ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο."

Transcript

1 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΟΓΟ Β ΤΝΔΓΡΗΑΖ Σ Σξίηε 6 επηεκβξίνπ 2011 Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα ζπλήιζε ζηελ Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε Οινκέιεηα, γηα λα ζπλεδξηάζεη ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Β Αληηπξνέδξνπ απηήο θπξίαο ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Παξαθαιείηαη ν θχξηνο Γξακκαηέαο λα αλαθνηλψζεη ηηο αλαθνξέο πξνο ην ψκα. (Αλαθνηλψλνληαη πξνο ην ψκα απφ ηνλ θ. Ζιία Καξαλίθα, Βνπιεπηή Δπξπηαλίαο, ηα αθφινπζα: Ο Βνπιεπηήο Πέιιαο θ. Βαζίιεηνο Γηνπκαηδίδεο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΗΔΚ Σεηξεζίαο ζηε Θεζζαινλίθε, γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, εηδηθφηεηαο ρεηξηζηψλ, ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Ο Βνπιεπηήο Τπνινίπνπ Αηηηθήο θ. Γεψξγηνο Βιάρνο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο εθθξάδεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ππνβάζκηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

2 2 / Ζ Βνπιεπηήο Δπβνίαο θπξία Οπξαλία Παπαλδξένπ Παπαδάθε θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Παλειιήληα Έλσζε Γεκφζηαο Τγείαο αηηείηαη ηε ζπλέρηζε ηνπ θιάδνπ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. Οη Βνπιεπηέο Β Αζελψλ θ. Φψηηνο Φαλνχξηνο Κνπβέιεο, Β Αζελψλ θ. Γξεγφξηνο Φαξηαλφο, Τπνινίπνπ Αηηηθήο θ. Αζαλάζηνο Λεβέληεο θαη Αραΐαο θ. Νηθφιανο Σζνχθαιεο θαηέζεζαλ αλαθνξά κε ηελ νπνία ν Δζεινληηθφο Οξγαληζκφο γηα ην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ «ECOCITY» αηηείηαη λα δηαηεξεζεί ην θαζεζηψο απαγφξεπζεο ηεο πεηξειαηνθίλεζεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Ο Βνπιεπηήο Αραΐαο θ. Νηθφιανο Νηθνιφπνπινο θαηέζεζε αλαθνξά κε ηελ νπνία ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο παξαζέηεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην λέν θαζεζηψο κεηεγγξαθψλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα θαη δεηεί ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ζέζπηζε ηεο βάζεο ηνπ δέθα.) Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

3 3 / ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εηζεξρφκαζηε ζηε ζπδήηεζε ησλ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Αλαθνξέο εξσηήζεηο πξψηνπ θχθινπ Πξψηε είλαη ε κε αξηζκφ 19997/ εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θ. Ζιία Καξαλίθα πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε δηαθνκηδή αζζελψλ ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία. ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ Ννκνχ Δπξπηαλίαο θ. Ζιία Καξαλίθα ζα απαληήζεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. Οξίζηε, θχξηε Καξαλίθα, έρεηε δπν ιεπηά, γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ εξψηεζή ζαο. ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Καη αξράο, ζέισ λα εθθξάζσ ηα ζεξκά κνπ ζπιιππεηήξηα γηα ην ρακφ ηνπ Γεψξγηνπ Αιέμαλδξνπ Μαγθάθε, ελφο ιφγηνπ πνιηηηθνχ θαη αγσληζηή ηεο δεκνθξαηίαο, ελφο αλζξψπνπ ηνπ πλεχκαηνο. Ζ δεκνθξαηηθή παξάηαμε ηειεπηαία φιν θαη ράλεη ζηειέρε, ηα νπνία ηίκεζαλ ην ρψξν. Κχξηε Τπνπξγέ, εθπξνζσπψ έλαλ πιήξσο νξεηλφ Ννκφ. Γελ ππάξρεη νχηε ζπηζακή εδάθνπο πνπ λα ζεσξείηαη θάκπνο! Καη βέβαηα, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ν βαξχο ρεηκψλαο πάξα πνιιέο θνξέο, ζπλδπαδφκελα κε ην θαθφ νδηθφ δίθηπν πνπ έρνπκε, ζπληειεί ζε αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ φρη κφλν ηξνραία- ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Πνιιά απ απηά είλαη πάξα πνιχ βαξηά. πρλά ν ηνπηθφο Σχπνο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηελ πηψζε απφ ραξάδξα απηνθηλήηνπ επηζθεπηψλ ηεο Δπξπηαλίαο ή ζε γπλαίθα, ε νπνία έπεζε απφ βξάρν. πσο θαηαιαβαίλεηε, αλ απηφ ζπλδπαζηεί κε ηα εγθεθαιηθά θαη κε ηα εκθξάγκαηα θαη γεληθφηεξα ηα θαξδηνινγηθά ζε έλα Ννκφ πνπ θζίλεη απφ πιεπξάο λενιαίαο άξα, κε Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

4 4 / απμεκέλν πνζνζηφ αλζξψπσλ κέζεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο- ε δηαθνκηδή είλαη ην πξψηηζην. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δηαθνκηδή ζψδεη δσέο. Έλαο γηαηξφο ζηνλ ηφπν κνπ κε έλα αθνπζηηθφ θαη κε έλα πηεζφκεηξν πξνζθέξεη πνιχ ιηγφηεξα απ φ,ηη ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη έλα αζζελνθφξν γηα ηαρχηαηε δηαθνκηδή. ηνλ ηφπν κνπ ηηο απνζηάζεηο δελ ηηο κεηξάκε κε ηα ρηιηφκεηξα, ηηο κεηξάκε κε ηελ ψξα. Γηα ηα ελελήληα ρηιηφκεηξα ζηνλ θάκπν κπνξεί ν αζζελήο λα βξεζεί ζε ηξία ηέηαξηα ζε παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. ηνλ ηφπν κνπ, φκσο, γηα λα θζάζεη έλα αζζελνθφξν ζηα Άγξαθα, ζην Σξνβάην ή ζηα Βξαγγηαλά, πνπ είλαη ζηε Βφξεην Δπξπηαλία ή γηα λα θζάζεη ζηα Κέδξα, ζην Νέν Αξγχξη, ζηε Γαθλνχια, πνπ είλαη ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία ζέιεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο. Αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ επηζηξνθή, έμη ψξεο, γηα λα δηαθνκίζεηο αζζελή απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Δπξπηαλίαο, φζν δειαδή δελ θάλεη ην αζζελνθφξν λα θζάζεη απφ Θεζζαινλίθε Αζήλα. Να γηαηί αθξηβψο εξσηάηαη ν Τπνπξγφο θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ έλα παξάξηεκα ην ΔΚΑΒ ζηε Γπηηθή Δπξπηαλία. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηνπιάρηζηνλ ε παξαρψξεζε δχν αζζελνθφξσλ πνπ λα εδξεχνπλ, φκσο, ζηελ Κνηλφηεηα Αγξάθσλ θαη ζηελ Κνηλφηεηα Ραπηνπνχινπ, πνπ είλαη νη απνκαθξπζκέλεο κεγάιεο θνηλφηεηεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληνκεχεηαη θαηά ην ήκηζπ ε δηαθνκηδή ελφο αζζελνχο. Καηά ζπλέπεηα, εκείο ζα ζαο ήκαζηαλ ππφρξενη, αλ απηφ ην δείηε κε ζεηηθφ κάηη θαη δψζεηε ιχζε. Απηφ, φκσο, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εθάζηνηε Γεκάξρνπ λα δίλεη εληνιή ζε έλαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο πνπ έρνπλ εθεί κε κηθξή ή κε ηαρχξξπζκε εθπαίδεπζε θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΔΚΑΒ λα δηαθνκίδνπλ ηνλ αζζελή ζην θεληξηθφηεξν λνζνθνκείν, πνπ είλαη ην Ννζνθνκείν Καξπελεζίνπ. αο επραξηζηψ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

5 5 / ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή θχξην Ζιία Καξαλίθα. Παξαθαιείηαη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο λα δψζεη ηελ απάληεζε. ΥΡΗΣΟ ΑΗΔΟΝΗ (Τφσποσργός Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δπραξηζηώ, θπξία Πξόεδξε. Κύξηε ζπλάδειθε, θαη εζείο, όπσο θαη εγώ, θαηαγόκαζηε από δύν πεξηνρέο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα νξεηλέο. Η δηθή ζαο, βέβαηα, έρεη κηα εμαηξεηηθή ηδηαηηεξόηεηα, κηα θαη ηελ πιεηνςεθία ηεο απνηειεί νξεηλόο όγθνο. Δίλαη, ινηπόλ, κηα πάξα πνιύ όκνξθε πεξηνρή, αιιά μερσξίδεη από ηα πάξα πνιύ κεγάια πξνβιήκαηα πνπ έρεη, κηα θαη ππάξρνπλ δπζπξόζηηα κέξε θαη είλαη, δπζηπρώο, πάξα πνιύ δύζθνιν λα κπνξείο πξαγκαηηθά λα δώζεηο απηό ην νπνίν ρξεηάδεηαη θάζε πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηεο παξνρήο πγείαο, θαη λα κελ έρεηο πξνβιήκαηα. Πξηλ από ιίγν, ινηπόλ, πεξηγξάςαηε κε ηνλ πιένλ παξαζηαηηθό ηξόπν ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ζαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα κηαο άκεζεο επέκβαζεο θαη απηήο ηεο εηδηθήο παξνρήο, γηα λα κπνξεί πξαγκαηηθά ην Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο λα αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, όηαλ θαη εθόζνλ ρξεηάδεηαη κηα άκεζε επέκβαζε νπνηνζδήπνηε αζζελήο. Σε ζρέζε κε ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη, εθείλν ην νπνίν γλσξίδεηε πάξα πνιύ θαιά θαη εζείο είλαη όηη απηή ηε ζηηγκή εθείλν ην νπνίν παξέρεη ππεξεζίεο είλαη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Καξπελεζίνπ, όπσο θαη ην Κέληξν Υγείαο ηεο Γπηηθήο Φξαγθίζηαο. Παξέρεηαη, επίζεο, ζπλδξνκή από αζζελνθόξα νρήκαηα ηνπ ΔΚΑΒ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

6 6 / Καξπελεζίνπ. Απηά κέρξη ηώξα ηνπιάρηζηνλ, αληαπνθξίλνληαη ζην κέξνο πνπ κπνξνύλ θπζηθά, ρσξίο λα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ απηέο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ εζείο πξηλ από ιίγν ζέζαηε. Απηό πνπ απηήλ ηε ζηηγκή ππάξρεη ζε εμέιημε είλαη όηη έρεη εγθξηζεί από ην Υπνπξγείν Υγείαο ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ ηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη αθνξά ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, κε ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ησλ αζζελνθόξσλ ηνπ ΔΚΑΒ δέθα ηνλ αξηζκό- θαη θπζηθά κέζα ζε απηό ην πιαίζην αληηιακβάλεζηε όηη δελ κπνξεί από ηελ πνιηηηθή καο βνύιεζε, αιιά θαη ζθέςε, λα απνπζηάζεη κηα πνιηηηθή επηινγή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ησλ αζζελνθόξσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη ηδηαίηεξν πξόβιεκα. Σε ό,ηη αθνξά ηελ θίλεζε ησλ αζζελνθόξσλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη ην δεύηεξν ζέκα πνπ βάδεηε κεη επηηάζεσο- θαη θαη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε νδήγεζε απηνθηλήησλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηθέξεηαο, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ΟΤΑ από ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε θαηά πεξίπησζε άδεηα νδήγεζεο. (FT) (1NP) Ζ ζρεηηθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κε πξνζθφκηζε θπζηθά ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη, ινηπφλ, δελ είκαζηε αληίζεηνη ζηε δηαδηθαζία απηή, κηα θη απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα αληηκεησπίδνπκε ηέηνηα ζέκαηα. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

7 7 / Δίλαη αιήζεηα φηη βάδνληαο απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ εζάο ζήκεξα ζαο αθνξά σο πεξηνρή, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζην ζχλνιν κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ην πψο πξαγκαηηθά αλαβαζκίδνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ εθεί ππάξρνπλ μερσξηζηά πξνβιήκαηα λα κπνξέζνπκε κέζα απφ πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζην κέιινλ λα αληηκεησπίζνπκε θη απηήο ηεο κνξθήο ηα πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε πνιίηε λα κελ ληψζεη φηη βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην θαη λα ληψζεη πξαγκαηηθά φηη ππάξρεη κηα πνιηηεία ε νπνία ηνλ ζέβεηαη θαη ελδηαθέξεηαη γη απηφλ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνλ θ. Υξήζην Αεδφλε. Παξαθαιψ ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Ζιία Καξαλίθα λα ππνζηεξίμεη θαη πάιη ηελ εξψηεζή ηνπ. ΖΛΗΑ ΚΑΡΑΝΗΚΑ: Κχξηε Τπνπξγέ, ζα ήκνπλ ν ηειεπηαίνο πνπ ζα κπνξνχζα λα θαηεγνξήζσ βέβαηα ην πξνζσπηθφ ΔΚΑΒ Δπξπηαλίαο, αιιά θαη φιν ην πγεηνλνκηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ ηφπν κνπ. λησο, κε απηνζπζία εξγάδνληαη ζην Ννζνθνκείν, ζην Κέληξν Τγείαο, αιιά θαη ζηα αγξνηηθά ηαηξεία θαη ζην Πνιπδχλακν. Δθείλν φκσο, πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ είλαη φηη παξά ηηο ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ αξγία θαη ζρφιε, θαλείο δελ είπε φηη είκαη εθηφο ππεξεζίαο ή έρσ ξεπφ θαη φηαλ θιεζεί, ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ- ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ Δπξπηαλίαο απφ δεθαέμη άηνκα πνπ ήηαλ, έκεηλαλ δέθα. ζν θαη λα ζέινπλ, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ εθεκεξίεο, αιιά θαη δηαδξνκέο. Δίλαη αθξηβψο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ έθαλα απηή ηελ επίθαηξε εξψηεζε ζήκεξα, γηαηί ελ φςεη θαη ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηα Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

8 8 / ζέκαηα πγείαο θαηαλνψληαο βέβαηα ην βαζχηεξν πξφβιεκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο- πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε θάιιηζηα πξψηνλ, λα εληζρπζεί κε ηηο κεηαηάμεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ ΔΘΔΛ. Τπάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία ζέινπλ λα πάλε ζηνλ ηφπν κνπ θαη είλαη θαηξφο πηα λα κπνξέζνπκε λα ην θξνληίζνπκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ βάδνπκε πνιχ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε ησλ ζπκπνιηηψλ καο εμ αλάγθεο, ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο δηεπθνιχλνπκε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηζπκία, γηαηί ππάξρνπλ ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ φλησο πάξα πνιιά. Έλα δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ππάξρνπλ ηα αγξνηηθά ηαηξεία. ήκεξα ζην Γήκν Αγξάθσλ ππάξρνπλ ηξία θελά. Ξέξσ φηη ζαο πεξηνξίδεη ν λφκνο. Γελ κπνξεί λα πιεξψζεηε γηαηξφ, γηαηί γηα έλα ηξίκελν είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ νη γηαηξνί εθπαίδεπζε ζην λνζνθνκείν. Γπζηπρψο φκσο, νη ζπκπαηξηψηεο κνπ δελ έρνπλ θαλέλα ζπκβφιαην φηη δελ ζα αξξσζηήζνπλ απηφ ην ηξίκελν. Καηά ζπλέπεηα, ζέισ λα βξείηε έλαλ ηξφπν πνπ λα θαιχπηεηαη απηφ ην λνκηθφ θελφ θαη λα ππάξρνπλ γηαηξνί γηαηί, φπσο θαη λα ην θάλνπκε ζαο ην είπα θαη λσξίηεξα- ε ηαρεία δηαθνκηδή έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα εκάο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζψλεη θαη θαιά δηαζψζηεο, αιιά ζα κπνξνχζαλ αθξηβψο απηνί νη νδεγνί αζζελνθφξνπ, πάληα ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΔΚΑΒ, λα εθπαηδεπηνχλ ζε έλα ηαρχξπζκν πξφγξακκα δχν-ηξηψλ εβδνκάδσλ γηα πξψηεο βνήζεηεο. Παξάιιεια ζε έλα βαξχ πεξηζηαηηθφ ππάξρεη ν αγξνηηθφο ηαηξφο, ν νπνίνο πάληα ην ζπλνδεχεη. Να γηαηί αθξηβψο επηκέλσ ζην λα παξακέλνπλ ηα αζζελνθφξα ζηηο δχν απηέο απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο, γηαηί ήδε ρηίδνληαη θαηλνχξηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ήδε ππάξρεη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο. Αιιά αλάπηπμε ρσξίο πξνζθνξά ηνπιάρηζηνλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, δελ είλαη εχθνιε. Καηά ζπλέπεηα, απηά πξέπεη λα πάλε καδί. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

9 9 / Θα ζαο ήκαζηαλ επγλψκνλεο αλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα καο βνεζνχζαηε, γηαηί ζηα ηφζα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ε πεξηνρή καο, θαιφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε έλα-έλα λα πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ιχζε. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζεηηθή ζαο ζέζε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Καξαλίθα. Ο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Αεδφλεο έρεη ην ιφγν. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε ζπλάδειθε, λαη είλαη αιήζεηα φηη απηή ηε ζηηγκή, ηδηαίηεξα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαηαβάιιεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο. Καη είλαη αιήζεηα γηαηί δπζηπρψο, ν θαηακεξηζκφο ν νπνίνο ππήξρε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είρε γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, φπνπ απηή ηε ζηηγκή ε αληηζηνηρία ε νπνία ππάξρεη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κία αληηζηνηρία ε νπνία καο εκθαλίδεη θη εθεί αζζελείο. ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ην δηθφ ζαο ηψξα, απηφ ην νπνίν πεξηγξάςαηε πξηλ απφ ιίγν γηα ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα πσ φηη λαη απηή ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πθίζηαηαη. Μάιηζηα ζην Κέληξν Τγείαο ηεο πεξηνρήο ζαο, ζπγθεθξηκέλα ηεο Γπηηθήο Φξαγθίζθαο, εθείλν ην νπνίν βιέπνπκε είλαη φηη ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή κία απνρψξεζε απφ ζπληαμηνδφηεζε, φπσο επίζεο θαη ζηηο 3 Ννεκβξίνπ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ιήγεη θαη ε ηδησηηθή ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηελ νπνία έρεη έλαο άιινο εξγαδφκελνο. Αληηιακβάλεζηε, ινηπφλ, φηη κε ηηο ζπλζήθεο απηέο ηηο νπνίεο ζήκεξα βηψλεη ε ρψξα καο, αλ θαη εθφζνλ δελ είρακε πξνρσξήζεη ζε κία γελλαία κεηαξξπζκηζηηθή αιιαγή πνπ είρε λα θάλεη κε ηηο ζπλελψζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ, απηά ηα πξνβιήκαηα πηζαλά λα ηα βξίζθακε κπξνζηά καο. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

10 10 / Σψξα, ινηπφλ, απηή ε κεγάιε ηνκή νπζηαζηηθά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εληαία δηνίθεζε λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα, δειαδή, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θαη κε εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. Ζ απάληεζε ζην πξφβιεκα ζήκεξα είλαη φηη νπζηαζηηθά ε δηαδηθαζία φισλ απηψλ ησλ ζπλελψζεσλ ησλ δπλάκεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, βνεζάεη πάξα πνιχ απηέο ηηο κηθξέο κνλάδεο πγείαο, ζηηο κηθξέο πεξηνρέο. Οπζηαζηηθά, εθείλν ην νπνίν απνηππψλεηαη ζην πξφζθαην παξειζφλ είλαη φηη εθεί κέζα ππήξραλ ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο. Βάιαηε έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν καο απαζρνιεί. Οη ζπλερείο ζπζθέςεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε κηα θαη κπξνζηά καο έρνπκε έλα λνκνζρέδην πνπ αθνξά ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη έρεη λα θάλεη κε κηα ζεηξά αιιαγέο κέζα ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο- έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπεξάζνπκε ηα φπνηα εκπφδηα ζήκεξα ππάξρνπλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηα ηαηξηθά θελά ή ηα λνζειεπηηθά, εθεί πνπ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά κεγάιεο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ή ζηηο αθξηηηθέο πεξηνρέο ή ζε εηδηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ απηή ηελ μερσξηζηή ηδηνκνξθία. Ναη, απηφ καο απαζρνιεί έληνλα. Πξνζπαζνχκε, ινηπφλ, εθεί λα δψζνπκε κία απάληεζε θαη ιχζε, γηα λα κπνξέζνπκε νπζηαζηηθά κέζα απ απηή ηελ εμέιημε λα ζεξαπεχζνπκε αδπλακίεο νη νπνίεο ζήκεξα νπζηαζηηθά δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν έρεη κία ηεξάζηηα ππεξζπγθέληξσζε κέζα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ φιε ε ππφινηπε πεξηθέξεηα δπζηπρψο, βαξπγθσκά κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνζπαζνχκε ζήκεξα κε ηηηάληεο πξνζπάζεηεο λα ιχζνπκε. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη πξηλ απφ ιίγν ζαο είπα, ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Δπεηδή ππάξρεη απηή ε Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

11 11 / ηδηνκνξθία φκσο, ζηελ πεξηνρή ζαο, πξέπεη λα δνχκε πνιχ πην νξγαλσκέλα κία ηέηνηα πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα έρνπκε ηέηνηαο κνξθήο πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζα κπνξεί λα επεκβαίλεη, ζα κπνξεί λα απαληά θαη ζα κπνξεί λα δίλεη ιχζεηο ζε ηέηνηα πξνβιήκαηα πνπ, θαηά ηελ άπνςή καο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Μηα πνιηηεία επαλαιακβάλσ απηφ ην νπνίν είπα ζηελ πξσηνκηιία κνπ- γηα λα κπνξεί λα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο πξέπεη νπζηαζηηθά λα κπνξεί λα παξέρεη παξνρή πγείαο ζηνλ θάζε πνιίηε, ηδηαίηεξα ζηνλ πνιίηε απηφλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία πεξηνρή, φπσο είλαη ε δηθή ζαο. Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τπνπξγέ. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ πξνο ην ψκα φηη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαηέζεζαλ ζρέδην λφκνπ: «Δθδίθαζε πξάμεσλ δηαθζνξάο πνιηηηθψλ θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ππνζέζεσλ κεγάινπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο». Δπίζεο, νη Τπνπξγνί Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηεο, θαηέζεζαλ ζρέδην λφκνπ: «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηε ζπλεξγαζία σο πξνο ηε γνληθή επζχλε θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ». Παξαπέκπνληαη ζηελ Αξκφδηα Γηαξθή Δπηηξνπή. Δπίζεο, κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ε θ. Νηφξα Μπαθνγηάλλε δεηεί άδεηα νιηγνήκεξεο απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο 7 θαη 8 επηεκβξίνπ, ιφγσ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

12 12 / επίζθεςήο ηεο ζηηο Βξπμέιεο θαη ζπκκεηνρήο ηεο ζε εθδήισζε ηεο πκκαρίαο Φηιειεπζέξσλ θαη Γεκνθξαηψλ γηα ηελ Δπξψπε. Ζ Βνπιή εγθξίλεη; ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Ζ Βνπιή ελέθξηλε ηε δεηεζείζα άδεηα. Αλαθνξέο εξσηήζεηο δεχηεξνπ θχθινπ. Θα ζπδεηεζεί ε κε αξηζκφ εξψηεζε 19890/ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Βνπιεπηή θ. Αζαλαζίνπ Λεβέληε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεηηθά κε ηα απμεκέλα θξνχζκαηα ζλεζηκφηεηαο ζηα επηβαξπκέλα πεξηβαιινληηθά Οηλφθπηα Βνησηίαο. ηνλ εξσηψληα Βνπιεπηή ηνλ θ. Αζαλάζην Λεβέληε ζα απαληήζεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. Παξαθαιψ, θχξηε Λεβέληε, έρεηε ην ιφγν γηα λα παξνπζηάζεηε ηελ εξψηεζή ζαο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Αζσπνχ θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Οηλνθχησλ θαη ησλ άιισλ γχξν πεξηνρψλ έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα ηε Βνπιή θαη χζηεξα απφ δηθέο καο, αιιά θαη άιισλ ζπλαδέιθσλ, εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη επί έηε ηψξα. (XF) (1FT) Οη απαληήζεηο πνπ παίξλνπκε είλαη απφ θαζεζπραζηηθέο κέρξη απνξξηπηηθέο, φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ή φηη ην πξφβιεκα είλαη κηθξφ ή «κελ αλεζπρείηε, ιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κέηξα» θ.ιπ. Δίρακε πξνεηδνπνηήζεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο θαη εηδηθά απφ πιεπξάο ηαηξηθήο. Γηαηί ην εμαζζελέο ρξψκην -ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ θνηιάδα θαη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ηνπ Αζσπνχ- έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Καη δελ ππάξρεη Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

13 13 / φξην γηα ηα θαξθηλνγφλα ζηνηρεία, φπσο είλαη ην εμαζζελέο ρξψκην. Ζ παξακηθξή πνζφηεηα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη εληειψο ε θπθινθνξία ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γπζηπρψο, φκσο, δελ έρεη γίλεη θάηη ην νπζηαζηηθφ κέρξη ζήκεξα θαη νη ζπλέπεηεο είλαη νδπλεξέο. Έξρεηαη ηψξα έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ δηαπηζηψλεη φηη ηε δεθαεηία ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ ηα πνζνζηά θαξθίλνπ είλαη ζεκαληηθά απμεκέλα ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηεο Βνησηίαο. Αλ πάκε ζε άιιεο πεξηνρέο, ηφηε ηα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη ζπγθξηηηθά ρεηξφηεξα. Απ απηή ηελ άπνςε ππνβάιακε ζρεηηθή εξψηεζε πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν φκσο απαμίσζε λα καο απαληήζεη. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο έζηεηιε κηα καθξνζθειή απάληεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεη ή δηαβεβαηψλεη φηη έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλα κέηξα ή φηη πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ νξηζκέλα κέηξα. Γελ μέξνπκε αλ φλησο απηά έρνπλ πινπνηεζεί. Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ εμαγγέιινληαη κέηξα ζηε ρψξα καο κέρξηο φηνπ πινπνηεζνχλ ζπλήζσο παξέξρεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη παξαπέκπνληαη ζηηο ειιεληθέο θαιέλδεο. Πεξηκέλνπκε, ινηπφλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο λα καο πεη αλ είλαη ελ γλψζεη ηνπ απηά ηα απνηειέζκαηα, αλ φλησο ζθέθηεηαη λα κειεηήζεη πεξηζζφηεξν θαη εηο βάζνο ην ζέκα. Βέβαηα λα κελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηνλ Αζσπφ πνηακφ, αιιά λα εξεπλήζεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ φπνπ ηα πνζνζηά εμαζζελνχο ρξσκίνπ είλαη αθφκε πςειφηεξα. Δδψ φκσο ην λεξφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο πφζηκν, ελψ εθεί ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη. Πεξηκέλσ ηελ απάληεζή ζαο, θχξηε Τπνπξγέ. Δπραξηζηψ. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Λεβέληε. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

14 14 / Σν ιφγν έρεη ν Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Υξήζηνο Αεδφλεο. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε Λεβέληε, ζα ήζεια λα πσ φηη λαη, ππάξρεη απφιπηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο. Μάιηζηα πξνζσπηθά είρα ηελ ηχρε λα επηζθεθηψ ηα Οηλφθπηα πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Ο ίδηνο ελεκεξψζεθα απφ ηνλ Γήκαξρν ηεο πεξηνρήο γηα ην πξφβιεκα. Σφηε κάιηζηα πξνρσξήζακε ζε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο, νη νπνίεο ήηαλ ζε εμέιημε, γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη, πνηνη είλαη νη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηνλ πιεζπζκφ θαη λα έρνπκε επηζηεκνληθά επξήκαηα ψζηε λα απαληήζνπκε κε πνιηηηθέο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Ζ εξψηεζή ζαο βάδεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα. Σα δχν πξψηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλ έρεη πηνζεηεζεί ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαη αλ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα φξηα γηα ηα πνζνζηά εμαζζελνχο ρξσκίνπ, αληηιακβάλεζηε φηη είλαη ζέκαηα πνπ δελ είλαη ζηε δηθή καο αξκνδηφηεηα. Παξά ηαχηα επεηδή είλαη έλα ζέκα κε ην νπνίν έρνπκε αζρνιεζεί αξθεηά ζνβαξά, ζα κπνξνχζα ζην ιίγν ηνπ ρξφλνπ κνπ λα πσ φηη ζε φ,ηη αθνξά ην ΤΠΔΚΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη λα ππάξμεη πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Δθείλν πνπ ζήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε είλαη πσο ηα Οηλφθπηα ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ ηνπ Μφξλνπ. Άξα, ππάξρεη αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Δίλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην πνχκε κε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα. Βέβαηα είλαη αιήζεηα απηφ ην έρσ απνθνκίζεη απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία- φηη ν θφζκνο αθφκε θη απηφ δελ εκπηζηεχεηαη. Τπάξρεη κηα ηεξάζηηα θεκνινγία, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ πφζε ηνπ λεξνχ. Δίλαη θάηη, φκσο, πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί, γηαηί ην λεξφ πνπ ζήκεξα Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

15 15 / ππάξρεη ζηα Οηλφθπηα, έξρεηαη απφ ην Μφξλν θαη είλαη ην λεξφ πνπ πίλνπκε φινη εκείο θάζε κέξα εδψ ζηελ Αζήλα. Πξέπεη απ απηή ηελ Αίζνπζα λα θχγνπλ θαη θάπνηα κελχκαηα γηα λα ζηακαηήζεη ε φπνηα δηαδηθαζία παληθνχ ππάξρεη ζε θαηνίθνπο θαη έρεη λα θάλεη κε απηφ. Παξάιιεια, κηα ζεηξά απφ δξάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα λα πδξνδνηεζνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα Οηλφθπηα γηα λα ππάξρεη απφιπηε αζθάιεηα ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ην πφζηκν λεξφ. Γελ ζα επεθηαζψ ζηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ΤΠΔΚΑ, γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη ζα ρξεηάδνληαλ λα κηιήζσ πάξα πνιχ. Να δψζσ κηα απάληεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ην εμαζζελέο ρξψκην. Γλσξίδεηε θαη εζείο πνιχ θαιά θαη απφ ηελ επηζηήκε ζαο, φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη έλαο θαλνληζκφο, κηα νδεγία πνπ λα ιέεη φηη ππάξρεη έλα φξην ζην εμαζζελέο ρξψκην. Σα φπνηα φξηα ππάξρνπλ αθνξνχλ ην ρξψκην. Απηφ απαζρνιεί ζήκεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δίκαζηε αθφκε ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Γελ ππάξρνπλ επίζεκα φξηα, ηα νπνία λα ιέλε φηη κέρξη απηνχ ηνπ ζεκείνπ επηηξέπεηαη ή φρη ην πνζνζηφ πνπ αθνξά ην εμαζζελέο ρξψκην. Άξα, ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα απηφ δελ ππάξρεη σο κηα ζπγθεθξηκέλε νδεγία, πεξηνξηδφκαζηε ζε απηφ πνπ νξίδνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο. Κη απηφ πνπ νξίδνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη 50Mg/lt ζε φ,ηη αθνξά ην νιηθφ ρξψκην. Δκείο γη απηφ ην πνζνζηφ δεζκεπφκαζηε, γη απηφ ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη κέζα ζ απηφ κπνξνχκε λα αζθήζνπκε θαη ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο καο. Αλ θαη θαηά πφζν ηα δχν ππφινηπα εξσηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, λα ζαο πσ φηη έρεη γίλεη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα. Τπάξρεη ε θαζεγήηξηα θ. Ληλνχ Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

16 16 / ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ε νπνία έρεη νξηζηεί θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα επηδεκηνινγηθή κειέηε, ε νπνία έρεη θέξεη απνηειέζκαηα θαη ηα νπνία πξηλ απφ ιίγν αλαθέξαηε. Γλσξίδεη ν θάζε πνιίηεο ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη απηή ηε ζηηγκή. Δπίζεο, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν παξαηεξεηήξην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε, φπνπ έρνπλ γίλεη ηεξάζηηεο θαηαγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ. Γχν ρηιηάδεο είλαη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο πνπ έρεη κεηξεζεί θαη έρεη πξνρσξήζεη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ελεκεξσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλφηεηα ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Δίλαη κηα θακπάληα ε νπνία ζπλέρεηα ηξέρεη θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ απφιπηε ελεκέξσζε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία απηή ηε ζηηγκή δεη δπζηπρψο θάησ απφ κηα θαηάζηαζε παληθνχ. Καη δπζηπρψο απηή ε θαηάζηαζε παληθνχ έρεη κεηαθεξζεί θαη πξνο ηα θάησ. Έρεη δεκηνπξγεζεί κηα εηθφλα πεξί κε αζθαιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία είλαη εζθαικέλε. Απηφ ην ιέσ κε απφιπηε επίγλσζε, γηαηί έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ εξγαζηήξηα, πνπ αθνξνχλ ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη πνπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ππεξζπγθεληξψζεηο ηέηνηαο κνξθήο πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλάισζε απηψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Καηαιαβαίλεηε φηη θέξαηε ζηε Βνπιή έλα ηεξάζηην ζέκα -πνπ απαζρνιεί θαη κηα θνηλσλία- πνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ αλεζπρία ηνπ δεκφζηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία, αιιά έρεη λα θάλεη θαη κε ηε κεγάιε πιεγή πνπ έρεη αλνίμεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Δθεί έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα. Ννκίδσ φηη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε πνιηηεία απφ εδψ θαη πέξα είλαη λα δψζεη λα θαηαιάβεη ν θφζκνο ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηα Οηλφθπηα θαη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα. Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Τπνπξγέ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

17 17 / Σν ιφγν έρεη ν εξσηψλ Βνπιεπηήο Αηηηθήο θ. Αζαλάζηνο Λεβέληεο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. Κχξηε Τπνπξγέ, ιέηε φηη ππάξρνπλ εξσηήκαηα πνπ δελ είλαη αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο. Ζ εξψηεζε ήηαλ θνηλή πξνο ηα δχν Τπνπξγεία θαη ε εξψηεζε πνπ ζπδεηείηαη απφςε είλαη εμ επαλαθνξάο. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχζακε λα ηελ εμεηδηθεχζνπκε. Έπξεπε λα ηε θέξνπκε αθξηβψο φπσο ήηαλ δηαηππσκέλε. Αθήλνπκε ην ζθέινο ηνπ ΤΠΔΚΑ, ην νπνίν απάληεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ απάληεζε θαη επηθεληξσλφκαζηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο. Καη αξρήλ δελ ππάξρεη θακία δηάζεζε θηλδπλνινγίαο. ε θακία πεξίπησζε εκείο δελ ζέινπκε λα ζπείξνπκε ηνλ παληθφ. Θέινπκε, φκσο, λα ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα. Απφ απηή ηελ άπνςε δελ κπνξνχκε λα είκαζηε θαη ήζπρνη. ζνλ αθνξά ηε κειέηε, ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη θαη αξρήλ λα κεξηκλά γηα ηελ πγεία θαη απηφ ζεκαίλεη λα ηελ πξνζηαηεχεη πξηλ εθδεισζεί ε αζζέλεηα. Να παίξλεη δειαδή φια ηα κέηξα ή λα παξνηξχλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα παίξλνπλ φια ηα κέηξα ψζηε λα κελ εθδεισζεί αζζέλεηα. ζνλ αθνξά ην φξην ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ, ζαο επαλαιακβάλσ φηη ζηα θαξθηλνγφλα πξντφληα δελ ππάξρεη φξην. Σν φξην είλαη κεδέλ. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη φξην. Θα κνπ πείηε «δελ ζα παξάγνληαη ηέηνηα πξντφληα;». Αζθαιψο ζα παξάγνληαη αιιά δελ ζα δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ. Καη εδψ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα έρεη δηαρπζεί ηεξάζηηα πνζφηεηα εμαζζελνχο ρξσκίνπ. ηνλ Αζσπφ πνηακφ ρχλνληαη επί έηε φια απηά ηα πξντφληα θαη επίζεο ππάξρνπλ βφζξνη απνξξνθεηηθνί, φπνπ νη βηνκεραλίεο θαη ζήκεξα αθφκε εμαθνινπζνχλ λα ξίρλνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Καη δελ είλαη κφλν ην εμαζζελέο ρξψκην, αιιά θαη πάξα πνιιά άιια ηνμηθά θαη επηθίλδπλα πξντφληα. (BS) XF Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

18 18 / αο ιέσ φηη απφ ηε κηα είλαη ν Αζσπφο πνηακφο θαη απφ ηελ άιιε είλαη ην Θξηάζην φπνπ θαη εθεί ππάξρεη έλαο βηνκεραληθφο απνδέθηεο απφ ηελ επνρή ηεο ρνχληαο θαη ησλ πξψησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνπ απνδέρζεθε λα ξίρλνληαη εθεί, χζηεξα απφ κηα πξνεγνχκελε επεμεξγαζία ππνηίζεηαη- πνπ φκσο πνηέ δελ γίλεηαη. Δπνκέλσο, ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη απ απηή ηελ άπνςε λα καο δηαβεβαηψζεη πξψηνλ, φηη ην λεξφ πνπ πίλνπλ φινη αλεμαηξέησο νη άλζξσπνη εθεί είλαη αζθαιέο. Γεχηεξνλ, φηη νη βηνκεραλίεο πνπ επεμεξγάδνληαη ηξφθηκα θαη άιια ηέηνηα πξντφληα, επίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην λεξφ. Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη απηή ε δηαβεβαίσζε θαη ην μέξεηε πνιχ θαιά, θχξηε Τπνπξγέ. Σξίηνλ, ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα θάλεη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Δδψ ηε κειέηε ηελ έθαλε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ φρη χζηεξα απφ παξφηξπλζε απ φ,ηη μέξσ- ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αιιά χζηεξα απφ θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηνπνηήζεηο νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ. Δπνκέλσο, απφ απηή ηελ άπνςε ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη πνιχ δνπιεηά λα θάλεη θαη ζαο επαλαιακβάλσ δελ είλαη κφλν ε θνηιάδα ηνπ Αζσπνχ. Σν Θξηάζην είλαη ζε ρεηξφηεξε κνίξα θαη απηφ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, γηαηί εθεί δηαρένληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηνμηθψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ απφ ηηο κηζέο βηνκεραλίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα πνπ θαηά θαλφλα παξαβηάδνπλ θαη απφ ηηο άιιεο κηζέο πνπ δελ έρνπλ θακία άδεηα θαη θαλέλαο δελ ηηο ειέγρεη θαη θαλέλαο δελ μέξεη ηη γίλεηαη. Απ απηή ηελ άπνςή, ινηπφλ, έρεηε ππνρξέσζε ζαλ Τπνπξγείν Τγείαο λα ιάβεηε φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ παηδηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ. Γπζηπρψο, έρνπκε έλα πνιχ δπλαηφ θακπαλάθη πνπ θξνχεη ζηνλ Αζσπφ. Βέβαηα δελ έρνπκε αληίζηνηρεο κειέηεο ζην Θξηάζην ή αιινχ. Παιηφηεξα πνπ είραλ γίλεη κειέηεο Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

19 19 / ήηαλ πνιχ αλεζπρεηηθά ηα θαηλφκελα, αιιά απφ εθεί θαη πέξα δελ έρνπλ πξνρσξήζεη ή επαλαιεθζεί. ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ αλεμάξηεην Βνπιεπηή Αηηηθήο, θ. Αζαλάζην Λεβέληε γηα ηελ εξψηεζή ηνπ. Ο Τθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Αεδφλεο έρεη ην ιφγν γηα δψζεη ηελ απάληεζή ηνπ. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Κχξηε Λεβέληε, πηζαλά ζηελ αξρηθή κνπ ηνπνζέηεζε λα έδσζα απηή ηελ εληχπσζε. Γελ ζαο θαηαινγίδσ θακία δηάζεζε θηλδπλνινγίαο. ην ηέινο ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ είπα φηη είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη θαη θαιψο ην αλαδεηθλχεηε γηα λα ελεκεξσζεί ν θφζκνο ππεχζπλα. Καη λνκίδσ φηη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην είλαη ν ζεζκφο ζηνλ νπνίνλ πξέπεη λα δίλεηαη ε πιένλ ππεχζπλε ελεκέξσζε. Άξα, είλαη κηα ζπκβνιή ε εξψηεζή ζαο ζηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ελφο ηεξάζηηνπ ζέκαηνο ην νπνίν πξηλ απφ ιίγν εμήγεζα φηη έρεη δπν παξακέηξνπο. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην εμαζζελέο ρξψκην γλσξίδεηε θαη εζείο πνιχ θαιά κηα θαη ε εηδηθφηεηά ζαο ζαο αλαγθάδεη λα αζρνιείζηε ζπλέρεηα κε ηελ επηζηήκε ζαο- φηη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ 2011, πνπ αθνξά ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ δελ πξνηείλεη φξην γηα ην ππφ εμέηαζε εμαζζελέο ρξψκην, αιιά γηα ην ζπλνιηθφ ρξψκην. Καηαιαβαίλεηε φηη είλαη έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί φινπο. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Γελ ππάξρεη φξην. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Σν γλσξίδεηε πνιχ θαιά γηαηί απαζρνιεί θαη ηε δηθή ζαο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

20 20 / Αληηιακβάλεζηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη φξην ην ιέηε θαη εζείο- δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί φξην. ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΔΒΔΝΣΖ: Δίλαη κεδέλ ην φξην. Δμππαθνχεηαη. Γελ ππάξρεη. ΥΡΖΣΟ ΑΖΓΟΝΖ (Τθςποςπγόρ Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ): Γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε νδεγία ε νπνία δελ δίλεη ζε εκάο ηε δπλαηφηεηα, φπσο θαη ζε θακία επξσπατθή ρψξα, λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη θαη λα πεη φηη απηφ είλαη ην φξην κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη, φηαλ γηα φια ηα ππφινηπα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα. Έρεηε κηα δηθή ζαο εξκελεία θαη ιέηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη φξην, δελ πξέπεη λα αληρλεχεηαη πνπζελά. Απηφ ιέηε αλ θαηαιαβαίλσ- ζην ζπιινγηζκφ ζαο, αλ κπνξψ λα ζαο εξκελεχζσ ζσζηά. ε ζρέζε κε ην θνκκάηη πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ηη έρεη θάλεη ην Τπνπξγείν Τγείαο λα ζαο πσ φηη αληηιακβάλεζηε φηη είλαη κηα ζπνπδαία εξψηεζε πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ απαληήζεη ζε ηξία ιεπηά. Πξνζπάζεζα λα πεξηνξηζηψ ζε θάπνηεο επηθεθαιίδεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Θα ήζεια πάξα πνιχ γξήγνξα, ινηπφλ, λα πσ φηη έρεη αλαηεζεί, φπσο είπα θαη ζηελ αξρή, ζηελ θ. Ληλνχ ε δηεμαγσγή κειέηεο, ε νπνία ζπλερίδεηαη σο θαη ζήκεξα. Οινθιεξψζεθε ε κειέηε ζλεζηκφηεηαο. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ιεηηνπξγεί ζην θηίξην Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Οηλνθχησλ Παξαηεξεηήξην Τγείαο Οηλνθχησλ. Οινθιεξψζεθε ε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ λνζεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ. Έρεη νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμεηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πλεπκφλσλ ζε καζεηέο Δ θαη Σ ηάμεο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Οηλνθχησλ. Τειεπηαία Απνζήθεπζε: Από: Πεηξάθε Γέζπνηλα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα