FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29"

Transcript

1 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ φω ὴ μία πᾶ σι. κα ὶ ἐγέετο ἐ τ ῷ κιῆσαι αὐτοὺ ἀπ ὸ ἀατολῶ, εὗρο πεδίο ἐ τ ῇ γ ῇ Σεαὰρ κα ὶ κατῴ κησα ἐκε ῖ. κα ὶ εἶπε ἄθρωπο τ ῷ πλησίο δεῦτε πλιθεύσωμε πλίθου κα ὶ ὀπτήσωμε αὐτὰ πυρί. κα ὶ ἐγέετο αὐτοῖ ἡ πλίθο εἰ λίθο, κα ὶ ἄσφαλτο ἦ αὐτοῖ ὁ πηλό. κα ὶ εἶπο δεῦ τε οἰκοδομήσωμε ἑαυτοῖ πόλι κα ὶ πύργο, ο ὗ ἡ κεφαλ ὴ ἔσται ἕω το ῦ οὐραο ῦ, κα ὶ ποιήσωμε ἑαυτῶ ὄομα πρ ὸ το ῦ διασπαρῆαι ἐπ ὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ. κα ὶ κατέβη κύριο ἰδεῖ τὴ πόλι κα ὶ τὸ πύργο ὃ ᾠκοδόμησα ο ἱ υἱο ὶ τῶ ἀθρώπω. κα ὶ εἶπε κύριο ἰδο ὺ γέο ἓ καὶ χεῖλο ἓ πάτω κα ὶ τοῦτο ἤρξατο ποιῆσαι, κα ὶ ῦ οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶ πάτα ὅσα ἂ ἐπιθῶται ποιεῖ δεῦτε κα ὶ καταβάτε συγχέωμε ἐκε ῖ αὐτῶ τὴ γλῶσσα, ἵα μ ὴ ἀ κούσωσι ἕκαστο τὴ φωὴ το ῦ πλησίο. κα ὶ διέσπειρε αὐτοὺ κύριο ἐκεῖθε ἐπ ὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ, κα ὶ ἐπαύσατο οἰκοδομοῦτε τὴ πόλι κα ὶ τὸ πύργο. δι ὰ τοῦτο ἐκλήθη τ ὸ ὄομα αὐτοῦ σύγχυσι, ὅτι ἐκε ῖ συέχεε κύριο τ ὰ χείλη πάση τῆ γῆ, κα ὶ ἐκεῖθε διέσπειρε αὐτοὺ κύριο ἐπὶ πρόσωπο πάση τῆ γῆ ( Gen. 11, 1 9). [2] ο ἱ μὲ δυσχεραίοτε τ ῇ πατρί ῳ πολιτεί ᾳ, ψόγο καὶ κατηγορία αἰε ὶ τῶ όμω μελετῶτε, τούτοι κα ὶ τοῖ παραπλησίοι ὡ ἂ ἐπιβάθραι τῆ ἀθεότητο αὐτῶ, ο ἱ δυσσεβεῖ, χρῶται φάσκοτε ἔτι ῦ σεμηγορεῖτε περ ὶ τῶ διατεταγμέω ὡ τοὺ ἀληθεία καόα αὐτῆ περιεχότω; [3] ἰδο ὺ γὰρ α ἱ ἱερα ὶ λεγόμεαι βίβλοι παρ' ὑμῖ καὶ μύθου περιέχουσι, ἐφ' οἷ εἰώθατε γελᾶ, ὅτα ἄλλω διεξιότω ἀκούητε. καίτοι τί δε ῖ τοὺ πολλαχόθι τῆ ομοθεσία ἐσπαρμέου ἀαλέγεσθαι ὥσπερ σχολὴ ἄγοτα κα ὶ ἐευκαιροῦ τα διαβολαῖ, ἀλλ' ο ὐ μόο τῶ ἐ χερσ ὶ κα ὶ παρ ὰ πόδα ὑπομιμῄσκει; [4] εἷ μὲ οὖ ἐστι ὁ ἐοικὼ τ ῷ συτεθέτι ἐπ ὶ τῶ Ἀλωειδῶ, οὓ ὁ μέγιστο κα ὶ δοκιμώτατο τῶ ποιητῶ Ὅ μηρο διαοηθῆαί φησι τρία τ ὰ περιμήκιστα τῶ ὀρῶ ἐπιφορῆσαι κα ὶ ἐπιχῶσαι ἐλπίσατα τὴ εἰ οὐραὸ ὁδὸ τοῖ ἀέρχεσθαι βουλομέοι εὐμαρ ῆ δι ὰ τούτω ἔσεσθαι πρὸ αἰθέριο ὕ ψο ἀρθέτω ἔστι δ ὲ τ ὰ περ ὶ τούτω ἔπη τοιαῦτα. Ὄσσα ἐπ' Οὐλύμπ ῳ μέμασα θέμε, αὐτὰρ ἐπ' Ὄσσ ῃ Πήλιο εἰοσίφυλλο, ἵ' οὐραὸ ἀμβατὸ εἴη, Ὄλυμπο δ ὲ κα ὶ Ὄσσα κα ὶ Πήλιο ὀρῶ ὀόματα. [5] πύργο δ ὲ ὁ ομοθέτη ἀτ ὶ τούτω εἰ σάγει πρὸ τῶ τότε ἀθρώπω κατασκευαζόμεο θελησάτω ὑπ' ἀοία ἅμα κα ὶ μεγαλαυχία οὐραοῦ ψαῦσαι. πῶ γὰρ ο ὐ φρεοβλάβεια δειή; κα ὶ γὰρ ε ἰ τ ὰ τῆ συμπάση μέρη γῆ ἐ ποικοδομηθείη

2 προκαταβληθέτι βραχε ῖ θεμελί ῳ κα ὶ ἀεγερθείη τρόπο κίοο ἑό, μυρίοι τῆ αἰ θερίου σφαίρα ἀπολειφθήσεται διαστήμασι, κα ὶ μάλιστα κατ ὰ τοὺ ζητητικοὺ τῶ φιλοσόφω, ο ἳ το ῦ πατὸ κέτρο εἶαι τὴ γῆ ἀωμολόγησα. [6] Eτερο δέ τι συγγεὴ τούτ ῳ περ ὶ τῆ τῶ ζῴω ὁμοφωία πρὸ μυθοπλαστῶ ἀαγράφεται λέγεται γάρ, ὡ ἄρα πάθ' ὅσα ζῷα χερσαῖα κα ὶ ἔυδρα κα ὶ πτη ὰ τ ὸ παλαιὸ ὁμόφωα ἦ, κα ὶ ὅπερ τρόπο ἀθρώπω Ἕλληε μὲ Ἕλλησι, βαρβάροι δ ὲ βάρβαροι ῦ οἱ ὁμόγλωττοι διαλέγοται, τοῦτο τὸ τρόπο κα ὶ πάτα πᾶσι περ ὶ ὧ ἢ δρᾶ ἢ πάσχει τι συέβαιε ὡμίλει, ὡ κα ὶ ἐπ ὶ ταῖ κακοπραγίαι συάχθεσθαι κἄ, ε ἴ πού τι λυσιτελὲ ἀπατῴ η, συευφραίεσθαι. [7] τά τε γὰρ ἡδοὰ κα ὶ ἀηδία ἀλλήλοι ἀαφέροτα δι ὰ το ῦ ὁ μοφώου συήδετο κα ὶ συαηδίζετο, κἀκ τούτου τ ὸ ὁμοιότροπο κα ὶ ὁμοιοπαθὲ εὑ ρίσκετο, μέχριπερ κορεσθέτα τῆ τῶ παρότω ἀγαθῶ ἀφθοία, ὃ πολλάκι γίεσθαι φιλε ῖ, πρὸ τὸ τῶ ἀεφίκτω ἔρωτα ἐξώκειλε κα ὶ περ ὶ ἀθαασία ἐπρεσβεύετο γήρω ἔκλυσι κα ὶ τὴ εἰ αἰεὶ εότητο ἀκμὴ αἰτούμεα, φάσκοτα κα ὶ τῶ παρ' αὐτοῖ ἓ ἤδη ζῴω τ ὸ ἑρπετό, ὄ φι, τετυχηκέαι ταύτη τῆ δωρεᾶ ἀποδυόμεο γὰρ τ ὸ γῆρα πάλι ἐξ ὑπαρχῆ ἀηβᾶ ἄ τοπο δ' εἶαι ἢ τ ὰ κρείττω το ῦ χείροο ἢ ἑὸ τ ὰ πάτα λειφθῆαι. [8] δίκη μέτοι το ῦ τολμήματο ἔ δωκε τὴ προσήκουσα ἑτερόγλωττα γὰρ εὐθὺ ἐγέετο, ὡ ἐξ ἐκείου μηκέτ' ἀλλήλω ἐπακοῦ σαι δυηθῆαι χάρι τῆ ἐ ταῖ διαλέκτοι, εἰ ἃ ἡ μία κα ὶ κοι ὴ πάτω ἐτμήθη, διαφορᾶ. [9] `O δ' ἐγγυτέρω τἀληθοῦ προσάγω τὸ λόγο τ ὰ ἄλογα τῶ λογικῶ διέζευξε, ὡ ἀθρώποι μόοι μαρτυρῆσαι τ ὸ ὁμόφωο. ἔστι δέ, ὥ γέ φασι, κα ὶ τοῦτο μυθῶδε. κα ὶ μὴ τή γε φωῆ εἰ μυρία διαλέκτω ἰδέα τομή, ἣ καλε ῖ γλώττη σύγχυσι, ἐπ ὶ θεραπεί ᾳ λέγουσι ἁμαρτημάτω συμβῆαι, ὡ μηκέτ' ἀλλήλω ἀκροώμεοι κοι ῇ συαδικῶσι, ἀλλ ὰ τρόπο τιὰ [ ἄλλοι] ἀλλήλοι κεκωφωμέοι *** κατ ὰ συμπράξει ἐγχειρῶσι τοῖ αὐτοῖ. [10] τ ὸ δ ὲ οὐκ ἐ π' ὠφελεί ᾳ φαίεται συμβῆαι κα ὶ γὰρ αὖθι οὐδὲ ἧττο κατ ὰ ἔθη διῳκισμέω κα ὶ μ ὴ μιᾷ διαλέκτ ῳ χρωμέω γ ῆ κα ὶ θάλαττα πολλάκι ἀμυθήτω κακῶ ἐπληρώθη. ο ὐ γὰρ α ἱ φωαί, ἀλλὰ α ἱ ὁμότροποι τῆ ψυχῆ πρὸ τ ὸ ἁμαρτάει ζηλώσει το ῦ συαδικεῖ αἴτιαι [11] κα ὶ γὰρ οἱ ἐκτετμημέοι γλῶττα εύμασι κα ὶ βλέμμασι κα ὶ ταῖ ἄλλαι το ῦ σώματο σχέσεσι κα ὶ κιήσεσι οὐχ ἧττο τῆ δι ὰ λόγω προφορᾶ ἃ ἂ θελήσωσι ὑποσημαίουσι χωρὶ το ῦ κα ὶ ἔθο ἓ πολλάκι οὐχ ὁμόφωο μόο ἀλλ ὰ κα ὶ ὁμόομο κα ὶ ὁμοδίαιτο τοσοῦτο ἐπιβῆαι κακία, ὥ στε τοῖ ἀθρώπω ἁπάτω ἁμαρτήμασι ἰσοστάσια δύασθαι πλημμελεῖ [12] ἀπειρί ᾳ τε διαλέκτω μυρίοι πρὸ τῶ ἐπιτιθεμέω ο ὐ προϊδόμεοι τ ὸ μέλλο προκατελήφθησα, ὡ ἔμπαλι ἐπιστήμῃ τοὺ ἐπικρεμασθέτα ἴσχυσα φόβου τε κα ὶ κιδύου ἀπώσασθαι ὥστε λυσιτελὲ μᾶλλο ἢ βλαβερὸ εἶαι τὴ ἐ διαλέκτοι κοιωία, ἐπε ὶ κα ὶ μέχρι ῦ ο ἱ καθ' ἑκάστη χώρα, κα ὶ μάλιστα

3 τῶ αὐτοχθόω, δι' οὐδὲ οὕτω ὡ δι ὰ τ ὸ ὁμόγλωσσο ἀπαθεῖ κακῶ διατελοῦσι. [13] κἂ εἰ μέτοι τι ἀὴρ πλείου ἀαμάθοι διαλέκτου, εὐδόκιμο εὐθὺ παρ ὰ τοῖ ἐπισταμέοι ἐστὶ ὡ ἤδη φίλιο ὤ, ο ὐ βραχ ὺ γώρισμα κοιωία ἐπιφερόμεο τὴ ἐ τοῖ ὀόμασι συήθεια, ἀφ' ἧ τ ὸ ἀδεὲ εἰ τ ὸ μηδὲ ἀήκεστο παθεῖ ἔοικε πεπορίσθαι. τί οὖ ὡ κακῶ αἴτιο τ ὸ ὁ μόγλωττο ἐξ ἀθρώπω ἠφάιζε, δέο ὡ ὠφελιμώτατο ἱδρῦσθαι; [14] Tοὺ δ ὴ ταῦτα συτιθέτα κα ὶ κακοτεχοῦτα ἰδί ᾳ μὲ διελέγξουσι ο ἱ τὰ προχείρου ἀποδόσει τῶ ἀε ὶ ζητουμέω ἐκ τῆ φαερᾶ τῶ όμω γραφῆ ἀ φιλοείκω <ταμιευόμεοι>, οὐκ ἀτισοφιζόμεοί ποθε, ἀλλ' ἑπόμεοι τ ῷ τῆ ἀκολουθία εἱρμ ῷ προσπταίει οὐκ ἐῶτι, ἀλλὰ κἄ, ε ἴ τια ἐμποδὼ εἴη, ῥᾳδίω ἀαστέλλοτι, ὅπω α ἱ τῶ λόγω διέξοδοι γίωται ἄ πταιστοι. [15] φαμὲ τοίυ ἐκ το ῦ τὴ γῆ εἶαι πᾶσα χεῖλο ἓ κα ὶ φωὴ μία κακῶ ἀμυθήτω καὶ μεγάλω συμφωία δηλοῦσθαι, ὅσα τε πόλει πόλεσι κα ὶ ἔθεσι ἔθη κα ὶ χώραι χῶ ραι ἀτεπιφέρουσι, κα ὶ ὅσα μ ὴ μόο εἰ ἑαυτοὺ ἀλλ ὰ κα ὶ εἰ τ ὸ θεῖο ἀσεβοῦσι ἄ θρωποι καίτοι ταῦτα πληθῶ ἐστι ἀδικήματα. σκεπτόμεθα δ' ἡμεῖ κα ὶ ἐφ' ἑὸ ἀδρὸ τ ὸ ἀδιεξήγητο τῶ κακῶ πλῆθο, κα ὶ μάλισθ' ὅτα τὴ ἀάρμοστο κα ὶ ἐκμελ ῆ κα ὶ ἄμουσο ἴσχ ῃ συμφωία. [16] T ὰ μὲ δ ὴ τυχηρ ὰ τί οὐκ οἶδε, ὅτα πεία κα ὶ ἀδοξία σώματο όσοι ἢ πηρώσεσι συεεχθῶσι. κα ὶ πάλι ταῦτα ψυχῆ ἀρρωστήμασι ἔκφροο ὑπ ὸ μελαγχολία ἢ μακρο ῦ γήρω ἤ τιο βαρεία ἄλλη κακοδαιμοία γεγεημέη ἀακραθῶσι; [17] κα ὶ γὰρ ἓ μόο τῶ εἰ ρημέω βιαίω ἀτιστατῆσα ἱκαὸ ἀατρέψαι κα ὶ καταβαλεῖ κα ὶ τὸ λία ὑπέρογκό ἐστι ὅτα δὲ ἀθρόα ὥσπερ προστάξει μι ᾷ κατ ὰ τὸ αὐτὸ χρόο ἑ ὶ πάτα σωρηδὸ ἐπιθῆται τ ὰ σώματο, τὰ ψυχῆ, τ ὰ ἐκτό, τία οὐχ ὑπερβάλλει σχετλιότητα; πεσότω γὰρ δορυφόρω ἀάγκη κα ὶ τὸ δορυφορούμεο πίπτει. [18] δορυφόροι μὲ οὖ σώματο πλοῦτο, εὐδοξία, τιμαί, ὀρθοῦτε αὐτὸ κα ὶ εἰ ὕψο αἴροτε κα ὶ γαῦρο ἀποδεικύτε, ὡ τἀατία, ἀτιμία, ἀ δοξία, πεία, πολεμίω τρόπο καταράττουσι. [19] πάλι τε δορυφόροι ψυχῆ ἀκοα ὶ κα ὶ ὄψει ὄσφρησί τε κα ὶ γεῦσι καὶ ξύμπα τ ὸ αἰσθήσεω στῖφο, ἔτι μέτοι ὑγίεια κα ὶ ἰσχὺ δύαμί τε κα ὶ ῥώμη τούτοι γὰρ ὥ σπερ ἑστῶσι κα ὶ κραταιῶ ἐρηρεισμέοι εὐερκέσι οἴκοι ὁ οῦ ἐμπεριπατῶ κα ὶ < ἐ >διαιτώμεο ἀγάλλεται πρὸ μηδεὸ ταῖ ἰδίαι ὁρμαῖ χρῆσθαι κωλυόμεο, ἀλλ' εὐμαρεῖ κα ὶ λεωφόρου ἀαπεπταμέα ἔχω τὰ δι ὰ πάτω ὁδού. [20] τ ὰ δ ὲ τοῖ δορυφόροι τούτοι ἐχθρὰ ἀτικάθηται, πήρωσι αἰσθητηρίω κα ὶ όσο, ὡ ἔφη, οἷ ἡ διάοια συγκατακρημισθῆ αι πολλάκι ἐμέλλησε. κα ὶ τ ὰ μὲ τυχηρ ὰ ταῦτα ἀργαλέα σφόδρα κα ὶ σχέτλια ἐξ ἑαυτῶ, πρὸ δ ὲ τὴ <τῶ> ἐκ προοία σύγκρισι κουφότερα πολλ ῷ. [21] Tί οὖ ἡ τῶ ἑκουσίω κακῶ συμφωία, πάλι ἐ μέρει σκοπῶμε τριμεροῦ ἡμῶ τῆ ψυχῆ ὑπαρχούση τ ὸ μὲ οῦ κα ὶ λόγο, τ ὸ δ ὲ θυμό, τ ὸ δ ὲ ἐπιθυμία κεκληρῶ σθαι λέγεται. κηραίει δ ὲ καθ' αὑτό τε ἕκαστο ἰδί ᾳ κα ὶ πρὸ ἄλληλα πάτα κοι ῇ, ἐπειδὰ ὁ μὲ οῦ ὅ σα

4 ἀφροσύαι κα ὶ δειλίαι ἀκολασίαι τε κα ὶ ἀδικίαι σπείρουσι θερίσ ῃ, ὁ δ ὲ θυμὸ τὰ ἐκμαεῖ καὶ παραφόρου λύττα κα ὶ ὅσα ἄλλα ὠδίει κακ ὰ τέκ ῃ, ἡ δ ὲ ἐπιθυμία τοὺ ὑπ ὸ ηπιότητο ἀεὶ κούφου ἔρωτα κα ὶ τοῖ ἐπιτυχοῦσι σώμασί τε κα ὶ πράγμασι προσιπταμέου ἐπιπέμψ ῃ παταχόσε [22] τότε γὰρ ὥσπερ ἐ σκάφει αυτῶ, ἐπιβατῶ, κυβερητῶ κατά τια φρεοβλάβεια ἐ π' ἀπωλεί ᾳ τούτου συμφροησάτω κα ὶ ο ἱ ἐπιβουλεύσατε αὐτ ῇ η ὶ οὐχ ἥ κιστα συαπώλοτο. βαρύτατο γὰρ κακῶ κα ὶ σχεδὸ ἀίατο μόο ἡ πάτω τῶ ψυχῆ μερῶ πρὸ τ ὸ ἁ μαρτάει συεργία, μηδεὸ οἷα ἐ παδήμ ῳ συμφορ ᾷ δυηθέτο ὑγιαίει, ἵα τοὺ πάσχοτα ἰᾶται, ἀλλὰ κα ὶ τῶ ἰατρῶ ἅμα τοῖ ἰδιώται καμότω, οὓ ἡ λοιμώδη όσο ἐφ' ὁμολογουμέ ῃ συμφορᾷ πιέσασα κατέχει. [23] το ῦ παθήματο τούτου <σύμβολο> ὁ μέγα ἀαγραφεὶ παρ ὰ τ ῷ ομοθέτῃ κατακλυσμό ἐστι, τῶ τε ἀπ' οὐραο ῦ καταρρακτῶ τοὺ κακία αὐτῆ λάβρ ῳ φορ ᾷ χειμάρρου ἐπομβρούτω κα ὶ τῶ ἀπ ὸ γῆ, λέγω δ ὲ το ῦ σώματο, πηγῶ ἀαχεουσῶ τ ὰ πάθου ἑ κάστου ῥεύματα πολλ ὰ ὄτα κα ὶ μεγάλα, ἅπερ εἰ ταὐτὸ τοῖ προτέροι συιότα κα ὶ ἀ αμιγύμεα κυκᾶταί τε κα ὶ τ ὸ δεδεγμέο ἅπα τῆ ψυχῆ στροβε ῖ χωρίο δίαι ἐπαλλήλοι. [24] ἰδὼ γάρ φησι κύριο ὁ θεό, ὅτι ἐπληθύθησα α ἱ κακίαι τῶ ἀθρώπω ἐπ ὶ τῆ γῆ, κα ὶ πᾶ τι διαοεῖ ται ἐ τ ῇ καρδί ᾳ ἐπιμελῶ τ ὰ ποηρ ὰ πάσα τὰ ἡμέρα ἔγω τὸ ἄθρωπο, λέγω δ ὲ τὸ οῦ, μετὰ τῶ περ ὶ αὐτὸ ἑρπετῶ τε κα ὶ πτηῶ κα ὶ τῆ ἄλλη ἀλόγου τῶ ἀτιθάσω θηρίω πληθύο ἐ φ' οἷ ἀίατα ἠδικήκει τίσασθαι ( Gen. 6, 5 7) [25] ἡ δ ὲ τιμωρία κατακλυσμό. ἦ γὰρ ἔ φεσι ἁμαρτημάτω κα ὶ πολλ ὴ το ῦ ἀδικεῖ μηδεὸ κωλύοτο φορά, ἀλλ ὰ προσααρρηγυμέω ἀδεῶ ἁπάτω εἰ χορηγία ἀφθόου τοῖ πρὸ τὰ ἀπολαύσει ἑτοιμοτάτοι, κα ὶ μήποτ' εἰκότω ο ὐ γὰ ρ ἕ τι μέρο διέφθαρτο τῆ ψυχῆ, ἵα τοῖ ἄλλοι ὑγιαίουσι σῴζεσθαι δύαιτο, ἀλλ' οὐδὲ ἄ οσο οὐδ ὲ ἀδιάφθαρτο αὐτῆ κατελείπετο ἰδὼ γὰρ ὅτι πᾶ τι, φησί, διαοεῖται [πᾶ] λογισμό, οὐχὶ μόο εἷ, τὴ ἁρμόττουσα ὁ ἀδέκαστο δικαστὴ ἐπήγαγε τιμωρία. [26] Oὗτοί εἰσι ο ἱ ἐπ ὶ τῆ ἁλμυρᾶ φάραγγο ὁμαιχμία πρὸ ἀλλήλου θέμεοι. κοῖ λο γὰρ κα ὶ τραχ ὺ κα ὶ φαραγγῶδε τ ὸ κακιῶ <κα ὶ> παθῶ χωρίο, ἁλμυρὸ τ ῷ ὄτι κα ὶ πικρὰ φέρο ὠδῖα, ὧ ὁ σοφὸ Ἀβραὰμ τ ὸ ἐώμοτο κα ὶ ἔσποδο οὔθ' ὅρκω οὔτε σποδῶ ἐ πάξιο εἰδὼ καθαιρε ῖ λέγεται γὰρ ὅτι πάτε οὗτοι συεφώησα ἐπ ὶ τὴ φάραγγα τὴ ἁλυκή αὕτη ἡ θάλασσα τῶ ἁλῶ ( Gen. 14, 3). [27] ἢ οὐχ ὁρᾷ τοὺ ἐστειρωμέου σοφία κα ὶ τυφλοὺ διάοια, ἣ ὀξυδερκεῖ εἰκὸ ἦ, Σοδομίτα κατ ὰ γλῶττα, ἀπ ὸ εαίσκου ἕ ω πρεσβυτέρου πάθ' ὁμο ῦ τὸ λεὼ ἐ κύκλ ῳ τὴ οἰκία τῆ ψυχῆ περιθέοτα, ἵα τοὺ ξεωθέτα ἱεροὺ κα ὶ ὁ σίου λόγου αὐτ ῇ, φρουροὺ κα ὶ φύλακα ὄτα, αἰσχύωσι κα ὶ διαφθείρωσι, κα ὶ μηδέα τ ὸ παράπα μήτε τοῖ ἀδικοῦσι ἐατιοῦσθαι μήτε το ῦ τι ποιεῖ ἄδικο ἀποδιδράσκει ἐγωκότα; [28] ο ὐ γὰ ρ ο ἱ μέ, ο ἱ δ' ο ὔ, πᾶ δ', ὥ φησι, ὁ λαὸ περιεκύκλωσα ἅμα τὴ οἰκία, έοι τε κα ὶ πρεσβῦ ται (Gen. 19, 4) κατ ὰ τῶ θείω κα ὶ ἱερῶ λόγω συομοσάμεοι, οὓ καλεῖ ἔθο ἀγγέλου. [29] ἀ λλ'

5 ὅ γε θεοπρόπο Μωυσῆ θράσει πολλ ῷ ῥέοτα αὐτοὺ ὑπατιάσα ἐφέξει, κἂ τὸ θρασύτατο καὶ δειότατο εἰπεῖ ἐ ἑαυτοῖ βασιλέα λόγο προστησάμεοι μι ᾷ ῥύμ ῃ κατατρέχωσι, συαύξοτε τὰ οἰκεῖα κα ὶ ποταμο ῦ τρόπο πλημμύροτε ἰδο ὺ γάρ φησι ὁ τῆ Αἰγύπτου βασιλεὺ ἐπ ὶ τ ὸ ὕ δωρ ἀφικεῖται. σ ὺ δ ὲ στήσ ῃ συατῶ αὐτ ῷ ἐπ ὶ τ ὸ χεῖλο το ῦ ποταμο ῦ ( Exod. 7, 15)

6 Φλαυίου Ἰωσήπου ἱστορία Ἰουδαϊκο ῦ πολέμου πρὸ Ῥωμαίου βιβλίο α', 1-31 [1] Ἐπειδ ὴ τὸ Ἰουδαίω πρὸ Ῥωμαίου πόλεμο συστάτα μέγιστο ο ὐ μόο τῶ καθ' ἡμᾶ, σχεδὸ δ ὲ κα ὶ ὧ ἀκο ῇ παρειλήφαμε ἢ πόλεω πρὸ πόλει ἢ ἐθῶ ἔθεσι συρραγέτω, ο ἱ μὲ ο ὐ παρατυχότε τοῖ πράγμασι, ἀλλ' ἀκο ῇ συλλέγοτε εἰκαῖα κα ὶ ἀ σύμφωα διηγήματα σοφιστικῶ ἀαγράφουσι, [2] ο ἱ παραγεόμεοι δ ὲ ἢ κολακεί ᾳ τ ῇ πρὸ Ῥωμαίου ἢ μίσει τ ῷ πρὸ Ἰουδαίου καταψεύδοται τῶ πραγμάτω, περιέχει δ ὲ αὐτοῖ ὅπου μὲ κατηγορία ὅπου δὲ ἐγκώμιο τ ὰ συγγράμματα, τ ὸ δ' ἀκριβὲ τῆ ἱστορία οὐδαμο ῦ, [3] προυθέμη ἐγ ὼ τοῖ κατ ὰ τὴ Ῥωμαίω ἡγεμοία Ἑλλάδι γλώσσ ῃ μεταβαλὼ ἃ τοῖ ἄω βαρβάροι τ ῇ πατρί ῳ συτάξα ἀέπεμψα πρότερο ἀφηγήσασθαι Ἰώσηπο Ματθίου παῖ ἐξ Ἱεροσολύμω ἱερεύ, αὐ τό τε Ῥωμαίου πολεμήσα τ ὰ πρῶτα κα ὶ τοῖ ὕστερο παρατυχὼ ἐξ ἀάγκη [4] γεομέου γάρ, ὡ ἔφη, μεγίστου τοῦδε το ῦ κιήματο ἐ Ῥωμαίοι μὲ ἐόσει τ ὰ οἰκεῖα, Ἰουδαίω δ ὲ τ ὸ εωτερίζο τότε τεταραγμέοι ἐπαέστη τοῖ καιροῖ ἀκμάζο κατά τε χεῖρα κα ὶ χρήμασι, ὡ δι' ὑπερβολὴ θορύβω τοῖ μὲ ἐ ἐλπίδι κτήσεω [5] τοῖ δ' ἐ ἀφαιρέσεω δέει γίεσθαι τ ὰ πρὸ τὴ ἀ ατολή, ἐπειδ ὴ Ἰουδαῖοι μὲ ἅπα τ ὸ ὑπὲρ Εὐφράτη ὁμόφυλο συεπαρθήσεσθαι σφίσι ἤ λπισα, Ῥωμαίου δ ὲ ο ἵ τε γείτοε Γαλάται παρεκίου κα ὶ τ ὸ Κελτικὸ οὐκ ἠρέμει, μεστ ὰ δ' ἦ πάτα θορύβω μετ ὰ Νέρωα, κα ὶ πολλοὺ μὲ βασιλειᾶ ὁ καιρὸ ἀέπειθε, [6] τ ὰ στρατιωτικ ὰ δ ὲ ἤ ρα μεταβολῆ ἐλπίδι λημμάτω ἄτοπο ἡγησάμεο περιιδεῖ πλαζομέη ἐπ ὶ τηλικούτοι πράγμασι τὴ ἀλήθεια, κα ὶ Πάρθου μὲ κα ὶ Βαβυλωίου Ἀράβω τε τοὺ πορρωτάτω κα ὶ τ ὸ ὑπὲ ρ Εὐφράτη ὁμόφυλο ἡμῖ Ἀδιαβηού τε γῶαι δι ὰ τῆ ἐμῆ ἐπιμελεία ἀκριβῶ, ὅθε τε ἤ ρξατο κα ὶ δι' ὅσω ἐχώρησε παθῶ ὁ πόλεμο κα ὶ ὅπω κατέστρεψε, ἀγοεῖ δ ὲ Ἕλληα ταῦτα καὶ Ῥωμαίω τοὺ μ ὴ ἐπιστρατευσαμέου, ἐτυγχάοτα ἢ κολακείαι ἢ πλάσμασι. [7] Καίτοι γε ἱστορία αὐτὰ ἐπιγράφει τολμῶσι, ἐ αἷ πρὸ τ ῷ μηδὲ ὑγιὲ δηλοῦ κα ὶ το ῦ σκοποῦ δοκοῦσι ἔμοιγε διαμαρτάει. βούλοται μὲ γὰρ μεγάλου τοὺ Ῥωμαίου ἀ ποδεικύει, [8] καταβάλλουσι δ ὲ ἀε ὶ τ ὰ Ἰουδαίω κα ὶ ταπειοῦσι οὐχ ὁρ ῶ δέ, πῶ ἂ εἶαι μεγάλοι δοκοῖε οἱ μικροὺ εικηκότε κα ὶ οὔτε τ ὸ μῆκο αἰδοῦται το ῦ πολέμου οὔτε τ ὸ πλῆθο τῆ Ῥ ωμαίω καμούση στρατιᾶ οὔτε τ ὸ μέγεθο τῶ στρατηγῶ, ο ἳ πολλ ὰ περ ὶ τοῖ Ἱεροσολύμοι ἱ δρώσατε οἶμαι ταπειουμέου το ῦ κατορθώματο αὐτοῖ ἀδοξοῦσι. Fuentes: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. 1, L. COHN, ed., Berlín, Reimer, 1896, rep Flavii Iosephi opera, vol. 6, B. NIESE, ed., Berlín, Weidmann, 1895, rep

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x)

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x) 7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ + - - a v α άρτιος α περιττός 0 ar * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Εώ α f() < g() κοτά στο 0 τότε f() g() ότα + εώ f()

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 5. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Μια ακολουθία λέγεται γεωµετρική πρόοδος, α και µόο α κάθε όρος της προκύπτει από το προηγούµεό του µε πολλαπλασιασµό επί το ίδιο πάτοτε µη µηδεικό αριθµό.. Μαθηµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ. 1. Τι ονομάζουμε σύνολο Μιγαδικών Αριθμών; Τι ονομάζουμε πραγματικό μέρος - φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού z = α + βi.

ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ. 1. Τι ονομάζουμε σύνολο Μιγαδικών Αριθμών; Τι ονομάζουμε πραγματικό μέρος - φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού z = α + βi. ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Τι οομάζουμε σύολο Μιγαδικώ Αριθμώ; Τι οομάζουμε πραγματικό μέρος - φαταστικό μέρος εός μιγαδικού αριθμού α + βi. Σύολο τω μιγαδικώ αριθμώ οομάζουμε έα υπερσύολο τω

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 1 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ 1. Κλάσµα : Είαι το µαθηµατιό σύµβολο το οποίο δηλώει σε πόσα ίσα µέρη χωρίσαµε το όλο αι πόσα µέρη πήραµε Κλάσµα : πόσα µέρη πήραµε σε πόσα ίσα µέρη χωρίσαµε : αριθµητής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν. 13/10/2010 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συδυασμός στοιχείω αά κ είαι μια μη διατεταγμέη συλλογή κ στοιχείω από τα. Παράδειγμα 1 Οι συδυασμοί τω τριώ γραμμάτω Α,Β,Γ αά έα είαι οι εξής τρεις: Α, Β, Γ. Οι συδυασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή ασκήσεω οι οποίες καλύπτου τις έοιες που μάθαμε στο κεφάλαιο της Στατιστικής. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους:

Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σε μια περίοδο ή ημιπερίοδο σύνθετου λόγου οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με τρεις τρόπους: με το ασύνδετο σχήμα παρατακτικά / κατά παράταξη υποτακτικά / καθ' υπόταξη ΑΣΥΝΔΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Να γωρίζει τη έοια της ακολουθίας, τους τρόπους που ορίζεται, τις διαφορές της από μία συάρτηση. Να γωρίζει τους ορισμούς της αριθμητικής και γεωμετρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

1. [0,+ , >0, ) 2. , >0, x ( )

1.  [0,+   ,      >0,   ) 2. ,    >0,  x   ( ) Σελίδα 1 από 5 ΝΙΟΣΤΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ α, α ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Ατώη Κυριακόπουλου 1 ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R = [, ) Θεώρηµα και ορισµός οθέτος, εός πραγµατικού αριθµού α και εός φυσικού αριθµού >, υπάρχει έας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ

Δ/νση Β /θµιας Εκπ/σης Φλώρινας Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πρόοδοι) ΠΡΟΟΔΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ Οι πρόοδοι αποτελού µια ειδική κατηγορία τω ακολουθιώ και είαι τριώ ειδώ : αριθµητικές, αρµοικές και γεωµετρικές. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ (ΘΕΩΡΙΑ) Ορισµός Μια ακολουθία αριθµώ α, α,, α, α +, θα λέµε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7, 1 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία:Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)!

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)! ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ισχύει : 1 + 1 1! +! +! + +! = ( + 1)!. Να αποδείξτε ότι 6 10 [ ( 1) ] = ( + 1) ( + ) ( + ) (), για κάθε θετικό ακέραιο.. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη κλίση στα αρχαία ελληνικά περιλαμβάνει ονόματα αρσενικά και θηλυκά. Δεν περιλαμβάνει ουδέτερα (ευτυχώς).

Η πρώτη κλίση στα αρχαία ελληνικά περιλαμβάνει ονόματα αρσενικά και θηλυκά. Δεν περιλαμβάνει ουδέτερα (ευτυχώς). Τι οόματα περιλαμβάει η πρώτη κλίση; Η πρώτη κλίση στα αρχαία ελληικά περιλαμβάει οόματα αρσεικά και θηλυκά. Δε περιλαμβάει ουδέτερα (ευτυχώ). Στα αρσεικά αήκου όσα λήγου σε: 1., π.χ. στρατιώτη και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΗ & ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η φιλοσοφική σκέψη Στοχάζεται.. Θαλής ο Μιλήσιος: «Κάλλιστος ὁ κόσμος. Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». Αναξαγόρας: «Νοῦς τις ἐστί ὁ τά πάντα διακοσμήσας». Πλάτων : «Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

4.7 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

4.7 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 174 47 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το ζήτημα της διαιρετότητας τω αεραίω είαι υρίαρχο θέμα στη Θεωρία τω Αριθμώ Μια έοια που βοηθάει στη μελέτη αι επίλυση προβλημάτω διαιρετότητας είαι η έοια τω ισοϋπόλοιπω αριθμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών

1. Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών Το σύολο τω μιγαδικώ αριθμώ Γωρίζουμε ότι η εξίσωση δε έχει λύση στο σύολο τω πραγματικώ αριθμώ Για α ξεπεράσουμε αυτή τη αδυαμία «μεγαλώσαμε» το σύολο και δημιουργήσαμε το σύολο, έτσι, ώστε α έχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια τερεά (Κανονικά και Ηµικανονικά Πολύεδρα) Λίγα Ιστορικά στοιχεία ηµ. Μπουνάκης χ. ύµβουλος Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Ιούνιος 2011 Κανονικό Πολύεδρο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα