Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων"

Transcript

1 Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

2 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο, μέσω του εξυπηρετητού Εuropa (http://europa.eu). Στο τέλος του παρόντος τεύχους παρατίθεται βιβλιογραφικό δελτίο. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ISBN Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2009 Eπιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Designed by Rooster Design, Greece Printed in the European Union

3 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρέχουμε πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές, την έρευνα και την πράξη στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Cedefop ιδρύθηκε το 1975 με τον κανονισμο (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου. Ευρώπης 123, Θεσσαλονίκη/Thessaloniki, EΛΛΑΔΑ/GREECE Ταχυδρομική διεύθυνση/postal address: Τ.Θ , Θεσσαλονίκη/Thessaloniki, EΛΛΑΔΑ/GREECE Tηλ./Tel , Fax Aviana Bulgarelli, Διευθύντρια Christian Lettmayr, Αναπληρωτής Διευθυντής Juan Menéndez-Valdés, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

4 Το Cedefop στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των δεξιοτητων Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη των ταλέντων και των ικανοτήτων των κατοίκων της. Η παράδοση αυτή είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα κράτη μέλη της και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν στόχο να αναδείξουν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ως τα καλύτερα του κόσμου. Ως οργανισμός της ΕΕ που στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

5 Η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την Ευρώπη Το Cedefop ενισχυει την ευρωπαϊκή συνεργασία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Παράλληλα, ευνοεί την καινοτομία, βελτιώνει την επίδοση των επιχειρήσεων, και αναβαθμίζει τον εργασιακό βίο. Το 2020, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη θα απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, ενώ πολλές άλλες θα απαιτούν ένα μέσο επίπεδο, ιδίως επαγγελματική κατάρτιση. Συγχρόνως όμως θα μειωθούν θεαματικά οι θέσεις που προορίζονται για άτομα με χαμηλά προσόντα: αυτές θα καλύπτουν πλέον λιγότερο από το 1/5 του συνόλου. Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Από το 2009 θα είναι πλέον περισσότεροι οι άνω των 54 από τους νέους Όμως, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχουν λιγότερο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές, ώστε να αποκτούμε τις δεξιότητες που χρειάζονται οι κοινωνίες μας. Για να διαμορφώσουμε όμως αυτές τις πολιτικές, πρέπει να κατανοούμε όχι μόνο πώς αλλάζουν οι οικονομίες και κοινωνίες μας αλλά και πώς, πότε, πού και γιατί μαθαίνουμε. Οι πολιτικές αποφάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση εξακολουθούν να είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής: θεσπίζει κοινές αρχές και εργαλεία, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, και προτείνει κατευθύνσεις. Αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο εκπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το Cedefop. Για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop: (α) επισημαίνει τις νέες τάσεις και προκλήσεις της διά βίου μάθησης και των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (β) αποτελεί τόπο συνάντησης των διαμορφωτών πολιτικής, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελματιών του κλάδου, επιτρέποντάς τους έτσι να συζητούν ιδέες και προτάσεις σχετικά με τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων (γ) ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σχετικά με το πώς εξελίσσεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και πώς συμβάλλει στη διά βίου μάθηση και την απασχόληση (δ) ενημερώνει το κοινό μέσω ιστοσελίδων, εκδόσεων, δικτύων, επισκέψεων μελέτης, συνεδρίων και σεμιναρίων σχετικά με τις δραστηριότητές του. Το Cedefop, από τους πρώτους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1975 ( 1 ) και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το ( 1 ) Κανονισμός 337/75 του Συμβουλίου της 10 Φεβρουαρίου 1975 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L39, , όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ΕΚ του Συμβουλίου αριθ. 2051/2004.

6 Οι τέσσερις άξονες δράσης του Cedefop Συμμετέχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής Το Cedefop παρακολουθεί τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την εξασφάλιση των δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζονται οι οικονομίες και κοινωνίες μας, και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, το Cedefop συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, το Cedefop στηρίζει την ανάπτυξη εργαλείων όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECVET) για την κατάρτιση. Όλα αυτά τα μέσα διευκολύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να εκπαιδευτούν σε άλλο κράτος μέλος. Το Cedefop συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (δηλαδή της μάθησης που αποκτάται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος), τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την εξασφάλιση της ποιότητας στην κατάρτιση. Ερμηνεύει τις ευρωπαϊκές τάσεις στις επαγγελματικές δεξιότητες Χρειάζεται να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η ζήτηση δεξιοτήτων, και κατά συνέπεια το τι θα πρέπει να μαθαίνουμε. Όσο καλύτερα μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες σε δεξιότητες, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι κοινωνικές μας πολιτικές. Ως εκ τούτου, το Cedefop παράγει τακτικές προγνώσεις της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων ανά τομέα της οικονομίας και ανά επάγγελμα, επισημαίνει τα τυχόν κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και εργάζεται για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες. Στην ερευνητική του εργασία, το Cedefop μελετά το πώς αποκτούμε γνώσεις και πώς υπολογίζεται και αξιολογείται η μάθηση. Στην πραγματικότητα μαθαίνουμε σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, στο χώρο εργασίας μας, κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο εξωτερικό και κατά τον ελεύθερο χρόνο μας. Το Cedefop εξετάζει το τι σημαίνει αυτό για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τη διδακτέα ύλη, τους τρόπους διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μάθησης. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να μπορούν οι πολίτες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες καθʼ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά και να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις τους, ανεξάρτητα από το πώς τις έχουν αποκτήσει.

7 Αξιολογεί τα οφέλη από την κατάρτιση Οι επενδύσεις των εταιρειών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περισσότερη καινοτομία, ακόμη και σε μεγαλύτερα κέρδη. Αλλά και τα άτομα ωφελούνται ανάλογα: με την κατάλληλη κατάρτιση, οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Συγχρόνως η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ένα μέσο προστασίας για όσους βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές δυσκολίες. Παρʼ όλα αυτά, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην κατάρτιση παραμένουν χαμηλές στην Ευρώπη, σε σύγκριση με ανταγωνιστικές οικονομίες. Αυτό που ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι η ανάδειξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων της. Γιʼ αυτό και το Cedefop εξετάζει τα συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα για την οικονομία και την κοινωνία, από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ξεχωριστά από τη γενική εκπαίδευση. Αναδεικνύει τη γενικότερη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Για να αναδειχθεί η σημασία της κατάρτισης και να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι σχετικά με το ρόλο της στη διά βίου μάθηση, το Cedefop διαθέτει στις ομάδες στις οποίες κυρίως απευθύνεται τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες του κλάδου σαφείς, αξιόπιστες, επίκαιρες και, κατά το δυνατόν, συγκρίσιμες πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές μεταδίδει κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. Ωστόσο η προσωπική επαφή παραμένει σημαντικός τρόπος μεταβίβασης πληροφοριών. Το πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης, οι ημερίδες και τα συνέδρια που διοργανώνει το Cedefop συγκεντρώνουν διαμορφωτές πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου άτομα με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και πείρα τα οποία έχουν έτσι την ευκαιρία να ανταλλάσουν γνώσεις και απόψεις και να παράγουν νέες ιδέες.

8 Το Cedefop στο διαδίκτυο Το Cedefop επί χάρτου Η πύλη του Cedefop στο Διαδίκτυο, είναι δομημένη σύμφωνα με τις προτεραιότητες του έργου του και απευθύνει πληροφορίες προς διαμορφωτές πολιτικής, επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, δημοσιογράφους και πολίτες. Η πύλη περιλαμβάνει: Νέα για τις εξελίξεις στο χώρο της κατάρτισης (φύλλα συνοπτικής ενημέρωσης (Briefing Notes), μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δελτία τύπου Συνέδρια και εκδηλώσεις Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Cedefop και σε πληροφορίες σχετικά με εθνικά συστήματα κατάρτισης Ενημέρωση για τα σημαντικότερα έργα και δίκτυα του Cedefop Πρόσβαση στο Europass και στο πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης Πληροφορίες για το Cedefop (θέσεις εργασίας, προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, κλπ.) Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του Cedefop, πολλές από τις οποίες διατίθενται δωρεάν, απευθυνθείτε στο «Βιβλιοπωλείο», στη διεύθυνση Μεταξύ άλλων, θα βρείτε τις εξής κατηγορίες: Πολιτική Έρευνα Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες Η έννοια των αποτελεσμάτων της μάθησης Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Εκπαιδευτές και διδάσκοντες.

9 Το Cedefop πρόσωπο με πρόσωπο Κάθε χρόνο το Cedefop διοργανώνει και φιλοξενεί συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται μια σειρά από δίκτυα που έχουν στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, την εκπόνηση νέων ιδεών και τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. Το «Πρόγραμμα Επισκέψεων Μελέτης», το οποίο συντονίζει το Cedefop εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το οποίο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Προγράμματος για τη διά βίου μάθηση της ΕΕ. Κατά την τριήμερη ή τετραήμερη διάρκεια μιας επίσκεψης μελέτης, ειδικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης ενημερώνονται για το πώς η χώρα στην οποία διεξάγεται η επίσκεψη αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο θέμα της διά βίου μάθησης. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μια επίσκεψη μελέτης, απευθυνθείτε στo Το Skillsnet (Δίκτυο για τον έγκαιρο προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες) εξετάζει τις νέες, αναδυόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες και τις συνέπειες των μεταβολών που παρατηρούνται στη δημογραφία και την αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής, επαγγελματίες της κατάρτισης και κοινωνικούς εταίρους απʼ όλο τον κόσμο. Το ΤΤnet, το δίκτυο των εκπαιδευτών της επαγγελματικής κατάρτισης, στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών, η οποία αποτελεί απαραίτητο συστατικό ενός ποιοτικού εκσυγχρονισμού των συστημάτων κατάρτισης. Το ΤTnet προβαίνει σε προτάσεις διαμόρφωσης της σχετικής πολιτικής, και παρέχει συμβουλευτική, προσανατολισμό και επαγγελματικά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εργάζονται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Το ReferNet (Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης του Cedefop για τις εξελίξεις στα κράτη μέλη. To ReferNet απαρτίζεται από όμιλο οργανισμών σε κάθε κράτος μέλος, επικεφαλής των οποίων τίθεται ένας οργανισμός που αναλαμβάνει τον συντονισμό. Εάν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο ReferNet, απευθυνθείτε στο

10 Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) To Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. 10,5 x 21 εκ. ISBN Aριθμός Καταλόγου: TI GR-C Δωρεάν 4082 EL

11

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες:

Τα πληροφοριακά δελτία χωρίζονται σε έξι θεματικές ενότητες: Τι μπορεί να κάνει για σας η κοινωνική Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η παρούσα σειρά 26 πληροφοριακών δελτίων εύκολης εκτύπωσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως πολίτες της ΕΕ, μπορείτε να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Η χρηµατοδότηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα Περιγραφή του συστήµατος χρηµατοδότησης Ι. Τσεκούρας Μ. Σταµπουλής Μ. Λιτσαρδάκης Cedefop Panorama series; 90 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας #EUManageStress αντιμετωπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων

Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων Η εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να γίνει πιο ελκυστική, προσιτή και ευέλικτη, χωρίς αποκλεισμούς Στο ανακοινωθέν της Μπριζ ( 1 ) του 2010, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008 Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες Παρουσίαση των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων κατά την περίοδο 2007 2013 Οδηγός για αρχάριους Έκδοση του 2008 i Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies

Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies P R O M E T H E U S - Promoting management and entrepreneurial thinking amongst career counsellors and guidance practitioners in EU societies Αναλυτική Αναφορά για τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα