15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002839790 2015-06-11"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» Παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα, Τις διατάξεις του Π 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Aριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Τις διατάξεις του Ν.4053/12 περί «Ρύθµισης λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις Το Π.. 113/2010 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/ ) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 Τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). Η Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό επαναληπτικό Ανοικτό τακτικό διαγωνισµό σε ευρώ µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), µε σφραγισµένες προσφορές, προϋπολογισµού 7.200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου και µε την προϋπόθεση η τιµή µονάδας κάθε υπηρεσίας να µην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού, της υπ αριθµ.80/ µελέτης της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών(ταχυµεταφορά εγγράφων) για το έτος , για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα ϖραγµατοϖοιηθεί µε χρήση της ϖλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ϖύλη του συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύµβασης ϖου θα ϖροσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2.H 80/ µελέτη 3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 4.Η ϖροσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 3 ο :Αντικείµενο του διαγωνισµού- Προϋπολογισµός ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 2 Υπηρεσίες ταχυµεταφοράς εγγράφων για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µετά τις (ηµεροµηνία λήξη της προηγούµενης σύµβασης που είναι σε ισχύ µε ανάδοχο για ταχυµεταφορά) ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ.80/2015 ΜΕΛΕΤΗ 5.853, ,00 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 117,07 Ο ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας αυτής, χωρίς όµως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού. ΆΡΘΡΟ 4 ο : ικαίωµα συµµετοχής Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών (που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,) που έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 5ο : Τόϖος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή ϖύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :00 ϖµ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :00 µµ Μετά την ϖαρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υϖάρχει η δυνατότητα υϖοβολής ϖροσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υϖοβολής της ϖροσφοράς και οϖοιαδήϖοτε ηλεκτρονική εϖικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα αϖό το σύστηµα µε υϖηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ϖαρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖληροφορηθούν σχετικά µε το ανωτέρω έργο στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Αγρινίου (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6, 3 ος Όροφος), τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 2

3 Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται όϖως ϖεριγράφεται στο άρθρο 15 & 16 της ϖαρούσας. 5.1ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) αϖαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υϖογραφή, χορηγούµενη αϖό ϖιστοϖοιηµένη αρχή ϖαροχής ψηφιακής υϖογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ϖύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 1. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και αϖό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (ϖαρέχοντας τις αϖαραίτητες ϖληροφορίες και αϖοδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοϖοιούµενοι ως εξής: Όσοι αϖό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοϖοιούνται µε χρήση των διαϖιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ϖρόσβασης) ϖου αυτοί κατέχουν αϖό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοϖοίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη αϖό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωϖαϊκής Ένωσης οι οϖοίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµϖληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοϖοιούνται µε χρήση των διαϖιστευτηρίων ϖου κατέχουν αϖό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοϖοίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη αϖό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοϖοιούνται αϖό τη ΓΓΕ αϖοστέλλοντας: - είτε υϖεύθυνη δήλωση ψηφιακά υϖογεγραµµένη µε εϖίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ϖιστοϖοιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε εϖίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όϖως αυτά ϖροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ϖροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υϖηρεσιών του ϖ.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ϖροβλεϖόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οϖοία να δηλώνεται / αϖοδεικνύεται η εγγραφή του σε εϖαγγελµατικό ή εµϖορικό µητρώο, ϖροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυϖη µορφή (ϖρωτότυϖο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υϖηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υϖοβάλλεται αϖό όλους τους υϖοψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 2.Ο υϖοψήφιος χρήστης ενηµερώνεται αϖό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υϖοψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοϖοίησης λογαριασµού ως ϖιστοϖοιηµένος χρήστης και ϖροβαίνει στην ενεργοϖοίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 6ο: Πληροφορίες- ιευκρινήσεις Εφόσον ο ενδιαφερόµενος ϖροµηθευτής ζητήσει εµϖρόθεσµα έγγραφα και συµϖληρωµατικές ϖληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη ϖροµήθεια, αυτές ϖαρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία ϖου έχει ορισθεί για την υϖοβολή των ϖροσφορών. Οι συµϖληρωµατικές ϖληροφορίες αϖοστέλλονται ή ϖαραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε ϖεριϖτώσεις κατά τις οϖοίες εϖείγοντες λόγοι καθιστούν την ϖροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή 3

4 µϖορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, ϖριν αϖό την ηµεροµηνία ϖου έχει ορισθεί για την υϖοβολή των ϖροσφορών. Τα σχετικά αιτήµατα υϖοβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόϖο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ϖύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα ϖαροχής συµϖληρωµατικών ϖληροφοριών διευκρινίσεων υϖοβάλλονται αϖό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαϖιστευτήρια ϖου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ϖρόσβασης) και αϖαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υϖογεγραµµένο. Αιτήµατα ϖαροχής διευκρινήσεων ϖου υϖοβάλλονται είτε µε άλλο τρόϖο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ϖου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υϖογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υϖοψήφιος δεν µϖορεί σε οϖοιαδήϖοτε ϖερίϖτωση να εϖικαλεσθεί ϖροφορικές αϖαντήσεις εκ µέρους της υϖηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης. Άρθρο 7ο : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ϖροσφέροντες υϖοβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ϖροσφορά τους, εγκαίρως και ϖροσηκόντως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όϖως αναλυτικά ϖεριγράφονται κατωτέρω : Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό ϖρέϖει να έχουν εκδοθεί το ϖολύ τρεις (3) µήνες ϖριν αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ϖρέϖει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης αϖό την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύϖο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών. Η µη ϖροσκόµιση κάϖοιου αϖό τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά αϖοτελεί λόγο αϖοκλεισµού του συµµετέχοντος. 1) ικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού) που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της προσφοράς τους : Α) Οι Έλληνες πολίτες. -Εγγυητική εϖιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 150 ηµερολογιακές ηµέρες αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής ϖροσφορών στον διαγωνισµό. -Πιστοϖοιητικό αϖό αρµόδια αρχή αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι είναι ενήµεροι ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις τους ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, το οϖοίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Το ϖιστοϖοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους αϖασχολούµενους µε οϖοιαδήϖοτε σχέση εργασίας στην εϖιχείρηση του συµµετέχοντος, συµϖεριλαµβανοµένων των εργοδοτών(φυσικά και Νοµικά Πρόσωϖα) µε βάση την υϖοχρεωτική η µη υϖαγωγή τους σε οϖοιοδήϖοτε φορέα ασφάλισης ϖροβλέϖει η ασφαλιστική νοµοθεσία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ϖροσκοµίσουν, µαζί µε το ϖιστοϖοιητικό ή τα ϖιστοϖοιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα εξής: Υϖεύθυνη δήλωση στην οϖοία να δηλώνονται α. όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικοί φορείς ϖρος τους οϖοίους υϖοχρεούται στην καταβολή εισφορών και β. οι τυχόν αϖαλλασσόµενοι µε βάση ειδικές διατάξεις αϖό την υϖοχρεωτική ασφάλιση. -Πιστοϖοιητικό αϖό αρµόδια αρχή αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι είναι ενήµεροι ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. -Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4

5 -Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Για να νοµικά ϖρόσωϖα υϖόχρεοι στην ϖροσκόµιση ϖοινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο ϖρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο ϖρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη ϖερίϖτωση οι νόµιµοι εκϖρόσωϖοι του νοµικού ϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση αλλοδαϖών νοµικών ϖροσώϖων, η ανωτέρω υϖοχρέωση αφορά στα φυσικά ϖρόσωϖα ϖου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία αϖό την οϖοία διέϖονται. Εάν αϖό το υϖοβληθέν ϖοινικό µητρώο δεν ϖροκύϖτει το είδος του αδικήµατος για το οϖοίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υϖοβάλλεται αϖό αυτόν υϖεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύϖου ϖου ϖροβλέϖει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όϖου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η εϖιτροϖή του διαγωνισµού µϖορεί σε κάθε ϖερίϖτωση να ζητήσει αϖό τον ενδιαφερόµενο να ϖροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αϖοφάσεων. - Πιστοϖοιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι: 1. εν τελούν σε ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 2. εν τελούν υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά ϖρόσωϖα: Ότι δεν τελούν υϖό ϖτώχευση και εϖίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ϖτώχευσης. Εϖίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά ϖρόσωϖα: Ότι δεν τελούν υϖό ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Εϖίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε ϖερίϖτωση ϖου δεν εκδίδεται κάϖοιο αϖό τα ανωτέρω ϖιστοϖοιητικά ή δεν καλύϖτει όλες τις ϖεριϖτώσεις, αντικαθίσταται αϖό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκϖροσώϖου της εϖιχείρησης. -Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. -Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου -Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ µε την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος Γενικής άδειαςγια παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από την ΕΕΠ η οποία να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΠ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό δηµόσιο έγγραφο(κατηγορια ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ). Σε περίπτωση που η εν λόγω αδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση ανανέωσής της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. -Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. 5

6 -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε την οποία: - θα δηλώνεται ότι διαθέτει οργανωµένο Πανελλαδικό ίκτυο. - θα δηλώνονται τα έτη που δραστηριοποιείται στον Τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Β) Οι αλλοδαποί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή ισοδύναµα έγγραφα που εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασης τους. Γ)Νοµικά Πρόσωπα Αλλοδαπά ή Ηµεδαπά. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Γ. Συνεταιρισµοί. Οι συνεταιρισµοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση Α, πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα..οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 2. ήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η έκταση και το είδος της συµµετοχής του καθενός εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του ήµου και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών, των Ενώσεων προσώπων-ταχυδροµικών εταιρειών και Κοινοπραξιών απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής είναι να διαθέτουν όλα τα µέλη τους την ειδική ή γενική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών(ανάλογα την κατηγορία της ταχυδροµικής υπηρεσίας) ή να έχουν ορισθεί ως φορείς παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 καθώς και να διαθέτουν εγκεκριµένη από την Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφεροµένων πιο πάνω δικαιολογητικών συµµετοχής η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ αυτών υπεύθυνο έναντι του Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Φορέα, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 2)Οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 : 6

7 ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. ήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. ήλωση ότι οι τιµές προσφοράς τους θα είναι σταθερές ως την ολοκλήρωση των εργασιών. 3)Προϋποθέσεις επάρκειας Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία υποδοµή, προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό προκειµένου να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπό ανάθεση έργο ενώ θα πρέπει να υποβάλλει σχετικές ηλώσεις: Α. ήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι: Α. Αναλυτική περιγραφή του δικτύου (κτιριακές και τυχόν λοιπές υποδοµές σηµείων πρόσβασης /παραλαβής, επεξεργασίας, διαλογής, και διανοµής / παράδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων). Β. ήλωση που θα αναφέρει: 1. το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, ειδικότητες, επίπεδο εµπειρίας) κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και 2. το µέσο ετήσιο ανθρώπινο δυναµικό του υποψήφιου κατά την τελευταία τριετία Γ. ήλωση στην οποία να αναφέρει : Τον αριθµό των τετράτροχων( πχ φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα για την παραλαβή και τη διακίνηση της αλληλογραφίας και των δεµάτων). Τον αριθµό των δικύκλων τα οποία χρησιµοποιούν οι µεταφορείς και οι διανοµείς της αλληλογραφίας.. ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει για την υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου. Ε. Έκθεση- ήλωση στην οποία ο Υποψήφιος να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης του Έργου σε όλα τα στάδιά του προκειµένου να εξασφαλίσει την άρτια εκτέλεσή του. Τεχνικά στοιχεία ϖροσφοράς: Με την τεχνική τους ϖροσφορά οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν και τα εξής: Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν εκτός αϖό την τεχνική ϖροσφορά του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ και αναλυτική τεχνική έκθεση-ϖεριγραφή ψηφιακά υϖογεγραµµένη για τις υϖηρεσίες ϖου θα ϖροσφέρουν. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εάν σε κάϖοια χώρα (συµϖεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα ϖαραϖάνω ϖιστοϖοιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά ϖου εκδίδονται δεν καλύϖτουν όλες τις ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, µϖορεί να αντικατασταθούν αϖό ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του ϖροµηθευτή ϖου γίνεται ενώϖιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του ϖροµηθευτή δεν ϖροβλέϖεται αϖό το νόµο η ένορκη δήλωση, µϖορεί αντί αυτής να υϖοβληθεί υϖεύθυνη δήλωση, στην οϖοία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υϖογραφής του δηλούντος αϖό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στις ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υϖεύθυνη δήλωση ϖροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ϖου βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου ϖιστοϖοιητικού ή εγγράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υϖεύθυνες δηλώσεις ϖρέϖει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο ϖου ϖροβλέϖεται για τα ϖιστοϖοιητικά, αντί των οϖοίων υϖοβάλλονται. 7

8 Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, ϖρέϖει να υϖογράφονται -αϖό το ίδιο το φυσικό ϖρόσωϖο ϖου συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή - όταν ϖρόκειται για εταιρεία αϖό τον νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτής, Η υϖεύθυνη δήλωση υϖογράφεται ψηφιακά αϖό τον ϖροσφέροντα και δεν αϖαιτείται θεώρηση γνησίου υϖογραφής. Οι υϖεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ϖου ϖροβλέϖονται στη διακήρυξη ϖρέϖει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης αϖό την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης έως και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν, µαζί µε την ϖροσφορά, συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υϖογραφής του αντιϖροσωϖευόµενου αϖό οϖοιαδήϖοτε αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό το ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π..., τα ικαστήρια όλων των βαθµών κλϖ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ϖρωτοτύϖων εγγράφων ϖου εκδόθηκαν αϖό τις υϖηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αϖό αντίγραφα εγγράφων ϖου έχουν εκδοθεί αϖό αλλοδαϖές αρχές και έχουν εϖικυρωθεί αϖό δικηγόρο, καθώς και λοιϖά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόµενα στον Ν. 4250/2014. Οι υϖεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά ϖου αϖαιτούνται για τη συµµετοχή του ϖροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υϖοβάλλονται αϖό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύϖου.pdf(ψηφιακά υϖογεγραµµένα) και ϖροσκοµίζονται κατά ϖερίϖτωση αϖό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την ηλεκτρονική υϖοβολή, ϖλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά ϖροσκοµίζονται στην υϖηρεσία ϖου διενεργεί το διαγωνισµό µε διαβιβαστικό όϖου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ϖροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) Όταν υϖογράφονται αϖό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υϖογραφή. Οι αϖαιτούµενες δηλώσεις ή υϖεύθυνες δηλώσεις του ϖαρόντος άρθρου υϖογράφονται ψηφιακά αϖό τους έχοντες υϖοχρέωση ϖρος τούτο και δεν αϖαιτείται σχετική θεώρηση. Εϖισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υϖοφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ϖροσφορά» ϖου έχουν υϖοβληθεί µε την ηλεκτρονική ϖροσφορά και αϖαιτούνται να ϖροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ϖροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ϖου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί αϖό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέϖεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υϖογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, ϖιστοϖοιητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αϖοστέλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οϖοίος ϖρέϖει αϖαραίτητα να φέρει την εϖωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, αριθµό τηλεοµοιοτυϖίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του διαγωνιζοµένου καθώς εϖίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά ιακήρυξη Νο: /2015 8

9 ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ για έργο :«Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών(ταχυµεταφορά εγγράφων) για το έτος ». Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: //2015 ιεύθυνση Οικονοµικών Υϖηρεσιών ήµου Αγρινίου Τµήµα Προµηθειών 3 ος όροφος Παλαµά και Μαβίλη 6 ΤΚ «Να µην ανοιχθεί αϖό την ταχυδροµική υϖηρεσία ή το ϖρωτόκολλο» Άρθρο 8 Ο : Υπεργολαβία Ο ανάδοχος µπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Στη περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας και να υποδείξουν τον υπεργολάβο, στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική σύµβαση προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου, µε την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος ανάδοχος της σύµβασης. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση του υπεργολαβικού συµφωνητικού. Εφόσον ο ανάδοχος συνεργαστεί µε άλλη αδειοδοτηµένη µε Ειδική Άδεια ταχυδροµική εταιρεία καθώς και το δίκτυο αυτής, ο Υποψήφιος οφείλει να προσκοµίσει την Ειδική Άδεια της συνεργαζόµενης εταιρείας, για τις ζητούµενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ. Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόµενης ταχυδροµικής εταιρείας θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε περίπτωση που η εν λόγω άδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της ηµεροµηνίας λήξης της σύµβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει την σχετική αίτηση της συνεργαζόµενης εταιρείας ανανέωσής της προς την Ε.Ε.Τ.Τ (όπως ορίζεται στο Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΦΕΚ ΒΊ1439/2009). Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόµου να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει η συνεργαζόµενη εταιρεία ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙ ΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, µπορεί να εγκριθεί από το ήµο η αντικατάστασή του µε άλλο που έχει τα νόµιµα προσόντα µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται αϖό ϖιστωτικά ιδρύµατα ϖου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωϖαϊκής Ένωσης ή του Ευρωϖαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµϖορίου, ϖου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μϖορούν, εϖίσης, να εκδίδονται αϖό το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να ϖαρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ϖαρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ϖοσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυϖωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής γραµµατίου σύστασης ϖαρακαταθήκης υϖέρ του ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, το ϖεριεχόµενο της ϖαρακαταθήκης ϖρέϖει να αναφέρει ότι διέϖεται αϖό τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και του Π 28/80. εν εϖιτρέϖεται η κατάθεση εγγυήσεων ϖου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε ϖερίϖτωση ένωσης ϖροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και ϖεριλαµβάνει τον όρο ότι καλύϖτει τις υϖοχρεώσεις όλων των µελών. 9

10 Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 2 (δύο) τοις εκατό (%) του συνολικού ή µέρους προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 150 (εκατόν πενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: - Την ηµεροµηνία έκδοσης. - Τον εκδότη. - Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. - Τον αριθµό της εγγύησης. - Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. - Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. - Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. - Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. - Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. - Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. - Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. - Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. - Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. - Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής µε τις εξής διαφορές : εν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού Θα αναφέρουν τον τίτλο της προµήθειας που τους ανατέθηκε Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) µηνών. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Τρόϖος υϖοβολής ϖροσφορών 10

11 Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται αϖό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ϖύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ϖου ορίζει η ϖαρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/07 και συµϖληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Αϖόφαση Υϖ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185Β / ) Περιεχόµενο ϖροσφορών Τα ϖεριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ϖροσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υϖο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ϖροσφορά» και (β) ένας (υϖο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». [*(υϖο)φάκελος : κατηγορία εϖισυναϖτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] Κατά την υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται αϖό αυτόν µε χρήση του σχετικού ϖεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ϖροσφοράς του ϖου έχουν εµϖιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υϖο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υϖο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ϖροσφορά» υϖοβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της ϖροσφοράς. Συγκεκριµένα, στον ϖροαναφερόµενο (υϖο)φάκελο ϖεριλαµβάνονται : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ϖροσφέροντες υϖοβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ϖροσφορά τους, εγκαίρως και ϖροσηκόντως, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεϖτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι υϖεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ϖροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υϖοβάλλονται αϖό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύϖου.pdf και ϖροσκοµίζονται κατά ϖερίϖτωση αϖό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την ηλεκτρονική υϖοβολή, ϖλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων ϖου φέρουν ψηφιακή υϖογραφή. Όταν υϖογράφονται αϖό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υϖογραφή και δεν αϖαιτείται σχετική θεώρηση. Εϖισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υϖοφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» ϖου έχουν υϖοβληθεί µε την ηλεκτρονική ϖροσφορά και αϖαιτούνται να ϖροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ϖροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ϖου δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί αϖό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέϖεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υϖογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Εϖιστολή συµµετοχής, Πιστοϖοιητικά ϖου έχουν εκδοθεί αϖό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τεχνική ϖροσφορά Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµϖληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οϖοίο υϖογράφεται ψηφιακά και υϖοβάλλεται αϖό τον ϖροσφέροντα. Τα στοιχεία ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ϖαραγόµενου ψηφιακά υϖογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ϖρέϖει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό µήνυµα και ο ϖροσφέρων καλείται να ϖαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές ϖροδιαγραφές δεν έχουν αϖοτυϖωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ϖροσφέρων εϖισυνάϖτει ψηφιακά υϖογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). Τυχόν φυλλάδια (ϖροσϖέκτους) µε τις τεχνικές ϖροδιαγραφές δεν είναι αϖαραίτητο να εϖισυναφθούν στο σύστηµα, αλλά ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται να τα ϖροσκοµίσει 11

12 ταχυδροµικώς εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αϖό την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υϖοβολής Περιεχόµενα (υϖο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υϖο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ϖεριλαµβάνεται η οικονοµική ϖροσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά υϖοβάλλεται ηλεκτρονικά εϖί ϖοινή αϖορρίψεως στον (υϖό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ϖροσφορά, συντάσσεται συµϖληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οϖοίο υϖογράφεται ψηφιακά και υϖοβάλλεται αϖό τον ϖροσφέροντα. Τα στοιχεία ϖου ϖεριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ϖαραγόµενου ψηφιακά υϖογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ϖρέϖει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση, το σύστηµα ϖαράγει σχετικό µήνυµα και ο ϖροσφέρων καλείται να ϖαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Καθώς η οικονοµική ϖροσφορά, έχει αϖοτυϖωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ϖροσφέρων θα εϖισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική ϖροσφορά του ψηφιακά υϖογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υϖόδειγµα της οικονοµικής ϖροσφοράς του ϖαραρτήµατος Α, σε µορφή pdf της υϖ αριθ.80/2015 Μελέτης. Άρθρο 11ο :Γλώσσα Οι ϖροσφορές και τα έγγραφα ϖου αϖαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 12 Ο :Αϖοκλίσεις ιευκρινίσεις 1.Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αϖοδέχεται ϖλήρως και ανεϖιφύλακτα όλους τους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης, εκτός αν στην ϖροσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οϖοία τυχόν δεν αϖοδέχεται. Στην ϖερίϖτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος ϖρέϖει να αναφέρει στην ϖροσφορά του τους όρους αυτής ϖου είναι διαφορετικοί αϖό τους όρους της διακήρυξης, ϖροκειµένου να αξιολογηθούν αϖό την εϖιτροϖή και να γίνουν δεκτοί ή να αϖορριφθούν κατά την κρίση της. 2.Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροϖοϖοίηση ή αϖόκρουση όρου της διακήρυξης ή της ϖροσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται αϖό τον ϖροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται αϖό την εϖιτροϖή διαγωνισµού, είτε ενώϖιον της είτε ύστερα αϖό έγγραφο του ήµου. Αϖό τις διευκρινίσεις αυτές λαµβάνονται υϖ όψη µόνο εκείνες ϖου ζητήθηκαν. Άρθρο 13 Ο : Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιϖροσφορές Εναλλακτικές ϖροσφορές - αντιϖροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε ϖερίϖτωση ϖου υϖοβληθούν δε λαµβάνονται υϖόψη. Άρθρο 14 ο :Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Άρθρο 15 ο :Ηλεκτρονική αϖοσφράγιση ϖροσφορών Η ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των ϖροσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υϖοβολής των ϖροσφορών, ήτοι στις και ώρα 10:00 ϖ.µ., µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 12

13 εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την ϖροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αϖοσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υϖό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υϖο)φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών αϖοσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα ϖου θα γνωστοϖοιηθεί σε αυτούς των οϖοίων οι ϖροσφορές κρίθηκαν αϖοδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιϖών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των (υϖο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ϖρόσβαση στο ϖεριεχόµενο των ϖροσφορών ϖου αϖοσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των (υϖο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι ϖροσφέροντες των οϖοίων οι οικονοµικές ϖροσφορές αϖοσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική ϖρόσβαση στο ϖεριεχόµενο των ϖροσφορών ϖου αϖοσφραγίσθηκαν ϖροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ϖου ϖροσφέρθηκαν. Άρθρο 16 ο : ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ϖροσφορών Μετά την ηλεκτρονική αϖοσφράγιση των ϖροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ϖροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ϖιστοϖοιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ϖερίϖτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα αϖό το Σύστηµα ιδίως: Η αρµόδια εϖιτροϖή αξιολόγησης του διαγωνισµού, ϖου έχει ορισθεί αϖό την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ϖιστοϖοιηµένοι χρήστες του συστήµατος, ϖροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά ϖερίϖτωση φακέλων και υϖο φακέλων των ϖροσφορών. Η αρµόδια εϖιτροϖή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υϖογράφει τα κατά ϖερίϖτωση ϖρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υϖοφακέλων των ϖροσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αϖοφάσεις εϖί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών ϖροσφορών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αϖοδοχή ή την αϖόρριψη της ϖροσφοράς τους. Η εϖιτροϖή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι ϖιστοϖοιηµένοι χρήστες αϖό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού αϖευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για ϖαροχή διευκρινίσεων εϖί υϖοβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς ϖαρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ϖερίϖτωση ϖροθεσµιών ϖου τους ορίζονται. Άρθρο 17ο : Προσφερόµενη Τιµή 1.Οι προσφορές πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καλύπτουν το σύνολο του έργου και όχι σε µέρος αυτού. 2.Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα αναφέρει αναλυτικά τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. σε Eυρώ αριθµητικώς και ολογράφως ανά εργασία ως και το συνολικό ποσό της προσφοράς του έργου. Τυχόν επιπλέον προσφερόµενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούµενες και τιθέµενοι όροι θα αναγραφούν χωριστά στην προσφορά τους. Άρθρο 18 Ο : Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών Η αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει των προσφορών ανά εργασία σε κάθε οµάδα και για το σύνολο της δαπάνης κάθε οµάδας που θα προκύψει για τον ήµο, προκειµένου να υπάρχει σύγκριση του συνολικού κόστους ανά προσφορά. Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός, από την προσφορά του οποίου προκύπτει, συνολικό χαµηλότερο κόστος (χωρίς ΦΠΑ). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 13

14 Άρθρο 19 Ο : Ενστάσεις- ϖροσφυγές Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 20 παρ. 1 Π 28/80) και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του συστήµατος στο ΕΣΗ ΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή, σε περίπτωση που προβλέπεται αξιολόγηση των προσφορών, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας ή στον δήµο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. Συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του ήµου για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσο του συστήµατος στον προσφεύγοντα. Άρθρο 20ο : Παράταση σύµβασης Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και την υπογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ήµου. Άρθρο 21 Ο Υποχρεώσεις Αναδόχου Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενα µε τον φορέα, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά µε την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στο Φορέα ή σε τρίτους από την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συµµορφώνεται µε την υφιστάµενη νοµοθεσία περί ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρµόδιο υπουργό, την ΕΕΠ ή άλλη δηµόσια αρχή όπως η Α ΑΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτυσας Αρχής και των Φορέων. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αµοιβής του, την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 14

15 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους Φορείς για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 22 Ο :Χρόνος και τρόϖος ϖρόσβασης στα έγγραφα Οι οικονοµικοί φορείς ϖου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν ϖρόσβαση στα έγγραφα ϖου ϖαράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόϖο και στο χρόνο ϖου ορίζεται αϖό τις κατά ϖερίϖτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιϖά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της ϖερίϖτωσης β της ϖαραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. Άρθρο 23 Ο : Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά µετά από την παράδοση εργασίας, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και αφού επισυνάπτονται στο χρηµατικό ένταλµα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Επίσης όσο αναφορά τον τρόπο πληρωµής ισχύουν οι διατάξεις της υποπαρ.ζ.14 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/ τεύχος Α') από την έναρξη ισχύος του ν.4152/13. Οι διατάξεις του π.δ. 166/2003 (Α' 138) όµως παραµένουν ισχυρές για τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου Z αρχίζει από 16 Μαρτίου (υποπαρ. Ζ. 14 και Ζ.15 του Ν.4152/2013) Άρθρο 24 Ο : Κρατήσεις Κατά την εξόφληση των τιµολογίων του προµηθευτή που θα αναδείξει ο διαγωνισµός θα γίνονται οι εξής κρατήσεις : Φόρος υπηρεσιών σε ποσοστό 8% Υπερ Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των ασφαλίστρων. Άρθρο 25 Ο : Ματαίωση ιαγωνισµού Ο ήµος µπορεί να µαταιώσει µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου τον ιαγωνισµό αζηµίως δι αυτόν αν διαπιστωθεί παρατυπία η παράλειψη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού. Άρθρο 26 Ο : ηµοσίευση διαγωνισµού Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία Νοµαρχιακές Εφηµερίδες, σε µία ειδική εφηµερίδα δηµοσιεύσεως δηµοπρασιών καθώς και στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ήµου, στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί σε επιµελητήρια και λοιπούς φορείς. Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου(www.agrinio.gr). Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839463 2015-06-11

15PROC002839463 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:34743/9-6-2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, και ευϖρεϖισµού για τις ανάγκες των υϖηρεσιών του ήµου Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002518996 2015-01-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 14939/3-6-2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3213 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 20/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 47265 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 03/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5114 Ταχ. Δν/ση : Site Δήμου Βύρωνα: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ http://www.dimosbyrona.gr/ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 23.07.2015 Αρ. Πρωτ: 53465 Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τσαντού Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικον. εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/2/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1953 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 243.032,60 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα