ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ"

Transcript

1 Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΟΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ α β ά ι α,

2 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί κηα αλαιπηηθή -φζν ην δπλαηφλ- παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ζψκαηνο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, αθνχ εμεγεζεί ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φπσο επίζεο θαη ε αλαθνξά ζηηο πξνυνπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ επαγγέικαηνο, ε δηάξζξσζε ησλ κειψλ ηνπ.ο.δ.λ., νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξαζέζσ φπνπ ρξεηάδεηαη λνκνζεζίεο θαη ηξνπνινγίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο έρεη δηακνξθσζεί ην επάγγεικα ηνπ.ο.δ.λ. (ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ) ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη παξάξηεκα φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη φινη νη λφκνη πνπ ζέζπηζαλ ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ζηελ ρψξα καο. Η ζπνπδαηφηεηα, αιιά θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ θιάδνπ θαζψο θαη ε ζρεηηθά βξαρεία πεξίνδνο χπαξμεο ηνπ ζε ζρέζε κε άιιεο θιαζζηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή κνπ θ. Σζνκπαλφπνπιν Δπάγγειν γηα ηελ αξσγή θαη ππνζηήξημε ηνπ ζε κέλα. Α.ΜΔΡΟ 1. Ο Δλεγκηήρ και ο πόλορ ηος Όπσο είλαη γλσζηφ έλα απφ ηα ηξία (3) ζεζκηθά φξγαλα [Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Διεγθηήο] ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ, είλαη ν Δλεγκηήρ. Ο ξφινο απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ, κε απμεκέλα κάιηζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη αλεμαξηεζία, πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή, έρεη αλαηεζεί ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. Ο ζεζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ήιζε ζηελ Διιάδα ην 1995, ελψ κε ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο 1

3 δηαηάμεηο ηεο 8εο Οδεγίαο (84/253) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ηα απαηηνχκελα απμεκέλα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ είλαη κέινο ηεο International Federation of Accountants (IFAC), απφ ηεο ηδξχζεσο ηεο, παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη φπνπ είλαη δπλαηφ ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Καηά ζπλέπεηα, ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ 8ε Οδεγία πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, νη θαλφλεο αζθήζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο IFAC, νξηνζεηνχλ φηη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή αζθείηαη κέζα ζην πιαίζην δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. 2. Θεμελιώδειρ Απσέρ ηος ελεγκηικού επαγγέλμαηορ Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαθεξχμεηο θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC έρνπλ σο εμήο: 1. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Σα απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 8ε 84/253 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξφο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε πιήξσο ε Διιεληθή λνκνζεζία, κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 2. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 2

4 4. Σν ειεγθηηθφ έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα εζσηεξηθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία [Π.Γ. 226/1992]. 3. ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα δηαθπιιάζζεη επί κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η γλψκε ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ. Σν "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα ηνπ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα: α) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, απφ ηελ νπνία αλαηέζεθε ζ'απηφλ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην "πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ", ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην νπνίν επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Γηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 3

5 δεκνζηεπφκελεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη Γηάζεζε Κεξδψλ θ.ι.π) ή παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. β) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πνπ δηελέξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ, ην Κεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην Γεκφζην, ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο Δπηρεηξήζεσο θαη ζηνλ αξκφδην ζε θάζε πεξίπησζε Τπνπξγφ έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. Αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε αλσηέξσ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. γ) Αληίγξαθν ηνπ "πηζηνπνηεηηθνχ" ή ηεο "εθζέζεσο" ειέγρνπ ππνβάιιεηαη θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ θαη Διεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ο έιεγρνο πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηακνξθψζεη ην πφξηζκά ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη αθφκε λα θξίλεη αλ ηα δεδνκέλα ηεο δηαρεηξίζεσο απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο αμηνινγεί ηελ 4

6 αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ κε: α) Σελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ νπνίσλ έρεη πξφζεζε λα βαζίζεη ηελ εμέηαζε ηνχησλ γηα λα θαζνξίζεη ηε θχζε, έθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεθκεξηψζεσλ. β) Σε δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηελ εμαζθάιηζε επεμεγήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ επί ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ζην βαζκφ πνπ θξίλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θξίλεη αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα κε: α) Σελ αληηπαξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνο ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. β) Σελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνηθήζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο αμηνινγεί ηελ επηινγή θαη ηε ζπλεπή ή κε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ηνλ ηξφπν ηαμηλνκήζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ. Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα δηαηππψζεη ην πφξηζκά ηνπ ρσξίο επηθπιάμεηο, πξέπεη λ' αλαθέξνληαη ξεηά ζην πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ. ην ηκήκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη ην πφξηζκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαηαιήγεη ζην πφξηζκα ηνπ κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, ή φηη νχηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε πφξηζκα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε 5

7 ειέγρνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. 3. Οη ελεξγνχληεο έιεγρν ή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θξίλνπλ αλαγθαίν λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ Δπίθνπξνπο, Γφθηκνπο θαη Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ειέγρνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν ή ινγαξηαζκφ ή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ φξγαλα δηνηθήζεσο ή ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θ.ι.π πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαθξίβσζε ησλ εμαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. 4. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηφζν ην ειεγθηηθφ, φζν θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο. 4. ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ Η ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απνβιέπεη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 6

8 εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ) ηδξχζεθε κε ην Π.Γ 226/1992 (ΦΔΚ 120 Α ) θαηά λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 1969/91. Σν Π.Γ 226/92 ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 121/1993 (ΦΔΚ 53 Α ), ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην άξζξν ηξίην ηνπ λφκνπ 2257/1994, ην Π.Γ 341/1997 (ΦΔΚ 232 Α ) θαη ην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 2733/1999. Με ηελ ηειεπηαία δηάηαμε ηνπ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ), δηφηη αξρηθψο ε επσλπκία ηνπ ήηαλ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Σν.Ο.Δ.Λ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 5. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ.Ο.Δ.Λ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.δ 226/92 ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.ο.δ.λ απνβιέπεη ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ νη Οξθσηνί Διεγθηέο απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, ππνθείκελνη πάλησο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 7

9 επζχλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα απηνχο. Δπηπιένλ, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξναγσγή ηεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο επηζηήκεο. 6. ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΣΟΤ.Ο.Δ.Λ. Σν.Ο.Δ.Λ δηνηθείηαη απφ επηακειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απηνχ. Σν ζψκα απνηειείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, ηνπ Δπίθνπξνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, ηνπ Γφθηκνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη ηνπο Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ πιήξε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη αζθνχλ ειεπζέξσο θαη ππφ ηδία επζχλε ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο. Οη Δπίθνπξνη, Γφθηκνη θαη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο βνεζνχλ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελεξγνχληεο πάληνηε επ'νλφκαηη, γηα ινγαξηαζκφ θαη ππ'επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. Σα κέιε ηνπ.ο.δ.λ είλαη εγγεγξακκέλα ζε κεηξψα πνπ ηεξνχληαη απφ απηφ. Δπίζεο ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ κεηξψνπ είλαη εγγεγξακκέλεο θαη νη εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο δχν ηνπιάρηζηνλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 7. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ πάζεο Αξρήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Η εθπξνζψπεζε ηνπ ψκαηνο ζηνπο Γηεζλήο επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ελεξγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηέιερνο ηνπ ψκαηνο νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γεληθψο ή θαηά πεξίπησζε. 8

10 8. Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ, απνηειείηαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην εηδηθφ Μεηξψν Οξθσηνχο Λνγηζηέο Διεγθηέο πνπ δελ ηεινχλ ζε αλαζηνιή αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ απνθιείνληαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη θνηλνπξαμίεο Διεγθηψλ. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ψκαηνο θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο άπαμ ηνπ έηνπο, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ, θαη εθηάθησο φηαλ ζπγθιεζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Δγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ψκαηνο. Δθιέγεη αλά ηξηεηία ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο άπαμ ηνπ έηνπο θαη κάιηζηα εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ψκαηνο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ππφ ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ αξραηξεζηψλ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είηε κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είηε θαηφπηλ πξνηάζεσο ππνγεγξακκέλεο απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ππνβαιινκέλεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξν ηεο ιήμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 9

11 Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθηάθησο φηαλ ζπγθιεζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ ηδίνπ ή πξνηάζεσο ππνγεγξακκέλεο απφ ην ελ ηέηαξηνλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη αλά ηξηεηία ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. Η εθινγή γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία βάζεη εληαίνπ ςεθνδειηίνπ. Η Γεληθή πλέιεπζε νξίδεη Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ δελ ππήξμε επί έμη ηνπιάρηζηνλ έηε κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ψκαηνο θαη ππνβάιιεη ην πφξηζκά ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Δηδηθφηεξα ν Διεγθηήο ηεο πξψηεο ρξήζεσο νξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Η ακνηβή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαζνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Άξζξν 8 ηνπ π.δ. 226/ ΣΟ ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ.Ο.Δ.Λ. Απνηειείηαη απφ έμη (6) κέιε θαη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, πνπ εθιέγνληαη αλά ηξηεηία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, εθιέγνληαο ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ, πνπ αλαπιεξνί ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ σο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο (βι. άξζξα 8 θαη 9 Π.Γ): 10

12 Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ψκαηνο, ζπληάζζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο. Γηνξίδεη ηνπο έρνληεο ηα λφκηκα πξνζφληα (θαηά ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ) Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, Δπίθνπξνπο θαη Γφθηκνπο θαη δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ Μεηξψν. Απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ, ηε δηαγξαθή εθ ηνπ ψκαηνο παληφο κέινπο ηνπ. Καλνλίδεη ηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, εηζδνρή ζην.ο.δ λέσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή γηα ηελ πξναγσγή ζηελ επφκελε βαζκίδα ησλ Αζθνχκελσλ, Γφθηκσλ θαη Δπίθνπξσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Αζθεί, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, επνπηεία θαη έιεγρν επί ηνπ ψκαηνο θαη επηβιέπεη ην αζθνχκελν απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο έξγν, γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ θαη ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο. Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εθδίδεη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο πξνο ηα Κνηλνηηθά ή άιια Γηεζλή Πξφηππα. Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εθδίδεη γεληθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ησλ ππφ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ. 11

13 Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, δηακνξθψλεη θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ ψκαηνο θαη ηνπο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ ή αλαηίζεηαη ζ' απηφ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα παξίζηαληαη, θαινχκελα ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Σα θαζήθνληα γξακκαηέσο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αζθεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ππάιιειν ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο νξηδφκελν ππφ ηνπ Πξνέδξνπ. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνπλ απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε ηνπ χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ψκαηνο. Οη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, κε εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1256/1982. Σα ηεο ζπδεηήζεσο, ζπλεδξηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ελ γέλεη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο πεξί επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα κέιε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 12

14 Άξζξν 8 ηνπ π.δ. 226/ ΣΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε θαη ηνλ Πξφεδξν πνπ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ ελ ελεξγεία ή πξψελ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ή θαη θαζεγεηψλ Α.Δ.Ι ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ινγηζηηθήο ή ειεγθηηθήο, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν (Άξζξν 7 ηνπ π.δ.226/1992). Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ή επεμεξγάδεηαη ηνπο θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη άιια επηζηεκνληθά θείκελα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γλσκνδνηεί επί ησλ παξαπεκπνκέλσλ ζ απηφ δεηεκάησλ. Δπίζεο, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζε ηερληθψλ ή πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο εξγαζίαο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Δηδηθφηεξα ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην κπνξεί λα εμεηάδεη ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνπλ ηε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην αλ θαη φπνηε ηνπ δεηεζεί ή θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ επψλπκεο θαηαγγειίεο. Οη έιεγρνη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ δελ απνηεινχλ παξέκβαζε ζην έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Η γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ π.δ. 226/

15 11. ΣΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΟΔΛ Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη ηξηκειέο θαη απνηειείηαη: 1. ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, πνπ είλαη ελ ελεξγεία ή πξψελ δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο θαη δηνξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 41 3 ηνπ Ν. 1756/ Απφ έλα κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηδφκελν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην πκβνχιην απηφ. 3. Απφ έλα Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, εθιεγφκελν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο. Σα παξαπηψκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, παληφο κέινπο ηνπ ψκαηνο, θαζψο θαη νη επηβιεηέεο πνηλέο, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. Η δε αθνινπζνχκελε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 πνπ πξνζαξηάηαη ζην Π.Γ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα ηεο αλαζέζεσο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο, θαζψο θαη ε αζθνχκελε απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην επνπηεία θαη έιεγρνο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ. ηηο δηαηάμεηο απηέο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ πξνβιέπεηαη φηη, ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα ηεο ππνθείκελεο ζε ηαθηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο εθιέγνπλ κία ηνπιάρηζηνλ εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, απφ ηηο εγγεγξακκέλεο ζην εηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 13 5 ηνπ Π.Γ, ε νπνία αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή κέινο ηεο. Η ππφ έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα δηθαηνχηαη λα πξνηείλεη, ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ εθιέγεη, ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ επηζπκεί λα νξηζζεί ειεγθηήο ηεο. 14

16 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο επζχλεο ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρφ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, γηα ηπρφλ δεκία πνπ επήιζε απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο απνδεκίσζεσο απηήο. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη: Ο Οξθσηφο Διεγθηήο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελεξγείαο ή παξαιείςεψο ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθήζαληνο ηνλ έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε απφ ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η επζχλε πξνο απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε εηήζησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ηνπ επζπλφκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο ππεξβαίλνπλ ην πξνεγνχκελν φξην. ε πεξίπησζε ησλ εηαηξείσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηα παξαπάλσ φξηα αθνξνχλ ζηνλ θάζε κέηνρν ή εηαίξν ρσξηζηά, ε δε εηαηξεία ζεσξείηαη αιιειεγγχσο ζπλππεχζπλε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζγελνκέλεο απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν δεκίαο. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο ή εηαηξείεο απηψλ ή θνηλνπξαμίεο απηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξενχληαη, επί πνηλή δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν, λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα επζχλε πξνο απνδεκίσζε νηνπδήπνηε δεκησζέληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 150% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ, ηηο νπνίεο ν Οξθσηφο Διεγθηήο ή ε εηαηξεία ειεγθηψλ ή ε θνηλνπξαμία Οξθσηψλ Διεγθηψλ έιαβαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, νπσζδήπνηε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ δεθαπιάζηνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 15

17 Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα ειεγθηηθήο ηνπ πξψελ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (βι. πξνεγ. 4), ηα νπνία είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ η.β 1119/1979 θαη 126/1993) θαη ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα πξφηππα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Ήδε έρεη μεθηλήζεη επξχηεξε πξνζαξκνγή ηνπο πξνο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, κε ζηφρν ζην άκεζν κέιινλ λα κελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο, ν Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ "Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ" πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ η.β 364/1997). Πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην φηη έρνπλ μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πηνζέηεζε "Καλνληζκνχ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ", ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε απφ (αξζ. 2001/256EC) ζχζηαζε (recommendation) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηίηιν "Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δ.Δ. - Διάρηζηεο ππνρξεψζεηο", πνπ απνηειεί "ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα Κξάηε κέιε", θχξηα ππφδεημε ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ απφ "νκφηηκνπο ειεγθηέο" πνπ ζα αζθνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν επί κνλίκνπ βάζεσο. Μεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηελ , νη εηαηξείεο πνπ δελ ππήρζεζαλ ζηνλ έιεγρφ ηνπ παξέκεηλαλ ζην θαζεζηψο ηνπ ηππηθνχ ειέγρνπ, πνπ ίζρπε ηελ επνρή εθείλε (βι. πξνεγ. 2 θαη 3). Σν έηνο 1962, κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.Γ 4237, πξνζηέζεθε ζην Ν. 2190/1920 "πεξί αλψλπκσλ εηαηξεηψλ" ην λέν άξζξν 36α, κε ην νπνίν νξίζηεθε φηη: φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, δελ πξνβιέπεηαη ε 16

18 δηελέξγεηα ειέγρνπ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ Οξθσηφ Λνγηζηή, "ν έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά πξνηίκεζε απφ πηπρηνχρν ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ", πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη έρεη θαηαζηεί πηπρηνχρνο ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε πξν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Γειαδή, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίζηεθαλ θάπνηα ζηνηρεηψδε πξνζφληα γηα ηα πξφζσπα πνπ ζα δηελεξγνχζαλ ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σν έηνο 1995, κε ην άξζξν 13 1 ηνπ Ν. 2339, αληηθαηαζηάζεθαλ νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη νξίζηεθε φηη: φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, δελ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ Οξθσηφ Διεγθηή, "ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο", ε νπνία ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ 475/1991 "πεξί νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεψο ηνπ". ηε λέα απηή δηάηαμε νξίδεηαη θαη ην φηη, νη ειεγθηέο απηνί δελ δχλαηαη λα επαλαδηνξίδνληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε εηαηξηθέο ρξήζεηο. 12. ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γηα ηε γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ψκαηνο, ζπληζηάηαη ζ απηφ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κε ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Τπεξεζία Μεηξψνπ Γξακκαηεία Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 17

19 Ο πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 13. Η Οπκωμοζία ηων μελών.ο.δ.λ. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηα κέιε ηνπ.ο.δ.λ δίδνπλ όπκο πνπ νξίδεηαη ζην Π.Γ 226/92. Ο φξθνο έρεη σο εμήο: «Οξθίδνκαη λα ηεξώ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο κνπ, επαθξηβώο ην Σύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, θαζώο θαη ηνπο δενληνινγηθνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή θαη λα εθηειώ ηίκηα θαη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά κνπ». 18

20 Β. ΜΔΡΟ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Η απαξρή ηνπ ειέγρνπ ζηελ ρψξα καο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ πεξίνδν ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο δξάζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο φπνπ επηθξαηεί ην γλσζηφ laissez faire. Σν δηάζηεκα απηφ ζα ιέγακε φηη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν επηθξαηνχλ ζπλζήθεο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο φςηκεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηδξχνληαη αξθεηέο αλψλπκεο εηαηξίεο (Α.Δ.), ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θ.α. Απηή ηελ πεξίνδν ζηε ρψξα καο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ινγηζηηθή αλαξρία, αλαθχπηνπλ πνιιά νηθνλνκηθά ζθάλδαια, επηρεηξνχληαη απνηπρεκέλεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο. Γηα πξψηε θνξά ην 1918 ζεζπίδνληαη νη πξψηνη βαζηθνί ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξνηάζεθε ε θξαηηθή επνπηεία ελψ ηφηε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε ίδξπζε ελφο ζψκαηνο ινγηζηψλ. Σν 1920, ν Δι. Βεληδέινο εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο ξχζκηζεο δηαθφξσλ εηαηξηθψλ ζεκάησλ θαη κε ην Ν.2190/1920 άξζξν 36 θαηέζηεζε ππνρξεσηηθφ ηνλ νξηζκφ ειεγθηψλ θαη ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εηαηξηθά ζηνηρεία θαη βηβιία (αξ. 37). Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο θάκςεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειέγρνπ ζηε ρψξα καο ππφ ηηο αληίμνεο πνιηηηθέο θαη εζληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ιφγσ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, γεγνλφο πνπ επέθεξε αλαθαηαηάμεηο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. (Καξαβάο, 1930) ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 1. ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ην έηνο 1957, θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 19

21 αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ήηαλ εληειψο ηππηθφο, ιφγσ αλππαξμίαο νξγαλσκέλνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 2. ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ απφ ην έηνο 1957 έσο ην έηνο 1992, θαηά ηελ νπνία νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κνξθή ππνρξεσηηθήο ελψζεσο πξνζψπσλ (επαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ) ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν, πνπ ηα κέιε ηνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη έρνπλ θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. ηνπο θφιπνπο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ εθπαηδεχηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ δηελεξγνχζαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππαγφκελσλ ζηνλ έιεγρφ ηνπο εηαηξεηψλ. 3. ηελ πεξίνδν απφ ην έηνο 1993 θαη κεηά, δειαδή απφ ηεο θαηαξγήζεσο ηεο κνξθήο νξγαλψζεσο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη δεκηνπξγίαο ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. 1. Πεπίοδορ μέσπι ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών ηο έηορ 1957 Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, δειαδή κέρξη ην έηνο 1957, ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θσδηθ. λφκνπ 2190/1920 "πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ" λα δηελεξγείηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Ιζνινγηζκφ, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, Πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ) είρε θαηαληήζεη ηειείσο ηππηθφο θαη φινη νη Έιιελεο ζπγγξαθείο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ είραλ απνθαλζεί φηη: "ν έιεγρνο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζηε Υψξα καο είλαη πξάμε θαζαξψο ηππηθή, απνηεινχζα εηξσλεία έλαληη ηεο Πνιηηείαο φζνλ θαη έλαληη ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ 20

22 ελδηαθεξφκελσλ, δηφηη, φπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο, ζηελ πξάμε νη δηνξηδφκελνη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ειεγθηέο πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ ππνγξαθή ηεο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηνηκαζζείζεο δη' απηνχο εθζέζεσο". Η ρσξίο δηελέξγεηα ειέγρνπ ηππηθή ππνγξαθή ηεο Δθζέζεσο Διέγρνπ, απφ ηνπο Διεγθηέο ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, νθεηιφηαλ ζην φηη νη ειεγθηέο απηνί δελ ήηαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη ν λφκνο δελ απαηηνχζε θαλέλα πξνζφλ, κε απνηέιεζκα λα δηνξίδνληαη ειεγθηέο πξφζσπα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο θαη αλεμαξηήησο κνξθψζεσο. Δπηπξνζζέησο, νη ειεγθηέο δηνξίδνληαλ θαη ακνίβνληαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (αθνχ ε Γεληθή πλέιεπζε πάληνηε απιψο επηθχξσλε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), ηηο πξάμεηο ηεο νπνίαο θαινχληαλ λα ειέγμνπλ θαη ζπλεπψο ππήξρε ζνβαξή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν. 2. Πεπίοδορ λειηοςπγίαρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών από ηο έηορ 1957 έωρ ηο έηορ 1992 Η Πνιηηεία γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ παξαπάλσ απαξάδεθηε θαηάζηαζε θαη λα νξγαλψζεη νπζηαζηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζηελ αλψλπκε εηαηξεία, κε ην Ν.Γ 3329/1955 ζχζηεζε ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία άξρηζε ηελ θαη ζην νπνίν, ζηαδηαθά, αλέζεζε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ κεγάισλ (αξρηθά) θαη κηθξνκεζαίσλ (αξγφηεξα) αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (ελψ νη κηθξνχ κεγέζνπο εηαηξείεο παξέκεηλαλ ζην πξναλαθεξζέλ θαζεζηψο ηνπ Σππηθνχ Διέγρνπ). Δηδηθφηεξα, κε ην Ν.Γ 3329/1955 θαη ην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ Ν.Γ. 4107/1960 ιήθζεθαλ ηα εμήο βαζηθά κέηξα: 1. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε αλάκεημε ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή ζην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηή θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ ειέγρνπ, πξνο ηελ νπνία νπδεκία ζρέζε ηδίνπ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο είρε, αθνχ ακεηβφηαλ κε κεληαίεο 21

23 πάγηεο απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (άξζξα 2 θαη 14 Ν.Γ 3329/1955). 2. β) ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο, πνπ δηνξηδφηαλ κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη απνηειείην απφ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ, κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνλ εθιεγκέλν Πξφεδξν ηνπ ψκαηνο θ.ι.π, αλαζέηνληαλ απφ ην λφκν (άξζξν 6 Ν.Γ. 3329/1955) νη εμήο αξκνδηφηεηεο: Η πξφζιεςε λέσλ κειψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα γίλεηαη ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα (ηνπ Γφθηκνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή Β ) απφ πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθψλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ θαη πάληνηε θαηφπηλ δηαγσληζκνχ. Η δηελέξγεηα ησλ πξναγσγψλ θαη ε άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ πάγησλ κεληαίσλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο. Η θαηάξηηζε θαη' έηνο πίλαθα απφ έμη (6) Οξθσηνχο Λνγηζηέο θαη ε δηαβίβαζή ηνπ ζηηο ππαγφκελεο ζηνλ έιεγρν αλψλπκεο εηαηξείεο γηα ηελ εθινγή, απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, ησλ ειεγθηψλ ηεο ρξήζεσο (άξζξα 2 Ν.Γ. 4107/1960, 20 Ν.Γ. 4237/1962 θαη 36 2 θσδηθ. Ν. 2190/1920). Γηα ηνπο ινηπνχο ειέγρνπο ν Οξθσηφο Λνγηζηήο νξηδφηαλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο (βι. πην θάησ πεξ. γ ) Ο θαζνξηζκφο ησλ ακνηβψλ θάζε ειέγρνπ, ε είζπξαμε θαη θαηάζεζή ηνπο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο θαη ε αλάιεςε, απφ ην ινγ/ζκφ απηφ, ησλ αλαγθαίσλ πνζψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο (άξζξν 14 Ν.Γ. 3329/1955). 22

24 3. Οη αξκνδηφηεηεο γηα ηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα αλαζέηνληαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη κφλν απφ εθιεγκέλα κέιε ηνπ ψκαηνο (άξζξν 8 Ν.Γ 3329/1955). 4. ηα άξζξα 12 1 θαη 14 1 ηνπ Ν.Γ 3329/1955 νξίδεηαη ξεηά φηη: "νη "Οξθσηνί Λνγηζηαί δελ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππάιιεινη, αιι' αζθνχζη δεκφζηνλ "ιεηηνχξγεκα. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ησλ νη Οξθσηνί Λνγηζηαί είλαη "αλεμάξηεηνη, απαγνξεπνκέλεο νηαζδήπνηε παξεκβάζεσο εηο ην έξγνλ ησλ "..Απαγνξεχεηαη ε απ' επζείαο κεηαμχ Οξθσηνχ Λνγηζηνχ θαη ηνπ ειεγρνκέλνπ "ζπλελλφεζηο δηα ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο ακνηβήο". 5. Με ην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ 3329/1955 ζεζπίδνληαη απζηεξφηαηεο δηαηάμεηο αζπκβίβαζηνπ ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα θαη νπνηαδήπνηε έκκηζζν ή άκηζζν ππεξεζία, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ πνπ ζα δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ην έξγν ηνπ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ην φηη, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή σο ειεγθηή ηεο ίδηαο επηρεηξήζεσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 5εηίαο. 6. Θεζπίδνληαλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ην αλεπίιεπην ηνπ ήζνπο, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη απαηηνχληαλ πςειά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (άξζξν 10 Ν.Γ. 3329/1955 θαη άξζξν 2 Β.Γ 737/1961). Σα παξαπάλσ κέηξα εμαζθάιηδαλ απφιπηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο επαγγεικαηηθήο γλψκεο ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεληθά αλαγλσξηζκέλν έξγν πνπ επηηέιεζε, θαηά ηα 36 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη, ηα πην πάλσ κέηξα ηα εηζεγήζεθαλ Άγγινη Οξθσηνί Λνγηζηέο, νη νπνίνη ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ νη Σερληθνί χκβνπινη ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 23

25 (αιιά θαη ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, βι. Ν.Γ. 2181/1952 θαη άξζξν 17 Ν.Γ. 3329/1955). Γειαδή, νη Άγγινη απηνί Οξθσηνί Λνγηζηέο δελ εηζεγήζεθαλ εθείλα πνπ ίζρπαλ (θαη ηζρχνπλ) ζηε ρψξα ηνπο, φρη κφλν γηαηί έθξηλαλ φηη νη ζπλζήθεο ηεο Διιάδνο δελ πξνζθέξνληαλ, αιιά θπξίσο γηαηί γλψξηδαλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεπζέξηνπ (εκπνξηθνχ) επαγγέικαηνο ηεο παηξίδαο ηνπο. Με εηζήγεζε Άγγισλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ ηερληθνί ζχκβνπινη, θαηαξηίζηεθαλ πξφηππα (standards) ειεγθηηθήο, ηα νπνία βαζίδνληαλ θπξίσο ζηα Αγγιηθά ειεγθηηθά πξφηππα. Σα πξφηππα απηά αλαζεσξήζεθαλ ην έηνο 1979 θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί εηαηξεηψλ. Σν έηνο 1988, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ, επηθξάηεζαλ νη εμήο απφςεηο: 1. Όηη ην επάγγεικα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή (Οξθσηνχ Λνγηζηή) δελ πξέπεη λα παξαιιειίδεηαη κε ηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα ηνπ δηθεγφξνπ, γηαηξνχ θ.ι.π, αιιά κε ην επάγγεικα ηνπ Γηθαζηή. Ο Οξθσηφο Λνγηζηήο δελ είλαη ζπλήγνξνο ηεο επηρεηξήζεσο, δελ ππεξαζπίδεηαη κφλν ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρεηξήζεσο (ησλ κεηφρσλ ηεο), φπσο ν δηθεγφξνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπ θαη λφκηκα επηθαιείηαη κφλν ηα ππέξ, ελψ απνζησπά ηα ελαληίνλ ηνπ. Ο Οξθσηφο Λνγηζηήο πξέπεη λα ελεξγεί φπσο αθξηβψο ν Γηθαζηήο. Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην έλαληη πάλησλ. 2. Όηη γηα λα ππάξρεη ζηε ρψξα καο πξαγκαηηθά αλεμάξηεην ειεγθηηθφ επάγγεικα κε ζεζκηθφ ραξαθηήξα, έηζη ψζηε λα δηελεξγείηαη νπζηαζηηθφο θαη αληηθεηκεληθφο 24

26 έιεγρνο πςεινχ επηπέδνπ, επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζεί ε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ επηβιήζεθε κε ην Ν.Γ. 3329/1955 θαη λα πξνζαξκνζηεί ε κνξθή απηή, φπνπ απαηηείηαη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο (84/253/ΔΟΚ) νδεγίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Οδεγία απηή πξνβιέπεη θαη ηε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ έρεη θαζηεξσζεί κε ην Ν.Γ 3329/1955. Πξάγκαηη, ε 8ε Οδεγία απαηηεί, ν λφκηκνο έιεγρνο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζπλφισλ επηρεηξήζεσλ (άξζξν 1), λα δηελεξγείηαη απφ έληηκα πξφζσπα (άξζξν 3), ηα νπνία ζα δηαθαηέρνληαη απφ επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε (άξζξν 23) θαη ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπο (άξζξν 24) ελψ παξάιιεια πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (άξζξα 4-8), ε 8ε νδεγία δελ ππεηζέξρεηαη ζην ζέκα ηνπ ηξφπνπ νξγαλψζεσο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν ζέκα απηφ, αλ δειαδή νη ειεγθηέο ζα είλαη νξγαλσκέλνη ππφ κνξθή "εηαηξεηψλ" (δηαθφξσλ κνξθψλ) ή ζα είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή "δεκφζηνη ιεηηνπξγνί" κε θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο, αθήλεηαη λα ξπζκηζζεί απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία θάζε ρψξαο. Απηφ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα εμήο: 1. ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο αλαθέξεηαη φηη άδεηα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, ρνξεγείηαη "ηφζν ζε θπζηθά πξφζσπα, φζν θαη ζε εηαηξείεο πξνζψπσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα είλαη "λνκηθά πξφζσπα ή άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ ή ελψζεηο πξνζψπσλ". 2. ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο νξίδεηαη φηη ηα πξφζσπα ζηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα "κπνξεί λα είλαη, αλάινγα κε ηε λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο, θπζηθά "πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ή άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ ή 25

27 ελψζεηο πξνζψπσλ "(εηαηξείεο ειέγρνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο Οδεγίαο)" 3. ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο νξίδεηαη φηη ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο "κπνξεί λα είλαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο "Οδεγίαο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί βάζεη ηνπ "Δζληθνχ δηθαίνπ ε αξκνδηφηεηα λα ρνξεγνχλ άδεηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο "Οδεγίαο." 4. Απφ ην Δζληθφ δίθαην (άξζξν 10 4 Ν.Γ 3329/1955 θαη άξζξν 2 6 Β.Γ 737/1961) έρεη παξαζρεζεί ε αξκνδηφηεηα επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη νξίδεηαη φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γειαδή, ρνξεγείηαη άδεηα (κε αηνκηθή πξάμε) ζε θπζηθά πξφζσπα, απφ επαγγεικαηηθή έλσζε κε βάζε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ, φπσο απαηηεί ε Οδεγία. Με ην ΠΓ 15/ βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απφςεσλ, έγηλε πξνζαξκνγή ησλ πεξί ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο δηαηάμεσλ (Ννκνζεηηθά δηαηάγκαηα 3329/1955 θαη 4107/1960 θαη ηνπ Β.Γ 737/1961) ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο (84/253/ΔΟΚ) Οδεγίαο, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πθηζηάκελε κνξθή νξγαλψζεσο (ππνρξεσηηθή έλσζε επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν), πεξηιήθζεθαλ φκσο ζην άξζξν 6 3 θαη 4 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Π.Γ 15/1989 νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 19 ηεο Οδεγίαο θαη παξεζρέζε ην δηθαίσκα λα γίλνπλ κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη πξφζσπα πνπ είραλ αζθήζεη ζηελ Διιάδα ην λφκηκν έιεγρν εηήζησλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη είραλ πξνζφληα ηζφηηκα κε εθείλα ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ - κειψλ ηνπ ψκαηνο 26

28 Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Η πξνζαξκνγή απηή θξίζεθε απφ ην αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, φηη είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο, ηφζν κε ηε γλσκνδφηεζή ηνπ 795/1988 πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Π.Γ, φζν θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 3786, 3789, 3791 θαη 3792 ηνπ έηνπο 1990, πνπ εθδφζεθαλ επί πξνζθπγψλ ηξίησλ. Αξγφηεξα φκσο, ην έηνο 1992, επηθξάηεζε ηειηθά ζηελ Κπβέξλεζε ε άπνςε φηη πξέπεη θαη ζηελ Διιάδα λα πηνζεηεζεί ε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ επηθξαηεί ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ζε εηαηξείεο ειεγθηψλ. 3. Πεπίοδορ από ηο έηορ 1993 εώρ ζήμεπα πος άλλαξε η μοπθή οπγανώζεωρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών και ιδπύθηκαν Δηαιπείερ Δλεγκηών Αξρηθά, κε ην άξζξν 75 ηνπ λφκνπ 1969/1991 (πνπ ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηα άξζξα 32 Ν. 2076/1992 θαη 18 1 θαη 8 ηνπ Ν. 2231/1994) πξνβιέθζεθε ε κεηαβνιή ηεο κνξθήο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη νξίζηεθε φηη κε πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ) πνπ ζα εθδνζεί ζα θαζνξηζηνχλ, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 8ε (84/253/ΔΟΚ) Οδεγία ηεο Δ.Δ, νη εηδηθφηεξνη φξνη νξγαλψζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθήζεσο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. ηε ζπλέρεηα, κε ην Π.Γ 226/1992 "πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε εηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή", ηνπ νπνίνπ νη δηαηάμεηο θαζνξηδφηαλ φηη αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ , θαηαξγήζεθαλ νη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο πεξί ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη νξίζηεθαλ ηα εμήο βαζηθά: 1. Όηη ζπληζηάηαη ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ -.Ο.Δ (πνπ ήδε κε ην άξζξν 38 3 Ν. 2733/1999 κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ -.Ο.Δ.Λ), απνηεινχκελν απφ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο πνπ απνιακβάλνπλ 27

29 πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ Μεηξψν, ην νπνίν είλαη δεκφζην βηβιίν (άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ). 2. Όηη ζην εηδηθφ Μεηξψν εγγξάθνληαη ηα ήδε ππεξεηνχληα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10 5 ηνπ Π.Γ θαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ίδηνπ Π.Γ. Μεηαγελέζηεξα, κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 Ν. 2257/1994, νξίζηεθαλ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζην εηδηθφ Μεηξψν. 3. Όηη ζε ηδηαίηεξε κεξίδα ηνπ εηδηθνχ Μεηξψνπ εγγξάθνληαη νη εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ειεγθηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. ήκεξα, ζηε κεξίδα απηή είλαη γξακκέλεο 23 εηαηξείεο ειεγθηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζε ιεηηνπξγία. 4. Όηη ηα φξγαλα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, φπσο εηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη ζηηο επφκελεο Όηη κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο (ήδε κε ην άξζξν 38 3 Ν. 2733/1999 κεηνλνκάζηεθαλ "Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο"), νη Δπίθνπξνη Οξθσηνί Διεγθηέο, νη Γφθηκνη Οξθσηνί Διεγθηέο θαη νη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο. Δηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ε βαζκίδα ηνπ Αζθνχκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζηελ νπνία δηνξίδεηαη ν έρσλ αλεπίιεπην ήζνο θαη αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη εθφζνλ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ νηθνλνκηθήο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο. Η πξναγσγή ζηηο επφκελεο βαζκίδεο γίλεηαη κεηά απφ επηηπρείο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο (άξζξα 2 θαη 10 ηνπ Π.Γ). 6. ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ νξίδεηαη φηη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή είλαη αζπκβίβαζην πξνο νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη 28

30 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. ην δε άξζξν 16 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ειεγθηηθφ έξγν θαη δηεπθξηλίδεηαη, φηη ην ππνβαιιφκελν, απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ "Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ", επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 "πεξί αλψλπκσλ εηαηξεηψλ" 29

31 ΔΠΙΛΟΓΟ Έρνπλ παξέιζεη πελήληα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ν ζεζκφο ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζηελ Διιάδα κε ην λ.δ. 3329/55. ε φιε απηή ηε δηαδξνκή, ν ξφινο ηνπ ψκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ είλαη ζεκειηψδεο, φρη κφλν γηα ηελ εμπγίαλζε, αμηνπηζηία θαη δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη γηα ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ ζηε Λνγηζηηθή Σππνπνίεζε, ζηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηηξνπέο, ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΔ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, θιήζεθε λα γίλεη αξσγφο, αιιά θαη πξσηαγσληζηήο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ζηελ θαζηέξσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηελ εθαξκνγή δειαδή πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο εηαηξείαο επηβιέπεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο), γλσζηφηεξα σο Γ.Λ.Π. (Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα), θαηήξγεζαλ ηα νηθνλνκηθά ζχλνξα, κε ηελ εληαία έθθξαζε ινγηζηηθψλ ηδεψλ θαη θαλφλσλ, κε ζηφρν ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ θαη ηε ρψξα καο ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ην έξγν θαη ν ξφινο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή έγηλε θαζνξηζηηθφο. ήκεξα, φζν πνηέ άιινηε, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζεζκψλ θαη νξγάλσλ νη νπνίνη ζα απνηεινχλ ην ζεκαηνθχιαθα πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 30

32 Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. Δπνκέλσο, ην.ο.δ.λ. εμαθνινπζεί λα έρεη έλαλ ζπνπδαίν θαη πνιχηηκν ξφιν λα επηηειέζεη. 31

33 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε φινπο ηνπο ηίηινπο ησλ άξζξσλ ζχζηαζεο ηνπ.ο.δ.λ. φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 226 ηεο 10/ Άξζξν 1 - χζηαζε - Άξζξν 2 - θνπφο - Άξζξν 3 - Τπνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε - Άξζξν 4 - Άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ - Δμαίξεζε - Αληηθαηάζηαζε - Άξζξν 5 - χλζεζε ηνπ ψκαηνο - Άξζξν 6 - Όξγαλα ηνπ ψκαηνο - Άξζξν 7 - Γεληθή πλέιεπζε - Άξζξν 8 - Δπνπηηθφ πκβνχιην - Άξζξν 9 - Αξκνδηφηεηεο Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ - Άξζξν 10 - Γηνξηζκφο - Άξζξν 11 - Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο - Άξζξν 12 - Οξθσκνζία - Άξζξν 13 - Μεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 14 - Πιενλεθηήκαηα απνξξένληα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 15 - Αζπκβίβαζηα - Απαγνξεχζεηο - Άξζξν 16 - Διεγθηηθφ έξγν - Άξζξν 17 - Δηαηξείεο ή Κνηλνπξαμίεο Διεγθηψλ - Άξζξν 18 - Αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ - Ακνηβή - Άξζξν 19 - Δπζχλε - Αζθαιηζηηθή θάιπςε - Άξζξν 20 - Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο 32

34 - Άξζξν 21 - Γηαγξαθή εθ ηνπ Μεηξψνπ - Άξζξν 22 - Αλαζηνιή αζθήζεσο επαγγέικαηνο - Άξζξν 23 - Πφξνη ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 24 - Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Κσιχκαηα δηνξηζκνχ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - Σν Διεγθηηθφ Δπάγγεικα ζηηο ινηπέο ρψξεο ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ - Άξζξν 25 - Έλαξμε Ιζρχνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Αθνινπζεί ε πεξί.ο.δ.λ. ηζρχζνπζα λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπζέληα Φ.Δ.Κ (http://www.soel.gr/fek_soel.html) 120/Α/ Π.Γ. 226/1992 Πεπί ζςζηάζεωρ οπγανώζεωρ και λειηοςπγίαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών, καθώρ και πεπί ηων όπων εγγπαθήρ ζε Διδικό Μηηπώο και αζκήζεωρ ηος επαγγέλμαηορ ηος Οπκωηού Δλεγκηή 53/Α/ Π.Γ. 121/1993 Τποποποίηζηρ ηος Π.Γ. 226/1992 "Πεπί ζςζηάζεωρ οπγανώζεωρ και λειηοςπγίαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών, καθώρ και πεπί ηων όπων εγγπαθήρ ζε Διδικό Μηηπώο και αζκήζεωρ ηος επαγγέλμαηορ ηος Οπκωηού Δλεγκηή" ( 120/Α/ ) 139/Α/ Άπθπο 18 ηος Ν. 2231/ Γιεξαγωγή επαγγελμαηικών εξεηάζεων για ηα ήδη εγγεγπαμμένα ζηα μηηπώα ηος Σ.Ο.Δ. μέλη, εθόζον δεν πποέπσονηαι από ηα ςπηπεηούνηα ηην 30η Αππιλίος

35 μέλη ηος Σ.Ο.Λ. - Πποϋποθέζειρ εξέλιξηρ ζηην βαθμίδα ηος Ο.Δ. και Δ.Ο.Δ. για ηα εγγεγπαμμένα ζηα μηηπώα ηος Σ.Ο.Λ. μέλη, ηα οποία πποέπσονηαι από ηο Σ.Ο.Λ. - Υποσπεωηική εκλογή ελεγκηικήρ εηαιπείαρ και ςποσπεώζειρ αςηήρ. - Καθοπιζμόρ ελασίζηων ωπών ππαγμαηοποίηζηρ ηος κάθε ςποσπεωηικού ελέγσος, ελάσιζηο ενιαίο ωπομίζθιο, ανώηαηο όπιο εηήζια απαζσόληζηρ, από ηο Δποπηικό Σςμβούλιο ςποβαλλόμενα ζηο Σ.Ο.Δ. ζηοισεία σπήζεωρ - Καηάπγηζη ηος άπθπος 32 ηος Ν. 2076/ /Α/ Άπθπο 3 ηος Ν. 2257/ Απαλλαγή οπιζμένων εγγεγπαμμένων μελών ηος Σ.Ο.Δ. από ηην παπ. 3 ηος άπθπος 18 ηος Ν. 2231/1994 έγκπιζη από ηπιμελή ειδική επιηποπή. - Πποϋποθέζειρ εξέλιξηρ και εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο ηος Ο.Δ., Δ.Ο.Δ. οι οποίοι δεν πποέπσονηαι από ηα ςπηπεηούνηα ηην 30η Αππιλίος 1993 μέλη ηος Σ.Ο.Λ. 364/B/ Υ.Α. Απιθμ. 623 Κανονιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών 232/Α/ Π.Γ. 341/1997 Πποζαπμογή ηηρ ιζσύοςζαρ νομοθεζίαρ πεπί ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών (Σ.Ο.Δ.) ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 18 ηος Ν. 2231/ /Β/ Απόθαζη Απιθ. 802/ Κανονιζμόρ διεξαγωγήρ επαγγελμαηικών εξεηάζεων ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 155/Α/ άπθπο 38 ηος ν. 2733/1999 Γιαηάξειρ πεπί Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών 1118/ Απόθαζη Απιθ. Γ17/2 Τποποποίηζη ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 2 ηος Κανονιζμού διεξαγωγήρ ηων επαγγελμαηικών ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών 1459/ Απόθαζη Απιθ. 8 Τποποποίηζη ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 2 ηος Κανονιζμού διεξαγωγήρ ηων επαγγελμαηικών ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών 34

36 197/Β/ /Β/ /Β/ Απόθαζη Απιθ (8) Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών, Κανονιζμόρ ηος Διδικού "Λογαπιαζμού" Ππόνοιαρ Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών και Οπγανιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηων Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών. 817/Β/ Απόθαζη Απιθ.2321 (12) Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών. 915/Β/ Απόθαζη Απιθ.2488 (18) Κανονιζμοί "Λογαπιαζμών" Υγείαρ και Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδοη'ηζεωρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 605/Β/ Απόθαζη Απιθ.1307 (20) Κανονιζμοί "Λογαπιαζμών" Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών (Σ.Ο.Δ.) 1164/Β/ Απόθαζη Απιθ.118/2 (5) Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 640/Β/ Απόθαζη Απιθ.Β40/Γ (3) Σςμπλήπωζη ηος Οπγανιζμού Λογαπιαζμού Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 319/Β/ Απόθαζη Απιθ. 563/ (10)(11) - Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 436/Β/ Αποθάζειρ - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Ππόνοιαρ ηων Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 35

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΠΔΗΡΑΗΩ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ηεο Υξηζηίλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002.

ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΔΩ ΣΟ 2002. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα