Tucidide, V M: Il rischio contro la bassezza e la viltà. 101 A: Smentita e introduzione della legge del più forte.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tucidide, V 100-116. 100 M: Il rischio contro la bassezza e la viltà. 101 A: Smentita e introduzione della legge del più forte."

Transcript

1 Tucidide, V M: Il rischio contro la bassezza e la viltà 101 A: Smentita e introduzione della legge del più forte 102 M: Speranza 103 A: Negazione della speranza come pia illusione 104 M: Pietas e aiuto Lacedemoni A: Legge necessaria di Natura come legge al di là dell umano. Requisitoria contro gli Spartani 106 M: Discussione sul συµφέρον degli Spartani 107 A: Codardia degli Spartani 108 M: Fiducia nell intervento spartano 109 A: Realtà effettiva inverosimile 110 M: Possibilità di intervento degli Spartani attraverso chi ne faccia le veci.

2 100 {ΜΗΛ.} Ἦ που ἄρα, εἰ τοσαύτην γε ὑµεῖς τε µὴ παυθῆναι ἀρχῆς καὶ οἱ δουλεύοντες ἤδη ἀπαλλαγῆναι τὴν παρακινδύνευσιν ποιοῦνται, ἡµῖν γε τοῖς ἔτι ἐλευθέροις πολλὴ κακότης καὶ δειλία µὴ πᾶν πρὸ τοῦ δουλεῦσαι ἐπεξελθεῖν. 102 {ΜΗΛ.} Ἀλλ ἐπιστάµεθα τὰ τῶν πολέµων ἔστιν ὅτε κοινοτέρας τὰς τύχας λαµβάνοντα ἢ κατὰ τὸ διαφέρον ἑκατέρων πλῆθος καὶ ἡµῖν τὸ µὲν εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπιστον, µετὰ δὲ τοῦ δρωµένου ἔτι καὶ στῆναι ἐλπὶς ὀρθῶς. 104 {ΜΗΛ.} Χαλεπὸν µὲν καὶ ἡµεῖς (εὖ ἴστε) νοµίζοµεν πρὸς δύναµίν τε τὴν ὑµετέραν καὶ τὴν τύχην, εἰ µὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἔσται, ἀγωνίζεσθαι ὅµως δὲ πιστεύοµεν τῇ µὲν τύχῃ ἐκ τοῦ θείου µὴ ἐλασσώσεσθαι, ὅτι ὅσιοι πρὸς οὐ δικαίους ἱστάµεθα, τῆς δὲ δυνάµεως τῷ ἐλλείποντι τὴν Λακεδαιµονίων ἡµῖν ξυµµαχίαν προσέσεσθαι, ἀνάγκην ἔχουσαν, καὶ εἰ µή του ἄλλου, τῆς γε ξυγγενείας ἕνεκα καὶ αἰσχύνῃ βοηθεῖν. καὶ οὐ παντάπασιν οὕτως ἀλόγως θρασυνόµεθα. 101 {ΑΘ.} Οὔκ, ἤν γε σωφρόνως βουλεύησθε οὐ γὰρ περὶ ἀνδραγαθίας ὁ ἀγὼν ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑµῖν, µὴ αἰσχύνην ὀφλεῖν, περὶ δὲ σωτηρίας µᾶλλον ἡ βουλή, πρὸς τοὺς κρείσσονας πολλῷ µὴ ἀνθίστασθαι. 103 {ΑΘ.} Ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ παραµύθιον οὖσα τοὺς µὲν ἀπὸ περιουσίας χρωµένους αὐτῇ, κἂν βλάψῃ, οὐ καθεῖλεν τοῖς δ ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον ἀναρριπτοῦσι (δάπανος γὰρ φύσει) ἅµα τε γιγνώσκεται σφαλέντων καὶ ἐν ὅτῳ ἔτι φυλάξεταί τις αὐτὴν γνωρισθεῖσαν οὐκ ἐλλείπει. ὃ ὑµεῖς ἀσθενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς µιᾶς ὄντες µὴ βούλεσθε παθεῖν µηδὲ ὁµοιωθῆναι τοῖς πολλοῖς, οἷς παρὸν ἀνθρωπείως ἔτι σῴζεσθαι, ἐπειδὰν πιεζοµένους αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς καθίστανται µαντικήν τε καὶ χρησµοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα µετ ἐλπίδων λυµαίνεται. {ΑΘ.} Τῆς µὲν τοίνυν πρὸς τὸ θεῖον εὐµενείας οὐδ ἡµεῖς οἰόµεθα λελείψεσθαι οὐδὲν γὰρ ἔξω τῆς ἀνθρωπείας τῶν µὲν ἐς τὸ θεῖον νοµίσεως, τῶν δ ἐς σφᾶς αὐτοὺς βουλήσεως δικαιοῦµεν ἢ πράσσοµεν. ἡγούµεθα γὰρ τό τε θεῖον δόξῃ τὸ ἀνθρώπειόν τε σαφῶς διὰ παντὸς ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας, οὗ ἂν κρατῇ, ἄρχειν καὶ ἡµεῖς οὔτε θέντες τὸν νόµον οὔτε κειµένῳ πρῶτοι χρησάµενοι, ὄντα δὲ παραλαβόντες καὶ ἐσόµενον ἐς αἰεὶ καταλείψοντες χρώµεθα αὐτῷ, εἰδότες καὶ ὑµᾶς ἂν καὶ ἄλλους ἐν τῇ αὐτῇ δυνάµει ἡµῖν γενοµένους δρῶντας ἂν ταὐτό. καὶ πρὸς µὲν τὸ θεῖον οὕτως ἐκ τοῦ εἰκότος οὐ φοβούµεθα ἐλασσώσεσθαι τῆς δὲ ἐς Λακεδαιµονίους δόξης, ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηθήσειν ὑµῖν πιστεύετε αὐτούς, µακαρίσαντες ὑµῶν τὸ ἀπειρόκακον οὐ ζηλοῦµεν τὸ ἄφρον. Λακεδαιµόνιοι γὰρ πρὸς σφᾶς µὲν αὐτοὺς καὶ τὰ ἐπιχώρια νόµιµα πλεῖστα ἀρετῇ χρῶνται αὐτοὺς καὶ τὰ ἐπιχώρια νόµιµα πλεῖστα ἀρετῇ χρῶνται πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους πολλὰ ἄν τις ἔχων

3 εἰπεῖν ὡς προσφέρονται, ξυνελὼν µάλιστ ἂν δηλώσειεν ὅτι ἐπιφανέστατα ὧν ἴσµεν τὰ µὲν ἡδέα καλὰ νοµίζουσι, τὰ δὲ ξυµφέροντα δίκαια. καίτοι οὐ πρὸς τῆς ὑµετέρας νῦν ἀλόγου σωτηρίας ἡ τοιαύτη διάνοια. 106 {ΜΗΛ.} Ἡµεῖς δὲ κατ αὐτὸ τοῦτο ἤδη καὶ µάλιστα πιστεύοµεν τῷ ξυµφέροντι αὐτῶν, Μηλίους ἀποίκους ὄντας µὴ βουλήσεσθαι προδόντας τοῖς µὲν εὔνοις τῶν Ἑλλήνων ἀπίστους καταστῆναι, τοῖς δὲ πολεµίοις ὠφελίµους. 108 {ΜΗΛ.} Ἀλλὰ καὶ τοὺς κινδύνους τε ἡµῶν ἕνεκα µᾶλλον ἡγούµεθ ἂν ἐγχειρίσασθαι αὐτούς, καὶ βεβαιοτέρους ἢ ἐς ἄλλους νοµιεῖν, ὅσῳ πρὸς µὲν τὰ ἔργα τῆς Πελοποννήσου ἐγγὺς κείµεθα, τῆς δὲ γνώµης τῷ ξυγγενεῖ πιστότεροι ἑτέρων ἐσµέν. 110 {ΜΗΛ.} Οἱ δὲ καὶ ἄλλους ἂν ἔχοιεν πέµψαι πολὺ δὲ τὸ Κρητικὸν πέλαγος, δι οὗ τῶν κρατούντων ἀπορώτερος ἡ λῆψις ἢ τῶν λαθεῖν βουλοµένων ἡ σωτηρία. καὶ εἰ τοῦδε σφάλλοιντο, τράποιντ ἂν καὶ ἐς τὴν γῆν ὑµῶν καὶ ἐπὶ τοὺς λοιποὺς τῶν ξυµµάχων, ὅσους µὴ Βρασίδας ἐπῆλθεν καὶ οὐ περὶ τῆς µὴ προσηκούσης µᾶλλον ἢ τῆς οἰκειοτέρας ξυµµαχίδος τε καὶ γῆς ὁ πόνος ὑµῖν ἔσται. 107 {ΑΘ.} Οὔκουν οἴεσθε τὸ ξυµφέρον µὲν µετ ἀσφαλείας εἶναι, τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν µετὰ κινδύνου δρᾶσθαι ὃ Λακεδαιµόνιοι ἥκιστα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τολµῶσιν. 109 {ΑΘ.} Τὸ δ ἐχυρόν γε τοῖς ξυναγωνιουµένοις οὐ τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσαµένων φαίνεται, ἀλλ ἢν τῶν ἔργων τις δυνάµει πολὺ προύχῃ ὃ Λακεδαιµόνιοι καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων σκοποῦσιν (τῆς γοῦν οἰκείας παρασκευῆς ἀπιστίᾳ καὶ µετὰ ξυµµάχων πολλῶν τοῖς πέλας ἐπέρχονται), ὥστε οὐκ εἰκὸς ἐς νῆσόν γε αὐτοὺς ἡµῶν ναυκρατόρων ὄντων περαιωθῆναι.

4 100 Mel: Ma allora, se voi certamente compite un rischio di tale entità per non porre fine al comando e quelli che sono schiavi già da tempo lo compiono per allontanarsene, per noi che siamo ancora liberi sarebbe una grande bassezza e viltà non affrontare ogni cosa piuttosto che diventare schiavi. 101 At: No, qualora decidiate saggiamente: non infatti per voi la lotta è su un piano di parità, per decidere l eccellenza di un uomo, per non subire disonore, ma la decisione è piuttosto per voi riguardo alla salvezza, il che significa non opporsi a chi è molto più forte. 102 Mel: Ma sappiamo che le vicende della guerra prendono sorti più comuni di quanto farebbe pensare la quantità differente delle due truppe. E a noi il cedere subito ci priva di ogni speranza, mentre con l agire c è ancora qualche speranza di stare ritti in piedi. 103 At: Però la speranza, che è un incitamento al pericolo, non distrugge quelli che se ne servono partendo dal superfluo, anche se li danneggia, ma per quelli che rischiano ciò che capita per intero subito è conosciuta ( infatti la speranza è prodiga per natura), dopo che sono stati ingannati e non lascia un momento in cui uno starà in guardia da lei dopo averla conosciuta. Voi siete deboli e su una sola oscillazione della bilancia, non vogliate sopportare ciò e non vogliate rendervi simili ai più, ai quali pur essendo ancora possibile salvarsi entri i limiti umani, dopo che speranze chiare li abbiano lasciati, si rivolgono a quelle oscure, alla mantica, agli oracoli e quante cose di questo genere rovinano insieme alle speranze. 104 Mel:Certo anche noi, sappiatelo bene, consideriamo difficile lottare contro la vostra potenza e contro la sorte, se questa non sarà derivata da un piano di parità; tuttavia confidiamo per quanto riguarda la sorte proveniente dalla divinità che non saremo in stato di inferiorità, poiché noi come uomini che agiscono in conformità con le leggi divine ci poniamo contro uomini non giusti, invece per quanto riguarda ciò che manca della forza la nostra alleanza con i Lacedemoni si aggiungerà, che saranno costretti ad aiutarci, se non per altre ragioni, almeno per dovere di consanguineità e per sentimento di onore. E non del tutto siamo audaci in modo così irragionevole. At:Dunque, per quanto riguarda la pietà dei sentimenti verso la divinità, neppure noi crediamo che ci troveremo in svantaggio. Nulla infatti pretendiamo o facciamo da un lato al di fuori delle credenze umane delle cose verso la divinità e dall altro nulla al di fuori dei desideri degli uomini delle cose verso se stessi. Riteniamo infatti che la divinità in base a una nostra convinzione, e gli uomini invece in modo evidente, sempre per una necessità naturale, comandino laddove abbiano la forza. E noi senza aver posto la legge e senza averla usata per primi, dopo che era stata stabilita, ma avendola ricevuta mentre già esisteva, con l intenzione di lasciarla per sempre esistente ci serviamo di essa, sapendo che sia voi sia altri, se vi foste trovati ad avere la stessa potenza che abbiamo noi, vi sareste comportati proprio in questo modo. E nei confronti della divinità così in base a quanto è verisimile non temiamo che saremo inferiori; invece quanto alla vostra opinione nei riguardi degli Spartani, per la quale voi ritenete che essi verranno in vostro aiuto per un sentimento d onore, pur considerano beata la vostra inesperienza, non invidiamo la vostra follia. Infatti gli Spartani praticano la virtù nei rapporti interni e nelle consuetudini patrie al massimo grado, sebbene si possa dire molto su come si comportano nei confronti degli altri,

5 riassumendo moltissimo si potrebbe dimostrare che nel modo più evidenti fra tutti gli uomini che conosciamo, ritengono onesto ciò che è piacevole e giusto ciò che è utile. Eppure una tale convinzione non è a vantaggio della vostra attuale irragionevole salvezza. 106 Mel:Ma noi proprio in base a questo già abbiamo la massima fiducia che per il loro interesse essi non vorranno, tradendo i Meli che sono loro coloni, porsi come infidi di fronte a quelli tra i Greci favorevoli a loro, porsi come utili invece per quelli che sono loro nemici. 107 At:Dunque voi non credete che l utilità si accompagni alla sicurezza, mentre il giusto e l onesto siano praticati con pericolo? E questo minimamente i Lacedemoni per lo più non osano (fare). 108 Mel:Ma noi pensiamo che tanto più potrebbero affrontare i pericoli per noi e li riterranno più sicuri di quelli affrontati per altri popoli, in quanto noi siamo situati vicino alle operazioni del Peloponneso, inoltre siamo più fidati di altri per l affinità del nostro modo di pensare. 109 At:Ma la sicurezza per coloro che hanno intenzione di combattere come alleati non appare come il bene di coloro che li hanno fatti chiamati, ma (vi è) qualora uno abbia molta superiorità nella potenza delle azioni. A questo i Lacedemoni badano più degli altri in qualcosa (in certo qual modo) (certamente per mancanza di fiducia nei loro preparativi militari assalgono i vicini perfino insieme a molti alleati), così che non è verisimile che essi certamente attraversino il mare (vadano oltre) fino all isola, mentre siamo noi i padroni del mare. 110 Mel:Ma essi potrebbero mandare anche altri(delegare): ed è vasto il mare di Creta, attraverso il quale è più difficile la cattura da parte di quelli che lo controllano che non la salvezza di quelli che vogliano nascondersi. E se dovessero fallire in questo, allora si potrebbero rivolgere anche contro la vostra terra e gli alleati rimasti, quanti Brasida non ha assalito, e la difficoltà allora sarà non riguardo a una terra che non vi si addice, ma piuttosto per la terra che è vicina e vostra alleata.

6 ALCUNE NOTE 101 σωφρόνως βουλεύσθε cf. περί σωτερίας ἡ βουλή : «in both phrases the σω- and βουλ- words have the same derivation from roots meaning safe, deliberate» (Hornblower). 102 τὰ τῶν πολέµων = vd. variante τὰ τῶν πολεµίων 103 κινδύνῳ παραµύθιον cf. variante κινδύνου Il dativo soltanto se riguarda una persona, «un dativo così se lo sarebbe permesso al più un poeta.» (Krüger) ἐπί τάς ἀφανεῖς (ἐλπίδες) / ἐλπίδες φανεραί cf. par τύχη ἐκ τοῦ θείου = θείη τύχῃ Hdt. «both uses of divine fortune are in the mouths of the Melians who throughout spean in more traditional terms than their opponenent.» (Hornblower) ἡµῖν ξυµµαχίαν προσέσεσθαι = dipendenza del dativo da ξ. O π.? δρῶντας ἂν αὐτό cf. δρῶντας ἂν ταὐτό (Valla) τὰ µὲν ἡδέα καλὰ νοµίζουσι, τὰ δὲ ξυµφέροντα δίκαια cf. Aristotele Etica Nichom. καλόν, συµφέρον, ἡδύ come fattori di motivazione nelle scelte 106 Μηλίους ἀποίκους ὄντας = a vivid adopotion of a Spartan point of view. They dramatize the immagine or hope- for Spartan response in the form of an exclamation ( we cannot betray our colonists the Melians! ), so that the dialogue moentarily has a third speaker. 109 Variatio ( inconcinnity) in Τὸ δ ἐχυρόν γε τοῖς ξυναγωνιουµένοις οὐ τὸ εὔνουν τῶν ἐπικαλεσαµένων φαίνεται, ἀλλ ἢν τῶν ἔργων τις δυνάµει πολὺ προύχῃ. TEMI E PAROLE CHIAVE ἐλπίς τύχη mito di Maratona: idea che la smisurata sproporzione delle forze possa essere volontaristicamente annullata o compensate dalle forze in campo. Fortuna vs. Virtù cf. L arte della guerra Sun Tzu ὑπὸ φύσεως ἀναγκαίας cf. Callicle del Gorgia (483 D) del più forte: οὗ ἂν κρατῇ, ἄρχειν Isocrate (Panatenaico, Panegerico e Sulla pace) συµφέρον cf. Principi del metodo storiografico tucidideo : χρήσιµον, φῦσις, εἰκός εἰκός ss. Requisitoria contro gli Spartani: - inaffidabilità (cf. Eur. Andromaca, vv.447ss) - mancata corrispondenza fra ἀρετή in politica interna e συµφέρον in politica estera - pochissima audacia, codardia, lentezza (cf. διατριβαί καί µελλήσεις Thuc V, 82) - sono sempre affiancati da molti alleati (cf. Thuc. II, 39)

7 NOTE STILISTICHE - Stile brachilogico in strutture implicite (molti infiniti, participi) cf. giudizio di Marcellino - Livello formale comunque curato, strutture razionali in parallelismi frequenti (µέν..δέ..) - Brevi battute drammatiche alternate a interventi ampi (es. ) cui è affidata l espressione delle idee principali sostenute dalle parti. BIBLIOGRAFIA G.B. Alberti, Thucydidis historiae, II, Roma 1992 L. Canfora (et all.), Tucidide. La guerra del Peloponneso, Torino 1996 F. Ferrari, La guerra del Peloponneso,Milano 1985 S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, III, Oxford 2008 L. Canfora, Il mondo di Atene, Bari 2011 L. Canfora, Tucidide e l impero, Bari 1992 L. Canfora, Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi, Venezia 1991 Chiara Pesaresi Anno accademico

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI Lys. 1,47-1,50 ΛΥΣΙΑΣ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ GIUSTIZIA PER TUTTI 47. Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης οἱ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina Ciclo XXIII Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Gilberto Biondi Tutor: Chiar.mo

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.1 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 TOMMASO BRACCINI PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 In una voce non firmata presente nel trentacinquesimo e ultimo volume dell'enciclopedia italiana (1937), la ventriloquia è definita come

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO

STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO Histos 5 (2011) 107 16 STORIA ANTICA E STORIA CLASSICA: IL CASO DELL ORIENTE GRECO-ROMANO 1 È divenuta oramai una prassi consolidata quella d identificare ed etichettare la storia del Mediterraneo orientale

Διαβάστε περισσότερα

CARMEN AUREUM PITHAGORICUM

CARMEN AUREUM PITHAGORICUM CARMEN AUREUM PITHAGORICUM (ca. 300 a. Chr. n.) Π υ θ α γ ο ρ ι κ ὰ χ ρ υ σ ᾶ ἔ π η Textus: The Pythagorean 'Golden Verses'. With Introduction and Commentary by Johan C. Thom. (Religions in the Graeco-Roman

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Scuola di dottorato in italianistica e filologia classico-medievale Dottorato di ricerca in filologia classico-medievale XXIV ciclo Anno accademico 2010-2011 COMMENTO AL

Διαβάστε περισσότερα

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica

Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica CLAUDIA GIUFFRIDA Immaginato, sentimenti ed emozioni nella storiografia tardoantica A cavallo tra il II e il III secolo d.c., Sesto Empirico, 1 nel suo Adversus Mathematicos, discuteva la tesi dello stoico

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia Due miracoli nella Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di Nonno di Panopoli: il

Διαβάστε περισσότερα

Verso un approccio cartografico

Verso un approccio cartografico Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Mondo Antico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie INDIRIZZO: Filologia classica

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE 3 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDICE 5 ΣΕΠΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 7 LETTERA PATRIARCALE 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 PREFAZIONE 13 Δρ. Νικόλαος Π. Μπάρκας, Ἄρχων Ἀκτουάριος M.Χ.Ε., Πρόεδρος τῆς Κοινότητος

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario *

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * Incontri di filologia classica 11 (2011-2012), 217-231 CLAUDIO DE STEFANI Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * L aureo consiglio di Martin West secondo cui, prima di accingersi

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

DVM SPIRITVS HOS REGIT ARTOS Verg. Aen. 4.336

DVM SPIRITVS HOS REGIT ARTOS Verg. Aen. 4.336 TE S I D I D O T T O R AT O D I M A R C O P E R A L E 955439 UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA DOT TORATO IN SCIENZE UMANISTICHE CORSO DI DOTTORATO IN ITALIANISTICA E FILOLOGIA CL ASSICO-MEDIEVALE ANNO

Διαβάστε περισσότερα

Eur. IA 543-572. Il testo riprodotto è quello di J. Diggle, Oxford 1994.

Eur. IA 543-572. Il testo riprodotto è quello di J. Diggle, Oxford 1994. «J appelle tragique la vision du monde commune aux trois poètes de la tragédie attique, selon laquelle la condition humaine est régie par des lois inconnues qui limitent le libre épanouissement de la personne

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα