ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Με την υπ αριθμ /23/340891/Σ. 1607/ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 και 25 του Ν. 3187/2003 όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει, των άρθρων 9, 18, 19 και 20 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ΥΑ Φ. 330/157993/Σ.2636 και τα πρακτικά της Β συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επι λογής Εξέλιξης από , διορίζεται/εξελίσσεται ο Λέκτορας με θητεία, Σταμάτιος Καλλίγερος του Σπυ ρίδωνος σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), στην βαθ μίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Εφαρμο σμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών με έμφαση στις Επιπτώσεις της Ποιότητας των Καυσίμων στα Υλικά των Κινητήρων και το Περιβάλλον» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. Προκήρυξης θέσης Φ.392/56/1963/Σ.1502/ΣΝΔ (ΦΕΚ 1528/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Οικονομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΝ/ΔΚΕ 24/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ /209/340744// απόφαση του Διευθυντή Β Κλάδου, του Γενικού Επιτε λείου Ναυτικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 3205/2003 και του άρθρου 1, παραγρ. 2α και στ του Ν. 4024/2011, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του Μόνιμου Πολιτικού Υπαλ λήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕ Παπασωτηρίου Αθανασίου του Γεωργίου, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με ειδικότητα Δομικών Έργων (Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών) με Βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο Γ 3, λύεται αυτοδίκαια στις διότι ο αναφερόμενος υπάλληλος επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερομηνία, εμμέ νοντας στην από αίτηση παραίτησής του, εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Ο ανωτέρω υπάλληλος κατείχε στις το 7ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ν. 3205/2003. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ /208/340746// από φαση του Διευθυντή Β Κλάδου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις των άρθρων 63, 96, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 3205/2003 και του άρθρου 1, παραγρ. 2α και στ του Ν. 4024/2011, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του Μόνιμου Πολιτικού Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Μαθιουδάκη Χρήστου του Θεόδωρου Κλάδου TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με ειδικότητα Ηλεκτρονικού με Βαθμό Β και Μισθολογικό Κλιμάκιο Β 2, λύεται αυτοδί καια στις διότι ο αναφερόμενος υπάλληλος επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερομη νία, εμμένοντας στην από αίτηση παραίτη σής του, εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προ θεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Ο ανωτέρω υπάλληλος κατείχε στις το 4ο (ΤΕ4) Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ν. 3205/2003. Στον ανωτέρω υπάλληλο, που αποχωρεί μετά από 31 χρόνια, 07 μήνες και 28 ημέρες ευδόκιμο παραμονή, απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπηρεσίας και τιμητικά ο τίτλος της θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, και 96 του Ν. 3528/2007. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ /206/340748// από φαση του Διευθυντή Β Κλάδου, του Γενικού Επιτε λείου Ναυτικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, των

2 10392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 3205/2003 και του άρθρου 1, παραγρ. 2α και στ του Ν. 4024/2011, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση του Μόνιμου Πολιτικού Υπαλλή λου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Σταματίου Βασίλειου του Γρηγο ρίου, Κλάδου ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ειδικότη τα Νοσοκόμου με Βαθμό Β και Μισθολογικό Κλιμάκιο Β 1, λύεται αυτοδίκαια στις διότι ο αναφε ρόμενος υπάλληλος επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερομηνία, εμμένοντας στην από αίτηση παραίτησής του, εντός της υπό του Νόμου προ βλεπομένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Ο ανωτέρω υπάλληλος κατείχε στις το 5ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ν. 3205/2003. Στον ανωτέρω υπάλληλο, που αποχωρεί μετά από 30 χρόνια και 17 ημέρες ευδόκιμο παραμονή, απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3528/2007. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ /207/340747// από φαση του Διευθυντή Β Κλάδου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 3, 5 και 6 του Ν. 3205/2003 και του άρθρου 1, παραγρ. 2α και στ του Ν. 4024/2011, διαπιστώνεται ότι η υπαλληλική σχέση της Μόνιμης Πολιτικής Υπαλλήλου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Θεοδωρίδου Δήμητρας του Στυλιανού, Κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με ειδικότη τα Διοικητικού με Βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο Γ1, λύεται αυτοδίκαια στις διότι η αναφερό μενη υπάλληλος επανήλθε με δεύτερη αίτηση την πιο πάνω ημερομηνία, εμμένοντας στην από αί τηση παραίτησής της, εντός της υπό του Νόμου προ βλεπομένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007. Η ανωτέρω υπάλληλος κατείχε στις το 5ο (ΔΕ) Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ν. 3205/2003. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (2) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 4 10, 15 20, 22, 35 και 40 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», β) των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 τ.α ) «Σύ σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, γ) του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 τ.α ), «Συνταγματικά κατοχυρω μένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρω ση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς διατάξεις» όπως ισχύει δ) του Π.Δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο σύνης», ε) του Π.Δ/τος 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α ) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δη μοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στ) του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι σίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύει, ζ) του Ν. 2643/1998 (220 Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, η) Τις αριθμ / (ΦΕΚ 133/ τ.παράρτημα) και 32380/ (ΦΕΚ 64/ τ.ασεπ) αποφάσεις προκηρύξεις και θ) τις αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/111/οικ.4329/ (ΦΕΚ 344/ , τ.β ) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/ (ΦΕΚ 627/ , τ.β ) αποφάσεις του Υπουργού Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2012 και 2013», διορίζονται οι παρακάτω, ως δόκιμοι υπάλληλοι που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1988, με βαθμό ΣΤ της κατηγορίας ΔΕ σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Φύλαξης, ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο Κατά στημα Κράτησης Κορυδαλλού. 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΩΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, στο Κέ ντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών. 3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΙΡΕΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, στο Κα τάστημα Κράτησης Κορυδαλλού (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 7037/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: , , / , αντίστοιχα) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΠ/ / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Με την με αριθμό 81007/Φ.1309/ απόφα ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λει τουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Μελπομένης Μήτσικα του Νεοπτόλεμου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμό 81126/Φ.3765/ απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λει τουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπηρεσία, της Σταματίας Γούτη του Νικολάου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Εφετείου Αιγαίου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την με αριθμό 81013/Φ.114/ απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λει τουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δε κτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Ελένης Κώη του Κλέαρχου μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Ε κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων του Συμβουλίου της Επικρατείας. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Β. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ - Με τη με αριθμ / απόφαση της Ανα Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι κηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αί τηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα του Αθανασίου ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΗ του Σπυρίδωνος, δικηγόρου Ιωαν νίνων παρ Εφέταις. Με τη με αριθμ / πράξη της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η αίτηση μετάθεσης της δικη γόρου Αθηνών παρ Εφέταις Αναστασίας ΑΛΕΞΑΚΗ του Δημητρίου, από το Πρωτοδικείο Αθηνών στο Πρωτο δικείο Τρίπολης. Με τη με αριθμ / απόφαση της Ανα Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από το δικηγορικό λειτούργημα της Μαγδαληνής ΜΑΝΟΥ του Αριστείδη, δικηγόρου Ξάνθης παρ Εφέταις. Με τη με αριθμ / απόφαση της Ανα Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από το δικηγορικό λειτούργημα της Ρουμπίνης ΛΕΚΕΑ του Σωκράτη, δικηγόρου Καλαμάτας. Με τη με αριθμ / απόφαση της Ανα Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη γόρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα της Ελένης ΜΠΡΕΛΛΑ του Γεωργίου, δικηγόρου Λάρισας. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορι κού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Δικαιω μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α 126), γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα ραίτησης από την υπηρεσία του Αλκιβιάδη ΝΤΙΝΑΛΕΞΗ του Μιχαήλ, δικαστικού επιμελητή στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορι κού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α 126), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία της Ευανθίας ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥ ΛΙΑ του Χρήστου, δικαστικής επιμελήτριας στην περι φέρεια του Πρωτοδικείου Πατρών. Με τη με αριθμ / απόφαση της Ανα Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από το δικηγορικό λειτούργημα της Ολυ μπίας ΤΣΑΡΟΥΧΗ του Νικολάου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης. Με τη με αριθμ / πράξη της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η αίτηση μετάθεσης της δικη γόρου Θεσσαλονίκης Ευγενίας Βιργινίας ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλο νίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Με τη με αριθμ / πράξη της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η αίτηση μετάθεσης της δικη γόρου Θεσσαλονίκης Ασημίνας ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του Βα σιλείου, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Πρω τοδικείο Αθηνών. Με τη με αριθμ / πράξη της Αναπληρώ τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δ3 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208) όπως ισχύει, εγκρίνεται η αίτηση μετάθεσης του δικη γόρου Θεσσαλονίκης Παντελή ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Στέφανου, από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο Πρω τοδικείο Κοζάνης. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

4 10394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (3) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 202/ απόφαση (ορθή επα νάληψη) του Δημάρχου Καλυμνίων η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τη γνωμοδότηση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου (υπ αριθμ. 3/ πρακτικό) και το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κα λυμνίων, Λοΐζος Κλεάνθης του Ιωάννη, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού, σε θέση του κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού (Δίπλωμα Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγρα φητών Ρόδου), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. πιστώσεων Δήμου Καλυμνίων. 9798/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 76587/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 1290/ απόφαση του Δημάρ χου Μινώα Πεδιάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν, και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση του Αδαμάκη Γεωργίου του Φωτίου, την από υπεύθυνη δήλωσή του με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά, το υπ αριθμ. Δ.Υ./ Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του και την υπ αριθμ / απόφα ση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου Αδαμάκης Γεώργιος του Φωτίου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης θέση αντίστοιχου κλάδου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και πρόβλεψης αντίστοιχης πίστωσης για τα επόμενα έτη σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1290/ απόφαση του οικείου Δημάρχου). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 14515/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 494/ απόφαση Δημάρχου Πέλλας Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 74 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) και με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α / ), με το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α / ) και με το άρθρο 63 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/ ) και ισχύει, καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση και την από υπεύθυνη δήλωση της μονίμου υπαλλήλου Ζαχαριάδου Αικατερίνης του Βασιλείου, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Έδεσσας Νομού Πέλλας η οποία παρέχεται με την υπ αριθμ / απόφασή του, μετατάσσεται η Ζαχαριάδου Αικατερίνη του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος, πτυχιούχος του Τμή ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο λογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης/απόφοιτος έτους 1997, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Ε από το Δήμο Έδεσσας Νομού Πέλλας σε συνιστώμενη με την πράξη μετάτα ξης προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Πέλλας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δα πάνης: 43493/ ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης: 11544/ ). Με την υπ αριθμ. 551/ απόφαση Δημάρχου Πέλλας Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) και με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α / ), με το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α / ) και με το άρθρο 63 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α / ) και ισχύει, καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση και την από υπεύθυνη δήλωση της μονίμου υπαλ λήλου Χατζοπούλου Χρυσούλας του Παύλου, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η οποία παρέ χεται με την υπ αριθμ / απόφασή του, μετατάσσεται η Χατζοπούλου Χρυσούλα του Παύλου, μόνιμη υπάλληλος, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/ απόφοι τος έτους 1999, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό ΣΤ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδο νίας Θράκης σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομι κού στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας. (Αριθμ. βεβ.διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πέλλας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης 46882/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης; 12672/ ). Με την υπ αριθμ. 557/ απόφαση Δημάρ χου Πέλλας Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις δια τάξεις των άρθρων 74 και 79 του Κώδι κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/A / ), του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α / ), όπως τροποποιήθη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κε με το άρθρο 51 παράγραφος 8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ), με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α / ), με το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α / ), με το άρθρο 63 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α / ) και με το άρθρο 9 του Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α / ) και ισχύει, καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από την υπ αριθμ / αί τηση και την από υπεύθυνη δήλωση του μονί μου υπαλλήλου Φιλιππίδη Άγγελου του Γεωργίου, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Κορδελιού Ευό σμου η οποία παρέχεται με την υπ αριθμ. 598/ απόφασή του, μετατάσσεται ο Φιλιππίδης Άγγελος του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος, απόφοιτος του Τμήμα τος Υπαλλήλων Διοίκησης, του Τεχνικού Επαγγελμα τικού Λυκείου Γιαννιτσών/ απόφοιτος έτους 1990, κλά δου ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων με βαθμό Ε από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου σε συνι στώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων στο Δήμο Πέλλας Νομού Πέλλας. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Πέλλας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δα πάνης 46499/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο νίας Θράκης: 13901/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τ.Α. και Ν.Π. Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του 51 παρ. 8 του Ν. 4250/2014 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ αριθμ. 10 (αριθμ. πρωτ. οικ / ) και υπ αριθμ. 39 (αριθμ. πρωτ. οικ / ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της από αιτήσεως του υπαλλήλου Χρήστου Κόλλα προς το Δήμο Κέρκυρας και της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας που διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 8 35/ από φασή του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Χρήστος Κόλλας του Παύλου κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων από το Δήμο Παξών στο Δήμο Κέρκυρας σε συνιστώμενη με την παρούσα απόφαση προσωποπαγή θέση αντίστοι χης κατηγορίας και ειδικότητας, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του θα βαρύνει το Δήμο Παξών και μετά το πέρας αυτής θα βαρύνει το Δήμο Κέρκυρας και συγκεκριμένα τους Κ.Α και του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2014, στους οποίους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο θα εκδοθεί αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Κέρκυρας. (Αριθμ. βεβ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου: 20779/10412/ ) (Αριθμ βεβ. πίστωσης του Δήμου Κέρκυρας 80663/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (4) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 35/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και άρθ. 77 Ν. 4009/2011 και την από (ΦΕΚ 1919/ τ.β ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιδρύματος διορίζεται (εξελίσσεται) ο Διονύσιος Γούτσος του Κωνσταντίνου, μόνιμος αναπληρωτής καθηγητής σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσο λογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 351/ τ.γ ) / ). Με την υπ αριθμ. 33/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 20 και άρθ. 77 Ν. 4009/2011 και την από (ΦΕΚ 1919/ τ.β ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή του του Ιδρύματος διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος Βαβουρανάκης του Βλαδίμηρου, Λέκτορας με θητεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο γίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορικό Αιγαίο: Θεωρητική Αρχαιολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 371/ τ.γ ) / ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ / πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/ 1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20, 77 παρ. 1, 3, 4β και 8 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, του άρθρου 34 παρ. 11 και 25 του Ν. 4115/2013, καθώς και τις διατάξεις της από Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 393/τ.Β / ): Α) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο Ηλίας Μαγκλογιάννης του Γε ωργίου, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη

6 10396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ροφορικής και Επικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση και Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου», στη θέση που ήδη κατέχει, επειδή έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και, Β) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ η μετατροπή της θέσης του Ηλία Μαγκλογιάννη του Γεωργίου σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρ. 77 του Ν. 4009/2011. Ο Πρύτανης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/ τ.β ), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος αναπληρωτής καθηγητής Εμμανουήλ Σκορδύλης του Μιχαήλ, σε οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Γεω φυσικής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Σει σμολογία». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1060/ τ.γ. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/ τ.β ), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο επίκουρος καθηγητής με θητεία Μιλτιάδης Πρώιος του Κωνστα ντίνου, σε οργανική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Βιολογίας της Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω γής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχο λής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ενόρ γανη Γυμναστική». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 606/ τ.γ. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/ τ.β ), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο λέκτορας με θητεία Μόσχος Γκουτζιούδης του Σωτηρίου, σε οργα νική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθη γητή με τετραετή θητεία, στον Τομέα Βιβλικής Γραμμα τείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1071/ τ.γ. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκαν με το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/ τ.β ), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, η λέκτο ρας με θητεία Λήδα Μαδεμλή του Γεωργίου, σε οργα νική θέση καθηγητή, της βαθμίδας του επίκουρου καθη γητή με τετραετή θητεία, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχο λής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ανά λυση της Κίνησης στην Τρίτη Ηλικία». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 587/ τ.γ. Ο Πρύτανης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αριθμ. 1322/ (ΦΕΚ 421/ /τ.Β ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/ ), όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπλη ρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Καραμάνος του Αντωνίου, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνω στικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι/Πεπερασμέ να Στοιχεία των Κα τασκευών», του Τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 1053/ /τ.Γ ) / ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 1322/ (ΦΕΚ 421/ /τ.Β ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λίας (αρ. συν. 104/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέλιξη, η Επίκου ρος Καθηγήτρια Χριστίνα Καρατζαφέρη του Γεωργίου, σε μόνιμη θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολο γία της Άσκησης», του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσι κής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσα λίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυ ξης 656/ /τ.Γ ) / ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα και την αριθμ. 1322/ (ΦΕΚ 421/ /τ.Β ) απόφαση της Συ γκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/ ), όπως ισχύει σήμερα, διορίζεται μετά από εξέ λιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Ψυχούλης του Δημητρίου, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Εικαστι κές Τέχνες με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τα πο λυμέσα», του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 1045/ /τ.Γ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 1322/ (ΦΕΚ 421/ /τ.Β ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διο ρίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Επίκουρος Καθη γητής Νικόλαος Διγγελίδης του Μιχαήλ, σε μόνιμη θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής», του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι σμού, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη τισμού του Πανεπιστημίου Θεσσα λίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 879/ /τ.Γ ). Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ / Απόφαση Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων: 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση της Φρειδερίκης Σταματοπούλου Σταματελάτου του Χρήστου, μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού, από την προσωποπαγή θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγη τή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησης. (Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθη γητή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. β του Ν. 4009/2011. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 5609/Φ30.2/ απόφαση Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1404/83 όπως αντικαταστά θηκε από την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001, της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011, μονιμοποιείται ο Ανδρέας Ανα στασάκης του Μύρωνα, που υπέβαλε τη με αριθμ. 37/ Φ30.2/ αίτηση μονιμοποίησης, λόγω συμπλή ρωσης τριετούς θητείας σε τακτική θέση βαθμίδας Κα θηγητή Εφαρμογών, η θέση του οποίου μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. γ της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011, με εξειδίκευ ση στις «Εφαρμογές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/2013 ΦΕΚ 137/τ.Α / ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 3/ απόφαση του Υπηρεσια κού Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπό λεως Γουμενίσσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΔΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ εφημερίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Ιερατικού, βαθμού Ε, Μ.Κ.3, από , ημερομηνία θανάτου του. μένων Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Μητροπολίτης Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2/ πράξη του Μητροπολι τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης

8 10398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και Σητείας, το οποίο λειτουργεί και ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ), τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3, του υπ αριθμ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 65/Α / ) Κα νονισμού της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί Εφημερίων και Διακόνων», τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής » και του άρθρου 70 του Υπαλληλ. Κώδικα (ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/904/ οικ.25657/ ) ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Εμμανουήλ Φρυσαλάκης του Μιχαήλ, Εφημέριος της Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής Επάνω Χωριού Ιεράπετρας, μετατάσσεται από την Τ.Ε. Μισθολογική Κατηγορία στην Π.Ε. Μισθολογική Κατηγορία, τον Ε Βαθμό και το 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, επειδή απέκτησε το υπ αριθμ. 218/ Πτυχίο του προγράμματος Ιερατι κών Σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης και έχει προϋπηρεσία εννέα (9) έτη και δεκατέσσερις (14) μέρες. Με την υπ αριθμ. 58/ απόφαση του Σεβ. Μη τροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατι κού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ), τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, του υπ αριθμ. 1/2013 Κανονισμού της Ιεράς Επαρ χιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 65/Α / ), την υπ αριθμ. 46/ Γνωμάτευση της Δευτερο βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Ηρακλείου Λασι θίου, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ιε ρέως π. Γεωργίου Αγγελάκη του Εμμανουήλ, Εφημερίου Ενο ρίας Εισοδίων Θεοτόκου Κατσιδωνίου Σητείας, κλάδου Δ.Ε., Βαθμού Β, Μ.Κ. 3 κατόπιν της από αι τήσεως παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Σεβ. Μη τροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστα τικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ), τις σχετικές διατάξεις του άρ θρου 12, παρ. 1, του υπ αριθμ. 1/2013 Κανονισμού της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 65/ Α / ), την υπ αριθμ. 48/ Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Ηρακλείου Λασι θίου, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ιε ρέως π. Εμμανουήλ Οικονομάκη του Νικολάου, Εφημε ρίου Ενορίας Αγίου Γεωργίου Κελλαρίων Σητείας, κλά δου Δ.Ε., Βαθμού Β, Μ.Κ. 5, κατόπιν της από αιτήσεως παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 60/ απόφαση του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκ κλησίας» (Φ.Ε.Κ. 41/Α / ), τις σχετικές διατά ξεις του άρθρου 12, παρ. 1, του υπ αριθμ. 1/2013 Κανο νισμού της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας «Περί Εφημερίων και Διακόνων» (Φ.Ε.Κ. 65/Α ), την υπ αριθμ. 47/ Γνω μάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Ηρακλείου Λασι θίου, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση του Ιερέως π. Ζαχαρίου (κατά κόσμον Ηλία) Στεφόπουλου του Νικολάου, προσωρινού Εφημερίου Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρυδίου Σητείας, κλά δου Δ.Ε., Βαθμού Γ, Μ.Κ. 3, κατόπιν της από αιτήσεως παραίτησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Μητροπολίτης Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 22 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.23 10:00:22 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα