ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CD MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MULTIMEDIA» και τον διακριτικό τίτλο «CD MEDIA Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:30158/01ΑΤ/Β/93/207/95 ) συνοδευόμενο από την ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 1

2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, Σκ πός πα όν ς κ μέν ίνα να πα σ άσ σ έδ μ α πής ης Ε α ίας μ ην πων μία «CD-MEDIA Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας και Προωθήσεως Λογισμικού και Οπτικών Συστημάτων Multimedia» ( φ ξής η «Ε α ία) σ ΕΥΡΩΠΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SE) σύμφωνα μ α όσα ίζ ν α σ ν αν ν σμό 2157/2001 Ε ωπαϊκ ύ Σ μβ λί, νόμ 3412/2005, κ.ν.2190/1920, κα ης ν γέν κ ίμ νης ν μ θ σίας, όπως π μάσ ηκ από Δ κη κό Σ μβ ύλ ης Ε α ίας. Ακ λ ύθως πα α ίθ ν α : 1. Τα κύ α σημ ία ης μ α πής 2. Η κ ίμηση (π σ π ίηση) ων π σ ακών σ ίων ης Ε α ίας από μπ γνώμ ν ς κα 3. Τ κα ασ α κό ης SE. 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Δ δ μέν ό η Ε α ία έ σ σ αθ ί σύμφωνα μ δίκα ης Ελλάδας, ή κ ά ς μέλ ς ης Ε ωπαϊκής Ένωσης, κα έ ην κα ασ α κή ης έδ α κα ην κ ν κή ης δ ίκηση σ ην Ελλάδα κα φόσ ν λά σ ν από δ ίας έ θ γα κή α ία παγόμ νη σ δίκα άλλ κ ά ς μέλ ς, ή ην από 2007 κα κα ά 100% θ γα κή α ία μ ην πων μία «BEST DISTRIBUTION SRL» μ α θμό μη ώ J40/11148/1999 μ έδ α Β κ έσ, Ρ μανία (10 Poterasi Street, et1, District 4), μπ ί κα κ ίν α σκόπ μ (ως ξηγ ί α σ ην κ ία έκθ ση ΔΣ) να μ α απ ί σ SE. Τα βασ κά σ ία σ δί μ α πής έ ν ως ξής: 1.Η πων μία ης Ε α ίας θα πα αμ ίν η ίδ α ως έ μ ην αν κα άσ αση ων λέξ ων Ανών μη Ε α ία μ ς λέξ ς Societas Europaea, νώ σ 2

3 δ ακ κό ί λ θα θ ί ακ ωνύμ SE. Π Σ γκ κ μένα η πων μία θα ίνα : «CD-MEDIA Societas Europaea Οπ κών Σ σ ημά ων Multi Media». Εμπ ίας κα Π ωθήσ ως Λ γ σμ κ ύ κα Ο, δ, δ ακ κός ί λ ς ης Ε α ίας θα ίνα «CD-MEDIA SE». 2. Η κα ασ α κή έδ α ης Ε α ίας όπ κα θα ασκ ί α η δ ίκηση θα πα αμ ίν ως έ. Δηλαδή : Έδ α ης Ε α ίας θα πα αμ ίν Δήμ ς Αμα σί Α κής, όπ ασκ ί α κα η ν κή δ ίκηση ης κα α γ αφ ία ης Δ ίκησης θα ίνα σ ην Λ. ηφ σίας α Ο μ ές ης Ε α ίας μ ά ην μ α πή θα πα αμ ίν ν ανών μ ς, κα θα φέ ν ην ίδ α ν μασ κή αξία. Σήμ α, μ κό κ φάλα ης Ε α ίας ανέ α σ δύ κα μμύ α ξακόσ ς βδ μήν α π ά λ άδ ς π ακόσ ς άν α ννέα ώ κα βδ μήν α κ ώ λ π ά ( ,78 ) κα δ α ί α σ έσσ α κα μμύ α π ν ακόσ ς άν α κ ώ λ άδ ς π ν ακόσ ς σα άν α δύ μ ές ν μασ κής αξίας π νήν α ννέα λ π ών ώ (0,59 ) η κάθ μία. Τα ανω έ ω λ ύν πό ην π φύλαξη όν α ξήσ ως μ κ ύ κ φαλαί π δύνα α να απ φασ σθ ί από η Γ ν κή Σ νέλ ση ων μ ό ων. Ο δ ί λ α ών θα αν κα ασ αθ ύν μ ά ην κα α ώ ηση ης Ε α ίας σ μη ώ μ νέ ς ί λ ς π θα κδώσ Δ κη κό Σ μβ ύλ κα π θα φέ ν α νέα σ ία ης Ε α ίας. Α ί θα πα αδ θ ύν σ μ ό ς άμ σα μ ά ην έκδ σή ς. Ο μ ές α ές θα πα έ ν δ καίωμα σ μμ ής σ α κέ δη άμ σα καθό η Ε α ία «σ ν ίζ α» δί ως η μ σ λάβηση κάπ ων ν μ κών γ γ νό ων π δύναν α να πη άσ ν α ό δ καίωμα. Η SE δ ασφαλίζ σ ς μ ό ς ης όλα α δ κα ώμα α π έ ν κα σαν μέ ης ανών μης α ίας. 3

4 Δ ν φίσ αν α κ μ σ ές άλλων ί λων πλην ων μ μέ α π π ίν ν α γ α σκ πό α ό. ών, κα κα ά σ νέπ α 4. Ο μπ γνώμ ν ς (ή α π όσωπα ά. 9 4 κ.ν. 2190/1920) π π σ π ίησαν ήδη α π σ ακά σ ία ης Ε α ίας κα π αγή ά θ 37(6) αν ν σμ ύ 2157/2001 φέ ν όλ ς ς ξ σί ς κα α πλ ν κ ήμα α π έ ν κω ί λ γκ ές κα ίνα σ η δ άθ ση ς κάθ πλη φ ία κα δ δ μέν π έ η Ε α ία. Τ δ Δ κη κό Σ μβ ύλ έ ήδη μ σ νθήκ ς δ αφάν ας πα αδώσ όλα α απα αί η α σ ία ης Ε α ίας. Α ά α σ ία ίνα δ αθέσ μα κα σ κάθ μέ ης Ε α ίας. Επ κα π ημένη, δ έκθ ση α ής ης κ ίμησης θα ίνα σ η δ άθ ση ης Γ ν κής Σ νέλ σης π θα απ φασίσ π ί μ α πής ακ βώς π ης ημ μηνίας σ ν δ άσ ως α ής. 5. Η π λ γή Ε α κ ύ ύπ ης Societas Europaea δ ν αναμέν α να πη άσ καθ νδήπ όπ ς γαζ μέν ς, καθό α μ κές σ μβάσ ς γασίας, γασ ακές σ έσ ς ν γέν κα σ νθήκ ς απασ όλησης μ αβ βάζ ν α α δ καίως σ η Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) ως ίζ ά. 37(9) αν ν σμ ύ 2157/2001. Σ κάθ π ίπ ωση, δ δ μέν ό δ ν πά ξ καμία μ αβ λή σ καθ σ ώς ων γαζ μένων, κα δ ν θα φέ κα ά γηση ή μ ίωση κ κ ημένων δ κα ωμά ων, ή αλλ ίωση ων ό ων κα ων πα αμέ ων πα ής ης γασίας ( όπ ς, όν ς, καθήκ ν α κλπ). Τ Δ κη κό Σ μβ ύλ έ, ήδη, π β ί σ νημέ ωση ων γαζ μένων σ κά μ ην π νόμ νη μ α πή κα αναμέν α η σύναψη σ μφωνίας μ όλ ς ς Ε γαζ μέν ς καθό α θμός ς ίνα ξα κά μ κ ός. Τ ΔΣ κα α ίζ σ έδ σ μφωνίας γ α όλ ων γαζ μένων σ α πλαίσ α ων π αγών ης Οδηγίας 2001/86/Ε, ΠΔ 91/2006 κα ης κ ίμ νης γα κής ν μ θ σίας. Σ κάθ π ίπ ωση, π κ μέν να π αγμα π ηθ ύν δ απ αγμα ύσ ς μ ς κπ σώπ ς ων γαζ μένων σ κά μ ς θμίσ ς γ α όλ 4

5 ς ν ός ης Ε ωπαϊκής Ε α ίας, ΔΣ δ α ίθ α να δ αθέσ ώ ς κα κ ν μ κή π σ ή ξη γ α να δ θ ί Ε δ κή Δ απ αγμα κή Ομάδα (Ε.Δ.Ο.), π κπ σωπ ί ς γαζ μέν ς ης Ε α ίας. Δέ ν να σημ ωθ ί ό όλ ς ων γαζ μένων δ έπ α από ς δ α άξ ς ης Οδηγίας 2001/86/Ε κα ΠΔ 91/2006 π νσωμά ωσ ην ως άνω δηγία. Ο μη αν σμός π σδ σμ ύ όλ ων γαζ μένων λαμβάν ώ α ί δ α σ μφωνίας ί κ νόμ (δηλ. κα ά θν κό δίκα ) ί μ ην π σφ γή σ δ α άξ ς αναφ άς. Ε θύς αμέσως μ ά η δημ σί ση Σ δί α πής α ίζ ν δ απ αγμα ύσ ς μ ην Ε δ κή Δ απ αγμα κή Ομάδα (Ε.Δ.Ο.), π κπ σωπ ί ς γαζ μέν ς η π ία κλέγ α σύμφωνα μ α όσα ίζ ΠΔ 91/2006 (α. 3 2). Ο δ απ αγμα ύσ ς μπ ύν να α ίσ ν π ω β λία κάσ ων μ ών κα θα λάβ ν ώ α σ ην έδ α ης Ε α ίας. Απ έλ σμα α ών ων δ απ αγμα ύσ ων ίνα η σ μφωνία γ α όλ ων γαζ μένων. Η Ε.Δ.Ο. κα ά κανόνα απ φασίζ μ απόλ η πλ ψηφία ων μ λών ης αν σ ύσα σ ην απόλ η πλ ψηφία ων γαζ μένων. Ο δ απ αγμα ύσ ς μπ ύν να δ α κέσ ν πί ξάμην αν α μέ η μπ ύν να σ μφωνήσ ν έως ένα έ ς. Η Ε.Δ.Ο. μπ ί να μη δ ξάγ δ απ αγμα ύσ ς ή να ς π α ώσ πό θα σ ύ ν δ α άξ ς δ καί ς κ ά ς π η Ε ωπαϊκή Ε α ία έ γαζ μέν ς, δηλ. η Ελλάδα (ά. 3(6) ης Οδηγίας 2001/86/Ε ). 6. Τ πα όν σ έδ, η π σ π ίηση ων π σ ακών σ ίων, η έκθ ση Δ κη κ ύ Σ μβ λί π σ ν δ ύ, σ ία π ί ων θ γα κών ης Ε α ίας κα ων γαζ μένων κα κάθ άλλ ίδ ς πλη φ ία κα έγγ αφ π ί ης μ α πής ίνα δ αθέσ μα σ ς έ ν ς ένν μ σ μφέ ν σ α γ αφ ία ης Ε α ίας σ α ύσ, Λ. ηφ σίας α. 32, ηλ Τ πα όν σ έδ μ α πής θα δημ σ θ ί ένα λά σ ν μήνα π ης Γ ν κής Σ νέλ σης π απ φασίζ γ α ην μ α πή ως π βλέπ ν α ά θ α 37 (5) αν ν σμ ύ 2157/2001 κα 19 ν. 3412/2006 σ σ νδ. μ 5

6 α ά ν. 4072/2012, 2 ν. 4250/2014 κα ων δ α άξ ων ν.3419/2005. α ύσ, Τ Δ κη κό Σ μβ ύλ 6

7 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Tel: Tel: /9 Fax: , Mesogion Ave Agia Paraskevi Athens, Greece Λεωφ. Μεσογείων Αγία Παρασκευή Αθήνα Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «CD MEDIA AE» Βεβαίωση Κύριοι, Σε συνέχεια σχετικής εντολής σας, η κάτωθι υπογράφουσα Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου, Ορκωτή Ελέγκτρια του ελεγκτικού φορέα «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές AE», με την παρούσα βεβαιώνω ότι η εταιρεία CD MEDIA AE διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον , όπως προβλέπεται από την Οδηγία 77/91/ΕΟΚ. 28 Μαΐου 2015 Η βεβαιούσα Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου ΑΜ ΣΟΕΛ: BDO Certified Public Accountants, a Greek Société Anonyme, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, μία ελληνική ανώνυμη εταιρία, είναι μέλος της BDO International Limited, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιριών - μελών της BDO. 7

8 3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ KΩΔIKOΠOIHMENOΥ KATAΣTATIKOΥ THΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ ME THN EΠΩNYMIA CD-MEDIA SOCIETAS EUROPAEA Εμπορίας και Προωθήσεως Λογισμικού και Οπτικών Συστημάτων Multimedia και το διακριτικό τίτλο CD-MEDIA SE KEΦAΛAIO A Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας A ρ θ ρ ο 1ο 1.- Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό αυτό Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europaea) με την επωνυμία CD-MEDIA Societas Europaea Εμπορίας και Προωθήσεως Λογισμικού και Οπτικών Συστημάτων Multi - Media. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση στα Αγγλικά. 2.- Διακριτικός τίτλος: Σαν διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται CD-MEDIA SE 3.- Eδρα, Κεντρική Διοίκηση και Υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου ασκείται και η Κεντρική διοίκηση της. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. 4.- Δωσιδικία: Όθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. H Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία. 5.- Διάρκεια: H διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053). H διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Ευρωπαϊκών Εταιρειών A ρ θ ρ ο 2ο 1.- Σκοπός της Εταιρείας είναι: (A) η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, εμπορία, διανομή και διάθεση λογισμικού (software) και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), της ηλεκτρονικής εμπορίας διανομής και διάθεσης συμπεριλαμβανομένης. (B) η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, με πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση (on line) με το διαδίκτυο. (Γ) η κατοχύρωσις, απόκτησις και εκμετάλλευσις δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (Δ) η ανάπτυξις και παραγωγή λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, η κατασκευή και παραγωγή οπτικών δίσκων και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν σχέσει προς τα ανωτέρω, (Ε) η παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών εν σχέσει με τα ανωτέρω, (ΣΤ) εισαγωγές-εξαγωγές και 8

9 (Ζ) η σύνταξις, σχεδιασμός και έκδοσις πάσης φύσεως εντύπου υλικού εν σχέσει με τα ανωτέρω. Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε και να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (ε) Να παράσχει δάνεια, εγγυήσεις, ασφάλειες ή άλλες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις προς συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. KEΦAΛAIO B Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι A ρ θ ρ ο 3ο 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όταν ιδρύθηκε ως ελληνική ανώνυμη εταιρεία ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) διαιρoύμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) και η έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα εκατομμύρια ( ) και η έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια ( ) και η έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν πέντε εκατομμύρια ( ) και η έκδοση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) νέων μετοχών με ονομαστική αξία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια ( ) και η έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη, κατατέθηκε δε τοις μετρητοίς όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια ( ) και η έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων μετοχών με ονομαστική αξία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη, που καλύφθηκε: α) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων ( ) και β) με την κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων 9

10 ( ), κατατέθηκε δε εν μέρει τοις μετρητοίς και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση, όπως πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε δραχμές 200 εκάστη. Με τις από , , και αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ( ) με την έκδοση επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη που θα καλυφθεί: α) με δημόσια εγγραφή ποσού δραχμών εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) και β) με ιδιωτική τοποθέτηση ποσού δραχμών έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ( ), η οποία όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τις αρμόδιες αρχές, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εισαγωγής της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε ( ) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 200 σε 201,0425 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Με την από 5/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης απαίτησης ύψους κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (50.180,68) με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα δύο μετοχών (85.052) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ/μετοχή, με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο και τιμή διαθέσεως δέκα επτά Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά και διακόσια ενενήντα οκτώ εκατοστά του λεπτού (17,29298 ) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά συνολικού ποσού ενός Εκατομμυρίου τετρακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα ένα λεπτά ( ,51 ) ήχθη σε λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά ( ,68 ) και διαιρούταν σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πενήντα δύο ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59 ) η κάθε μία. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης απαίτησης ύψους κατά το ποσό πεντακοσίων χιλιάδων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών ( ,22 ) με την έκδοση οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε μετοχών ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ/μετοχή, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο άρτιο, και με την ίδια από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών ( ,85) ευρώ με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ/μετοχή, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο άρτιο εκ της οποίας αυξήσεως καταβλήθηκε μόνο το ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών ευρώ ( ,88 ) που αντιστοιχεί σε οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ΕΥΡΩ/μετοχή, και τιμή διάθεσης στο άρτιο. 10

11 Έτσι, κατόπιν της αυξήσεως αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά ( ,78 ) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59 ) η κάθε μία. 2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση. A ρ θ ρ ο 4ο 1. Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση αυτού οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές.. O τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο. A ρ θ ρ ο 5ο 1.- Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : H κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει. 2.- Κατοικία μετόχων : Για όλες τις σχέσεις τους μετόχων με την Εταιρεία εφαρμόζεται το δίκαιο της καταστατικής έδρας της Εταιρείας. 3.- Δικαίωμα των μετόχων : Οι μέτοχοι έχουν δικαιώματα επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας. 4.- Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν. KEΦAΛAIO Γ Διοίκηση της Εταιρείας A ρ θ ρ ο 6ο 1. Διοικητικό Όργανο: H Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: H Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή 11

12 του, ν αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. A ρ θ ρ ο 7ο 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 2. Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του, τα εναπομένοντα μέλη δύνανται, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται στη δημοσιότητα που επιτάσσουν οι κείμενες διατάξεις και ανακοινώνεται από το Διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη 4. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. 5. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα εναπομένοντα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών προ της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι κατώτερος των τριών μελών, δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. 6. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου A ρ θ ρ ο 8ο Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και διορισμός Γραμματέως: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό, ή/και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του δύναται να διορίζει τον γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για τη μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. O πρόεδρος και ο αναπληρωτής του είναι πάντα επανεκλέξιμοι. A ρ θ ρ ο 9 ο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με ,του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και σύμφωνα με τις, κάθε φορά που οι κείμενες διατάξεις, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 12

13 2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (fax) ή και με προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια συνεδριάσεις. 5. Για τα ζητήματα της απαρτίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, για την περίπτωση του άρθρου 11 του Καταστατικού αυτού και για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται ομόφωνα από τα Μέλη του που είναι παρόντα και εκπροσωπούνται με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων (α) η απόκτηση, από αγορά, ή κατ άλλο τρόπο οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της Εταιρείας, (β), η χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, (γ) η καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση 6. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. 7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή έναν Σύμβουλο, οριζόμενο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδίδονται δε επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. A ρ θ ρ ο 10ο Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τις κείμενες διατάξεις είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σημειώνεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τροποποιεί το καταστατικό, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων. 13

14 Επιπλέον, δύναται και το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. A ρ θ ρ ο 11ο Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. O τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Γενική Συνέλευση A ρ θ ρ ο 12ο 1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: H Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. 2. Για τα ζητήματα σύγκλησης, πρόσκλησης απαρτίας πλειοψηφίας και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα ζητήματα του δικαιώματος συμμετοχής, ψηφοφορίας και λήψεως αποφάσεων εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, η δημοσίευση της πρόσκλησης περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα των Αθηνών, εφόσον δεν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ 3. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που, συνολικά, κατέχουν μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν: α) τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο προ 30 ημερών. Η σύγκληση αυτή μετά των θεμάτων της ημερησίας ιατάξεως δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 20 τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης της συγκαλούμενη συνελεύσεως β) την εγγραφή ενός ή περισσοτέρων νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο προ 15 ημερών. Τα πρόσθετα θέματα της ημερησίας ιατάξεως δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης της συγκαλούμενη συνελεύσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις περί γενικών συνελεύσεων. 4. Η τροποποίηση καταστατικού απαιτεί απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των εκπεφρασμένων ψήφων. A ρ θ ρ ο 13ο Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: 1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια αλληλογραφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, όπως θα εξειδικεύονται στην εκάστοτε πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 14

15 A ρ θ ρο 14ο Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο Γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. H εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. A ρ θ ρ ο 15ο Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. 2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από έναν από τους εκκαθαριστές. 3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ όλους τους μετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. KEΦAΛAIO E Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών A ρ θ ρ ο 16ο 1. Εταιρική Χρήση: H εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 2 Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ελέγχου αυτών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. A ρ θ ρ ο 17ο Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Tο υπόλοιπο, που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων, συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, ιδία περί διανομής ελάχιστου υποχρεωτικού κατά νόμο μερίσματος, και σχηματισμού των κατά νόμο επιτασσόμενων αποθεματικών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή μερίσματος σε ποσοστό χαμηλότερο του 15

16 ανωτέρω ελάχιστου υποχρεωτικού ή η μη διανομή μερίσματος, ως νόμος εκάστοτε ορίζει..a ρ θ ρ ο 18ο 1. Πληρωμή Μερισμάτων: H πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. H πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Oσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Oσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται. 2. Προσωρινό Μέρισμα: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα, όπως και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή Λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Tο μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση..a ρ θ ρ ο 19ο 1. Εκκαθάριση Εταιρείας-Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο έως τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ αυτήν. 2. Για τα λοιπά θέματα της εκκαθάρισης ισχύουν τα όσα ορίζονται στις κείμενες διαταξεις όπως ορίζονται από τον νόμο. Γενική Διάταξη Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του κανονισμού 2157/2001 του Συμβουλίου του ν. 3412/2005 και της κείμενης νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.η αναφορά στις κείμενες διατάξεις εννοεί τις προαναφερόμενες διατάξεις. 16

17 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι μέτοχοι, σκ πός ης πα ύσης κθέσ ως ίνα να π ξηγήσ, α λ γήσ ς κ ν μ κές κα ν μ κές πλ ές ης μ α πής ης Ε α ίας μ ην πων μία «CD-MEDIA Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας και Προωθήσεως Λογισμικού και Οπτικών Συστημάτων Multimedia» ( φ ξής η «Ε α ία) σ ΕΥΡΩΠΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SE) κα να αναφέ ς σ νέπ ς π θα έ γ α ς γαζόμ ν ς κα ς μ ό ς η μ α πή α ή. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Η Ε α ία, όπως ίνα ήδη γνωσ ό σ ς μ ό ς, δ α η ί σημαν κ ύς μπ κ ύς δ σμ ύς δώ κα όν α μ θ γα κές α ί ς σ άλλα κ ά η μέλη ης ΕΕ. Π σ γκ κ μένα : Δ α η ί από 2007 η κα ά 100% θ γα κή ης BEST DISTRIBUTION σ η Ρ μανία, μ έδ α Β κ έσ (10 Poterasi Street, et1, District 4), κα μ α θμό μη ώ : J40/11148/1999, η π ία απασ λ ί 8 γαζ μέν ς. Δ α η ί από ς α ές 2015 η κα ά 65 % θ γα κή ης G3 GREAT GAMES LTD σ ην ύπ, μ έδ α η Λ κωσία (Γ ηγ ί Παπαφλέσσα 4, γ αφ ί 101 Εγκωμή Λ κωσίας), κα μ α θμό μη ώ : HE 82676, η π ία απασ λ ί 7 γαζ μέν ς. Δ α η ί από α έλη 2014 η κα ά 100 % θ γα κή ης CD MEDIA SL DOO σ ην Σλ β νία, μ έδ α η Λ μπλ άνα (TRG REPUBLIKE 3, 1000), κα μ α θμό μη ώ η π ία απασ λ ί 1 γαζόμ ν. Η Ε α ία α λ αία 3 όν α κα έβαλ μ γάλη π σπάθ α, γ α να α ξήσ ν κύκλ γασ ών ης σ ξω κό, μ άμ ση π α ό η α ην Βαλκαν κή Αγ ά. Είνα νδ κ κό ό κα ά ην λ αία κ ν μ κή ήση ( 2014 ), πί σ ν λ κ ύ κύκλ γασ ών 19 κ α 11κ π αγμα π ήθηκαν σ ξω κό, ή π σ σ ό π ίπ 60%. αθίσ α α λ πόν π φανές ό κέν βά ς 17

18 ων πωλήσ ων κα ων δ ασ η ή ων ης Ε α ίας μ ακ ν ί α π ς Εξω κό. Η αλλαγή α ή φ ίλ α σ ην κα ά μ γάλ βαθμό ξασφάλ ση δ κα ωμά ων πώλησης π ϊόν ων μας, ων α ών π αν π σωπ ύ μ, σ όλ ς ς βαλκαν κές ώ ς κα ό μόν. Αξίζ να σημ ωθ ί πίσης ό έ ν ξασφαλ σ ί δ κα ώμα α δ αν μής από κάπ ς Π μηθ ές σ Βαλκαν κές ώ ς ω ίς να π λαμβάν α η Ελλάδα. Η δ θν π ίηση, λ πόν, ης E α ίας, η α ξαν μένη ξωσ έφ α, καθώς κα σ ν ζόμ ν ς δ απ αγμα ύσ ς γ α ην ξασφάλ ση νέων αν π σωπ ών σ η Βαλκαν κή, π βάλ ν ην νίσ ση ης ν ό η ας ης μ ν ωπαϊκό α ακ η σμό. Τα πλ ν κ ήμα α ης μ α πής ης Ε α ίας ίνα α κ ά. α α άς η Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) γίν α αν ληπ ή κα ίνα π άγμα μ α ν μ κή μ φή π θν κ ύ α ακ ή α ν ός ης Ε ωπαϊκής Ένωσης. Η θέ ηση, λ πόν, α ής η ν μ κής μ φή ν σ ύ ν ωπαϊκή α ό η α ης μ ασ ημα ζόμ νης Ε α ίας. Εξάλλ ίδ ς αν ν σμός 2157/2001 π δ έπ μ ς δ α άξ ς ην Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) ίζ σ α. 11(2): «όν SE μπ ύν να π λάβ ν δ ακ κό "SE" σ ην πων μία ς». α ά σ νέπ α, η ήδη ωπαϊκή δ ασ η ό η α ων θν κών α ών απ κ ά η ν μ κή ης αλλά κα «πίσημη» δ άσ αση. Η αν ίληψη ης Ε α ίας πίσω από ην δέα γ α ην π νόμ νη μ α πή ίνα να δημ γηθ ί μ α σ ή ωπαϊκή α ό η α γ α μ α α ξανόμ νη σ σ ύ κα έν αση ωπαϊκή δ ασ η ό η α. Η αν ίληψη α ή, μάλ σ α, ν σ ύ α κα από γ γ νός ό σ α π ώην Ανα λ κά κ ά η μέλη, όπ κα ά κύ λόγ δ ασ η π ί α η Ε α ία, δ δ μέν ν α ύ ων ν μ κών ς σ σ ημά ων κα ων ν ό κ ων αγ ών ς, η ένν α ης Ε ωπαϊκή Ε α ίας θ ω ί α πλ νέκ ημα π ξασφαλίζ ν μ κή σ αθ ό η α κα αξ π σ ία. Δ ν θα π έπ, πίσης, να πα αγνω σ ί ό σ α πλαίσ α ης λ γίας νός μίλ α ών Ε ωπαϊκός α ακ ή ας ης μη κής Ε α ίας απ σ νδέ α ή από σ γκ κ μένη θν κό η α κα απ φ ύγ α έ σ η αίσθηση ης «κ ό η ας» 18

19 από άλλ κ ά ς μέλ ς. α ά σ νέπ α, δ κ λύν ν α νδ μ λ κές σ έσ ς από ην μπ κή ς σκ π ά. Η σ ή ωπαϊκή κόνα δ ν π ίζ α μόν, όμως ν ός μίλ, αλλά δίν κα ένα σ ό μήν μα π ς π λά ς, π μηθ ές, παλλήλ ς κα ημα κ ν μ κ ύς γαν σμ ύς. Σημα δ ί ην ανάπ ξη κα ην κ ν μ κή πέκ αση μ απ έλ σμα να δ κ λύν ς σ ναλλαγές κα να β λ ών ην ημα κ ν μ κή λ ξία κα η σωσ ή δ ά θ ωση ων μίλων. Α ή η θή δ ά θ ωση νός μίλ ίνα κα π φανής σκ πός ης Ε α ίας μας. Η μ α πή δ ν λαμβάν ώ α μόν γ α να κάν μ α σθη ή ην πα σία μας αλλά κα να δ κ λύν μ ς δ ασ ν ακές σ ναλλαγές κα ην ν γέν δ ασ η ό η ά μας, να μπ ύμ να π ύ μ κ ν μί ς κλίμακ ς, καλύ ς σ μφωνί ς π ς όφ λ ς πάν ων μ ό ων ης Ε α ίας αλλά κα ων π σ ω ών, π μηθ ών παλλήλων κα λ πών ί ων μ ών. Ένας όπ ς γ α να π θ ί α ό, ίνα κα η μ αφ ά ης έδ ας σ άλλ κ ά ς μέλ ς ης Ε ωπαϊκής Ένωσης, φόσ ν α ό κ θ ί απα αί η σ μέλλ ν. Α ή ίνα μ α δ να ό η α κα κα ά κ λ ξία πλ νέκ ημα π π σφέ η κ ίμ νη ν μ θ σία γ α ην Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE). Ήδη από η σ γμή ης θέσπ σης ων κανόνων γ α ην Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE), πή σ ό ς να ξαφαν σ ύν α όπ α μπόδ α γ α ην μ ακίνηση ων Ε α ών ν ός ης Ε ωπαϊκής Ένωσης κα ης ν αίας ης αγ άς. Έ σ μ ην μ α πή σ Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) πά η δ να ό η α σ άμ σ ή απώ μέλλ ν ανάλ γα μ ς ανάγκ ς ης Ε α ίας να μ γκα ασ αθ ί σ άλλ ά ς μέλ ς πί ω έλ ης καλύ ης λ γίας ης. 2. ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Η Ε α ία δύνα α να μ α απ ί σ Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) σύμφωνα μ α π βλ πόμ να σ ά θ 37(1) σ σ νδ. μ ά. 2(4) αν ν σμ ύ 2157/2001 κα α. 19 ν. 3412/2005, δ δ μέν ό έ από δ ίας θ γα κή α ία παγόμ νη σ δίκα άλλ κ ά ς μέλ ς. Ο π ϋπ θέσ ς κα η δ αδ κασία μ α πής π λαμβάν ν ην κα ά ση 19

20 σ δί μ α πής σ ν δ όμ ν από έκθ ση Δ κη κ ύ Ο γάν (η πα ύσα), π π γ άφ σύμφωνα μ α. 37(4) αν ν σμ ύ 2157/2001 ς κ ν μ κές κα ν μ κές σ νέπ ς ης μ α πής γ α ς μ ό ς κα γ α ς γαζόμ ν ς. Τ σ έδ ης μ α πής θα δημ σ θ ί σύμφωνα μ ά. 7β κ.ν.2910/1920 ένα μήνα π ν η Γ ν κή Σ νέλ ση π θα γκ ίν η μ α πή. α ά θ 37(6) ν λόγω αν ν σμ ύ π ν η Γ ν κή Σ νέλ ση άζ α κ ίμηση ων π σ ακών σ ίων ης πό μ α πή α ίας από αν ξά η ς μπ γνώμ ν ς π π σ π ύν (σύμφωνα μ ην Οδηγία 77/91/ΕΟ, ή μ α. 9 κ.ν. 2190/1920) ην ύπα ξη π σ ακών σ ίων αξίας ίσης π ς κ φάλα, πί πλέ ν ων απ θ μα κών π δ ν π έπ α να δ αν μηθ ύν σύμφωνα μ νόμ ή κα ασ α κό. Ο μπ γνώμ ν ς α ί κα ά ίδ ά θ «δ ίζ ν α ή γκ ίν ν α, σύμφωνα μ ς θν κές δ α άξ ς π θ σπίζ ν α κα ` φα μ γή ά θ 10 ης δηγίας 78/855/ΕΟ από δ κασ κή ή δ κη κή α ή κ ά ς σ π ί πάγ α η α ία π μ α έπ α σ SE» δηλαδή σύμφωνα μ ά θ 71 κ.ν /1920 π πα απέμπ σ ην π πή ά. 9 ή α π όσωπα α. 9 4 κ.ν.2190/1920. Η έκθ ση α ή νσωμα ών α σ σ έδ α πής. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Δ ν π βλέπ α να πά ξ ν κ ν μ κές σ νέπ ς, πλην ων ξόδων ης μ α πής καθό η Ε α ία θα σ ν ίσ ην λ γία ης απ όσκ π α ως κα π ν ην μ α πή. 4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η μ α πή δ ν θα έ σ ώδη π ή πλην ων όσων ήδη κ έθηκαν ύ κα σ νέπ ς σ ην κα άσ αση ων μ ό ων κα ης Ε α ίας κα ων γαζ μένων. Η Ε α ία από ην κα α ώ ησή ης σ η ώ (ΓΕ Η) μ η νέα ν μ κή μ φή ης Ε ωπαϊκής Ε α ίας (SE) σ ν ίζ δί ως να λύ α ή να 20

21 δημ γ ί α νέ ν μ κό π όσωπ δηλαδή πά ν ί καθ λ κή δ αδ ή (ά 37(2) 2157/2001). Ενόψ, μάλ σ α, ων ανω έ ω, νόμ ς σ α ή η μ φή ίδ σης Ε ωπαϊκής Ε α ίας (SE) δ ν π έβλ ψ μη αν σμ ύς π σ ασίας ων μ ό ων κα ων π σ ω ών ης Ε α ίας. Η θέση ων γαζ μένων, καί πά έλ γ ς γ α η σ μμό φωση ης Ε α ίας σ κά μ ς δ α άξ ς γ α όλ ς, δ ν αναμέν α να πη ασ ί καθ νδήπ όπ. Ο ό κα πα άμ πα ής γασίας θα πα αμ ίν ν ίδ, δί ως ην πέλ ση καμίας αλλαγής π α ών. άλ σ α, κα ά η ή π αγή ης κ ίμ νης ν μ θ σίας, α μ κές σ μβάσ ς γασίας, γασ ακές σ έσ ς ν γέν κα σ νθήκ ς απασ όλησης μ αβ βάζ ν α α δ καίως σ η Ε ωπαϊκή Ε α ία (SE) ( ά. 37(9) αν ν σμ ύ 2157/2001). Σ κάθ π ίπ ωση, δ δ μέν ό δ ν θα πά ξ καμία μ αβ λή σ καθ σ ώς ων γαζ μένων, κα δ ν θα φέ κα ά γηση ή μ ίωση κ κ ημένων δ κα ωμά ων. Θα η ηθ ί πλή ως γ α όλ ων γαζ μένων η θ μ λ ώδης α ή «π ν μ ά» π καθ ών α από ην Οδηγίας 2001/86/Ε κα η π ία απαγ ύ η έ ση ης θέσ ως ων γαζ μένων μ ά ην πέλ ση ης μ α πής. Ως όλ ς ων γαζ μένων ίζ α σδήπ μη αν σμός, σ μπ λαμβαν μένης ης νημέ ωσης, ης δ αβ ύλ σης κα ης σ μμ ής, δ α π ί κπ όσωπ ων γαζ μένων μπ ύν να ασκήσ ν π ή σ ς απ φάσ ς π λαμβάν ν α ν ός ης α ίας. Τ Δ κη κό Σ μβ ύλ, ήδη, έ α ίσ παφές μ ς γαζ μέν ς π ς φα μ γή ης ν μ θ σίας π ί όλ ων γαζ μένων ή ης Οδηγίας 2001/86/Ε κα ΠΔ 91/2006. Π βλέπ α, μάλ σ α, πό α ανω έ ω δ δ μένα, ό θα πέλθ σ ν μό α α, σ μφωνία μ ς γαζ μέν ς σύμφωνα μ α ά. 4 ης Οδηγίας 2001/86/Ε κα α α. 3 3 & 4 ΠΔ 91/2006. άλ σ α, η θέση ς π βλέπ α β λ ωμένη καθό όλ ς αναβαθμίζ α κα μόν δ α ης π θανής σ μμ ής ς σ ς δ απ αγμα ύσ ς π ίζ α. 3 2 ΠΔ 91/2006 γ α όλ ων 21

22 γαζ μένων αλλά κα ων π ακ κών νημέ ωση κα δ αβ ύλ σης π θα λάβ ν ώ α, κα πό δ δ μέν ό δ ν φίσ αν α ανάλ γ ς π βλέψ ς κα δ αδ κασί ς σ ην Ελλην κή ν μ θ σία. Σ κάθ π ίπ ωση, όμως, καί δ ν έ κδ θ ί κ λ σ κό Π δ κό Δ ά αγμα α. 9 2 ν. 3412/2005 π θα καθό ζ ς ό ς κα ά ς π ί ς η Ε α ία, γ α ην κα α ώ σή ης σ η ώ, απ δ κνύ ην ή ηση ων δ αδ κασ ών π αφ ύν όλ ων γαζ μένων, δ ν αναμέν α να δημ γηθ ί ζή ημα κα α ώ ησης ης μ α πής αφ ύ κα ά. 7 2 π. α ΠΔ 91/ 2006 κα σ μη πί ξη σ μφωνίας δ ν θα φα μ σθ ύν δ α άξ ς αναφ άς (π θ σπίζ ν α μ ην Οδηγία 2001/86/Ε κα ΠΔ 91/2006) σ π ίπ ωση σ σ άσ ως μέσω μ α πής, πα ά μόν άν κανόν ς νός κ ά ς μέλ ς σ κά μ η σ μμ ή ων γαζ μένων σ δ κη κό ή π π κό ό γαν φα μόζ ν α σ α ία π έ μ α απ ί σ Ε ωπαϊκή Ε α ία, γ γ νός π δ ν σ ύ σ ην Ελλάδα. Επ πλέ ν, μ α Ε ωπαϊκή Ε α ία μπ ί να κα α ω ηθ ί, κα ξαί ση, αφ ύ αν ν σμός 2157/2001 η ά π βλέπ σ α. 12(3) «Για να μπορεί μία SE να καταχωρηθεί σε κράτος μέλος που έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία, κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας, ως προς τις διαδικασίες σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής, ή να μην υπαγόταν καμία από τις συμμετέχουσες εταιρίες σε κανόνες συμμετοχής πριν από την καταχώρηση της SE.». Η θέση ων μ ό ων δ ν πη άζ α σ ωδώς από η μ α πή καθό δ ν πέ α αδήπ αλλαγή σ η μ κή σύνθ ση ή σ α δ κα ώμα α π νσωμα ών ν μ ές κα σ η σ έση ς μ ην Ε α ία (ά θ. 5 αν ν σμ ύ 2157/2001). Η μόνη σ νέπ α ης μ α πής, ίνα η έκδ ση νέων μ κών ί λων ης Ε ωπαϊκής πλέ ν Ε α ίας. Σ γ ν κό πλαίσ σ ην π ίπ ωση σύσ ασης ης Ε ωπαϊκής Ε α ίας πά π σφ γή σ ς θν κ ύς κανόν ς π ί ανωνύμων α ών σ κά μ ν μ κό πλαίσ λ γίας ης. 22

23 Δέ ν να σημ ωθ ύν κάπ ς θμίσ ς π π ίν α να θ ηθ ύν κα άλλ ς π ίνα π ω κό να ακ λ θηθ ύν ώσ να δ απ σ ωθ ί όν δ αφ π ίηση από Ελλην κό Δίκα («απ κλίσ ς» από γ ν κό ν μ θ κό πλαίσ π ί ανωνύμων α ών) κα κα ά δ ύ λόγ η π θανή δ αφ κή αν μ ώπ ση ων μ ό ων. Τ Δ κη κό Σ μβ ύλ π ίν ως θό η π λ γή σ σ ήμα ς δ ακ βέ νησης ης Ε α ίας μ ν σ κό (one-tier) ή η δ ίκηση ων α κών π θέσ ων από ένα δ θ ν κό - δ κη κό ό γαν. αί, αν ν σμός 2157/2001 κα ν. 3412/2005, κα π αγή π ώ, π βλέπ ν ως ναλλακ κή π λ γή η δ να ό η α θέ ησης δ αδ κ ύ (two tier) σ σ ήμα ς α κής δ ακ βέ νησης, όπ φίσ α α πέ α δ κη κ ύ δ θ ν κ ύ ό γαν κα ένα π π κό λ γκ κό ό γαν λ αί, ΔΣ π έκ ν ως κα αλληλό σύσ ημα μ ν σ κό γ α ς ακόλ θ ς λόγ ς: ίνα σύσ ημα π ακ λ θ ί α από Ελλην κό Δίκα, πά πα κές ν μ θ κό πλαίσ γ α ην ά α γάνωση κα λ γία κα έλ ς ίνα α ό μ π ί ίνα ξ κ ωμένη η Ε α ία ( σ κή σ νέ α ης λ γίας ης α ίας). Λ πές π βλέψ ς σ ύ ν ς α ασ α κ ύ ης Ε α ίας δ ν έ ν α σ αν ίθ ση μ μ κό ς π βλέψ ς κα δ να ό η ς όσ αν ν σμ ύ 2157/2001 όσ κα ν. 3412/2005 δ ν ήζ ν δ αί σ λ ασμ ύ. α ά α λ πά, ν. 3412/2005 μ ά πα απέμπ σ ς σ ύ σ ς δ α άξ ς π ί ανωνύμων α ών. Σ κά μ η Γ ν κή Σ νέλ ση κ ό ζή ημα π ανακύπ ίνα ζή ημα ης απα ύμ νης πλ ψηφίας γ α η λήψη απ φάσ ων. Αν κα, ως π ς ην απα ία, δ ν φίσ α α δ αί η ύθμ ση από ν αν ν σμό 2157/2001, λ αί ς ίζ σ ά. 57 ό απ φάσ ς ης γ ν κής σ νέλ σης λαμβάν ν α κα ά πλ ψηφία ων κπ φ ασμένων γκύ ων ψήφων, (δηλ. απλή πλ ψηφία) κ ός αν ίδ ς καν ν σμός, ή, λλ ίψ σ κής δ ά αξης, η θν κή ν μ θ σία π ί ανωνύμων α ών απα ύν μ γαλύ η πλ ψηφία. Τ δ ά. 59 αν ν σμ ύ 2157/2001 απα ί πλ ψηφία 2/3 ων κπ φ ασμένων ψήφων (σ ς π ί ς κα α. 58 ν 23

24 λόγω αν ν σμ ύ δ ν π λαμβάν ν α ψήφ π σ νδέ ν α μ μ ές ων π ίων μέ ς δ ν σ μμ ί σ ην ψηφ φ ία, ή απ ής ης ψηφ φ ίας ή λ κές ή άκ ς). Ως π ς ην απα ία, φα μόζ ν α δ α άξ ς κ.ν. 2190/1920 ή η α ξημένη απα ία γ α α θέμα α π π άσσ νόμ ς. Π α έ ω, π λαμβάν α σ κα ασ α κό σύμφωνα μ α ζόμ να σ ν αν ν σμό 2157/2001 (α. 55 & 56 ) κα ν. 3412/2005 (ά. 24 1) δ καίωμα σύγκλησης ΓΣ κα γγ αφής θέμα ς σ ην ημ ησία μ ά από αί ηση ης μ ψηφίας 5% μ κ ύ κ φαλαί. Π έπ να σημ ωθ ί πάν ως, ό δ ν πά ν δ αί α π βλ πόμ να δ κα ώμα α, ύ κα ά η σύσ αση ης ωπαϊκής Ε α ίας ( πό σ ύ ν α κ νώς π βλ πόμ να δ κα ώμα α π φα μόζ ν α γ α ην Ε α ία π π βαίν σ ην μ α πή) ύ πέ α ων ανω έ ω π βλ π μένων κα ά η λ γία ( πό γ άν φα μ γής ν μ θ κό πλαίσ ων ανωνύμων α ών). Π α έ ω, π βλέπ α από ν αν ν σμό 2157/2001 κα ν. 3412/2005 π ω κή π π ίηση α ασ α κ ύ σ δύ π π ώσ ς: α/ σ π ίπ ωση δ άσ ασης π αγμα κής (δ ίκησης) κα κα ασ α κής έδ ας, πό μπ ί η Ε ωπαϊκή Ε α ία να π ωθ ί να μ αφέ η κα ασ α κή έδ α σ η ώ α δ ίκησης ή η δ ίκηση σ ην Ελλάδα (ά.26 1 ως άνω νόμ κα 64 ανω έ ω αν ν σμ ύ μάλ σ α αν δ ν σ μμ φωθ ί η SE σ ς απα ήσ ς α ές μπ ί να θ ί σ κκαθά ση.) κα β/ ό αν α ασ α κό δ ν σ νάδ μ α όσα π βλέπ ν α γ α όλ ων γαζ μένων (σ α ή ην π ίπ ωση μάλ σ α Δ κη κό ό γαν ης SE μπ ί να να μ νίσ κα ασ α κό ω ίς η σύμπ αξη ης ΓΣ (ά.26 1 ως άνω νόμ κα 64 ανω έ ω αν ν σμ ύ). Σ ν ψίζ ν ας, α ανω έ ω, Δ κη κό Σ μβ ύλ π ίν ην μ α πή ης Ε α ίας σ Ε ωπαϊκή Ε α ία. α ύσ 28 αΐ 2015 Τ Δ κη κό Σ μβ ύλ 24

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων- Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», και το διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΑΡΚΕΙΑ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 Σύσταση, Επωνυµία Η συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού - 1 - Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια Ιστορικό Σύστασης 1.- Δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε. Χατζήσ Αναςτάςιοσ Σαντικίδου - Μπρίτου Ελιςάβετ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΒΕΚ Α.Ε Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα