ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)"

Transcript

1 243e9 e9-245c4 {ΣΩ.} Ο τωσ τοίνυν, πα καλέ, ννόησον, ς µ ν 244 πρότερος ν λόγος Φαίδρου το Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου νδρός ν δ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου το Ε φήµου, µεραίου. λεκτέος δ δε, τι Ο κ στ τυµος λόγος ς ν παρόντος ραστο τ µ ρ ντι µ λλον φ δε ν χαρίζεσθαι, διότι δ µ ν µαίνεται, δ σωφρονε. ε µ ν γ ρ ν πλο ν τ µανίαν κακ ν ε ναι, καλ ς ν λέγετο ν ν δ τ µέγιστα τ ν γαθ ν µ ν γίγνεται δι µανίας, θεί µέντοι δόσει διδοµένης. τε γ ρ δ ν ελφο ς προφ τις α τ ν (b.) ωδών έρειαι µανε σαι µ ν πολλ δ κα καλ δί τε κα δηµοσί τ ν λλάδα ργάσαντο, σωφρονο σαι δ βραχέα ο δέν κα ν δ λέγωµεν Σίβυλλάν τε κα λλους, σοι µαντικ χρώµενοι νθέ πολλ δ πολλο ς προλέγοντες ε ς τ µέλλον ρθωσαν, µηκύνοιµεν ν δ λα παντ λέγοντες. τόδε µ ν ξιον πιµαρτύρασθαι, τι κα τ ν παλαι ν ο τ νόµατα τιθέµενοι ο κ α σχρ ν γο ντο ο δ νειδος µανίαν (c.) ο γ ρ ν τ καλλίστ τέχν, τ µέλλον κρίνεται, α τ το το το νοµα µπλέκοντες µ α ν ι κ ν κάλεσαν. λλ ς καλο ντος, ταν θεί µοίρ γίγνηται, ο τω νοµίσαντες θεντο, ο δ ν ν πειροκάλως τ τ α πεµβάλλοντες µ α ν τ ι κ ν κάλεσαν. πε κα τήν γε τ ν µφρόνων, ζήτησιν το µέλλοντος διά τε ρνίθων ποιουµένων κα τ ν λλων σηµείων, τ κ διανοίας ποριζοµένων νθρωπίν ο ήσει νο ν τε κα στορίαν, ο ο ν ο ϊ σ τ ι κ ν πωνόµασαν, (d.) ν ν ν ο ω ν ι σ τ ι κ ν τ ω σεµνύνοντες ο νέοι καλο σιν σ δ ο ν τελεώτερον κα ντιµότερον µαντικ ο ωνιστικ ς, τό τε νοµα το νόµατος ργον τ ργου, τόσ κάλλιον µαρτυρο σιν ο παλαιο µανίαν σωφροσύνης τ ν κ θεο τ ς παρ νθρώπων γιγνοµένης. λλ µ ν νόσων γε κα πόνων τ ν µεγίστων, δ παλαι ν κ µηνιµάτων ποθ ν ν τισι τ ν γεν ν µανία γγενοµένη κα προφητεύσασα, ο ς δει (e.) παλλαγ ν η ρετο, καταφυγο σα πρ ς θε ν ε χάς τε κα λατρείας, θεν δ καθαρµ ν τε κα τελετ ν τυχο σα ξάντη ποίησε τ ν [ αυτ ς] χοντα πρός τε τ ν παρόντα κα τ ν πειτα χρόνον, λύσιν τ ρθ ς µανέντι τε κα κατασχοµέν 245. (a.) τ ν παρόντων κακ ν ε ροµένη. τρίτη δ π Μουσ ν κατοκωχή τε κα µανία, λαβο σα παλ ν κα βατον ψυχήν, γείρουσα κα κβακχεύουσα κατά τε δ ς κα κατ τ ν λλην ποίησιν, µυρία τ ν παλαι ν ργα κοσµο σα το ς πιγιγνοµένους παιδεύει ς δ ν νευ µανίας Μουσ ν π ποιητικ ς θύρας φίκηται, πεισθε ς ς ρα κ τέχνης καν ς ποιητ ς σόµενος, τελ ς α τός τε κα ποίησις π τ ς τ ν µαινοµένων το σωφρονο ντος φανίσθη. (b.) Τοσα τα µέν σοι κα τι πλείω χω µανίας γιγνοµένης π θε ν λέγειν καλ ργα. στε το τό γε α τ µ φοβώµεθα, µηδέ τις µ ς λόγος θορυβείτω δεδιττόµενος ς πρ το κεκινηµένου τ ν σώφρονα δε προαιρε σθαι φίλον 1

2 λλ τόδε πρ ς κείν δείξας φερέσθω τ νικητήρια, ς ο κ π φελί ρως τ ρ ντι κα τ ρωµέν κ θε ν πιπέµπεται. µ ν δ ποδεικτέον α το ναντίον, ς π ε τυχί τ µεγίστ (c.) παρ θε ν τοιαύτη µανία δίδοται δ δ πόδειξις σται δεινο ς µ ν πιστος, σοφο ς δ πιστή. δε ο ν πρ τον ψυχ ς φύσεως πέρι θείας τε κα νθρωπίνης δόντα πάθη τε κα ργα τ ληθ ς νο σαι ρχ δ ποδείξεως δε. 245c5-246d5 246d5 Ψυχ π σα θάνατος. τ γ ρ εικίνητον θάνατον τ δ λλο κινο ν κα π λλου κινούµενον, πα λαν χον κινήσεως, πα λαν χει ζω ς. µόνον δ τ α τ κινο ν, τε ο κ πολε πον αυτό, ο ποτε λήγει κινούµενον, λλ κα το ς λλοις σα κινε ται το το πηγ κα ρχ κινήσεως.(d.) ρχ δ γένητον. ξ ρχ ς γ ρ νάγκη π ν τ γιγνόµενον γίγνεσθαι, α τ ν δ µηδ ξ νός ε γ ρ κ του ρχ γίγνοιτο, ο κ ν τι ρχ γίγνοιτο. πειδ δ γένητόν στιν, κα διάφθορον α τ νάγκη ε ναι. ρχ ς γ ρ δ πολοµένης ο τε α τή ποτε κ του ο τε λλο ξ κείνης γενήσεται, ε περ ξ ρχ ς δε τ πάντα γίγνεσθαι. ο τω δ κινήσεως µ ν ρχ τ α τ α τ κινο ν. το το δ ο τ πόλλυσθαι ο τε γίγνεσθαι δυνατόν, πάντα τε ο ραν ν (e.) π σάν τε γ ν ε ς ν συµπεσο σαν στ ναι κα µήποτε α θις χειν θεν κινηθέντα γενήσεται. θανάτου δ πεφασµένου το φ αυτο κινουµένου, ψυχ ς ο σίαν τε κα λόγον το τον α τόν τις λέγων ο κ α σχυνε ται. π ν γ ρ σ µα, µ ν ξωθεν τ κινε σθαι, ψυχον, δ νδοθεν α τ ξ α το, µψυχον, ς ταύτης ο σης φύσεως ψυχ ς ε δ στιν το το ο τως χον, µ λλο τι ε ναι τ α τ αυτ 246 κινο ν ψυχήν, ξ νάγκης γένητόν τε κα θάνατον ψυχ ν ε η. Περ µ ν ο ν θανασίας α τ ς καν ς περ δ τ ς δέας α τ ς δε λεκτέον. ο ον µέν στι, πάντ πάντως θείας ε ναι κα µακρ ς διηγήσεως, δ οικεν, νθρωπίνης τε κα λάττονος ταύτ ο ν λέγωµεν. οικέτω δ συµφύτ δυνάµει ποπτέρου ζεύγους τε κα νιόχου. θε ν µ ν ο ν πποι τε κα νίοχοι πάντες α τοί τε γαθο κα ξ γαθ ν, (b.) τ δ τ ν λλων µέµεικται. κα πρ τον µ ν µ ν ρχων συνωρίδος νιοχε, ε τα τ ν ππων µ ν α τ καλός τε κα γαθ ς κα κ τοιούτων, δ ξ ναντίων τε κα ναντίος χαλεπ δ κα δύσκολος ξ νάγκης περ µ ς νιόχησις. π δ ο ν θνητόν τε κα θάνατον ζ ον κλήθη πειρατέον ε πε ν. ψυχ π σα παντ ς πιµελε ται το ψύχου, πάντα δ ο ραν ν περιπολε, λλοτ ν λλοις ε δεσι γιγνοµένη. Τελέα (c.) µ ν ο ν ο σα κα πτερωµένη µετεωροπορε τε κα πάντα τ ν κόσµον διοικε, δ πτερορρυήσασα φέρεται ως ν λαβο σα, α τ α τ δοκο ν κινε ν δι τ ν κείνης δύναµιν, ζ ον τ σύµπαν κλήθη, ψυχ κα σ µα παγέν, θνητόν τ σχεν πωνυµίαν θάνατον δ ο δ ξ ν ς λόγου λελογισµένου, λλ πλάττοµεν ο τε δόντες ο τε καν ς νοήσαντες (d.) θεόν, θάνατόν τι ζ ον, χον µ ν ψυχήν, χον δ σ µα, τ ν ε δ χρόνον τα τα συµπεφυκότα. λλ τα τα µ ν δή, π τ θε φίλον, 2

3 ταύτ χέτω τε κα λεγέσθω τ ν δ α τίαν τ ς τ ν πτερ ν ποβολ ς, δι ν ψυχ ς πορρε, λάβωµεν. στι δέ τις τοιάδε. 246d6-247e6 247e6 Πέφυκεν πτερο δύναµις τ µβριθ ς γειν νω µετεωρίζουσα τ τ ν θε ν γένος ο κε, κεκοινώνηκε δέ π µάλιστα τ ν περ τ σ µα το θείου [ψυχή], τ δ θε ον (e.) καλόν, σοφόν, γαθόν, κα π ν τι τοιο τον τούτοις δ τρέφεταί τε κα α ξεται µάλιστά γε τ τ ς ψυχ ς πτέρωµα, α σχρ δ κα κακ κα το ς ναντίοις φθίνει τε κα διόλλυται. µ ν δ µέγας γεµ ν ν ο ραν Ζεύς, λαύνων πτην ν ρµα, πρ τος πορεύεται, διακοσµ ν πάντα κα πιµελούµενος τ δ πεται στρατι θε ν τε κα δαιµόνων, 247 (a.) κατ νδεκα µέρη κεκοσµηµένη. µένει γ ρ στία ν θε ν ο κ µόνη τ ν δ λλων σοι ν τ τ ν δώδεκα ριθµ τεταγµένοι θεο ρχοντες γο νται κατ τάξιν ν καστος τάχθη. πολλα µ ν ο ν κα µακάριαι θέαι τε κα διέξοδοι ντ ς ο ρανο, ς θε ν γένος ε δαιµόνων πιστρέφεται πράττων καστος α τ ν τ α το, πεται δ ε θέλων τε κα δυνάµενος φθόνος γ ρ ξω θείου χορο σταται. ταν δ δ πρ ς δα τα κα π θοίνην ωσιν, κραν π τ ν (b.) πουράνιον ψ δα πορεύονται πρ ς ναντες, δ τ µ ν θε ν χήµατα σορρόπως ε ήνια ντα δίως πορεύεται, τ δ λλα µόγις βρίθει γ ρ τ ς κάκης ππος µετέχων, π τ ν γ ν έπων τε κα βαρύνων µ καλ ς ν τεθραµµένος τ ν νιόχων. νθα δ πόνος τε κα γ ν σχατος ψυχ πρόκειται. α µ ν γ ρ θάνατοι καλούµεναι, νίκ ν πρ ς κρ γένωνται, ξω πορευθε σαι στησαν π τ το ο ρανο (c.) νώτ, στάσας δ α τ ς περιάγει περιφορά, α δ θεωρο σι τ ξω το ο ρανο. Τ ν δ περουράνιον τόπον ο τε τις µνησέ πω τ ν τ δε ποιητ ς ο τε ποτ µνήσει κατ ξίαν. χει δ δε τολµητέον γ ρ ο ν τό γε ληθ ς ε πε ν, λλως τε κα περ ληθείας λέγοντα γ ρ χρώµατός τε κα σχηµάτιστος κα ναφ ς ο σία ντως ο σα, ψυχ ς κυβερνήτ µόν θεατ ν, περ ν τ τ ς ληθο ς πιστήµης γένος, το τον χει (d.) τ ν τόπον. τ ο ν θεο διάνοια ν τε κα πιστήµ κηράτ τρεφοµένη, κα πάσης ψυχ ς σ ν µέλ τ προσ κον δέξασθαι, δο σα δι χρόνου τ ν γαπ τε κα θεωρο σα τ ληθ τρέφεται κα ε παθε, ως ν κύκλ περιφορ ε ς τα τ ν περιενέγκ. ν δ τ περιόδ καθορ µ ν α τ ν δικαιοσύνην, καθορ δ σωφροσύνην, καθορ δ πιστήµην, ο χ γένεσις πρόσεστιν, ο δ στίν που τέρα (e.) ν τέρ ο σα ν µε ς ν ν ντων καλο µεν, λλ τ ν ν τ στιν ν ντως πιστήµην ο σαν κα τ λλα σαύτως τ ντα ντως θεασαµένη κα στιαθε σα, δ σα πάλιν ε ς τ ε σω το ο ρανο, ο καδε λθεν. λθούσης δ α τ ς νίοχος πρ ς τ ν φάτνην το ς ππους στήσας παρέβαλεν µβροσίαν τε κα π α τ νέκταρ πότισεν. 3

4 248a1-249d3 249d3 Κα ο τος µ ν θε ν βίος α δ λλαι ψυχαί, µ ν ριστα θε ποµένη κα ε κασµένη περ ρεν ε ς τ ν ξω τόπον τ ν το νιόχου κεφαλήν, κα συµπεριηνέχθη τ ν περιφοράν, θορυβουµένη π τ ν ππων κα µόγις καθορ σα τ ντα δ τοτ µ ν ρεν, τοτ δ δυ, βιαζοµένων δ τ ν ππων τ µ ν ε δεν, τ δ ο. α δ δ λλαι γλιχόµεναι µ ν πασαι το νω πονται, δυνατο σαι δέ, ποβρύχιαι συµπεριφέρονται, πατο σαι λλήλας κα πιβάλλουσαι, τέρα (b.) πρ τ ς τέρας πειρωµένη γενέσθαι. θόρυβος ο ν κα µιλλα κα δρ ς σχατος γίγνεται, ο δ κακί νιόχων πολλα µ ν χωλεύονται, πολλα δ πολλ πτερ θραύονται π σαι δ πολ ν χουσαι πόνον τελε ς τ ς το ντος θέας πέρχονται, κα πελθο σαι τροφ δοξαστ χρ νται. ο δ νεχ πολλ σπουδ τ ληθείας δε ν πεδίον ο στιν, τε δ προσήκουσα ψυχ ς τ ρίστ νοµ κ το κε (c.) λειµ νος τυγχάνει ο σα, τε το πτερο φύσις, ψυχ κουφίζεται, τούτ τρέφεται. θεσµός τε δραστείας δε. τις ν ψυχ θε συνοπαδ ς γενοµένη κατίδ τι τ ν ληθ ν, µέχρι τε τ ς τέρας περιόδου ε ναι πήµονα, κ ν ε το το δύνηται ποιε ν, ε βλαβ ε ναι ταν δ δυνατήσασα πισπέσθαι µ δ, καί τινι συντυχί χρησαµένη λήθης τε κα κακίας πλησθε σα βαρυνθ, βαρυνθε σα δ πτερορρυήσ τε κα π τ ν γ ν πέσ, τότε νόµος ταύτην (d.) µ φυτε σαι ε ς µηδεµίαν θήρειον φύσιν ν τ πρώτ γενέσει, λλ τ ν µ ν πλε στα δο σαν ε ς γον ν νδρ ς γενησοµένου φιλοσόφου φιλοκάλου µουσικο τινος κα ρωτικο, τ ν δ δευτέραν ε ς βασιλέως ννόµου πολεµικο κα ρχικο, τρίτην ε ς πολιτικο τινος ο κονοµικο χρηµατιστικο, τετάρτην ε ς φιλοπόνου < > γυµναστικο περ σώµατος ασίν τινος σοµένου, πέµπτην µαντικ ν βίον (e.) τινα τελεστικ ν ξουσαν κτ ποιητικ ς τ ν περ µίµησίν τις λλος ρµόσει, βδόµ δηµιουργικ ς γεωργικός, γδό σοφιστικ ς δηµοκοπικός, νάτ τυραννικός. ν δ τούτοις πασιν ς µ ν ν δικαίως διαγάγ µείνονος µοίρας µεταλαµβάνει, ς δ ν δίκως, χείρονος ε ς µ ν γ ρ τ α τ θεν κει ψυχ κάστη ο κ φικνε ται τ ν µυρίων 249. (a.) ο γ ρ πτερο ται πρ τοσούτου χρόνου πλ ν το φιλοσοφήσαντος δόλως παιδεραστήσαντος µετ φιλοσοφίας, α ται δ τρίτ περιόδ τ χιλιετε, ν λωνται τρ ς φεξ ς τ ν βίον το τον, ο τω πτερωθε σαι τρισχιλιοστ τει πέρχονται. α δ λλαι, ταν τ ν πρ τον βίον τελευτήσωσιν, κρίσεως τυχον, κριθε σαι δ α µ ν ε ς τ π γ ς δικαιωτήρια λθο σαι δίκην κτίνουσιν, α δ ε ς το ρανο τινα τόπον π τ ς ίκης κουφισθε σαι διάγουσιν ξίως ο ν (b.) νθρώπου ε δει βίωσαν βίου. τ δ χιλιοστ µφότεραι φικνούµεναι π κλήρωσίν τε κα α ρεσιν το δευτέρου βίου α ρο νται ν ν θέλ κάστη νθα κα ε ς θηρίου 4

5 βίον νθρωπίνη ψυχ φικνε ται, κα κ θηρίου ς ποτε νθρωπος ν πάλιν ε ς νθρωπον. ο γ ρ γε µήποτε δο σα τ ν λήθειαν ε ς τόδε ξει τ σχ µα. δε γ ρ νθρωπον συνιέναι κατ ε δος λεγόµενον, κ πολλ ν ν α - (c.) σθήσεων ε ς ν λογισµ συναιρούµενον το το δ στ ν νάµνησις κείνων ποτ ε δεν µ ν ψυχ συµπορευθε σα θε κα περιδο σα ν ν ε ναί φαµεν, κα νακύψασα ε ς τ ν ντως. δι δ δικαίως µόνη πτερο ται το φιλοσόφου διάνοια πρ ς γ ρ κείνοις εί στιν µνήµ κατ δύναµιν, πρ ς ο σπερ θε ς ν θε ός στιν. το ς δ δ τοιούτοις ν ρ ποµνήµασιν ρθ ς χρώµενος, τελέους ε τελετ ς τελούµενος, τέλεος ντως µόνος γίγνεται ξιστάµενος δ τ ν (d.) νθρωπίνων σπουδασµάτων κα πρ ς τ θεί γιγνόµενος, νουθετε ται µ ν π τ ν πολλ ν ς παρακιν ν, νθουσιάζων δ λέληθεν το ς πολλούς. 250b1-252c2 252c2 δικαιοσύνης µ ν ο ν κα σωφροσύνης κα σα λλα τίµια ψυχα ς ο κ νεστι φέγγος ο δ ν ν το ς τ δε µοιώµασιν, λλ δι µυδρ ν ργάνων µόγις α τ ν κα λίγοι π τ ς ε κόνας όντες θε νται τ το ε κασθέντος γένος κάλλος δ τότ ν δε ν λαµπρόν, τε σ ν ε δαίµονι χορ µακαρίαν ψιν τε κα θέαν, πόµενοι µετ µ ν ι ς µε ς, λλοι δ µετ λλου θε ν, ε δόν τε κα τελο ντο τ ν τελετ ν ν θέµις λέγειν c.) µακαριωτάτην, ν ργιάζοµεν λόκληροι µ ν α το ντες κα παθε ς κακ ν σα µ ς ν στέρ χρόν πέµενεν, λόκληρα δ κα πλ κα τρεµ κα ε δαίµονα φάσµατα µυούµενοί τε κα ποπτεύοντες ν α γ καθαρ, καθαρο ντες κα σήµαντοι τούτου ν ν δ σ µα περιφέροντες νοµάζοµεν, στρέου τρόπον δεδεσµευµένοι. Τα τα µ ν ο ν µνήµ κεχαρίσθω, δι ν πόθ τ ν τότε ν ν µακρότερα ε ρηται περ δ κάλλους, σπερ ε ποµεν, (d.) µετ κείνων τε λαµπεν ν, δε ρό τ λθόντες κατειλήφαµεν α τ δι τ ς ναργεστάτης α σθήσεως τ ν µετέρων στίλβον ναργέστατα. ψις γ ρ µ ν ξυτάτη τ ν δι το σώµατος ρχεται α σθήσεων, φρόνησις ο χ ρ ται δεινο ς γ ρ ν παρε χεν ρωτας, ε τι τοιο τον αυτ ς ναργ ς ε δωλον παρείχετο ε ς ψιν όν κα τ λλα σα ραστά ν ν δ κάλλος µόνον ταύτην σχε µο ραν, στ κφανέστατον ε ναι (e.) κα ρασµιώτατον. µ ν ο ν µ νεοτελ ς διεφθαρµένος ο κ ξέως νθένδε κε σε φέρεται πρ ς α τ τ κάλλος, θεώµενος α το τ ν τ δε πωνυµίαν, στ ο σέβεται προσορ ν, λλ δον παραδο ς τετράποδος νόµον βαίνειν πιχειρε κα παιδοσπορε ν, κα βρει προσοµιλ ν ο δέ- 251.δοικεν ο δ α σχύνεται παρ φύσιν δον ν διώκων δ ρτιτελής, τ ν τότε πολυθεάµων, ταν θεοειδ ς πρόσωπον δ κάλλος ε µεµιµηµένον τινα σώµατος δέαν, πρ τον µ ν φριξε καί τι τ ν τότε π λθεν α τ ν δειµάτων, ε τα προσορ ν ς θε ν σέβεται, κα ε µ δεδίει τ ν τ ς σφόδρα µανίας δόξαν, θύοι ν ς γάλµατι κα θε το ς παιδικο ς. δόντα δ α τ ν ο ον κ 5

6 τ ς φρίκης µεταβολή τε (b.) κα δρ ς κα θερµότης ήθης λαµβάνει δεξάµενος γ ρ το κάλλους τ ν πορρο ν δι τ ν µµάτων θερµάνθη το πτερο φύσις ρδεται, θερµανθέντος δ τάκη τ περ τ ν κφυσιν, πάλαι π σκληρότητος συµµεµυκότα ε ργε µ βλαστάνειν, πιρρυείσης δ τ ς τροφ ς δησέ τε κα ρµησε φύεσθαι π τ ς ίζης το πτερο καυλ ς π π ν τ τ ς ψυχ ς ε δος π σα γ ρ ν τ πάλαι πτερωτή. (c.) ζε ο ν ν τούτ λη κα νακηκίει, κα περ τ τ ν δοντοφυούντων πάθος περ το ς δόντας γίγνεται ταν ρτι φύωσιν, κν σίς τε κα γανάκτησις περ τ ο λα, τα τ ν δ πέπονθεν το πτεροφυε ν ρχοµένου ψυχή ζε τε κα γανακτε κα γαργαλίζεται φύουσα τ πτερά. ταν µ ν ο ν βλέπουσα πρ ς τ το παιδ ς κάλλος, κε θεν µέρη πιόντα κα έοντ δ δι τα τα µερος καλε ται δεχοµένη [τ ν µερον] ρδηταί τε κα θερµαίνηται, λωφ τε τ ς δύνης (d.) κα γέγηθεν ταν δ χωρ ς γένηται κα α χµήσ, τ τ ν διεξόδων στόµατα τ πτερ ν ρµ, συναυαινόµενα µύσαντα ποκλ ει τ ν βλάστην το πτερο, δ ντ ς µετ το µέρου ποκεκλ µένη, πηδ σα ο ον τ σφύζοντα, τ διεξόδ γχρίει κάστη τ καθ α τήν, στε π σα κεντουµένη κύκλ ψυχ ο στρ κα δυν ται, µνήµην δ α χουσα το καλο γέγηθεν. κ δ µφοτέρων µεµειγµένων δηµονε τε τ τοπί το πάθους κα πορο σα λυττ, κα µµαν ς (e.) ο σα ο τε νυκτ ς δύναται καθεύδειν ο τε µεθ µέραν ο ν µένειν, θε δ ποθο σα που ν ο ηται ψεσθαι τ ν χοντα τ κάλλος δο σα δ κα ποχετευσαµένη µερον λυσε µ ν τ τότε συµπεφραγµένα, ναπνο ν δ λαβο σα κέντρων τε κα δίνων ληξεν, δον ν δ α ταύτην γλυκυτάτην ν τ 252. (a.) παρόντι καρπο ται. θεν δ κο σα ε ναι ο κ πολείπεται, ο δέ τινα το καλο περ πλείονος ποιε ται, λλ µητέρων τε κα δελφ ν κα ταίρων πάντων λέλησται, κα ο σίας δι µέλειαν πολλυµένης παρ ο δ ν τίθεται, νοµίµων δ κα ε σχηµόνων, ο ς πρ το καλλωπίζετο, πάντων καταφρονήσασα δουλεύειν τοίµη κα κοιµ σθαι που ν τις γγυτάτω το πόθου πρ ς γ ρ τ σέβεσθαι τ ν τ κάλλος (b.) χοντα ατρ ν η ρηκε µόνον τ ν µεγίστων πόνων. το το δ τ πάθος, πα καλέ, πρ ς ν δή µοι λόγος, νθρωποι µ ν ρωτα νοµάζουσιν, θεο δ καλο σιν κούσας ε κότως δι νεότητα γελάσ. λέγουσι δ ο µαί τινες µηριδ ν κ τ ν ποθέτων π ν δύο πη ε ς τ ν ρωτα, ν τ τερον βριστικ ν πάνυ κα ο σφόδρα τι µµετρον µνο σι δ δε τ ν δ τοι θνητο µ ν ρωτα καλο σι ποτηνόν, θάνατοι δ Πτέρωτα, δι πτεροφύτορ νάγκην. (c.) τούτοις δ ξεστι µ ν πείθεσθαι, ξεστιν δ µή µως δ γε α τία κα τ πάθος τ ν ρώντων το το κε νο τυγχάνει ν. 6

7 253c7-255b7 255b7 Καθάπερ ν ρχ το δε το µύθου τριχ διείλοµεν ψυχ ν κάστην, πποµόρφω µ ν δύο τιν ε δη, νιοχικ ν δ ε δος (d.) τρίτον, κα ν ν τι µ ν τα τα µενέτω. τ ν δ δ ππων µέν, φαµέν, γαθός, δ ο ρετ δ τίς το γαθο κακο κακία, ο διείποµεν, ν ν δ λεκτέον. µ ν τοίνυν α το ν ν τ καλλίονι στάσει ν τό τε ε δος ρθ ς κα διηρθρωµένος, ψαύχην, πίγρυπος, λευκ ς δε ν, µελανόµµατος, τιµ ς ραστ ς µετ σωφροσύνης τε κα α δο ς, κα ληθιν ς δόξης τα ρος, πληκτος, κελεύσµατι µόνον κα (e.) λόγ νιοχε ται δ α σκολιός, πολύς, ε κ συµπεφορηµένος, κρατεραύχην, βραχυτράχηλος, σιµοπρόσωπος, µελάγχρως, γλαυκόµµατος, φαιµος, βρεως κα λαζονείας τα ρος, περ τα λάσιος, κωφός, µάστιγι µετ κέντρων µόγις πείκων. ταν δ ο ν νίοχος δ ν τ ρωτικ ν µµα, π σανα σθήσει διαθερµήνας τ ν ψυχήν, γαργαλισµο τε κα πόθου 254 κέντρων ποπλησθ, µ ν ε πειθ ς τ νιόχ τ ν ππων εί τε κα τότε α δο βιαζόµενος, αυτ ν κατέχει µ πιπηδ ν τ ρωµέν δ ο τε κέντρων νιοχικ ν ο τε µάστιγος τι ντρέπεται, σκιρτ ν δ βί φέρεται, κα πάντα πράγµατα παρέχων τ σύζυγί τε κα νιόχ ναγκάζει έναι τε πρ ς τ παιδικ κα µνείαν ποιε σθαι τ ς τ ν φροδισίων χάριτος. τ δ κατ ρχ ς µ ν ντιτείνετον (b.) γανακτο ντε, ς δειν κα παράνοµα ναγκαζοµένω τελευτ ντε δέ, ταν µηδ ν πέρας κακο, πορεύεσθον γοµένω, ε ξαντε κα µολογήσαντε ποιήσειν τ κελευόµενον. κα πρ ς α τ τ γένοντο κα ε δον τ ν ψιν τ ν τ ν παιδικ ν στράπτουσαν. δόντος δ το νιόχου µνήµη πρ ς τ ν το κάλλους φύσιν νέχθη, κα πάλιν ε δεν α τ ν µετ σωφροσύνης ν γν βάθρ βεβ σαν δο σα δ δεισέ τε κα σεφθε σα νέπεσεν πτία, κα µα ναγκάσθη ε ς (c.) το πίσω λκύσαι τ ς νίας ο τω σφόδρα, στ π τ σχία µφω καθίσαι τ ππω, τ ν µ ν κόντα δι τ µ ντιτείνειν, τ ν δ βριστ ν µάλ κοντα. πελθόντε δ πωτέρω, µ ν π α σχύνης τε κα θάµβους δρ τι π σαν βρεξε τ ν ψυχήν, δ λήξας τ ς δύνης, ν π το χαλινο τε σχεν κα το πτώµατος, µόγις ξαναπνεύσας λοιδόρησεν ργ, πολλ κακίζων τόν τε νίοχον κα τ ν µόζυγα ς δειλί τε κα νανδρί λιπόντε τ ν τάξιν κα (d.) µολογίαν κα πάλιν ο κ θέλοντας προσιέναι ναγκάζων µόγις συνεχώρησεν δεοµένων ε ς α θις περβαλέσθαι. λθόντος δ το συντεθέντος χρόνου [ο ] µνηµονε ν προσποιουµένω ναµιµν σκων, βιαζόµενος, χρεµετίζων, λκων νάγκασεν α προσελθε ν το ς παιδικο ς π το ς α το ς λόγους, κα πειδ γγ ς σαν, γκύψας κα κτείνας τ ν κέρκον, νδακ ν τ ν χαλινόν, µετ ναιδείας λκει δ (e.) νίοχος τι µ λλον τα τ ν πάθος παθών, σπερ π σπληγος ναπεσών, τι µ λλον το βριστο ππου κ τ ν δόντων βί πίσω σπάσας τ ν χαλινόν, τήν τε κακηγόρον γλ τταν κα τ ς γνάθους καθ µαξεν κα τ σκέλη τε κα τ σχία πρ ς τ ν γ ν ρείσας δύναις δωκεν. ταν δ τα τ ν πολλάκις πάσχων πονηρ ς τ ς βρεως λήξ, ταπεινωθε ς πεται δη τ το 7

8 νιόχου προνοί, κα ταν δ τ ν καλόν, φόβ διόλλυται στε συµβαίνει τότ δη τ ν το ραστο ψυχ ν το ς παιδικο ς α δουµένην τε κα δεδιυ αν 255. (a.) πεσθαι. τε ο ν π σαν θεραπείαν ς σόθεος θεραπευόµενος ο χ π σχηµατιζοµένου το ρ ντος λλ ληθ ς το το πεπονθότος, κα α τ ς ν φύσει φίλος τ θεραπεύοντι, ν ρα κα ν τ πρόσθεν π συµφοιτητ ν τινων λλων διαβεβληµένος, λεγόντων ς α σχρ ν ρ ντι πλησιάζειν, κα δι το το πωθ τ ν ρ ντα, προϊόντος δ δη το χρόνου τε λικία κα τ χρε ν γαγεν ε ς (b.) τ προσέσθαι α τ ν ε ς µιλίαν ο γ ρ δήποτε ε µαρται κακ ν κακ φίλον ο δ γαθ ν µ φίλον γαθ ε ναι. προσεµένου δ κα λόγον κα µιλίαν δεξαµένου, γγύθεν ε νοια γιγνοµένη το ρ ντος κπλήττει τ ν ρώµενον διαισθανόµενον τι ο δ ο σύµπαντες λλοι φίλοι τε κα ο κε οι µο ραν φιλίας ο δεµίαν παρέχονται πρ ς τ ν νθεον φίλον. 255b7-257a2 257a2 ταν δ χρονίζ το το δρ ν κα πλησιάζ µετ το πτεσθαι ν τε γυµνασίοις κα ν τα ς λλαις µιλίαις, (c.) τότ δη το εύµατος κείνου πηγή, ν µερον Ζε ς ανυµήδους ρ ν νόµασε, πολλ φεροµένη πρ ς τ ν ραστήν, µ ν ε ς α τ ν δυ, δ ποµεστουµένου ξω πορρε κα ο ον πνε µα τις χ π λείων τε κα στερε ν λλοµένη πάλιν θεν ρµήθη φέρεται, ο τω τ το κάλλους ε µα πάλιν ε ς τ ν καλ ν δι τ ν µµάτων όν, πέφυκεν π τ ν ψυχ ν έναι φικόµενον κα ναπτερ σαν, τ ς διόδους τ ν πτερ ν ρδει τε κα ρµησε πτεροφυε ν τε κα τ ν το ρωµένου α ψυχ ν ρωτος νέπλησεν. ρ µ ν ο ν, του δ πορε κα ο θ τι πέπονθεν ο δεν ο δ χει φράσαι, λλ ο ον π λλου φθαλµίας πολελαυκ ς πρόφασιν ε πε ν ο κ χει, σπερ δ ν κατόπτρ ν τ ρ ντι αυτ ν ρ ν λέληθεν. κα ταν µ ν κε νος παρ, λήγει κατ τα τ κείν τ ς δύνης, ταν δ π, κατ τα τ α ποθε κα ποθε ται, ε δωλον (e.) ρωτος ντέρωτα χων καλε δ α τ ν κα ο εται ο κ ρωτα λλ φιλίαν ε ναι. πιθυµε δ κείν παραπλησίως µέν, σθενεστέρως δέ, ρ ν, πτεσθαι, φιλε ν, συγκατακε σθαι κα δή, ο ον ε κός, ποιε τ µετ το το ταχ τα τα. ν ο ν τ συγκοιµήσει το µ ν ραστο κόλαστος ππος χει τι λέγ πρ ς τ ν νίοχον, κα ξιο ντ πολλ ν πόνων 256. σµικρ πολα σαι δ τ ν παιδικ ν χει µ ν ο δ ν ε πε ν, σπαργ ν δ κα πορ ν περιβάλλει τ ν ραστ ν κα φιλε, ς σφόδρ ε νουν σπαζόµενος, ταν τε συγκατακέωνται, ο ός στι µ ν παρνηθ ναι τ α το µέρος χαρίσασθαι τ ρ ντι, ε δεηθείη τυχε ν δ µόζυξ α µετ το νιόχου πρ ς τα τα µετ α δο ς κα λόγου ντιτείνει. ν µ ν δ ο ν ε ς τεταγµένην τε δίαιταν κα φιλοσοφίαν νικήσ τ βελτίω τ ς διανοίας γαγόντα, µακάριον µ ν (b.) κα µονοητικ ν τ ν νθάδε βίον διάγουσιν, γκρατε ς α τ ν κα κόσµιοι ντες, δουλωσάµενοι µ ν κακία ψυχ ς νεγίγνετο, λευθερώσαντες δ ρετή τελευτήσαντες δ 8

9 δ πόπτεροι κα λαφρο γεγονότες τ ν τρι ν παλαισµάτων τ ν ς ληθ ς λυµπιακ ν ν νενικήκασιν, ο µε ζον γαθ ν ο τε σωφροσύνη νθρωπίνη ο τε θεία µανία δυνατ πορίσαι νθρώπ. ν δ δ διαίτ φορτικωτέρ τε κα (c.) φιλοσόφ, φιλοτίµ δ χρήσωνται, τάχ ν που ν µέθαις τινι λλ µελεί τ κολάστω α το ν ποζυγίω λαβόντε τ ς ψυχ ς φρούρους, συναγαγόντε ε ς τα τόν, τ ν π τ ν πολλ ν µακαριστ ν α ρεσιν ε λέσθην τε κα διεπραξάσθην κα διαπραξαµένω τ λοιπ ν δη χρ νται µ ν α τ, σπανί δέ, τε ο πάσ δεδογµένα τ διανοί πράττοντες. φίλω µ ν ο ν κα τούτω, ττον δ κείνων, λλήλοιν διά τε το ρωτος κα ξω γενοµένω διάγουσι, πίστεις τ ς µεγίστας γουµένω λλήλοιν δεδωκέναι τε κα δεδέχθαι, ς ο θεµιτ ν ε ναι λύσαντας ε ς χθραν ποτ λθε ν. ν δ τ τελευτ πτεροι µέν, ρµηκότες δ πτερο σθαι κβαίνουσι το σώµατος, στε ο σµικρ ν θλον τ ς ρωτικ ς µανίας φέρονται ε ς γ ρ σκότον κα τ ν π γ ς πορείαν ο νόµος στ ν τι λθε ν το ς κατηργµένοις δη τ ς πουρανίου πορείας, λλ φαν ν βίον διάγοντας ε δαιµονε ν (e.) µετ λλήλων πορευοµένους, κα µοπτέρους ρωτος χάριν, ταν γένωνται, γενέσθαι. Τα τα τοσα τα, πα, κα θε α ο τω σοι δωρήσεται παρ ραστο φιλία δ π το µ ρ ντος ο κειότης, σωφροσύν θνητ κεκραµένη, θνητά τε κα φειδωλ ο κονοµο σα, νελευθερίαν π πλήθους παινουµένην ς ρετ ν 257. (a.) τ φίλ ψυχ ντεκο σα, ννέα χιλιάδας τ ν περ γ ν κυλινδουµένην α τ ν κα π γ ς νουν παρέξει. 9

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Κα το το ννοήσαντα ποπειρ σθαι το δακτυλίου ε ταύτην χοι τ ν δύναµιν, κα α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4.

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ Note This book is compiled to provide a printer-friendly e-book for you who want to read Euclid s Elements in the original Greek language. The Greek text is borrowed from Perseus Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 τι µ ν ο ν νοµοθετητέον περ παιδείας κα ταύτην κοιν ν ποιητέον, φανερόν τίς δ σται παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math.

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math. Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα