ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ"

Transcript

1 Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΟΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ α β ά ι α,

2 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί κηα αλαιπηηθή -φζν ην δπλαηφλ- παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ ζψκαηνο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, αθνχ εμεγεζεί ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φπσο επίζεο θαη ε αλαθνξά ζηηο πξνυνπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ επαγγέικαηνο, ε δηάξζξσζε ησλ κειψλ ηνπ.ο.δ.λ., νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξαζέζσ φπνπ ρξεηάδεηαη λνκνζεζίεο θαη ηξνπνινγίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο έρεη δηακνξθσζεί ην επάγγεικα ηνπ.ο.δ.λ. (ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ) ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη παξάξηεκα φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη φινη νη λφκνη πνπ ζέζπηζαλ ην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ζηελ ρψξα καο. Η ζπνπδαηφηεηα, αιιά θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνχ θιάδνπ θαζψο θαη ε ζρεηηθά βξαρεία πεξίνδνο χπαξμεο ηνπ ζε ζρέζε κε άιιεο θιαζζηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή κνπ θ. Σζνκπαλφπνπιν Δπάγγειν γηα ηελ αξσγή θαη ππνζηήξημε ηνπ ζε κέλα. Α.ΜΔΡΟ 1. Ο Δλεγκηήρ και ο πόλορ ηος Όπσο είλαη γλσζηφ έλα απφ ηα ηξία (3) ζεζκηθά φξγαλα [Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Διεγθηήο] ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Κφζκνπ, είλαη ν Δλεγκηήρ. Ο ξφινο απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ, κε απμεκέλα κάιηζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη αλεμαξηεζία, πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή, έρεη αλαηεζεί ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. Ο ζεζκφο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ήιζε ζηελ Διιάδα ην 1995, ελψ κε ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο 1

3 δηαηάμεηο ηεο 8εο Οδεγίαο (84/253) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ηα απαηηνχκελα απμεκέλα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ είλαη κέινο ηεο International Federation of Accountants (IFAC), απφ ηεο ηδξχζεσο ηεο, παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη φπνπ είλαη δπλαηφ ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Καηά ζπλέπεηα, ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ 8ε Οδεγία πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, νη θαλφλεο αζθήζεσο ηνπ Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο IFAC, νξηνζεηνχλ φηη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή αζθείηαη κέζα ζην πιαίζην δηεζλψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ. 2. Θεμελιώδειρ Απσέρ ηος ελεγκηικού επαγγέλμαηορ Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηαθεξχμεηο θαη ηα Διεγθηηθά Πξφηππα ηεο IFAC έρνπλ σο εμήο: 1. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα. Σα απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα νξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 8ε 84/253 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξφο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε πιήξσο ε Διιεληθή λνκνζεζία, κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ απνδνρή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο. 2. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα απνιακβάλνπλ πιήξνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο πξέπεη λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ [Οδεγία 84/253, Π.Γ. 226/1992]. 2

4 4. Σν ειεγθηηθφ έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα θαη ηελ ηζρχνπζα εζσηεξηθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία [Π.Γ. 226/1992]. 3. ΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη απνβιέπεη ζηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ηεθκεξηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην πφξηζκά ηνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα δηαθπιιάζζεη επί κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η γλψκε ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρν Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή δηαηππψλεηαη ζην ζπληαζζφκελν απφ απηφλ "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ. Σν "πηζηνπνηεηηθφ" ή "έθζεζε" ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηνλ εληνιέα ηνπ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα: α) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ, απφ ηελ νπνία αλαηέζεθε ζ'απηφλ ε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ην "πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ", ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην νπνίν επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Γηαπηζηψζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, νη νπνίεο δελ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 3

5 δεκνζηεπφκελεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκφο, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη Γηάζεζε Κεξδψλ θ.ι.π) ή παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλψζεσο ή ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γλσζηνπνηνχληαη πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο κε ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο. Σν εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο. β) Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πνπ δηελέξγεζε ηνλ έιεγρν ηεο δηαρεηξίζεσο Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ, ην Κεθάιαην ησλ νπνίσλ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζην Γεκφζην, ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο Δπηρεηξήζεσο θαη ζηνλ αξκφδην ζε θάζε πεξίπησζε Τπνπξγφ έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο. Αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε αλσηέξσ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. γ) Αληίγξαθν ηνπ "πηζηνπνηεηηθνχ" ή ηεο "εθζέζεσο" ειέγρνπ ππνβάιιεηαη θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ θαη Διεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ο έιεγρνο πξέπεη λα θαιχπηεη επαξθψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα δηακνξθψζεη ην πφξηζκά ηνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο πξέπεη αθφκε λα θξίλεη αλ ηα δεδνκέλα ηεο δηαρεηξίζεσο απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο αμηνινγεί ηελ 4

6 αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ κε: α) Σελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επί ησλ νπνίσλ έρεη πξφζεζε λα βαζίζεη ηελ εμέηαζε ηνχησλ γηα λα θαζνξίζεη ηε θχζε, έθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεθκεξηψζεσλ. β) Σε δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηελ εμαζθάιηζε επεμεγήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή επαιεζεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ επί ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ζην βαζκφ πνπ θξίλεη ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίν. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θξίλεη αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη αθξηβνδίθαηα κε: α) Σελ αληηπαξάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνο ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ηηο άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. β) Σελ θξηηηθή εμέηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνηθήζεσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο αμηνινγεί ηελ επηινγή θαη ηε ζπλεπή ή κε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ηνλ ηξφπν ηαμηλνκήζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επάξθεηα θαη πιεξφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ. Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή λα δηαηππψζεη ην πφξηζκά ηνπ ρσξίο επηθπιάμεηο, πξέπεη λ' αλαθέξνληαη ξεηά ζην πηζηνπνηεηηθφ ή ηελ έθζεζε ειέγρνπ. ην ηκήκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ, φπνπ δηαηππψλεηαη ην πφξηζκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη θαηά ηξφπν ζαθή φηη ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο θαηαιήγεη ζην πφξηζκα ηνπ κε ή ρσξίο επηθπιάμεηο, ή φηη νχηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιήμεη ζε πφξηζκα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ή έθζεζε 5

7 ειέγρνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή. 3. Οη ελεξγνχληεο έιεγρν ή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θξίλνπλ αλαγθαίν λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ Δπίθνπξνπο, Γφθηκνπο θαη Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ειέγρνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν ή ινγαξηαζκφ ή ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο απφ φξγαλα δηνηθήζεσο ή ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο θ.ι.π πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαθξίβσζε ησλ εμαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. 4. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα πεξί ησλ φζσλ ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σελ ππνρξέσζε απηή έρνπλ επίζεο ηφζν ην ειεγθηηθφ, φζν θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο. 4. ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ Η ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απνβιέπεη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 6

8 εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ) ηδξχζεθε κε ην Π.Γ 226/1992 (ΦΔΚ 120 Α ) θαηά λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 1969/91. Σν Π.Γ 226/92 ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ 121/1993 (ΦΔΚ 53 Α ), ην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ 2231/1994, ην άξζξν ηξίην ηνπ λφκνπ 2257/1994, ην Π.Γ 341/1997 (ΦΔΚ 232 Α ) θαη ην άξζξν 38 ηνπ λφκνπ 2733/1999. Με ηελ ηειεπηαία δηάηαμε ηνπ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ), δηφηη αξρηθψο ε επσλπκία ηνπ ήηαλ ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Σν.Ο.Δ.Λ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 5. ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ.Ο.Δ.Λ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.δ 226/92 ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.ο.δ.λ απνβιέπεη ζηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ηδξχκαηνο, εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), απφ πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ νη Οξθσηνί Διεγθηέο απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, ππνθείκελνη πάλησο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 7

9 επζχλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα απηνχο. Δπηπιένλ, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξναγσγή ηεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο επηζηήκεο. 6. ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΣΟΤ.Ο.Δ.Λ. Σν.Ο.Δ.Λ δηνηθείηαη απφ επηακειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απηνχ. Σν ζψκα απνηειείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, ηνπ Δπίθνπξνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, ηνπ Γφθηκνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη ηνπο Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ πιήξε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη αζθνχλ ειεπζέξσο θαη ππφ ηδία επζχλε ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο. Οη Δπίθνπξνη, Γφθηκνη θαη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο βνεζνχλ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελεξγνχληεο πάληνηε επ'νλφκαηη, γηα ινγαξηαζκφ θαη ππ'επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. Σα κέιε ηνπ.ο.δ.λ είλαη εγγεγξακκέλα ζε κεηξψα πνπ ηεξνχληαη απφ απηφ. Δπίζεο ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ κεηξψνπ είλαη εγγεγξακκέλεο θαη νη εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο δχν ηνπιάρηζηνλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 7. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ πάζεο Αξρήο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Η εθπξνζψπεζε ηνπ ψκαηνο ζηνπο Γηεζλήο επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ελεξγείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζηέιερνο ηνπ ψκαηνο νξηδφκελν κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γεληθψο ή θαηά πεξίπησζε. 8

10 8. Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ, απνηειείηαη απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην εηδηθφ Μεηξψν Οξθσηνχο Λνγηζηέο Διεγθηέο πνπ δελ ηεινχλ ζε αλαζηνιή αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ απνθιείνληαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη θνηλνπξαμίεο Διεγθηψλ. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ψκαηνο θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο άπαμ ηνπ έηνπο, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ, θαη εθηάθησο φηαλ ζπγθιεζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Δγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ψκαηνο. Δθιέγεη αλά ηξηεηία ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνλ εθπξφζσπφ ηεο ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθψο άπαμ ηνπ έηνπο θαη κάιηζηα εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ψκαηνο, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ππφ ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ αξραηξεζηψλ θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα εγγξαθεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είηε κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είηε θαηφπηλ πξνηάζεσο ππνγεγξακκέλεο απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ππνβαιινκέλεο ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξν ηεο ιήμεσο εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 9

11 Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθηάθησο φηαλ ζπγθιεζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ ηδίνπ ή πξνηάζεσο ππνγεγξακκέλεο απφ ην ελ ηέηαξηνλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη αλά ηξηεηία ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. Η εθινγή γίλεηαη ρσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία βάζεη εληαίνπ ςεθνδειηίνπ. Η Γεληθή πλέιεπζε νξίδεη Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ δελ ππήξμε επί έμη ηνπιάρηζηνλ έηε κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ψκαηνο θαη ππνβάιιεη ην πφξηζκά ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Δηδηθφηεξα ν Διεγθηήο ηεο πξψηεο ρξήζεσο νξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Η ακνηβή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαζνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Άξζξν 8 ηνπ π.δ. 226/ ΣΟ ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ.Ο.Δ.Λ. Απνηειείηαη απφ έμη (6) κέιε θαη ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, πνπ εθιέγνληαη αλά ηξηεηία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ, εθιέγνληαο ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ, πνπ αλαπιεξνί ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ σο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Δηδηθφηεξα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο (βι. άξζξα 8 θαη 9 Π.Γ): 10

12 Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ψκαηνο, ζπληάζζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο. Γηνξίδεη ηνπο έρνληεο ηα λφκηκα πξνζφληα (θαηά ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ) Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, Δπίθνπξνπο θαη Γφθηκνπο θαη δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην εηδηθφ Μεηξψν. Απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ, ηε δηαγξαθή εθ ηνπ ψκαηνο παληφο κέινπο ηνπ. Καλνλίδεη ηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ γηα ηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, εηζδνρή ζην.ο.δ λέσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή γηα ηελ πξναγσγή ζηελ επφκελε βαζκίδα ησλ Αζθνχκελσλ, Γφθηκσλ θαη Δπίθνπξσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Αζθεί, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, επνπηεία θαη έιεγρν επί ηνπ ψκαηνο θαη επηβιέπεη ην αζθνχκελν απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο έξγν, γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ θαη ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο. Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εθδίδεη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο πξνο ηα Κνηλνηηθά ή άιια Γηεζλή Πξφηππα. Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, εθδίδεη γεληθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ησλ ππφ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ. 11

13 Μεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, δηακνξθψλεη θαλφλεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπ ψκαηνο θαη ηνπο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ ή αλαηίζεηαη ζ' απηφ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη λα παξίζηαληαη, θαινχκελα ππφ ηνπ Πξνέδξνπ, ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Σα θαζήθνληα γξακκαηέσο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αζθεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ππάιιειν ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο νξηδφκελν ππφ ηνπ Πξνέδξνπ. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνπλ απνδεκίσζε θαηά ζπλεδξίαζε ηνπ χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ψκαηνο. Οη απνδεκηψζεηο θαηαβάιινληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, κε εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1256/1982. Σα ηεο ζπδεηήζεσο, ζπλεδξηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ελ γέλεη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Οη δηαηάμεηο πεξί επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα κέιε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 12

14 Άξζξν 8 ηνπ π.δ. 226/ ΣΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε θαη ηνλ Πξφεδξν πνπ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ ελ ελεξγεία ή πξψελ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ή θαη θαζεγεηψλ Α.Δ.Ι ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ινγηζηηθήο ή ειεγθηηθήο, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν (Άξζξν 7 ηνπ π.δ.226/1992). Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ή επεμεξγάδεηαη ηνπο θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη άιια επηζηεκνληθά θείκελα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γλσκνδνηεί επί ησλ παξαπεκπνκέλσλ ζ απηφ δεηεκάησλ. Δπίζεο, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε θαη αληηκεηψπηζε ηερληθψλ ή πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ηεο εξγαζίαο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Δηδηθφηεξα ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην κπνξεί λα εμεηάδεη ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ζηεξίδνπλ ηε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην αλ θαη φπνηε ηνπ δεηεζεί ή θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ επψλπκεο θαηαγγειίεο. Οη έιεγρνη ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ δελ απνηεινχλ παξέκβαζε ζην έξγν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Η γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ π.δ. 226/

15 11. ΣΟ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΟΔΛ Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη ηξηκειέο θαη απνηειείηαη: 1. ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, πνπ είλαη ελ ελεξγεία ή πξψελ δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο θαη δηνξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 41 3 ηνπ Ν. 1756/ Απφ έλα κέινο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, νξηδφκελν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην πκβνχιην απηφ. 3. Απφ έλα Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, εθιεγφκελν κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ψκαηνο. Σα παξαπηψκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, παληφο κέινπο ηνπ ψκαηνο, θαζψο θαη νη επηβιεηέεο πνηλέο, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. Η δε αθνινπζνχκελε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 πνπ πξνζαξηάηαη ζην Π.Γ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα ηεο αλαζέζεσο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο, θαζψο θαη ε αζθνχκελε απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην επνπηεία θαη έιεγρνο επί ησλ ζεκάησλ απηψλ. ηηο δηαηάμεηο απηέο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ πξνβιέπεηαη φηη, ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα ηεο ππνθείκελεο ζε ηαθηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο εθιέγνπλ κία ηνπιάρηζηνλ εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, απφ ηηο εγγεγξακκέλεο ζην εηδηθφ Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 13 5 ηνπ Π.Γ, ε νπνία αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή κέινο ηεο. Η ππφ έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα δηθαηνχηαη λα πξνηείλεη, ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ εθιέγεη, ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ επηζπκεί λα νξηζζεί ειεγθηήο ηεο. 14

16 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο επζχλεο ηνπ δηελεξγήζαληνο ηνλ έιεγρφ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, γηα ηπρφλ δεκία πνπ επήιζε απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο απνδεκίσζεσο απηήο. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη: Ο Οξθσηφο Διεγθηήο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελεξγείαο ή παξαιείςεψο ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθήζαληνο ηνλ έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε απφ ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ. Η επζχλε πξνο απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε εηήζησλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ ηνπ επζπλφκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο ππεξβαίλνπλ ην πξνεγνχκελν φξην. ε πεξίπησζε ησλ εηαηξείσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ηα παξαπάλσ φξηα αθνξνχλ ζηνλ θάζε κέηνρν ή εηαίξν ρσξηζηά, ε δε εηαηξεία ζεσξείηαη αιιειεγγχσο ζπλππεχζπλε γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνζγελνκέλεο απφ ηνλ κέηνρν ή εηαίξν δεκίαο. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο ή εηαηξείεο απηψλ ή θνηλνπξαμίεο απηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξενχληαη, επί πνηλή δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν, λα έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα επζχλε πξνο απνδεκίσζε νηνπδήπνηε δεκησζέληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα. Η αζθαιηζηηθή θάιπςε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ 150% ηνπ ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ, ηηο νπνίεο ν Οξθσηφο Διεγθηήο ή ε εηαηξεία ειεγθηψλ ή ε θνηλνπξαμία Οξθσηψλ Διεγθηψλ έιαβαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, νπσζδήπνηε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηνπ δεθαπιάζηνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθάζηνηε εηεζίσλ απνδνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 15

17 Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ νη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα ειεγθηηθήο ηνπ πξψελ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (βι. πξνεγ. 4), ηα νπνία είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ η.β 1119/1979 θαη 126/1993) θαη ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα πξφηππα απηά είλαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Ήδε έρεη μεθηλήζεη επξχηεξε πξνζαξκνγή ηνπο πξνο ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα, κε ζηφρν ζην άκεζν κέιινλ λα κελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο, ν Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ "Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ" πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ η.β 364/1997). Πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην φηη έρνπλ μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πηνζέηεζε "Καλνληζκνχ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ έξγνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ", ν νπνίνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε απφ (αξζ. 2001/256EC) ζχζηαζε (recommendation) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηίηιν "Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δ.Δ. - Διάρηζηεο ππνρξεψζεηο", πνπ απνηειεί "ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα Κξάηε κέιε", θχξηα ππφδεημε ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ απφ "νκφηηκνπο ειεγθηέο" πνπ ζα αζθνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν επί κνλίκνπ βάζεσο. Μεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηελ , νη εηαηξείεο πνπ δελ ππήρζεζαλ ζηνλ έιεγρφ ηνπ παξέκεηλαλ ζην θαζεζηψο ηνπ ηππηθνχ ειέγρνπ, πνπ ίζρπε ηελ επνρή εθείλε (βι. πξνεγ. 2 θαη 3). Σν έηνο 1962, κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.Γ 4237, πξνζηέζεθε ζην Ν. 2190/1920 "πεξί αλψλπκσλ εηαηξεηψλ" ην λέν άξζξν 36α, κε ην νπνίν νξίζηεθε φηη: φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο, δελ πξνβιέπεηαη ε 16

18 δηελέξγεηα ειέγρνπ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ Οξθσηφ Λνγηζηή, "ν έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά πξνηίκεζε απφ πηπρηνχρν ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ", πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη έρεη θαηαζηεί πηπρηνχρνο ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε πξν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Γειαδή, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίζηεθαλ θάπνηα ζηνηρεηψδε πξνζφληα γηα ηα πξφζσπα πνπ ζα δηελεξγνχζαλ ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Σν έηνο 1995, κε ην άξζξν 13 1 ηνπ Ν. 2339, αληηθαηαζηάζεθαλ νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη νξίζηεθε φηη: φηαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, δελ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ Οξθσηφ Διεγθηή, "ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ έρνπλ άδεηα αζθήζεσο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο", ε νπνία ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ 475/1991 "πεξί νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο άδεηαο αζθήζεψο ηνπ". ηε λέα απηή δηάηαμε νξίδεηαη θαη ην φηη, νη ειεγθηέο απηνί δελ δχλαηαη λα επαλαδηνξίδνληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε εηαηξηθέο ρξήζεηο. 12. ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γηα ηε γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ψκαηνο, ζπληζηάηαη ζ απηφ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία κε ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Τπεξεζία Μεηξψνπ Γξακκαηεία Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 17

19 Ο πξντζηάκελνο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο δηνξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 13. Η Οπκωμοζία ηων μελών.ο.δ.λ. Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηα κέιε ηνπ.ο.δ.λ δίδνπλ όπκο πνπ νξίδεηαη ζην Π.Γ 226/92. Ο φξθνο έρεη σο εμήο: «Οξθίδνκαη λα ηεξώ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο κνπ, επαθξηβώο ην Σύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, θαζώο θαη ηνπο δενληνινγηθνύο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή θαη λα εθηειώ ηίκηα θαη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά κνπ». 18

20 Β. ΜΔΡΟ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Η απαξρή ηνπ ειέγρνπ ζηελ ρψξα καο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ πεξίνδν ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο δξάζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο φπνπ επηθξαηεί ην γλσζηφ laissez faire. Σν δηάζηεκα απηφ ζα ιέγακε φηη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν επηθξαηνχλ ζπλζήθεο πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο φςηκεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηδξχνληαη αξθεηέο αλψλπκεο εηαηξίεο (Α.Δ.), ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θ.α. Απηή ηελ πεξίνδν ζηε ρψξα καο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ινγηζηηθή αλαξρία, αλαθχπηνπλ πνιιά νηθνλνκηθά ζθάλδαια, επηρεηξνχληαη απνηπρεκέλεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο. Γηα πξψηε θνξά ην 1918 ζεζπίδνληαη νη πξψηνη βαζηθνί ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη πξνηάζεθε ε θξαηηθή επνπηεία ελψ ηφηε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε ίδξπζε ελφο ζψκαηνο ινγηζηψλ. Σν 1920, ν Δι. Βεληδέινο εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο ξχζκηζεο δηαθφξσλ εηαηξηθψλ ζεκάησλ θαη κε ην Ν.2190/1920 άξζξν 36 θαηέζηεζε ππνρξεσηηθφ ηνλ νξηζκφ ειεγθηψλ θαη ηνπο έδσζε ην δηθαίσκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εηαηξηθά ζηνηρεία θαη βηβιία (αξ. 37). Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο θάκςεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ειέγρνπ ζηε ρψξα καο ππφ ηηο αληίμνεο πνιηηηθέο θαη εζληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ιφγσ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, γεγνλφο πνπ επέθεξε αλαθαηαηάμεηο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. (Καξαβάο, 1930) ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο: 1. ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ην έηνο 1957, θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 19

21 αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ήηαλ εληειψο ηππηθφο, ιφγσ αλππαξμίαο νξγαλσκέλνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. 2. ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ απφ ην έηνο 1957 έσο ην έηνο 1992, θαηά ηελ νπνία νξγαλψζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ειεγθηηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κνξθή ππνρξεσηηθήο ελψζεσο πξνζψπσλ (επαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ) ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν, πνπ ηα κέιε ηνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη έρνπλ θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο. ηνπο θφιπνπο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ εθπαηδεχηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο πςεινχ επηπέδνπ, πνπ δηελεξγνχζαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππαγφκελσλ ζηνλ έιεγρφ ηνπο εηαηξεηψλ. 3. ηελ πεξίνδν απφ ην έηνο 1993 θαη κεηά, δειαδή απφ ηεο θαηαξγήζεσο ηεο κνξθήο νξγαλψζεσο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη δεκηνπξγίαο ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. 1. Πεπίοδορ μέσπι ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών ηο έηορ 1957 Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, δειαδή κέρξη ην έηνο 1957, ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θσδηθ. λφκνπ 2190/1920 "πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ" λα δηελεξγείηαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Ιζνινγηζκφ, Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, Πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ) είρε θαηαληήζεη ηειείσο ηππηθφο θαη φινη νη Έιιελεο ζπγγξαθείο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ είραλ απνθαλζεί φηη: "ν έιεγρνο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζηε Υψξα καο είλαη πξάμε θαζαξψο ηππηθή, απνηεινχζα εηξσλεία έλαληη ηεο Πνιηηείαο φζνλ θαη έλαληη ησλ κεηφρσλ θαη ινηπψλ 20

22 ελδηαθεξφκελσλ, δηφηη, φπσο είλαη γλσζηφ ζε φινπο, ζηελ πξάμε νη δηνξηδφκελνη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ειεγθηέο πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ ππνγξαθή ηεο ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εηνηκαζζείζεο δη' απηνχο εθζέζεσο". Η ρσξίο δηελέξγεηα ειέγρνπ ηππηθή ππνγξαθή ηεο Δθζέζεσο Διέγρνπ, απφ ηνπο Διεγθηέο ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920, νθεηιφηαλ ζην φηη νη ειεγθηέο απηνί δελ ήηαλ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη ν λφκνο δελ απαηηνχζε θαλέλα πξνζφλ, κε απνηέιεζκα λα δηνξίδνληαη ειεγθηέο πξφζσπα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο θαη αλεμαξηήησο κνξθψζεσο. Δπηπξνζζέησο, νη ειεγθηέο δηνξίδνληαλ θαη ακνίβνληαλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (αθνχ ε Γεληθή πλέιεπζε πάληνηε απιψο επηθχξσλε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), ηηο πξάμεηο ηεο νπνίαο θαινχληαλ λα ειέγμνπλ θαη ζπλεπψο ππήξρε ζνβαξή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηνλ ειεγρφκελν. 2. Πεπίοδορ λειηοςπγίαρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών από ηο έηορ 1957 έωρ ηο έηορ 1992 Η Πνιηηεία γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ παξαπάλσ απαξάδεθηε θαηάζηαζε θαη λα νξγαλψζεη νπζηαζηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζηελ αλψλπκε εηαηξεία, κε ην Ν.Γ 3329/1955 ζχζηεζε ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία άξρηζε ηελ θαη ζην νπνίν, ζηαδηαθά, αλέζεζε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ κεγάισλ (αξρηθά) θαη κηθξνκεζαίσλ (αξγφηεξα) αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (ελψ νη κηθξνχ κεγέζνπο εηαηξείεο παξέκεηλαλ ζην πξναλαθεξζέλ θαζεζηψο ηνπ Σππηθνχ Διέγρνπ). Δηδηθφηεξα, κε ην Ν.Γ 3329/1955 θαη ην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ Ν.Γ. 4107/1960 ιήθζεθαλ ηα εμήο βαζηθά κέηξα: 1. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε αλάκεημε ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή ζην δηνξηζκφ ηνπ σο ειεγθηή θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ ειέγρνπ, πξνο ηελ νπνία νπδεκία ζρέζε ηδίνπ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο είρε, αθνχ ακεηβφηαλ κε κεληαίεο 21

23 πάγηεο απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (άξζξα 2 θαη 14 Ν.Γ 3329/1955). 2. β) ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο, πνπ δηνξηδφηαλ κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη απνηειείην απφ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ, κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνλ εθιεγκέλν Πξφεδξν ηνπ ψκαηνο θ.ι.π, αλαζέηνληαλ απφ ην λφκν (άξζξν 6 Ν.Γ. 3329/1955) νη εμήο αξκνδηφηεηεο: Η πξφζιεςε λέσλ κειψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα γίλεηαη ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα (ηνπ Γφθηκνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή Β ) απφ πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθψλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ θαη πάληνηε θαηφπηλ δηαγσληζκνχ. Η δηελέξγεηα ησλ πξναγσγψλ θαη ε άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ πάγησλ κεληαίσλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο. Η θαηάξηηζε θαη' έηνο πίλαθα απφ έμη (6) Οξθσηνχο Λνγηζηέο θαη ε δηαβίβαζή ηνπ ζηηο ππαγφκελεο ζηνλ έιεγρν αλψλπκεο εηαηξείεο γηα ηελ εθινγή, απφ ηνλ πίλαθα απηφλ, ησλ ειεγθηψλ ηεο ρξήζεσο (άξζξα 2 Ν.Γ. 4107/1960, 20 Ν.Γ. 4237/1962 θαη 36 2 θσδηθ. Ν. 2190/1920). Γηα ηνπο ινηπνχο ειέγρνπο ν Οξθσηφο Λνγηζηήο νξηδφηαλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο (βι. πην θάησ πεξ. γ ) Ο θαζνξηζκφο ησλ ακνηβψλ θάζε ειέγρνπ, ε είζπξαμε θαη θαηάζεζή ηνπο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο θαη ε αλάιεςε, απφ ην ινγ/ζκφ απηφ, ησλ αλαγθαίσλ πνζψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο (άξζξν 14 Ν.Γ. 3329/1955). 22

24 3. Οη αξκνδηφηεηεο γηα ηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα αλαζέηνληαη ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη κφλν απφ εθιεγκέλα κέιε ηνπ ψκαηνο (άξζξν 8 Ν.Γ 3329/1955). 4. ηα άξζξα 12 1 θαη 14 1 ηνπ Ν.Γ 3329/1955 νξίδεηαη ξεηά φηη: "νη "Οξθσηνί Λνγηζηαί δελ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππάιιεινη, αιι' αζθνχζη δεκφζηνλ "ιεηηνχξγεκα. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ησλ νη Οξθσηνί Λνγηζηαί είλαη "αλεμάξηεηνη, απαγνξεπνκέλεο νηαζδήπνηε παξεκβάζεσο εηο ην έξγνλ ησλ "..Απαγνξεχεηαη ε απ' επζείαο κεηαμχ Οξθσηνχ Λνγηζηνχ θαη ηνπ ειεγρνκέλνπ "ζπλελλφεζηο δηα ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο ακνηβήο". 5. Με ην άξζξν 13 ηνπ Ν.Γ 3329/1955 ζεζπίδνληαη απζηεξφηαηεο δηαηάμεηο αζπκβίβαζηνπ ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα θαη νπνηαδήπνηε έκκηζζν ή άκηζζν ππεξεζία, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ πνπ ζα δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ην έξγν ηνπ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ην φηη, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή σο ειεγθηή ηεο ίδηαο επηρεηξήζεσο δελ ήηαλ δπλαηφ λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο 5εηίαο. 6. Θεζπίδνληαλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ην αλεπίιεπην ηνπ ήζνπο, ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη απαηηνχληαλ πςειά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (άξζξν 10 Ν.Γ. 3329/1955 θαη άξζξν 2 Β.Γ 737/1961). Σα παξαπάλσ κέηξα εμαζθάιηδαλ απφιπηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο επαγγεικαηηθήο γλψκεο ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεληθά αλαγλσξηζκέλν έξγν πνπ επηηέιεζε, θαηά ηα 36 ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη, ηα πην πάλσ κέηξα ηα εηζεγήζεθαλ Άγγινη Οξθσηνί Λνγηζηέο, νη νπνίνη ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ νη Σερληθνί χκβνπινη ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 23

25 (αιιά θαη ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, βι. Ν.Γ. 2181/1952 θαη άξζξν 17 Ν.Γ. 3329/1955). Γειαδή, νη Άγγινη απηνί Οξθσηνί Λνγηζηέο δελ εηζεγήζεθαλ εθείλα πνπ ίζρπαλ (θαη ηζρχνπλ) ζηε ρψξα ηνπο, φρη κφλν γηαηί έθξηλαλ φηη νη ζπλζήθεο ηεο Διιάδνο δελ πξνζθέξνληαλ, αιιά θπξίσο γηαηί γλψξηδαλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεπζέξηνπ (εκπνξηθνχ) επαγγέικαηνο ηεο παηξίδαο ηνπο. Με εηζήγεζε Άγγισλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ηα πξψηα ρξφληα ήηαλ ηερληθνί ζχκβνπινη, θαηαξηίζηεθαλ πξφηππα (standards) ειεγθηηθήο, ηα νπνία βαζίδνληαλ θπξίσο ζηα Αγγιηθά ειεγθηηθά πξφηππα. Σα πξφηππα απηά αλαζεσξήζεθαλ ην έηνο 1979 θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί εηαηξεηψλ. Σν έηνο 1988, θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ, επηθξάηεζαλ νη εμήο απφςεηο: 1. Όηη ην επάγγεικα ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή (Οξθσηνχ Λνγηζηή) δελ πξέπεη λα παξαιιειίδεηαη κε ηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα ηνπ δηθεγφξνπ, γηαηξνχ θ.ι.π, αιιά κε ην επάγγεικα ηνπ Γηθαζηή. Ο Οξθσηφο Λνγηζηήο δελ είλαη ζπλήγνξνο ηεο επηρεηξήζεσο, δελ ππεξαζπίδεηαη κφλν ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρεηξήζεσο (ησλ κεηφρσλ ηεο), φπσο ν δηθεγφξνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπ θαη λφκηκα επηθαιείηαη κφλν ηα ππέξ, ελψ απνζησπά ηα ελαληίνλ ηνπ. Ο Οξθσηφο Λνγηζηήο πξέπεη λα ελεξγεί φπσο αθξηβψο ν Γηθαζηήο. Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Λνγηζηή πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην έλαληη πάλησλ. 2. Όηη γηα λα ππάξρεη ζηε ρψξα καο πξαγκαηηθά αλεμάξηεην ειεγθηηθφ επάγγεικα κε ζεζκηθφ ραξαθηήξα, έηζη ψζηε λα δηελεξγείηαη νπζηαζηηθφο θαη αληηθεηκεληθφο 24

26 έιεγρνο πςεινχ επηπέδνπ, επηβάιιεηαη λα δηαηεξεζεί ε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ επηβιήζεθε κε ην Ν.Γ. 3329/1955 θαη λα πξνζαξκνζηεί ε κνξθή απηή, φπνπ απαηηείηαη, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο (84/253/ΔΟΚ) νδεγίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Οδεγία απηή πξνβιέπεη θαη ηε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ έρεη θαζηεξσζεί κε ην Ν.Γ 3329/1955. Πξάγκαηη, ε 8ε Οδεγία απαηηεί, ν λφκηκνο έιεγρνο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ ζπλφισλ επηρεηξήζεσλ (άξζξν 1), λα δηελεξγείηαη απφ έληηκα πξφζσπα (άξζξν 3), ηα νπνία ζα δηαθαηέρνληαη απφ επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε (άξζξν 23) θαη ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία ηνπο (άξζξν 24) ελψ παξάιιεια πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα (άξζξα 4-8), ε 8ε νδεγία δελ ππεηζέξρεηαη ζην ζέκα ηνπ ηξφπνπ νξγαλψζεσο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. Σν ζέκα απηφ, αλ δειαδή νη ειεγθηέο ζα είλαη νξγαλσκέλνη ππφ κνξθή "εηαηξεηψλ" (δηαθφξσλ κνξθψλ) ή ζα είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή "δεκφζηνη ιεηηνπξγνί" κε θαηνρπξσκέλε ηελ ειεπζεξία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο γλψκεο, αθήλεηαη λα ξπζκηζζεί απφ ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία θάζε ρψξαο. Απηφ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα εμήο: 1. ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο αλαθέξεηαη φηη άδεηα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ λφκηκνπ ειέγρνπ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, ρνξεγείηαη "ηφζν ζε θπζηθά πξφζσπα, φζν θαη ζε εηαηξείεο πξνζψπσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα είλαη "λνκηθά πξφζσπα ή άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ ή ελψζεηο πξνζψπσλ". 2. ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο νξίδεηαη φηη ηα πξφζσπα ζηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα "κπνξεί λα είλαη, αλάινγα κε ηε λνκνζεζία θάζε θξάηνπο κέινπο, θπζηθά "πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ή άιιεο κνξθέο εηαηξεηψλ ή 25

27 ελψζεηο πξνζψπσλ "(εηαηξείεο ειέγρνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο Οδεγίαο)" 3. ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο νξίδεηαη φηη ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο "κπνξεί λα είλαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο "Οδεγίαο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη ηνπο έρεη αλαγλσξηζηεί βάζεη ηνπ "Δζληθνχ δηθαίνπ ε αξκνδηφηεηα λα ρνξεγνχλ άδεηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο "Οδεγίαο." 4. Απφ ην Δζληθφ δίθαην (άξζξν 10 4 Ν.Γ 3329/1955 θαη άξζξν 2 6 Β.Γ 737/1961) έρεη παξαζρεζεί ε αξκνδηφηεηα επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη νξίδεηαη φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δεκνζηεχεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γειαδή, ρνξεγείηαη άδεηα (κε αηνκηθή πξάμε) ζε θπζηθά πξφζσπα, απφ επαγγεικαηηθή έλσζε κε βάζε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ, φπσο απαηηεί ε Οδεγία. Με ην ΠΓ 15/ βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απφςεσλ, έγηλε πξνζαξκνγή ησλ πεξί ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο δηαηάμεσλ (Ννκνζεηηθά δηαηάγκαηα 3329/1955 θαη 4107/1960 θαη ηνπ Β.Γ 737/1961) ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 8εο (84/253/ΔΟΚ) Οδεγίαο, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πθηζηάκελε κνξθή νξγαλψζεσο (ππνρξεσηηθή έλσζε επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν), πεξηιήθζεθαλ φκσο ζην άξζξν 6 3 θαη 4 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Π.Γ 15/1989 νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 19 ηεο Οδεγίαο θαη παξεζρέζε ην δηθαίσκα λα γίλνπλ κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη πξφζσπα πνπ είραλ αζθήζεη ζηελ Διιάδα ην λφκηκν έιεγρν εηήζησλ ή ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη είραλ πξνζφληα ηζφηηκα κε εθείλα ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ - κειψλ ηνπ ψκαηνο 26

28 Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. Η πξνζαξκνγή απηή θξίζεθε απφ ην αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, φηη είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο, ηφζν κε ηε γλσκνδφηεζή ηνπ 795/1988 πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Π.Γ, φζν θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 3786, 3789, 3791 θαη 3792 ηνπ έηνπο 1990, πνπ εθδφζεθαλ επί πξνζθπγψλ ηξίησλ. Αξγφηεξα φκσο, ην έηνο 1992, επηθξάηεζε ηειηθά ζηελ Κπβέξλεζε ε άπνςε φηη πξέπεη θαη ζηελ Διιάδα λα πηνζεηεζεί ε κνξθή νξγαλψζεσο πνπ επηθξαηεί ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ζε εηαηξείεο ειεγθηψλ. 3. Πεπίοδορ από ηο έηορ 1993 εώρ ζήμεπα πος άλλαξε η μοπθή οπγανώζεωρ ηος ώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών και ιδπύθηκαν Δηαιπείερ Δλεγκηών Αξρηθά, κε ην άξζξν 75 ηνπ λφκνπ 1969/1991 (πνπ ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηα άξζξα 32 Ν. 2076/1992 θαη 18 1 θαη 8 ηνπ Ν. 2231/1994) πξνβιέθζεθε ε κεηαβνιή ηεο κνξθήο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο θαη νξίζηεθε φηη κε πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ) πνπ ζα εθδνζεί ζα θαζνξηζηνχλ, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 8ε (84/253/ΔΟΚ) Οδεγία ηεο Δ.Δ, νη εηδηθφηεξνη φξνη νξγαλψζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθήζεσο ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο. ηε ζπλέρεηα, κε ην Π.Γ 226/1992 "πεξί ζπζηάζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε εηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή", ηνπ νπνίνπ νη δηαηάμεηο θαζνξηδφηαλ φηη αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ , θαηαξγήζεθαλ νη πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο πεξί ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη νξίζηεθαλ ηα εμήο βαζηθά: 1. Όηη ζπληζηάηαη ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ -.Ο.Δ (πνπ ήδε κε ην άξζξν 38 3 Ν. 2733/1999 κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ -.Ο.Δ.Λ), απνηεινχκελν απφ επαγγεικαηίεο ειεγθηέο πνπ απνιακβάλνπλ 27

29 πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ Μεηξψν, ην νπνίν είλαη δεκφζην βηβιίν (άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ). 2. Όηη ζην εηδηθφ Μεηξψν εγγξάθνληαη ηα ήδε ππεξεηνχληα κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 10 5 ηνπ Π.Γ θαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ίδηνπ Π.Γ. Μεηαγελέζηεξα, κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 Ν. 2257/1994, νξίζηεθαλ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζην εηδηθφ Μεηξψν. 3. Όηη ζε ηδηαίηεξε κεξίδα ηνπ εηδηθνχ Μεηξψνπ εγγξάθνληαη νη εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ειεγθηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. ήκεξα, ζηε κεξίδα απηή είλαη γξακκέλεο 23 εηαηξείεο ειεγθηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζε ιεηηνπξγία. 4. Όηη ηα φξγαλα ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην θαη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, φπσο εηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη ζηηο επφκελεο Όηη κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο (ήδε κε ην άξζξν 38 3 Ν. 2733/1999 κεηνλνκάζηεθαλ "Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο"), νη Δπίθνπξνη Οξθσηνί Διεγθηέο, νη Γφθηκνη Οξθσηνί Διεγθηέο θαη νη Αζθνχκελνη Οξθσηνί Διεγθηέο. Δηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ε βαζκίδα ηνπ Αζθνχκελνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζηελ νπνία δηνξίδεηαη ν έρσλ αλεπίιεπην ήζνο θαη αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη εθφζνλ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ νηθνλνκηθήο Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο. Η πξναγσγή ζηηο επφκελεο βαζκίδεο γίλεηαη κεηά απφ επηηπρείο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο (άξζξα 2 θαη 10 ηνπ Π.Γ). 6. ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ νξίδεηαη φηη ην επάγγεικα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή είλαη αζπκβίβαζην πξνο νπνηνδήπνηε άιιν επάγγεικα, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη 28

30 ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. ην δε άξζξν 16 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ειεγθηηθφ έξγν θαη δηεπθξηλίδεηαη, φηη ην ππνβαιιφκελν, απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ "Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ", επέρεη ηε ζέζε ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 "πεξί αλψλπκσλ εηαηξεηψλ" 29

31 ΔΠΙΛΟΓΟ Έρνπλ παξέιζεη πελήληα ηέζζεξα ρξφληα απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ν ζεζκφο ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ζηελ Διιάδα κε ην λ.δ. 3329/55. ε φιε απηή ηε δηαδξνκή, ν ξφινο ηνπ ψκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ είλαη ζεκειηψδεο, φρη κφλν γηα ηελ εμπγίαλζε, αμηνπηζηία θαη δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη γηα ην πνιπδηάζηαην έξγν ηνπ ζηε Λνγηζηηθή Σππνπνίεζε, ζηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηηξνπέο, ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ θαη Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΔΔ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο, θιήζεθε λα γίλεη αξσγφο, αιιά θαη πξσηαγσληζηήο ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ζηελ θαζηέξσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηελ εθαξκνγή δειαδή πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο εηαηξείαο επηβιέπεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα Γ.Π.Υ.Π. (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο), γλσζηφηεξα σο Γ.Λ.Π. (Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα), θαηήξγεζαλ ηα νηθνλνκηθά ζχλνξα, κε ηελ εληαία έθθξαζε ινγηζηηθψλ ηδεψλ θαη θαλφλσλ, κε ζηφρν ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ θαη ηε ρψξα καο ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ην έξγν θαη ν ξφινο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή έγηλε θαζνξηζηηθφο. ήκεξα, φζν πνηέ άιινηε, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζεζκψλ θαη νξγάλσλ νη νπνίνη ζα απνηεινχλ ην ζεκαηνθχιαθα πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 30

32 Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. Δπνκέλσο, ην.ο.δ.λ. εμαθνινπζεί λα έρεη έλαλ ζπνπδαίν θαη πνιχηηκν ξφιν λα επηηειέζεη. 31

33 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε φινπο ηνπο ηίηινπο ησλ άξζξσλ ζχζηαζεο ηνπ.ο.δ.λ. φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 226 ηεο 10/ Άξζξν 1 - χζηαζε - Άξζξν 2 - θνπφο - Άξζξν 3 - Τπνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε - Άξζξν 4 - Άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ - Δμαίξεζε - Αληηθαηάζηαζε - Άξζξν 5 - χλζεζε ηνπ ψκαηνο - Άξζξν 6 - Όξγαλα ηνπ ψκαηνο - Άξζξν 7 - Γεληθή πλέιεπζε - Άξζξν 8 - Δπνπηηθφ πκβνχιην - Άξζξν 9 - Αξκνδηφηεηεο Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ - Άξζξν 10 - Γηνξηζκφο - Άξζξν 11 - Δπαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο - Άξζξν 12 - Οξθσκνζία - Άξζξν 13 - Μεηξψν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 14 - Πιενλεθηήκαηα απνξξένληα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 15 - Αζπκβίβαζηα - Απαγνξεχζεηο - Άξζξν 16 - Διεγθηηθφ έξγν - Άξζξν 17 - Δηαηξείεο ή Κνηλνπξαμίεο Διεγθηψλ - Άξζξν 18 - Αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ - Ακνηβή - Άξζξν 19 - Δπζχλε - Αζθαιηζηηθή θάιπςε - Άξζξν 20 - Πεηζαξρηθφο Έιεγρνο 32

34 - Άξζξν 21 - Γηαγξαθή εθ ηνπ Μεηξψνπ - Άξζξν 22 - Αλαζηνιή αζθήζεσο επαγγέικαηνο - Άξζξν 23 - Πφξνη ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ - Άξζξν 24 - Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Κσιχκαηα δηνξηζκνχ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - Σν Διεγθηηθφ Δπάγγεικα ζηηο ινηπέο ρψξεο ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ - Άξζξν 25 - Έλαξμε Ιζρχνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Αθνινπζεί ε πεξί.ο.δ.λ. ηζρχζνπζα λνκνζεζία ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπζέληα Φ.Δ.Κ (http://www.soel.gr/fek_soel.html) 120/Α/ Π.Γ. 226/1992 Πεπί ζςζηάζεωρ οπγανώζεωρ και λειηοςπγίαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών, καθώρ και πεπί ηων όπων εγγπαθήρ ζε Διδικό Μηηπώο και αζκήζεωρ ηος επαγγέλμαηορ ηος Οπκωηού Δλεγκηή 53/Α/ Π.Γ. 121/1993 Τποποποίηζηρ ηος Π.Γ. 226/1992 "Πεπί ζςζηάζεωρ οπγανώζεωρ και λειηοςπγίαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών, καθώρ και πεπί ηων όπων εγγπαθήρ ζε Διδικό Μηηπώο και αζκήζεωρ ηος επαγγέλμαηορ ηος Οπκωηού Δλεγκηή" ( 120/Α/ ) 139/Α/ Άπθπο 18 ηος Ν. 2231/ Γιεξαγωγή επαγγελμαηικών εξεηάζεων για ηα ήδη εγγεγπαμμένα ζηα μηηπώα ηος Σ.Ο.Δ. μέλη, εθόζον δεν πποέπσονηαι από ηα ςπηπεηούνηα ηην 30η Αππιλίος

35 μέλη ηος Σ.Ο.Λ. - Πποϋποθέζειρ εξέλιξηρ ζηην βαθμίδα ηος Ο.Δ. και Δ.Ο.Δ. για ηα εγγεγπαμμένα ζηα μηηπώα ηος Σ.Ο.Λ. μέλη, ηα οποία πποέπσονηαι από ηο Σ.Ο.Λ. - Υποσπεωηική εκλογή ελεγκηικήρ εηαιπείαρ και ςποσπεώζειρ αςηήρ. - Καθοπιζμόρ ελασίζηων ωπών ππαγμαηοποίηζηρ ηος κάθε ςποσπεωηικού ελέγσος, ελάσιζηο ενιαίο ωπομίζθιο, ανώηαηο όπιο εηήζια απαζσόληζηρ, από ηο Δποπηικό Σςμβούλιο ςποβαλλόμενα ζηο Σ.Ο.Δ. ζηοισεία σπήζεωρ - Καηάπγηζη ηος άπθπος 32 ηος Ν. 2076/ /Α/ Άπθπο 3 ηος Ν. 2257/ Απαλλαγή οπιζμένων εγγεγπαμμένων μελών ηος Σ.Ο.Δ. από ηην παπ. 3 ηος άπθπος 18 ηος Ν. 2231/1994 έγκπιζη από ηπιμελή ειδική επιηποπή. - Πποϋποθέζειρ εξέλιξηρ και εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο ηος Ο.Δ., Δ.Ο.Δ. οι οποίοι δεν πποέπσονηαι από ηα ςπηπεηούνηα ηην 30η Αππιλίος 1993 μέλη ηος Σ.Ο.Λ. 364/B/ Υ.Α. Απιθμ. 623 Κανονιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών 232/Α/ Π.Γ. 341/1997 Πποζαπμογή ηηρ ιζσύοςζαρ νομοθεζίαρ πεπί ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών (Σ.Ο.Δ.) ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 18 ηος Ν. 2231/ /Β/ Απόθαζη Απιθ. 802/ Κανονιζμόρ διεξαγωγήρ επαγγελμαηικών εξεηάζεων ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 155/Α/ άπθπο 38 ηος ν. 2733/1999 Γιαηάξειρ πεπί Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών 1118/ Απόθαζη Απιθ. Γ17/2 Τποποποίηζη ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 2 ηος Κανονιζμού διεξαγωγήρ ηων επαγγελμαηικών ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών 1459/ Απόθαζη Απιθ. 8 Τποποποίηζη ηηρ παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 2 ηος Κανονιζμού διεξαγωγήρ ηων επαγγελμαηικών ηων μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών 34

36 197/Β/ /Β/ /Β/ Απόθαζη Απιθ (8) Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών, Κανονιζμόρ ηος Διδικού "Λογαπιαζμού" Ππόνοιαρ Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών και Οπγανιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηων Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών. 817/Β/ Απόθαζη Απιθ.2321 (12) Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Λογιζηών. 915/Β/ Απόθαζη Απιθ.2488 (18) Κανονιζμοί "Λογαπιαζμών" Υγείαρ και Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδοη'ηζεωρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 605/Β/ Απόθαζη Απιθ.1307 (20) Κανονιζμοί "Λογαπιαζμών" Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών (Σ.Ο.Δ.) 1164/Β/ Απόθαζη Απιθ.118/2 (5) Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 640/Β/ Απόθαζη Απιθ.Β40/Γ (3) Σςμπλήπωζη ηος Οπγανιζμού Λογαπιαζμού Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 319/Β/ Απόθαζη Απιθ. 563/ (10)(11) - Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 436/Β/ Αποθάζειρ - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Δπικοςπικήρ Σςνηαξιοδόηηζηρ ηων Μελών και ηος Γιοικηηικού Πποζωπικού ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Κανονιζμόρ ηος "Λογαπιαζμού" Ππόνοιαρ ηων Μελών ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. - Οπγανιζμόρ "Λογαπιαζμού" Υγείαρ ηος Σώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών. 35

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΝ ΠΔΗΡΑΗΩ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών: Η περίπτωση μιας εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ηεο Υξηζηίλαο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ:

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Ζρευνα για το επάγγελμα του λογιςτή ςτην πόλη τησ Καβάλασ και ςτο ΣΕΙ_Σμήμα Λογιςτικήσ. υποβληθείςα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΞΕ-Ψ2Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Αρ. Aπόφασης 244. ΘΕΜΑ : 1 ο

ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΞΕ-Ψ2Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Αρ. Aπόφασης 244. ΘΕΜΑ : 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 244 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα