Περι γησις τ ς Ελλ δος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περι γησις τ ς Ελλ δος"

Transcript

1 Περιήγησις τ ς Ελλάδος

2 1 ATHEN Widmung (Pindar, 7. Pythische Ode, 1-6) Κάλλιστον α µεγαλοπ λιες Αθ ναι προοίµιον Αλκµανιδ ν ε ρισθενε γενε κρηπ δ οιδ ν πποισι βαλέσθαι. Επε τίνα πάτραν, τίνα ο κον ναίων νυµάξεαι πιφανέστερον Ελλάδι πυθέσθαι; Das schönste Vorwort die große Stadt Athen, dem weithinmächtigen Geschlecht der Alkmaioniden den Grundstein für den Gesang auf ihre Pferde zu legen. Denn welche Vaterstadt, welches Haus, wo du wohnst könntest du heller scheinend nennen, um es Hellas zu künden?

3 2 1 Ankunft in Athen (Aristides, Panathen. 96) Παντάπασιν ψυχ προκαθαίρεται κα κο φη γίγνεται κα σφ δρα τ ν Αθην ν τ ς θέας ν παρασκευ, σπερ ν ερο ς προτελουµένη. Επίδηλον δ κα το ς φθαλµο ς πλέον το συνήθους τ φ ς γγιγν µενον, φαιρο σης δη τ ν πολλ ν χλ ν ς ληθ ς, κα καθ Οµηρον ε πεν, τ ς Αθην ς πι τ χώρ α προσαγ ντων. Ωστε οικεν νείρατος ε φροσ ν η τ θεάµατα. (προ)καθαίρω reinigen κο φος 3 leicht θέα Anblick παρασκευή Vorbereitung προτελέω einweihen πίδηλος 2 klar συνήθης 2 gewöhnlich χλ ς Dunst προσάγω sich nähern τ νειρον, νείρατος Traum 2 Preis Athens (Euripides, Medea ) Ερεχθείδαι τ παλαι ν λβιοι κα θε ν πα δες µακάρων, ερ ς χώρας πορθήτου τ πο φερβ µενοι κλεινοτάταν σοφίαν, α ε δι λαµπροτάτου βαίνοντες βρ ς α θέρος, νθα ποθ γν ς ννέα Πιερίδας Μο σας λέγουσι ξανθ ν Αρµονίαν φυτε σαι Το καλλινάου τ π Κηφισο οα ς τ ν Κ πριν κλ ήζουσιν φυσσαµέναν χώραν καταπνε σαι µετρίας νέµων, δυπν ους α ρας. ε δ πιβαλλοµέναν χαίταισιν ε ώδη οδέων πλ κον νθέων τ Σοφί α παρέδρους πέµπειν Ερωτας παντοίας ρετ ς ξυνεργο ς. Erechtheussöhne, seit alter Zeit glückgesegnet und der seligen Götter Kinder, von heiligem Lande, dem unversehrbaren, sich nähernd, von hochberühmter Weisheit, stets durch den strahlendsten Äther schreiten sie sanft, wo einst die heiligen neun pierischen Musen, sagt man, die blonde Harmonia gebar. Und von des schönfließenden Kephissos Strömen, rühmen sie, schöpfe Kypris und lasse über das Land wehen gemäßigten, lieblich atmenden Hauch der Winde. Und immer steckt sie in ihr Haar duftendes Gewinde von Rosenblüten und schickt der Weisheit als Helfer die Eroten, jeglicher Tugend Mitwirker. 3 Würdigung der athenischen Demokratie (Thukydides, Hist. 2,37,41) Χρώµεθα γ ρ πολιτεί α ο ζηλο σ η το ς τ ν πέλας ν µους, παράδειγµα δ µ λλον α το ντες τισ ν µιµο µενοι τέρους. Κα νοµα µ ν δι τ µ ς λίγους, λλ ς πλείονας ο κε ν δηµοκρατία κέκληται. Ξυνελών τε λέγω τήν τε π σαν π λιν τ ς Ελλάδος παίδευσιν ε ναι. πολιτεία Verfassung ζηλ ω nacheifern νοµα (Acc. d. Beziehung) dem Namen nach ο κέω sich stützen auf ξυναιρέω zusammenfassen παίδευσις Bildungsstätte

4 3

5 4 4 Geistige Führung Athens (Isokrates, Panegyrikos 50) Τοσο τον δ πολέλοιπεν π λις µ ν περ τ φρονε ν κα λέγειν το ς λλους νθρώπους, σθ ο τα της µαθητα τ ν λλων διδάσκαλοι γεγ νασι, κα τ τ ν Ελλήνων νοµα πεποίηκε µηκέτι το γένους, λλ τ ς διανοίας δοκε ν ε ναι, κα µ λλον Ελληνας καλε σθαι το ς τ ς παιδε σεως τ ς µετέρας το ς τ ς κοιν ς φ σεως µετέχοντας. πολείπω hinter sich lassen ποιέω bewirken διάνοια Gesinnung φ σις Abstammung µετέχω Anteil haben 5 Topographisches (Herakleides, fr. 1,1) Εντε θεν ε ς τ Αθηναίων στυ..., δ ς δ δε α, γεωργουµένη π σα, χουσά τι τ ψει φιλάνθρωπον. Η δ π λις ξηρ π σα, ο κ ε υδρος, κακ ς ρρυµοτοµηµένη δι τ ν ρχαι τητα. Α µ ν πολλα τ ν ο κι ν ε τελε ς, λίγαι δ χρήσιµαι. Απιστηθείη δ ν ξαίφνης π τ ν ξένων θεωρουµένη, ε α τη στιν προσαγορευοµένη τ ν Αθηναίων π λις µετ ο πολ δ πιστε σειν ν τις. Ωδε ν τ ν ν τ ο κουµέν η κάλλιστον θέατρον ξι λογον, µέγα κα θαυµαστ ν Αθην ς ερ ν πολυτελές, π βιον, ξιον θέας, καλο µενος Παρθεν ν, περκείµενον το θεάτρου µεγάλην κατάπληξιν ποιε το ς θεωρο σιν Ολ µπιον, µιτελ ς µέν, κατάπληξιν δ χον τ ν τ ς ο κοδοµίας πογραφήν, γεν µενον δ ν βέλτιστον, ε περ συνετελέσθη. ντε θεν von dort γεωργέω bebauen φιλάνθρωπος 2 reizend ξηρ ς 3 trocken ε υδρος 2 wasserreich υµοτοµέω in Straßen einteilen ε τελής 2 ärmlich χρήσιµος 3 gut nutzbar πιστέοµαι (Passiv:) bezweifelt werden ξαίφνης auf den ersten Blick προσαγορε ω benennen ξι λογος 2 bedeutend π βιος 2 überirdisch κατάπληξις Erstaunen µιτελής 2 halbvollendet πογραφή Entwurf 6 Die Akropolis a. (Plutarch, Perikles 158ff) Ο δ πλείστην µ ν δον ν τα ς Αθήναις κα κ σµον νεγκε, µεγίστην δ το ς λλοις κπληξιν νθρωποις, µ νον δ τ Ελλάδι µαρτυρε µ ψε δεσθαι τ ν λεγοµένην δ ναµιν α τ ς κείνην κα τ ν παλαι ν λβον, τ ν ναθηµάτων κατασκευή, το το µάλιστα τ ν πολιτευµάτων το Περικλέους βάσκαινον ο χθρο κα διέβαλλον ν τα ς κκλησίαις. Relativpronomen κπληξις = κατάπληξις λβος Reichtum τ νάθηµα Heiligtum κατασκευή Bau τ πολίτευµα politische Tat βασκαίνω bekritteln

6 5

7 6 b. (Pausanias, Periegesis 1, 22f) Ες δ τ ν κρ πολίν στιν σοδος µία τέραν δ ο παρέχεται, π σα π τοµος ο σα κα τε χος χουσα χυρ ν. Τ δ προπ λαια λίθου λευκο τ ν ροφ ν χει, κα κ σµ ω κα µεγέθει τ ν λίθων µέχρι γε κα µο προε χε. Τ ν δ προπυλαίων ν δεξι Νίκης στ ν Απτέρου να ς. ντε θεν θάλασσά στι σ νοπτος, κα τα τ η ίψας Α γε ς αυτ ν, ς λέγουσιν, τελε τησεν. στι δ ν ριστερ τ ν προπυλαίων ο κηµα χον γραφάς. Ες δ τ ν να ν, ν Παρθεν να νοµάζουσιν, ς το τον σιο σιν, π σα ν το ς καλουµένοις ετο ς κε ται, πάντα ς τ ν Αθην ς χει γένεσιν, τ δ πισθεν Ποσειδ νος πρ ς Αθην ς στιν ρις π ρ τ ς γ ς. Α τ δ κ τε λέφαντος τ γαλµα κα χρυσο πεποίηται. Εστι δ κα ο κηµα Ερέχθειον καλο µενον. Εσελθο σι δέ ε σι βωµοί, Ποσειδ νος, φ ο κα Ερεχθε θ ουσιν κ του µαντε µατος, κα ρωος Βο του, τρίτος δ Ηφαίστου. Κα, διπλο ν γάρ στι τ ο κηµα, δωρ στ ν νδον θαλάσσιον ν φρέατι. Κα τριαίνης στ ν ν τ πέτρ α σχ µα. Τα τα δ λέγεται Ποσειδ νι µαρτ ρια ς τ ν µφισβήτησιν τ ς χ ρας φαν ναι. π τοµος 2 steil χυρ ς 3 stark ροφή Dach µέχρι... µο bis in meine Zeit προέχω unerreichbar sein πτερος 2 ungeflügelt να ς Tempel τα τ η dort γραφή Gemälde ετ ς (Adler), Dach κε µαι sich befinden χω sich beziehen auf τ πισθεν das rückwärtige (Giebelfeld) τ µάντευµα Orakelspruch Βο της (eig.:) Rinderhirt διπλο ς zweiteilig τ φρέαρ Brunnen τρίαινα Dreizack µφισβήτησις Anspruch φαν ναι Inf. Aor. Pass. zu φαίνω c. (Herodot, Historien 8, 55) Εστι ν τ κροπ λι τα τ η Ερεχθέος το γηγενέος λεγοµένου ε ναι νη ς, ν τ λαίη τε κα θάλασσα νι, τ λ γος παρ Αθηναίων Ποσειδέωνά τε κα Αθηναίην ρίσαντας περ τ ς χώρης µαρτ ρια θέσθαι. Τα την ν τ ν λαίην µα τ λλ ω ρ κατέλαβε µπρησθ ναι π τ ν βαρβάρων δευτέρ η δ µέρ η π τ ς µπρήσιος Αθηναίων ο θ ειν π βασιλέος κελευ µενοι ς νέβησαν ς τ ρ ν, ρων βλαστ ν κ το στελέχεος σον τε πηχυα ον ναδεδραµηκ τα. Ο τοι µέν νυν τα τα φρασαν. γηγενής 2 erdgeboren νη ς = να ς ν τ = ν λαίη Ölbaum θάλασσα Meerwasserbecken νι = νεστι / τ = λ γος (scil.) στιν ν = ο ν / ρ ς = ερ ς καταλαµβάνει (unpers.) sich ereignen µπρησις Brand βασιλε ς der Perserkönig ρων = ωρων βλαστ ς Trieb τ στέλεχος Baumstumpf σον τε ungefähr πηχυα ος 3 ellenlang νατρέχω emporwachsen

8 7 7 Paulus in Athen (Act. 17, 16-34) κδέχοµαι warten auf α το ς sc. Paulus Begleiter Silas und Timotheus παροξ νοµαι in Zorn geraten κατείδωλος 2 voller Götzen σέβοµαι fromm sein παρατυγχάνω zufällig dazukommen συµβάλλω streiten σπερµολ γος Schwätzer καταγγελε ς Verkündiger ξενίζω befremden κοή Gehör πιδηµέω (als Fremder) wohnen ε καιρέω Zeit haben δεισιδαίµων 2 gottesfürchtig ναθεωρέω genau anschauen τ σέβασµα Heiligtum ε σεβέω verehren Εν δ τα ς Αθήναις κδεχοµένου α το ς το Πα λου παρωξ νετο τ πνε µα α το ν α τ θεωρο ντος κατείδωλον ο σαν τ ν π λιν. ιελέγετο µ ν ο ν ν τ συναγωγ το ς Ιουδαίοις κα το ς σεβοµένοις κα ν τ γορ κατ π σαν µέραν πρ ς το ς παρατυγχάνοντας. Τιν ς δ κα τ ν Επικουρείων κα Στοϊκ ν φιλοσ φων συνέβαλλον α τ, κα τινες λεγον Τί ν θέλοι σπερµολ γος ο τος λέγειν; Ο δ Ξένων δαιµονίων δοκε καταγγελε ς ε ναι, τι τ ν Ιησο ν κα τ ν νάστασιν ε ηγγελίζετο. Επιλαβ µενοί τε α το π τ ν Αρειον Πάγον γαγον λέγοντες υνάµεθα γν ναι, τίς καιν α τη π σο λαλουµένη διδαχή; Ξενίζοντα γάρ τινα ε σφέρεις ε ς τ ς κο ς µ ν βουλ µεθα ο ν γν ναι, τίνα θέλει τα τα ε ναι. Αθηνα οι δ πάντες κα ο πιδηµο ντες ξένοι ε ς ο δ ν τερον η καίρουν λέγειν τι κο ειν τι καιν τερον. Σταθε ς δ Πα λος ν µέσ ω το Αρείου Πάγου φη Ανδρες Αθηνα οι, κατ πάντα ς δεισιδαιµονεστέρους µ ς θεωρ. ιερχ µενος γ ρ κα ναθεωρ ν τ σεβάσµατα µ ν ε ρον κα βωµ ν, ν πεγέγραπτο» Αγνώστ ω θε «. Ο ο ν γνοο ντες ε σεβε τε, το το γ καταγγέλλω µ ν

9 8 Ο θε ς ποιήσας τ ν κ σµον κα πάντα τ ν α τ, ο τος ο ρανο κα γ ς πάρχων κ ριος ο κ ν χειροποιήτοις ναο ς κατοικε ο δ π χειρ ν νθρωπίνων θεραπε εται προσδε µεν ς τινος, α τ ς διδο ς π σι ζω ν κα πνο ν κα τ πάντα ποίησέν τε ξ ν ς π ν θνος νθρώπων κατοικε ν π παντ ς προσώπου τ ς γ ς, ρίσας προστεταγµένους καιρο ς κα τ ς ροθεσίας τ ς κατοικίας α τ ν ζητε ν τ ν θε ν, ε ρα γε ψηλαφήσειαν α τ ν κα ε ροιεν, κα γε ο µακρ ν π ν ς κάστου µ ν πάρχοντα. Εν α τ γ ρ ζ µεν κα κινο µεθα κα σµέν, ς καί τινες τ ν καθ µ ς ποιητ ν ε ρήκασιν Το γ ρ κα γένος σµέν. Γένος ο ν πάρχοντες το θεο ο κ φείλοµεν νοµίζειν χρυσ ργ ρ ω λίθ ω, χαράγµατι τέχνης κα νθυµήσεως νθρώπου, τ θε ον ε ναι µοιον. Το ς µ ν ο ν χρ νους τ ς γνοίας περιδ ν θε ς, τ ν ν παραγγέλλει το ς νθρώποις πάντας πανταχο µετανοε ν, καθ τι στησεν µέραν, ν µέλλει κρίνειν τ ν ο κουµένην ν δικαιοσ ν η, ν νδρ ρισεν, πίστιν παρασχ ν π σιν ναστήσας α τ ν κ νεκρ ν. Ακο σαντες δ νάστασιν νεκρ ν ο µ ν χλε αζον, ο δ ε παν Ακουσ µεθά σου περ το του κα πάλιν. Ο τως Πα λος ξ λθεν κ µέσου α τ ν. Τιν ς δ νδρες κολληθέντες α τ πίστευσαν, ν ο ς κα ιον σιος Αρεοπαγίτης κα γυν ν µατι άµαρις κα τεροι σ ν α το ς. πάρχω = ε µί χειροποίητος 2 von Menschenhand gemacht κατοικέω wohnen προσδέοµαι bedürfen ρίζω abgrenzen προστάττω bestimmen ροθεσία Grenze κατοικία Wohnsitz ψηλαφέω tasten, fühlen µακρ ν (scil. δ ν) weit weg φείλω müssen, (+Neg.:) nicht dürfen τ χάραγµα Gebilde νθ µησις Einfall, Gedanke τ ν ν = ν ν µετανοέω umkehren, Buße tun καθ τι weshalb χλευάζω spotten κολλάοµαι sich anschließen 8 Verfall der Stadt (Synesios, epist. 135) Κα κακ ς κακ ς δε ρ µε κοµίσας π λοιτο να κληρος ς ο δ ν χουσιν α ν ν Αθ ναι σεµν ν, λλ τ κλαιν τ ν χωρίων ν µατα. Ενθένδε φιλοσοφίας ξ ωκισµένης λείπεται περινοστο ντα θαυµάζειν τ ν Ακαδηµίαν τε κα τ Λ κειον κα ν ία τ ν ποικίλην στοάν, τ ν πώνυµον τ ς Χρυσίππου φιλοσοφίας, ν ν ο κέτ ο σαν ποικίλην. Ο γ ρ νθ πατος τ ς σανίδας φείλετο, α ς γκατέθετο τ ν τέχνην κ Θάσου Πολ γνωτος. Α δ Αθ ναι, πάλαι µ ν ν π λις στία σοφ ν, τ δ ν ν χον σεµν νουσιν α τ ς ο µελιττουργοί. να κληρος Schiffsherr σεµν ς 3 verehrenswürdig ξοικίζω vertreiben περινοστέω müßig umhergehen νή (+ acc.) beim πώνυµος 2 namensgebend für νθ πατος Proconsul σανίς Tafel στία Herd τ ν ν χον = τ ν ν σεµν νω verehren µελιττουργ ς Imker

10 9 Delphi Hosios Lu Patras Olympia Mykenae

11 10 Delphi Hosios Lukas Eleusis Athen Korinth Mykenae Epidaurus Nauplion Aegina

12 11 KORINTH 9 Paulus an die Korinther (1 Cor 6,12-20) ξεστιν es ist erlaubt συµφέρω nützen ξουσιάζοµαι (pass.:) sich beherrschen lassen τ βρ µα Speise κοιλία Bauch καταργέω vernichten τ µέλος Glied»Πάντα µοι ξεστιν«, λλ ο πάντα συµφέρει»πάντα µοι ξεστιν«, λλ ο κ γ ξουσιασθήσοµαι π τινος. Τ βρώµατα τ κοιλί α κα κοιλία το ς βρώµασιν, δ θε ς κα τα την κα τα τα καταργήσει. Τ δ σ µα ο τ πορνεί α, λλ τ κυρί ω, κα κ ριος τ σώµατι Ο δ θε ς κα τ ν κ ριον γειρεν κα µ ς ξεγερε δι τ ς δυνάµεως α το. Ο κ ο δατε, τι τ σώµατα µ ν µέλη Χριστο στιν; Αρας ο ν τ µέλη το Χριστο ποιήσω π ρνης µέλη; Μ γένοιτο. Ο κ ο δατε, τι κολλώµενος τ π ρν η ν σ µά στιν;

13 12 Εσονται γ ρ, φησίν, ο δ ο ε ς σάρκα µίαν. Ο δ κολλώµενος τ κυρί ω ν πνε µά στιν. Φε γετε τ ν πορνείαν. Π ν µάρτηµα, ν ποιήσ η νθρωπος, κτ ς το σώµατ ς στιν δ πορνε ων ε ς τ διον σ µα µαρτάνει. Η ο κ ο δατε, τι τ σ µα µ ν να ς το ν µ ν γίου πνε µατ ς στιν, ο χετε π θεο, κα ο κ στ αυτ ν; Ηγοράσθητε γ ρ τιµ ς δοξάσατε δ τ ν θε ν ν τ σώµατι µ ν. κολλάοµαι sich verbinden mit π ρνη Dirne σάρξ Fleisch τ µάρτηµα Sünde γοράζω (frei)kaufen τιµή Preis, Wert 10 Das Hohelied der Liebe (1 Cor 13,1-12) Ε ν τα ς γλ σσαις τ ν νθρώπων λαλ κα τ ν γγέλων, γάπην δ µ χω, γέγονα χαλκ ς χ ν κ µβαλον λαλάζον. Κα ν χω προφητείαν κα ε δ τ µυστήρια πάντα κα π σαν τ ν γν σιν κα ν χω π σαν πίστιν στε ρη µεθιστάναι, γάπην δ µ χω, ο θέν ε µι. Κ ν ψωµίσω πάντα τ πάρχοντά µου κα ν παραδ τ σ µα µου να καυχήσωµαι, γάπην δ µ χω, ο δ ν φελο µαι. Η γάπη µακροθυµε, χρηστε εται γάπη, ο ζηλο, ο περπερε εται, ο φυσιο ται, ο κ σχηµονε, ο ζητε τ αυτ ς, ο παροξ νεται, ο λογίζεται τ κακ ν, ο χαίρει π τ δικί α, συγχαίρει δ τ ληθεί α. Πάντα στέγει, πάντα πιστε ει, πάντα λπίζει, πάντα ποµένει. Η γάπη ο δέποτε πίπτει ε τε δ προφητε αι, καταργηθήσονται ε τε γλ σσαι, πα σονται ε τε γν σις, καταργηθήσεται. Εκ µέρους γ ρ προφητε οµεν ταν δ λθ η τ τέλειον, τ κ µέρους καταργηθήσεται. Οτε µην νήπιος, λάλουν ς νήπιος, φρ νουν ς νήπιος, λογιζ µην ς νήπιος τε γέγονα νήρ, κατήργηκα τ το νηπίου. Βλέποµεν γ ρ ρτι δι σ πτρου ν α νίγµατι, τ τε δ πρ σωπον πρ ς πρ σωπον ρτι γινώσκω κ µέρους, τ τε δ πιγνώσοµαι καθ ς κα πεγνώσθην. Νυν δ µένει πίστις, λπίς, γάπη, τ τρία τα τα µείζων δ το των γάπη. χαλκ ς Erz χέω tönen τ κ µβαλον Zimbel λαλάζω lärmen ο θέν = ο δέν ψωµίζω (zu essen geben), verschenken καυχάοµαι sich rühmen φελέοµαι Nutzen haben µακροθυµέω Geduld haben χρηστε οµαι gütig sein περπερε οµαι prahlen φυσι ω aufblasen σχηµονέω sich ungehörig benehmen λογίζοµαι anrechnen, nachtragen στέγω ertragen ποµένω aushalten καταργέω vernichten, beseitigen τ µέρος Teil µην ich war νήπιος unmündig; Kind τ σοπτρον Spiegel

14 13 OLYMPIA 11 Olympischer Ruhm (Pindar, 1. Olympische Ode, ) Τ δ κλέος τηλ θεν δέδορκε τ ν Ολυµπιάδων ν δρ µοις Πέλοπος, να ταχυτ ς ποδ ν ρίζεται κµαί τ σχ ος θρασ πονοι νικ ν δ λοιπ ν µφ βίοτον χει µελιτ εσσαν ε δίαν έθλων γ νεκεν τ δ α ε παράµερον σλ ν πατον ρχεται παντ βροτ ν. Εµ δ στεφαν σαι κε νον ππί ω ν µ ω Α οληίδι µολπ χρή. Aber der Ruhm aus einem Sieg bei den olympischen Spielen in der Bahn des Pelops leuchtet weithin. Dort kämpft die Schnelligkeit der Füße und die kräftige Anstrengung, die alle Mühen bezwingt. Wer hier siegt, kann das übrige Leben süße Ruhe haben um Kampfpreise. Ein Glück, das täglich sich immer wieder einstellt, erweist sich als das höchste für jeden Menschen. Meine Aufgabe ist es, jenen mit der Reiterweise in äolischer Tonart zu krönen.

15 14 12 Der Zeustempel in Olympia (Pausanias, Periegesis 5,10) Το ναο δ ώριος µέν στιν ργασία, τ δ κτ ς περίστυλ ς στι, πεποίηται δ πιχωρίου πώρου. Τ δ ν το ς ετο ς στιν µπροσθεν Πέλοπος πρ ς Ο ν µαον τ ν ππων µιλλα τι µέλλουσα κα τ ργον το δρ µου παρ µφοτέρων ν παρασκευ. Τ µ ν δ µπροσθεν ν το ς ετο ς στι Παιωνίου, τ δ πισθεν α τ ν Αλκαµένους, νδρ ς λικίαν τε κατ Φειδίαν κα δευτερε α νεγκαµένου σοφίας ς ποίησιν γαλµάτων. Τ δ ν το ς ετο ς στιν α τ Λαπιθ ν ν τ Πειρίθου γάµ ω πρ ς Κεντα ρους µάχη. ώριος 3 im dorischen Stil τ κτ ς außen περίστυλος mit Säulen umgeben π ρος Tuffstein µιλλα Kampf µέλλω bevorstehen δρ µος Rennen Παιώνιος P. (Bildhauer; Zuschreibung falsch) Αλκαµένης A. (Bildhauer; Zuschreibung falsch) τ δευτερε α zweiter Platz µφέροµαι innehaben 13 Die Zeusstatue ein Weltwunder a. (Philon v. Byzanz, Paradoxa 3) ι ς Κρ νος µ ν ν ο ραν, Φειδίας δ ν Ηλιδι πατήρ στιν ν µ ν γ ρ θάνατος φ σις γέννησεν, ν δ Φειδίου χε ρες µ ναι δυνάµεναι θεο ς τίκτειν. Μακάριος κα θεασάµενος τ ν βασιλέα το κ σµου µ νος κα δε ξαι δυνηθε ς λλοις τ ν κεραυνο χον. Ε δ α σχ νεται Ζε ς Φειδίου καλε σθαι, τ ς µ ν ε κ νος α το γέγονεν τέχνη µήτηρ. ι το θ φ σις νεγκεν λέφαντας, να Φειδίας τεµ ν το ς τ ν θηρίων δ ντας χορηγήσ η κα τ ν ε ς τ κατασκευαζ µενον λην. Τοιγαρο ν τ µ ν λλα τ ν πτ θεαµάτων θαυ- µάζοµεν µ νον, το το δ κα προσκυνο µεν ς µ ν γ ρ ργον τέχνης παράδοξον, ς δ µίµηµα ι ς σιον. Εχει τοίνυν µ ν π νος παινον, δ θανασία τιµήν. Ω καιρ τ ς Ελλάδος, κα πλουτήσας ε ς θε ν κ σµον, π σον ο δε ς στερον πλο τησεν, κα τεχνίτην χων δηµιουργ ν θανασίας, πηλίκον µεταγενέστερος βίος ο κ νήνοχεν, κα δε ξαι δυνηθε ς νθρώποις θε ν ψεις, ς µ ν παρ σο θεασάµενος παρ λλοις δε ν ο κ ν δυνηθείη. Κα γ ρ δ τ ν µ ν Ολυµπον πολ ν χρ νον Φειδίας νενίκηκεν, τοσο τον, σον πονοίας µ ν νάργεια, στορίας δ γν σις, ψις δ κο ς στιν βελτίων. Φειδίας, ου Phidias, Bildhauer Ηλις, ιδος Elis, Landschaft i. d. Westpeloponnes δυνηθείς Part. Aor. v. δ ναµαι κεραυνο χος Herr des Donners α σχ νεται...καλε σθαι man scheut sich Zeus ein Werk des Ph. zu nennen νεγκεν Aor. v. φέρω hier: hervorbringen χορηγέω liefern, bereitstellen κατασκευάζω verfertigen λη hier: Material τ θέαµα Wunderwerk, Weltwunder παράδοξος 2 außergewöhlich, wunderbar ε ς (hier final:) zu, zum Zweck δηµιουργ ν prädikativ zu τεχνίτην πηλίκος 3 wie alt, wie sehr µεταγενής 2 nachgeboren, später, jünger δυνηθείς Part. Aor. v. δ ναµαι ψις (hier:) 1. Abbild; 2. Sehen, Anschaung κα γ ρ δή ja sogar νικάω (hier:) übertreffen π νοια Vermutung, Verdacht νάργεια Deutlichkeit, Klarheit στορία Darstellung, Erzählung

16 15

17 16 b. (Strabon, Geographica 8,353) Εσκοσµήθη δ κ το πλήθους τ ν ναθηµάτων, περ κ πάσης νετίθετο τ ς Ελλάδος. Μέγιστον δ το των π ρξε τ το ι ς ξ ανον, ποίει Φειδίας Χαρµίδου Αθηνα ος λεφάντινον, τηλικο τον τ µέγεθος, ς, καίπερ µεγίστου ντος το νεώ, δοκε ν στοχ σαι τ ς συµµετρίας τ ν τεχνίτην, καθήµενον ποιήσαντα, πτ µενον δ σχεδ ν τι τ κορυφ τ ς ροφ ς, στ µφασιν ποιε ν, ν ρθ ς γένηται διαναστάς, ποστεγάσειν τ ν νεών. σκοσµήθη scil. das Heiligtum τ ξ ανον Götterbild νεώς = να ς στοχέω verfehlen κορυφή Scheitel µφασις Eindruck ποστεγάζω abdecken c. (Pausanias, Periegesis 5,11) Καθέζεται µ ν δ θε ς ν θρ ν ω χρυσο πεποιη- µένος κα λέφαντος στέφανος δ πίκειταί ο τ κεφαλ µεµιµηµένος λαίας κλ νας. Εν µ ν δ τ δεξί α φέρει Νίκην, ξ λέφαντος κα τα την κα χρυσο, ταινίαν τε χουσαν κα π τ κεφαλ στέφανον τ δ ριστερ το θεο χειρ νεστι σκ πτρον µετάλλοις το ς π σιν νθισµένον, δ ρνις π τ σκήπτρ ω καθήµεν ς στιν ετ ς. Χρυσο δ κα τ ποδήµατα τ θε κα µάτιον σα τως στί τ δ µατί ω ζ ώδιά τε κα τ ν νθ ν τ κρίνα στ ν µπεποιηµένα. Ο δ θρ νος ποικίλος µ ν χρυσ κα λίθο ς, ποικίλος δ κα βέν ω τε κα λέφαντί στι κα ζ ά τε π α το γραφ µεµιµηµένα κα γάλµατά στιν ε ργασµένα. λαία Ölbaum κλών, -ν ς Zweig ταινία Band τ µέταλλα Metalleinlagen νθίζω schmücken τ π δηµα Sandale τ ζ ώδιον Ornament τ κρίνον Lilie βενος Ebenholz

18 17 DELPHI 14 Apollon als Orakelgott (Heraklit, fr. 93) Ο ναξ, ο τ µαντε ν στι τ ν ελφο ς, ο τε λέγει ο τε κρ πτει, λλ σηµαίνει. 15 Das Orakel von Delphi (Strabon, Geographica 9,419) κο λος 3 ausgehöhlt νθουσιαστικ ς 2 in Ekstase versetzend ψηλ ς 3 hoch ποθεσπίζω weissagen ντείνω (ε ς µέτρον) in Verse umsetzen πουργέω dienen Φασ δ ε ναι τ µαντε ον ντρον κο λον κατ βάθους, ο µάλα ε ρ στοµον, ναφέρεσθαι δ ξ α το πνε µα νθουσιαστικ ν, περκε σθαι δ το στοµίου τρίποδα ψηλ ν, φ ν τ ν Πυθίαν ναβαίνουσιν δεχοµένην τ πνε µα ποθεσπίζειν µµετρά τε κα µετρα ντείνειν δ κα τα τα ε ς µέτρον ποιητάς τινας πουργο ντας τ ερ. 16 Γν θι σαυτ ν (Pausanias, Periegesis 10,24) πρ ναος Vorhalle τ φέληµα nützlicher Spruch νατίθηµι weihen δω preisen γαν zu viel Εν δ τ προνά ω τ ελφο ς γεγραµµένα στ ν φελήµατα νθρώποις ς βίον γράφη δ π νδρ ν, ο ς γενέσθαι σοφο ς λέγουσιν Ελληνες. Ο τοι ο ν ο νδρες φικ µενοι ς ελφο ς νέθεσαν τ Απ λλωνι τ δ µενα»γν θι σαυτ ν«κα»μηδ γαν«

19 18 17 Delphi der Mittelpunkt der Welt (Strabon, Geographica 9,419) Η µ ο ν π τ πλε ον τιµ τ ερ το τ ω δι τ χρηστήριον συνέβη δ ξαντι ψευδεστάτ ω τ ν πάντων πάρξαι, προσέλαβε δέ τι κα θέσις το τ που. Τ ς γ ρ Ελλάδος ν µέσ ω πώς στι τ ς συµπάσης, νοµίσθη δ κα τ ς ο κουµένης, κα κάλεσαν τ ς γ ς µφαλ ν. π τ πλε ον hauptsächlich τ χρηστήριον = µαντε ον πάρχειν = ε ναι προσλαµβάνω dazu beitragen µφαλ ς Nabel HOSIOS LUKAS 18 Christus-Hymnus (Gregor von Nazianz) Υµνος ε ς Χριστ ν µετ τ ν σιωπ ν ( ν τ Πάσχα) Σήµερον κ νεκ ων Χριστ ς µέγας, ο σιν µίχθη, Εγρετο, κα θανάτου κέντρον πεσκέδασε. Κα ζοφερο ς πυλε νας µειδήτου δαο Ρηξατο, κα ψυχα ς δ κεν λευθερίην. Σήµερον κ τ µβοιο θορ ν, µερ πεσσι φαάνθη, Ο ς γένεθ, ο σι θάνεν, ο ς γρετ κ νεκ ων, Ως κε παλιγγενέες τε κα κ θανάτοιο φυγ ντες, Σο συναειρώµεσθ νθεν νερχοµέν ω. Σήµερον α γλήεις σε µέγας χορ ς µφιγέγηθεν Αγγελικ ς, µέλπων µνον πιστέφιον. Σήµερον χον πνευσα, µεµυκ τα χείλεα σιγ Λ σας, λλ µ χεις µνοπ λον κιθάρην. Ν ν ον νδον ρεξα, λ γ ω Λ γον α τ ρ πειτα Ρέξω κα µεγάλ ω Πνε µατι, ν θέλ η. σήµερον heute µείχθη aor. pass. v. µείγνυµι verbinden γρετο aor. pass. v. γείρω auferwecken τ κέντρον Stachel πεσκέδασε aor. v. ποσκεδάννυµι zerstreuen ζοφερ ς 3 finster πυλεών = πυλ ν Tor µείδητος 2 ohne Lächeln, freudlos δαο Gen. zu δης = Αιδης Hölle ήγνυµι zerbrechen τ µβος Grab θορών aor. part. v. θρώσκω springen µέροψ, οπος sterblich συναείρω = συναίρω gemeinsam emporheben α γλήεις 3 strahlend µφιγηθέω umjubeln µέλπω singen πιστέφιος 2 Krönungs- χος Schall, Getöse τ χε λος Lippe µυκάοµαι brüllen, dröhnen µνοπ λος 2 hymnendichtend έξω opfern, darbringen

20 Projekt HELLAS

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική Grivaki Schule für Fremdsprachen Finaltest zu Grammatikland 1 Kapitel 6 + 7 A Klasse 1. Σσμπλήρφζε ηοσς πίνακες der Papagei Akkusativ Der Bleistift Dativ das Huhn Die Puppe eine Tafel Ein Lineal Ein Esel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Προσέξτε στα πιο κάτω παραδείγµατα τη χρήση των γραµµένων µε έντονα γράµµατα επιθέτων και απαντήστε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν: Ο Γιάννης είναι ικανός. Ο Γιάννης είναι ικανότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον 14 Στο παρελθόν για το µέλλον Η Άννα ανακαλύπτει τη µηχανή του χρόνου και µαθαίνει ότι οι τροµοκράτες θέλουν να εξαλείψουν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ποιο; Ο παίκτης τη στέλνει στη χρονιά 1961. Της µένουν

Διαβάστε περισσότερα

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen Name: Datum: Klasse: Note: 1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική eine Torte, eine Limonade, die Blumen, der Arzt, die Tür, der Schulbus a) Peter ist krank. Seine Mutter ruft an. b)

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten!

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten! 08 Ανοιχτοί λογαριασµοί Κατά την αψιµαχία µε τη γυναίκα στα κόκκινα ο Ogur τραυµατίζεται και εξηγεί στην Άννα ότι η RATAVA θέλει να εξαλείψει τα ιστορικά γεγονότα. Καταφέρνει να της πει µια ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα