ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ADESILEX P 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ADESILEX P 22"

Transcript

1 λτίο δ δοµένων σφ λ ί τ 6/2/2014, έκδοσ 1 ΤΜΗΜΑ 1: Τ τοποί σ ο σί /π ρ σκ άσµ το κ é τ éρ ί / πéχ ίρ σ 1.1. Αν γνωρ στ κ κωδ κ προ ντο Εµπορ κή ονοµ σί : 1.2. Σ ν φ ί προσδ ορ ζ µ ν χρήσ τç ο σί ή το µ ίγµ το κ ντ νδ κν µ ν χρήσ Προτ ν µ νç χρήσç: Σ γκολλçτ κ µ βάσç σ νθ τ κά πολ µ ρή δ τ κή δ σπορά. Μç προτ ν µ ν χρήσ : == 1.3. Στο χ ί το προµçθ τή το δ λτίο δ δοµένων σφ λ ί Προµçθ τή : MAPEI HELLAS S.A Θέσç çµοσ έ Ρ τσών Τ.Θ Χ λκίδ Αρµ δ ο πρ σωπο γ το δ λτίο δ δοµένων σφ λ ί : 1.4. Αρ θµ τçλ φώνο π ίγο σ νάγκç MAPEI HELLAS SA -phone: Fax: ώρ γρ φ ίο 8:30-17:00 ώρ κ ντρ κή Ε ρώπç Κέντρο çλçτçρ άσ ων ΤΜΗΜΑ 2: Προσδéορéσµ πéκéνδ ν τ τ 2.1. Τ ξ ν µçσç τç ο σί ή το µ ίγµ το Κρ τήρ Οδçγί, 67/548/CE, 99/45/EC κ τ κ λο θ τροποπο ήσ τç : Ιδ τçτ / Σ µβολ : Κ µί. σµ ν ί φ σ κοχçµ κέ, π ρ β λλοντ κέ π πτώσ κ π πτώσ στçν νθρώπ νç γ ί. Κ νέν άλλο κίνδ νο 2.2. Στο χ ί π σήµ νσç Το π ρ σκ σµ δ ν πρέπ ν θ ωρ ίτ π κίνδ νç σ µφων µ τçν Οδçγί 1999/45/ΕΚ κ π µ ν προσ ρµογέ. Ε δ κέ δ τάξ σ µφων µ το Π ράρτçµ XVII το REACH κ µ τ γ νέστ ρ τροποπο ήσ : Κ µί 2.3. λλο κίνδ νο ΟΥΣΙΕΣ Α : Κ µί - ΟΥΣΙΕΣ Α Τ: Κ µί λλο Κίνδ νο : Κ νέν άλλο κίνδ νο ΤΜΗΜΑ 3: Σ νθ σ /πλ ροφορί γé τ σ στ τéκά 3.1. Ο σί 3.2. Μ ίγµ τ Επ κίνδ ν σ στ τ κά σ µφων µ τçν Οδçγί ΕΟΚ 67/548 κ µ το Κ νον σµ CLP κ σχ τ κή τ ξ ν µçσç Κ µί. Αρ. σ λίδ 1 π 8

2 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρ πρώτων βο θ éών 4.1. Π ρ γρ φή των µέτρων πρώτων βοçθ ών Σ π ρίπτωσç π φή µ το δέρµ : Πλέν τ µ άφθονο ν ρ κ σ πο ν. Σ π ρίπτωσç π φή µ τ µάτ : Σ π ρίπτωσç π φή τ άτ πλ ν τέ τ έσω άφθονο ν ρ κ ζçτήστ τρ κή σ βο λή. Πλέν τ µέσω µ ν ρ γ το λάχ στον 10 λ πτά. Σ π ρίπτωσç Κ τάποσç : Είν δ ν τ ν χορçγçθ ί ν ργ άνθρ κ ν ωρο µ νο σ ν ρ ή λάδ µ τ λλ κή φ ρµ κ τ κή β ζ λίνç. Πλ ν τ το στ µ κ λά κ π ίτ άφθονο ν ρ. Σ π ρίπτωσç σθέν, ζçτήστ µέσω τρ κή βοήθ δ ίχνοντ το φ λλο δ δοµένων σφ λ ί. Σ π ρίπτωσç Ε σπνοή : Μ τ κ νήστ τον τρ µ τί στον κ θ ρ έρ κ κρ τήστ τον ζ στ κ σ ξ κο ρ στç θέσç Σçµ ντ κ τ ρ σ µπτώµ τ κ π δράσ, άµ σ ή µ τ γ νέστ ρ ν σ ν ντάτ κ νέν δ ίτ ρο κίνδ νο στçν κ νον κή χρήσç νδ ξç ο σδήποτ π το µ νç άµ σç τρ κή φροντίδ κ δ κή θ ρ π ί Θ ρ π ί : ( ν τρέξτ στçν π ράγρ φο 4.1) ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρ γé τ ν κ τ πολέµ σ τ π ρκ γéά 5.1. Π ροσβ στ κά µέσ Κ τάλλçλ π ροσβ στ κά µέσ : Κ νέν δ ίτ ρο. Π ροσβ στ κά µέσ πο δ ν πρέπ ν χρçσ µοπο çθο ν γ λ γο σφ λ ί : Κ νέν δ ίτ ρο Ε δ κοί κίνδ νο πο προκ πτο ν π τçν ο σί ή το µ ίγµ Το προ ν δ ν π ρο σ άζ κίνδ νο π ρκ γ ά. Μçν σπνέ τ έρ έκρçξç κ νάφλ ξç. Η κ σç π ράγ πολ κ πν. Τ ρχ κά σ στ τ κά ή άγνωστ τοξ κέ κ /ή ρ θ στ κέ νώσ µπορ ί ν πάρχο ν στ ν θ µ άσ κ σç Σ στάσ γ το π ροσβέστ Χρçσ µοπο ήστ κ τάλλçλç σ σκ ή ν πνοή. Σ λλέξτ ξ χωρ στά το µολ σµένο ν ρ π ρ σβ σç. Α τ δ ν πρέπ ν πορρίπτ τ στçν ποχέτ σç. Μ τ κ νήστ το µç κ τ στρ µµένο π ρ έκτ π τçν άµ σç π κίνδ νç π ρ οχή, ν µπορ ίτ, µ σφάλ. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρ γé τ ν ντéµ τώπéσ τ χ ί έκλ σ 6.1. Προσωπ κέ προφ λάξ, προστ τ τ κ ξοπλ σµ κ δ δ κ σί έκτ κτç νάγκç Ν φοράτ τοµ κ ξοπλ σµ προστ σί Μ τ φέρ τ άτοµ σ σφάλ. ίτ τ µέτρ προστ σί στ σçµ ί 7 κ Π ρ β λλοντ κέ προφ λάξ Κ τ στέλλ τ τ πώλ µ χώµ ή άµµο. Μçν π τρέψ τ ν σέλθ στο έδ φο / πέδ φο. Μçν π τρέψ τ ν σέλθ στ π φ ν κά δ τ ή στ ποχ τ σ. Σ π ρίπτωσç δ φ γή έρ ή σ δο µέσ στο σωλήν ν ρο, στο έδ φο ή στ ποχ τ σ, ν πλçροφορήσ τ τ ρµ δ ρχέ Μέθοδο κ λ κά γ π ρ ορ σµ κ κ θ ρ σµ Κ τάλλçλο λ κ γ λήψç: Απορροφçτ κο λ κο, οργ ν κ, άµµο Πλ ντ µ άφθονο ν ρ. Αρ. σ λίδ 2 π 8

3 Κ τ κρ τήστ το µολ σµένο ν ρ πλ σç κ π τάξτ το Π ρ ποµπή σ άλλ τµήµ τ ίτ πίσç το κ φάλ ο 8 κ 13 ΤΜΗΜΑ 7: Χ éρéσµ κ é ποθήκ σ 7.1. Προφ λάξ γ σφ λή χ ρ σµ Αποφ γ τ τçν π φή µ το δέρµ κ τ µάτ, σπνοή δρ τµών κ ν θ µ άσ. Κ τά τç δ άρκ τç ργ σί µçν τρώτ ο τ πίν τ. ίτ πίσç το κ φάλ ο 8 γ προτ ν µ νο ξοπλ σµ προστ σί Σ νθήκ γ τçν σφ λή φ λ ξç, σ µπ ρ λ µβ νοµένων τ χ ν σ µβίβ στων Κρ τçθ ίτ µ κρ ά π φ γçτ, ποτ κ τροφοδοσί. Ασ µβίβ στ λ κά: Κ µί δ ίτ ρç. λέπ κ τçν π µ νç π ράγρ φο 10. Υπ δ ξç γ το χώρο ποθήκ σç : Χώρο κ τάλλçλ ρ ζ µ νο. Φ λάσσ τ σ θ ρµοκρ σί µ γ λ τ ρç π 5 C Ε δ κή τ λ κή χρήσç ή χρήσ Κ µί δ ίτ ρ ΤΜΗΜΑ 8: λ γχο τ έκθ σ / τοµéκή προστ σί 8.1. Π ράµ τρο λέγχο Κ νέν δ θέσ µο ρ ο π γγ λµ τ κή έκθ σç Ορ κέ τ µέ έκθ σç DNEL Ορ κέ τ µέ έκθ σç PNEC 8.2. λ γχο έκθ σç Προστ σί των µ τ ών: ν χρ άζ τ γ κ νον κή χρήσç. Χ ρ στ ίτ σ µφων µ τ σωστέ πρ κτ κέ ργ σί. Προστ σί το δέρµ το : Κ µί δ κή προστ σί δ ν πρέπ ν οθ τçθ ί γ κ νον κή χρήσç. Προστ σί των χ ρ ών: Η χρήσç γ ντ ών LLPDE (0,06 mm), ν τρ λίο (0,4) ή βο τ λίο (0,5 mm) ίν προτ ν µ νç. Αν πν στ κή προστ σί : Μç π ρ ίτçτç γ τçν κ νον κή χρήσç. Ο προσωπ κ προστ τ τ κ ξοπλ σµ πρέπ ν τçρ ί τ σχ τ κά πρ τ π CE ( πω EN 374 γ γάντ κ EN 166 γ γ λ ά), ν σ ντçρ ίτ ν φ λάσσ τ σωστά. Σ µβο λ τ ίτ τον προµçθ τή γ ν λέγξ τ τçν κ τ λλçλ τçτ το ξοπλ σµο έν ντ σ γκ κρ µένων χçµ κών ο σ ών κ γ πλçροφορί γ τον χρήστç. Θ ρµ κοί Κίνδ νο : Κ νέν λ γχο π ρ β λλοντ κή έκθ σç : Κ νέν ΤΜΗΜΑ 9: Φ σéκέ κ é χ µéκέ éδé τ τ 9.1. Στο χ ί γ τ β σ κέ φ σ κέ κ χçµ κέ δ τçτ ψç: πάστ χρώµ : Οσµή: λ κ χ ρ κτçρ στ κ Κ τώφλ τ µή Οσµή : ph: 9 Σçµ ίο τήξç / σçµ ίο ψ ξç : == C Αρ. σ λίδ 3 π 8

4 Αρχ κ σçµ ίο βρ σµο κ ρο βρ σµο : 100 C Αν φλ ξ µ τçτ στ ρ ά/ έρ : Ανώτ ρç/κ τώτ ρç ν φλ ξ µ τçτ ή ρ κρçξ µ τçτ : Π κν τçτ των τµών: Σçµ ίο νάφλ ξç : == C Ρ θµ Εξάτµ σç : Πί σç τµο : Σχ τ κή π κν τçτ : 1.68 g/cm³ (23 C) Π κν τçτ των τµών: Υδ τοδ λ τ τçτ : δ σπορπίζ τ Λ ποδ λ τ τçτ : δ άλ το Σ ντ λ στή δ χωρ σµο (ν-οκτ νολ/ν ρ ): mpa.s (23 C) Θ ρµοκρ σί τ νάφλ ξç : == C Εκρçκτ κέ δ τçτ : == Θ ρµοκρ σί ποσ νθ σç : Ιξώδ : Εκρçκτ κέ δ τçτ : == Κ σ µ ποβοçθο µ ν δ τçτ : 9.2. λλ πλçροφορί Αν µ ξ µ τçτ : Λ ποδ λ τ τçτ : Αγωγ µ τçτ : Χ ρ κτçρ στ κέ δ τçτ των οµάδων των ο σ ών ΤΜΗΜΑ 10: Στ θ ρ τ τ κ é δρ στéκ τ τ ρ στ κ τçτ Στ θ ρ π κ νον κέ σ νθήκ Χçµ κή στ θ ρ τçτ Στ θ ρ π κ νον κέ σ νθήκ Π θ ν τçτ π κίνδ νων ντ δράσ ων Κ µί Σ νθήκ προ ποφ γήν Στ θ ρ σ κ νον κέ σ νθήκ Μç σ µβ τά λ κά Κ νέν δ ίτ ρ Επ κίνδ ν προ ντ ποσ νθ σç Κ νέν. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξéκολογéκέ πλ ροφορί Πλçροφορί γ τ τοξ κολογ κέ π πτώσ Πορ ί (- ) σ δο : Κ τάποσç: ν Εν σ ν χ ί ν φέροντ ο τοξ κολογ κέ πλçροφορί πο φορο ν τ κ ρ τ ρ ο σί πο πάρχο ν στο π ρ σκ σµ : ν πάρχο ν δ θέσ µ τοξ κολογ κά στο χ ί, τή τç στ γµή, γ το π ρ σκ σµ. Τοξ κολογ κέ πλçροφορί πο φορο ν το µίγµ : Τοξ κολογ κέ πλçροφορί πο φορο ν τ κ ρ ο σί πο πάρχο ν στο µίγµ : Οξ ί τοξ κ τçτ : t δ ν έχ ν φ ρθ ί κ µί πίδρ σç Αρ. σ λίδ 4 π 8

5 Χρ ν τοξ κ τçτ : t δ ν έχ ν φ ρθ ί κ µί πίδρ σç βρωτ κέ / ρ θ στ κέ δ τçτ : Μάτ : Το προ ν µπορ ί ν προκ λέσ προσωρ ν ρ θ σµ κ τά τçν π φή. Ιδ τçτ σθçτοποίçσç : Κ µί γνωστή πίδρ σç. Κ ρκ νογ ν π δράσ : ν πάρχο ν γνωστέ π δράσ. Μ τ λλ ξ ογ ν π δράσ : ν πάρχο ν γνωστέ π δράσ. Τ ρ τογ ν π δράσ : ν πάρχο ν γνωστέ π δράσ. Εάν δ ν προσδ ορίζ τ δ φορ τ κά, τ π ρ κάτω δ δοµέν πο π το ντ π το Κ νον σµ 453/2010/ΕΚ πρέπ ν θ ωρ θο ν µç δ θέσ µ : ) οξ ί τοξ κ τçτ ; β) δ άβρωσç/ ρ θ σµ το δέρµ το γ) σοβ ρή βλάσç των µ τ ών/σοβ ρ ρ θ σµ των µ τ ών δ) ν πν στ κή σθçτοποίçσç σθçτοποίçσç το δέρµ το ) µ τ λλ ξ ογέν σç των γ ννçτ κών κ ττάρων ζ) κ ρκ νογέν σç ç) τοξ κ τçτ γ τçν ν π ρ γωγή θ) δ κή τοξ κ τçτ στ ργ ν στ χο (STOT) φάπ ξ έκθ σç ) δ κή τοξ κ τçτ στ ργ ν στ χο (STOT) π ν λçµµένç έκθ σç κ) κίνδ νο ν ρρ φçσç ΤΜΗΜΑ 12: Οéκολογéκέ πλ ροφορί Τοξ κ τçτ Μçν χρçσ µοπο ίτ κ τά τç δ άρκ τç άνθçσç : το προ ν ίν τοξ κ γ τ µέλ σσ. Χρçσ µοπο ίτ σ µφων µ τ ορθέ ργ σ κέ πρ κτ κέ, ποφ γοντ ν δ σκορπίσ τ το προ ν στο π ρ βάλλον Ανθ κτ κ τçτ κ κ ν τçτ πο κοδ µçσç ν τ τçτ β οσ σσώρ σç Κ νçτ κ τçτ στο έδ φο Αποτ λέσµ τ τç ξ ολ γçσç Α Τ κ Α ΟΥΣΙΕΣ Α : Κ µί - ΟΥΣΙΕΣ Α Τ: Κ µί λλ ρνçτ κέ π πτώσ ΤΜΗΜΑ 13: Στοéχ ί σχ τéκά µ τ δéάθ σ Μέθοδο δ χ ίρ σç ποβλήτων Εάν ίν δ ν τ ν σ λλέξτ. Εν ργ ίτ σ µφων µ τ σχ ο σ τοπ κέ κ θν κέ δ τάξ. 91/156/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ, 94/62/ΕΚ κ ο ντίστο χ τροποπο ήσ. Αρ. σ λίδ 5 π 8 Ο προτ ν µ νο ρωπ κ κώδ κ ποβλήτων β σίζ τ µ νο στç σ νθ σç το προ ντο. Σ µφων µ τç σ γκ κρ µένç δ δ κ σί ή το π δίο φ ρµογή, νδέχ τ ν π τ ίτ έν

6 δ φορ τ κ κωδ κ ποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 14: Πλ ροφορί σχ τéκά µ τ µ τ φορά Αρ θµ ΟΗΕ ADR - Αρ θµ ν γνώρçσç κ νδ νο : Ο κ ί ονοµ σί ποστολή ΟΗΕ Τάξç/τάξ κ νδ νο κ τά τç µ τ φορά ADR-Οδ κή: µç π κίνδ νο µπ ρ µ NA ADR- νω ρ ο: IATA-Κ τçγορί : IMDG-Κ τçγορί : NA µç π κίνδ νο µπ ρ µ µç π κίνδ νο µπ ρ µ Οµάδ σ σκ σί Π ρ β λλοντ κοί κίνδ νο ADR Π ρ β λλοντ κή Ρ π νσç: Θ λάσσ ρ π νσç: χ Ε δ κέ προφ λάξ γ τον χρήστç Χ δçν µ τ φορά σ µφων µ το π ράρτçµ II τç σ µβ σç MARPOL 73/78 κ το κώδ κ IBC χ ΤΜΗΜΑ 15: Στοéχ ί σχ τéκά µ τ νοµοθ σί Κ νον σµοί/νοµοθ σί σχ τ κά µ τçν σφάλ, τçν γ ί κ το π ρ βάλλον γ τçν ο σί ή το µ ίγµ Οδçγί 67/548/EOC (Τ ξ ν µçσç, σ σκ σί κ π σήµ νσç των πίκ νδ νων ο σ ών) Οδçγί 99/45/EK (Τ ξ ν µçσç, σ σκ σί κ π σήµ νσç των π κίνδ νων προ το µ σ ών) Οδçγί 98/24/EK (Κίνδ νο πο σχ τίζοντ µ χçµ κο π ράγοντ στçν ργ σί ) Οδçγί 2000/39/EK (Ορ κέ τ µέ π γγ λµ τ κή έκθ σç ) Οδçγί 2006/8/EK Κ νον σµ (EK) ρ θ. 1907/2006 (REACH) Κ νον σµ (EK) ρ θ. 1272/2008 (CLP) Κ νον σµ (EK) ρ θ. 790/2009 (ATP 1 CLP) Κ νον σµ (ΕE) ρ θ. 453/2010 (Π ράρτçµ I) Π ρ ορ σµοί πο σχ τίζοντ µ το προ ν ή τ π ρ χ µ ν ο σί σ µφων µ το Π ράρτçµ XVII το Κ νον σµο (EΚ) 1907/2006 (REACH) κ µ τ γ νέστ ρ τροποπο ήσ : Κ µί Κ νον σµ REACH (1907/2006) Κ νον σµ REACH (1907/2006 (REACH) ρθρο 59 (Ο σί στον Κ τάλογο ποψçφίων ): Μ/ Κ νον σµ CLP ρ. 1272/2008 (CLP) κ s.m.i. Οδçγί ρ. 1999/45/ΕΚ (Επ κίνδ νο π ρ σκ σµ ) κ s.m.i. Οδçγί ρ. 67/548/ΕΟΚ (Ο σί ) κ s.m.i. Οδçγί 2000/39/ΕΚ κ s.m.i. (Επ γγ λµ τ κ κ τώτ το ρ ο) Οδçγί 105/2003/CE (Seveso III): Μ/ Σ µβ σç ADR - Κωδ κ IMDG - Κ νον σµ ΙΑΤΑ VOC (2004/42/EC) : g/l Αρ. σ λίδ 6 π 8

7 15.2. Αξ ολ γçσç χçµ κή σφάλ χ ΤΜΗΜΑ 16: λλ πλ ροφορί Το έγγρ φο τ κ τ ρτίστçκ π ρµ δ ο άτοµο το οποίο κπ δ τçκ κ τάλλçλ. κ ρ τ ρ β βλ ογρ φ κέ πçγέ : ECDIN - δοµέν π ρ β λλοντ κών χçµ κών ο σ ών κ δίκτ ο πλçροφ ρçσç - Κο ν Ερ νçτ κ Κέντρο, Επ τροπή Ε ρωπ κών Κο νοτήτων SAX's ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - γδοç έκδοσç - Van Nostrand Reinold CCNL - Π ράρτçµ 1 Ε σάγ τ π ρ τέρω νçµ ρωµένç β βλ ογρ φί Ο πλçροφορί πο π ρ έχοντ ντ θ β σίζοντ στ γνώσ µ τçν ω άνω ν γρ φ µ νç çµ ροµçνί. Αν φέροντ µ νο στο ποδ κν µ νο προ ν κ δ ν σ ν στο ν γγ çσç δ τέρων πο οτήτων. Α τ το δ λτίο δ δοµένων σφ λ ί κ ρών κ ντ κ θ στά κάθ προçγο µ νç έκδοσç. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: PNEC: RID: Αρ. σ λίδ 7 π 8 E ρωπ κή Σ µφωνί πο φορά τç θνή Οδ κή Μ τ φορά Επ κ νδ νων Εµπορ µάτων. Υπçρ σί Χçµ κή Τ τοποίçσç (τµήµ τç Αµ ρ κ ν κή Χçµ κή Ετ ρ ί ). Τ ξ ν µçσç, Τ τοποίçσç, Σ σκ σί. Π ράγωγο Επίπ δο Χωρί Επ πτώσ. E ρωπ κή Κ τ γρ φή Υφ στάµ νων Εµπορ κών Χçµ κών Ο σ ών. άτ γµ π ρί Επ κίνδ νων Ο σ ών, Γ ρµ νί. Π γκοσµίω Εν ρµον σµένο Σ στçµ Τ ξ ν µçσç κ Επ σήµ νσç των Χçµ κών. θνή νωσç Α ροµ τ φορών. Κ νον σµ Επ κίνδ νων Εµπορ µάτων π τçν " θνή νωσç Α ροµ τ φορών" (IATA). θνή Οργ ν σµ Πολ τ κή Α ροπορί. T χν κέ Οδçγί π το " θνή Οργ ν σµ Πολ τ κή Α ροπορί " (ICAO). θνή Ν τ λ κ Κώδ κ Επ κίνδ νων Εµπορ µάτων. θνή Ονοµ τολογί Σ στ τ κών Κοσµ τολογί. Σ ντ λ στή έκρçξç. Θ ν τçφ ρο σ γκέντρωσç, πο σκοτών το 50 το κ τ το πλçθ σµο δοκ µή. Θ ν τçφ ρο δ σç, πο σκοτών το 50 το κ τ το πλçθ σµο δοκ µή. Π ρ τ τ µένç έκθ σç. Προβλ π µ νç Σ γκέντρωσç Χωρί Επ πτώσ. Κ νον σµ Σχ τ κά τ θν ί Σ δçροδροµ κέ Μ τ φορέ Επ κίνδ νων Εµπορ µάτων.

8 STE: STEL: STOT: TLV: TWA OEL: VLE: WGK: TSCA: DSL: κθ σç Μ κρή άρκ. Ορ κή Τ µή κθ σç Μ κρή άρκ. Ε δ κή Τοξ κ τçτ σ ργ ν -Στ χο. Ορ κήτ µή Κ τωφλίο. Ορ κή Τ µή Κ τωφλίο γ τç Χρον κά Στ θµ σµένç Μέσç Τ µή τç 8ωρç çµέρ. (Πρ τ πο ACGIH). Ε ρωπ κή Ορ κή Τ µή Κ τωφλίο Ορ κή Τ µή Κ τωφλίο. Γ ρµ ν κή Τ ξ ν µçσç Επ κ νδ ν τçτ Ν ρο. United States Toxic Substances Control Act Inventory Domestic substance list Αρ. σ λίδ 8 π 8

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε Ο ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ό λ ε ς

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα