Τ Ν Γ Δ Μ Ο Γ Δ Ω Λ Ο Γ ΩΝ Μ Δ Λ Δ Σ Η Σ Ω Ν. «Οι μελέηες Γεωλογικής Καηαλληλόηηηας (ΜΓΚ) ζηα πλαίζια εκπόνηζης ΥΟΟΑΠ ΓΠ: Προβλήμαηα και δσναηόηηηες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ν Γ Δ Μ Ο Γ Δ Ω Λ Ο Γ ΩΝ Μ Δ Λ Δ Σ Η Σ Ω Ν. «Οι μελέηες Γεωλογικής Καηαλληλόηηηας (ΜΓΚ) ζηα πλαίζια εκπόνηζης ΥΟΟΑΠ ΓΠ: Προβλήμαηα και δσναηόηηηες»"

Transcript

1 Τ Ν Γ Δ Μ Ο Γ Δ Ω Λ Ο Γ ΩΝ Μ Δ Λ Δ Σ Η Σ Ω Ν Σμύρνης 1Β, Ζωγράφοσ, Αθήνα 15772, Τηλ: , Fax: website: «Οι μελέηες Γεωλογικής Καηαλληλόηηηας (ΜΓΚ) ζηα πλαίζια εκπόνηζης ΥΟΟΑΠ ΓΠ: Προβλήμαηα και δσναηόηηηες» Παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΥΝ.ΓΔ.Μ.Δ., θ. Γ. Αξγπξίνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Μειεηψλ Γεσινγηθήο Καηαιιειφηεηαο Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Η ζεκεξηλή εκεξίδα ζα ήηαλ αλακθίβνια επηζηεκνληθά θαη ζεκαηηθά επξχηεξε, πινπζηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν δηαθσηηζηηθή, εάλ πεξηειάκβαλε παξνπζηάζεηο ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία απφ ηελ εθπφλεζε ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ ζε φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηφζν ζε φηη αθνξά ηα επηζηεκνληθά γλσζηηθά αληηθείκελα, φζν θαη ζε φηη αθνξά ηα πξνβιήκαηα επί ησλ δηαδηθαζηψλ εθπφλεζεο ησλ γεσινγηθψλ κειεηψλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη απηνί πνπ κε ηνπο ζπιινγηθνχο ηνπο αγψλεο, αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ηνπο ζπλεηζθνξά θαηφξζσζαλ ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ γεσινγηθψλ κειεηψλ θαη ηελ εθπφλεζε αλεμάξηεηεο γεσινγηθήο κειέηεο, κε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ ζηε ζχκπξαμε σο ζπκπξαηηφλησλ κειεηεηψλ. Οη κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο κειεηψλ Γ.Π.Σ. - Σ.Φ.Ο.Ο.Α.Π. είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα: ηε δηεξεχλεζε ησλ γεσινγηθψλ θαη ηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε γεσινγηθή δνκή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνο αλάπηπμε πεξηνρψλ (νηθηζηηθή, βηνκεραληθή θ.ι.π.) θαη ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο απφ θηλδχλνπο γεσινγηθήο θχζεο, φπσο ε αθαηαιιειφηεηα εδαθψλ ζεκειίσζεο (π.ρ. κεησκέλε αληνρή ή ξεπζηνπνίεζε) θαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο (π.ρ. θαηνιηζζήζεηο ή πηψζεηο βξάρσλ) θάησ απφ ζπλήζεηο ή επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, φπσο ζεηζκνί, έληνλεο βξνρνπηψζεηο, πιεκκχξεο θ.ά. ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο, ζχκθσλα κε θξηηήξηα αλαπηπμηαθά, θαηαιιειφηεηαο, θ.α. ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γεσπεξηβάιινληνο. ηελ ζαθή πεξηγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ ή θαη ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ εδαθψλ ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη. ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο ησλ πεξαηηέξσ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Τα απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αμηνινγνχληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ΜΓΚ, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κειεηεηέο ηεο θαηεγνξίαο 20.

2 ηελ ζπλαμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο. Αμίδεη λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο εθπφλεζεο ησλ γεσινγηθψλ κειεηψλ θαηαιιειφηεηαο ζηα πιαίζηα ΓΠΣ ΣΦΟOΑΠ, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 1. Τηο ΓΜΚ ηηο εθπνλνχλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά κειεηεηέο θαη φρη παλεπηζηεκηαθνί θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 2. Τηο ΓΜΚ ηηο εθπνλνχλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά κειεηεηέο γεσιφγνη κεηά απφ ηελ ζχλαςε ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ λφκηκε ακνηβή. 3. Οη ΜΓΚ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηβιέπνληαη απφ γεσιφγνπο κφληκνπο ππάιιεινπο ησλ Γήκσλ - Υπεξεζηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ρξεηάδεηαη νη Γήκνη λα ζηειερσζνχλ άκεζα απφ ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα. Παξάιιεια νη Υπεξεζίεο πνπ εγθξίλνπλ ηηο κειέηεο απηέο, ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζνχλ κε γεσιφγνπο, πξνθεηκέλνπ έγθαηξα θαη κε επάξθεηα λα νινθιεξψλνληαη νη εγθξίζεηο ησλ κειεηψλ απηψλ. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη φιε ζε φιε ηελ Κξήηε είλαη δήηεκα εάλ έλαο δήκνο έρεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ γεσιφγν θαη γηα φιε ηελ Κξήηε ππάξρεη κφλν έλαο γεσιφγνο πνπ εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ ΜΓΚ γηα ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ. 4. Οη κειεηεηέο πνιενδφκνη θαη ρσξνηάθηεο ρξεηάδεηαη σο ζχλνιν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ΜΓΚ, Σήκεξα αξθεηνί ζπλάδειθνη ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ 01 θαη 02 ζπλερίδνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα κε πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε επίπεδν ηερληθήο πξνζθνξάο ππνβαζκίδνπλ ηελ θαηεγνξία 20, ζπλεγνξνχλ ζε δήκνπο φηη πξφθεηηαη γηα ηππηθέο κειέηεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηαδίδνπλ φηη νη ακνηβέο είλαη πςειέο θ.ι.π. 5. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ε δεκηνπξγία πνιιψλ πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ κειεηεηψλ απφ ηελ κία θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή θαη Υπεπζχλσλ Πξνγξακκάησλ απφ ηελ άιιε, ηδηαίηεξα ζηελ εθπφλεζε ηεο Α Φάζεο ηεο Πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο Γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε ΓΠΣ ΣΦΟΟΑΠ έρεη αλαηεζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ΥΑ. Τα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ θαη άκεζε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο Μειέηεο. Τξεηζήκηζη ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηεο ΥΑ 27691/ (ΦΔΚ 1902/Β/07), ε παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα ζπλερίδεη λα βάιιεηαη θαη λα ακθηζβεηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Πεξίπησζε Πεινπνλλήζνπ Με βάζε νριήζεηο κειψλ καο, απφ Γήκνπο θαη ΤΥΓΚ, πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο παξάθακςεο ηεο ΥΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαινχληαη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπφλεζε ησλ ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, λα απνζπάζνπλ απφ ηελ Α Φάζε ηνπ ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ ηα εδάθηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ γεσινγία θαη πνπ είραλ ζπληάμεη κε ηηο παιηέο πξνδηαγξαθέο (ΦΕΚ 209/Δ/ ), λα ηα ζπλζέζνπλ ζε κία μερσξηζηή έθζεζε πνπ βαθηίδεηαη κειέηε (1 ράξηεο θαη 5-6 ζειίδεο έθζεζε), λα ηα ππνβάιινπλ θαη λα βεβαηψζνπλ ςεπδψο φηη είλαη ε «κειέηε» είλαη ζχκθσλε κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο (ΦΕΚ 1902/Β/07). Σηελ πεξίπησζε δε πνπ αξλεζεί ν ζπλάδειθνο, ηφηε πξνσζνχληαη, δελ γλσξίδνπκε κε ηελ πξσηνβνπιία πνηψλ, δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο κε βάζε ην 30% ηεο Α ηάμεο πηπρίνπ θαη κε ακνηβέο ηεο ηάμεο ησλ ή 4.000, λα εθπνλεζνχλ δήζελ κειέηεο πνπ ε πξαγκαηηθή ακνηβή ηνπο αλέξρεηαη ζε θαη Υπάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο αξλείηαη ν ζπλάδειθνο λα ζπλαηλέζεη, ελ αγλνία ηνπ ζπλαδέιθνπ, λα ζπλζέηεηαη μερσξηζηή έθζεζε πνπ βαθηίδεηαη κειέηε (1 ράξηεο θαη 5-6 ζειίδεο έθζεζε), γηα έγθξηζε. 2

3 Η δηαδηθαζία απηή θαηαγγέιζεθε κε έγγξαθφ καο θαη θαίλεηαη φηη είλαη ζε ππνρψξεζε, σζηφζν δηαηζζαλφκαζηε φηη δελ έρεη εμαιεηθζεί. Ωζηφζν ε ππνρψξεζε απηή πξέπεη λα νκνινγήζνπκε φηη νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη κε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ εχθνιν λα εθπέζεη ζην ΣηΔ φιε ε κειέηε ΓΠΣ- ΣΦΟΟΑΠ, κεηά απφ κηα απιή πξνζθπγή ελφο θάηνηθνπ. Γπζηπρψο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαληά θαλείο ζε φιε ηελ ρψξα. Όκσο δελ ηα καζαίλνπκε πάληα., αθνχ αθφκα ην αγλννχλ θαη νη ίδηνη γεσιφγνη κειεηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ. Πεξίπησζε ΓΠΣ ΣΦΟΟΑΠ Ν. Ηιείαο Απηά ηα ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ ηα πξνθήξπμε ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Δπεηδή δελ είραλ γεσιφγν ζηελ ζχκπξαμε, 20 πεξίπνπ κέιε καο ηα πξνζέβαιαλ ζην ΣηΔ. Έηζη αλαγθάζζεθε ε Πεξηθέξεηα λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο Σπγθξηηηθψλ Πηλάθσλ γηα ηελ ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ην γεσινγηθφ αληηθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζνχλ ηα αζθαιηζηηθά κέηξα απφ ηελ κεξηά καο. Καηφπηλ ηνχηνπ θαη κεηά ηελ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε γηα ηελ αλάζεζε ησλ κειεηψλ απηψλ, ηα κέιε καο ζπκθψλεζαλ, λα απνζχξνπλ ηηο πξνζθπγέο, κε ηελ δέζκεπζε ηεο Υπεξεζίαο, φηη ζα εθαξκνζζεί ε λνκνζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Υπεξεζία δεζκεχηεθε, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηελ ζπκπιήξσζε απφ γεσιφγνπο κειεηεηέο ηεο ζχκπξαμεο, ζα εθπνλεζνχλ ηα αληηθείκελα ησλ γεσινγηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ την ΥΑ 27691/ (ΦΔΚ 1902/Β/07. Σχκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ κέιε καο, πιεξνθνξεζήθακε φηη πξάγκαηη έρνπλ ππνγξαθεί ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα ηηο γεσινγηθέο εξγαζίεο, φκσο παξάηππα δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί γεσιφγνο κειεηεηήο θαηεγνξίαο 20, ζηηο ζπκπξάμεηο. Η κε ζχλλνκε ελέξγεηα απηή έρεη ηα αθφινπζα κε ζχλλνκα απνηειέζκαηα: -λα εθπνλείηαη κειέηε θαηεγνξίαο 20 απφ ζχκπξαμε πνπ δελ δηαζέηεη κέινο κε πηπρίν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. -λα ακείβεηαη γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο θαηεγνξίαο 20 κειεηεηήο πνπ δελ δηαζέηεη πηπρίν ίδηαο θαηεγνξίαο. Η δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ε Υπεξεζία είρε ηζρχ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 716/77. Σήκεξα φκσο έρεη θαηαξγεζεί. Τελ πεξίνδν πξηλ ην 1977 πξάγκαηη άιινη ππφγξαθαλ ηηο κειέηεο θαη άιινη ακείβνληαλ. Ο ΣΥΝ.ΓΔ.Μ.Δ. παξελέβε κε έγγξαθφ ηνπ θαη δεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πιεξσκή κέζσ ζπκβάζεσλ ησλ γεσιφγσλ κειεηεηψλ. Δθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ ηνπ ΔΑΚ 2000 Σε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ ηνπ ΔΑΚ 2000, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε, νη νπνίεο γεηηληάδνπλ κε ελεξγά ή πηζαλά ελεξγά ξήγκαηα, δξνκνινγήζεθαλ δηαδηθαζίεο απ επζείαο αλαζέζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο (Γήκνο Ξάλζεο, Γήκνο Ηξαθιείνπ Κξήηεο) πξνο εξεπλεηηθά ηδξχκαηα (Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ), κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ελεξγφηεηαο ησλ ξεγκάησλ. Ο Σχλδεζκνο Γεσιφγσλ Μειεηεηψλ Διιάδαο (ΣΥΝ.ΓΔ.Μ.Δ.)., κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ εθθξάδεη ηελ θάζεηε θαη πιήξε αληίζεζή ηνπ κε ηηο πξνσζνχκελεο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : Οη ελ ιφγσ κειέηεο δελ απνηεινχλ «εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα», εθφζνλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο πξννξίδνληαη γηα άκεζε εθαξκνγή ζηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ κειεηψλ ΓΠΣ θαη ΣΦΟΟΑΠ. Η αλάζεζε κειεηψλ απφ Γεκφζην Φνξέα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζην Ν.3316/2005 θαη ζηα εξκελεπηηθά ηνπ δηαηάγκαηα θαη εγθπθιίνπο. Τν αληηθείκελν ησλ κειεηψλ απηψλ 3

4 εθπνλείηαη απφ Μειεηεηέο ή Γξαθεία Μειεηψλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ θαηεγνξία 20 (Γεσινγηθέο - Υδξνγεσινγηθέο - Γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο) ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» θαη ε ακνηβή ηνπο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή απφθαζε κε αξ. ΓΜΔΟ/α/ν/1257/ (ΦΔΚ 1162/Β/ ) πεξί Έγθξηζεο Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005. Η απ επζείαο αλάζεζε ησλ κειεηψλ απηψλ ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη κάιηζηα, φπσο πιεξνθνξεζήθακε, κε χςνο ακνηβήο ηεο ηάμεο ησλ Δπξψ, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ κε ηνπο επαγγεικαηίεο Γεσιφγνπο Μειεηεηέο. Ο Σχλδεζκνο Γεσιφγσλ Μειεηεηψλ, γλσξίδνληαο ζε βάζνο ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ζεκαζία ησλ κειεηψλ πξνζδηνξηζκνχ ελεξγφηεηαο ξεγκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πνιενδνκνχκελσλ πεξηνρψλ, ζεσξεί φηη ε νξζή δηαδηθαζία, πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη ε Πξνθήξπμε Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/05, φπνπ ζα πξνβιέπεηαη ζαθψο θαη ε ζπκκεηνρή, Σπκβνχινπ, εηδηθνχ ζε ζέκαηα Νενηεθηνληθήο, ζηελ νκάδα κειέηεο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ πηζαλά ελεξγψλ ξεγκάησλ, πξνθχπηνπλ θαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 1. Δάλ ηα ζηνηρεία ησλ Μηθξνδσληθψλ Μειεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Αξρείν ηνπ ΟΑΣΠ είλαη εγθεθξηκέλα θαη βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε νηνπδήπνηε ελδηαθεξνκέλνπ κειεηεηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 2. Δάλ ν ΟΑΣΠ έρεη εθδψζεη πξνδηαγξαθέο θαη ηηκνιφγην ακνηβψλ κε ηηο εηδηθφηεηεο κειεηεηψλ γηα ηηο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ηνπ ηζρχνληνο Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ «Γεηηλίαζε ελεξγψλ ζεηζκνηεθηνληθψλ ξεγκάησλ» θαη πνηφο είλαη ν Φνξέαο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απηψλ. Σρεηηθά κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ πξνζδηνξηζκνχ ελεξγφηεηαο ξεγκάησλ ζηα πιαίζηα κειεηψλ ΓΠΣ θαη ΣΦΟΟΑΠ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Πνιηηεία θαη ε ζχληαμε ησλ νπνίσλ είλαη απφιπηε αλαγθαηφηεηα, ν ΣΥΝΓΔΜΔ δειψλεη φηη ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ψζηε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ζεζκνζέηεζήο ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη κειέηεο απηέο λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηελ Πνιηηεία. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ΜΓΚ είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρσξνηάθηε πνιενδφκν, λα επηιέμεη πεξηνρέο γηα δφκεζε ή ζπλαθείο ρξήζεηο, κε ζαθή δηάθξηζε ζε επλντθέο θαη δπζκελείο δψλεο. Δίλαη ζαθέο φηη, νη απαηηνχκελεο εθηάζεηο γηα δφκεζε ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εμαληινχληαη απφ ηηο επλντθέο γηα δφκεζε δψλεο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ εθηφο ησλ άιισλ, αζθάιεηα ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, δηαηήξεζε ηνπ ζε επαθή θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ρακειφ ζρεηηθά θφζηνο ζηελ παξέκβαζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ γηα δφκεζε πεξηνρέο δπζκελείο απφ γεσινγηθή άπνςε (πρ. δφκεζε ζε ζεηζκνγφλν ξήγκα), είλαη ζαθέο φηη ε πξφηαζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ηεθκεξησκέλε θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαληιεζεί απνζέκαηα γεο απφ ηηο επλντθφηεξεο γεσινγηθά δψλεο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, κάιινλ ζα είλαη αδχλαηνλ λα πείζνπκε γηα ηηο πξνζέζεηο καο, αθνχ ε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα δφκεζε, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο έξεπλεο πνιχ πςεινχ ζρεηηθά θφζηνπο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ θαηαζηεί ζαθέο, φηη πξέπεη ππνρξεσηηθά, λα δνκεζεί δψλε κε ηα ηδηαίηεξα απηά πξνβιήκαηα, ζεσξνχκε φηη ε έξεπλα δελ πξέπεη λα επηβαξχλεη ην 4

5 θφζηνο ηεο κειέηεο ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, αιιά λα αληηκεησπίδεηαη ζην επφκελν ζηάδην, δειαδή ζηελ ΜΓΚ ηεο ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗΣ ΜΔΛΔΤΗΣ. Σπκπεξάζκαηα Μεηά απφ απηά γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα ηελ εθπφλεζε πνηνηηθψλ ΜΓΚ, πφζν αλαγθαία είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο, λα εθαξκνζζνχλ νη πξνδηαγξαθέο λα εθπνλνχληαη νη ΜΓΚ απφ γεσιφγνπο κειεηεηέο, λα ζηειερσζνχλ νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο κε γεσιφγνπο θαη λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη Πεξηθέξεηαο κε πξφζιεςε πξφζζεησλ γεσιφγσλ. Τα Παλεπηζηήκηα, κε ην αμηφινγν δπλακηθφ πνπ δηαζέηνπλ ρξεηάδεηαη λα δηδάζθνπλ ηνπο θνηηεηέο γεσιφγνπο ζηελ δηάζηαζε ηεο ηερληθήο γεσινγίαο, ηεο δπλακηθήο ηεθηνληθήο, ηεο πδξνγεσινγίαο, ηνπ γεσπεξηβάιινληνο θ.ι.π., ψζηε λα απνθνηηνχλ απφ ηηο ζρνιέο ζπλάδειθνη πνπ ζα εμειηρζνχλ ζε θαιχηεξνπο θαη πνηνηηθφηεξνπο κειεηεηέο. Τν ΓΔΩΤΔΔ επίζεο ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα ησλ θιάδσλ, γηα λα κπνξεί ζε επφκελε ζρεηηθή κε κειέηεο εκεξίδα, λα κπνξεί λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα νκηιεηή απφ ηελ Γ.Δ. 5 Για ηο Γ.. ηοσ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ. Ο Πρόεδρος Ο Γραμμαηέας ΓΗΜΗΣΡΗ ΑΡΓΤΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Γ Ζ Μ Ο Υ Α Ν Η Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΠΡΟΥΔΓΗΩΝ για ηην ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΩΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΩΝ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 (πξνδεκνζίεπζε απφ ηνλ ηηκεηηθφ επηζηεκνληθφ ηφκν Εήζε Παπαδεκεηξίνπ, ππφ έθδνζε, 2011) Κσλζηαληίλνο Γψγνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗΣ Θσδ ΝΞΠ (MIS) 327629 Ξξάμε «Αλάπηπμε Αλάδεημε & Πξνβνιή Πνιηηηζηηθνύ Χεθηαθνύ Πεξηερνκέλνπ κε ηε Φξήζε Σύγρξνλσλ Δθαξκνγώλ θαη Δξγαιείσλ ΤΠΔ» πνέξγν Γηάξθεηα Γηαβνχιεπζεο Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα