Περι γησις τ ς Ελλ δος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περι γησις τ ς Ελλ δος"

Transcript

1 Περιήγησις τ ς Ελλάδος

2 1 ATHEN Widmung (Pindar, 7. Pythische Ode, 1-6) Κάλλιστον α µεγαλοπ λιες Αθ ναι προοίµιον Αλκµανιδ ν ε ρισθενε γενε κρηπ δ οιδ ν πποισι βαλέσθαι. Επε τίνα πάτραν, τίνα ο κον ναίων νυµάξεαι πιφανέστερον Ελλάδι πυθέσθαι; Das schönste Vorwort die große Stadt Athen, dem weithinmächtigen Geschlecht der Alkmaioniden den Grundstein für den Gesang auf ihre Pferde zu legen. Denn welche Vaterstadt, welches Haus, wo du wohnst könntest du heller scheinend nennen, um es Hellas zu künden?

3 2 1 Ankunft in Athen (Aristides, Panathen. 96) Παντάπασιν ψυχ προκαθαίρεται κα κο φη γίγνεται κα σφ δρα τ ν Αθην ν τ ς θέας ν παρασκευ, σπερ ν ερο ς προτελουµένη. Επίδηλον δ κα το ς φθαλµο ς πλέον το συνήθους τ φ ς γγιγν µενον, φαιρο σης δη τ ν πολλ ν χλ ν ς ληθ ς, κα καθ Οµηρον ε πεν, τ ς Αθην ς πι τ χώρ α προσαγ ντων. Ωστε οικεν νείρατος ε φροσ ν η τ θεάµατα. (προ)καθαίρω reinigen κο φος 3 leicht θέα Anblick παρασκευή Vorbereitung προτελέω einweihen πίδηλος 2 klar συνήθης 2 gewöhnlich χλ ς Dunst προσάγω sich nähern τ νειρον, νείρατος Traum 2 Preis Athens (Euripides, Medea ) Ερεχθείδαι τ παλαι ν λβιοι κα θε ν πα δες µακάρων, ερ ς χώρας πορθήτου τ πο φερβ µενοι κλεινοτάταν σοφίαν, α ε δι λαµπροτάτου βαίνοντες βρ ς α θέρος, νθα ποθ γν ς ννέα Πιερίδας Μο σας λέγουσι ξανθ ν Αρµονίαν φυτε σαι Το καλλινάου τ π Κηφισο οα ς τ ν Κ πριν κλ ήζουσιν φυσσαµέναν χώραν καταπνε σαι µετρίας νέµων, δυπν ους α ρας. ε δ πιβαλλοµέναν χαίταισιν ε ώδη οδέων πλ κον νθέων τ Σοφί α παρέδρους πέµπειν Ερωτας παντοίας ρετ ς ξυνεργο ς. Erechtheussöhne, seit alter Zeit glückgesegnet und der seligen Götter Kinder, von heiligem Lande, dem unversehrbaren, sich nähernd, von hochberühmter Weisheit, stets durch den strahlendsten Äther schreiten sie sanft, wo einst die heiligen neun pierischen Musen, sagt man, die blonde Harmonia gebar. Und von des schönfließenden Kephissos Strömen, rühmen sie, schöpfe Kypris und lasse über das Land wehen gemäßigten, lieblich atmenden Hauch der Winde. Und immer steckt sie in ihr Haar duftendes Gewinde von Rosenblüten und schickt der Weisheit als Helfer die Eroten, jeglicher Tugend Mitwirker. 3 Würdigung der athenischen Demokratie (Thukydides, Hist. 2,37,41) Χρώµεθα γ ρ πολιτεί α ο ζηλο σ η το ς τ ν πέλας ν µους, παράδειγµα δ µ λλον α το ντες τισ ν µιµο µενοι τέρους. Κα νοµα µ ν δι τ µ ς λίγους, λλ ς πλείονας ο κε ν δηµοκρατία κέκληται. Ξυνελών τε λέγω τήν τε π σαν π λιν τ ς Ελλάδος παίδευσιν ε ναι. πολιτεία Verfassung ζηλ ω nacheifern νοµα (Acc. d. Beziehung) dem Namen nach ο κέω sich stützen auf ξυναιρέω zusammenfassen παίδευσις Bildungsstätte

4 3

5 4 4 Geistige Führung Athens (Isokrates, Panegyrikos 50) Τοσο τον δ πολέλοιπεν π λις µ ν περ τ φρονε ν κα λέγειν το ς λλους νθρώπους, σθ ο τα της µαθητα τ ν λλων διδάσκαλοι γεγ νασι, κα τ τ ν Ελλήνων νοµα πεποίηκε µηκέτι το γένους, λλ τ ς διανοίας δοκε ν ε ναι, κα µ λλον Ελληνας καλε σθαι το ς τ ς παιδε σεως τ ς µετέρας το ς τ ς κοιν ς φ σεως µετέχοντας. πολείπω hinter sich lassen ποιέω bewirken διάνοια Gesinnung φ σις Abstammung µετέχω Anteil haben 5 Topographisches (Herakleides, fr. 1,1) Εντε θεν ε ς τ Αθηναίων στυ..., δ ς δ δε α, γεωργουµένη π σα, χουσά τι τ ψει φιλάνθρωπον. Η δ π λις ξηρ π σα, ο κ ε υδρος, κακ ς ρρυµοτοµηµένη δι τ ν ρχαι τητα. Α µ ν πολλα τ ν ο κι ν ε τελε ς, λίγαι δ χρήσιµαι. Απιστηθείη δ ν ξαίφνης π τ ν ξένων θεωρουµένη, ε α τη στιν προσαγορευοµένη τ ν Αθηναίων π λις µετ ο πολ δ πιστε σειν ν τις. Ωδε ν τ ν ν τ ο κουµέν η κάλλιστον θέατρον ξι λογον, µέγα κα θαυµαστ ν Αθην ς ερ ν πολυτελές, π βιον, ξιον θέας, καλο µενος Παρθεν ν, περκείµενον το θεάτρου µεγάλην κατάπληξιν ποιε το ς θεωρο σιν Ολ µπιον, µιτελ ς µέν, κατάπληξιν δ χον τ ν τ ς ο κοδοµίας πογραφήν, γεν µενον δ ν βέλτιστον, ε περ συνετελέσθη. ντε θεν von dort γεωργέω bebauen φιλάνθρωπος 2 reizend ξηρ ς 3 trocken ε υδρος 2 wasserreich υµοτοµέω in Straßen einteilen ε τελής 2 ärmlich χρήσιµος 3 gut nutzbar πιστέοµαι (Passiv:) bezweifelt werden ξαίφνης auf den ersten Blick προσαγορε ω benennen ξι λογος 2 bedeutend π βιος 2 überirdisch κατάπληξις Erstaunen µιτελής 2 halbvollendet πογραφή Entwurf 6 Die Akropolis a. (Plutarch, Perikles 158ff) Ο δ πλείστην µ ν δον ν τα ς Αθήναις κα κ σµον νεγκε, µεγίστην δ το ς λλοις κπληξιν νθρωποις, µ νον δ τ Ελλάδι µαρτυρε µ ψε δεσθαι τ ν λεγοµένην δ ναµιν α τ ς κείνην κα τ ν παλαι ν λβον, τ ν ναθηµάτων κατασκευή, το το µάλιστα τ ν πολιτευµάτων το Περικλέους βάσκαινον ο χθρο κα διέβαλλον ν τα ς κκλησίαις. Relativpronomen κπληξις = κατάπληξις λβος Reichtum τ νάθηµα Heiligtum κατασκευή Bau τ πολίτευµα politische Tat βασκαίνω bekritteln

6 5

7 6 b. (Pausanias, Periegesis 1, 22f) Ες δ τ ν κρ πολίν στιν σοδος µία τέραν δ ο παρέχεται, π σα π τοµος ο σα κα τε χος χουσα χυρ ν. Τ δ προπ λαια λίθου λευκο τ ν ροφ ν χει, κα κ σµ ω κα µεγέθει τ ν λίθων µέχρι γε κα µο προε χε. Τ ν δ προπυλαίων ν δεξι Νίκης στ ν Απτέρου να ς. ντε θεν θάλασσά στι σ νοπτος, κα τα τ η ίψας Α γε ς αυτ ν, ς λέγουσιν, τελε τησεν. στι δ ν ριστερ τ ν προπυλαίων ο κηµα χον γραφάς. Ες δ τ ν να ν, ν Παρθεν να νοµάζουσιν, ς το τον σιο σιν, π σα ν το ς καλουµένοις ετο ς κε ται, πάντα ς τ ν Αθην ς χει γένεσιν, τ δ πισθεν Ποσειδ νος πρ ς Αθην ς στιν ρις π ρ τ ς γ ς. Α τ δ κ τε λέφαντος τ γαλµα κα χρυσο πεποίηται. Εστι δ κα ο κηµα Ερέχθειον καλο µενον. Εσελθο σι δέ ε σι βωµοί, Ποσειδ νος, φ ο κα Ερεχθε θ ουσιν κ του µαντε µατος, κα ρωος Βο του, τρίτος δ Ηφαίστου. Κα, διπλο ν γάρ στι τ ο κηµα, δωρ στ ν νδον θαλάσσιον ν φρέατι. Κα τριαίνης στ ν ν τ πέτρ α σχ µα. Τα τα δ λέγεται Ποσειδ νι µαρτ ρια ς τ ν µφισβήτησιν τ ς χ ρας φαν ναι. π τοµος 2 steil χυρ ς 3 stark ροφή Dach µέχρι... µο bis in meine Zeit προέχω unerreichbar sein πτερος 2 ungeflügelt να ς Tempel τα τ η dort γραφή Gemälde ετ ς (Adler), Dach κε µαι sich befinden χω sich beziehen auf τ πισθεν das rückwärtige (Giebelfeld) τ µάντευµα Orakelspruch Βο της (eig.:) Rinderhirt διπλο ς zweiteilig τ φρέαρ Brunnen τρίαινα Dreizack µφισβήτησις Anspruch φαν ναι Inf. Aor. Pass. zu φαίνω c. (Herodot, Historien 8, 55) Εστι ν τ κροπ λι τα τ η Ερεχθέος το γηγενέος λεγοµένου ε ναι νη ς, ν τ λαίη τε κα θάλασσα νι, τ λ γος παρ Αθηναίων Ποσειδέωνά τε κα Αθηναίην ρίσαντας περ τ ς χώρης µαρτ ρια θέσθαι. Τα την ν τ ν λαίην µα τ λλ ω ρ κατέλαβε µπρησθ ναι π τ ν βαρβάρων δευτέρ η δ µέρ η π τ ς µπρήσιος Αθηναίων ο θ ειν π βασιλέος κελευ µενοι ς νέβησαν ς τ ρ ν, ρων βλαστ ν κ το στελέχεος σον τε πηχυα ον ναδεδραµηκ τα. Ο τοι µέν νυν τα τα φρασαν. γηγενής 2 erdgeboren νη ς = να ς ν τ = ν λαίη Ölbaum θάλασσα Meerwasserbecken νι = νεστι / τ = λ γος (scil.) στιν ν = ο ν / ρ ς = ερ ς καταλαµβάνει (unpers.) sich ereignen µπρησις Brand βασιλε ς der Perserkönig ρων = ωρων βλαστ ς Trieb τ στέλεχος Baumstumpf σον τε ungefähr πηχυα ος 3 ellenlang νατρέχω emporwachsen

8 7 7 Paulus in Athen (Act. 17, 16-34) κδέχοµαι warten auf α το ς sc. Paulus Begleiter Silas und Timotheus παροξ νοµαι in Zorn geraten κατείδωλος 2 voller Götzen σέβοµαι fromm sein παρατυγχάνω zufällig dazukommen συµβάλλω streiten σπερµολ γος Schwätzer καταγγελε ς Verkündiger ξενίζω befremden κοή Gehör πιδηµέω (als Fremder) wohnen ε καιρέω Zeit haben δεισιδαίµων 2 gottesfürchtig ναθεωρέω genau anschauen τ σέβασµα Heiligtum ε σεβέω verehren Εν δ τα ς Αθήναις κδεχοµένου α το ς το Πα λου παρωξ νετο τ πνε µα α το ν α τ θεωρο ντος κατείδωλον ο σαν τ ν π λιν. ιελέγετο µ ν ο ν ν τ συναγωγ το ς Ιουδαίοις κα το ς σεβοµένοις κα ν τ γορ κατ π σαν µέραν πρ ς το ς παρατυγχάνοντας. Τιν ς δ κα τ ν Επικουρείων κα Στοϊκ ν φιλοσ φων συνέβαλλον α τ, κα τινες λεγον Τί ν θέλοι σπερµολ γος ο τος λέγειν; Ο δ Ξένων δαιµονίων δοκε καταγγελε ς ε ναι, τι τ ν Ιησο ν κα τ ν νάστασιν ε ηγγελίζετο. Επιλαβ µενοί τε α το π τ ν Αρειον Πάγον γαγον λέγοντες υνάµεθα γν ναι, τίς καιν α τη π σο λαλουµένη διδαχή; Ξενίζοντα γάρ τινα ε σφέρεις ε ς τ ς κο ς µ ν βουλ µεθα ο ν γν ναι, τίνα θέλει τα τα ε ναι. Αθηνα οι δ πάντες κα ο πιδηµο ντες ξένοι ε ς ο δ ν τερον η καίρουν λέγειν τι κο ειν τι καιν τερον. Σταθε ς δ Πα λος ν µέσ ω το Αρείου Πάγου φη Ανδρες Αθηνα οι, κατ πάντα ς δεισιδαιµονεστέρους µ ς θεωρ. ιερχ µενος γ ρ κα ναθεωρ ν τ σεβάσµατα µ ν ε ρον κα βωµ ν, ν πεγέγραπτο» Αγνώστ ω θε «. Ο ο ν γνοο ντες ε σεβε τε, το το γ καταγγέλλω µ ν

9 8 Ο θε ς ποιήσας τ ν κ σµον κα πάντα τ ν α τ, ο τος ο ρανο κα γ ς πάρχων κ ριος ο κ ν χειροποιήτοις ναο ς κατοικε ο δ π χειρ ν νθρωπίνων θεραπε εται προσδε µεν ς τινος, α τ ς διδο ς π σι ζω ν κα πνο ν κα τ πάντα ποίησέν τε ξ ν ς π ν θνος νθρώπων κατοικε ν π παντ ς προσώπου τ ς γ ς, ρίσας προστεταγµένους καιρο ς κα τ ς ροθεσίας τ ς κατοικίας α τ ν ζητε ν τ ν θε ν, ε ρα γε ψηλαφήσειαν α τ ν κα ε ροιεν, κα γε ο µακρ ν π ν ς κάστου µ ν πάρχοντα. Εν α τ γ ρ ζ µεν κα κινο µεθα κα σµέν, ς καί τινες τ ν καθ µ ς ποιητ ν ε ρήκασιν Το γ ρ κα γένος σµέν. Γένος ο ν πάρχοντες το θεο ο κ φείλοµεν νοµίζειν χρυσ ργ ρ ω λίθ ω, χαράγµατι τέχνης κα νθυµήσεως νθρώπου, τ θε ον ε ναι µοιον. Το ς µ ν ο ν χρ νους τ ς γνοίας περιδ ν θε ς, τ ν ν παραγγέλλει το ς νθρώποις πάντας πανταχο µετανοε ν, καθ τι στησεν µέραν, ν µέλλει κρίνειν τ ν ο κουµένην ν δικαιοσ ν η, ν νδρ ρισεν, πίστιν παρασχ ν π σιν ναστήσας α τ ν κ νεκρ ν. Ακο σαντες δ νάστασιν νεκρ ν ο µ ν χλε αζον, ο δ ε παν Ακουσ µεθά σου περ το του κα πάλιν. Ο τως Πα λος ξ λθεν κ µέσου α τ ν. Τιν ς δ νδρες κολληθέντες α τ πίστευσαν, ν ο ς κα ιον σιος Αρεοπαγίτης κα γυν ν µατι άµαρις κα τεροι σ ν α το ς. πάρχω = ε µί χειροποίητος 2 von Menschenhand gemacht κατοικέω wohnen προσδέοµαι bedürfen ρίζω abgrenzen προστάττω bestimmen ροθεσία Grenze κατοικία Wohnsitz ψηλαφέω tasten, fühlen µακρ ν (scil. δ ν) weit weg φείλω müssen, (+Neg.:) nicht dürfen τ χάραγµα Gebilde νθ µησις Einfall, Gedanke τ ν ν = ν ν µετανοέω umkehren, Buße tun καθ τι weshalb χλευάζω spotten κολλάοµαι sich anschließen 8 Verfall der Stadt (Synesios, epist. 135) Κα κακ ς κακ ς δε ρ µε κοµίσας π λοιτο να κληρος ς ο δ ν χουσιν α ν ν Αθ ναι σεµν ν, λλ τ κλαιν τ ν χωρίων ν µατα. Ενθένδε φιλοσοφίας ξ ωκισµένης λείπεται περινοστο ντα θαυµάζειν τ ν Ακαδηµίαν τε κα τ Λ κειον κα ν ία τ ν ποικίλην στοάν, τ ν πώνυµον τ ς Χρυσίππου φιλοσοφίας, ν ν ο κέτ ο σαν ποικίλην. Ο γ ρ νθ πατος τ ς σανίδας φείλετο, α ς γκατέθετο τ ν τέχνην κ Θάσου Πολ γνωτος. Α δ Αθ ναι, πάλαι µ ν ν π λις στία σοφ ν, τ δ ν ν χον σεµν νουσιν α τ ς ο µελιττουργοί. να κληρος Schiffsherr σεµν ς 3 verehrenswürdig ξοικίζω vertreiben περινοστέω müßig umhergehen νή (+ acc.) beim πώνυµος 2 namensgebend für νθ πατος Proconsul σανίς Tafel στία Herd τ ν ν χον = τ ν ν σεµν νω verehren µελιττουργ ς Imker

10 9 Delphi Hosios Lu Patras Olympia Mykenae

11 10 Delphi Hosios Lukas Eleusis Athen Korinth Mykenae Epidaurus Nauplion Aegina

12 11 KORINTH 9 Paulus an die Korinther (1 Cor 6,12-20) ξεστιν es ist erlaubt συµφέρω nützen ξουσιάζοµαι (pass.:) sich beherrschen lassen τ βρ µα Speise κοιλία Bauch καταργέω vernichten τ µέλος Glied»Πάντα µοι ξεστιν«, λλ ο πάντα συµφέρει»πάντα µοι ξεστιν«, λλ ο κ γ ξουσιασθήσοµαι π τινος. Τ βρώµατα τ κοιλί α κα κοιλία το ς βρώµασιν, δ θε ς κα τα την κα τα τα καταργήσει. Τ δ σ µα ο τ πορνεί α, λλ τ κυρί ω, κα κ ριος τ σώµατι Ο δ θε ς κα τ ν κ ριον γειρεν κα µ ς ξεγερε δι τ ς δυνάµεως α το. Ο κ ο δατε, τι τ σώµατα µ ν µέλη Χριστο στιν; Αρας ο ν τ µέλη το Χριστο ποιήσω π ρνης µέλη; Μ γένοιτο. Ο κ ο δατε, τι κολλώµενος τ π ρν η ν σ µά στιν;

13 12 Εσονται γ ρ, φησίν, ο δ ο ε ς σάρκα µίαν. Ο δ κολλώµενος τ κυρί ω ν πνε µά στιν. Φε γετε τ ν πορνείαν. Π ν µάρτηµα, ν ποιήσ η νθρωπος, κτ ς το σώµατ ς στιν δ πορνε ων ε ς τ διον σ µα µαρτάνει. Η ο κ ο δατε, τι τ σ µα µ ν να ς το ν µ ν γίου πνε µατ ς στιν, ο χετε π θεο, κα ο κ στ αυτ ν; Ηγοράσθητε γ ρ τιµ ς δοξάσατε δ τ ν θε ν ν τ σώµατι µ ν. κολλάοµαι sich verbinden mit π ρνη Dirne σάρξ Fleisch τ µάρτηµα Sünde γοράζω (frei)kaufen τιµή Preis, Wert 10 Das Hohelied der Liebe (1 Cor 13,1-12) Ε ν τα ς γλ σσαις τ ν νθρώπων λαλ κα τ ν γγέλων, γάπην δ µ χω, γέγονα χαλκ ς χ ν κ µβαλον λαλάζον. Κα ν χω προφητείαν κα ε δ τ µυστήρια πάντα κα π σαν τ ν γν σιν κα ν χω π σαν πίστιν στε ρη µεθιστάναι, γάπην δ µ χω, ο θέν ε µι. Κ ν ψωµίσω πάντα τ πάρχοντά µου κα ν παραδ τ σ µα µου να καυχήσωµαι, γάπην δ µ χω, ο δ ν φελο µαι. Η γάπη µακροθυµε, χρηστε εται γάπη, ο ζηλο, ο περπερε εται, ο φυσιο ται, ο κ σχηµονε, ο ζητε τ αυτ ς, ο παροξ νεται, ο λογίζεται τ κακ ν, ο χαίρει π τ δικί α, συγχαίρει δ τ ληθεί α. Πάντα στέγει, πάντα πιστε ει, πάντα λπίζει, πάντα ποµένει. Η γάπη ο δέποτε πίπτει ε τε δ προφητε αι, καταργηθήσονται ε τε γλ σσαι, πα σονται ε τε γν σις, καταργηθήσεται. Εκ µέρους γ ρ προφητε οµεν ταν δ λθ η τ τέλειον, τ κ µέρους καταργηθήσεται. Οτε µην νήπιος, λάλουν ς νήπιος, φρ νουν ς νήπιος, λογιζ µην ς νήπιος τε γέγονα νήρ, κατήργηκα τ το νηπίου. Βλέποµεν γ ρ ρτι δι σ πτρου ν α νίγµατι, τ τε δ πρ σωπον πρ ς πρ σωπον ρτι γινώσκω κ µέρους, τ τε δ πιγνώσοµαι καθ ς κα πεγνώσθην. Νυν δ µένει πίστις, λπίς, γάπη, τ τρία τα τα µείζων δ το των γάπη. χαλκ ς Erz χέω tönen τ κ µβαλον Zimbel λαλάζω lärmen ο θέν = ο δέν ψωµίζω (zu essen geben), verschenken καυχάοµαι sich rühmen φελέοµαι Nutzen haben µακροθυµέω Geduld haben χρηστε οµαι gütig sein περπερε οµαι prahlen φυσι ω aufblasen σχηµονέω sich ungehörig benehmen λογίζοµαι anrechnen, nachtragen στέγω ertragen ποµένω aushalten καταργέω vernichten, beseitigen τ µέρος Teil µην ich war νήπιος unmündig; Kind τ σοπτρον Spiegel

14 13 OLYMPIA 11 Olympischer Ruhm (Pindar, 1. Olympische Ode, ) Τ δ κλέος τηλ θεν δέδορκε τ ν Ολυµπιάδων ν δρ µοις Πέλοπος, να ταχυτ ς ποδ ν ρίζεται κµαί τ σχ ος θρασ πονοι νικ ν δ λοιπ ν µφ βίοτον χει µελιτ εσσαν ε δίαν έθλων γ νεκεν τ δ α ε παράµερον σλ ν πατον ρχεται παντ βροτ ν. Εµ δ στεφαν σαι κε νον ππί ω ν µ ω Α οληίδι µολπ χρή. Aber der Ruhm aus einem Sieg bei den olympischen Spielen in der Bahn des Pelops leuchtet weithin. Dort kämpft die Schnelligkeit der Füße und die kräftige Anstrengung, die alle Mühen bezwingt. Wer hier siegt, kann das übrige Leben süße Ruhe haben um Kampfpreise. Ein Glück, das täglich sich immer wieder einstellt, erweist sich als das höchste für jeden Menschen. Meine Aufgabe ist es, jenen mit der Reiterweise in äolischer Tonart zu krönen.

15 14 12 Der Zeustempel in Olympia (Pausanias, Periegesis 5,10) Το ναο δ ώριος µέν στιν ργασία, τ δ κτ ς περίστυλ ς στι, πεποίηται δ πιχωρίου πώρου. Τ δ ν το ς ετο ς στιν µπροσθεν Πέλοπος πρ ς Ο ν µαον τ ν ππων µιλλα τι µέλλουσα κα τ ργον το δρ µου παρ µφοτέρων ν παρασκευ. Τ µ ν δ µπροσθεν ν το ς ετο ς στι Παιωνίου, τ δ πισθεν α τ ν Αλκαµένους, νδρ ς λικίαν τε κατ Φειδίαν κα δευτερε α νεγκαµένου σοφίας ς ποίησιν γαλµάτων. Τ δ ν το ς ετο ς στιν α τ Λαπιθ ν ν τ Πειρίθου γάµ ω πρ ς Κεντα ρους µάχη. ώριος 3 im dorischen Stil τ κτ ς außen περίστυλος mit Säulen umgeben π ρος Tuffstein µιλλα Kampf µέλλω bevorstehen δρ µος Rennen Παιώνιος P. (Bildhauer; Zuschreibung falsch) Αλκαµένης A. (Bildhauer; Zuschreibung falsch) τ δευτερε α zweiter Platz µφέροµαι innehaben 13 Die Zeusstatue ein Weltwunder a. (Philon v. Byzanz, Paradoxa 3) ι ς Κρ νος µ ν ν ο ραν, Φειδίας δ ν Ηλιδι πατήρ στιν ν µ ν γ ρ θάνατος φ σις γέννησεν, ν δ Φειδίου χε ρες µ ναι δυνάµεναι θεο ς τίκτειν. Μακάριος κα θεασάµενος τ ν βασιλέα το κ σµου µ νος κα δε ξαι δυνηθε ς λλοις τ ν κεραυνο χον. Ε δ α σχ νεται Ζε ς Φειδίου καλε σθαι, τ ς µ ν ε κ νος α το γέγονεν τέχνη µήτηρ. ι το θ φ σις νεγκεν λέφαντας, να Φειδίας τεµ ν το ς τ ν θηρίων δ ντας χορηγήσ η κα τ ν ε ς τ κατασκευαζ µενον λην. Τοιγαρο ν τ µ ν λλα τ ν πτ θεαµάτων θαυ- µάζοµεν µ νον, το το δ κα προσκυνο µεν ς µ ν γ ρ ργον τέχνης παράδοξον, ς δ µίµηµα ι ς σιον. Εχει τοίνυν µ ν π νος παινον, δ θανασία τιµήν. Ω καιρ τ ς Ελλάδος, κα πλουτήσας ε ς θε ν κ σµον, π σον ο δε ς στερον πλο τησεν, κα τεχνίτην χων δηµιουργ ν θανασίας, πηλίκον µεταγενέστερος βίος ο κ νήνοχεν, κα δε ξαι δυνηθε ς νθρώποις θε ν ψεις, ς µ ν παρ σο θεασάµενος παρ λλοις δε ν ο κ ν δυνηθείη. Κα γ ρ δ τ ν µ ν Ολυµπον πολ ν χρ νον Φειδίας νενίκηκεν, τοσο τον, σον πονοίας µ ν νάργεια, στορίας δ γν σις, ψις δ κο ς στιν βελτίων. Φειδίας, ου Phidias, Bildhauer Ηλις, ιδος Elis, Landschaft i. d. Westpeloponnes δυνηθείς Part. Aor. v. δ ναµαι κεραυνο χος Herr des Donners α σχ νεται...καλε σθαι man scheut sich Zeus ein Werk des Ph. zu nennen νεγκεν Aor. v. φέρω hier: hervorbringen χορηγέω liefern, bereitstellen κατασκευάζω verfertigen λη hier: Material τ θέαµα Wunderwerk, Weltwunder παράδοξος 2 außergewöhlich, wunderbar ε ς (hier final:) zu, zum Zweck δηµιουργ ν prädikativ zu τεχνίτην πηλίκος 3 wie alt, wie sehr µεταγενής 2 nachgeboren, später, jünger δυνηθείς Part. Aor. v. δ ναµαι ψις (hier:) 1. Abbild; 2. Sehen, Anschaung κα γ ρ δή ja sogar νικάω (hier:) übertreffen π νοια Vermutung, Verdacht νάργεια Deutlichkeit, Klarheit στορία Darstellung, Erzählung

16 15

17 16 b. (Strabon, Geographica 8,353) Εσκοσµήθη δ κ το πλήθους τ ν ναθηµάτων, περ κ πάσης νετίθετο τ ς Ελλάδος. Μέγιστον δ το των π ρξε τ το ι ς ξ ανον, ποίει Φειδίας Χαρµίδου Αθηνα ος λεφάντινον, τηλικο τον τ µέγεθος, ς, καίπερ µεγίστου ντος το νεώ, δοκε ν στοχ σαι τ ς συµµετρίας τ ν τεχνίτην, καθήµενον ποιήσαντα, πτ µενον δ σχεδ ν τι τ κορυφ τ ς ροφ ς, στ µφασιν ποιε ν, ν ρθ ς γένηται διαναστάς, ποστεγάσειν τ ν νεών. σκοσµήθη scil. das Heiligtum τ ξ ανον Götterbild νεώς = να ς στοχέω verfehlen κορυφή Scheitel µφασις Eindruck ποστεγάζω abdecken c. (Pausanias, Periegesis 5,11) Καθέζεται µ ν δ θε ς ν θρ ν ω χρυσο πεποιη- µένος κα λέφαντος στέφανος δ πίκειταί ο τ κεφαλ µεµιµηµένος λαίας κλ νας. Εν µ ν δ τ δεξί α φέρει Νίκην, ξ λέφαντος κα τα την κα χρυσο, ταινίαν τε χουσαν κα π τ κεφαλ στέφανον τ δ ριστερ το θεο χειρ νεστι σκ πτρον µετάλλοις το ς π σιν νθισµένον, δ ρνις π τ σκήπτρ ω καθήµεν ς στιν ετ ς. Χρυσο δ κα τ ποδήµατα τ θε κα µάτιον σα τως στί τ δ µατί ω ζ ώδιά τε κα τ ν νθ ν τ κρίνα στ ν µπεποιηµένα. Ο δ θρ νος ποικίλος µ ν χρυσ κα λίθο ς, ποικίλος δ κα βέν ω τε κα λέφαντί στι κα ζ ά τε π α το γραφ µεµιµηµένα κα γάλµατά στιν ε ργασµένα. λαία Ölbaum κλών, -ν ς Zweig ταινία Band τ µέταλλα Metalleinlagen νθίζω schmücken τ π δηµα Sandale τ ζ ώδιον Ornament τ κρίνον Lilie βενος Ebenholz

18 17 DELPHI 14 Apollon als Orakelgott (Heraklit, fr. 93) Ο ναξ, ο τ µαντε ν στι τ ν ελφο ς, ο τε λέγει ο τε κρ πτει, λλ σηµαίνει. 15 Das Orakel von Delphi (Strabon, Geographica 9,419) κο λος 3 ausgehöhlt νθουσιαστικ ς 2 in Ekstase versetzend ψηλ ς 3 hoch ποθεσπίζω weissagen ντείνω (ε ς µέτρον) in Verse umsetzen πουργέω dienen Φασ δ ε ναι τ µαντε ον ντρον κο λον κατ βάθους, ο µάλα ε ρ στοµον, ναφέρεσθαι δ ξ α το πνε µα νθουσιαστικ ν, περκε σθαι δ το στοµίου τρίποδα ψηλ ν, φ ν τ ν Πυθίαν ναβαίνουσιν δεχοµένην τ πνε µα ποθεσπίζειν µµετρά τε κα µετρα ντείνειν δ κα τα τα ε ς µέτρον ποιητάς τινας πουργο ντας τ ερ. 16 Γν θι σαυτ ν (Pausanias, Periegesis 10,24) πρ ναος Vorhalle τ φέληµα nützlicher Spruch νατίθηµι weihen δω preisen γαν zu viel Εν δ τ προνά ω τ ελφο ς γεγραµµένα στ ν φελήµατα νθρώποις ς βίον γράφη δ π νδρ ν, ο ς γενέσθαι σοφο ς λέγουσιν Ελληνες. Ο τοι ο ν ο νδρες φικ µενοι ς ελφο ς νέθεσαν τ Απ λλωνι τ δ µενα»γν θι σαυτ ν«κα»μηδ γαν«

19 18 17 Delphi der Mittelpunkt der Welt (Strabon, Geographica 9,419) Η µ ο ν π τ πλε ον τιµ τ ερ το τ ω δι τ χρηστήριον συνέβη δ ξαντι ψευδεστάτ ω τ ν πάντων πάρξαι, προσέλαβε δέ τι κα θέσις το τ που. Τ ς γ ρ Ελλάδος ν µέσ ω πώς στι τ ς συµπάσης, νοµίσθη δ κα τ ς ο κουµένης, κα κάλεσαν τ ς γ ς µφαλ ν. π τ πλε ον hauptsächlich τ χρηστήριον = µαντε ον πάρχειν = ε ναι προσλαµβάνω dazu beitragen µφαλ ς Nabel HOSIOS LUKAS 18 Christus-Hymnus (Gregor von Nazianz) Υµνος ε ς Χριστ ν µετ τ ν σιωπ ν ( ν τ Πάσχα) Σήµερον κ νεκ ων Χριστ ς µέγας, ο σιν µίχθη, Εγρετο, κα θανάτου κέντρον πεσκέδασε. Κα ζοφερο ς πυλε νας µειδήτου δαο Ρηξατο, κα ψυχα ς δ κεν λευθερίην. Σήµερον κ τ µβοιο θορ ν, µερ πεσσι φαάνθη, Ο ς γένεθ, ο σι θάνεν, ο ς γρετ κ νεκ ων, Ως κε παλιγγενέες τε κα κ θανάτοιο φυγ ντες, Σο συναειρώµεσθ νθεν νερχοµέν ω. Σήµερον α γλήεις σε µέγας χορ ς µφιγέγηθεν Αγγελικ ς, µέλπων µνον πιστέφιον. Σήµερον χον πνευσα, µεµυκ τα χείλεα σιγ Λ σας, λλ µ χεις µνοπ λον κιθάρην. Ν ν ον νδον ρεξα, λ γ ω Λ γον α τ ρ πειτα Ρέξω κα µεγάλ ω Πνε µατι, ν θέλ η. σήµερον heute µείχθη aor. pass. v. µείγνυµι verbinden γρετο aor. pass. v. γείρω auferwecken τ κέντρον Stachel πεσκέδασε aor. v. ποσκεδάννυµι zerstreuen ζοφερ ς 3 finster πυλεών = πυλ ν Tor µείδητος 2 ohne Lächeln, freudlos δαο Gen. zu δης = Αιδης Hölle ήγνυµι zerbrechen τ µβος Grab θορών aor. part. v. θρώσκω springen µέροψ, οπος sterblich συναείρω = συναίρω gemeinsam emporheben α γλήεις 3 strahlend µφιγηθέω umjubeln µέλπω singen πιστέφιος 2 Krönungs- χος Schall, Getöse τ χε λος Lippe µυκάοµαι brüllen, dröhnen µνοπ λος 2 hymnendichtend έξω opfern, darbringen

20 Projekt HELLAS

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4.

If you want to learn Greek solely for reading Euclid s Elements, I recommend you to visit the Dr. Elizabeth R. Tuttle s web site, Reading Euclid 4. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ Note This book is compiled to provide a printer-friendly e-book for you who want to read Euclid s Elements in the original Greek language. The Greek text is borrowed from Perseus Digital

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 τι µ ν ο ν νοµοθετητέον περ παιδείας κα ταύτην κοιν ν ποιητέον, φανερόν τίς δ σται παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math.

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math. Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

2010 Classical Greek. Higher. Translation. Finalised Marking Instructions

2010 Classical Greek. Higher. Translation. Finalised Marking Instructions 2010 Classical Greek Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2010 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications only on

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Κα το το ννοήσαντα ποπειρ σθαι το δακτυλίου ε ταύτην χοι τ ν δύναµιν, κα α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2011 Classical Greek. Higher Translation. Finalised Marking Instructions 2011 Classical Greek Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2011 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications only on

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα