15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002572110 2015-02-12"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε όιωλ ηωλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ (θνκπόζη-αλαθπθιώζηκα δεκαηνπνίεζε & απνζήθεπζε ππνιεηκκαηηθνύ όγθνπ, θιπ.)» Έρνληαο ππφςε: Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΤΡΩΣΑ Σηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ» ηνπ Ν. 3463/06 «Κχξσζε θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ηνπ Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Σελ αξηζ /739/ (ΦΔΚ 1291 Β ) Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α ) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» ηνπ Ν.4155/13 (ΦΔΚ 120/ ηεχρνο Α ), «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηεο Τ.Α. Π1/2390/ (ΦΔΚ 2677/ ηεχρνο Β ), «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» ηεο αξηζ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΓΑ:ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθπθιίνπ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) ηνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». ηεο αξηζ. 01/2015 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ ,00, (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε φισλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ (θνκπφζη-αλαθπθιψζηκα δεκαηνπνίεζε & απνζήθεπζε ππνιεηκκαηηθνχ φγθνπ, θιπ.)» Σελ αξ. 15/2015 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ αξ. 01/2015 κειέηε θαη ε δηελέξγεηα αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ Σελ αξ. 28/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Ζιεθηξνληθφ αλνηρηφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε αμηνπνίεζε όιωλ ηωλ παξαγόκελωλ πξνϊόληωλ (θνκπόζη-αλαθπθιώζηκα δεκαηνπνίεζε & απνζήθεπζε ππνιεηκκαηηθνύ όγθνπ, θιπ.)», ζχκθσλα κε ηνπο θάησζη φξνπο:

2 Άξζξν 1 Αληηθείκελν Αληηθείκελν ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε επεμεξγαζία ησλ ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (Α..Α) ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, κε θηλεηή κνλάδα, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαη ζχζηεκα θνκπνζηνπνίεζεο ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ. Ζ θηλεηή κνλάδα επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιειν ρψξν πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. Ζ ππεξεζία ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηηκνιφγην, θιπ.) ηεο αξ. 01/2015 ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο θαη Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο εμάληιεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο. Άξζξν 2 Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ Ο αλάδνρνο αξρηθά ζα ιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, άδεηεο ή απαιιαγέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ, ηηκνιφγην, θιπ.) ηεο αξ. 01/2015 ζρεηηθήο κειέηεο. Άξζξν 3 Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ηεο ππφ δηαγσληζκφ ππεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13%, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 01/2015 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Πνιενδνκίαο & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (ηαθηηθά έζνδα) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. Άξζξν 4 Αλαζέηνπζα Αξρή - Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ 4.1 ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο ΔΠΧΝΤΜΗΑ: Γήκνο Δπξψηα Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ. ΠΑΡΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Ησάλλε Ληλαξδάθνπ 5 ΚΑΛΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: ΦΑΞ: Σφπνο - Υξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία ΔΗΚΟΗ (20) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.28/80 θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη ην θείκελφ ηεο. 2

3 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΤ ΔΖΓΖ 19/02/ /03/2015 θαη ψξα 15:30κ.κ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 05/03/2015 θαη ψξα 15:00κ.κ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζε επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γήκν, θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (ηει , , fax , αξκφδηνη ππάιιεινη Μπισλά Αλ. & Ρσκαίνπ Αλ.). Άξζξν 5 πκβαηηθά ηνηρεία Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1. Ζ δηαθήξπμε 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 3. Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 4. Ζ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 5. Σν ηηκνιφγην 6. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 7. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή Άξζξν 6 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 6.1. ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Διιεληθνί θαη Αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο (επηρεηξήζεηο) παξνρήο ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), πνπ απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο είηε απηνηειψο είηε ελ ζπκπξάμεη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, επίζεκα παξαζηαηηθά απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξείο Γεκφζην ή Ηδησηηθφ θνξέα, πνχ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζε αλάινγεο εξγαζίεο, ήηνη: Δπεμεξγαζία ζχκκεηθησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (κεραληθφο δηαρσξηζκφο ζπκπίεζε θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ δηαινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ δεκαηνπνίεζε αλαθπθιψζηκσλ ππνιεηκκάησλ). Ζ εκπεηξία ζα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, έκπεηξν ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε εξγαζηψλ Οη ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Όκσο νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ηνπο φξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Ζ 3

4 αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ κηαο επηρείξεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ) ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Άξζξν 7 Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πάξνρνη ηεο ππεξεζίαο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ), ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γελ. Γ/λζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Verification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Τπνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ΔΖΓΖ θαη ΚΖΜΓ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ΔΖΓΖ ηεο Γελ. Γ/λζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο : - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δηεπθξηλίζεηο ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 27/02/2015 θαη ψξα 11:00π.μ., απηέο παξέρνληαη κέρξη ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη ηηο 02/03/2015 θαη ψξα 15:00κ.κ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 4

5 Αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλίζεσλ, ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Άξζξν 8 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, πξνζθνκίδνληάο ηα θαηά πεξίπησζε ζε έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/13, ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.2690/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν.4250/2014). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο, πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο: Α) Γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε άζθεζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο (δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, επεμεξγαζία, θνκπνζηνπνίεζε θαη αλαθχθισζε). 3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά φια ηα ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιινληαη εηζθνξέο απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.). ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εάλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 5

6 λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο 29/1/1998 ζει.1), β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25/6/1197 ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/1998 ζει.2), γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27/11/1995 ζει. 48), δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο 28/6/1991 ζει. 77 νδεγίαο σο έρεη ηξνπνπνηεζεί ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 ), ε) αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: -θπζηθά πξφζσπα -νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. -δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ -Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. -ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 7. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έλαξμεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα: Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Δπίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα: Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. 8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: - ν δηαγσληδφκελνο έιαβε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 01/2015 κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα - ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ - ε επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. - δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. - δελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα. 6

7 - ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ (πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα. - ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ΔΞΗ (6) κελψλ, απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Β) Γηα ηνπο αιινδαπνύο: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (7) ηεο πεξίπησζεο (Α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ή πνπ απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδίαο αξρήο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ηνπ επαγγέικαηνο κε ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο. 5. Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. Ο ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ. 7. Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 8. Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ (8) ηεο πεξίπησζεο (Α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γ. Γηα ηα λνκηθά πξόζωπα (εκεδαπά ή αιινδαπά): 1. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) θαηά πεξίπησζε αλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπφ ή αιινδαπφ Ν.Π. 2. Απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο), γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο), γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Αληηθιήηνπ. Γ. Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Σα δηθαηνινγεηηθά κε ζηνηρεία (3), (4), (7) θαη (8) ηεο πεξίπησζεο (Α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 3. Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 7

8 4. Απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο), γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο), γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Αληηθιήηνπ. Δ. Γηα ηηο ελώζεηο - θνηλνπξαμίεο: 1. Όια ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζχκπξαμε. 2. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηελ ζχκπξαμε, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ξεηά ε απνδνρή ηεο ζχκπξαμεο γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχκπξαμε θαη ην δηνξηζκφ ελφο απφ ηα ζπκπξάηηνληα κέιε σο θνηλνχ αληηπξνζψπνπ ηεο ζχκπξαμεο απέλαληη ζην Γήκν, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 3. Τπεχζπλε Γήισζε, γηα θάζε κέινο, φηη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ δηαγωληδόκελνπ, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγωληζκό ζα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάηω: Ζ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο, εθηηκάηαη βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Ζ ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία, ηα νπνία επί πνηλή απνθιεηζκνχ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ νη δηαγσληδφκελνη: α) Πίλαθα κε ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο ή ηηο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο (ηνπιάρηζηνλ 2) πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ή παξαζρεζεί, αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ δεηνχληαη ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, φπνπ εκθαίλεηαη ε αμία, ε εκεξνκελία παξνρήο θαη νη απνδέθηεο ηνπο. Οη πίλαθεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία σο εμήο: Δθφζνλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη δεκφζηεο, θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ή ζπκβάζεσλ, ζπληαζζφκελα ή ζεσξνχκελα απφ ηηο Αξρέο απηέο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηδησηηθνχο, ζα ππνβιεζνχλ λνκίκσο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα βεβαηψζεσλ ή ζπκβάζεσλ. Χο «αληίζηνηρεο» ιακβάλνληαη ππφςε ηα έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο δηαθήξπμεο. Δάλ ν δηαγσληδφκελνο ζπκκεηέρεη κε άιινπο, πξέπεη λα δειψζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα παξαπάλσ. Γεδνκέλνπ φηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλαιπηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο. β) Καηαζθεπαζηηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ. γ) Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. δ) Σερληθή έθζεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. ε) Γπλακηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο πνζφηεηεο). δ) Γπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηεο αλάγθεο. ε) Λνηπά ηερληθά ζηνηρεία θαη πξνζπέθηνπο ζ) Πηζηνπνηεηηθφ/ά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Φνξείο, ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ θνκπνζηνπνίεζεο. η) Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2008 ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ: παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (κεηαθνξά-δηαρείξηζεαλαθχθισζε-θνκπνζηνπνίεζε). 8

9 ηα) Απνδεηθηηθά ζπλεξγαζίαο ή πξφζεζεο ζπλεξγαζίαο κε επίζεκν θνξέα γηα ηελ επίβιεςε πινπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ. Ηβ) Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο ηνπ θνξέα επίβιεςεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (ηα). Δθόζνλ ν δηαγωληδόκελνο είλαη ύκπξαμε εηαηξηώλ, ην θξηηήξην ηεο δεηνύκελεο εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα πιεξνύηαη, ηνπιάρηζηνλ, από έλα εθ ηωλ κειώλ. ΓΔΝΙΚΑ εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα ππνγξάθνληαη > απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή > φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν δηαγσληδφκελνο, δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. Όπνπ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε αλαθέξεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ελλνείηαη Τ.Γ. ηνπ λ.1599/1986, φζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ αιινδαπή, ελλνείηαη αληηζηνίρσο είηε Τ.Γ. ηνπ Ν.1599/1986, σο άλσ, είηε έλνξθε δήισζε, είηε γηα ηα θξάηε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, επίζεκε δήισζε πνπ γίλεηαη απφ ηελ ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιεηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Άξζξν 9 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ΔΞΗ (6) κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Γήκν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε 9

10 δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Μπνξεί φκσο ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο λα ιεθζεί θαη κεηά ηε πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. 3. Γε ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο κε επηθπιάμεηοηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηνδήπνηε φξν ηεο δηαθήξπμεο. Άξζξν 10 Δγγπήζεηο Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α' 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε πεξίπησζε έλσζεο, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ. Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην ΓΤΟ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ (2 %) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 4.080,00. - Ζ εγγχεζε απηή ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ΓΗΑΚΟΗΔ ΓΔΚΑ (210) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. - πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (δειαδή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ), ρσξίο ην ΦΠΑ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ. Άξζξν 11 Πξνζθεξόκελε ηηκή 1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξ. 01/2015 κειέηε. Ζ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζε ΔΤΡΧ. 2. ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ΦΠΑ. 3. Δθφζνλ απφ ηε πξνζθνξά δε πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δε δίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο, εληαία ή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνθεξχρζεθε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 12 Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ 12.1 Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζην Π.Γ. 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ.28/80 «πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ» Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 10

11 (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». [*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ.pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α / ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Σερληθή πξνζθνξά Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο, ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 11

12 εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δε θέξνπλ ηε ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (δηαγσληδφκελνπ). Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο, ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Άξζξν 13 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Δάλ ε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο δε θαηαζηεί δπλαηή ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ θαζνξηδφκελε, εκεξνκελία γηα ιφγνπο αλσηέξεο βίαο, αλαβάιιεηαη γηα ηε ίδηα ψξα ηξείο (3) εκέξεο κεηά ηελ αξρηθή εκέξα απνζθξάγηζεο. Δάλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν δηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. ηε πεξίπησζε απηή ν Γήκνο ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην θψιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηε λέα εκέξα θαη ψξα, ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. Άξζξν 14 Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα αξρηθά ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 12

13 Διέγρεη, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δειαδή: Σε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Σερληθή πξνζθνξά». Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ, ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Σε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ. Δλ ζπλερεία, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζρεηηθνχ (ππν) θαθέινπ, πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ην πξαθηηθφ, ηέινο, θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη απνθιεηφκελνη απφ ην δηαγσληζκφ θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηζκέλσλ. Αθνινπζεί Αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ ην Πξφεδξν ηεο Δ.Γ., κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη απηνχ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ Αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ειεθηξνληθά ηνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: Διέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ. ηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ ειέγρνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά). Δάλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο, κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί Αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ ην Πξφεδξν ηεο Δ.Γ., κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ ειέγρνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη απηνχ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ Αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη αλαδεηθλχεη ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο ελζηάζεσλ θαηά νηνπδήπνηε πξαθηηθνχ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ. Οη δηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιιαλ ελζηάζεηο, ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπο. Άξζξν 15 Δλζηάζεηο Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ.20/80, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο, ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δε θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιιεη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν, σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαη ηεο έλζηαζεο φπσο απηή έρεη 13

14 πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ζ ίδηα σο άλσ Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθή), απνθαζίδεη θαη γηα ηε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όζνλ αθνξά, ηε θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξάβνισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ην TAXISNET ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σα παξάβνια ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο-ρξήζηεο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή. Άξζξν 16 Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β 1317/ ) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013. Άξζξν 17 Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο Τπνγξαθή ζύκβαζεο Πνηληθέο ξήηξεο 1. Ζ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ αλνίρηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζην κεηνδφηε ζηνλ νπνίν απνζηέιιεηαη ζπλνδεπηηθά θαη πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηε πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 3. Δάλ ν αλάδνρνο δε πξνζέιζεη ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ή δε πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ σο πνηληθή ξήηξα, ελψ ν Γήκνο κπνξεί λα απαηηήζεη επηπιένλ απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή δηαθπγφλ θέξδνο ηνπ. Ο Γήκνο Δπξψηα δηθαηνχηαη λα θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε, εθφζνλ ηζρχεη ε πξνζθνξά ηνπ θαη ε αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ή λα ηνλ επαλαιάβεη κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο. 4. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε έλαξμε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ή απαιιαθηηθψλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ αδεηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ΔΝΝΗΑΚΟΗΧΝ ΔΤΡΧ (900,00 ) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα δέθα (10) ζπλνιηθά εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Μεηά ηε δηαπίζησζε παξέιεπζεο απξάθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή απνδεδεηγκέλα εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο εμάληιεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο. 14

15 Άξζξν 18 Γιώζζα δηαδηθαζίαο Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο Apostile ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Όια ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά ISO) νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Άξζξν 19 Πιεξωκή - θξαηήζεηο Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη, ηκεκαηηθά, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλεο θαη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Ζ πηζηνπνίεζε ζα παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε λφκηκε δηάζεζε φισλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Γειαδή : Επγνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θαη βεβαίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ηα παξαιακβάλεη πξνο επεμεξγαζία ή δηάζεζε, αλά θνξηίν. Σν πνζφλ ηεο πιεξσκήο ζα ηζνχηαη κε ηε πηζηνπνηεκέλε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνχ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξψ ( ), ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε. ε θάζε πιεξσκή πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα θαη ηα εμήο: α. Σα γεληθά θαη εηδηθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. β. Οη θφξνη ηνπ, νη εηζθνξέο ζηα θάζε είδνπο ηακεία θαη θάζε είδνπο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. γ. Οη επηκέξνπο δαπάλεο γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, δειαδή κηζζνί θαη δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, θάζε δαπάλε ηπρφλ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ θαη γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε πιελ ηνπ Φ.Π.Α. δ. Οη ακνηβέο ηνπ θάζε εηδηθφηεηαο απαζρνινχκελνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη θάζε είδνπο δαπάλε δηα ρξήζε ή πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, είηε απαζρνινχληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία είηε ζηα γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν. Άξζξν 20 Λνηπνί όξνη Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηελ δηεμαγσγή ηηο ππεξεζίαο ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 15

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα