ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)"

Transcript

1 243e9 e9-245c4 {ΣΩ.} Ο τωσ τοίνυν, πα καλέ, ννόησον, ς µ ν 244 πρότερος ν λόγος Φαίδρου το Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου νδρός ν δ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου το Ε φήµου, µεραίου. λεκτέος δ δε, τι Ο κ στ τυµος λόγος ς ν παρόντος ραστο τ µ ρ ντι µ λλον φ δε ν χαρίζεσθαι, διότι δ µ ν µαίνεται, δ σωφρονε. ε µ ν γ ρ ν πλο ν τ µανίαν κακ ν ε ναι, καλ ς ν λέγετο ν ν δ τ µέγιστα τ ν γαθ ν µ ν γίγνεται δι µανίας, θεί µέντοι δόσει διδοµένης. τε γ ρ δ ν ελφο ς προφ τις α τ ν (b.) ωδών έρειαι µανε σαι µ ν πολλ δ κα καλ δί τε κα δηµοσί τ ν λλάδα ργάσαντο, σωφρονο σαι δ βραχέα ο δέν κα ν δ λέγωµεν Σίβυλλάν τε κα λλους, σοι µαντικ χρώµενοι νθέ πολλ δ πολλο ς προλέγοντες ε ς τ µέλλον ρθωσαν, µηκύνοιµεν ν δ λα παντ λέγοντες. τόδε µ ν ξιον πιµαρτύρασθαι, τι κα τ ν παλαι ν ο τ νόµατα τιθέµενοι ο κ α σχρ ν γο ντο ο δ νειδος µανίαν (c.) ο γ ρ ν τ καλλίστ τέχν, τ µέλλον κρίνεται, α τ το το το νοµα µπλέκοντες µ α ν ι κ ν κάλεσαν. λλ ς καλο ντος, ταν θεί µοίρ γίγνηται, ο τω νοµίσαντες θεντο, ο δ ν ν πειροκάλως τ τ α πεµβάλλοντες µ α ν τ ι κ ν κάλεσαν. πε κα τήν γε τ ν µφρόνων, ζήτησιν το µέλλοντος διά τε ρνίθων ποιουµένων κα τ ν λλων σηµείων, τ κ διανοίας ποριζοµένων νθρωπίν ο ήσει νο ν τε κα στορίαν, ο ο ν ο ϊ σ τ ι κ ν πωνόµασαν, (d.) ν ν ν ο ω ν ι σ τ ι κ ν τ ω σεµνύνοντες ο νέοι καλο σιν σ δ ο ν τελεώτερον κα ντιµότερον µαντικ ο ωνιστικ ς, τό τε νοµα το νόµατος ργον τ ργου, τόσ κάλλιον µαρτυρο σιν ο παλαιο µανίαν σωφροσύνης τ ν κ θεο τ ς παρ νθρώπων γιγνοµένης. λλ µ ν νόσων γε κα πόνων τ ν µεγίστων, δ παλαι ν κ µηνιµάτων ποθ ν ν τισι τ ν γεν ν µανία γγενοµένη κα προφητεύσασα, ο ς δει (e.) παλλαγ ν η ρετο, καταφυγο σα πρ ς θε ν ε χάς τε κα λατρείας, θεν δ καθαρµ ν τε κα τελετ ν τυχο σα ξάντη ποίησε τ ν [ αυτ ς] χοντα πρός τε τ ν παρόντα κα τ ν πειτα χρόνον, λύσιν τ ρθ ς µανέντι τε κα κατασχοµέν 245. (a.) τ ν παρόντων κακ ν ε ροµένη. τρίτη δ π Μουσ ν κατοκωχή τε κα µανία, λαβο σα παλ ν κα βατον ψυχήν, γείρουσα κα κβακχεύουσα κατά τε δ ς κα κατ τ ν λλην ποίησιν, µυρία τ ν παλαι ν ργα κοσµο σα το ς πιγιγνοµένους παιδεύει ς δ ν νευ µανίας Μουσ ν π ποιητικ ς θύρας φίκηται, πεισθε ς ς ρα κ τέχνης καν ς ποιητ ς σόµενος, τελ ς α τός τε κα ποίησις π τ ς τ ν µαινοµένων το σωφρονο ντος φανίσθη. (b.) Τοσα τα µέν σοι κα τι πλείω χω µανίας γιγνοµένης π θε ν λέγειν καλ ργα. στε το τό γε α τ µ φοβώµεθα, µηδέ τις µ ς λόγος θορυβείτω δεδιττόµενος ς πρ το κεκινηµένου τ ν σώφρονα δε προαιρε σθαι φίλον 1

2 λλ τόδε πρ ς κείν δείξας φερέσθω τ νικητήρια, ς ο κ π φελί ρως τ ρ ντι κα τ ρωµέν κ θε ν πιπέµπεται. µ ν δ ποδεικτέον α το ναντίον, ς π ε τυχί τ µεγίστ (c.) παρ θε ν τοιαύτη µανία δίδοται δ δ πόδειξις σται δεινο ς µ ν πιστος, σοφο ς δ πιστή. δε ο ν πρ τον ψυχ ς φύσεως πέρι θείας τε κα νθρωπίνης δόντα πάθη τε κα ργα τ ληθ ς νο σαι ρχ δ ποδείξεως δε. 245c5-246d5 246d5 Ψυχ π σα θάνατος. τ γ ρ εικίνητον θάνατον τ δ λλο κινο ν κα π λλου κινούµενον, πα λαν χον κινήσεως, πα λαν χει ζω ς. µόνον δ τ α τ κινο ν, τε ο κ πολε πον αυτό, ο ποτε λήγει κινούµενον, λλ κα το ς λλοις σα κινε ται το το πηγ κα ρχ κινήσεως.(d.) ρχ δ γένητον. ξ ρχ ς γ ρ νάγκη π ν τ γιγνόµενον γίγνεσθαι, α τ ν δ µηδ ξ νός ε γ ρ κ του ρχ γίγνοιτο, ο κ ν τι ρχ γίγνοιτο. πειδ δ γένητόν στιν, κα διάφθορον α τ νάγκη ε ναι. ρχ ς γ ρ δ πολοµένης ο τε α τή ποτε κ του ο τε λλο ξ κείνης γενήσεται, ε περ ξ ρχ ς δε τ πάντα γίγνεσθαι. ο τω δ κινήσεως µ ν ρχ τ α τ α τ κινο ν. το το δ ο τ πόλλυσθαι ο τε γίγνεσθαι δυνατόν, πάντα τε ο ραν ν (e.) π σάν τε γ ν ε ς ν συµπεσο σαν στ ναι κα µήποτε α θις χειν θεν κινηθέντα γενήσεται. θανάτου δ πεφασµένου το φ αυτο κινουµένου, ψυχ ς ο σίαν τε κα λόγον το τον α τόν τις λέγων ο κ α σχυνε ται. π ν γ ρ σ µα, µ ν ξωθεν τ κινε σθαι, ψυχον, δ νδοθεν α τ ξ α το, µψυχον, ς ταύτης ο σης φύσεως ψυχ ς ε δ στιν το το ο τως χον, µ λλο τι ε ναι τ α τ αυτ 246 κινο ν ψυχήν, ξ νάγκης γένητόν τε κα θάνατον ψυχ ν ε η. Περ µ ν ο ν θανασίας α τ ς καν ς περ δ τ ς δέας α τ ς δε λεκτέον. ο ον µέν στι, πάντ πάντως θείας ε ναι κα µακρ ς διηγήσεως, δ οικεν, νθρωπίνης τε κα λάττονος ταύτ ο ν λέγωµεν. οικέτω δ συµφύτ δυνάµει ποπτέρου ζεύγους τε κα νιόχου. θε ν µ ν ο ν πποι τε κα νίοχοι πάντες α τοί τε γαθο κα ξ γαθ ν, (b.) τ δ τ ν λλων µέµεικται. κα πρ τον µ ν µ ν ρχων συνωρίδος νιοχε, ε τα τ ν ππων µ ν α τ καλός τε κα γαθ ς κα κ τοιούτων, δ ξ ναντίων τε κα ναντίος χαλεπ δ κα δύσκολος ξ νάγκης περ µ ς νιόχησις. π δ ο ν θνητόν τε κα θάνατον ζ ον κλήθη πειρατέον ε πε ν. ψυχ π σα παντ ς πιµελε ται το ψύχου, πάντα δ ο ραν ν περιπολε, λλοτ ν λλοις ε δεσι γιγνοµένη. Τελέα (c.) µ ν ο ν ο σα κα πτερωµένη µετεωροπορε τε κα πάντα τ ν κόσµον διοικε, δ πτερορρυήσασα φέρεται ως ν λαβο σα, α τ α τ δοκο ν κινε ν δι τ ν κείνης δύναµιν, ζ ον τ σύµπαν κλήθη, ψυχ κα σ µα παγέν, θνητόν τ σχεν πωνυµίαν θάνατον δ ο δ ξ ν ς λόγου λελογισµένου, λλ πλάττοµεν ο τε δόντες ο τε καν ς νοήσαντες (d.) θεόν, θάνατόν τι ζ ον, χον µ ν ψυχήν, χον δ σ µα, τ ν ε δ χρόνον τα τα συµπεφυκότα. λλ τα τα µ ν δή, π τ θε φίλον, 2

3 ταύτ χέτω τε κα λεγέσθω τ ν δ α τίαν τ ς τ ν πτερ ν ποβολ ς, δι ν ψυχ ς πορρε, λάβωµεν. στι δέ τις τοιάδε. 246d6-247e6 247e6 Πέφυκεν πτερο δύναµις τ µβριθ ς γειν νω µετεωρίζουσα τ τ ν θε ν γένος ο κε, κεκοινώνηκε δέ π µάλιστα τ ν περ τ σ µα το θείου [ψυχή], τ δ θε ον (e.) καλόν, σοφόν, γαθόν, κα π ν τι τοιο τον τούτοις δ τρέφεταί τε κα α ξεται µάλιστά γε τ τ ς ψυχ ς πτέρωµα, α σχρ δ κα κακ κα το ς ναντίοις φθίνει τε κα διόλλυται. µ ν δ µέγας γεµ ν ν ο ραν Ζεύς, λαύνων πτην ν ρµα, πρ τος πορεύεται, διακοσµ ν πάντα κα πιµελούµενος τ δ πεται στρατι θε ν τε κα δαιµόνων, 247 (a.) κατ νδεκα µέρη κεκοσµηµένη. µένει γ ρ στία ν θε ν ο κ µόνη τ ν δ λλων σοι ν τ τ ν δώδεκα ριθµ τεταγµένοι θεο ρχοντες γο νται κατ τάξιν ν καστος τάχθη. πολλα µ ν ο ν κα µακάριαι θέαι τε κα διέξοδοι ντ ς ο ρανο, ς θε ν γένος ε δαιµόνων πιστρέφεται πράττων καστος α τ ν τ α το, πεται δ ε θέλων τε κα δυνάµενος φθόνος γ ρ ξω θείου χορο σταται. ταν δ δ πρ ς δα τα κα π θοίνην ωσιν, κραν π τ ν (b.) πουράνιον ψ δα πορεύονται πρ ς ναντες, δ τ µ ν θε ν χήµατα σορρόπως ε ήνια ντα δίως πορεύεται, τ δ λλα µόγις βρίθει γ ρ τ ς κάκης ππος µετέχων, π τ ν γ ν έπων τε κα βαρύνων µ καλ ς ν τεθραµµένος τ ν νιόχων. νθα δ πόνος τε κα γ ν σχατος ψυχ πρόκειται. α µ ν γ ρ θάνατοι καλούµεναι, νίκ ν πρ ς κρ γένωνται, ξω πορευθε σαι στησαν π τ το ο ρανο (c.) νώτ, στάσας δ α τ ς περιάγει περιφορά, α δ θεωρο σι τ ξω το ο ρανο. Τ ν δ περουράνιον τόπον ο τε τις µνησέ πω τ ν τ δε ποιητ ς ο τε ποτ µνήσει κατ ξίαν. χει δ δε τολµητέον γ ρ ο ν τό γε ληθ ς ε πε ν, λλως τε κα περ ληθείας λέγοντα γ ρ χρώµατός τε κα σχηµάτιστος κα ναφ ς ο σία ντως ο σα, ψυχ ς κυβερνήτ µόν θεατ ν, περ ν τ τ ς ληθο ς πιστήµης γένος, το τον χει (d.) τ ν τόπον. τ ο ν θεο διάνοια ν τε κα πιστήµ κηράτ τρεφοµένη, κα πάσης ψυχ ς σ ν µέλ τ προσ κον δέξασθαι, δο σα δι χρόνου τ ν γαπ τε κα θεωρο σα τ ληθ τρέφεται κα ε παθε, ως ν κύκλ περιφορ ε ς τα τ ν περιενέγκ. ν δ τ περιόδ καθορ µ ν α τ ν δικαιοσύνην, καθορ δ σωφροσύνην, καθορ δ πιστήµην, ο χ γένεσις πρόσεστιν, ο δ στίν που τέρα (e.) ν τέρ ο σα ν µε ς ν ν ντων καλο µεν, λλ τ ν ν τ στιν ν ντως πιστήµην ο σαν κα τ λλα σαύτως τ ντα ντως θεασαµένη κα στιαθε σα, δ σα πάλιν ε ς τ ε σω το ο ρανο, ο καδε λθεν. λθούσης δ α τ ς νίοχος πρ ς τ ν φάτνην το ς ππους στήσας παρέβαλεν µβροσίαν τε κα π α τ νέκταρ πότισεν. 3

4 248a1-249d3 249d3 Κα ο τος µ ν θε ν βίος α δ λλαι ψυχαί, µ ν ριστα θε ποµένη κα ε κασµένη περ ρεν ε ς τ ν ξω τόπον τ ν το νιόχου κεφαλήν, κα συµπεριηνέχθη τ ν περιφοράν, θορυβουµένη π τ ν ππων κα µόγις καθορ σα τ ντα δ τοτ µ ν ρεν, τοτ δ δυ, βιαζοµένων δ τ ν ππων τ µ ν ε δεν, τ δ ο. α δ δ λλαι γλιχόµεναι µ ν πασαι το νω πονται, δυνατο σαι δέ, ποβρύχιαι συµπεριφέρονται, πατο σαι λλήλας κα πιβάλλουσαι, τέρα (b.) πρ τ ς τέρας πειρωµένη γενέσθαι. θόρυβος ο ν κα µιλλα κα δρ ς σχατος γίγνεται, ο δ κακί νιόχων πολλα µ ν χωλεύονται, πολλα δ πολλ πτερ θραύονται π σαι δ πολ ν χουσαι πόνον τελε ς τ ς το ντος θέας πέρχονται, κα πελθο σαι τροφ δοξαστ χρ νται. ο δ νεχ πολλ σπουδ τ ληθείας δε ν πεδίον ο στιν, τε δ προσήκουσα ψυχ ς τ ρίστ νοµ κ το κε (c.) λειµ νος τυγχάνει ο σα, τε το πτερο φύσις, ψυχ κουφίζεται, τούτ τρέφεται. θεσµός τε δραστείας δε. τις ν ψυχ θε συνοπαδ ς γενοµένη κατίδ τι τ ν ληθ ν, µέχρι τε τ ς τέρας περιόδου ε ναι πήµονα, κ ν ε το το δύνηται ποιε ν, ε βλαβ ε ναι ταν δ δυνατήσασα πισπέσθαι µ δ, καί τινι συντυχί χρησαµένη λήθης τε κα κακίας πλησθε σα βαρυνθ, βαρυνθε σα δ πτερορρυήσ τε κα π τ ν γ ν πέσ, τότε νόµος ταύτην (d.) µ φυτε σαι ε ς µηδεµίαν θήρειον φύσιν ν τ πρώτ γενέσει, λλ τ ν µ ν πλε στα δο σαν ε ς γον ν νδρ ς γενησοµένου φιλοσόφου φιλοκάλου µουσικο τινος κα ρωτικο, τ ν δ δευτέραν ε ς βασιλέως ννόµου πολεµικο κα ρχικο, τρίτην ε ς πολιτικο τινος ο κονοµικο χρηµατιστικο, τετάρτην ε ς φιλοπόνου < > γυµναστικο περ σώµατος ασίν τινος σοµένου, πέµπτην µαντικ ν βίον (e.) τινα τελεστικ ν ξουσαν κτ ποιητικ ς τ ν περ µίµησίν τις λλος ρµόσει, βδόµ δηµιουργικ ς γεωργικός, γδό σοφιστικ ς δηµοκοπικός, νάτ τυραννικός. ν δ τούτοις πασιν ς µ ν ν δικαίως διαγάγ µείνονος µοίρας µεταλαµβάνει, ς δ ν δίκως, χείρονος ε ς µ ν γ ρ τ α τ θεν κει ψυχ κάστη ο κ φικνε ται τ ν µυρίων 249. (a.) ο γ ρ πτερο ται πρ τοσούτου χρόνου πλ ν το φιλοσοφήσαντος δόλως παιδεραστήσαντος µετ φιλοσοφίας, α ται δ τρίτ περιόδ τ χιλιετε, ν λωνται τρ ς φεξ ς τ ν βίον το τον, ο τω πτερωθε σαι τρισχιλιοστ τει πέρχονται. α δ λλαι, ταν τ ν πρ τον βίον τελευτήσωσιν, κρίσεως τυχον, κριθε σαι δ α µ ν ε ς τ π γ ς δικαιωτήρια λθο σαι δίκην κτίνουσιν, α δ ε ς το ρανο τινα τόπον π τ ς ίκης κουφισθε σαι διάγουσιν ξίως ο ν (b.) νθρώπου ε δει βίωσαν βίου. τ δ χιλιοστ µφότεραι φικνούµεναι π κλήρωσίν τε κα α ρεσιν το δευτέρου βίου α ρο νται ν ν θέλ κάστη νθα κα ε ς θηρίου 4

5 βίον νθρωπίνη ψυχ φικνε ται, κα κ θηρίου ς ποτε νθρωπος ν πάλιν ε ς νθρωπον. ο γ ρ γε µήποτε δο σα τ ν λήθειαν ε ς τόδε ξει τ σχ µα. δε γ ρ νθρωπον συνιέναι κατ ε δος λεγόµενον, κ πολλ ν ν α - (c.) σθήσεων ε ς ν λογισµ συναιρούµενον το το δ στ ν νάµνησις κείνων ποτ ε δεν µ ν ψυχ συµπορευθε σα θε κα περιδο σα ν ν ε ναί φαµεν, κα νακύψασα ε ς τ ν ντως. δι δ δικαίως µόνη πτερο ται το φιλοσόφου διάνοια πρ ς γ ρ κείνοις εί στιν µνήµ κατ δύναµιν, πρ ς ο σπερ θε ς ν θε ός στιν. το ς δ δ τοιούτοις ν ρ ποµνήµασιν ρθ ς χρώµενος, τελέους ε τελετ ς τελούµενος, τέλεος ντως µόνος γίγνεται ξιστάµενος δ τ ν (d.) νθρωπίνων σπουδασµάτων κα πρ ς τ θεί γιγνόµενος, νουθετε ται µ ν π τ ν πολλ ν ς παρακιν ν, νθουσιάζων δ λέληθεν το ς πολλούς. 250b1-252c2 252c2 δικαιοσύνης µ ν ο ν κα σωφροσύνης κα σα λλα τίµια ψυχα ς ο κ νεστι φέγγος ο δ ν ν το ς τ δε µοιώµασιν, λλ δι µυδρ ν ργάνων µόγις α τ ν κα λίγοι π τ ς ε κόνας όντες θε νται τ το ε κασθέντος γένος κάλλος δ τότ ν δε ν λαµπρόν, τε σ ν ε δαίµονι χορ µακαρίαν ψιν τε κα θέαν, πόµενοι µετ µ ν ι ς µε ς, λλοι δ µετ λλου θε ν, ε δόν τε κα τελο ντο τ ν τελετ ν ν θέµις λέγειν c.) µακαριωτάτην, ν ργιάζοµεν λόκληροι µ ν α το ντες κα παθε ς κακ ν σα µ ς ν στέρ χρόν πέµενεν, λόκληρα δ κα πλ κα τρεµ κα ε δαίµονα φάσµατα µυούµενοί τε κα ποπτεύοντες ν α γ καθαρ, καθαρο ντες κα σήµαντοι τούτου ν ν δ σ µα περιφέροντες νοµάζοµεν, στρέου τρόπον δεδεσµευµένοι. Τα τα µ ν ο ν µνήµ κεχαρίσθω, δι ν πόθ τ ν τότε ν ν µακρότερα ε ρηται περ δ κάλλους, σπερ ε ποµεν, (d.) µετ κείνων τε λαµπεν ν, δε ρό τ λθόντες κατειλήφαµεν α τ δι τ ς ναργεστάτης α σθήσεως τ ν µετέρων στίλβον ναργέστατα. ψις γ ρ µ ν ξυτάτη τ ν δι το σώµατος ρχεται α σθήσεων, φρόνησις ο χ ρ ται δεινο ς γ ρ ν παρε χεν ρωτας, ε τι τοιο τον αυτ ς ναργ ς ε δωλον παρείχετο ε ς ψιν όν κα τ λλα σα ραστά ν ν δ κάλλος µόνον ταύτην σχε µο ραν, στ κφανέστατον ε ναι (e.) κα ρασµιώτατον. µ ν ο ν µ νεοτελ ς διεφθαρµένος ο κ ξέως νθένδε κε σε φέρεται πρ ς α τ τ κάλλος, θεώµενος α το τ ν τ δε πωνυµίαν, στ ο σέβεται προσορ ν, λλ δον παραδο ς τετράποδος νόµον βαίνειν πιχειρε κα παιδοσπορε ν, κα βρει προσοµιλ ν ο δέ- 251.δοικεν ο δ α σχύνεται παρ φύσιν δον ν διώκων δ ρτιτελής, τ ν τότε πολυθεάµων, ταν θεοειδ ς πρόσωπον δ κάλλος ε µεµιµηµένον τινα σώµατος δέαν, πρ τον µ ν φριξε καί τι τ ν τότε π λθεν α τ ν δειµάτων, ε τα προσορ ν ς θε ν σέβεται, κα ε µ δεδίει τ ν τ ς σφόδρα µανίας δόξαν, θύοι ν ς γάλµατι κα θε το ς παιδικο ς. δόντα δ α τ ν ο ον κ 5

6 τ ς φρίκης µεταβολή τε (b.) κα δρ ς κα θερµότης ήθης λαµβάνει δεξάµενος γ ρ το κάλλους τ ν πορρο ν δι τ ν µµάτων θερµάνθη το πτερο φύσις ρδεται, θερµανθέντος δ τάκη τ περ τ ν κφυσιν, πάλαι π σκληρότητος συµµεµυκότα ε ργε µ βλαστάνειν, πιρρυείσης δ τ ς τροφ ς δησέ τε κα ρµησε φύεσθαι π τ ς ίζης το πτερο καυλ ς π π ν τ τ ς ψυχ ς ε δος π σα γ ρ ν τ πάλαι πτερωτή. (c.) ζε ο ν ν τούτ λη κα νακηκίει, κα περ τ τ ν δοντοφυούντων πάθος περ το ς δόντας γίγνεται ταν ρτι φύωσιν, κν σίς τε κα γανάκτησις περ τ ο λα, τα τ ν δ πέπονθεν το πτεροφυε ν ρχοµένου ψυχή ζε τε κα γανακτε κα γαργαλίζεται φύουσα τ πτερά. ταν µ ν ο ν βλέπουσα πρ ς τ το παιδ ς κάλλος, κε θεν µέρη πιόντα κα έοντ δ δι τα τα µερος καλε ται δεχοµένη [τ ν µερον] ρδηταί τε κα θερµαίνηται, λωφ τε τ ς δύνης (d.) κα γέγηθεν ταν δ χωρ ς γένηται κα α χµήσ, τ τ ν διεξόδων στόµατα τ πτερ ν ρµ, συναυαινόµενα µύσαντα ποκλ ει τ ν βλάστην το πτερο, δ ντ ς µετ το µέρου ποκεκλ µένη, πηδ σα ο ον τ σφύζοντα, τ διεξόδ γχρίει κάστη τ καθ α τήν, στε π σα κεντουµένη κύκλ ψυχ ο στρ κα δυν ται, µνήµην δ α χουσα το καλο γέγηθεν. κ δ µφοτέρων µεµειγµένων δηµονε τε τ τοπί το πάθους κα πορο σα λυττ, κα µµαν ς (e.) ο σα ο τε νυκτ ς δύναται καθεύδειν ο τε µεθ µέραν ο ν µένειν, θε δ ποθο σα που ν ο ηται ψεσθαι τ ν χοντα τ κάλλος δο σα δ κα ποχετευσαµένη µερον λυσε µ ν τ τότε συµπεφραγµένα, ναπνο ν δ λαβο σα κέντρων τε κα δίνων ληξεν, δον ν δ α ταύτην γλυκυτάτην ν τ 252. (a.) παρόντι καρπο ται. θεν δ κο σα ε ναι ο κ πολείπεται, ο δέ τινα το καλο περ πλείονος ποιε ται, λλ µητέρων τε κα δελφ ν κα ταίρων πάντων λέλησται, κα ο σίας δι µέλειαν πολλυµένης παρ ο δ ν τίθεται, νοµίµων δ κα ε σχηµόνων, ο ς πρ το καλλωπίζετο, πάντων καταφρονήσασα δουλεύειν τοίµη κα κοιµ σθαι που ν τις γγυτάτω το πόθου πρ ς γ ρ τ σέβεσθαι τ ν τ κάλλος (b.) χοντα ατρ ν η ρηκε µόνον τ ν µεγίστων πόνων. το το δ τ πάθος, πα καλέ, πρ ς ν δή µοι λόγος, νθρωποι µ ν ρωτα νοµάζουσιν, θεο δ καλο σιν κούσας ε κότως δι νεότητα γελάσ. λέγουσι δ ο µαί τινες µηριδ ν κ τ ν ποθέτων π ν δύο πη ε ς τ ν ρωτα, ν τ τερον βριστικ ν πάνυ κα ο σφόδρα τι µµετρον µνο σι δ δε τ ν δ τοι θνητο µ ν ρωτα καλο σι ποτηνόν, θάνατοι δ Πτέρωτα, δι πτεροφύτορ νάγκην. (c.) τούτοις δ ξεστι µ ν πείθεσθαι, ξεστιν δ µή µως δ γε α τία κα τ πάθος τ ν ρώντων το το κε νο τυγχάνει ν. 6

7 253c7-255b7 255b7 Καθάπερ ν ρχ το δε το µύθου τριχ διείλοµεν ψυχ ν κάστην, πποµόρφω µ ν δύο τιν ε δη, νιοχικ ν δ ε δος (d.) τρίτον, κα ν ν τι µ ν τα τα µενέτω. τ ν δ δ ππων µέν, φαµέν, γαθός, δ ο ρετ δ τίς το γαθο κακο κακία, ο διείποµεν, ν ν δ λεκτέον. µ ν τοίνυν α το ν ν τ καλλίονι στάσει ν τό τε ε δος ρθ ς κα διηρθρωµένος, ψαύχην, πίγρυπος, λευκ ς δε ν, µελανόµµατος, τιµ ς ραστ ς µετ σωφροσύνης τε κα α δο ς, κα ληθιν ς δόξης τα ρος, πληκτος, κελεύσµατι µόνον κα (e.) λόγ νιοχε ται δ α σκολιός, πολύς, ε κ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, γλαυκόµµατος, φαιµος, βρεως κα λαζονείας τα ρος, περ τα λάσιος, κωφός, µάστιγι µετ κέντρων µόγις πείκων. ταν δ ο ν νίοχος δ ν τ ρωτικ ν µµα, π σανα σθήσει διαθερµήνας τ ν ψυχήν, γαργαλισµο τε κα πόθου 254 κέντρων ποπλησθ, µ ν ε πειθ ς τ νιόχ τ ν ππων εί τε κα τότε α δο βιαζόµενος, αυτ ν κατέχει µ πιπηδ ν τ ρωµέν δ ο τε κέντρων νιοχικ ν ο τε µάστιγος τι ντρέπεται, σκιρτ ν δ βί φέρεται, κα πάντα πράγµατα παρέχων τ σύζυγί τε κα νιόχ ναγκάζει έναι τε πρ ς τ παιδικ κα µνείαν ποιε σθαι τ ς τ ν φροδισίων χάριτος. τ δ κατ ρχ ς µ ν ντιτείνετον (b.) γανακτο ντε, ς δειν κα παράνοµα ναγκαζοµένω τελευτ ντε δέ, ταν µηδ ν πέρας κακο, πορεύεσθον γοµένω, ε ξαντε κα µολογήσαντε ποιήσειν τ κελευόµενον. κα πρ ς α τ τ γένοντο κα ε δον τ ν ψιν τ ν τ ν παιδικ ν στράπτουσαν. δόντος δ το νιόχου µνήµη πρ ς τ ν το κάλλους φύσιν νέχθη, κα πάλιν ε δεν α τ ν µετ σωφροσύνης ν γν βάθρ βεβ σαν δο σα δ δεισέ τε κα σεφθε σα νέπεσεν πτία, κα µα ναγκάσθη ε ς (c.) το πίσω λκύσαι τ ς νίας ο τω σφόδρα, στ π τ σχία µφω καθίσαι τ ππω, τ ν µ ν κόντα δι τ µ ντιτείνειν, τ ν δ βριστ ν µάλ κοντα. πελθόντε δ πωτέρω, µ ν π α σχύνης τε κα θάµβους δρ τι π σαν βρεξε τ ν ψυχήν, δ λήξας τ ς δύνης, ν π το χαλινο τε σχεν κα το πτώµατος, µόγις ξαναπνεύσας λοιδόρησεν ργ, πολλ κακίζων τόν τε νίοχον κα τ ν µόζυγα ς δειλί τε κα νανδρί λιπόντε τ ν τάξιν κα (d.) µολογίαν κα πάλιν ο κ θέλοντας προσιέναι ναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων ε ς α θις περβαλέσθαι. λθόντος δ το συντεθέντος χρόνου [ο ] µνηµονε ν προσποιουµένω ναµιµν σκων, βιαζόµενος, χρεµετίζων, λκων νάγκασεν α προσελθε ν το ς παιδικο ς π το ς α το ς λόγους, κα πειδ γγ ς σαν, γκύψας κα κτείνας τ ν κέρκον, νδακ ν τ ν χαλινόν, µετ ναιδείας λκει δ (e.) νίοχος τι µ λλον τα τ ν πάθος παθών, σπερ π σπληγος ναπεσών, τι µ λλον το βριστο ππου κ τ ν δόντων βί πίσω σπάσας τ ν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλ τταν κα τ ς γνάθους καθ µαξεν κα τ σκέλη τε κα τ σχία πρ ς τ ν γ ν ρείσας δύναις δωκεν. ταν δ τα τ ν πολλάκις πάσχων πονηρ ς τ ς βρεως λήξ, ταπεινωθε ς πεται δη τ το 7

8 νιόχου προνοί, κα ταν δ τ ν καλόν, φόβ διόλλυται στε συµβαίνει τότ δη τ ν το ραστο ψυχ ν το ς παιδικο ς α δουµένην τε κα δεδιυ αν 255. (a.) πεσθαι. τε ο ν π σαν θεραπείαν ς σόθεος θεραπευόµενος ο χ π σχηµατιζοµένου το ρ ντος λλ ληθ ς το το πεπονθότος, κα α τ ς ν φύσει φίλος τ θεραπεύοντι, ν ρα κα ν τ πρόσθεν π συµφοιτητ ν τινων λλων διαβεβληµένος, λεγόντων ς α σχρ ν ρ ντι πλησιάζειν, κα δι το το πωθ τ ν ρ ντα, προϊόντος δ δη το χρόνου τε λικία κα τ χρε ν γαγεν ε ς (b.) τ προσέσθαι α τ ν ε ς µιλίαν ο γ ρ δήποτε ε µαρται κακ ν κακ φίλον ο δ γαθ ν µ φίλον γαθ ε ναι. προσεµένου δ κα λόγον κα µιλίαν δεξαµένου, γγύθεν ε νοια γιγνοµένη το ρ ντος κπλήττει τ ν ρώµενον διαισθανόµενον τι ο δ ο σύµπαντες λλοι φίλοι τε κα ο κε οι µο ραν φιλίας ο δεµίαν παρέχονται πρ ς τ ν νθεον φίλον. 255b7-257a2 257a2 ταν δ χρονίζ το το δρ ν κα πλησιάζ µετ το πτεσθαι ν τε γυµνασίοις κα ν τα ς λλαις µιλίαις, (c.) τότ δη το εύµατος κείνου πηγή, ν µερον Ζε ς ανυµήδους ρ ν νόµασε, πολλ φεροµένη πρ ς τ ν ραστήν, µ ν ε ς α τ ν δυ, δ ποµεστουµένου ξω πορρε κα ο ον πνε µα τις χ π λείων τε κα στερε ν λλοµένη πάλιν θεν ρµήθη φέρεται, ο τω τ το κάλλους ε µα πάλιν ε ς τ ν καλ ν δι τ ν µµάτων όν, πέφυκεν π τ ν ψυχ ν έναι φικόµενον κα ναπτερ σαν, τ ς διόδους τ ν πτερ ν ρδει τε κα ρµησε πτεροφυε ν τε κα τ ν το ρωµένου α ψυχ ν ρωτος νέπλησεν. ρ µ ν ο ν, του δ πορε κα ο θ τι πέπονθεν ο δεν ο δ χει φράσαι, λλ ο ον π λλου φθαλµίας πολελαυκ ς πρόφασιν ε πε ν ο κ χει, σπερ δ ν κατόπτρ ν τ ρ ντι αυτ ν ρ ν λέληθεν. κα ταν µ ν κε νος παρ, λήγει κατ τα τ κείν τ ς δύνης, ταν δ π, κατ τα τ α ποθε κα ποθε ται, ε δωλον (e.) ρωτος ντέρωτα χων καλε δ α τ ν κα ο εται ο κ ρωτα λλ φιλίαν ε ναι. πιθυµε δ κείν παραπλησίως µέν, σθενεστέρως δέ, ρ ν, πτεσθαι, φιλε ν, συγκατακε σθαι κα δή, ο ον ε κός, ποιε τ µετ το το ταχ τα τα. ν ο ν τ συγκοιµήσει το µ ν ραστο κόλαστος ππος χει τι λέγ πρ ς τ ν νίοχον, κα ξιο ντ πολλ ν πόνων 256. σµικρ πολα σαι δ τ ν παιδικ ν χει µ ν ο δ ν ε πε ν, σπαργ ν δ κα πορ ν περιβάλλει τ ν ραστ ν κα φιλε, ς σφόδρ ε νουν σπαζόµενος, ταν τε συγκατακέωνται, ο ός στι µ ν παρνηθ ναι τ α το µέρος χαρίσασθαι τ ρ ντι, ε δεηθείη τυχε ν δ µόζυξ α µετ το νιόχου πρ ς τα τα µετ α δο ς κα λόγου ντιτείνει. ν µ ν δ ο ν ε ς τεταγµένην τε δίαιταν κα φιλοσοφίαν νικήσ τ βελτίω τ ς διανοίας γαγόντα, µακάριον µ ν (b.) κα µονοητικ ν τ ν νθάδε βίον διάγουσιν, γκρατε ς α τ ν κα κόσµιοι ντες, δουλωσάµενοι µ ν κακία ψυχ ς νεγίγνετο, λευθερώσαντες δ ρετή τελευτήσαντες δ 8

9 δ πόπτεροι κα λαφρο γεγονότες τ ν τρι ν παλαισµάτων τ ν ς ληθ ς λυµπιακ ν ν νενικήκασιν, ο µε ζον γαθ ν ο τε σωφροσύνη νθρωπίνη ο τε θεία µανία δυνατ πορίσαι νθρώπ. ν δ δ διαίτ φορτικωτέρ τε κα (c.) φιλοσόφ, φιλοτίµ δ χρήσωνται, τάχ ν που ν µέθαις τινι λλ µελεί τ κολάστω α το ν ποζυγίω λαβόντε τ ς ψυχ ς φρούρους, συναγαγόντε ε ς τα τόν, τ ν π τ ν πολλ ν µακαριστ ν α ρεσιν ε λέσθην τε κα διεπραξάσθην κα διαπραξαµένω τ λοιπ ν δη χρ νται µ ν α τ, σπανί δέ, τε ο πάσ δεδογµένα τ διανοί πράττοντες. φίλω µ ν ο ν κα τούτω, ττον δ κείνων, λλήλοιν διά τε το ρωτος κα ξω γενοµένω διάγουσι, πίστεις τ ς µεγίστας γουµένω λλήλοιν δεδωκέναι τε κα δεδέχθαι, ς ο θεµιτ ν ε ναι λύσαντας ε ς χθραν ποτ λθε ν. ν δ τ τελευτ πτεροι µέν, ρµηκότες δ πτερο σθαι κβαίνουσι το σώµατος, στε ο σµικρ ν θλον τ ς ρωτικ ς µανίας φέρονται ε ς γ ρ σκότον κα τ ν π γ ς πορείαν ο νόµος στ ν τι λθε ν το ς κατηργµένοις δη τ ς πουρανίου πορείας, λλ φαν ν βίον διάγοντας ε δαιµονε ν (e.) µετ λλήλων πορευοµένους, κα µοπτέρους ρωτος χάριν, ταν γένωνται, γενέσθαι. Τα τα τοσα τα, πα, κα θε α ο τω σοι δωρήσεται παρ ραστο φιλία δ π το µ ρ ντος ο κειότης, σωφροσύν θνητ κεκραµένη, θνητά τε κα φειδωλ ο κονοµο σα, νελευθερίαν π πλήθους παινουµένην ς ρετ ν 257. (a.) τ φίλ ψυχ ντεκο σα, ννέα χιλιάδας τ ν περ γ ν κυλινδουµένην α τ ν κα π γ ς νουν παρέξει. 9

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Κα το το ννοήσαντα ποπειρ σθαι το δακτυλίου ε ταύτην χοι τ ν δύναµιν, κα α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 τι µ ν ο ν νοµοθετητέον περ παιδείας κα ταύτην κοιν ν ποιητέον, φανερόν τίς δ σται παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4.

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ Note This book is compiled to provide a printer-friendly e-book for you who want to read Euclid s Elements in the original Greek language. The Greek text is borrowed from Perseus Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math.

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math. Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions 2011 Classical Greek Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2011 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications only on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «Ηράκλειτος» από αυτή την Πέµπτη και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

*X015/302* X015/302. CLASSICAL GREEK HIGHER Translation. Answer either Question 1 or Question 2. 50 marks are allocated to this paper.

*X015/302* X015/302. CLASSICAL GREEK HIGHER Translation. Answer either Question 1 or Question 2. 50 marks are allocated to this paper. X015/302 NATIONAL QUALIFICATIONS 2007 TUESDAY, 22 MAY 3.15 PM 4.00 PM CLASSICAL GREEK HIGHER Translation Answer either Question 1 or Question 2. 50 marks are allocated to this paper. Candidates should

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

2010 Classical Greek. Higher. Translation. Finalised Marking Instructions

2010 Classical Greek. Higher. Translation. Finalised Marking Instructions 2010 Classical Greek Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2010 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications only on

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) Φιλοκαλο µέν τε γ ρ µετ ε τελείας κα φιλοσοφο µεν νευ µαλακίας πλούτ τε ργου µ λλον

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα