FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29"

Transcript

1 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ φω ὴ μία πᾶ σι. κα ὶ ἐγέετο ἐ τ ῷ κιῆσαι αὐτοὺ ἀπ ὸ ἀατολῶ, εὗρο πεδίο ἐ τ ῇ γ ῇ Σεαὰρ κα ὶ κατῴ κησα ἐκε ῖ. κα ὶ εἶπε ἄθρωπο τ ῷ πλησίο δεῦτε πλιθεύσωμε πλίθου κα ὶ ὀπτήσωμε αὐτὰ πυρί. κα ὶ ἐγέετο αὐτοῖ ἡ πλίθο εἰ λίθο, κα ὶ ἄσφαλτο ἦ αὐτοῖ ὁ πηλό. κα ὶ εἶπο δεῦ τε οἰκοδομήσωμε ἑαυτοῖ πόλι κα ὶ πύργο, ο ὗ ἡ κεφαλ ὴ ἔσται ἕω το ῦ οὐραο ῦ, κα ὶ ποιήσωμε ἑαυτῶ ὄομα πρ ὸ το ῦ διασπαρῆαι ἐπ ὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ. κα ὶ κατέβη κύριο ἰδεῖ τὴ πόλι κα ὶ τὸ πύργο ὃ ᾠκοδόμησα ο ἱ υἱο ὶ τῶ ἀθρώπω. κα ὶ εἶπε κύριο ἰδο ὺ γέο ἓ καὶ χεῖλο ἓ πάτω κα ὶ τοῦτο ἤρξατο ποιῆσαι, κα ὶ ῦ οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶ πάτα ὅσα ἂ ἐπιθῶται ποιεῖ δεῦτε κα ὶ καταβάτε συγχέωμε ἐκε ῖ αὐτῶ τὴ γλῶσσα, ἵα μ ὴ ἀ κούσωσι ἕκαστο τὴ φωὴ το ῦ πλησίο. κα ὶ διέσπειρε αὐτοὺ κύριο ἐκεῖθε ἐπ ὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ, κα ὶ ἐπαύσατο οἰκοδομοῦτε τὴ πόλι κα ὶ τὸ πύργο. δι ὰ τοῦτο ἐκλήθη τ ὸ ὄομα αὐτοῦ σύγχυσι, ὅτι ἐκε ῖ συέχεε κύριο τ ὰ χείλη πάση τῆ γῆ, κα ὶ ἐκεῖθε διέσπειρε αὐτοὺ κύριο ἐπὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ ( Gen. 11, 1 9). [2] ο ἱ μὲ δυσχεραίοτε τ ῇ πατρί ῳ πολιτεί ᾳ, ψόγο καὶ κατηγορία αἰε ὶ τῶ όμω μελετῶτε, τούτοι κα ὶ τοῖ παραπλησίοι ὡ ἂ ἐπιβάθραι τῆ ἀθεότητο αὐτῶ, ο ἱ δυσσεβεῖ, χρῶται φάσκοτε ἔτι ῦ σεμηγορεῖτε περ ὶ τῶ διατεταγμέω ὡ τοὺ ἀληθεία καόα αὐτῆ περιεχότω; [3] ἰδο ὺ γὰρ α ἱ ἱερα ὶ λεγόμεαι βίβλοι παρ' ὑμῖ καὶ μύθου περιέχουσι, ἐφ' οἷ εἰώθατε γελᾶ, ὅτα ἄλλω διεξιότω ἀκούητε. καίτοι τί δε ῖ τοὺ πολλαχόθι τῆ ομοθεσία ἐσπαρμέου ἀαλέγεσθαι ὥσπερ σχολὴ ἄγοτα κα ὶ ἐευκαιροῦ τα διαβολαῖ, ἀλλ' ο ὐ μόο τῶ ἐ χερσ ὶ κα ὶ παρ ὰ πόδα ὑπομιμῄσκει; [4] εἷ μὲ οὖ ἐστι ὁ ἐοικὼ τ ῷ συτεθέτι ἐπ ὶ τῶ Ἀλωειδῶ, οὓ ὁ μέγιστο κα ὶ δοκιμώτατο τῶ ποιητῶ Ὅ μηρο διαοηθῆαί φησι τρία τ ὰ περιμήκιστα τῶ ὀρῶ ἐπιφορῆσαι κα ὶ ἐπιχῶσαι ἐλπίσατα τὴ εἰ οὐραὸ ὁδὸ τοῖ ἀέρχεσθαι βουλομέοι εὐμαρ ῆ δι ὰ τούτω ἔσεσθαι πρὸ αἰθέριο ὕ ψο ἀρθέτω ἔστι δ ὲ τ ὰ περ ὶ τούτω ἔπη τοιαῦτα. Ὄσσα ἐπ' Οὐλύμπ ῳ μέμασα θέμε, αὐτὰρ ἐπ' Ὄσσ ῃ Πήλιο εἰοσίφυλλο, ἵ' οὐραὸ ἀμβατὸ εἴη, Ὄλυμπο δ ὲ κα ὶ Ὄσσα κα ὶ Πήλιο ὀρῶ ὀόματα. [5] πύργο δ ὲ ὁ ομοθέτη ἀτ ὶ τούτω εἰ σάγει πρὸ τῶ τότε ἀθρώπω κατασκευαζόμεο θελησάτω ὑπ' ἀοία ἅμα κα ὶ μεγαλαυχία οὐραοῦ ψαῦσαι. πῶ γὰρ ο ὐ φρεοβλάβεια δειή; κα ὶ γὰρ ε ἰ τ ὰ τῆ συμπάση μέρη γῆ ἐ ποικοδομηθείη

2 προκαταβληθέτι βραχε ῖ θεμελί ῳ κα ὶ ἀεγερθείη τρόπο κίοο ἑό, μυρίοι τῆ αἰ θερίου σφαίρα ἀπολειφθήσεται διαστήμασι, κα ὶ μάλιστα κατ ὰ τοὺ ζητητικοὺ τῶ φιλοσόφω, ο ἳ το ῦ πατὸ κέτρο εἶαι τὴ γῆ ἀωμολόγησα. [6] Eτερο δέ τι συγγεὴ τούτ ῳ περ ὶ τῆ τῶ ζῴω ὁμοφωία πρὸ μυθοπλαστῶ ἀαγράφεται λέγεται γάρ, ὡ ἄρα πάθ' ὅσα ζῷα χερσαῖα κα ὶ ἔυδρα κα ὶ πτη ὰ τ ὸ παλαιὸ ὁμόφωα ἦ, κα ὶ ὅπερ τρόπο ἀθρώπω Ἕλληε μὲ Ἕλλησι, βαρβάροι δ ὲ βάρβαροι ῦ οἱ ὁμόγλωττοι διαλέγοται, τοῦτο τὸ τρόπο κα ὶ πάτα πᾶσι περ ὶ ὧ ἢ δρᾶ ἢ πάσχει τι συέβαιε ὡμίλει, ὡ κα ὶ ἐπ ὶ ταῖ κακοπραγίαι συάχθεσθαι κἄ, ε ἴ πού τι λυσιτελὲ ἀπατῴ η, συευφραίεσθαι. [7] τά τε γὰρ ἡδοὰ κα ὶ ἀηδία ἀλλήλοι ἀαφέροτα δι ὰ το ῦ ὁ μοφώου συήδετο κα ὶ συαηδίζετο, κἀκ τούτου τ ὸ ὁμοιότροπο κα ὶ ὁμοιοπαθὲ εὑ ρίσκετο, μέχριπερ κορεσθέτα τῆ τῶ παρότω ἀγαθῶ ἀφθοία, ὃ πολλάκι γίεσθαι φιλε ῖ, πρὸ τὸ τῶ ἀεφίκτω ἔρωτα ἐξώκειλε κα ὶ περ ὶ ἀθαασία ἐπρεσβεύετο γήρω ἔκλυσι κα ὶ τὴ εἰ αἰεὶ εότητο ἀκμὴ αἰτούμεα, φάσκοτα κα ὶ τῶ παρ' αὐτοῖ ἓ ἤδη ζῴω τ ὸ ἑρπετό, ὄ φι, τετυχηκέαι ταύτη τῆ δωρεᾶ ἀποδυόμεο γὰρ τ ὸ γῆρα πάλι ἐξ ὑπαρχῆ ἀηβᾶ ἄ τοπο δ' εἶαι ἢ τ ὰ κρείττω το ῦ χείροο ἢ ἑὸ τ ὰ πάτα λειφθῆαι. [8] δίκη μέτοι το ῦ τολμήματο ἔ δωκε τὴ προσήκουσα ἑτερόγλωττα γὰρ εὐθὺ ἐγέετο, ὡ ἐξ ἐκείου μηκέτ' ἀλλήλω ἐπακοῦ σαι δυηθῆαι χάρι τῆ ἐ ταῖ διαλέκτοι, εἰ ἃ ἡ μία κα ὶ κοι ὴ πάτω ἐτμήθη, διαφορᾶ. [9] `O δ' ἐγγυτέρω τἀληθοῦ προσάγω τὸ λόγο τ ὰ ἄλογα τῶ λογικῶ διέζευξε, ὡ ἀθρώποι μόοι μαρτυρῆσαι τ ὸ ὁμόφωο. ἔστι δέ, ὥ γέ φασι, κα ὶ τοῦτο μυθῶδε. κα ὶ μὴ τή γε φωῆ εἰ μυρία διαλέκτω ἰδέα τομή, ἣ καλε ῖ γλώττη σύγχυσι, ἐπ ὶ θεραπεί ᾳ λέγουσι ἁμαρτημάτω συμβῆαι, ὡ μηκέτ' ἀλλήλω ἀκροώμεοι κοι ῇ συαδικῶσι, ἀλλ ὰ τρόπο τιὰ [ ἄλλοι] ἀλλήλοι κεκωφωμέοι *** κατ ὰ συμπράξει ἐγχειρῶσι τοῖ αὐτοῖ. [10] τ ὸ δ ὲ οὐκ ἐ π' ὠφελεί ᾳ φαίεται συμβῆαι κα ὶ γὰρ αὖθι οὐδὲ ἧττο κατ ὰ ἔθη διῳκισμέω κα ὶ μ ὴ μιᾷ διαλέκτ ῳ χρωμέω γ ῆ κα ὶ θάλαττα πολλάκι ἀμυθήτω κακῶ ἐπληρώθη. ο ὐ γὰρ α ἱ φωαί, ἀλλὰ α ἱ ὁμότροποι τῆ ψυχῆ πρὸ τ ὸ ἁμαρτάει ζηλώσει το ῦ συαδικεῖ αἴτιαι [11] κα ὶ γὰρ οἱ ἐκτετμημέοι γλῶττα εύμασι κα ὶ βλέμμασι κα ὶ ταῖ ἄλλαι το ῦ σώματο σχέσεσι κα ὶ κιήσεσι οὐχ ἧττο τῆ δι ὰ λόγω προφορᾶ ἃ ἂ θελήσωσι ὑποσημαίουσι χωρὶ το ῦ κα ὶ ἔθο ἓ πολλάκι οὐχ ὁμόφωο μόο ἀλλ ὰ κα ὶ ὁμόομο κα ὶ ὁμοδίαιτο τοσοῦτο ἐπιβῆαι κακία, ὥ στε τοῖ ἀθρώπω ἁπάτω ἁμαρτήμασι ἰσοστάσια δύασθαι πλημμελεῖ [12] ἀπειρί ᾳ τε διαλέκτω μυρίοι πρὸ τῶ ἐπιτιθεμέω ο ὐ προϊδόμεοι τ ὸ μέλλο προκατελήφθησα, ὡ ἔμπαλι ἐπιστήμῃ τοὺ ἐπικρεμασθέτα ἴσχυσα φόβου τε κα ὶ κιδύου ἀπώσασθαι ὥστε λυσιτελὲ μᾶλλο ἢ βλαβερὸ εἶαι τὴ ἐ διαλέκτοι κοιωία, ἐπε ὶ κα ὶ μέχρι ῦ ο ἱ καθ' ἑκάστη χώρα, κα ὶ μάλιστα

3 τῶ αὐτοχθόω, δι' οὐδὲ οὕτω ὡ δι ὰ τ ὸ ὁμόγλωσσο ἀπαθεῖ κακῶ διατελοῦσι. [13] κἂ εἰ μέτοι τι ἀὴρ πλείου ἀαμάθοι διαλέκτου, εὐδόκιμο εὐθὺ παρ ὰ τοῖ ἐπισταμέοι ἐστὶ ὡ ἤδη φίλιο ὤ, ο ὐ βραχ ὺ γώρισμα κοιωία ἐπιφερόμεο τὴ ἐ τοῖ ὀόμασι συήθεια, ἀφ' ἧ τ ὸ ἀδεὲ εἰ τ ὸ μηδὲ ἀήκεστο παθεῖ ἔοικε πεπορίσθαι. τί οὖ ὡ κακῶ αἴτιο τ ὸ ὁ μόγλωττο ἐξ ἀθρώπω ἠφάιζε, δέο ὡ ὠφελιμώτατο ἱδρῦσθαι; [14] Tοὺ δ ὴ ταῦτα συτιθέτα κα ὶ κακοτεχοῦτα ἰδί ᾳ μὲ διελέγξουσι ο ἱ τὰ προχείρου ἀποδόσει τῶ ἀε ὶ ζητουμέω ἐκ τῆ φαερᾶ τῶ όμω γραφῆ ἀ φιλοείκω <ταμιευόμεοι>, οὐκ ἀτισοφιζόμεοί ποθε, ἀλλ' ἑπόμεοι τ ῷ τῆ ἀκολουθία εἱρμ ῷ προσπταίει οὐκ ἐῶτι, ἀλλὰ κἄ, ε ἴ τια ἐμποδὼ εἴη, ῥᾳδίω ἀαστέλλοτι, ὅπω α ἱ τῶ λόγω διέξοδοι γίωται ἄ πταιστοι. [15] φαμὲ τοίυ ἐκ το ῦ τὴ γῆ εἶαι πᾶσα χεῖλο ἓ κα ὶ φωὴ μία κακῶ ἀμυθήτω καὶ μεγάλω συμφωία δηλοῦσθαι, ὅσα τε πόλει πόλεσι κα ὶ ἔθεσι ἔθη κα ὶ χώραι χῶ ραι ἀτεπιφέρουσι, κα ὶ ὅσα μ ὴ μόο εἰ ἑαυτοὺ ἀλλ ὰ κα ὶ εἰ τ ὸ θεῖο ἀσεβοῦσι ἄ θρωποι καίτοι ταῦτα πληθῶ ἐστι ἀδικήματα. σκεπτόμεθα δ' ἡμεῖ κα ὶ ἐφ' ἑὸ ἀδρὸ τ ὸ ἀδιεξήγητο τῶ κακῶ πλῆθο, κα ὶ μάλισθ' ὅτα τὴ ἀάρμοστο κα ὶ ἐκμελ ῆ κα ὶ ἄμουσο ἴσχ ῃ συμφωία. [16] T ὰ μὲ δ ὴ τυχηρ ὰ τί οὐκ οἶδε, ὅτα πεία κα ὶ ἀδοξία σώματο όσοι ἢ πηρώσεσι συεεχθῶσι. κα ὶ πάλι ταῦτα ψυχῆ ἀρρωστήμασι ἔκφροο ὑπ ὸ μελαγχολία ἢ μακρο ῦ γήρω ἤ τιο βαρεία ἄλλη κακοδαιμοία γεγεημέη ἀακραθῶσι; [17] κα ὶ γὰρ ἓ μόο τῶ εἰ ρημέω βιαίω ἀτιστατῆσα ἱκαὸ ἀατρέψαι κα ὶ καταβαλεῖ κα ὶ τὸ λία ὑπέρογκό ἐστι ὅτα δὲ ἀθρόα ὥσπερ προστάξει μι ᾷ κατ ὰ τὸ αὐτὸ χρόο ἑ ὶ πάτα σωρηδὸ ἐπιθῆται τ ὰ σώματο, τὰ ψυχῆ, τ ὰ ἐκτό, τία οὐχ ὑπερβάλλει σχετλιότητα; πεσότω γὰρ δορυφόρω ἀάγκη κα ὶ τὸ δορυφορούμεο πίπτει. [18] δορυφόροι μὲ οὖ σώματο πλοῦτο, εὐδοξία, τιμαί, ὀρθοῦτε αὐτὸ κα ὶ εἰ ὕψο αἴροτε κα ὶ γαῦρο ἀποδεικύτε, ὡ τἀατία, ἀτιμία, ἀ δοξία, πεία, πολεμίω τρόπο καταράττουσι. [19] πάλι τε δορυφόροι ψυχῆ ἀκοα ὶ κα ὶ ὄψει ὄσφρησί τε κα ὶ γεῦσι καὶ ξύμπα τ ὸ αἰσθήσεω στῖφο, ἔτι μέτοι ὑγίεια κα ὶ ἰσχὺ δύαμί τε κα ὶ ῥώμη τούτοι γὰρ ὥ σπερ ἑστῶσι κα ὶ κραταιῶ ἐρηρεισμέοι εὐερκέσι οἴκοι ὁ οῦ ἐμπεριπατῶ κα ὶ < ἐ >διαιτώμεο ἀγάλλεται πρὸ μηδεὸ ταῖ ἰδίαι ὁρμαῖ χρῆσθαι κωλυόμεο, ἀλλ' εὐμαρεῖ κα ὶ λεωφόρου ἀαπεπταμέα ἔχω τὰ δι ὰ πάτω ὁδού. [20] τ ὰ δ ὲ τοῖ δορυφόροι τούτοι ἐχθρὰ ἀτικάθηται, πήρωσι αἰσθητηρίω κα ὶ όσο, ὡ ἔφη, οἷ ἡ διάοια συγκατακρημισθῆ αι πολλάκι ἐμέλλησε. κα ὶ τ ὰ μὲ τυχηρ ὰ ταῦτα ἀργαλέα σφόδρα κα ὶ σχέτλια ἐξ ἑαυτῶ, πρὸ δ ὲ τὴ <τῶ> ἐκ προοία σύγκρισι κουφότερα πολλ ῷ. [21] Tί οὖ ἡ τῶ ἑκουσίω κακῶ συμφωία, πάλι ἐ μέρει σκοπῶμε τριμεροῦ ἡμῶ τῆ ψυχῆ ὑπαρχούση τ ὸ μὲ οῦ κα ὶ λόγο, τ ὸ δ ὲ θυμό, τ ὸ δ ὲ ἐπιθυμία κεκληρῶ σθαι λέγεται. κηραίει δ ὲ καθ' αὑτό τε ἕκαστο ἰδί ᾳ κα ὶ πρὸ ἄλληλα πάτα κοι ῇ, ἐπειδὰ ὁ μὲ οῦ ὅ σα

4 ἀφροσύαι κα ὶ δειλίαι ἀκολασίαι τε κα ὶ ἀδικίαι σπείρουσι θερίσ ῃ, ὁ δ ὲ θυμὸ τὰ ἐκμαεῖ καὶ παραφόρου λύττα κα ὶ ὅσα ἄλλα ὠδίει κακ ὰ τέκ ῃ, ἡ δ ὲ ἐπιθυμία τοὺ ὑπ ὸ ηπιότητο ἀεὶ κούφου ἔρωτα κα ὶ τοῖ ἐπιτυχοῦσι σώμασί τε κα ὶ πράγμασι προσιπταμέου ἐπιπέμψ ῃ παταχόσε [22] τότε γὰρ ὥσπερ ἐ σκάφει αυτῶ, ἐπιβατῶ, κυβερητῶ κατά τια φρεοβλάβεια ἐ π' ἀπωλεί ᾳ τούτου συμφροησάτω κα ὶ ο ἱ ἐπιβουλεύσατε αὐτ ῇ η ὶ οὐχ ἥ κιστα συαπώλοτο. βαρύτατο γὰρ κακῶ κα ὶ σχεδὸ ἀίατο μόο ἡ πάτω τῶ ψυχῆ μερῶ πρὸ τ ὸ ἁ μαρτάει συεργία, μηδεὸ οἷα ἐ παδήμ ῳ συμφορ ᾷ δυηθέτο ὑγιαίει, ἵα τοὺ πάσχοτα ἰᾶται, ἀλλὰ κα ὶ τῶ ἰατρῶ ἅμα τοῖ ἰδιώται καμότω, οὓ ἡ λοιμώδη όσο ἐφ' ὁμολογουμέ ῃ συμφορᾷ πιέσασα κατέχει. [23] το ῦ παθήματο τούτου <σύμβολο> ὁ μέγα ἀαγραφεὶ παρ ὰ τ ῷ ομοθέτῃ κατακλυσμό ἐστι, τῶ τε ἀπ' οὐραο ῦ καταρρακτῶ τοὺ κακία αὐτῆ λάβρ ῳ φορ ᾷ χειμάρρου ἐπομβρούτω κα ὶ τῶ ἀπ ὸ γῆ, λέγω δ ὲ το ῦ σώματο, πηγῶ ἀαχεουσῶ τ ὰ πάθου ἑ κάστου ῥεύματα πολλ ὰ ὄτα κα ὶ μεγάλα, ἅπερ εἰ ταὐτὸ τοῖ προτέροι συιότα κα ὶ ἀ αμιγύμεα κυκᾶταί τε κα ὶ τ ὸ δεδεγμέο ἅπα τῆ ψυχῆ στροβε ῖ χωρίο δίαι ἐπαλλήλοι. [24] ἰδὼ γάρ φησι κύριο ὁ θεό, ὅτι ἐπληθύθησα α ἱ κακίαι τῶ ἀθρώπω ἐπ ὶ τῆ γῆ, κα ὶ πᾶ τι διαοεῖ ται ἐ τ ῇ καρδί ᾳ ἐπιμελῶ τ ὰ ποηρ ὰ πάσα τὰ ἡμέρα ἔγω τὸ ἄθρωπο, λέγω δ ὲ τὸ οῦ, μετὰ τῶ περ ὶ αὐτὸ ἑρπετῶ τε κα ὶ πτηῶ κα ὶ τῆ ἄλλη ἀλόγου τῶ ἀτιθάσω θηρίω πληθύο ἐ φ' οἷ ἀίατα ἠδικήκει τίσασθαι ( Gen. 6, 5 7) [25] ἡ δ ὲ τιμωρία κατακλυσμό. ἦ γὰρ ἔ φεσι ἁμαρτημάτω κα ὶ πολλ ὴ το ῦ ἀδικεῖ μηδεὸ κωλύοτο φορά, ἀλλ ὰ προσααρρηγυμέω ἀδεῶ ἁπάτω εἰ χορηγία ἀφθόου τοῖ πρὸ τὰ ἀπολαύσει ἑτοιμοτάτοι, κα ὶ μήποτ' εἰκότω ο ὐ γὰ ρ ἕ τι μέρο διέφθαρτο τῆ ψυχῆ, ἵα τοῖ ἄλλοι ὑγιαίουσι σῴζεσθαι δύαιτο, ἀλλ' οὐδὲ ἄ οσο οὐδ ὲ ἀδιάφθαρτο αὐτῆ κατελείπετο ἰδὼ γὰρ ὅτι πᾶ τι, φησί, διαοεῖται [πᾶ] λογισμό, οὐχὶ μόο εἷ, τὴ ἁρμόττουσα ὁ ἀδέκαστο δικαστὴ ἐπήγαγε τιμωρία. [26] Oὗτοί εἰσι ο ἱ ἐπ ὶ τῆ ἁλμυρᾶ φάραγγο ὁμαιχμία πρὸ ἀλλήλου θέμεοι. κοῖ λο γὰρ κα ὶ τραχ ὺ κα ὶ φαραγγῶδε τ ὸ κακιῶ <κα ὶ> παθῶ χωρίο, ἁλμυρὸ τ ῷ ὄτι κα ὶ πικρὰ φέρο ὠδῖα, ὧ ὁ σοφὸ Ἀβραὰμ τ ὸ ἐώμοτο κα ὶ ἔσποδο οὔθ' ὅρκω οὔτε σποδῶ ἐ πάξιο εἰδὼ καθαιρε ῖ λέγεται γὰρ ὅτι πάτε οὗτοι συεφώησα ἐπ ὶ τὴ φάραγγα τὴ ἁλυκή αὕτη ἡ θάλασσα τῶ ἁλῶ ( Gen. 14, 3). [27] ἢ οὐχ ὁρᾷ τοὺ ἐστειρωμέου σοφία κα ὶ τυφλοὺ διάοια, ἣ ὀξυδερκεῖ εἰκὸ ἦ, Σοδομίτα κατ ὰ γλῶττα, ἀπ ὸ εαίσκου ἕ ω πρεσβυτέρου πάθ' ὁμο ῦ τὸ λεὼ ἐ κύκλ ῳ τὴ οἰκία τῆ ψυχῆ περιθέοτα, ἵα τοὺ ξεωθέτα ἱεροὺ κα ὶ ὁ σίου λόγου αὐτ ῇ, φρουροὺ κα ὶ φύλακα ὄτα, αἰσχύωσι κα ὶ διαφθείρωσι, κα ὶ μηδέα τ ὸ παράπα μήτε τοῖ ἀδικοῦσι ἐατιοῦσθαι μήτε το ῦ τι ποιεῖ ἄδικο ἀποδιδράσκει ἐγωκότα; [28] ο ὐ γὰ ρ ο ἱ μέ, ο ἱ δ' ο ὔ, πᾶ δ', ὥ φησι, ὁ λαὸ περιεκύκλωσα ἅμα τὴ οἰκία, έοι τε κα ὶ πρεσβῦ ται (Gen. 19, 4) κατ ὰ τῶ θείω κα ὶ ἱερῶ λόγω συομοσάμεοι, οὓ καλεῖ ἔθο ἀγγέλου. [29] ἀ λλ'

5 ὅ γε θεοπρόπο Μωυσῆ θράσει πολλ ῷ ῥέοτα αὐτοὺ ὑπατιάσα ἐφέξει, κἂ τὸ θρασύτατο καὶ δειότατο εἰπεῖ ἐ ἑαυτοῖ βασιλέα λόγο προστησάμεοι μι ᾷ ῥύμ ῃ κατατρέχωσι, συαύξοτε τὰ οἰκεῖα κα ὶ ποταμο ῦ τρόπο πλημμύροτε ἰδο ὺ γάρ φησι ὁ τῆ Αἰγύπτου βασιλεὺ ἐπ ὶ τ ὸ ὕ δωρ ἀφικεῖται. σ ὺ δ ὲ στήσ ῃ συατῶ αὐτ ῷ ἐπ ὶ τ ὸ χεῖλο το ῦ ποταμο ῦ ( Exod. 7, 15)

6 Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκο ῦ πολέμου πρὸ Ῥωμαίου βιβλίο α', 1-31 [1] Ἐπειδ ὴ τὸ Ἰουδαίω πρὸ Ῥωμαίου πόλεμο συστάτα μέγιστο ο ὐ μόο τῶ καθ' ἡμᾶ, σχεδὸ δ ὲ κα ὶ ὧ ἀκο ῇ παρειλήφαμε ἢ πόλεω πρὸ πόλει ἢ ἐθῶ ἔθεσι συρραγέτω, ο ἱ μὲ ο ὐ παρατυχότε τοῖ πράγμασι, ἀλλ' ἀκο ῇ συλλέγοτε εἰκαῖα κα ὶ ἀ σύμφωα διηγήματα σοφιστικῶ ἀαγράφουσι, [2] ο ἱ παραγεόμεοι δ ὲ ἢ κολακεί ᾳ τ ῇ πρὸ Ῥωμαίου ἢ μίσει τ ῷ πρὸ Ἰουδαίου καταψεύδοται τῶ πραγμάτω, περιέχει δ ὲ αὐτοῖ ὅπου μὲ κατηγορία ὅπου δὲ ἐγκώμιο τ ὰ συγγράμματα, τ ὸ δ' ἀκριβὲ τῆ ἱστορία οὐδαμο ῦ, [3] προυθέμη ἐγ ὼ τοῖ κατ ὰ τὴ Ῥωμαίω ἡγεμοία Ἑλλάδι γλώσσ ῃ μεταβαλὼ ἃ τοῖ ἄω βαρβάροι τ ῇ πατρί ῳ συτάξα ἀέπεμψα πρότερο ἀφηγήσασθαι Ἰώσηπο Ματθίου παῖ ἐξ Ἱεροσολύμω ἱερεύ, αὐ τό τε Ῥωμαίου πολεμήσα τ ὰ πρῶτα κα ὶ τοῖ ὕστερο παρατυχὼ ἐξ ἀάγκη [4] γεομέου γάρ, ὡ ἔφη, μεγίστου τοῦδε το ῦ κιήματο ἐ Ῥωμαίοι μὲ ἐόσει τ ὰ οἰκεῖα, Ἰουδαίω δ ὲ τ ὸ εωτερίζο τότε τεταραγμέοι ἐπαέστη τοῖ καιροῖ ἀκμάζο κατά τε χεῖρα κα ὶ χρήμασι, ὡ δι' ὑπερβολὴ θορύβω τοῖ μὲ ἐ ἐλπίδι κτήσεω [5] τοῖ δ' ἐ ἀφαιρέσεω δέει γίεσθαι τ ὰ πρὸ τὴ ἀ ατολή, ἐπειδ ὴ Ἰουδαῖοι μὲ ἅπα τ ὸ ὑπὲρ Εὐφράτη ὁμόφυλο συεπαρθήσεσθαι σφίσι ἤ λπισα, Ῥωμαίου δ ὲ ο ἵ τε γείτοε Γαλάται παρεκίου κα ὶ τ ὸ Κελτικὸ οὐκ ἠρέμει, μεστ ὰ δ' ἦ πάτα θορύβω μετ ὰ Νέρωα, κα ὶ πολλοὺ μὲ βασιλειᾶ ὁ καιρὸ ἀέπειθε, [6] τ ὰ στρατιωτικ ὰ δ ὲ ἤ ρα μεταβολῆ ἐλπίδι λημμάτω ἄτοπο ἡγησάμεο περιιδεῖ πλαζομέη ἐπ ὶ τηλικούτοι πράγμασι τὴ ἀλήθεια, κα ὶ Πάρθου μὲ κα ὶ Βαβυλωίου Ἀράβω τε τοὺ πορρωτάτω κα ὶ τ ὸ ὑπὲ ρ Εὐφράτη ὁμόφυλο ἡμῖ Ἀδιαβηού τε γῶαι δι ὰ τῆ ἐμῆ ἐπιμελεία ἀκριβῶ, ὅθε τε ἤ ρξατο κα ὶ δι' ὅσω ἐχώρησε παθῶ ὁ πόλεμο κα ὶ ὅπω κατέστρεψε, ἀγοεῖ δ ὲ Ἕλληα ταῦτα καὶ Ῥωμαίω τοὺ μ ὴ ἐπιστρατευσαμέου, ἐτυγχάοτα ἢ κολακείαι ἢ πλάσμασι. [7] Καίτοι γε ἱστορία αὐτὰ ἐπιγράφει τολμῶσι, ἐ αἷ πρὸ τ ῷ μηδὲ ὑγιὲ δηλοῦ κα ὶ το ῦ σκοποῦ δοκοῦσι ἔμοιγε διαμαρτάει. βούλοται μὲ γὰρ μεγάλου τοὺ Ῥωμαίου ἀ ποδεικύει, [8] καταβάλλουσι δ ὲ ἀε ὶ τ ὰ Ἰουδαίω κα ὶ ταπειοῦσι οὐχ ὁρ ῶ δέ, πῶ ἂ εἶαι μεγάλοι δοκοῖε οἱ μικροὺ εικηκότε κα ὶ οὔτε τ ὸ μῆκο αἰδοῦται το ῦ πολέμου οὔτε τ ὸ πλῆθο τῆ Ῥ ωμαίω καμούση στρατιᾶ οὔτε τ ὸ μέγεθο τῶ στρατηγῶ, ο ἳ πολλ ὰ περ ὶ τοῖ Ἱεροσολύμοι ἱ δρώσατε οἶμαι ταπειουμέου το ῦ κατορθώματο αὐτοῖ ἀδοξοῦσι. Fuentes: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 1, L. COHN, ed., Berlín, Reimer, 1896, rep Flavii Iosephi opera, vol. 6, B. NIESE, ed., Berlín, Weidmann, 1895, rep

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 1 ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ www.prophet-elias.com 2 ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης. Ὅταν ο ἱ πόρτες δίπλα μου βροντοῦν, βοήθησέ με ν ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ Προσευχ ὴ ὑπὲρ τῆ ἐσωτερικῆ γαλήη Θεέ μου, κᾶε με ὰ ἔχω εὐγέεια. Ὅτα ο ἱ πόρτε δίπλα μου βροτοῦ, βοήθησέ με ὰ μιλ ῶ ἤρεμα. Ὅτα ο ἱ ἀπαιτήσει τῶ ἄλλω ξεπεροῦ τὴ ἀτοχή μου, δῶ σε γλυκύτητα

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἄλλῳ, εἴ τι μεταδίδωσιν, ἢ μεταλαμβάνει, οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον εἶναι;

μεταδίδωσι δὴ ἄλλος ἄλλῳ, εἴ τι μεταδίδωσιν, ἢ μεταλαμβάνει, οἰόμενος αὑτῷ ἄμεινον εἶναι; Πλάτωνος Πολιτεία 369b] γίγνεται τοίνυν, ἦν δ ἐγώ, πόλις, ὡς ἐγᾦμαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ἐνδεής: ἢ τίν οἴει ἀρχὴν ἄλλην πόλιν οἰκίζειν; οὐδεμίαν, ἦ δ ὅς. 369c] οὕτω

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Ενότητα 1 η Πατρική δικαιοσύνη Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς ἄλλους Από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιάς. Άννας Κομνηνής. Προοίμιο

Αλεξιάς. Άννας Κομνηνής. Προοίμιο Αλεξιάς Άννας Κομνηνής Προοίμιο p.1.1 Ῥέων ὁ χρόνος ἀκάθεκτα καὶ ἀεί τι κινούμενος παρασύρει καὶ παραφέρει πάντα τὰ ἐν γενέσει καὶ ἐς βυθὸν ἀφανείας καταποντοῖ ὅπου μὲν οὐκ ἄξια λόγου πράγματα, ὅπου δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά)

ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά) ΛΑΒUΡΙΝΘOΣ ΤΙΣ ΠΑΛAIΤΑΤΟΣ Η ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ (Φράγκισκα Σμικρ ά) Gratias ago maximas Carolo Bogotensi qui hunc scriptum perlegit et mihi auxilium in corrigendo tulit. Menda reliqua mea sunt! Many thanks

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ἀθανασίου. Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ

Μ. Ἀθανασίου. Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ Μ. Ἀθανασίου Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ Κείμενο-θεολογικά σχόλια 1. Αὐτάρκως ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐκ πολλῶν ὀλίγα διαλαβόντες περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης

Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης Τραπεζούτιο Γεώργιο Αμιρούτζη Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τραπεζούτιο (1395-1472) γεήθηκε στὸ Χάδακα τῆ Κρήτη στὶ 3 Ἀπριλίου 1395 ἀπ ὸ γοεῖ πο ὺ κατάγοτα ἀπ ὸ τὴ Τραπεζοῦτα, ὅπω ὁ ἴ διο σημειώει (Comparationes Philosophorum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6 Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Μετάφραση Αν ήταν η Ελένη στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας

Διαβάστε περισσότερα

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)

(Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 (Ὅσα χρησιμοποιεῖ καὶ ἐγκρίνει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) ΑΘΗΝΑ 2007 Τίτλος: «ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ Job Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ 2 εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτήν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες, ἑκόντος γε ἤ ἄκοντος Ἀλεξάνδρου. Οὐ γάρ δή οὕτω γε φρενοβλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις

Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις Λουκιανοῦ Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδοµάντις Μετάφραση Ἰωάννου Κονδυλάκη ed. A.M. Harmon, 1925 [1] Σὺ µὲν ἴσως ὦ φίλτατε Κέλσε µικρόν τι καὶ φαῦλον οἴει τὸ πρόσταγµα προστάττειν τὸν Ἀλεξάνδρου σοι τοῦ Ἀβωνοτειχίτου

Διαβάστε περισσότερα