Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Γλσζηηθφ Αληηθείκελν. Φαξκαθνινγίαο. Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα"

Transcript

1 Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπψλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν ΑΝΝΑ ΣΑΤΡΙΓΟΤ Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα (2/2009-ζήκεξα) Φαξκαθνινγία Φαξκαθνινγίαο Κηίξην 5, 1νο φξνθνο, Πξνθιηληθά, Γξαγάλα Σειέθσλν Fax Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Παζνθπζηνινγία ηεο αζεξνζθιήξσζεο: πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ in vitr (θαιιηέξγεηεο κνλνθπηηάξσλ, ελδνζειηαθψλ, επαηηθψλ, θ.α θπηηάξσλ) θαη in viv (δστθά κνληέια). Μειέηε βηνδεηθηψλ πνπ κπνξεί λα δηαρσξίζνπλ άηνκα θπζηνινγηθά απφ άηνκα πνπ έρνπλ αζεξνζθιεξσηηθέο αλσκαιίεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε απφθξηζε ζε θάξκαθα Παζνθπζηνινγία ηεο νζηεναξζξίηηδαο: κειέηε θπηηαξνθηλψλ ζε αλζξψπηλα βηνινγηθά δείγκαηα θαη ηξνπνπνίεζε απηψλ απφ θάξκαθα Μειέηε κεραληζκνχ δξάζεο ππνιηπηδαηκηθψλ, αληηυπεξηαζηθψλ, αληηαζεξνζθιεξσηηθψλ ελψζεσλ Μειέηε πνιπκνξθηζκψλ γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε: α) εθδήισζε θαξδηαγγεηαθψλ θαη άιισλ λνζεκάησλ, β) απφθξηζε ζε θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε λφζσλ ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ, γ) κεηαβνιηζκφ ησλ θαξκάθσλ Γηδαθηηθφ έξγν «Φαξκαθνινγία Ι» & «Φαξκαθνινγία ΙΙ» ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ (2004-ζήκεξα) Link πξνζσπηθήο ζειίδαο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο-Θεξαπεπηηθήο», Σκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ & Σκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (2006-ζήκεξα) Δπίβιεςε α) δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ ΓΠΘ, β) δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ΓΠΘ Αναλστικές Πληροφορίες Βιογραφικού Σημειώματος πνπδέο Πηπρίν Φαξκαθεπηηθήο ΑΠΘ ( ) MSc ζηελ Κιηληθή Βηνρεκεία, The Medical Schl, University f Newcastle, UK ( ) PhD ζηελ Ιαηξηθή, The Medical Schl, University f Newcastle, UK ( ) Δπηζηεκνληθή Δκπεηξία Λέθηνξαο Φαξκαθνινγίαο ΓΠΘ (9/2004-2/2009) Τπεχζπλε Δξγαζηεξίνπ Φαξκαθνινγίαο, Φαξκαθνβηνκεραλία ΔΛΠΔΝ ( ) Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Medical Research Cuncil, Human Diabetes & Metablism Research Centre, The Medical Schl, University f Newcastle, UK ( )

2 Δξεπλήηξηα ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην British Heart Fundatin, Dept. f Clinical Bichemistry, The Medical Schl, University f Newcastle, UK ( ) πγγξαθηθφ Έξγν Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή PhD: Lipprtein(a) in ppulatin-based samples f Suth Asian and Eurpean adults in Newcastle upn Tyne Γηπισκαηηθή εξγαζία MSc: Analysis f antixidant vitamins and their assessment in a ppulatin-based sample 34 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο 44 επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη 43 αλαθνηλψζεηο ζε πξαθηηθά ειιεληθψλ ζπλεδξίσλ πγγξαθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ Φαξκαθνινγίαο Α. Σαπξίδνπ α) Ο ιηπψδεο ηζηφο είλαη έλαο ελδνθξηληθά ελεξγφο ηζηφο (ζει ), β) Νεφηεξνη δείθηεο θιεγκνλήο θαη ε θιηληθή ηνπο ζεκαζία (ζει ). Αζεξνζθιήξσζε-Καξδηνκεηαβνιηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ, Α.Ν. Δπζπκηάδεο. Δθδ. ηψθε 2008 Κ.Λ. Παπαδφπνπινο, Β.Α. Κφθθαο, Α.Η. Σαπξίδνπ Μνξηαθή θαξκαθνινγία ησλ ππνιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ, Γέθαην Κεθάιαην (ζει ). Θέκαηα κνξηαθήο θαξκαθνινγίαο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, Β.Α. Κφθθαο, Κ.Λ. Παπαδφπνπινο. Δθδ. Ρνηφληα 2011 Δπάγγεινο Γ. Μαλσιφπνπινο, Άλλα Σαπξίδνπ. Φαξκαθνγελεηηθή ηεο θινπηδνγξέιεο: κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή. Αζεξνινγία, 3:9-11, 2010 Δπάγγεινο Γ. Μαλσιφπνπινο, Γεσξγία Ράγηα, Άλλα Σαπξίδνπ. Φαξκαθνγελεηηθή ησλ θνπκαξηληθψλ αληηπεθηηθψλ. Αζεξνζθιήξσζε, 27:2-7, 2010 Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο Βιβλιογραφικές Αναφορές: 430 (Απρίλιος 2011 κατά ISI Web f Knwledge-Web f Science). Γείκτης εμβέλειας [Impact factr, (IF)] Mέζνο φξνο IF εξγαζηψλ: Άζξνηζκα δεηθηψλ εκβέιεηαο: H-index: Tavridu A, Ragia G, and Manlpuls VG (2011) Emerging targets fr the treatment f dyslipidemia. Curr Med Chem 18: Tavridu A, Efthimiadis A, Efthimiadis I, and Manlpuls VG (2010) Simvastatin-induced changes in circulating xidized lw-density lipprtein in different types f dyslipidemia. Heart Vessels 25: Ragia G, Niklaidis E, Tavridu A, Arvanitidis KI, Kanni S, Dedussis GV, Bugiukas G, and Manlpuls VG (2010) Endthelial nitric xide synthase gene plymrphisms - 786T > C and 894G > T in crnary artery bypass graft surgery patients. Hum Genmics 4: Ragia G, Niklaidis E, Tavridu A, Arvanitidis KI, Kanni S, Dedussis GV, Bugiukas G, and Manlpuls VG (2010) Renin-angitensin-aldsterne system gene plymrphisms in crnary artery bypass graft surgery patients. J Renin Angitensin Aldsterne Syst 11: Manlpuls VG, Ragia G, and Tavridu A (2010) Pharmacgenetics f cumarinic ral anticagulants. Pharmacgenmics 11: Irdanidu M, Tavridu A, Petridis I, Kyrglu S, Kaklamanis L, Christakidis D, and Manlpuls VG (2010) Assciatin f plymrphisms f the sertnergic system with smking initiatin in Caucasians. Drug Alchl Depend 108: Irdanidu M, Tavridu A, Petridis I, Arvanitidis KI, Christakidis D, Vargemezis V, and Manlpuls VG (2010) The sertnin transprter prmter plymrphism (5-HTTLPR) is assciated with type 2 diabetes. Clin Chim Acta 411: Tavridu A, and Manlpuls VG (2009) Inhibitrs f 5-lipxygenase

3 activating prtein: WO 2008/ Expert Opin Ther Pat 19: Tavridu A, and Manlpuls VG (2009) EP2300 cmpunds: fcusing n the antiathersclertic prperties f squalene synthase inhibitrs. Curr Pharm Des 15: Tavridu A, Arvanitidis KI, Tiptiri-Kurpeti A, Petridis I, Ragia G, Kyrglu S, Christakidis D, and Manlpuls VG (2009) Thr54 allele f fatty-acid binding prtein 2 gene is assciated with besity but nt type 2 diabetes mellitus in a Caucasian ppulatin. Diabetes Res Clin Pract 84: Staks DA, Tavridu A, Margaritis D, Tziakas DN, Ktsianidis I, Chalikias GK, Tsatalas K, Burikas G, Manlpuls VG, and Budulas H (2009) Oxidised lw-density lipprtein and arterial functin in beta-thalassemia majr. Eur J Haematl 82: Ragia G, Petridis I, Tavridu A, Christakidis D, and Manlpuls VG (2009) Presence f CYP2C9*3 allele increases risk fr hypglycemia in Type 2 diabetic patients treated with sulfnylureas. Pharmacgenmics 10: Ragia G, Arvanitidis KI, Tavridu A, and Manlpuls VG (2009) Need fr reassessment f reprted CYP2C19 allele frequencies in varius ppulatins in view f CYP2C19*17 discvery: the case f Greece. Pharmacgenmics 10: Manlpuls VG, and Tavridu A (2009) Drugs targeting athersclersis: current and emerging appraches. Curr Pharm Des 15: Tavridu A, and Manlpuls VG (2008) Nvel mlecules targeting dyslipidemia and athersclersis. Curr Med Chem 15: Tavridu A, Kaklamanis L, Papalis A, Kurunakis AP, Rekka EA, Kurunakis PN, Charalambus A, and Manlpuls VG (2008) Antiathersclertic prperties f EP2302, a nvel squalene synthase inhibitr, in the chlesterl-fed rabbit. J Cardivasc Pharmacl 51: Irdanidu M, Tavridu A, Vasiliadis MV, Arvanitidis KI, Petridis J, Christakidis D, Vargemezis V, Bugiukas G, and Manlpuls VG (2008) The -759C/T plymrphism f the 5-HT2C receptr is assciated with type 2 diabetes in male and female Caucasians. Pharmacgenet Genmics 18: Tavridu A, Megaritis G, Kurunakis AP, Charalambus A, and Manlpuls VG (2007) EP2306 and EP2302, tw nvel squalene synthase inhibitrs, stimulate endthelial nitric xide synthase expressin in cultured endthelial cells. Endthelium 14: Tavridu A, Kaklamanis L, Papalis A, Kurunakis AP, Rekka EA, Kurunakis PN, Charalambus A, and Manlpuls VG (2007) EP2306 [2- (4-biphenyl)-4-methyl-ctahydr-1,4-benzxazin-2-l, hydrbrmide], a nvel squalene synthase inhibitr, reduces athersclersis in the chlesterl-fed rabbit. J Pharmacl Exp Ther 323: Arvanitidis K, Ragia G, Irdanidu M, Kyriaki S, Xanthi A, Tavridu A, and Manlpuls VG (2007) Genetic plymrphisms f drug-metablizing enzymes CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 and CYP3A5 in the Greek ppulatin. Fundam Clin Pharmacl 21: Tavridu A, Kaklamanis L, Megaritis G, Kurunakis AP, Papalis A, Rukunas D, Rekka EA, Kurunakis PN, Charalambus A, and Manlpuls VG (2006) Pharmaclgical characterizatin in vitr f EP2306 and EP2302, ptent inhibitrs f squalene synthase and lipid bisynthesis. Eur J Pharmacl 535: Tavridu A, Efthimiadis A, Efthimiadis I, and Paschalidu H (2006) Antixidant effects f simvastatin in primary and secndary preventin f crnary heart disease. Eur J Clin Pharmacl 62: Vrynidu A, Papathedru A, Tavridu A, Terzi T, Li V, Vatalas IA, Batakis N, Pheneks C, and Dinyssiu-Asteriu A (2005) Assciatin f hyperandrgenemic and metablic phentype with cartid intima-media thickness in yung wmen with plycystic vary syndrme. J Clin Endcrinl Metab 90: Tavridu A, and Manlpuls VG (2005) Atrvastatin and simvastatin decrease the uptake f acetylated lw-density lipprtein by human mncytes. Pharmaclgy 73: Tavridu A, and Manlpuls VG (2004) Antixidant prperties f tw nvel 2-biphenylmrphline cmpunds (EP2306 and EP2302) in vitr and in viv. Eur J Pharmacl 505:

4 26. Tavridu A, Unwin N, Bhpal R, and Laker MF (2003) Predictrs f lipprtein(a) levels in a Eurpean and Suth Asian ppulatin in the Newcastle Heart Prject. Eur J Clin Invest 33: Tavridu A, and Agius L (2003) Phsphrylase regulates the assciatin f glycgen synthase with a prteglycgen substrate in hepatcytes. FEBS Lett 551: Tavridu A, and Laker MF (1999) Field inversin gel electrphresis fr aplipprtein(a) gentyping. Anal Bichem 272: Bhpal R, Unwin N, White M, Yallp J, Walker L, Alberti KG, Harland J, Patel S, Ahmad N, Turner C, Watsn B, Kaur D, Kulkarni A, Laker M, and Tavridu A (1999) Hetergeneity f crnary heart disease risk factrs in Indian, Pakistani, Bangladeshi, and Eurpean rigin ppulatins: crss sectinal study. Bmj 319: Tavridu A, Unwin NC, Laker MF, White M, and Alberti KG (1997) Serum cncentratins f vitamins A and E in impaired glucse tlerance. Clin Chim Acta 266: Tavridu A, Avranas A, and Arzglu P (1992) A mathematical apprach t liplysis based n the interrelatinship f physicchemical and bichemical data. Bichem Biphys Res Cmmun 186: Lessinger JM, Tavridu A, Arzglu P, and Ferard G (1992) Interest f using a purified, stable and cmmutable preparatin f human pancreatic lipase in indirect assays. Analytical Letters 25: Arzglu PL, Tavridu A, Lessinger JM, Tzimas G, and Ferard G (1992) Spectrphtmetric determinatin f lipase activity in the presence f increased trilein cncentratin. Ann Bil Clin (Paris) 50: Arzglu PL, Tavridu A, and Balaska C (1989) Rapid turbidimetric determinatin f lipase activity in bilgical fluids. Analytical Letters 22: Πξνγξάκκαηα & Μειέηεο Κιηληθφ Έξγν Άιια ζηνηρεία 1. Μειέηε πξνγλσζηηθψλ δεηθηψλ γηα παζήζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην γνληδίσκα αζζελψλ 2. Μειέηε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ηεο αζεξσκάησζεο ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 3. Μειέηε παξαγφλησλ ηεο αγγεηαθήο επαζβέζησζεο ζε αζζελείο κε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα 4. Μειέηε αδηπνθπηηαξνθηλψλ ζε αζζελείο κε νζηεναξζξίηηδα 5. Γελεηηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθδήισζε παηδηθνχ βξνγρηθνχ άζζκαηνο θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ απηψλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή 6. A pharmacgenmic apprach t cumarin anticagulant therapy 2005-ζήκεξα Δθηέιεζε θιηληθψλ θαζεθφλησλ ζην Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Μέηξεζε ζεξαπεπηηθψλ επηπέδσλ θαξκάθσλ θαη ηνμηθνινγηθέο κεηξήζεηο γηα θνξείο πγείαο θαη άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο: Δηαηξεία Αζεξνζθιήξσζεο Βνξείνπ Διιάδνο (http://www.eabe.rg/) (Ιδξπηηθφ Μέινο, Σακίαο, , ) Eurpean Athersclersis Sciety Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο πκκεηνρή ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο πλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο θαη επηκέιεηα ζηήιεο «Νεφηεξε βηβιηνγξαθία» ηνπ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ ηεο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο Βνξείνπ Διιάδνο «Αζεξνινγία»

5 Μέινο επηηξνπήο ειέγρνπ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Δθδφηεο ζε εηδηθφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Current Pharmaceutical Design. Executive editrs: V.G. Manlpuls, A. Tavridu. Drugs targeting athersclersis: current and emerging appraches. 15(27), 2009 Κξηηήο δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά Πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα/πξφεδξνο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κοντογιάννη Όνομα: Μερόπη Όνομα πατρός: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 19/1/1976 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα