Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη"

Transcript

1 Παλεπηζηήµην Παηξώλ ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεµώλ Σµήµα Φηινινγίαο Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη Θέµα: Διζαγυγή έυρ ηπιάνηα (30) Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών Σν Σµήµα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Παηξώλ πξνθεξύζζεη γηα ην αθαδεµατθό έηνο Πξόγξαµµα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) µε ηίηιν «Σύγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηε Γιώζζα θαη ηα Κείµελα» ζην νπνίν κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ έσο (30) απόθνηηνη ειιεληθώλ θαη μέλσλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ γηα απνλνµή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώµαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) κε ηελ εμήο θαηαλνκή: δέθα (10) ζηηο Κιαζηθέο πνπδέο, δέθα (10) ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία θαη δέθα (10) ζηε Γισζζνινγία. Σν πξόγξαµµα είλαη δηεηνύο δηάξθεηαο. Πεξηιαµβάλεη µηα ζεηξά µαζεµάησλ πνπ δηδάζθνληαη από µέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Παηξώλ ή άιισλ Παλεπηζηεµίσλ. Η παξαθνινύζεζε ησλ µαζεµάησλ, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή, γίλεηαη ζηα ηξία πξώηα εμάµελα ζπνπδώλ (9 µαζήµαηα γηα θάζε εηδίθεπζε), ελώ ην ηέηαξην εμάκελν είλαη αθηεξσµέλν ζηε δηπισµαηηθή εξγαζία. ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη όισλ ησλ Σµεµάησλ ησλ Φηινζνθηθώλ ρνιώλ θαη ζρεηηθώλ ηµεµάησλ άιισλ ζρνιώλ Αλζξσπηζηηθώλ θαη Ιζηνξηθώλ πνπδώλ ησλ Α.Δ.Ι ηεο εµεδαπήο ή αλαγλσξηζµέλσλ νµνηαγώλ ηδξπµάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζώο θαη πηπρηνύρνη Σµεµάησλ Σ.Δ.Ι. Γηα ηελ εηδίθεπζε γισζζνινγίαο επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα νη απόθνηηνη µε εηδίθεπζε γισζζνινγίαο από ηα ζρεηηθά Σµήµαηα. Οι ςποτήθιοι/ερ ςποβάλλοςν ηα εξήρ δικαιολογηηικά: Αίηεζε. Τπόµλεµα µηαο ζειίδαο, ζην νπνίν λα δηθαηνινγείηαη θαη λα ηεθµεξηώλεηαη ε πξόζεζε γηα εγγξαθή ζην Π.Μ.. Βηνγξαθηθό εµείσµα. Γύν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο εάλ ν/ε ππνςήθηνο/-α δελ πξνέξρνληαη από ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Αληίγξαθν Πηπρίνπ (µε αλαγλώξηζε από Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π, όπνπ απαηηείηαη). Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζµνινγίαο. Αληίηππα πηπρηαθήο εξγαζίαο (εάλ ππάξρεη) θαη πηζαλώλ δεµνζηεπµάησλ. Πηζηνπνηεηηθά επαξθνύο γλώζεο μέλσλ γισζζώλ, θαηά πξνηίµεζε επηπέδνπ proficiency γηα ηα Αγγιηθά, βαζηθνύ επηπέδνπ γηα ηηο άιιεο γιώζζεο. (ε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνπο ππνςήθηνπο/εο λα θξηζνύλ γηα ηε γισζζνµάζεηά ηνπο κε γξαπηή εμέηαζε). Φσηνηππία Αζηπλνµηθήο Σαπηόηεηαο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Σµήµαηνο έσο ηελ 30ή επηεµβξίνπ Η επηινγή ησλ µεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ-ηξηώλ ζα γίλεη µε γξαπηή εμέηαζε ή/θαη ζπλέληεπμε θαηά ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ. Αηηήζεηο µπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηειεηόθνηηνη, πνπ έρνπλ επηηπρώο νινθιεξώζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο γηα ιήςε πηπρίνπ, πξνζθνµίδνληαο θαηά ην ρξόλν ηεο θξίζεο ηα αληίζηνηρα πηπρία ή βεβαηώζεηο απνθνίηεζεο ησλ νηθείσλ ηµεµάησλ. Απαξαίηεηνη όξνη γηα λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνύρνη σο ππνςήθηνη γηα ην Μ.Γ.Δ. είλαη νη εμήο: α) Να έρνπλ γεληθό βαζµό πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 7. β) Να έρνπλ ζπγθεληξώζεη γεληθό βαζµό ζηα µαζήµαηα εηδίθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 7,5. 1

2 γ) Να γλσξίδνπλ άξηζηα αγγιηθά (θαηά πξνηίµεζε επηπέδνπ proficiency). Σα θξηηήξηα επηινγήο µεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη από ην Νόµν θαη ην ζρεηηθό θαλνληζµό ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σµήµαηνο. Ο πίλαθαο επηηπρόλησλ θαηαξηίδεηαη µε ηνπο εμήο ζπληειεζηέο: Για ηιρ Κλαζικέρ ποςδέρ και ηη Νεοελληνική Φιλολογία: Γξαπηή εμέηαζε 60% πλέληεπμε 30% (Όπνπ ζπλεθηηκώληαη: α) ν βαζκόο πηπρίνπ, β) ν κέζνο όξνο ζηα καζήκαηα εηδίθεπζεο, γ) ε πηπρηαθή εξγαζία θαη νη ηπρόλ δεκνζηεύζεηο, όπνπ ππάξρνπλ θαη δ) νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο). Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ: 10% Για ηη Γλυζζολογία: πλέληεπμε 30% Βαζµόο πηπρίνπ 10% Βαζµνινγία µαζεµάησλ εηδίθεπζεο 25% Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ 15% Δξγαζίεο - Πηπρηαθή 15% Δηδηθά πξνζόληα (ζπµµεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάµµαηα, ζπµµεηνρή ζε Summer Schools, δεµνζηεύζεηο, ζπµµεηνρή ζε πξνγξάµµαηα αληαιιαγήο θνηηεηώλ Erasmus θ.α.) 5% Οη αλσηέξσ ζπληειεζηέο δελ ηζρύνπλ γηα ηνπο εµεδαπνύο θαη αιινδαπνύο ππόηξνθνπο ηνπ Ι.Κ.Τ. πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε, βάζεη θπξίσο ησλ όξσλ ηεο ππνηξνθίαο ηνπο. Οη ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Σµήµαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Παηξώλ, Σ.Κ Παλεπηζηεµηνύπνιε, Ρίν. Σει.: , Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 2

3 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΛΗ ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ Α ΚΤΚΛΟ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» Α) ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Η ύιε γηα ηελ Διδίκεςζη Κλαζικών ποςδών ζα εμεηάδεηαη γξαπηώο θαη νξίδεηαη σο εμήο: Α. Απσαία Δλληνικά Κείμενα ΔΠΙΚΗ ΠΟΙΗΗ Ὁκήξνπ Ἰιηάδνο Ι (Πξεζβεία πξὸο Ἀρηιιέα, Ληηαί) Ἡζηόδνπ Ἔξγα θαὶ ἡκέξαη ΓΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ Αἰζρύινπ Δὐκελίδεο Δὐξηπίδνπ Βάθραη ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἡξνδόηνπ Ἱζηνξηῶλ Β Θνπθπδίδνπ «Γηάινγνο Ἀζελαίσλ θαὶ Μειίσλ» (= Ἱζηνξηῶλ Δ, ) ΡΗΣΟΡΔΙΑ Ἰζνθξάηνπο Παλαζελαϊθόο ΦΙΛΟΟΦΙΑ Πιάησλνο Ἀπνινγία Σωθξάηνπο Ἀξηζηνηέινπο Πνιηηηθῶλ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Πινπηάξρνπ Βίνο Λπθνύξγνπ ΑΣΙΡΑ Λνπθηαλνῦ Γίο θαηεγνξνύκελνο Β. Ιζηοπία ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ λογοηεσνίαρ P. E. Easterling B.M.W. Knox (ἐπηκ.), Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, Αζήλα: Δθδόζεηο Παπαδήκα Γ. Λαηινικά Κείμενα ΔΠΙΚΗ ΠΟΙΗΗ Vergilii Aeneiadis II, VI 3

4 ΛΤΡΙΚΗ ΠΟΙΗΗ Horatii Carminum I ΓΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ Plauti Miles Gloriosus ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Livii Ab urbe condita liber I Taciti Annalium liber I ΡΗΣΟΡΔΙΑ Ciceronis In Catilinam I ΦΙΛΟΟΦΙΑ Ciceronis «De somnio Scipionis» (= De republica VI.9-29) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Suetonii «De vita Julii Caesaris» (= De vita Caesarum liber I) Γ. Ιζηοπία ηηρ λαηινικήρ λογοηεσνίαρ M. von Albrecht, Ηζηνξία ηεο ξωκαϊθήο ινγνηερλίαο, ηόκνο Ι, Ηξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο

5 Β) ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Η ύιε γηα ηελ Διδίκεςζη ηηρ Νεοελληνικήρ Φιλολογίαρ ζα εμεηάδεηαη γξαπηώο θαη νξίδεηαη σο εμήο: Α. ΜΔΛΔΣΔ 1. Mario Vitti, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Οδπζζέαο, N. βνξώλνο, Δπηζθόπεζε ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο. 3. J. A. Cuddon, Λεμηθό ινγνηερληθώλ όξωλ θαη ζεωξίαο ηεο ινγνηερλίαο. Μηθξ. - Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παξίζεο, Μαξία Ληάπε. Μεηαίρκην, Σα παξαθάησ ιήκκαηα: Ρνκαληηζκόο, ζει Ρεαιηζκόο, ζει Ναηνπξαιηζκόο, ζει ύκβνιν θαη πκβνιηζκόο, ζει Αηζζεηηζκόο Μνληεξληζκόο Πξσηνπνξία, ζει Παξαθκή,ζει. 442 Τπεξξεαιηζκόο, ζει. 596 Δμπξεζηνληζκόο, ζει Νηαληά, ζει. 409 Φνπηνπξηζκόο, ζει. 625 Μεηακνληεξληζκόο, ζει M. H. ABRAMS, Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξωλ. Μεηάθξαζε Γηάλλα Γειεβνξηά, νθία Υαηδεησαλλίδνπ. Παηάθεο, Σα παξαθάησ ιήκκαηα: Γνκηζηηθή Κξηηηθή, ζει Αθήγεζε θαη Αθεγεκαηνινγία, ζει Μαξμηζηηθή Κξηηηθή, ζει Φνξκαιηζκόο, ζει Μεηαδνκηζκόο, ζει Raman Selden (επηκέιεηα), Από ηνλ θνξκαιηζκό ζηνλ κεηαδνκηζκό. Θεώξεζε κεηάθξαζεο. Μίιηνο Περιηβάλνο, Μηρ. Υξπζαλζόπνπινο. Ιλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ, Σα παξαθάησ ιήκκαηα: Derek Attridge, «Σν γισζζνινγηθό πξόηππν θαη νη εθαξκνγέο ηνπ», ζει Robert Holub, «Θεσξία ηεο πξόζιεςεο: ε ρνιή ηεο Κσλζηαληίαο, ζει Β. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 6. Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηεο (παξαιιαγή Escorial), εθδ. Αιεμίνπ (Eζηία) 7. Β. Κνξλάξνο, Δξωηόθξηηνο, εθδ. Αιεμίνπ (Δζηία Ν.Δ.Β.) 8. Αλώλπκνο ηνπ 1789, από: Κ. Θ. Γεκαξάο, Νενειιεληθόο Γηαθωηηζκόο (Δξκήο) 9. Αδ. Κνξαήο, Παπαηξέραο (Δζηία Ν.Δ.Β.) 10. Ρήγαο, Σρνιείνλ ηωλ ληειηθάηωλ εξαζηώλ (Δζηία Ν.Δ.Β.) 11. Α. Κάιβνο, Ωδαί (Ίθαξνο) 5

6 12. Γ. νισκόο, Πνηήκαηα, Γηάινγνο, Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο (έθδ. Λ. Πνιίηε) 13. Γξ. Παιαηνιόγνο, Ο Πνιππαζήο (Νεθέιε, Δζηία Ν.Δ.Β. ή Ίδξ. Οπξάλε) 14. Δκκ. Ρντδεο, Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα (Δξκήο) 15. Γ. Μ. Βηδπελόο, Γηεγήκαηα (Δζηία Ν.Δ.Β. ή Ίδξ. Οπξάλε) 16. Αι. Παπαδηακάληεο, Ζ θόληζζα (Γόκνο) 17. Κ. Παιακάο, Ο Γωδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ (Ίδξ. Παιακά Γθνβόζηεο / Μπίξεο) 18. Κ. Π. Καβάθεο, Πνηήκαηα, «αλαγλσξηζκέλα» (Ίθαξνο) 19. Κ. Θενηόθεο, Ζ δωή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια (Νεθέιε, ΑΔ) 20. Ά. ηθειηαλόο, Λπξηθόο Βίνο, ηόκνο Γ, (Ίθαξνο) 21. Ν. Καδαληδάθεο, Αιέμεο Ενξκπάο (έθδ. Διέλεο Καδαληδάθε) 22. Κ. Γ. Καξπσηάθεο, Πνηήκαηα θαη πεδά (Δζηία Ν.Δ.Β.) 23. Γ. εθέξεο, Πνηήκαηα (Ίθαξνο) 24. Γ. Ρίηζνο, Τέηαξηε Γηάζηαζε (Κέδξνο) 25. ηξ. Μπξηβήιεο, Ζ δωή ελ ηάθω (Δζηία) 26. Γηάλλεο Μπεξάηεο, Τν πιαηύ πνηάκη (Δξκήο) 27. Γ. θαξίκπαο, Μαξηάκπαο (Νεθέιε) 28. Μ. Αμηώηε, Γύζθνιεο λύρηεο (Κέδξνο) 29. Μ. Καξαγάηζεο, Ζ κεγάιε ρίκαηξα (Δζηία) 30. Ν. Δγγνλόπνπινο, Μπνιηβάξ (Ίθαξνο, ηόκνο Α ) 31. Α. Δκπεηξίθνο, Οθηάλα(Ίθαξνο) 32. Ο. Διύηεο, Άμηνλ εζηί (Ίθαξνο) 33. Ά. Αιεμάλδξνπ, Τν Κηβώηην (Κέδξνο) 34. Κ. Πνιίηεο, Σηνπ Χαηδεθξάγθνπ (Δζηία Ν.Δ.Β.) 35. Ν. Γ. Πεληδίθεο, Μεηέξα Θεζζαινλίθε (Κέδξνο, Άγξα) 36. ηξ. Σζίξθαο, Αθπβέξλεηεο πνιηηείεο (Κέδξνο 37. Γ. Υαηδήο, Τν ηέινο ηεο κηθξήο καο πόιεο (Σν Ρνδαθηό) 38. Μαλ. Αλαγλσζηάθεο, Πνηήκαηα (Νεθέιε) 39. Σάθεο ηλόπνπινο, Πνηήκαηα ΗΗ ( ) (Δξκήο) 40. Δ. Βαθαιό, Τν άιιν ηνπ πξάγκαηνο (Νεθέιε) 41. Γ. Ισάλλνπ, Γηα έλα θηιόηηκν (Δξκήο) 42. Μ. αρηνύξεο, Πνηήκαηα (Κέδξνο) 43. Ν. Καρηίηζεο, Ο εμώζηεο (ηηγκή) 44. Γ. Υεηκσλάο, Μπζηζηόξεκα (Κέδξνο) Γ. ΞΔΝΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 45. Goethe, Johann Wolfgang, Τα πάζε ηνπ λεαξνύ Βέξζεξνπ. Μηθξ. ηέιια Γ. Νηθνινύδε. Αζήλα: Άγξα, Α. Π. Σζέρνβ, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ. Μηθξ. Γηάλλεο ηπιηάηεο. Πξόινγνο Κ. Γεσξγνπζόπνπινο. 2 ηόκνη. Κέδξνο Franz Kafka, Ζ κεηακόξθωζε. Άπόδνζε Υξπζάλζε Μηραινπνύινπ. Αζήλα, Ομύ, Charles Baudelaire, Δπηινγή από ην έξγν ηνπ. Δπηκ. Luc Decaunes, Μηθξ. Γηώξγνο πάλνο. Πιέζξνλ,

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑH ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα