ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του αρόντος, σε ακίνητα ου βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται στα εµ ράγµατα δικαιώµατα της λήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της ε ικαρ ίας, της οίκησης και της ε ιφάνειας ε ί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται και στα εµ ράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της α οκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, ου βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και α οτελούν αρακολούθηµα των αρα άνω εµ ραγµάτων δικαιωµάτων. Εξαιρετικά ε ιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ερί τωση ζ) της αρ.2 του άρθρου Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου ε ί του κάθε ακινήτου και του συµ ληρωµατικού φόρου ε ί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων ε ί των ακινήτων του υ οκειµένου στον φόρο. 4. Τα δικαιώµατα ε ί των ο οίων ε ιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά ου υ άρχουν την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα α ό µεταβολές ου τυχόν ε έρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα α ό τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης. 5. Για τον καθορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου ροκύ τει α ό την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υ άρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία του ακινήτου, ό ως ροκύ τουν α ό τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υ άρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία της ραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η ραγµατική ε ιφάνεια του ακινήτου υ ερβαίνει αυτή ου αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική ε ιφάνεια και η ραγµατική χρήση του ακινήτου. 1

2 Άρθρο 2 Υ οκείµενο του φόρου 1. Υ οκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε ρόσω ο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα µε το δικαίωµα και το οσοστό του, και ειδικότερα: α) Αυτός ου α οκτά δικαίωµα σε ακίνητο α ό ο οιαδή οτε αιτία, α ό την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης ή α ό την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής α όφασης µε την ο οία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο δικαιο άροχος σε δήλωση βουλήσεως. β) Ο υ ερθεµατιστής, α ό την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα: αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. δ) Ό οιος έχει α οκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος ε ήλθε µέχρι και την 31 η εκεµβρίου του ροηγούµενου της φορολογίας έτους. 2. Υ οκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και: α) Αυτός ου α οκτά δικαίωµα µε ροσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό ροβλέ εται η κατάρτιση της εµ ράγµατης δικαιο ραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό ροσύµφωνο. β) Ο δικαιούχος ακινήτου α ό το ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Το ικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π... και για το χρονικό διάστηµα ριν α ό τη σύνταξη οριστικού αραχωρητηρίου, εφόσον έχει αραλάβει το ακίνητο. γ) Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς. δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα. ε) Ο µεσεγγυούχος ακινήτου. στ) Ο σύνδικος της τώχευσης. ζ) Ο νοµέας ε ίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη α όφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου καταβλήθηκε δεν ε ιστρέφεται. η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το ο οίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει µεταβιβαστεί α ό τον γη εδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα ρόσω α ου αυτός θα είχε υ οδείξει, εφόσον έχουν αρέλθει τρία (3) έτη α ό την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµο οιηθεί µε ο οιονδή οτε τρό ο εντός των τριών αυτών ετών α ό τον εργολάβο. θ) Αυτός ου κατέχει ακίνητο ου ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. 3. Ο λήρης κύριος υ οχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βαρύνει το ακίνητο κατά το οσοστό συνιδιοκτησίας του. 2

3 4. Αν συστάθηκε ε ικαρ ία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βαρύνει το ακίνητο ε ιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του ε ικαρ ωτή ως εξής: α) Αν ο ε ικαρ ωτής είναι φυσικό ρόσω ο, ο φόρος ου αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως οσοστό του φόρου ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την ηλικία του ε ικαρ ωτή ως εξής: (αα) Στα 8/10, αν ο ε ικαρ ωτής δεν έχει υ ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (ββ) Στα 7/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του. (γγ) Στα 6/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του. (δδ) Στα 5/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του. (εε) Στα 4/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του. (στστ) Στα 3/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. (ζζ) Στα 2/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του. (ηη) Στο 1/10, αν ο ε ικαρ ωτής έχει υ ερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του. β) Αν ο ε ικαρ ωτής δεν είναι φυσικό ρόσω ο, ο φόρος ου αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα. γ) Ο φόρος ου αναλογεί στην ψιλή κυριότητα ροκύ τει αν α ό το φόρο ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος ου αναλογεί στην ε ικαρ ία. 5. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της ε ιφάνειας ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην ε ικαρ ία. Στην ερί τωση αυτή ο φόρος ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην ψιλή κυριότητα. 6. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί στο εµ ράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ροκύ τει σύµφωνα µε το εµ ράγµατο δικαίωµα ε ί του ακινήτου του ο οίου α οτελεί αρακολούθηµα και κατά το οσοστό του ε ί αυτού. 7. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. ου αναλογεί σε ακίνητο της ερί τωσης θ της αραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται µε το φόρο ου αναλογεί στην λήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος α ό τον κύριο του ακινήτου. Άρθρο 3 Α αλλαγές α ό τον ΕΝΦΙΑ 1. Α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα στα ακίνητα ου ανήκουν: α) Στο ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιο οίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) και στην Εταιρεία των Ακινήτων του ηµοσίου (ΕΤΑ Α.Ε.), µε την ε ιφύλαξη της αραγράφου 7 του άρθρου 2. 3

4 β) Σε Νοµικά Πρόσω α ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...), Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), ου εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµο οιούνται. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την ε ιφύλαξη της ροηγούµενης ερί τωσης, δεν α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµο οιείται για την εγκατάσταση ρεσβείας ή ροξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση ρεσβευτή, ρόξενου και λοι ών δι λωµατικών αντι ροσώ ων και ρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. δ) Σε Ν.Π... ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµο οιούνται α οκλειστικά για την εκ λήρωση µορφωτικού, εκ αιδευτικού, ολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρω ικού και κοινωφελούς σκο ού ε) Σε Ν.Π.Ι.. ου δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµο οιούνται α οκλειστικά για την εκ λήρωση µορφωτικού, εκ αιδευτικού, ολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρω ικού και κοινωφελούς σκο ού. στ) Σε νοµικά ρόσω α και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων κατά την αράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και στο Άγιο Όρος και ιδιοχρησιµο οιούνται για την εκ λήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους. ζ) Στα νοµικά ρόσω α ου υ άγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν.3647/2008 (Α 37) και ιδιοχρησιµο οιούνται. 2. Α αλλάσσονται α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα ο οία: α) υφίσταται α αγόρευση ο οιασδή οτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική α αλλοτρίωση, ή για λόγους ροστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους ροστασίας του εριβάλλοντος, ου έχει ε ιβληθεί α ό φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, α οκλειστικά κατά το µέρος για το ο οίο υφίσταται η ως άνω α αγόρευση και εφόσον η δέσµευση αυτή δεν συνοδεύεται α ό αξίωση ή καταβολή σχετικής α οζηµίωσης. Σε ερί τωση µερικής α αγόρευσης ου δεν συνοδεύεται α ό α οζηµίωση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικότερα σε ερί τωση µερικής α αγόρευσης χρήσης ου δεν συνοδεύεται α ό α οζηµίωση και συνίσταται στη δέσµευση ακινήτου εντός σχεδίου όλης ή οικισµού για κοινωφελή χρήση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). β) έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση η α οδέσµευση α ό α αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει εκδοθεί σχετική ράξη της ιοίκησης για την ως άνω α οδέσµευση, και γ) έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική α όφαση α οζηµίωσης για α αλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος και δεν έχει καταβληθεί η α οζηµίωση µετά α ό ένα (1) έτος α ό το έτος έκδοσης της αρα άνω α όφασης. 4

5 3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, ου αφορά α αλλαγές α ό φόρους ή τέλη, δεν εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις συµβάσεις αραχώρησης του ηµοσίου ου έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του αρόντος νόµου, εφόσον σε αυτές είχε ροβλεφθεί η λήρης α αλλαγή α ό φόρους ακίνητης εριουσίας. Άρθρο 4 Υ ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Α. Υ ολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσµατα 1. Ο κύριος φόρος ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε ί των κτισµάτων υ ολογίζεται µε βάση τη γεωγραφική θέση, την ε ιφάνεια, τη χρήση, την αλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό ροσόψεων του κτίσµατος. Ειδικότερα: α) Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος ροσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην ο οία υ άγεται αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α 43) και των α οφάσεων του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή τους. Ανάλογα µε την τιµή ζώνης ου ισχύει την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.). β) Η ε ιφάνεια υ ολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα. γ) Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η ε ιφάνεια α οµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή Α οµείωσης Ε ιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των ερι τώσεων δ, ε, στ, ζ, η και θ της αραγράφου 1 του άρθρου 2 της υ αριθµ /479/ α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών(Β 1152), µε τις ροϋ οθέσεις ου ορίζονται σε αυτή. δ) Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά µε την ε ιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου. ε) Η αλαιότητα του κτίσµατος ροκύ τει α ό τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υ άρχει οικοδοµική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το ο οίο ροκύ τει α ό δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν ροκύ τει α ό δηµόσιο έγγραφο ή α ό τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το ο οίο δηλώθηκε το κτίσµα µε την υ οβολή ρος τη Φορολογική ιοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 5

6 2. Για τον υ ολογισµό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., µε βάση τα κριτήρια της ροηγούµενης αραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής: α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), ό ως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Τιµή Ζώνης Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ( /µ 2 ) ( /µ 2 ) , , , , , , , , , , , ,00 Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού, για τα ο οία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υ ο αραγράφου γ της αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της ηµοτικής Ενότητας στην ο οία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη ηµοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου ήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο ήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Παλαιότητα Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.) 26 έτη και άνω 1,00 20 έως 25 έτη 1,05 15 έως και 19 έτη 1,10 10 έως και 14 έτη 1,15 5 έως και 9 έτη 1,20 Μέχρι και 4 έτη 1,25 6

7 Για τα κτίρια ου ανεγέρθηκαν ρο του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής αλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια µε αλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής αλαιότητας 0,60. γ) Συντελεστής Α οµείωσης Ε ιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, ροκειµένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο ο οίος εφαρµόζεται για το κλιµάκιο ε ιφάνειας στο ο οίο αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Κλιµάκιο Ε ιφάνειας (µ 2 ) Συντελεστής Α οµείωσης Ε ιφάνειας (Σ.Α.Ε.) ,00 500, , , ,75 3,000, ,65 5,000, , , , , , ,01 και άνω 0,25 δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο ο οίος εφαρµόζεται για τον όροφο στον ο οίο βρίσκεται το κτίσµα, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Όροφος Ορόφου (Σ.Ο.) Υ όγειο 0,98 Ισόγειο και 1 ος 1,00 2 ος και 3 ος 1,01 4 ος και 5 ος 1,02 6 ος και άνω 1,03 Σε ερί τωση ου το κτίσµα εκτείνεται σε ερισσότερους α ό έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες. ε) Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο ο οίος ορίζεται σε 1,02. στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο ο οίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό ροσόψεων, 1,01 για κτίρια µε µία ρόσοψη και 1,02 για κτίρια µε δύο ή ερισσότερες ροσόψεις. Ο συντελεστής ρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια. 7

8 ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,1. η) Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται στα ηµιτελή κτίσµατα, για τα ο οία συντρέχουν οι εξής ροϋ οθέσεις: α) ηµιτελή κτίσµατα, η κατασκευή των ο οίων βρίσκεται ριν το στάδιο των ε ιχρισµάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα και ουδέ οτε είχαν άλλη αροχή ρεύµατος λην της εργοταξιακής και είναι κενά. θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο ο οίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµο οιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0). 3. α. Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώµατα ε ί των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή ρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά ερί τωση, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια κτίσµατος (µ 2 ) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (ό ου εφαρµόζεται ) x ΣΗΚ (ό ου εφαρµόζεται). β. Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της αραγράφου 1γ) του αρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή αλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή α οµείωσης ε ιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά ερί τωση, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια κτίσµατος (µ 2 ) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (ό ου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ (ό ου εφαρµόζεται). Β. Υ ολογισµός κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α για οικό εδα και γή εδα Ο κύριος φόρος ου αναλογεί στα δικαιώµατα ε ί των γη έδων εντός σχεδίου όλης ή οικισµού (οικό εδα) ή των γη έδων εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού (γή εδα), υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους. 1. Ειδικότερα για τα οικό εδα: 8

9 α) Οικό εδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και ροσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικο έδου, σύµφωνα µε τον ίνακα ου ακολουθεί: Συντελεστής Μοναδιαία αξία ( /µ 2 ) φόρου Φ.Ζ. ( /µ 2 ) 0,01-2, ,003 2,01-4, ,006 4,01-6, ,010 6,01-10, ,015 10,01-14, ,023 14,01-20, ,030 20,01-50, ,060 50,01-75, ,120 75,01-100, , ,01-150, , ,01-200, , ,01-300, , ,01-400, , ,01-500, , ,01-600, , ,01-700, , ,01-800, , ,01-900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 β) Η Μοναδιαία Αξία του οικο έδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικο έδου ρος τη συνολική ε ιφάνειά του. γ) Η φορολογητέα αξία του οικο έδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή οικο έδου, της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο έδου, του συντελεστή ρόσοψης και της ε ιφάνειας του οικο έδου. Για τον υ ολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται τα εξής: αα) Ο συντελεστής οικο έδου (ΣΟικ), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου, καθώς και ο συντελεστής αξιο οίησης οικο έδου (ΣΑΟ), για τον υ ολογισµό της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικο έδου, λαµβάνονται ό ως ορίζονται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανεξάρτητα 9

10 αν ο συντελεστής δόµησης ου ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός α ό τον συντελεστή αξιο οίησης οικο έδου (Σ.Α.Ο.). Αν το οικό εδο είναι δεσµευµένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού Τετραγώνου, ό ως έχει καθοριστεί µε το Π.. κύρωσης του Σχεδίου Πόλεως. ββ) Αν το οικό εδο βρίσκεται σε εριοχή, στην ο οία δεν έχουν καθοριστεί µε τις α οφάσεις ου ροβλέ ονται στο ροηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικο έδου (Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και συντελεστής αξιο οίησης οικο έδου (ΣΑΟ), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ηµοτικής Ενότητας, ό ως ορίζονται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. γγ) Ανάλογα µε την ρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 1,00 για ρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για ροσόψεις σε δύο ή ερισσότερες οδούς ή σε οδό και λατεία και 0,80, αν δεν υ άρχει ρόσοψη σε οδό. δ) Οικό εδα, τα ο οία είναι ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης, στις ο οίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή οικό εδα έδρασης ύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά τυξης ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανά τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ροηγούµενες ερι τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α ό το φορέα της ε ένδυσης ρος τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των εριοχών ου ορίζονται α ό τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε ιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε ιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην ρώτη φορολογική ζώνη. ε) Αν στο οικό εδο υ άρχει κτίσµα, η ε ιφάνεια του οικο έδου για την ο οία ε ιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το υ όλοι ο της συνολικής ε ιφάνειας αφού αφαιρεθεί η ε ιφάνεια του οικο έδου, η ο οία αναλογεί στο συντελεστή αξιο οίησης του οικο έδου, µε βάση τη δόµηση η ο οία έχει ραγµατο οιηθεί στο οικό εδο, ως εξής: 10

11 Ε ιφάνεια οικο έδου για την ο οία ε ιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υ άρχει κτίσµα = συνολική ε ιφάνεια οικο έδου ε ιφάνεια οικο έδου ου αναλογεί στο ΣΑΟ µε βάση τη δόµηση ου έχει ραγµατο οιηθεί. Για το Συντελεστή Αξιο οίησης Οικο έδου (Σ.Α.Ο.) ου κατά τα ανωτέρω εφαρµόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην ερί τωση γ (αα) της αραγράφου 1, µε εξαίρεση την ερί τωση ου το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, ο ότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί. στ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια οικο έδου (µ 2 ) x ΣΦ. 2. Ειδικότερα για γή εδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ροκύ τει α ό το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας ου καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, α αλλοτρίωσης και του συντελεστή ύ αρξης κατοικίας, κατά ερί τωση, ως εξής: α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο ο οίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση ου αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της ηµοτικής Ενότητας στην ο οία ανήκει το γή εδο, σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) ( /µ 2 ) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ.) 0,1-0,49 1,0 0,5-0,99 1,1 1-1,99 1,2 2-2,99 1,3 3-4,99 1,5 5-6,99 1,7 7-9,99 2, ,99 2, ,99 2, ,0 Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται ό ως ορίζεται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 49 Α του ν.1249/1982. β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο ο οίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γη έδου, σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: 11

12 Χρήση γη έδου Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) άσος ή δασική έκταση 0,1 Βοσκότο ος 0,5 Καλλιέργειες (µονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες) 2,0 Μεταλλείο - Λατοµείο 5,0 Υ αίθρια Έκθεση/Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και αναψυχής 8,0 γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο ο οίος ορίζεται σε 1,1. δ) Συντελεστής Α αλλοτρίωσης, (Σ.Α.)., ο ο οίος ορίζεται σε 0,75. ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο ο οίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υ άρχει κατοικία εντός του γη έδου. Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α 167), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµ ράγµατα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία ου υ άρχει στο γή εδο έχει ε ιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν ενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 µ 2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται. Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται στη συνολική ε ιφάνεια του γη έδου, χωρίς να αφαιρείται η ε ιφάνεια του κτίσµατος. Αν το γή εδο έχει ε ιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων ( µ 2 ), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας του γη έδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή α αλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, ό ως ροβλέ εται, ως εξής: Φόρος = Ε ιφάνεια γη έδου (µ 2 ) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑ (ό ου εφαρµόζεται) x ΣΚ (ό ου εφαρµόζεται). η) Ειδικά για γή εδα εκτός σχεδίου όλης ή οικισµού, τα ο οία χρησιµο οιούνται α οκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις ε ιφάνειες ου χρησιµο οιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις ο οίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης ύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά τυξης ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανά τυξης του ν.4062/2012, και στις δύο ροηγούµενες ερι τώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους α ό τον φορέα της ε ένδυσης 12

13 ρος τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των εριοχών ου ορίζονται α ό τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιοµηχανικές Ε ιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Ε ιχειρηµατικά Πάρκα), ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το γινόµενο της ε ιφάνειας του γη έδου ε ί το βασικό συντελεστή φορολογίας του ρώτου εδαφίου της αρούσας αραγράφου. Άρθρο 5 Υ ολογισµός του συµ ληρωµατικού φόρου 1. Στην αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ε ιβάλλεται συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι,Α., ο ο οίος υ ολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ε όµενων αραγράφων του αρόντος. 2. Για κάθε φυσικό ρόσω ο ο συµ ληρωµατικός φόρος ε ιβάλλεται και υ ολογίζεται στο µέρος της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ου υ ερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, σύµφωνα µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του αρακάτω ίνακα: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ( ) Συντελεστής 0, ,0% , ,1% , ,2% , ,3% , ,6% , ,7% , ,8% , ,9% Υ ερβάλλον 1,0% Στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά τα ανωτέρω δεν συνυ ολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων ε ί των γη έδων. 3. Για κάθε νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, ο συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ιβάλλεται και υ ολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 και ισούται µε το έντε τοις χιλίοις (5 ). Στην κατά το ροηγούµενο εδάφιο συνολική αξία δεν συµ εριλαµβάνεται, για τον υ ολογισµό του συµ ληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, η αξία των α αλλασσόµενων ακινήτων των νοµικών ροσώ ων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 3 του αρόντος, η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα ου εµ ί τουν στο εδίο εφαρµογής της ερί τωσης δ) της αραγράφου Β.1. και της ερί τωσης η) της αραγράφου Β.2. του άρθρου 4 του αρόντος και η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα του εδαφίου γ) της αραγράφου 1 του άρθρου 4 του αρόντος, εφόσον αυτά ιδιοχρησιµο οιούνται για την αραγωγή ή την άσκηση 13

14 εµ ορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών. Ειδικά για τα Ν.Π... και τα Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, ό ως ορίζονται στις ερι τώσεις β, ε, στ και ζ του άρθρου 3 του αρόντος, ο συµ ληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5 ) ε ί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα ου δεν ιδιοχρησιµο οιούν. 4. Κατά τα λοι ά για τον υ ολογισµό του συµ ληρωµατικού φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3842/2010, ό ως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 6 Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υ οβολής δήλωσης 1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ροσδιορίζεται µε ράξη άµεσου ροσδιορισµού του φόρου ου εκδίδεται α ό τη Φορολογική ιοίκηση σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν.4174/2013, Α 170). 2. Για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υ όψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ου ροβλέ ονται στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 (Α 312): αα) για τα φυσικά ρόσω α, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και ββ) για τα νοµικά ρόσω α, οι δηλώσεις των ετών 2013 και Τα στοιχεία ου ροκύ τουν α ό τις δηλώσεις αυτές α οτελούν τη «ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η ο οία συντίθεται µηχανογραφικά α ό τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων και χρησιµο οιείται ως βάση για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 3. Για τον ροσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε ε όµενου του 2014 έτους λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία των ακινήτων του ροηγούµενου έτους µε τις µεταβολές ου ε ήλθαν. Για τη σύσταση, α όκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1, α ό και εφεξής, ο φορολογούµενος υ οχρεούται σε υ οβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών α ό την ηµέρα της σύστασης, α όκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα αρα άνω δικαιώµατα. Άρθρο 7 Χορήγηση εκ τώσεων και αναστολή ληρωµής φόρου 1. Με ράξη της Φορολογικής ιοίκησης χορηγείται έκ τωση ενήντα τοις εκατό (50%) στο φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του ε ί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βεβαιώθηκε στα αρα άνω ρόσω α, αν δια ιστώνεται οικονοµική αδυναµία ληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. 14

15 Η αρα άνω έκ τωση χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον ληρούνται σωρευτικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του ροηγούµενου φορολογικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υ ερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ ( 9.000), ροσαυξηµένο κατά χίλια ευρώ ( 1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος, β) το σύνολο της ε ιφάνειας των κτισµάτων στα ο οία κατέχουν δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υ όχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υ όψη του οσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υ ερβαίνει τα εκατόν ενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ 2 ) και γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται µε ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 2. Η έκ τωση της ροηγουµένης αραγράφου ανέρχεται σε οσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια ου ορίζονται σε αυτήν και α) ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υ ερβαίνει τα τρία, ή β) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος ή ο οιοδή οτε α ό τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει ανα ηρία σε οσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 3. Με ράξη της Φορολογικής ιοίκησης µ ορεί να χορηγείται αναστολή ληρωµής του φόρου σε νοµικά ρόσω α. Η αναστολή ληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και µ ορεί να ε αναχορηγηθεί µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών α ό τη χορήγηση της ρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της ρέ ει να ληρούνται σωρευτικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού ροσώ ου, κατά το ροηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υ ερβαίνει το δεκα λάσιο του συνολικού φόρου, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, ό ως ορίζεται στο ροηγούµενο εδάφιο, έχει αρουσιάσει µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το ροηγούµενο ρος αυτό φορολογικό έτος, και γ) το νοµικό ρόσω ο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξι ρόθεσµες οφειλές ρος το ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 4. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκ τωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής ληρωµής και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του αρόντος άρθρου. 15

16 Άρθρο 8 Πληρωµή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 1. Ο ΕΝ.ΦΙ.Α καταβάλλεται εφά αξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υ ηρεσίες ηµέρα του ε όµενου µήνα α ό την έκδοση της ράξης ροσδιορισµού φόρου, ή σε ισό οσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά α ό τις ο οίες δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και α ό τις ο οίες η ρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ε όµενου µήνα α ό την έκδοση της ράξης ροσδιορισµού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του εκεµβρίου του ίδιου έτους. 2. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τον τρό ο καταβολής του φόρου καθορίζονται µε α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την αράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας. Άρθρο 9 Συµ λήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας 1. Στην αράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4174/2013, ροστίθεται ερί τωση δ) ως εξής: «δ) ο τύ ος και το εριεχόµενο ( ληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των α αλλαγών, η διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του αρόντος.» 2. Μετά το άρθρο 65 του ν.4174/2013 ροστίθεται νέο άρθρο 65 Α ου έχει ως εξής: «Άρθρο 65 Α Υ οχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων 1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υ οσχετική ή εκ οιητική δικαιο ραξία µε την ο οία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται α ό ο οιαδή οτε αιτία δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ή αρέχεται δικαίωµα ροσηµείωσης ή υ οθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν ε ισυνά τεται α ό το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο ου συντάσσει, ιστο οιητικό της Φορολογικής ιοίκησης, µε το ο οίο ιστο οιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, εριλαµβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει, ή νόµιµα α αλλαγεί α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξι ρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα α αλλαγεί 16

17 α ό τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υ όλοι α ακίνητα, για τα ο οία είναι υ όχρεος για τα ροηγούµενα έτη, εφόσον δεν έχει ε έλθει αραγραφή. Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συµβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης ε ί εκούσιου λειστηριασµού. 2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι ροϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υ οχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το ο οίο συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται α ό ο οιαδή οτε αιτία δικαιώµατα της αραγράφου 2 του άρθρου 1 ή αρέχεται δικαίωµα ροσηµείωσης ή υ οθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν ε ισυνά τεται το ιστο οιητικό της ροηγούµενης αραγράφου. Το ροηγούµενο εδάφιο ισχύει και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης ε ί εκούσιου λειστηριασµού καθώς και για τη µεταγραφή ή καταχώρηση της α οδοχής κληρονοµιάς. 3. Εάν δεν είναι δυνατή η ε ισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο του ιστο οιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της αραγράφου 1 του άρθρου αυτού για όλα τα ροηγούµενα της µεταβίβασης έτη, µέχρι του έτους αραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου, ε ισυνά τεται για τα υ όλοι α έτη το ιστο οιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α 58) µε το ο οίο ιστο οιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, εριλαµβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης εριουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριµένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξι ρόθεσµες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθµίσει τον Φ.Α.Π. για τα υ όλοι α ακίνητα, για τα ο οία είναι υ όχρεος για τα ροηγούµενα έτη, εφόσον δεν έχει ε έλθει αραγραφή. 4. Ε ιτρέ εται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και ριν την εξόφληση του οφειλόµενου φόρου των αραγράφων 1 και 3 του αρόντος, µε την ροϋ όθεση ότι ε ί των οικείων ιστο οιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόµενο οσό κύριων και ρόσθετων φόρων και ροσαυξήσεων, το ο οίο υ οχρεούται να α οδώσει, ε ί οινή ακυρότητας του συµβολαίου, ο συµβολαιογράφος µέσα σε α οκλειστική ροθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό τη σύνταξή του. Για την εφαρµογή της αραγράφου αυτής, το καταβληθησόµενο τίµηµα δεν µ ορεί να υ ολεί εται του οφειλόµενου οσού. Κατά τη µεταγραφή ή την καταχώρηση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα κτηµατολογικά γραφεία οι φύλακες µεταγραφών και οι ροϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υ οχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώρηση, αν δεν ροσκοµισθεί κυρωµένο αντίγραφο του αραστατικού εξόφλησης του οφειλόµενου οσού. 5. Είναι α αράδεκτη η συζήτηση αγωγής ή ο οιαδή οτε άλλη ενέργεια ενώ ιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής α ό υ όχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ε ί ακινήτου, αν δεν ροσκοµισθεί κατά ερί τωση το ιστο οιητικό των αραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού. 17

18 6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι ροϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων ου αραβαίνουν τις υ οχρεώσεις ου ροβλέ ονται στο αρόν άρθρο, υ όκεινται σε ρόστιµο ου ορίζεται σε έντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε αράβαση. Το ρόστιµο αυτό ε ιβάλλεται µε ράξη της Φορολογικής ιοίκησης. 7. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύ ος και το εριεχόµενο ( ληροφορίες και στοιχεία) του ιστο οιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του αρόντος άρθρου.» 3. Στο άρθρο 50 του ν.4174/2013 οι υφιστάµενες αράγραφοι 5 και 6 αναριθµούνται αντιστοίχως σε 7 και 8 και ροστίθενται νέες αράγραφοι 5 και 6, ως εξής: «5. Οι νόµιµοι εκ ρόσω οι των υ όχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νοµικών ροσώ ων και νοµικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή ροσωρινός διαχειριστής νοµικού ροσώ ου, ου έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω α ό αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υ όχρεους, για την ληρωµή των τόκων και ροστίµων ου οφείλονται σε δικές τους ράξεις ή αραλείψεις. 6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή ε ικαρ ωτές ή ε ιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο µαζί µε τους υ όχρεους για την ληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ου βαρύνει το δικαίωµα ου α έκτησαν. Τα ρόσω α αυτά έχουν δικαίωµα να ροσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του αρόντος εντός εξήντα (60) ηµερών α ό την κοινο οίηση µε συστηµένη ε ιστολή της Φορολογικής ιοίκησης.» Άρθρο 10 Εξόφληση φόρου Στο τέλος του άρθρου 43 του ν.4174/2013 ροστίθεται νέα αράγραφος ως εξής: «7. Με ράξη της Φορολογικής ιοίκησης ε ιτρέ εται η εξόφληση του συνόλου ή µέρους οφειλοµένου φόρου α ό οφειλέτη ου βρίσκεται σε αδυναµία να τον καταβάλει µε µετρητά, µετά α ό αίτησή του, µε µεταβίβαση σε τρίτον της λήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της α αίτησης καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό ηµόσιο. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας αραγράφου.» 18

19 Άρθρο 11 Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων 1. Η ερί τωση Γ της αραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 ( A 294) αντικαθίσταται ως εξής: «Γ) Σε κάθε άλλη ερί τωση σε τρία τοις εκατό (3%) ε ί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.» 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για µεταβιβάσεις ου διενεργούνται α ό την Άρθρο 12 Συµ λήρωση διατάξεων του ν.3427/2005 σχετικά µε την υ οβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 1. Το ρώτο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, ανεξάρτητα α ό την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το ο οίο έχει την 1 η Ιανουαρίου εµ ράγµατο δικαίωµα λήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, ε ικαρ ίας, οίκησης και ε ιφάνειας ε ί του ακινήτου καθώς και εµ ράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα α οκλειστικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, ου βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα του ακινήτου και α οτελούν αρακολούθηµα των αρα άνω εµ ραγµάτων δικαιωµάτων, υ οχρεούται να υ οβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υ οχρέωση έχουν τα αρα άνω ρόσω α όταν νέµονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.» 2. Στο τέλος της αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τη συµ λήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Η ραγµατική κατάσταση του ακινήτου ροκύ τει α ό την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο. Αν δεν υ άρχει οριστική εγγραφή, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία του ακινήτου, ό ως ροκύ τουν α ό τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υ άρχει τίτλος κτήσης, λαµβάνονται υ όψη τα στοιχεία της ραγµατικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η ραγµατική ε ιφάνεια του ακινήτου υ ερβαίνει αυτή ου αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαµβάνεται υ όψη η ραγµατική ε ιφάνεια και η ραγµατική χρήση του ακινήτου..» 19

20 3. Η ερί τωση η) της αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής : «η) τους δικαιούχους ακινήτου α ό το ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισµό Το ικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π... ου έχουν αραλάβει αυτά χωρίς οριστικά αραχωρητήρια.» 4. Μετά την ερί τωση ιγ) της αραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 ροστίθεται ερί τωση ιδ) ως εξής: «ιδ) τον κάτοχο ακινήτου ου ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.» 5. Οι διατάξεις του αρόντος άρθρου ισχύουν µέχρι την έκδοση των κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν.4174/2013 α οφάσεων του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων. Άρθρο 13 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 1. Με την ε ιφύλαξη της αραγράφου 2 α ό την έναρξη ισχύος του αρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν.3842/2010, µε την ε ιφύλαξη του άρθρου 32 του ίδιου νόµου. 2. Οι καταργούµενες διατάξεις της ροηγούµενης αραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 : α) σε υ οθέσεις φόρου ακίνητης εριουσίας, για τις ο οίες η φορολογική υ οχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους. β) στις υ οθέσεις του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, ό ου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του αρόντος Κεφαλαίου. 3. Η αράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 τρο ο οιείται ως εξής: α. Στο ρώτο εδάφιο µετά τις λέξεις «φυσικών ροσώ ων» ροστίθενται οι λέξεις «, νοµικών ροσώ ων και νοµικών οντοτήτων». β. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής : «Αν το οικό εδο βρίσκεται σε εριοχή, στην ο οία δεν έχουν καθοριστεί µε τις α οφάσεις ου ροβλέ ονται στην ροηγούµενη ερί τωση, συντελεστής οικο έδου (ΣΟικ), συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και συντελεστής αξιο οίησης οικο έδου (ΣΑΟ), λαµβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές ΣΟικ, συνολική τιµή εκκίνησης του οικο έδου και ΣΑΟ της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας ηµοτικής Ενότητας, ό ως ορίζονται κάθε φορά στις α οφάσεις του Υ ουργού Οικονοµικών ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ηµοτική Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ήµου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.» 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.).

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.). 1. Ο υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα εξαρτάται από την γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται στον εριορισµό των δηµοσιονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ν Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις Ν. 4223.13 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 287 Α/31-12-2013): Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

φορολογία ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

φορολογία ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 φορολογία ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1 Τι αλλάζει Στο 3% μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας, ποσοστό που θα ισχύει για μεταβιβάσεις που θα διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11.4.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις 127 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο θεσπίσθηκε ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ---------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/Α'/31/12/2013 ο ν. 4223/2013, με τον οποίο επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων Φ.Α.Π ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Φορολόγηση Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων Φ.Α.Π ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φορολόγηση Κεφαλαίου & Κίνητρα Επενδύσεων Φ.Α.Π ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Από το έτος 2010 και για κάθε επόµενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η. 1.- Άρθρο 23 Ν. 3427/2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 57 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Οι από 1/1/2014 ισχύουσες διατάξεις Στο πρώτο κεφάλαιο του Ν.4223/2013 απαντάται ο (νέος) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησία Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Άρθρο 5 ) Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο έτος, επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 281 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 3427/200 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, την κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α) ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Στο παρόν µάθηµα θα αναφερθούµε συνοπτικά στον πιο πρόσφατο νόµο φορολόγησης της κατοχής ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29/01/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 225 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα