ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)"

Transcript

1 243e9 e9-245c4 {ΣΩ.} Ο τωσ τοίνυν, πα καλέ, ννόησον, ς µ ν 244 πρότερος ν λόγος Φαίδρου το Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου νδρός ν δ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου το Ε φήµου, µεραίου. λεκτέος δ δε, τι Ο κ στ τυµος λόγος ς ν παρόντος ραστο τ µ ρ ντι µ λλον φ δε ν χαρίζεσθαι, διότι δ µ ν µαίνεται, δ σωφρονε. ε µ ν γ ρ ν πλο ν τ µανίαν κακ ν ε ναι, καλ ς ν λέγετο ν ν δ τ µέγιστα τ ν γαθ ν µ ν γίγνεται δι µανίας, θεί µέντοι δόσει διδοµένης. τε γ ρ δ ν ελφο ς προφ τις α τ ν (b.) ωδών έρειαι µανε σαι µ ν πολλ δ κα καλ δί τε κα δηµοσί τ ν λλάδα ργάσαντο, σωφρονο σαι δ βραχέα ο δέν κα ν δ λέγωµεν Σίβυλλάν τε κα λλους, σοι µαντικ χρώµενοι νθέ πολλ δ πολλο ς προλέγοντες ε ς τ µέλλον ρθωσαν, µηκύνοιµεν ν δ λα παντ λέγοντες. τόδε µ ν ξιον πιµαρτύρασθαι, τι κα τ ν παλαι ν ο τ νόµατα τιθέµενοι ο κ α σχρ ν γο ντο ο δ νειδος µανίαν (c.) ο γ ρ ν τ καλλίστ τέχν, τ µέλλον κρίνεται, α τ το το το νοµα µπλέκοντες µ α ν ι κ ν κάλεσαν. λλ ς καλο ντος, ταν θεί µοίρ γίγνηται, ο τω νοµίσαντες θεντο, ο δ ν ν πειροκάλως τ τ α πεµβάλλοντες µ α ν τ ι κ ν κάλεσαν. πε κα τήν γε τ ν µφρόνων, ζήτησιν το µέλλοντος διά τε ρνίθων ποιουµένων κα τ ν λλων σηµείων, τ κ διανοίας ποριζοµένων νθρωπίν ο ήσει νο ν τε κα στορίαν, ο ο ν ο ϊ σ τ ι κ ν πωνόµασαν, (d.) ν ν ν ο ω ν ι σ τ ι κ ν τ ω σεµνύνοντες ο νέοι καλο σιν σ δ ο ν τελεώτερον κα ντιµότερον µαντικ ο ωνιστικ ς, τό τε νοµα το νόµατος ργον τ ργου, τόσ κάλλιον µαρτυρο σιν ο παλαιο µανίαν σωφροσύνης τ ν κ θεο τ ς παρ νθρώπων γιγνοµένης. λλ µ ν νόσων γε κα πόνων τ ν µεγίστων, δ παλαι ν κ µηνιµάτων ποθ ν ν τισι τ ν γεν ν µανία γγενοµένη κα προφητεύσασα, ο ς δει (e.) παλλαγ ν η ρετο, καταφυγο σα πρ ς θε ν ε χάς τε κα λατρείας, θεν δ καθαρµ ν τε κα τελετ ν τυχο σα ξάντη ποίησε τ ν [ αυτ ς] χοντα πρός τε τ ν παρόντα κα τ ν πειτα χρόνον, λύσιν τ ρθ ς µανέντι τε κα κατασχοµέν 245. (a.) τ ν παρόντων κακ ν ε ροµένη. τρίτη δ π Μουσ ν κατοκωχή τε κα µανία, λαβο σα παλ ν κα βατον ψυχήν, γείρουσα κα κβακχεύουσα κατά τε δ ς κα κατ τ ν λλην ποίησιν, µυρία τ ν παλαι ν ργα κοσµο σα το ς πιγιγνοµένους παιδεύει ς δ ν νευ µανίας Μουσ ν π ποιητικ ς θύρας φίκηται, πεισθε ς ς ρα κ τέχνης καν ς ποιητ ς σόµενος, τελ ς α τός τε κα ποίησις π τ ς τ ν µαινοµένων το σωφρονο ντος φανίσθη. (b.) Τοσα τα µέν σοι κα τι πλείω χω µανίας γιγνοµένης π θε ν λέγειν καλ ργα. στε το τό γε α τ µ φοβώµεθα, µηδέ τις µ ς λόγος θορυβείτω δεδιττόµενος ς πρ το κεκινηµένου τ ν σώφρονα δε προαιρε σθαι φίλον 1

2 λλ τόδε πρ ς κείν δείξας φερέσθω τ νικητήρια, ς ο κ π φελί ρως τ ρ ντι κα τ ρωµέν κ θε ν πιπέµπεται. µ ν δ ποδεικτέον α το ναντίον, ς π ε τυχί τ µεγίστ (c.) παρ θε ν τοιαύτη µανία δίδοται δ δ πόδειξις σται δεινο ς µ ν πιστος, σοφο ς δ πιστή. δε ο ν πρ τον ψυχ ς φύσεως πέρι θείας τε κα νθρωπίνης δόντα πάθη τε κα ργα τ ληθ ς νο σαι ρχ δ ποδείξεως δε. 245c5-246d5 246d5 Ψυχ π σα θάνατος. τ γ ρ εικίνητον θάνατον τ δ λλο κινο ν κα π λλου κινούµενον, πα λαν χον κινήσεως, πα λαν χει ζω ς. µόνον δ τ α τ κινο ν, τε ο κ πολε πον αυτό, ο ποτε λήγει κινούµενον, λλ κα το ς λλοις σα κινε ται το το πηγ κα ρχ κινήσεως.(d.) ρχ δ γένητον. ξ ρχ ς γ ρ νάγκη π ν τ γιγνόµενον γίγνεσθαι, α τ ν δ µηδ ξ νός ε γ ρ κ του ρχ γίγνοιτο, ο κ ν τι ρχ γίγνοιτο. πειδ δ γένητόν στιν, κα διάφθορον α τ νάγκη ε ναι. ρχ ς γ ρ δ πολοµένης ο τε α τή ποτε κ του ο τε λλο ξ κείνης γενήσεται, ε περ ξ ρχ ς δε τ πάντα γίγνεσθαι. ο τω δ κινήσεως µ ν ρχ τ α τ α τ κινο ν. το το δ ο τ πόλλυσθαι ο τε γίγνεσθαι δυνατόν, πάντα τε ο ραν ν (e.) π σάν τε γ ν ε ς ν συµπεσο σαν στ ναι κα µήποτε α θις χειν θεν κινηθέντα γενήσεται. θανάτου δ πεφασµένου το φ αυτο κινουµένου, ψυχ ς ο σίαν τε κα λόγον το τον α τόν τις λέγων ο κ α σχυνε ται. π ν γ ρ σ µα, µ ν ξωθεν τ κινε σθαι, ψυχον, δ νδοθεν α τ ξ α το, µψυχον, ς ταύτης ο σης φύσεως ψυχ ς ε δ στιν το το ο τως χον, µ λλο τι ε ναι τ α τ αυτ 246 κινο ν ψυχήν, ξ νάγκης γένητόν τε κα θάνατον ψυχ ν ε η. Περ µ ν ο ν θανασίας α τ ς καν ς περ δ τ ς δέας α τ ς δε λεκτέον. ο ον µέν στι, πάντ πάντως θείας ε ναι κα µακρ ς διηγήσεως, δ οικεν, νθρωπίνης τε κα λάττονος ταύτ ο ν λέγωµεν. οικέτω δ συµφύτ δυνάµει ποπτέρου ζεύγους τε κα νιόχου. θε ν µ ν ο ν πποι τε κα νίοχοι πάντες α τοί τε γαθο κα ξ γαθ ν, (b.) τ δ τ ν λλων µέµεικται. κα πρ τον µ ν µ ν ρχων συνωρίδος νιοχε, ε τα τ ν ππων µ ν α τ καλός τε κα γαθ ς κα κ τοιούτων, δ ξ ναντίων τε κα ναντίος χαλεπ δ κα δύσκολος ξ νάγκης περ µ ς νιόχησις. π δ ο ν θνητόν τε κα θάνατον ζ ον κλήθη πειρατέον ε πε ν. ψυχ π σα παντ ς πιµελε ται το ψύχου, πάντα δ ο ραν ν περιπολε, λλοτ ν λλοις ε δεσι γιγνοµένη. Τελέα (c.) µ ν ο ν ο σα κα πτερωµένη µετεωροπορε τε κα πάντα τ ν κόσµον διοικε, δ πτερορρυήσασα φέρεται ως ν λαβο σα, α τ α τ δοκο ν κινε ν δι τ ν κείνης δύναµιν, ζ ον τ σύµπαν κλήθη, ψυχ κα σ µα παγέν, θνητόν τ σχεν πωνυµίαν θάνατον δ ο δ ξ ν ς λόγου λελογισµένου, λλ πλάττοµεν ο τε δόντες ο τε καν ς νοήσαντες (d.) θεόν, θάνατόν τι ζ ον, χον µ ν ψυχήν, χον δ σ µα, τ ν ε δ χρόνον τα τα συµπεφυκότα. λλ τα τα µ ν δή, π τ θε φίλον, 2

3 ταύτ χέτω τε κα λεγέσθω τ ν δ α τίαν τ ς τ ν πτερ ν ποβολ ς, δι ν ψυχ ς πορρε, λάβωµεν. στι δέ τις τοιάδε. 246d6-247e6 247e6 Πέφυκεν πτερο δύναµις τ µβριθ ς γειν νω µετεωρίζουσα τ τ ν θε ν γένος ο κε, κεκοινώνηκε δέ π µάλιστα τ ν περ τ σ µα το θείου [ψυχή], τ δ θε ον (e.) καλόν, σοφόν, γαθόν, κα π ν τι τοιο τον τούτοις δ τρέφεταί τε κα α ξεται µάλιστά γε τ τ ς ψυχ ς πτέρωµα, α σχρ δ κα κακ κα το ς ναντίοις φθίνει τε κα διόλλυται. µ ν δ µέγας γεµ ν ν ο ραν Ζεύς, λαύνων πτην ν ρµα, πρ τος πορεύεται, διακοσµ ν πάντα κα πιµελούµενος τ δ πεται στρατι θε ν τε κα δαιµόνων, 247 (a.) κατ νδεκα µέρη κεκοσµηµένη. µένει γ ρ στία ν θε ν ο κ µόνη τ ν δ λλων σοι ν τ τ ν δώδεκα ριθµ τεταγµένοι θεο ρχοντες γο νται κατ τάξιν ν καστος τάχθη. πολλα µ ν ο ν κα µακάριαι θέαι τε κα διέξοδοι ντ ς ο ρανο, ς θε ν γένος ε δαιµόνων πιστρέφεται πράττων καστος α τ ν τ α το, πεται δ ε θέλων τε κα δυνάµενος φθόνος γ ρ ξω θείου χορο σταται. ταν δ δ πρ ς δα τα κα π θοίνην ωσιν, κραν π τ ν (b.) πουράνιον ψ δα πορεύονται πρ ς ναντες, δ τ µ ν θε ν χήµατα σορρόπως ε ήνια ντα δίως πορεύεται, τ δ λλα µόγις βρίθει γ ρ τ ς κάκης ππος µετέχων, π τ ν γ ν έπων τε κα βαρύνων µ καλ ς ν τεθραµµένος τ ν νιόχων. νθα δ πόνος τε κα γ ν σχατος ψυχ πρόκειται. α µ ν γ ρ θάνατοι καλούµεναι, νίκ ν πρ ς κρ γένωνται, ξω πορευθε σαι στησαν π τ το ο ρανο (c.) νώτ, στάσας δ α τ ς περιάγει περιφορά, α δ θεωρο σι τ ξω το ο ρανο. Τ ν δ περουράνιον τόπον ο τε τις µνησέ πω τ ν τ δε ποιητ ς ο τε ποτ µνήσει κατ ξίαν. χει δ δε τολµητέον γ ρ ο ν τό γε ληθ ς ε πε ν, λλως τε κα περ ληθείας λέγοντα γ ρ χρώµατός τε κα σχηµάτιστος κα ναφ ς ο σία ντως ο σα, ψυχ ς κυβερνήτ µόν θεατ ν, περ ν τ τ ς ληθο ς πιστήµης γένος, το τον χει (d.) τ ν τόπον. τ ο ν θεο διάνοια ν τε κα πιστήµ κηράτ τρεφοµένη, κα πάσης ψυχ ς σ ν µέλ τ προσ κον δέξασθαι, δο σα δι χρόνου τ ν γαπ τε κα θεωρο σα τ ληθ τρέφεται κα ε παθε, ως ν κύκλ περιφορ ε ς τα τ ν περιενέγκ. ν δ τ περιόδ καθορ µ ν α τ ν δικαιοσύνην, καθορ δ σωφροσύνην, καθορ δ πιστήµην, ο χ γένεσις πρόσεστιν, ο δ στίν που τέρα (e.) ν τέρ ο σα ν µε ς ν ν ντων καλο µεν, λλ τ ν ν τ στιν ν ντως πιστήµην ο σαν κα τ λλα σαύτως τ ντα ντως θεασαµένη κα στιαθε σα, δ σα πάλιν ε ς τ ε σω το ο ρανο, ο καδε λθεν. λθούσης δ α τ ς νίοχος πρ ς τ ν φάτνην το ς ππους στήσας παρέβαλεν µβροσίαν τε κα π α τ νέκταρ πότισεν. 3

4 248a1-249d3 249d3 Κα ο τος µ ν θε ν βίος α δ λλαι ψυχαί, µ ν ριστα θε ποµένη κα ε κασµένη περ ρεν ε ς τ ν ξω τόπον τ ν το νιόχου κεφαλήν, κα συµπεριηνέχθη τ ν περιφοράν, θορυβουµένη π τ ν ππων κα µόγις καθορ σα τ ντα δ τοτ µ ν ρεν, τοτ δ δυ, βιαζοµένων δ τ ν ππων τ µ ν ε δεν, τ δ ο. α δ δ λλαι γλιχόµεναι µ ν πασαι το νω πονται, δυνατο σαι δέ, ποβρύχιαι συµπεριφέρονται, πατο σαι λλήλας κα πιβάλλουσαι, τέρα (b.) πρ τ ς τέρας πειρωµένη γενέσθαι. θόρυβος ο ν κα µιλλα κα δρ ς σχατος γίγνεται, ο δ κακί νιόχων πολλα µ ν χωλεύονται, πολλα δ πολλ πτερ θραύονται π σαι δ πολ ν χουσαι πόνον τελε ς τ ς το ντος θέας πέρχονται, κα πελθο σαι τροφ δοξαστ χρ νται. ο δ νεχ πολλ σπουδ τ ληθείας δε ν πεδίον ο στιν, τε δ προσήκουσα ψυχ ς τ ρίστ νοµ κ το κε (c.) λειµ νος τυγχάνει ο σα, τε το πτερο φύσις, ψυχ κουφίζεται, τούτ τρέφεται. θεσµός τε δραστείας δε. τις ν ψυχ θε συνοπαδ ς γενοµένη κατίδ τι τ ν ληθ ν, µέχρι τε τ ς τέρας περιόδου ε ναι πήµονα, κ ν ε το το δύνηται ποιε ν, ε βλαβ ε ναι ταν δ δυνατήσασα πισπέσθαι µ δ, καί τινι συντυχί χρησαµένη λήθης τε κα κακίας πλησθε σα βαρυνθ, βαρυνθε σα δ πτερορρυήσ τε κα π τ ν γ ν πέσ, τότε νόµος ταύτην (d.) µ φυτε σαι ε ς µηδεµίαν θήρειον φύσιν ν τ πρώτ γενέσει, λλ τ ν µ ν πλε στα δο σαν ε ς γον ν νδρ ς γενησοµένου φιλοσόφου φιλοκάλου µουσικο τινος κα ρωτικο, τ ν δ δευτέραν ε ς βασιλέως ννόµου πολεµικο κα ρχικο, τρίτην ε ς πολιτικο τινος ο κονοµικο χρηµατιστικο, τετάρτην ε ς φιλοπόνου < > γυµναστικο περ σώµατος ασίν τινος σοµένου, πέµπτην µαντικ ν βίον (e.) τινα τελεστικ ν ξουσαν κτ ποιητικ ς τ ν περ µίµησίν τις λλος ρµόσει, βδόµ δηµιουργικ ς γεωργικός, γδό σοφιστικ ς δηµοκοπικός, νάτ τυραννικός. ν δ τούτοις πασιν ς µ ν ν δικαίως διαγάγ µείνονος µοίρας µεταλαµβάνει, ς δ ν δίκως, χείρονος ε ς µ ν γ ρ τ α τ θεν κει ψυχ κάστη ο κ φικνε ται τ ν µυρίων 249. (a.) ο γ ρ πτερο ται πρ τοσούτου χρόνου πλ ν το φιλοσοφήσαντος δόλως παιδεραστήσαντος µετ φιλοσοφίας, α ται δ τρίτ περιόδ τ χιλιετε, ν λωνται τρ ς φεξ ς τ ν βίον το τον, ο τω πτερωθε σαι τρισχιλιοστ τει πέρχονται. α δ λλαι, ταν τ ν πρ τον βίον τελευτήσωσιν, κρίσεως τυχον, κριθε σαι δ α µ ν ε ς τ π γ ς δικαιωτήρια λθο σαι δίκην κτίνουσιν, α δ ε ς το ρανο τινα τόπον π τ ς ίκης κουφισθε σαι διάγουσιν ξίως ο ν (b.) νθρώπου ε δει βίωσαν βίου. τ δ χιλιοστ µφότεραι φικνούµεναι π κλήρωσίν τε κα α ρεσιν το δευτέρου βίου α ρο νται ν ν θέλ κάστη νθα κα ε ς θηρίου 4

5 βίον νθρωπίνη ψυχ φικνε ται, κα κ θηρίου ς ποτε νθρωπος ν πάλιν ε ς νθρωπον. ο γ ρ γε µήποτε δο σα τ ν λήθειαν ε ς τόδε ξει τ σχ µα. δε γ ρ νθρωπον συνιέναι κατ ε δος λεγόµενον, κ πολλ ν ν α - (c.) σθήσεων ε ς ν λογισµ συναιρούµενον το το δ στ ν νάµνησις κείνων ποτ ε δεν µ ν ψυχ συµπορευθε σα θε κα περιδο σα ν ν ε ναί φαµεν, κα νακύψασα ε ς τ ν ντως. δι δ δικαίως µόνη πτερο ται το φιλοσόφου διάνοια πρ ς γ ρ κείνοις εί στιν µνήµ κατ δύναµιν, πρ ς ο σπερ θε ς ν θε ός στιν. το ς δ δ τοιούτοις ν ρ ποµνήµασιν ρθ ς χρώµενος, τελέους ε τελετ ς τελούµενος, τέλεος ντως µόνος γίγνεται ξιστάµενος δ τ ν (d.) νθρωπίνων σπουδασµάτων κα πρ ς τ θεί γιγνόµενος, νουθετε ται µ ν π τ ν πολλ ν ς παρακιν ν, νθουσιάζων δ λέληθεν το ς πολλούς. 250b1-252c2 252c2 δικαιοσύνης µ ν ο ν κα σωφροσύνης κα σα λλα τίµια ψυχα ς ο κ νεστι φέγγος ο δ ν ν το ς τ δε µοιώµασιν, λλ δι µυδρ ν ργάνων µόγις α τ ν κα λίγοι π τ ς ε κόνας όντες θε νται τ το ε κασθέντος γένος κάλλος δ τότ ν δε ν λαµπρόν, τε σ ν ε δαίµονι χορ µακαρίαν ψιν τε κα θέαν, πόµενοι µετ µ ν ι ς µε ς, λλοι δ µετ λλου θε ν, ε δόν τε κα τελο ντο τ ν τελετ ν ν θέµις λέγειν c.) µακαριωτάτην, ν ργιάζοµεν λόκληροι µ ν α το ντες κα παθε ς κακ ν σα µ ς ν στέρ χρόν πέµενεν, λόκληρα δ κα πλ κα τρεµ κα ε δαίµονα φάσµατα µυούµενοί τε κα ποπτεύοντες ν α γ καθαρ, καθαρο ντες κα σήµαντοι τούτου ν ν δ σ µα περιφέροντες νοµάζοµεν, στρέου τρόπον δεδεσµευµένοι. Τα τα µ ν ο ν µνήµ κεχαρίσθω, δι ν πόθ τ ν τότε ν ν µακρότερα ε ρηται περ δ κάλλους, σπερ ε ποµεν, (d.) µετ κείνων τε λαµπεν ν, δε ρό τ λθόντες κατειλήφαµεν α τ δι τ ς ναργεστάτης α σθήσεως τ ν µετέρων στίλβον ναργέστατα. ψις γ ρ µ ν ξυτάτη τ ν δι το σώµατος ρχεται α σθήσεων, φρόνησις ο χ ρ ται δεινο ς γ ρ ν παρε χεν ρωτας, ε τι τοιο τον αυτ ς ναργ ς ε δωλον παρείχετο ε ς ψιν όν κα τ λλα σα ραστά ν ν δ κάλλος µόνον ταύτην σχε µο ραν, στ κφανέστατον ε ναι (e.) κα ρασµιώτατον. µ ν ο ν µ νεοτελ ς διεφθαρµένος ο κ ξέως νθένδε κε σε φέρεται πρ ς α τ τ κάλλος, θεώµενος α το τ ν τ δε πωνυµίαν, στ ο σέβεται προσορ ν, λλ δον παραδο ς τετράποδος νόµον βαίνειν πιχειρε κα παιδοσπορε ν, κα βρει προσοµιλ ν ο δέ- 251.δοικεν ο δ α σχύνεται παρ φύσιν δον ν διώκων δ ρτιτελής, τ ν τότε πολυθεάµων, ταν θεοειδ ς πρόσωπον δ κάλλος ε µεµιµηµένον τινα σώµατος δέαν, πρ τον µ ν φριξε καί τι τ ν τότε π λθεν α τ ν δειµάτων, ε τα προσορ ν ς θε ν σέβεται, κα ε µ δεδίει τ ν τ ς σφόδρα µανίας δόξαν, θύοι ν ς γάλµατι κα θε το ς παιδικο ς. δόντα δ α τ ν ο ον κ 5

6 τ ς φρίκης µεταβολή τε (b.) κα δρ ς κα θερµότης ήθης λαµβάνει δεξάµενος γ ρ το κάλλους τ ν πορρο ν δι τ ν µµάτων θερµάνθη το πτερο φύσις ρδεται, θερµανθέντος δ τάκη τ περ τ ν κφυσιν, πάλαι π σκληρότητος συµµεµυκότα ε ργε µ βλαστάνειν, πιρρυείσης δ τ ς τροφ ς δησέ τε κα ρµησε φύεσθαι π τ ς ίζης το πτερο καυλ ς π π ν τ τ ς ψυχ ς ε δος π σα γ ρ ν τ πάλαι πτερωτή. (c.) ζε ο ν ν τούτ λη κα νακηκίει, κα περ τ τ ν δοντοφυούντων πάθος περ το ς δόντας γίγνεται ταν ρτι φύωσιν, κν σίς τε κα γανάκτησις περ τ ο λα, τα τ ν δ πέπονθεν το πτεροφυε ν ρχοµένου ψυχή ζε τε κα γανακτε κα γαργαλίζεται φύουσα τ πτερά. ταν µ ν ο ν βλέπουσα πρ ς τ το παιδ ς κάλλος, κε θεν µέρη πιόντα κα έοντ δ δι τα τα µερος καλε ται δεχοµένη [τ ν µερον] ρδηταί τε κα θερµαίνηται, λωφ τε τ ς δύνης (d.) κα γέγηθεν ταν δ χωρ ς γένηται κα α χµήσ, τ τ ν διεξόδων στόµατα τ πτερ ν ρµ, συναυαινόµενα µύσαντα ποκλ ει τ ν βλάστην το πτερο, δ ντ ς µετ το µέρου ποκεκλ µένη, πηδ σα ο ον τ σφύζοντα, τ διεξόδ γχρίει κάστη τ καθ α τήν, στε π σα κεντουµένη κύκλ ψυχ ο στρ κα δυν ται, µνήµην δ α χουσα το καλο γέγηθεν. κ δ µφοτέρων µεµειγµένων δηµονε τε τ τοπί το πάθους κα πορο σα λυττ, κα µµαν ς (e.) ο σα ο τε νυκτ ς δύναται καθεύδειν ο τε µεθ µέραν ο ν µένειν, θε δ ποθο σα που ν ο ηται ψεσθαι τ ν χοντα τ κάλλος δο σα δ κα ποχετευσαµένη µερον λυσε µ ν τ τότε συµπεφραγµένα, ναπνο ν δ λαβο σα κέντρων τε κα δίνων ληξεν, δον ν δ α ταύτην γλυκυτάτην ν τ 252. (a.) παρόντι καρπο ται. θεν δ κο σα ε ναι ο κ πολείπεται, ο δέ τινα το καλο περ πλείονος ποιε ται, λλ µητέρων τε κα δελφ ν κα ταίρων πάντων λέλησται, κα ο σίας δι µέλειαν πολλυµένης παρ ο δ ν τίθεται, νοµίµων δ κα ε σχηµόνων, ο ς πρ το καλλωπίζετο, πάντων καταφρονήσασα δουλεύειν τοίµη κα κοιµ σθαι που ν τις γγυτάτω το πόθου πρ ς γ ρ τ σέβεσθαι τ ν τ κάλλος (b.) χοντα ατρ ν η ρηκε µόνον τ ν µεγίστων πόνων. το το δ τ πάθος, πα καλέ, πρ ς ν δή µοι λόγος, νθρωποι µ ν ρωτα νοµάζουσιν, θεο δ καλο σιν κούσας ε κότως δι νεότητα γελάσ. λέγουσι δ ο µαί τινες µηριδ ν κ τ ν ποθέτων π ν δύο πη ε ς τ ν ρωτα, ν τ τερον βριστικ ν πάνυ κα ο σφόδρα τι µµετρον µνο σι δ δε τ ν δ τοι θνητο µ ν ρωτα καλο σι ποτηνόν, θάνατοι δ Πτέρωτα, δι πτεροφύτορ νάγκην. (c.) τούτοις δ ξεστι µ ν πείθεσθαι, ξεστιν δ µή µως δ γε α τία κα τ πάθος τ ν ρώντων το το κε νο τυγχάνει ν. 6

7 253c7-255b7 255b7 Καθάπερ ν ρχ το δε το µύθου τριχ διείλοµεν ψυχ ν κάστην, πποµόρφω µ ν δύο τιν ε δη, νιοχικ ν δ ε δος (d.) τρίτον, κα ν ν τι µ ν τα τα µενέτω. τ ν δ δ ππων µέν, φαµέν, γαθός, δ ο ρετ δ τίς το γαθο κακο κακία, ο διείποµεν, ν ν δ λεκτέον. µ ν τοίνυν α το ν ν τ καλλίονι στάσει ν τό τε ε δος ρθ ς κα διηρθρωµένος, ψαύχην, πίγρυπος, λευκ ς δε ν, µελανόµµατος, τιµ ς ραστ ς µετ σωφροσύνης τε κα α δο ς, κα ληθιν ς δόξης τα ρος, πληκτος, κελεύσµατι µόνον κα (e.) λόγ νιοχε ται δ α σκολιός, πολύς, ε κ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, γλαυκόµµατος, φαιµος, βρεως κα λαζονείας τα ρος, περ τα λάσιος, κωφός, µάστιγι µετ κέντρων µόγις πείκων. ταν δ ο ν νίοχος δ ν τ ρωτικ ν µµα, π σανα σθήσει διαθερµήνας τ ν ψυχήν, γαργαλισµο τε κα πόθου 254 κέντρων ποπλησθ, µ ν ε πειθ ς τ νιόχ τ ν ππων εί τε κα τότε α δο βιαζόµενος, αυτ ν κατέχει µ πιπηδ ν τ ρωµέν δ ο τε κέντρων νιοχικ ν ο τε µάστιγος τι ντρέπεται, σκιρτ ν δ βί φέρεται, κα πάντα πράγµατα παρέχων τ σύζυγί τε κα νιόχ ναγκάζει έναι τε πρ ς τ παιδικ κα µνείαν ποιε σθαι τ ς τ ν φροδισίων χάριτος. τ δ κατ ρχ ς µ ν ντιτείνετον (b.) γανακτο ντε, ς δειν κα παράνοµα ναγκαζοµένω τελευτ ντε δέ, ταν µηδ ν πέρας κακο, πορεύεσθον γοµένω, ε ξαντε κα µολογήσαντε ποιήσειν τ κελευόµενον. κα πρ ς α τ τ γένοντο κα ε δον τ ν ψιν τ ν τ ν παιδικ ν στράπτουσαν. δόντος δ το νιόχου µνήµη πρ ς τ ν το κάλλους φύσιν νέχθη, κα πάλιν ε δεν α τ ν µετ σωφροσύνης ν γν βάθρ βεβ σαν δο σα δ δεισέ τε κα σεφθε σα νέπεσεν πτία, κα µα ναγκάσθη ε ς (c.) το πίσω λκύσαι τ ς νίας ο τω σφόδρα, στ π τ σχία µφω καθίσαι τ ππω, τ ν µ ν κόντα δι τ µ ντιτείνειν, τ ν δ βριστ ν µάλ κοντα. πελθόντε δ πωτέρω, µ ν π α σχύνης τε κα θάµβους δρ τι π σαν βρεξε τ ν ψυχήν, δ λήξας τ ς δύνης, ν π το χαλινο τε σχεν κα το πτώµατος, µόγις ξαναπνεύσας λοιδόρησεν ργ, πολλ κακίζων τόν τε νίοχον κα τ ν µόζυγα ς δειλί τε κα νανδρί λιπόντε τ ν τάξιν κα (d.) µολογίαν κα πάλιν ο κ θέλοντας προσιέναι ναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων ε ς α θις περβαλέσθαι. λθόντος δ το συντεθέντος χρόνου [ο ] µνηµονε ν προσποιουµένω ναµιµν σκων, βιαζόµενος, χρεµετίζων, λκων νάγκασεν α προσελθε ν το ς παιδικο ς π το ς α το ς λόγους, κα πειδ γγ ς σαν, γκύψας κα κτείνας τ ν κέρκον, νδακ ν τ ν χαλινόν, µετ ναιδείας λκει δ (e.) νίοχος τι µ λλον τα τ ν πάθος παθών, σπερ π σπληγος ναπεσών, τι µ λλον το βριστο ππου κ τ ν δόντων βί πίσω σπάσας τ ν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλ τταν κα τ ς γνάθους καθ µαξεν κα τ σκέλη τε κα τ σχία πρ ς τ ν γ ν ρείσας δύναις δωκεν. ταν δ τα τ ν πολλάκις πάσχων πονηρ ς τ ς βρεως λήξ, ταπεινωθε ς πεται δη τ το 7

8 νιόχου προνοί, κα ταν δ τ ν καλόν, φόβ διόλλυται στε συµβαίνει τότ δη τ ν το ραστο ψυχ ν το ς παιδικο ς α δουµένην τε κα δεδιυ αν 255. (a.) πεσθαι. τε ο ν π σαν θεραπείαν ς σόθεος θεραπευόµενος ο χ π σχηµατιζοµένου το ρ ντος λλ ληθ ς το το πεπονθότος, κα α τ ς ν φύσει φίλος τ θεραπεύοντι, ν ρα κα ν τ πρόσθεν π συµφοιτητ ν τινων λλων διαβεβληµένος, λεγόντων ς α σχρ ν ρ ντι πλησιάζειν, κα δι το το πωθ τ ν ρ ντα, προϊόντος δ δη το χρόνου τε λικία κα τ χρε ν γαγεν ε ς (b.) τ προσέσθαι α τ ν ε ς µιλίαν ο γ ρ δήποτε ε µαρται κακ ν κακ φίλον ο δ γαθ ν µ φίλον γαθ ε ναι. προσεµένου δ κα λόγον κα µιλίαν δεξαµένου, γγύθεν ε νοια γιγνοµένη το ρ ντος κπλήττει τ ν ρώµενον διαισθανόµενον τι ο δ ο σύµπαντες λλοι φίλοι τε κα ο κε οι µο ραν φιλίας ο δεµίαν παρέχονται πρ ς τ ν νθεον φίλον. 255b7-257a2 257a2 ταν δ χρονίζ το το δρ ν κα πλησιάζ µετ το πτεσθαι ν τε γυµνασίοις κα ν τα ς λλαις µιλίαις, (c.) τότ δη το εύµατος κείνου πηγή, ν µερον Ζε ς ανυµήδους ρ ν νόµασε, πολλ φεροµένη πρ ς τ ν ραστήν, µ ν ε ς α τ ν δυ, δ ποµεστουµένου ξω πορρε κα ο ον πνε µα τις χ π λείων τε κα στερε ν λλοµένη πάλιν θεν ρµήθη φέρεται, ο τω τ το κάλλους ε µα πάλιν ε ς τ ν καλ ν δι τ ν µµάτων όν, πέφυκεν π τ ν ψυχ ν έναι φικόµενον κα ναπτερ σαν, τ ς διόδους τ ν πτερ ν ρδει τε κα ρµησε πτεροφυε ν τε κα τ ν το ρωµένου α ψυχ ν ρωτος νέπλησεν. ρ µ ν ο ν, του δ πορε κα ο θ τι πέπονθεν ο δεν ο δ χει φράσαι, λλ ο ον π λλου φθαλµίας πολελαυκ ς πρόφασιν ε πε ν ο κ χει, σπερ δ ν κατόπτρ ν τ ρ ντι αυτ ν ρ ν λέληθεν. κα ταν µ ν κε νος παρ, λήγει κατ τα τ κείν τ ς δύνης, ταν δ π, κατ τα τ α ποθε κα ποθε ται, ε δωλον (e.) ρωτος ντέρωτα χων καλε δ α τ ν κα ο εται ο κ ρωτα λλ φιλίαν ε ναι. πιθυµε δ κείν παραπλησίως µέν, σθενεστέρως δέ, ρ ν, πτεσθαι, φιλε ν, συγκατακε σθαι κα δή, ο ον ε κός, ποιε τ µετ το το ταχ τα τα. ν ο ν τ συγκοιµήσει το µ ν ραστο κόλαστος ππος χει τι λέγ πρ ς τ ν νίοχον, κα ξιο ντ πολλ ν πόνων 256. σµικρ πολα σαι δ τ ν παιδικ ν χει µ ν ο δ ν ε πε ν, σπαργ ν δ κα πορ ν περιβάλλει τ ν ραστ ν κα φιλε, ς σφόδρ ε νουν σπαζόµενος, ταν τε συγκατακέωνται, ο ός στι µ ν παρνηθ ναι τ α το µέρος χαρίσασθαι τ ρ ντι, ε δεηθείη τυχε ν δ µόζυξ α µετ το νιόχου πρ ς τα τα µετ α δο ς κα λόγου ντιτείνει. ν µ ν δ ο ν ε ς τεταγµένην τε δίαιταν κα φιλοσοφίαν νικήσ τ βελτίω τ ς διανοίας γαγόντα, µακάριον µ ν (b.) κα µονοητικ ν τ ν νθάδε βίον διάγουσιν, γκρατε ς α τ ν κα κόσµιοι ντες, δουλωσάµενοι µ ν κακία ψυχ ς νεγίγνετο, λευθερώσαντες δ ρετή τελευτήσαντες δ 8

9 δ πόπτεροι κα λαφρο γεγονότες τ ν τρι ν παλαισµάτων τ ν ς ληθ ς λυµπιακ ν ν νενικήκασιν, ο µε ζον γαθ ν ο τε σωφροσύνη νθρωπίνη ο τε θεία µανία δυνατ πορίσαι νθρώπ. ν δ δ διαίτ φορτικωτέρ τε κα (c.) φιλοσόφ, φιλοτίµ δ χρήσωνται, τάχ ν που ν µέθαις τινι λλ µελεί τ κολάστω α το ν ποζυγίω λαβόντε τ ς ψυχ ς φρούρους, συναγαγόντε ε ς τα τόν, τ ν π τ ν πολλ ν µακαριστ ν α ρεσιν ε λέσθην τε κα διεπραξάσθην κα διαπραξαµένω τ λοιπ ν δη χρ νται µ ν α τ, σπανί δέ, τε ο πάσ δεδογµένα τ διανοί πράττοντες. φίλω µ ν ο ν κα τούτω, ττον δ κείνων, λλήλοιν διά τε το ρωτος κα ξω γενοµένω διάγουσι, πίστεις τ ς µεγίστας γουµένω λλήλοιν δεδωκέναι τε κα δεδέχθαι, ς ο θεµιτ ν ε ναι λύσαντας ε ς χθραν ποτ λθε ν. ν δ τ τελευτ πτεροι µέν, ρµηκότες δ πτερο σθαι κβαίνουσι το σώµατος, στε ο σµικρ ν θλον τ ς ρωτικ ς µανίας φέρονται ε ς γ ρ σκότον κα τ ν π γ ς πορείαν ο νόµος στ ν τι λθε ν το ς κατηργµένοις δη τ ς πουρανίου πορείας, λλ φαν ν βίον διάγοντας ε δαιµονε ν (e.) µετ λλήλων πορευοµένους, κα µοπτέρους ρωτος χάριν, ταν γένωνται, γενέσθαι. Τα τα τοσα τα, πα, κα θε α ο τω σοι δωρήσεται παρ ραστο φιλία δ π το µ ρ ντος ο κειότης, σωφροσύν θνητ κεκραµένη, θνητά τε κα φειδωλ ο κονοµο σα, νελευθερίαν π πλήθους παινουµένην ς ρετ ν 257. (a.) τ φίλ ψυχ ντεκο σα, ννέα χιλιάδας τ ν περ γ ν κυλινδουµένην α τ ν κα π γ ς νουν παρέξει. 9

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132 το δ λ γου το δ ντος

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα