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη απηή ε δηαβεβαίσζε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά, θχξηε Τπνπξγέ. Σξίηνλ, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα θάλεη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Δδψ ηε κειέηε ηελ έθαλε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ φρη χζηεξα απφ παξφηξπλζε απ φ,ηη μέξσ- ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αιιά χζηεξα απφ θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηνπνηήζεηο νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ. Δπνκέλσο, απφ απηή ηελ άπνςε ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη πνιχ δνπιεηά λα θάλεη θαη ζαο επαλαιακβάλσ δελ είλαη κφλν ε θνηιάδα ηνπ Αζσπνχ. Σν Θξηάζην είλαη ζε ρεηξφηεξε κνίξα θαη απηφ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, γηαηί εθεί δηαρένληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηνμηθψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ απφ ηηο κηζέο βηνκεραλίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα πνπ θαηά θαλφλα παξαβηάδνπλ θαη απφ ηηο άιιεο κηζέο πνπ δελ έρνπλ θακία άδεηα θαη θαλέλαο δελ ηηο ειέγρεη θαη θαλέλαο δελ μέξεη ηη γίλεηαη. Απ απηή ηελ άπνςή, ινηπφλ, έρεηε ππνρξέσζε ζαλ Τπνπξγείν Τγείαο λα ιάβεηε φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ. Γπζηπρψο, έρνπκε έλα πνιχ δπλαηφ θακπαλάθη πνπ θξνχεη ζηνλ Αζσπφ. Βέβαηα δελ έρνπκε αληίζηνηρεο κειέηεο ζην Θξηάζην ή αιινχ. Παιηφηεξα πνπ είραλ γίλεη κειέηεο Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

19 19 / ήηαλ πνιχ αλεζπρεηηθά ηα θαηλφκελα, αιιά απφ εθεί θαη πέξα δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ή επαλαιεθζεί. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ αλεμάξηεην Βνπιεπηή Αηηηθήο, θ. Αζαλάζην Λεβέληε γηα ηελ εξψηεζή ηνπ. Ο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Αεδφλεο έρεη ην ιφγν γηα δψζεη ηελ απάληεζή ηνπ. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Κχξηε Λεβέληε, πηζαλά ζηελ αξρηθή κνπ ηνπνζέηεζε λα έδσζα απηή ηελ εληχπσζε. Γελ ζαο θαηαινγίδσ θακία δηάζεζε θηλδπλνινγίαο. ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είπα φηη είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη θαη θαιψο ην αλαδεηθλχεηε γηα λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο ππεχζπλα. Καη λνκίδσ φηη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην είλαη ν ζεζκφο ζηνλ νπνίνλ πξέπεη λα δίλεηαη ε πιένλ ππεχζπλε ελεκέξσζε. Άξα, είλαη κηα ζπκβνιή ε εξψηεζή ζαο ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ελφο ηεξάζηηνπ ζέκαηνο ην νπνίν πξηλ απφ ιίγν εμήγεζα φηη έρεη δπν παξακέηξνπο. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην εμαζζελέο ρξψκην γλσξίδεηε θαη εζείο πνιχ θαιά κηα θαη ε εηδηθφηεηά ζαο ζαο αλαγθάδεη λα αζρνιείζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηζηήκε ζαο- φηη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ 2011, πνπ αθνξά ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ δελ πξνηείλεη φξην γηα ην ππφ εμέηαζε εμαζζελέο ρξψκην, αιιά γηα ην ζπλνιηθφ ρξψκην. Καηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί φινπο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Γελ ππάξρεη φξην. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Σν γλσξίδεηε πνιχ θαιά γηαηί απαζρνιεί θαη ηε δηθή ζαο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

20 20 / Αληηιακβάλεζηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη φξην ην ιέηε θαη εζείο- δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί φξην. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δίλαη κεδέλ ην φξην. Δμππαθνχεηαη. Γελ ππάξρεη. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε νδεγία ε νπνία δελ δίλεη ζε εκάο ηε δπλαηφηεηα, φπσο θαη ζε θακία επξσπατθή ρψξα, λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη θαη λα πεη φηη απηφ είλαη ην φξην κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη, φηαλ γηα φια ηα ππφινηπα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα. Έρεηε κηα δηθή ζαο εξκελεία θαη ιέηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη φξην, δελ πξέπεη λα αληρλεχεηαη πνπζελά. Απηφ ιέηε αλ θαηαιαβαίλσ- ζην ζπιινγηζκφ ζαο, αλ κπνξψ λα ζαο εξκελεχζσ ζσζηά. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ηη έρεη θάλεη ην Τπνπξγείν Τγείαο λα ζαο πσ φηη αληηιακβάλεζηε φηη είλαη κηα ζπνπδαία εξψηεζε πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ απαληήζεη ζε ηξία ιεπηά. Πξνζπάζεζα λα πεξηνξηζηψ ζε θάπνηεο επηθεθαιίδεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Θα ήζεια πάξα πνιχ γξήγνξα, ινηπφλ, λα πσ φηη έρεη αλαηεζεί, φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, ζηελ θ. Ληλνχ ε δηεμαγσγή κειέηεο, ε νπνία ζπλερίδεηαη σο θαη ζήκεξα. Οινθιεξψζεθε ε κειέηε ζλεζηκφηεηαο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ιεηηνπξγεί ζην θηίξην Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Οηλνθχησλ Παξαηεξεηήξην Τγείαο Οηλνθχησλ. Οινθιεξψζεθε ε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Έρεη νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμεηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πλεπκφλσλ ζε καζεηέο Δ θαη Σ ηάμεο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Οηλνθχησλ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ

εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Γ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Ζ ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηοπρακσηκα ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα