(SELECCIÓN) ΑΙΘΙΟΨ ΑΛΙΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(SELECCIÓN) ΑΙΘΙΟΨ ΑΛΙΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΙΘΙΟΨ (SELECCIÓN) I Α θίοπά τις νήσατο τοιο τον α τ τ χρ µα ε ναι δοκ ν µελεί το πρ τερον χοντος κα παραλαβ ν ο καδε, πάντα µ ν α τ προσ γε τ µµατα, π σι δ λουτρο ς πειρ το καθαίρειν. κα τ µ ν χρ µα µεταβάλλειν ο κ ε χε, νοσε ν δ τ πονε ν παρεσκε ασεν. µ θος δηλο τι µένουσιν α φ σεις ς προ λθον τ ν ρχήν. ΑΛΙΕΙΣ II λιε ς ξελθ ντες ε ς γραν, πειδ πολ ν χρ νον ταλαιπωρήσαντες ο δ ν ε λον, σφ δρα τε θ µουν κα ναχωρ σαι παρεσκευάζοντο. ε θ ς δ θ ννος, π τ ν µεγίστων διωκ µενος χθ ων, ε ς τ πλο ον α τ ν ε σήλατο. ο δ το τον λαβ ντες µεθ δον ς νεχώρησαν. µ θος δηλο τι πολλάκις, µ τέχνη παρέσχε, τα τα τ χη δωρήσατο. III ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΒΟΤΡΥΣ λώπηξ λιµώττουσα, ς θεάσατο π τινος ναδενδράδος β τρυας κρεµαµένους, βουλήθη α τ ν περιγενέσθαι κα ο κ δ νατο. παλλαττοµένη δ πρ ς αυτ ν ε πεν µφακές ε σιν ο τω κα τ ν νθρώπων νιοι τ ν πραγµάτων φικέσθαι µ δυνάµενοι δι σθένειαν το ς καιρο ς α τι νται. 1

2 IV ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΛΕΩΝ λώπηξ µηδέποτε θεασαµένη λέοντα, πειδ κατά τινα συντυχίαν πήντησε, τ µ ν πρ τον δο σα ο τως ξεταράχθη, ς µικρο ποθανε ν. κ δευτέρου δ α τ πιτυχο σα φοβήθη µέν, λλ ο χ ο τως ς τ πρ τερον. κ τρίτου δ θεασαµένη ο τω κατεθάρρησεν ς κα προσελθο σα α τ διαλέγεσθαι. λ γος δηλο τι συνήθεια κα τ φοβερ τ ν πραγµάτων καταπρα νει. V ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΠΑΡ ΑΛΙΣ λώπηξ κα πάρδαλις περ κάλλους ριζον. τ ς δ παρδάλεως παρ καστα τ ν το σώµατος ποικιλίαν προβαλλοµένης, λώπηξ ποτυχο σα φη κα π σον γ σο καλλίων πάρχω, τις ο τ σ µα, τ ν δ ψυχ ν πεποίκιλµαι; λ γος δηλο τι το σωµατικο κάλλους µείνων στ ν τ ς διανοίας κ σµος. VI ΑΛΩΠΗΞ ΠΡΟΣ ΜΟΡΜΟΛΥΚΕΙΟΝ λώπηξ ε σελθο σα ε ς ο κίαν κιθαρ δο κα καστον τ ν α το σκευ ν ρευνησαµένη ε ρε κεφαλ ν µορµολυκείου ε φυ ς κατεσκευασµένην. ναλαβο σα δ α τ ν τα ς ο κείαις χερσ ν φη ο α κεφαλή, κα γκέφαλον ο κ χει. µ θος πρ ς νδρας µεγαλοπρεπε ς µ ν τ σώµατι, κατ ψυχ ν δ λογίστους. 2

3 ΑΝ ΡΟΦΟΝΟΣ VII νθρωπ ν τις ποκτείνας π τ ν κείνου συγγεν ν διώκετο. γεν µενος δ κατ τ ν Νε λον ποταµ ν, λ κου α τ παντήσαντος, φοβηθε ς νέβη πί τι δένδρον τ ποταµ παρακείµενον κα κε κρ πτετο. θεασάµενος δ ντα θα χιν κατ α το διαιρ µενον, αυτ ν ε ς τ ν ποταµ ν καθ κεν. ν δ το τ ποδεξάµενος α τ ν κροκ δειλος κατεθοινήσατο. λ γος δηλο τι το ς ναγέσι τ ν νθρώπων ο τε γ ς ο τε έρος ο τε δατος στοιχε ον σφαλές στιν. VIII ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝ δευέ ποτε λέων σ ν νθρώπ. καστος δ α τ ν το ς λ γοις καυχ ντο. κα δ ν τ δ ν νδρ ς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος. δ ν ρ ποδείξας τ λέοντι φη ρ ς σ π ς σµεν µ ν κρείττονες; κ κε νος ε πεν ποµειδιάσας ε λέοντες δεισαν γλ φειν, πολλο ς ν νδρας ε δες ποκάτω λε ντος. Οτι πολλο καυχ νται δι λ γων νδρε οι ε ναι κα θρασε ς, ο ς πε ρα γυµνασθέντας ξελέγχει. IX ΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ ρκτος µεγάλως καυχ το ς φιλάνθρωπος ν, πε νεκρ ν σ µα ο κ σθίει πρ ς ν λώπηξ ε πεν ε θε νεκρο ς ε λκες, λλ µ το ς ζ ντας. ο τος µ θος πλεονέκτας το ς ν ποκρίσει κα κενοδοξί βιο ντας λέγχει. 3

4 X ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ ντος ποτ βατράχου ν τ λίµν κα το ς ζ οις π σιν ναβοήσαντος γ ατρ ς ε µι φαρµάκων πιστήµων, λώπηξ κο σασα φη π ς σ λλους σώσεις, σαυτ ν χωλ ν ντα µ θεραπε ων; µ θος δηλο τι παιδείας µ ητος πάρχων π ς λλους παιδε σαι δυνήσεται; XI ΒΟΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ β ες µαξαν ε λκον. το δ ξονος τρίζοντος, πιστραφέντες φασαν ο τως πρ ς α τ ν ο τος, µ ν τ λον βάρος φερ ντων, σ κέκραγας; ο τω κα τ ν νθρώπων νιοι, τέρων µοχθο ντων, α το προσποιο νται κάµνειν. XII ΓΑΛΗ ΚΑΙ ΡΙΝΗ γαλ ε σελθο σα ε ς χαλκέως ργαστήριον τ ν κε κειµένην ίνην περιέλειχε. συνέβη δ, κτριβοµένης τ ς γλώττης, πολ α µα φέρεσθαι. δ τέρπετο πονοο σά τι το σιδήρου φαιρε σθαι, µέχρι παντελ ς πέβαλε τ ν γλ τταν. λ γος ε ρηται πρ ς το ς ν φιλονεικίαις αυτο ς καταβλάπτοντας. XIII ΓΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ γέρων ποτ ξ λα κ ψας κα τα τα φέρων πολλ ν δ ν βάδιζε. δι δ τ ν κ πον τ ς δο ποθέµενος τ φορτίον τ ν Θάνατον πεκαλε το. το δ Θανάτου φανέντος κα πυθοµένου δι ν α τίαν α τ ν πεκαλε το, γέρων φη να τ φορτίον ρ ς. λ γος δηλο τι π ς νθρωπος φιλοζωε, κ ν δυστυχ λίαν. 4

5 XIV ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ γεωργ ς τις χειµ νος ρ, φιν ε ρ ν π κρ ους πεπηγ τα, το τον λεήσας κα λαβ ν π κ λπον θετο. θερµανθε ς δ κε νος κα ναλαβ ν τ ν δίαν φ σιν πληξε τ ν ε εργέτην κα νε λε. δ θν σκων λεγε δίκαια πάσχω τ ν πονηρ ν ο κτείρας. λ γος δηλο τι µετάθετοί ε σιν α πονηρίαι, κ ν τ µέγιστα φιλανθρωπε ωνται. XV ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΣ ΑΥΤΟΥ ν ρ γεωργ ς µέλλων τελευτ ν κα βουλ µενος το ς α το πα δας µπείρους ε ναι τ ς γεωργίας, µετακαλεσάµενος α το ς φη τεκνία, ν µι τ ν µ ν µπέλων θησαυρ ς π κειται. ο δ µετ τ ν α το τελευτ ν, ννας τε κα δικέλλας λαβ ντες, π σαν α τ ν τ ν γεωργίαν ρυξαν. κα τ ν µ ν θησαυρ ν ο χ ε ρον, δ µπελος πολυπλασίως τ ν φορ ν α το ς πεδίδου. λ γος δηλο τι κάµατος θησαυρ ς στι το ς νθρώποις. XVI ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΟΡΝΙΣ γυν χήρα ρνιν χουσα καθ κάστην µέραν ν τίκτουσαν πέλαβεν τι, ν πλείονα α τ τροφ ν παραβάλ, κα δ ς τ ς µέρας τέξεται. κα δ το το α τ ς ποιο σης, συνέβη τ ν ρνιν πίονα γενοµένην µηκέτι µηδ παξ τεκε ν. λ γος δηλο τι πολλο τ ν νθρώπων δι πλεονεξίαν περιττοτέρων πιθυµο ντες κα τ παρ ντα πολλ σιν. 5

6 XVII ΡΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ δρ ς κα κάλαµος ριζον περ σχ ος. νέµου δ σφοδρο γενοµένου, µ ν κάλαµος σαλευ µενος κα συγκλιν µενος τα ς το του πνοα ς τ ν κρίζωσιν ξέφυγεν, δ δρ ς δι λου ντιστ σα κ ιζ ν νεσπάσθη. λ γος δηλο τι ο δε το ς κρείττοσιν ρίζειν νθίστασθαι. XVIII ΕΧΙΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ χις π δέσµ κανθ ν ε ς τινα ποταµ ν φέρετο. λώπηξ δ θεασαµένη α τ ν ε πεν ξιος τ ς νη ς να κληρος. πρ ς νδρα πονηρ ν µοχθηρο ς πράγµασιν γχειρήσαντα. XIX ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ το ι ς γάµους ποιο ντος, πάντα τ ζ α νεγκαν δ ρα, καστον κατ τ ν δίαν δ ναµιν. φις δ ρπων δον λαβ ν ν τ στ µατι νέβη. δ ν δ α τ ν Ζε ς ε πε τ ν λλων πάντων τ δ ρα λαµβάνω, π δ το σο στ µατος ο λαµβάνω. µ θος δηλο τι τ ν πονηρ ν α χάριτες φοβεραί ε σιν. XX ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Ζε ς ν πίθ τ γαθ πάντα συγκλείσας φ κε παρ νθρώπ τινί. δ λίχνος νθρωπος, ε δέναι θέλων τί στιν ν α τ, τ π µα κίνησε πάντα δ πετάσθησαν πρ ς το ς θεο ς. Οτι το ς νθρώποις λπ ς µ νη σ νεστι τ ν πεφευγ των γαθ ν γγυωµένη δώσειν. 6

7 XXI ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ γάµοι το Ηλίου θέρους γίγνοντο πάντα δ τ ζ α χαιρον π το τ, γάλλοντο δ κα ο βάτραχοι. ε ς δ το των ε πεν µ ροι, ε ς τί γάλλεσθε; ε γ ρ µ νος ν Ηλιος πάσαν λ ν ποξηραίνει, ε γήµας µοιον α τ παιδίον γεννήσει, τί ο πάθωµεν κακ ν; Οτι πολλο τ ν τ φρ νηµα κουφ τερον χ ντων χαίρουσιν π πράγµασιν το ς µ χαρ ν χουσιν. XXII ΚΙΘΑΡΩΙ ΟΣ κιθαρ δ ς φυ ς ν κεκονιαµέν ο κ συνεχ ς δων, ντηχο σης α τ τ ς φων ς, ν µισεν αυτ ν ε φωνον σφ δρα ε ναι. κα δ παρθε ς π το τ γνω δε ν κα ε ς θέατρον ε σελθε ν. φικ µενος δ π σκήνην κα πάνυ κακ ς δων, λίθοις βαλλ µενος ξηλάθη. ο τω κα τ ν ητ ρων νιοι ν σχολα ς ε ναί τινες δοκο ντες, ταν π τ ς πολιτείας φίκωνται, ο δεν ς ξιοι ε ρίσκονται. XXIII ΚΟΡΑΞ ΝΟΣΩΝ κ ραξ νοσ ν φη τ µητρί µ τερ, ε χου τ θε κα µ θρήνει. δ πολαβο σα φη τίς σε, τέκνον, τ ν θε ν λεήσει; τίνος γ ρ κρέας π σο γε ο κ κλάπη; µ θος δηλο τι ο πολλο ς χθρο ς ν βί χοντες ο δένα φίλον ν νάγκ ε ρήσουσιν. 7

8 XXIV ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΚΥΩΝ κορώνη Αθην θ ουσα κ να φ στίασιν κάλεσεν. δ φη πρ ς α τήν τί µάτην τ ς θυσίας ναλίσκεις; γ ρ δαίµων ο τως σε µισε, ς κα τ ν σ ν ο ων ν τ ν πίστιν περιελέσθαι κα κορώνη πεκρίνατο λλ κα δι το το α τ θ ω, δι τι ο δα α τ ν πεχθ ς διακειµένην, να διαλλαγ µοι. ο τω πολλο δι φ βον το ς πολεµίους ε εργετε ν ο κ κνο σι. XXV ΚΥΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΩΟΣ κ ων θηρευτικ ς λαγω ν συλλαβ ν, το τον ποτ µ ν δακνε, ποτ δ α το τ χείλη περιέλειχεν. δ παυδήσας φη πρ ς α τ ν λλ, ο τος, πα σαί µε δάκνων καταφιλ ν, να γν π τερον χθρ ς φίλος µου καθέστηκας. πρ ς νδρα µφίβολον λ γος ε καιρος. XXVI ΚΥΩΝ ΚΡΕΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑ κ ων κρέας χουσα ποταµ ν διέβαινε θεασαµένη δ τ ν αυτ ς σκι ν κατ το δατος, πέλαβεν τέραν κ να ε ναι µε ζον κρέας χουσαν. δι περ φε σα τ διον ρµησεν ς τ κείνης φαιρησοµένη. συνέβη δ α τ µφοτέρων στερηθ ναι, το µ ν µ φικοµέν, δι τι µηδ ν ν, το δέ, δι τι π το ποταµο παρεσ ρη. πρ ς νδρα πλεονέκτην λ γος ε καιρος. 8

9 XXVII ΚΩΝΩΨ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΣ κώνωψ πιστ ς κέρατι τα ρου κα πολ ν χρ νον πικαθίσας, πειδ παλλάττεσθαι µελλεν, πυνθάνετο το τα ρου ε δη βο λεται α τ ν πελθε ν. δ ποτυχ ν φη λλ ο τε, τε λθες, γνων, ο τε, ν πέλθ ς, γνώσοµαι. το τ τ λ γ χρήσαιτο ν τις πρ ς νδρα δ νατον, ς ο τε παρ ν ο τε π ν πιβλαβ ς φέλιµ ς στι. XXVIII ΛΑΓΩΟΙ ΚΑΙ ΑΛΩΠΕΚΕΣ λαγωοί ποτε πολεµο ντες ετο ς παρεκάλουν ε ς συµµαχίαν λώπεκας. α δ φασαν βοηθήσαµεν ν µ ν, ε µ δειµεν τίνες στ κα τίσι πολεµε τε. λ γος δηλο τι ο φιλονεικο ντες το ς κρείττοσι τ ς αυτ ν σωτηρίας καταφρονο σι. XXIX ΛΕΑΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ λέαινα νειδιζοµένη π λώπεκος π τ δι παντ ς να τίκτειν, φη να µ ν τίκτω, λλ λέοντα. λ γος δηλο τι τ καλ ν ο κ ν πλήθει, λλ ν ρετ. 9

10 XXX ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΞ λ κος θεασάµενος α γα πί τινος κρηµνο νεµοµένην, πειδ ο κ δ νατο α τ ς φικέσθαι, παρ νει α τ ν κατωτέρω καταβ ναι, µ κα πέσ λαθο σα, λέγων ς κα λειµ ν κα π α παρ α τ φαιδροτάτη. δ πρ ς α τ ν φη λλ ο κ µ π νοµ ν καλε ς, α τ ς δ τροφ ς πορε ς. ο τω κα τ ν νθρώπων ο πονηροί, ταν παρ το ς ε δ σιν πονηρε ωνται, ν νητοι τ ν τεχνασµάτων γίνονται. ΜΥΙΑ XXXI ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΦΟΣ ριφος πί τινος δώµατος στώς, πειδ λ κον παρι ντα ε δεν, λοιδ ρει κα σκωπτεν α τ ν δ λ κος φη ο σ µε λοιδορε ς, λλ τ πος. µ θος δηλο τι πολλάκις κα τ πος κα καιρ ς δίδωσι τ θράσος κατ τ ν µειν νων. XXXII µυ α µπεσο σα ε ς χ τραν κρέως, πειδ π το ζωµο ποπνίγεσθαι µελλεν, φη πρ ς αυτήν λλ γωγε κα βέβρωκα κα πέπωκα κα λέλουµαι κ ν ποθάνω, ο δέν µοι µέλει. λ γος δηλο τι διον φέρουσι τ ν θάνατον ο νθρωποι, ταν βασανίστως παρακολουθήσ. 10

11 XXXIII Ο ΟΙΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΣ δοιπ ροι θέρους ρ περ µεσηµβρίαν π κα µατος τρυχ µενοι, ς θεάσαντο πλάτανον, π τα την καταντήσαντες κα ν τ σκι κατακλιθέντες νεπα οντο. ναβλέψαντες δ ε ς τ ν πλάτανον λεγον πρ ς λλήλους ς νωφελές στι κα καρπον το το το ς νθρώποις τ δένδρον. δ πολαβο σα φη χάριστοι, τι τ ς ξ µο ε εργεσίας πολα οντες, χρείαν µε κα καρπον ποκαλε τε. ο τω κα τ ν νθρώπων νιοι ο τως τυχε ς ε σιν, ς κα ε εργετο ντες το ς πέλας ξ α τ ν µ λλον χαριστο νται. XXXIV Ο ΟΙΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ δοιπορ ν τις ν ρήµ ε ρε γυνα κα µ νην κατηφ στ σαν, καί φησιν α τ τίς ε ; δ φη Αλήθεια. κα δι ποίαν α τίαν, τ ν π λιν φε σα, τ ν ρηµίαν ο κε ς; δ ε πεν τι το ς πάλαι καιρο ς παρ λίγοις ν τ ψε δος ν ν δ ε ς πάντας νθρώπους στίν, άν τι κο ειν κα λέγειν θέλ ς. Οτι κάκιστος βίος κα πονηρ ς το ς νθρώποις στίν, τε τ ψε δος προκρίνεται τ ς ληθείας. XXXV ΟΡΝΙΣ ΧΡΥΣΟΤΟΚΟΣ ρνιθά τις ε χεν χρυσ τίκτουσαν κα νοµίσας νδον α τ ς γκον χρυσίου ε ναι, κτείνας ε ρηκεν µοίαν τ ν λοιπ ν ρνίθων. δ θρ ον πλο τον λπίσας ε ρήσειν κα το µικρο στέρηται κείνου. µ θος δηλο τι δε το ς παρο σιν ρκε σθαι κα τ ν πληστίαν φε γειν. 11

12 XXXVI ΠΑΙΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΣ πα ς ποτε λου µενος ν τινι ποταµ κινδ νευσεν ποπνιγ ναι δ ν δέ τινα δοιπ ρον, το τον π βοήθειαν φώνει. δ µέµφετο τ παιδ ς τολµηρ. τ δ µειράκιον ε πε πρ ς α τ ν λλ ν ν µοι βοήθει, στερον δ σωθέντι µέµφου. λ γος ε ρηται πρ ς το ς φορµ ν καθ αυτ ν διδ ντας δικε σθαι. XXXVII ΠΕΡ ΙΞ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ πέρδικά τις γρε σας θελε τα την καταθ σαι. δ παρεκάλει αθ ναι κα πολλ ς πέρδικας προσάξει τ κυνηγέτ. δ κυνηγ ς φη δι το το µ λλ ν σε γ θ σω, τι το ς συγγενε ς σου νεδρε σαι θέλεις. µ θος δηλο τι ο το ς φίλους προδιδ ντες α το ν τα ς νέδραις µπίπτουσιν. XXXVIII ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣ θεο πάντες γηµαν ν καστος ε ληφεν ν κλήρ. Π λεµος παρ ν σχάτ κλήρ Υβριν δ µ νην κατέλαβεν τα της περισσ ς ρασθε ς γηµεν. πακολουθε δ α τ πανταχο βαδιζο σ. Οτι, νθα ν προέλθ βρις ν π λει ν θνεσι, π λεµος κα µάχαι ε θ ς µετ α τ ν κολουθε. XXXIX ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ ΑΓΡΙΑΙ τα ρος διωκ µενος π λέοντος φυγεν ε ς τι σπήλαιον, ν σαν α γες γριαι. τυπτ µενος δ π α τ ν κα κερατιζ µενος φη ο χ µ ς φοβο µενος νέχοµαι, λλ τ ν πρ το στ µατος το σπηλαίου στ τα. ο τω πολλο δι φ βον τ ν κρειττ νων κα τ ς κ τ ν ττ νων βρεις ποµένουσιν. 12

13 XL ΤΑΩΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΙΟΣ τ ν ρνίθων βουλοµένων ποι σαι βασιλέα, τα ς αυτ ν ξίου δι τ κάλλος χειροτονε ν. α ρουµένων δ το το πάντων, κολοι ς πολαβ ν φη λλ ε, σο βασιλε οντος, ετ ς µ ς καταδιώκειν πιχειρήσει, π ς µ ν παρκέσεις; µ θος δηλο τι το ς ρχοντας ο δι κάλλος µ νον, λλ κα ώµην κα φρ νησιν κλέγεσθαι δε. XLI ΤΕΤΤΙΞ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ χειµ νος ρ τ ν σ τον βραχέντα ο µ ρµηκες ψυχον. τέττιξ δ λιµώττων τει α το ς τροφήν. ο δ µ ρµηκες ε πον α τ δι τί τ θέρος ο συν γες κα σ τροφήν; δ ε πεν ο κ σχ λαζον, λλ δον µουσικ ς. ο δ γελάσαντες ε πον λλ ε θέρους ραις η λεις, χειµ νος ρχο. µ θος δηλο τι ο δε τινα µελε ν ν παντ πράγµατι, να µ λυπηθ κα κινδυνε σ. XLII ΤΡΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ τράγος ν τ κβολ τ ς µπέλου τ ν βλάστην τρωγε. το τ δ προσε πεν µπελος τί µε βλάπτεις; µ γ ρ ο κ στι χλ η; µως σον σο θυοµένου ο νον χρ ζουσιν, γ παρέξω. το ς χαρίστους κα βουλοµένους το ς φίλους πλεονεκτε ν µ θος λέγχει. ΥΣ ΚΑΙ ΚΥΩΝ XLIII ς κα κ ων περ ε τοκίας ριζον. φη δ κ ων ε τοκος ε ναι µάλιστα πάντων τ ν πεζ ν ζ ων, κα ς ποτυχο σα πρ ς τα τά φησιν λλ ταν το το λέγ ς, σθι τι κα τυφλο ς το ς σαυτ ς σκ λακας τίκτεις. µ θος δηλο τι ο κ ν τάχει τ πράγµατα, λλ ν τ τελει τητι κρίνεται. 13

14 XLIV ΧΕΛΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗ χελιδ ν κα κορώνη περ κάλλους φιλονείκουν. ποτυχο σα δ κορώνη πρ ς α τ ν ε πεν λλ τ µ ν σ ν κάλλος τ ν αριν ν ραν νθε, τ δ µ ν σ µα κα χειµ νι ντιτάσσεται. λ γος δηλο τι το σώµατος παράτασις ε πρεπείας καλλίων. XLV ΧΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΛΑΓΩΟΣ χελώνη κα λαγω ς περ ξ τητος ριζον. κα δ προθεσµίαν στήσαντες το τ που πηλλάγησαν. µ ν ο ν λαγω ς δι τ ν φυσικ ν κ τητα µελήσας το δρ µου πεσ ν παρ τ ν δ ν κοιµ το. δ χελώνη συνειδυ α αυτ βραδ τητα ο διέλιπε τρέχουσα κα ο τω κοιµώµενον τ ν λαγω ν παραδραµο σα π τ βραβε ον τ ς νίκης φίκετο. λ γος δηλο τι πολλάκις φ σιν µελο σαν π νος νίκησεν. 14

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62

5. (86 M) Aristocritus Theosophia 68, Orig. c. Cels. VII 62 Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. (1 Marcovich) Sext. Emp. adv. math. VII 132 το δ λ γου το δ ντος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5.

ΛΕΞΙΣ. ποζν. χο ςε π ώινου - τις το βίου α τία στίν. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. Lekce 2. Lekce 3. Lekce 5. Překlady z češtiny do řečtiny lekce 1. ΛΕΞΙΣ α) ρ χεις νον; νον ο κ χω λλ ππον. θέλεις τ ν ππον λα νειν; β) ο κ θέλοµεν το ς φίλους κρίνειν. γ) τί συµβαίνει; νοµίζω τ ν φίλον ρήγειν τ ν τ φορτίον φέρειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ƒ π ªÈ fiÏË ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ Ó ƒ π ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ƒ π ƒ π ªÈ fiÏË ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ Ó ƒ π ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ λ ο γ ο τ ε χ ν ί α Σειρά Μια πόλη στη λογοτεχνία ΠΑΤΡΑ επιλογή κειμένων: Κώστας Λογαράς ΒΟΛΟΣ επιλογή κειμένων: Κώστας Ακρίβος ΓΙΑΝΝΕΝΑ επιλογή κειμένων: Χριστόφορος Μηλιώνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιλογή κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα