ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του αρόντος, σε ακίνητα ου βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται στα εµ ράγµατα δικαιώµατα της λήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της ε ικαρ ίας, της οίκησης και της ε ιφάνειας ε ί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται και στα εµ ράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της α οκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, ου βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και α οτελούν αρακολούθηµα των αρα άνω εµ ραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά ε ιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ερί τωση ζ) της αρ.2 του άρθρου Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου ε ί του κάθε ακινήτου και του συµ ληρωµατικού φόρου ε ί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων ε ί των ακινήτων του υ οκειµένου στον φόρο. 4. Τα δικαιώµατα ε ί των ο οίων ε ιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά ου υ άρχουν την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα α ό µεταβολές ου τυχόν ε έρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα α ό τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης. 5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου ροκύ τει α ό την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υ άρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία του ακινήτου, ό ως ροκύ τουν α ό τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υ άρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία της ραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η ραγµατική ε ιφάνεια του ακινήτου υ ερβαίνει αυτή ου αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική ε ιφάνεια και η ραγµατική χρήση του ακινήτου. 1

2 Άρθρο 2 Υ οκείµενο του φόρου 1. Υ οκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε ρόσω ο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το οσοστό του, και ειδικότερα: α) Αυτός ου α οκτά δικαίωµα σε ακίνητο α ό ο οιαδή οτε αιτία, α ό την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή α ό την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής α όφασης µε την ο οία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιο άροχος σε δήλωση βουλήσεως. β) Ο υ ερθεµατιστής, α ό την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα: αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. δ) Ό οιος έχει α οκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος ε ήλθε µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. 2. Υ οκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και: α) Αυτός ου α οκτά δικαίωµα µε ροσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό ροβλέ εται η κατάρτιση της εµ ράγµατης δικαιο ραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό ροσύµφωνο. β) Ο δικαιούχος ακινήτου α ό το ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Το ικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π... και για το χρονικό διάστηµα ριν α ό τη σύνταξη οριστικού αραχωρητηρίου, εφόσον έχει αραλάβει το ακίνητο. γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς. δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα. ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου. στ) Ο σύνδικος της τώχευσης. ζ) Ο νοµέας ε ίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη α όφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου καταβλήθηκε δεν ε ιστρέφεται. η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το ο οίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί α ό τον γη εδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα ρόσω α ου αυτός θα είχε υ οδείξει, εφόσον έχουν αρέλθει τρία (3) έτη α ό την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµο οιηθεί µε ο οιονδή οτε τρό ο εντός των τριών αυτών ετών α ό τον εργολάβο. θ) Αυτός ου κατέχει ακίνητο ου ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. 3. Ο λήρης κύριος υ οχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βαρύνει το ακίνητο κατά το οσοστό συνιδιοκτησίας του. 2

3 4. Αν συστάθηκε ε ικαρ ία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βαρύνει το ακίνητο ε ιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του ε ικαρ ωτή ως εξής: α) Αν ο ε ικαρ ωτής είναι φυσικό ρόσω ο, ο φόρος ου αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως οσοστό του φόρου ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την ηλικία του ε ικαρ ωτή ως εξής: (αα) Στα 8/10, αν ο ε ικαρ ωτής δεν έχει υ ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (ββ) Στα 7/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (γγ) Στα 6/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του. (δδ) Στα 5/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του. (εε) Στα 4/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του. (στστ) Στα 3/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. (ζζ) Στα 2/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του. (ηη) Στο 1/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του. β) Αν ο ε ικαρ ωτής δεν είναι φυσικό ρόσω ο, ο φόρος ου αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα. γ) Ο φόρος ου αναλογεί στην ψιλή κυριότητα ροκύ τει αν α ό το φόρο ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος ου αναλογεί στην ε ικαρ ία. 5. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της ε ιφάνειας ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην ε ικαρ ία. Στην ερί τωση αυτή ο φόρος ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην ψιλή κυριότητα. 6. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί στο εµ ράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ροκύ τει σύµφωνα µε το εµ ράγµατο δικαίωµα ε ί του ακινήτου του ο οίου α οτελεί αρακολούθηµα και κατά το οσοστό του ε ί αυτού. 7. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί σε ακίνητο της ερί τωσης θ της αραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος α ό τον κύριο του ακινήτου. Άρθρο 3 Α αλλαγές α ό τον ΕΝΦΙΑ 1. Α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα ου ανήκουν: α) Στο ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιο οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) και στην Εταιρεία των Ακινήτων του ηµοσίου (ΕΤΑ Α.Ε.), µε την ε ιφύλαξη της αραγράφου 7 του άρθρου 2. 3

4 β) Σε Νοµικά Πρόσω α ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), ου εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµο οιούνται. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την ε ιφύλαξη της ροηγούµενης ερί τωσης, δεν α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµο οιείται για την εγκατάσταση ρεσβείας ή ροξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση ρεσβευτή, ρόξενου και λοι ών δι λωµατικών αντι ροσώ ων και ρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. δ) Σε Ν.Π... ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµο οιούνται α οκλειστικά για την εκ λήρωση µορφωτικού, εκ αιδευτικού, ολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρω ικού και κοινωφελούς σκο ού ε) Σε Ν.Π.Ι.. ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµο οιούνται α οκλειστικά για την εκ λήρωση µορφωτικού, εκ αιδευτικού, ολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρω ικού και κοινωφελούς σκο ού. στ) Σε νοµικά ρόσω α και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων κατά την αράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και στο Άγιο Όρος και ιδιοχρησιµο οιούνται για την εκ λήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους. ζ) Στα νοµικά ρόσω α ου υ άγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν.3647/2008 (Α 37) και ιδιοχρησιµο οιούνται. 2. Α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα ο οία: α) υφίσταται α αγόρευση ο οιασδή οτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική α αλλοτρίωση, ή για λόγους ροστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους ροστασίας του εριβάλλοντος, ου έχει ε ιβληθεί α ό φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, α οκλειστικά κατά το µέρος για το ο οίο υφίσταται η ως άνω α αγόρευση και εφόσον η δέσµευση αυτή δεν συνοδεύεται α ό αξίωση ή καταβολή σχετικής α οζηµίωσης. Σε ερί τωση µερικής α αγόρευσης ου δεν συνοδεύεται α ό α οζηµίωση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικότερα σε ερί τωση µερικής α αγόρευσης χρήσης ου δεν συνοδεύεται α ό α οζηµίωση και συνίσταται στη δέσµευση ακινήτου εντός σχεδίου όλης ή οικισµού για κοινωφελή χρήση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). β) έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση η α οδέσµευση α ό α αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει εκδοθεί σχετική ράξη της ιοίκησης για την ως άνω α οδέσµευση, και γ) έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική α όφαση α οζηµίωσης για α αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει καταβληθεί η α οζηµίωση µετά α ό ένα (1) έτος α ό το έτος έκδοσης της αρα άνω α όφασης. 4

5 3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, ου αφορά α αλλαγές α ό φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις αραχώρησης του ηµοσίου ου έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του αρόντος νόµου, εφόσον σε αυτές είχε ροβλεφθεί η λήρης α αλλαγή α ό φόρους ακίνητης εριουσίας. Άρθρο 4 Υ ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Α. Υ ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσµατα 1. Ο κύριος φόρος ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε ί των κτισµάτων υ ολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την ε ιφάνεια, τη χρήση, την αλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό ροσόψεων του κτίσµατος. Ειδικότερα: α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος ροσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην ο οία υ άγεται αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α 43) και των α οφάσεων του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους. Ανάλογα µε την τιµή ζώνης ου ισχύει την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.). β) Η ε ιφάνεια υ ολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα. γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η ε ιφάνεια α οµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή Α οµείωσης Ε ιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των ερι τώσεων δ, ε, στ, ζ, η και θ της αραγράφου 1 του άρθρου 2 της υ αριθµ /479/ α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών(Β 1152), µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται σε αυτή. δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά µε την ε ιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου. ε) Η αλαιότητα του κτίσµατος ροκύ τει α ό τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υ άρχει οικοδοµική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το ο οίο ροκύ τει α ό δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν ροκύ τει α ό δηµόσιο έγγραφο ή α ό τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το ο οίο δηλώθηκε το κτίσµα µε την υ οβολή ρος τη Φορολογική ιοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 5

6 2. Για τον υ ολογισµό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., µε βάση τα κριτήρια της ροηγούµενης αραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής: α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), ό ως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Τιµή Ζώνης Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ( /µ 2 ) ( /µ 2 ) , , , , , , , , , , , ,00 Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού, για τα ο οία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υ ο αραγράφου γ της αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της ηµοτικής Ενότητας στην ο οία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη ηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου ήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο ήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Παλαιότητα Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.) 26 έτη και άνω 1,00 20 έως 25 έτη 1,05 15 έως και 19 έτη 1,10 10 έως και 14 έτη 1,15 5 έως και 9 έτη 1,20 Μέχρι και 4 έτη 1,25 6

7 Για τα κτίρια ου ανεγέρθηκαν ρο του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής αλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε αλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής αλαιότητας 0,60. γ) Συντελεστής Α οµείωσης Ε ιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, ροκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο ο οίος εφαρµόζεται για το κλιµάκιο ε ιφάνειας στο ο οίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Κλιµάκιο Ε ιφάνειας (µ 2 ) Συντελεστής Α οµείωσης Ε ιφάνειας (Σ.Α.Ε.) ,00 500, , , ,75 3,000, ,65 5,000, , , , , , ,01 και άνω 0,25 δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο ο οίος εφαρµόζεται για τον όροφο στον ο οίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Όροφος Ορόφου (Σ.Ο.) Υ όγειο 0,98 Ισόγειο και 1 ος 1,00 2 ος και 3 ος 1,01 4 ος και 5 ος 1,02 6 ος και άνω 1,03 Σε ερί τωση ου το κτίσµα εκτείνεται σε ερισσότερους α ό έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες. ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο ο οίος ορίζεται σε 1,02. στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο ο οίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό ροσόψεων, 1,01 για κτίρια µε µία ρόσοψη και 1,02 για κτίρια µε δύο ή ερισσότερες ροσόψεις. Ο συντελεστής ρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια. 7

8 ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,1. η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, για τα ο οία συντρέχουν οι εξής ροϋ οθέσεις: α) ηµιτελή κτίσµατα, η κατασκευή των ο οίων βρίσκεται ριν το στάδιο των ε ιχρισµάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα και ουδέ οτε είχαν άλλη αροχή ρεύµατος λην της εργοταξιακής και είναι κενά. θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµο οιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0). 3. α. Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώµατα ε ί των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή ρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά ερί τωση, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια κτίσµατος (µ 2 ) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (ό ου εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ (ό ου εφαρµόζεται). β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της αραγράφου 1γ) του αρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή α οµείωσης ε ιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά ερί τωση, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια κτίσµατος (µ 2 ) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (ό ου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ (ό ου εφαρµόζεται). Β. Υ ολογισµός κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α για οικό εδα και γή εδα Ο κύριος φόρος ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε ί των γη έδων εντός σχεδίου όλης ή οικισµού (οικό εδα) ή των γη έδων εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού (γή εδα), υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους. 1. Ειδικότερα για τα οικό εδα: 8

9 α) Οικό εδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και ροσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικο έδου, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Μοναδιαία αξία ( /µ 2 ) φόρου Φ.Ζ. ( /µ 2 ) 0,01-2, ,003 2,01-4, ,006 4,01-6, ,010 6,01-10, ,015 10,01-14, ,023 14,01-20, ,030 20,01-50, ,060 50,01-75, ,120 75,01-100, , ,01-150, , ,01-200, , ,01-300, , ,01-400, , ,01-500, , ,01-600, , ,01-700, , ,01-800, , ,01-900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 β) Η Μοναδιαία Αξία του οικο έδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικο έδου ρος τη συνολική ε ιφάνειά του. γ) Η φορολογητέα αξία του οικο έδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή οικο έδου, της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο έδου, του συντελεστή ρόσοψης και της ε ιφάνειας του οικο έδου. Για τον υ ολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής: αα) Ο συντελεστής οικο έδου (ΣΟικ), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου, καθώς και ο συντελεστής αξιο οίησης οικο έδου (ΣΑΟ), για τον υ ολογισµό της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο έδου, λαµβάνονται ό ως ορίζονται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανεξάρτητα 9

10 αν ο συντελεστής δόµησης ου ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός α ό τον συντελεστή αξιο οίησης οικο έδου (Σ.Α.Ο.). Αν το οικό εδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, ό ως έχει καθοριστεί µε το Π.. κύρωσης του Σχεδίου Πόλεως. ββ) Αν το οικό εδο βρίσκεται σε εριοχή, στην ο οία δεν έχουν καθοριστεί µε τις α οφάσεις ου ροβλέ ονται στο ροηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικο έδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και συντελεστής αξιο οίησης οικο έδου (ΣΑΟ), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ηµοτικής Ενότητας, ό ως ορίζονται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. γγ) Ανάλογα µε την ρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00 για ρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για ροσόψεις σε δύο ή ερισσότερες οδούς ή σε οδό και λατεία και 0,80, αν δεν υ άρχει ρόσοψη σε οδό. δ) Οικό εδα, τα ο οία είναι ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης, στις ο οίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή οικό εδα έδρασης ύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά τυξης ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανά τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ροηγούµενες ερι τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α ό το φορέα της ε ένδυσης ρος τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των εριοχών ου ορίζονται α ό τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε ιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε ιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην ρώτη φορολογική ζώνη. ε) Αν στο οικό εδο υ άρχει κτίσµα, η ε ιφάνεια του οικο έδου για την ο οία ε ιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το υ όλοι ο της συνολικής ε ιφάνειας αφού αφαιρεθεί η ε ιφάνεια του οικο έδου, η ο οία αναλογεί στο συντελεστή αξιο οίησης του οικο έδου, µε βάση τη δόµηση η ο οία έχει ραγµατο οιηθεί στο οικό εδο, ως εξής: 10

11 Ε ιφάνεια οικο έδου για την ο οία ε ιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υ άρχει κτίσµα = συνολική ε ιφάνεια οικο έδου ε ιφάνεια οικο έδου ου αναλογεί στο ΣΑΟ µε βάση τη δόµηση ου έχει ραγµατο οιηθεί. Για το Συντελεστή Αξιο οίησης Οικο έδου (Σ.Α.Ο.) ου κατά τα ανωτέρω εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην ερί τωση γ (αα) της αραγράφου 1, µε εξαίρεση την ερί τωση ου το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, ο ότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί. στ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια οικο έδου (µ 2 ) x ΣΦ. 2. Ειδικότερα για γή εδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ροκύ τει α ό το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας ου καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, α αλλοτρίωσης και του συντελεστή ύ αρξης κατοικίας, κατά ερί τωση, ως εξής: α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο ο οίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση ου αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της ηµοτικής Ενότητας στην ο οία ανήκει το γή εδο, σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) ( /µ 2 ) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ.) 0,1-0,49 1,0 0,5-0,99 1,1 1-1,99 1,2 2-2,99 1,3 3-4,99 1,5 5-6,99 1,7 7-9,99 2, ,99 2, ,99 2, ,0 Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται ό ως ορίζεται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982. β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο ο οίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γη έδου, σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: 11

12 Χρήση γη έδου Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) άσος ή δασική έκταση 0,1 Βοσκότο ος 0,5 Καλλιέργειες (µονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες) 2,0 Μεταλλείο - Λατοµείο 5,0 Υ αίθρια Έκθεση/Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0 γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο ο οίος ορίζεται σε 1,1. δ) Συντελεστής Α αλλοτρίωσης, (Σ.Α.)., ο ο οίος ορίζεται σε 0,75. ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο ο οίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υ άρχει κατοικία εντός του γη έδου. Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµ ράγµατα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία ου υ άρχει στο γή εδο έχει ε ιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν ενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ 2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται. Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική ε ιφάνεια του γη έδου, χωρίς να αφαιρείται η ε ιφάνεια του κτίσµατος. Αν το γή εδο έχει ε ιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων ( µ 2 ), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας του γη έδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή α αλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, ό ως ροβλέ εται, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια γη έδου (µ 2 ) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑ (ό ου εφαρµόζεται) x ΣΚ (ό ου εφαρµόζεται). η) Ειδικά για γή εδα εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού, τα ο οία χρησιµο οιούνται α οκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις ο οίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης ύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά τυξης ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανά τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ροηγούµενες ερι τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α ό τον φορέα της ε ένδυσης 12

13 ρος τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των εριοχών ου ορίζονται α ό τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε ιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε ιχειρηµατικά Πάρκα), ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας του γη έδου ε ί το βασικό συντελεστή φορολογίας του ρώτου εδαφίου της αρούσας αραγράφου. Άρθρο 5 Υ ολογισµός του συµ ληρωµατικού φόρου 1. Στην αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ε ιβάλλεται συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι,Α., ο ο οίος υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ε όµενων αραγράφων του αρόντος. 2. Για κάθε φυσικό ρόσω ο ο συµ ληρωµατικός φόρος ε ιβάλλεται και υ ολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ου υ ερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του αρακάτω ίνακα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ( ) Συντελεστής 0, ,0% , ,1% , ,2% , ,3% , ,6% , ,7% , ,8% , ,9% Υ ερβάλλον 1,0% Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά τα ανωτέρω δεν συνυ ολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων ε ί των γη έδων. 3. Για κάθε νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, ο συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται και υ ολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται µε το έντε τοις χιλίοις (5 ). Στην κατά το ροηγούµενο εδάφιο συνολική αξία δεν συµ εριλαµβάνεται, για τον υ ολογισµό του συµ ληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, η αξία των α αλλασσόµενων ακινήτων των νοµικών ροσώ ων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 3 του αρόντος, η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα ου εµ ί τουν στο εδίο εφαρµογής της ερί τωσης δ) της αραγράφου Β.1. και της ερί τωσης η) της αραγράφου Β.2. του άρθρου 4 του αρόντος και η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα του εδαφίου γ) της αραγράφου 1 του άρθρου 4 του αρόντος, εφόσον αυτά ιδιοχρησιµο οιούνται για την αραγωγή ή την άσκηση 13

14 εµ ορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά για τα Ν.Π... και τα Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, ό ως ορίζονται στις ερι τώσεις β, ε, στ και ζ του άρθρου 3 του αρόντος, ο συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5 ) ε ί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα ου δεν ιδιοχρησιµο οιούν. 4. Κατά τα λοι ά για τον υ ολογισµό του συµ ληρωµατικού φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3842/2010, ό ως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 6 Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υ οβολής δήλωσης 1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ροσδιορίζεται µε ράξη άµεσου ροσδιορισµού του φόρου ου εκδίδεται α ό τη Φορολογική ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν.4174/2013, Α 170). 2. Για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υ όψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ου ροβλέ ονται στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 (Α 312): αα) για τα φυσικά ρόσω α, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και ββ) για τα νοµικά ρόσω α, οι δηλώσεις των ετών 2013 και Τα στοιχεία ου ροκύ τουν α ό τις δηλώσεις αυτές α οτελούν τη «ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η ο οία συντίθεται µηχανογραφικά α ό τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων και χρησιµο οιείται ως βάση για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 3. Για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε ε όµενου του 2014 έτους λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία των ακινήτων του ροηγούµενου έτους µε τις µεταβολές ου ε ήλθαν. Για τη σύσταση, α όκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1, α ό και εφεξής, ο φορολογούµενος υ οχρεούται σε υ οβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών α ό την ηµέρα της σύστασης, α όκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα αρα άνω δικαιώµατα. Άρθρο 7 Χορήγηση εκ τώσεων και αναστολή ληρωµής φόρου 1. Με ράξη της Φορολογικής ιοίκησης χορηγείται έκ τωση ενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του ε ί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βεβαιώθηκε στα αρα άνω ρόσω α, αν δια ιστώνεται οικονοµική αδυναµία ληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. 14

15 Η αρα άνω έκ τωση χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον ληρούνται σωρευτικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του ροηγούµενου φορολογικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υ ερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ ( 9.000), ροσαυξηµένο κατά χίλια ευρώ ( 1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος, β) το σύνολο της ε ιφάνειας των κτισµάτων στα ο οία κατέχουν δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υ όχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υ όψη του οσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υ ερβαίνει τα εκατόν ενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ 2 ) και γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 2. Η έκ τωση της ροηγουµένης αραγράφου ανέρχεται σε οσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια ου ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υ ερβαίνει τα τρία, ή β) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή ο οιοδή οτε α ό τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει ανα ηρία σε οσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 3. Με ράξη της Φορολογικής ιοίκησης µ ορεί να χορηγείται αναστολή ληρωµής του φόρου σε νοµικά ρόσω α. Η αναστολή ληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και µ ορεί να ε αναχορηγηθεί µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών α ό τη χορήγηση της ρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της ρέ ει να ληρούνται σωρευτικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού ροσώ ου, κατά το ροηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υ ερβαίνει το δεκα λάσιο του συνολικού φόρου, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, ό ως ορίζεται στο ροηγούµενο εδάφιο, έχει αρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το ροηγούµενο ρος αυτό φορολογικό έτος, και γ) το νοµικό ρόσω ο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 4. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκ τωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής ληρωµής και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του αρόντος άρθρου. 15

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.).

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). 1. Ο υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα εξαρτάται από την γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα