Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni uur

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni 9.00 12.00 uur"

Transcript

1 Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Dinsdag 22 juni uur Tekstboekje Begin

2 Tekst 1 De twist tussen Achilles en Agamemnon Τ ν δ µείβετ πειτα ποδάρκης δ ος Αχιλλε ς Ατρε δη κ διστε, φιλοκτεανώτατε πάντων, π ς γάρ τοι δώσουσι γέρας µεγάθυµοι Αχαιοί; ο δέ τί που δµεν ξυνήϊα κείµενα πολλά λλ τ µ ν πολίων ξεπράθοµεν, τ δέδασται, λαο ς δ ο κ πέοικε παλίλλογα τα τ παγείρειν. λλ σ µ ν ν ν τήνδε θε πρ ες α τ ρ Αχαιο τριπλ τετραπλ τ ποτείσοµεν, α κέ ποθι Ζε ς δ σι π λιν Τροίην ε τείχεον ξαλαπάξαι. Τ ν δ παµειβ µενος προσέφη κρείων Αγαµέµνων µ δ ο τως, γαθ ς περ ών, θεοείκελ Αχιλλε, κλέπτε ν ω, πε ο παρελε σεαι ο δέ µε πείσεις. θέλεις, φρ α τ ς χ ης γέρας, α τ ρ µ α τως σθαι δευ µενον, κέλεαι δέ µε τήνδ ποδο ναι; λλ ε µ ν δώσουσι γέρας µεγάθυµοι Αχαιοί, ρσαντες κατ θυµ ν, πως ντάξιον σται ε δέ κε µ δώωσιν, γ δέ κεν α τ ς λωµαι τε ν Α αντος ν γέρας, Οδυσ ος ξω λών δέ κεν κεχολώσεται ν κεν κωµαι. λλ τοι µ ν τα τα µεταφρασ µεσθα κα α τις, ν ν δ γε ν α µέλαιναν ρ σσοµεν ε ς λα δ αν, ν δ ρέτας πιτηδ ς γείροµεν, ς δ κατ µβην θείοµεν, ν δ α τ ν Χρυση δα καλλιπάρ ηον βήσοµεν ε ς δέ τις ρχ ς ν ρ βουληφ ρος στω, Α ας Ιδοµενε ς δ ος Οδυσσε ς σ, Πηλε δη, πάντων κπαγλ τατ νδρ ν, φρ µ ν κάεργον λάσσεαι ερ έξας. Τ ν δ ρ π δρα δ ν προσέφη π δας κ ς Αχιλλε ς µοι, ναιδείην πιειµένε, κερδαλε φρον, π ς τίς τοι πρ φρων πεσιν πείθηται Αχαι ν δ ν λθέµεναι νδράσιν φι µάχεσθαι; ο γ ρ γ Τρώων νεκ λυθον α χµητάων δε ρο µαχησ µενος, πε ο τί µοι α τιοί ε σιν ο γάρ πώ ποτ µ ς βο ς λασαν ο δ µ ν ππους, ο δέ ποτ ν Φθί η ριβώλακι βωτιανείρ η καρπ ν δηλήσαντ, πε µάλα πολλ µεταξ ο ρεά τε σκι εντα θάλασσά τε χήεσσα λλ σοί, µέγ ναιδές, µ σπ µεθ, φρα σ χαίρ ης, τιµ ν ρν µενοι Μενελά ω σοί τε, κυν πα, πρ ς Τρώων τ ν ο τι µετατρέπ η ο δ λεγίζεις Lees verder

3 κα δή µοι γέρας α τ ς φαιρήσεσθαι πειλε ς, πι πολλ µ γησα, δ σαν δέ µοι υ ες Αχαι ν. ο µ ν σοί ποτε σον χω γέρας, ππ τ Αχαιο Τρώων κπέρσωσ ε ναι µενον πτολίεθρον λλ τ µ ν πλε ον πολυάϊκος πολέµοιο χε ρες µα διέπουσ τ ρ ν ποτε δασµ ς κηται, σο τ γέρας πολ µε ζον, γ δ λίγον τε φίλον τε ρχοµ χων π ν ας, πεί κε κάµω πολεµίζων. ν ν δ ε µι Φθίηνδ, πε πολ φέρτερ ν στιν ο καδ µεν σ ν νηυσ κορωνίσιν, ο δέ σ ω νθάδ τιµος ν φενος κα πλο τον φ ξειν. Τ ν δ µείβετ πειτα ναξ νδρ ν Αγαµέµνων φε γε µάλ, ε τοι θυµ ς πέσσυται, ο δέ σ γωγε λίσσοµαι ε νεκ µε ο µένειν πάρ µοιγε κα λλοι ο κέ µε τιµήσουσι, µάλιστα δ µητίετα Ζε ς. χθιστος δέ µοί σσι διοτρεφέων βασιλήων α ε γάρ τοι ρις τε φίλη π λεµοί τε µάχαι τε ε µάλα καρτερ ς σσι, θε ς που σο τ γ δωκεν ο καδ ν σ ν νηυσί τε σ ς κα σο ς τάροισι Μυρµιδ νεσσιν νασσε, σέθεν δ γ ο κ λεγίζω, ο δ θοµαι κοτέοντος πειλήσω δέ τοι δε ς µ φαιρε ται Χρυση δα Φο βος Απ λλων, τ ν µ ν γ σ ν νη τ µ κα µο ς τάροισι πέµψω, γ δέ κ γω Βριση δα καλλιπάρ ηον α τ ς ν κλισίηνδε, τ σ ν γέρας, φρ ε δ ς σσον φέρτερ ς ε µι σέθεν, στυγέ η δ κα λλος σον µο φάσθαι κα µοιωθήµεναι ντην. Ως φάτο Πηλε ωνι δ χος γένετ, ν δέ ο τορ στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα µερµήριξεν, γε φάσγανον ξ ρυσσάµενος παρ µηρο το ς µ ν ναστήσειεν, δ Ατρε δην ναρίζοι, ε χ λον πα σειεν ρητ σειέ τε θυµ ν. ος τα θ ρµαινε κατ φρένα κα κατ θυµ ν, λκετο δ κ κολεο ο µέγα ξίφος, λθε δ Αθήνη ο ραν θεν πρ γ ρ κε θε λευκώλενος Ηρη, µφω µ ς θυµ φιλέουσά τε κηδοµένη τε στ δ πιθεν, ξανθ ς δ κ µης λε Πηλε ωνα ο ω φαινοµένη τ ν δ λλων ο τις ρ το θάµβησεν δ Αχιλε ς, µετ δ τράπετ, α τίκα δ γνω Παλλάδ Αθηναίην δειν δέ ο σσε φάανθεν καί µιν φωνήσας πεα πτερ εντα προση δα τίπτ α τ, α γι χοιο ι ς τέκος, ε λήλουθας; να βριν δ η Αγαµέµνονος Ατρε δαο; λλ κ τοι ρέω, τ δ κα τελέεσθαι ω Lees verder

4 ς περοπλί ησι τάχ ν ποτε θυµ ν λέσσ η. Τ ν δ α τε προσέειπε θε γλαυκ πις Αθήνη λθον γ πα σουσα τ σ ν µένος, α κε πίθηαι, ο ραν θεν πρ δέ µ κε θε λευκώλενος Ηρη µφω µ ς θυµ φιλέουσά τε κηδοµένη τε λλ γε λ γ ριδος, µηδ ξίφος λκεο χειρί λλ τοι πεσιν µ ν νείδισον ς σεταί περ δε γ ρ ξερέω, τ δ κα τετελεσµένον σται καί ποτέ τοι τρ ς τ σσα παρέσσεται γλα δ ρα βριος ε νεκα τ σδε σ δ σχεο, πείθεο δ µ ν. Τ ν δ παµειβ µενος προσέφη π δας κ ς Αχιλλε ς χρ µ ν σφω τερ ν γε, θεά, πος ε ρ σσασθαι κα µάλα περ θυµ κεχολωµένον ς γ ρ µεινον ς κε θεο ς πιπείθηται, µάλα τ κλυον α το. Η κα π ργυρέ η κώπ η σχέθε χε ρα βαρε αν, ψ δ ς κουλε ν σε µέγα ξίφος, ο δ πίθησε µ θ ω Αθηναίης δ Ο λυµπ νδε βεβήκει δώµατ ς α γι χοιο ι ς µετ δαίµονας λλους. Homeros, Illias I, Tekst 2 De onderstaande tekst is afkomstig uit het werk van de antieke auteur Longinus. Hij geeft een citaat uit boek XX van de Ilias, waar de goden zich onder enorm gedruis in de strijd hebben gemengd. Vervolgens geeft hij commentaar op dat citaat Geweldig zijn ook de opgeroepen beelden in de Godenstrijd, bijvoorbeeld: Angst beving Hades, koning van de onderaardsen, in de diepte. Met een kreet sprong hij overeind uit zijn statiezetel, bevreesd dat Poseidon de aarde boven hem zou openbreken en zijn verblijf openbaren aan stervelingen en onsterfelijken, dat rijk van ontzetting en verval, waarvoor zelfs de goden huiveren. Je ziet, mijn vriend, wat dit betekent. Als de aarde van haar grondvesten wordt losgerukt en de Tartarus bloot komt, als de hele wereld ondersteboven wordt gekeerd en uiteenvalt, dan strijden tegelijk hemel en hel, sterfelijk en onsterfelijk, mee in de slag die dan losbreekt, en vechten om hun bestaan. Maar toch, ook al is de beschrijving angstwekkend, het is vanuit een ander standpunt volslagen goddeloos en onbehoorlijk, tenzij men het als een allegorie opvat. Longinus, Over het Verhevene IX, Lees verder

5 Tekst In haar donkere periode, vier eeuwen zonder schrift en zonder centrum, herontdekte Griekenland de schittering. Bij Homerus is het schone en goede tegelijkertijd oogverblindend. In de verte schitteren de harnassen, dichterbij de lichamen. Toch hadden de Grieken toen hun dichters de Ilias zongen weinig luister om zich heen. Verdwenen waren de paleizen met hun hoge zolderingen, verbrand of verwoest. Verdwenen waren de Aziatische juwelen. Verdwenen waren de geciseleerde gouden kelken. Verdwenen waren de indrukwekkende strijdwagens. Roberto Calasso, De bruiloft van Cadmus en Harmonia Tekst 4 In de onderstaande tekst is Kassandra aan het woord. Zij is een zuster van Hektor, die kort geleden door Achilles is gedood Achilleus de schoft heeft hem, heeft mij doorstoken, verminkt, aan de degenriem van Aias vele malen de citadel rondgesleurd. Ik was bij mijn leven wat de dode Hektor werd: een brok rauw vlees. Gevoelloos. De kreten van mijn moeder, het gejammer van mijn vader: ver weg. Of hij Achilleus om vrijgave van het lijk moest vragen. Ach waarom niet. De nachtelijke tocht van mijn vader die mij, als ik mezelf nog was geweest, had kunnen ontroeren. Enigszins ontroerde me dat hij niet bij machte was zich te vergrijpen aan Achilleus, die hij slapend aantrof. Toen stond ik, ongeroerd, alweer een keer op de muur, op de vertrouwde plaats naast de Skaiïsche Poort. Beneden de weegschaal. Op de ene schaal een rauwe massa vlees die eens Hektor onze broer was geweest, en op de andere al ons goud, voor Hektors moordenaar. Dit was het diepte- of hoogtepunt van de oorlog. Christa Wolf, Kassandra Lees verder

6 Tekst 5 Thetis hoort haar zoon Achilles klagen over de dood van Patroklos. Zij zoekt hem op in gezelschap van haar zusters, die evenals zij dochters van de zeegod Nereus zijn. Achilles vertelt zijn moeder dat hij, nu Patroklos dood is, de Grieken weer bij wil staan in de strijd. In de onderstaande tekst vraagt Thetis hem geduld te hebben en te wachten totdat zij hem een nieuwe wapenrusting heeft gebracht Τ ν δ µείβετ πειτα θε Θέτις ργυρ πεζα Να δή, τα τά γε, τέκνον, τήτυµον ο κακ ν στι τειροµένοις τάροισιν µυνέµεν α π ν λεθρον. λλά τοι ντεα καλ µετ Τρώεσσιν χονται, χάλκεα, µαρµαίροντα τ µ ν κορυθαίολος Εκτωρ α τ ς χων µοισιν γάλλεται ο δέ φηµι δηρ ν παγλαϊε σθαι, πε φ νος γγ θεν α τ. λλ σ µ ν µή πω καταδ σεο µ λον Αρηος, πρίν γ µ δε ρ λθο σαν ν φθαλµο σιν δηαι. θεν γ ρ νε µαι µ ελί ω νι ντι, τε χεα καλ φέρουσα παρ Ηφαίστοιο νακτος. Ως ρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ υ ος ο ο, κα στρεφθε σ λί ησι κασιγνήτ ησι µετη δα Υµε ς µ ν ν ν δ τε θαλάσσης ε ρέα κ λπον, ψ µεναί τε γέρονθ λιον κα δώµατα πατρ ς, καί ο πάντ γορε σατ. γ δ ς µακρ ν Ολυµπον ε µι παρ Ηφαιστον κλυτοτέχνην, α κ θέλ ησιν υ ε µ δ µεναι κλυτ τε χεα παµφαν ωντα. Homerus, Ilias XVIII, regel 128 regel 130 regel 131 regel 133 regel 134 regel 135 regel 136 regel 138 regel 141 regel 143 regel 144 Να δή, τα τά γε, τέκνον, τήτυµον Inderdaad, mijn kind, daar heb je gelijk in; χοµαι zich bevinden µαρµαίρω schitteren παγλα ζοµαι pronken καταδ σεο begeef je in µ λος Αρηος het krijgsgewoel πρίν ν φθαλµο σιν δηαι voordat je met eigen ogen hebt gezien θεν morgenochtend πάλιν τρέποµαι + genitivus zich afwenden van υ ος ο ο Genitivus. ράω bezoeken α κ om te zien of θέλ ησιν = θέλ η υ ε Dativus. παµφανάω schitteren Einde

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε

νθ λλοι µ νπάντες πευφήµησαν Αχαιο α δε σθαί θ ερ α κα γλα δέχθαι ποινα λλ ο κ Ατρεΐδ Αγαµέµνονι νδανεθυµ, 25 λλ κακ ς φίει, κρατερ ν δ π µ θον τελλε 1 ΙΛΙΑΣ µ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω Αχιλ ος ο λοµένην, µυρί Αχαιο ς λγε θηκε, πολλ ς δ φθίµουςψυχ ς Αϊδι προΐαψεν ρώων,α το ςδ λώρια τε χεκύνεσσιν 5 ο ωνο σίτεπ σι, ι ςδ τελείετοβουλή, ξο δ τ πρ τα διαστήτην

Διαβάστε περισσότερα

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 00 Tekstboekje 000007 6A Begin Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b

Bijlage VWO. Grieks. tijdvak 1. Tekstboekje. VW-1011-a-12-1-b Bijlage VWO 2012 tijdvak 1 Grieks Tekstboekje VW-1011-a-12-1-b Tekst 1 Odysseus is aangekomen op het eiland van de Phaeaken. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132 το δ λ γου το δ ντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven:

Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: SLEUTEL bij oefening pagina 34 Tracht de navolgende woorden fonetisch weer te geven: sleutel sleutel sleutel λεξικό lexieko ανέκδοτο anekδoto καρδιά karδja woordenboek anekdote, grap, mop hart μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα