Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο"

Transcript

1 Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο» περιεχοµένου, στ κείµενο πο κολουθε θ πιχειρήσουµε, στηριζ µενοι στ ς σχετικ ς ναφορ ς το Πλάτωνα, ν δώσουµε τ ν πληρέστερη δυνατή ε κ να ν ς πολιτισµο κα µι ς λ κληρης ποχ ς, πο ξαλείφθηκε πρ ν π χρ νια περίπου. Eκ προοιµίου σηµειώνουµε τι γι ν ναδείξουµε τ ν «γνωστη» α τ στορικ γνώση, προχωρήσαµε σ πλ σ νθεση ποσπασµάτων το Eλληνα φιλοσ φου, τ πο α ρίσκονται σκ ρπια στ ργα του «N µοι», «Tίµαιος» κα «Kριτίας». H ξιστ ρηση το Πλάτωνα συνοδε εται µ διευκρινήσεις του, τι τ λεγ µενα του πηχο ν πραγµατικ γεγον τα 1. O φιλ σοφος δείχνει π ς πιθυµο σε ν πογραµ- µίσ η στ ν ναγνώστη, τι καταγράφει στορία κα χι µ θο µ λληγορικ σηµασία. Aκ µα µαθαίνουµε 2, τι Σ λων ε χε σκοπ ν συνθέσ η τ ν προκατακλυσµιαία στορία σ πος, πρ γµα πο τελικ µέλησε ξαιτίας «τ ν ξεγέρσεων κα τ ν λλων δειν ν πο ρ κε δ (στ ν Aθήνα) κατ τ ν πιστροφή του». O Kριτίας σηµειώνει, τι, ν τελικ Σ λων γραφε τ πος του, θ ταν νώτερο τ σο τ ν µηρικ ν ργων σο κα τ ν σων γραψε Hσίοδος. O Σ λων γινε πώνυµος ρχοντας στ ν Aθήνα τ 594 π.x. κα νέλα ε ν γάλ η τ ν π λη π τ πολιτικ κα κοινωνικ διέξοδο, στ πο ο ε χε περιέλθει. H νάληψη α τ ς τ ς ε θ νης π µέρους του στάθηκε κα α τία, πο δ ν συνέγραψε ποτ τ ν προκατακλυσµιαία στορία. Γιατί τ στορικ στοιχε α σώθηκαν στ ν A γυπτο µφωνα µ τ πλατωνικ κείµενο3, νας A γ πτιος ερέας ξήγησε στ Σ λωνα τι ξαιτίας µεγάλων φυσικ ν καταστροφ ν, πο συνέ ησαν στ παρελθ ν, πολιτισµ ς καταστράφηκε πολλ ς φορ ς κα ρχισε πάλι π τ ν ρχή. Σ λες α τ ς τ ς «θεοµηνίες» A γυπτος λ γ ω τ ς γεωγραφικ ς της θέσης πάντα προ- 1. Πλάτων, «Tίµαιος», 20e. H δια διευκρίνιση παναλαµ άνεται κα παρακάτω στ ν «Tίµαιο»: «Kα ε ναι πάρα πολ σηµαντικ, τι δ ν πρ κειται γι κατασκευασµένο µ θο λλ γι ληθιν στορία» («Tίµαιος», 26e). 2. Πλάτων, «Tίµαιος», 21c. 3. Πλάτων, «Tίµαιος», 21e. T π µενα ποσπάσµατα λήφθησαν π τ διο ργο (22 b - 24 b-c).

2 στατευ ταν σ ντίθεση µ τ ν λλαδικ χ ρο, πο πάντα ρισκ ταν στ ν κυριολεξία στ «µάτι το κυκλ να» 4. A τ ε χε ς ποτέλεσµα γνώση ν διασ ώζεται στ ν A γυπτο, ν στ ν Eλλάδα καταστροφ ταν λοκληρωτική. O διος ερέας κατέληξε: «πέφτουν πάνω σας ( ννοε στο ς Eλληνες) ο καταιγίδες το ο ρανο σ ν πιδηµία, πο πανέρχεται πάλι κα πάλι σ τακτ χρονικ διαστήµατα κα σ ς φήνουν µ νο µ το ς γράµµατους κα το ς καλλιέργητους. Kα τσι ξεκιν τε πάλι π τ ν ρχή, σ ν ν ξανανιώνετε, χωρ ς ν ξέρετε σα γιναν παλαι τερα δ στ ν χώρα σας. Oσα λοιπ ν µ λις µ ς διηγήθηκες, Σ λων, γι τ ς δικές σας γενεαλογίες, δ ν ε ναι παρ παιδικ παραµ θια. Θυµ στε µ νο ναν κατακλυσµ, ν γιναν πολλο στ παρελθ ν». Aµέσως µετά, στ διο κείµενο, A γ πτιος ερέας πισηµαίνει, τι ο προκατακλυσµια οι πρ γονοι τ ν Aθηναίων ταν τ ε γενέστερο νθρώπινο γένος, πολιτισµ ς τους δ ταν πλέον ναπτυγµένος κείνης τ ς ποχ ς: «Kα δ ν ξέρετε κ µη τι στ χώρα µας ζησε κάποτε τ ραι τερο κα τελει τερο γένος νθρώπων. Aπ τ γένος α τ προέρχεσαι σ κα π λη σου, π τ λίγο σπέρµα πο διασώθηκε. Aλλ σε ς δ ν γνωρίζετε τίποτε γι α τ, γιατ π το ς πιζ ντες πολλ ς γενι ς χάθηκαν, χωρ ς ν φήσουν πίσω τους γραφές. Πραγµατικά, Σ λων, πρ ν π τ ν πι µεγάλο κατακλυσµ π ρξε µία ποχή, πο π λη τ ν σηµεριν ν Aθηναίων ταν πρώτη στ ν π λεµο λλ κα π λη µ τ ν καλ τερη νοµοθεσία. Γι τ πιτε γµατα κα τ πολίτευµά της λέγεται, π ς ταν,τι καλ τερο κο στηκε ποτ στ ν ο κουµένη κα φθασε ς µ ς». Πολιτειακ ργάνωση τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας ταν ναµεν µενο, τ λ για το A γ πτιου ερέα συνάρπασαν τ ν Σ λωνα, πο ος ζήτησε ν µάθ η περισσ τερες λεπτοµέρειες σχετικ µ τ παρελθ ν. O ερέας δέχτηκε µ ε χαρίστηση ν συνεχίσ η τ διήγηση, πισηµαίνοντας τι π λη τ ς Σάιδας στ έλτα το Nείλου ταν προκατα- Oπως κλυσµιαία ποικία 5 τ ν Aθηναίων. Σ µφωνα µ τ ρχε α το ναο Σάις ε χε δρυθ χρ νια πρ ν τ ν πίσκεψη το Σ λωνα στ ν A γυπτο (595 π.x.). T δια 4. O ερέας πο συναναστράφηκε Σ λων στ ν A γυπτο, σ µφωνα µ τ ν Πλο ταρχο, νοµαζ ταν Σ γχις: «Λένε λοιπ ν π ς Σ λων ( κουσε τ διδασκαλία) το Σ γχιτος π τ Σάιδα» («Περ Iσιδος κα Oσίριδος», 354E). H πληροφορία α τ ε ναι διαίτερα σηµαντική, ν ναλογιστ κανε ς τι Πλάτων δ ν ναφέρει πουθεν τ νοµα το ερέα, µ τ ν πο ο µίλησε Σ λων πλ τ ν ναφέρει µ τ ξίωµά του. Γι ν γνωρίζ η Πλο ταρχος τ νοµα, σηµαίνει τι ε χε στ διάθεσή του στοιχε α, πο πεδείκνυαν χι µ νο τ ταξίδι το Σ λωνα στ ν A γυπτο, λλ κα πο πι ε αίωναν, προφαν ς διαστα ρωναν κα πι ε αίωναν κα τ σα ξιστορε Πλάτων στ ν «Tίµαιο». 5. O Πλάτων ναφέρει: «H µεγαλ τερη π λη τ ς παρχίας ε ναι Σάις, π που κατάγεται κα ασιλι ς Aµασις. Προστάτιδα τ ς π λης ε ναι µι θε πο νοµάζεται στ A γυπτιακ Nη θ κα στ Eλληνικά, πως λένε ο ντ πιοι, Aθην κα α τ το ς κάνει ν γαπο ν πολ το ς Aθηναίους κα ν σχυρίζωνται π ς ε ναι κατ κάποιο τρ πο συγγενε ς τους» («Tίµαιος», 21e). T ν πληροφορία περ συγγένειας κα θηναϊκο ποικισµο τ ς A γ πτου πι ε αιώνει κα ι δωρος Σικελιώτης: «Kατ τ ν διον τρ πο κι ο Aθηνα οι, πο κτισαν στ ν A γυπτο µι π λη πο νοµαζ ταν Σάις, δοκίµαζαν τ ν δια γνοια ξ α τίας το κατακλυσµο» («Iστορικ Bι λιοθήκη» E, 57, 5).

3 ρχε α θελαν τ ν Aθήνα κατ χίλια χρ νια ρχαι τερη, ρα πως πισηµαίνει διος ερέας διήγηση του ναφερ ταν στο ς Aθηναίους πο ζησαν χρ νια πρίν, δηλαδ περίπου στ π.x. Mάλιστα συγγραφέας το «Tίµαιου» ση- µειώνει, τι Σ λων κτ ς π κροατ ς ε δε κα µελέτησε τ δια τ κείµενα, πο φυλάγονταν στ να κα ξιστορο σαν τ ν προκατακλυσµιαία στορία 6. Στ συνέχεια ερέας περιγράφει τ ν πολιτειακ ργάνωση τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας: «Πρ σεξε λοιπ ν το ς ν µους τους κα σ γκρινέ τους µ το ς δικο ς µας. Θ ρ ς δ σ µ ς πολλ κοιν σηµε α µ το ς θεσµο ς πο προϋπ ρχαν κάποτε στ ν π λη σας. Πρ τ π λα τ γένος τ ν ερέων διαχωρίζεται π λους το ς λλους πολίτες κολουθο ν ο τεχν τες πως θ δ ς κάθε παγγελµατικ µάδα σκε τ ν τέχνη της µ νη κα χωρ ς ν ναµειγν εται µ τ ς λλες κα στ συνέχεια ο οσκοί, ο κυνηγο κα ο γεωργοί. Oσο γι τ γένος τ ν πολεµιστ ν θ χεις προσέξει έ- αια π ς δ ε ναι διαχωρισµένο π λα τ λλα γένη κα ν µος δ ν το πιτρέπει ν σχολ ται παρ µ νο µ τ ν π λεµο». Ωστ σο ναλυτικ περιγραφ τ ς κοινωνικ ς κα πολιτειακ ς ργάνωσης τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας δίνεται στ ν λλο πλατωνικ διάλογο, τ ν «Kριτία», πο ος θεωρε ται συνέχεια το «Tίµαιου» (τ ποσπάσµατα π τ ν «Kριτία» πο κολουθο ν λ. 110 c e): «Hταν λοιπ ν γκατεστηµένοι τ τε σ το τη τ χώρα κα ο λλες µάδες τ ν πολιτ ν, πο πασχολο νταν µ τ ς τέχνες κα στ ν προ- µηθε ωνται τ τρ φιµά τους π τ γ. Oσο γι τ ν τάξη τ ν πολεµιστ ν, α τ ποτελο νταν π νδρες πο ε χαν θεία καταγωγή. H τάξη α τ ξ ρχ ς χωρίστηκε π τ ς λλες κα κατοικο σε σ χωριστ µέρος ε χε δ λα τ χρειαζο µενα γι τ συντήρηση κα τ µ ρφωσή της. Kανε ς π α τ τ ν τάξη δ ν ε χε κανένα ε δος το- µικ ς διοκτησίας, θεωρο σαν δ λα τ πράγµατα π ς ταν κοιν σ λη τ ν µάδα κα δ ν θεωρο σαν καθ λου σωστ ν δέχωνται π το ς λλους πολίτες τίποτε λλο ξ ν π µπ λικα τρ φιµα. Eκαµαν δ λες τ ς δουλει ς κα σχολίες πο ε πα- µε χθές, δηλαδ κε να πο ε παµε π ς καναν ο διωρισµένοι φ λακες. Kα λεγαν κ µη (ο ερε ς τ ς A γ πτου) γι τ ν τ πο µας, πρ γµα πο ε ναι πολ πιθαν, π ς τ τε χώρα µας ε χε τ σ νορά της χωρισµένα πρ ς τ µέρος του Iσθµο κα πρ ς τ µέρος τ ς λλης στερι ς ς τ ν Kιθαιρ να κα τ ν Πάρνηθα κα π ς τ σ νορα κατέ αιναν π τ ουν κα ε χαν δεξι τ ν Ωρωπ κα ριστερ τ θάλασσα, κα φθαναν ς τ ν σωπ ποταµ». Eνα κ µα σηµαντικ στοιχε ο, πο διασ ώζει Πλάτων, ε ναι, τι στ ν προκατακλυσµιαία Aθήνα π ρχε σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν 7. «Γι α τ κρι ς κα τ παρουσιαστικ τ ς θε ς κα τ γαλµά της χουν νδρικ σχ µα, πειδ κε νο τ ν καιρ τ πολεµικ ργα ταν κοιν κα στ ς γυνα κες κα στο ς νδρες. Γι το το τ λ γο, σ µφωνα µ τ συνήθεια κείνη, θε στολισµένη, ταν στο ς τ τε κατοίκους τ ς Aττικ ς στολίδι π δειξη πώς, σα ζ α ζο ν µαζί, θηλυκ κα ρσενικά, καθένα π α τ διακρίτως 6. «T ς λεπτοµέρειες λων α τ ν θ τ ς δο µε ργ τερα µ τ ν συχία µας, χοντας µπροστά µας τ δια τ παλι κείµενα» (Πλάτων «Tίµαιος» 23e). 7. Στ π σπασµα α τ Πλάτων ρίσκει ε καιρία ν παναλά η γι µία κ µη φορ τ ν πάγια θέση του (τ ν ποία συναντ µε πίσης τ σο στ ν «Tίµαιο» σο κα στο ς «N - µους») περ φυσικ ς σ τητας νδρ ν κα γυναικ ν.

4 Προσπάθεια ναπαράστασης τ ς καταστροφ ς προκατακλυσµιαίας π λεως π κατακλυσµ µ άση τ ς πληροφορίες το Πλάτωνος («Tίµαιος»).

5 Mία λλη π πειρα ζωγράφου, ν ναπαραστήσ η καταποντιζ µενη λ γ ω κατακυσµο πανάρχαια π λη. φτειάχτηκε π τ φ ση καν ν σκ τ ν ρετ, πο ταιριάζει στ κάθε γένος χωριστά». Στ στρατ τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας πηρετο σαν νδρες κα γυνα κες ξίσου: «Oσο το ς ταν δυνατ, κρατο σαν πάντα τ ν διο ριθµ νδρ ν κα γυναικ ν στ πλα, δηλαδ τ σους φ λακες σοι χρειάζονταν γι π λεµο, κοντ ε κοσι χιλιάδες τ σοι ταν ο πολεµιστ ς στ χρ νια κε να». H γεωµορφολογία τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας στ ν «Kριτία» δ ν παραλείπει ν δώσ η κα µία ρκετ κατατοπιστικ περιγραφ τ ς προκατακλυσµιαίας Aθήνας κα τ ς Aττικ ς: «Σχετικ δ µ τ κάρπηµα το του το τ που λεγαν π ς ξεπερνο σε κάθε λλο µέρος, OΠλάτων γι α τ κα µπορο σε ν τρέφ η πολλ στρατε µατα, πο ρχονταν π τ γ ρω µέρη. Mεγάλη δ π δειξη τ ς γονιµ τητάς του ε ναι το το δ : T µέρος πο το πέµεινε τώρα µπορε ν συγκριθ µ ποιαδήποτε λλη χώρα κα π τ ν ποψη τ ς γονιµ τητας τ ς γ ς κα π τ ν ποψη τ ς παραγωγ ς καλ ν κα πολλ ν γεννηµάτων κα καρπ ν, κα κ µα π τ ν ποψη τ ν πολλ ν κα καλ ν οσκ ν γι τ κοπάδια. T τε δ κτ ς π τ ς φυσικ ς καλλονές της τρεφε χώρα µας κα πλ θος κοπάδια (...). Eπειδή µως γιναν πολλο κα µεγάλοι κατακλυσµο µέσα στ ννι χιλιάδες χρ νια γιατ τ σα χρ νια πέρασαν π τ τε ως σήµερα τ χ µα, πο µέσα σ α τ τ χρ νια κα στ διάστηµα α τ ν τ ν συµ άντων (τ ν κατακλυσµ ν) δ ν µαζευ ταν πάνω στ δαφος, πως γιν ταν σ λλα µέρη, µ κάθε φορ µπ λικο π α τ τρα ι τανε πρ ς τ παραθαλάσσια, χαν ταν µέσα στ αθι νερ τ ς θάλασσας (...). Στ ν παλι µως καιρ, πειδ τ πος µας δ ν ε χε χάσει τ χώ- µατά του, ντ γι ξερο ο νια ε χε ψηλο ς λ φους γεµάτους χ µα. Kα α τ ς πετρ τοπος, πο σήµερα τ ν λένε Φελλέα, τ τε ταν γεµ τος π παχι χώµατα κα τ ουν ταν γεµ τα π πολλ δάση... (...). T π λοιπα λοιπ ν µέρη τ ς χώρας π τ φ ση ταν τέτοια, κα καθ ς ταν π µενο, ταν καλλιεργηµένα π πραγµατι-

6 κο ς γεωργο ς... (...). Kα καιρ ς ταν στ ν κάθε ποχ καλ ς ο τε κανε πολλ ζέστη ο τε κα πολ κρ ο κα π λη κε να τ χρ νια ε χε το ς κατοίκους της τακτοποιηµένους κατ το τον δ τ ν τρ πο. Eν πρώτοις τ µέρος τ ς Aκρ πολης δ ν ταν τ τε πως ε ναι τώρα. Γιατ κάποτε πεσε πολλ ροχ κα ξέγδαρε λο τ γ ρω π α τ ν χ µα κα τ ν κανε γυµνή. (...). Πρωτ τερα µως σ λλη ποχ Aκρ πολη ταν τ σο µεγάλη, πο φτανε ς τ ν Hριδαν κα τ ν Iλισσ κα παιρνε µέσα κα τ ν Πν κα κα ε χε σ νορ της τ Λυκα ηττ π τ ντικρυν µέρος τ ς Πν κας. Hταν δ λη σκεπασµένη µ χ µα κα κτ ς π λίγα µέρη ταν στ πάνω µε ρος σιωµα. Kα κατοικο νταν στ κρινά της µ ν µέρη κα π κάτω π τ ς πλαγιές της π το ς τεχν τες κα το ς γεωργο ς σοι καλλιεργο σαν τ κε κοντ µέρη της. Στ πάνω δ µέρος µ νη τάξη τ ν πολεµιστ ν ε χε τ ς κατοικίες της, λ γυρα στ να τ ς Aθην ς κα το Hφαίστου, περιτριγυρισµένη µ να το χο σ ν τ µάντρωµα κήπου ν ς σπιτιο. Πρ ς τ οριν πάλι µέρη ε χαν σπίτια κοιν (ο πολεµιστ ς) κα χειµωνιάτικες γκαταστάσεις, που τρωγαν τ χειµ να λοι µαζί... (...) T ν τια πάλι µέρη τ ς Aκρ πολης τ χρησιµοποιο σαν γι κήπους κα γυµναστήρια». O Πλάτων ποστηρίζει, τι Aττικ πιλέχθηκε σ προκατακλυσµιαία ποχ π τ θε Aθην, δι τι ταν καταλληλ τερος τ πος γι τ ν ξέλιξη νθρώπινου γένους πο θ ε χε θεία χαρακτηριστικά κα γι τ ν κρί εια τ πος θ γεννο σε νθρώπους πο θ µοιαζαν µ τ θε τ ς σοφίας κα τ ς νδρείας (πολέµου): «Eπέλεξε ( θε Aθην ) τ ν συγκεκριµένο τ πο, που γεννηθήκατε, πειδ προέ λεψε τι τ ε κρατο κλ µα του θ πιδράσ η θετικ στ σωφροσ νη τ ν νθρώπων. H θε ταν φίλη το πολέµου κα τ ς σοφίας πέλεξε ποµένως τ ν τ πο κε νο, πο θ γεννο σε νθρώπους παρ µοιους µ α τ ν κα δρυσε τ ν πρώτη της π λη. Eγκατασταθήκατε λοιπ ν κε, χοντας τέτοιους κα κ µη καλ τερους ν µους κα ξεπεράσατε λη τ ν νθρωπ τητα στ ν ρετή, πως λλωστε θ περίµενε κανε ς π γεννήµατα κα θρέµµατα θε ν». Yπεραναπτυγµένος προκατακλυσµια ος πολιτισµ ς τ ν πλατωνικ διάλογο «Tίµαιος» γίνεται ξεκάθαρη ναφορ σ ψηλο πιπέδου προκατακλυσµια ο πολιτισµ, χι µ νο σ,τι φορ στ νοµοθεσία κα στ φιλοσοφία λλ κα στ ς πιστ µες κα τ ς τέχνες: «Στ ζήτηµα τώρα τ ς φρ νησης λέπεις π σο µερίµνησε δ ν µος π τ ν ρχή. Ξεκινώντας π τ ν κοσµικ τάξη ντλησε π τ θεϊκ ασίλειο λες τ ς τέχνες πο ρίσκουν φαρ- µογ στ ν νθρώπινη ζωή, ς τ µαντικ κα τ ν ατρικ πο διασφαλίζει τ ν γεία κα ξάντλησε λη τ σειρ τ ν γνώσεων πο πονται». Iσχυρίζεται δηλαδ Πλάτων π ς πρ ν τ ν κατακλυσµ ε χαν φαρµοστ λες ο τέχνες τεχνολογία, πο ρίσκουν φαρµογ στ ν νθρώπινη ζωή. µαντικ ( ς τέχνη πικοινωνίας µ τ συµπαντικ ρο ) κα ατρικ ταν ψηλοτάτου πιπέδου, κα ε χε ξαντληθ δηλαδ ε χε φτάσει στ ψηλ τατο δυνατ πίπεδο γνωστικ καν τητα τ ν νθρώπων στο ς τοµε ς τ ς πιστήµης κα τ ς τεχνολογίας. T ν διο σχυρισµ του γι ναπτυγµένο προκατακλυσµια ο πολιτισµ Πλάτων παναλαµ- άνει κα στ ργο τ ς µεγάλης ριµ τητάς του, το ς «N µους» ( ι λίο Γ, 687c - 681). O διάλογος πο κολουθε γίνεται µεταξ το Aθηναίου (AΘ.) κα το Kλεινία (KΛ.):

7 «AΘ.: N ποθέσουµε πίσης τι καταστράφηκαν συθέµελα λες ο πεδιν ς κα ο παραθαλάσσιες π λεις;»kλ. Aς τ ποθέσουµε.»aθ. Eτσι µως καταστράφηκαν λα τ ργαλε α κι ο νακαλ ψεις, πο ε χαν γίνει, σχετικ µ τ ν πολιτικ µ ποιοδήποτε λλο πεδίο γνώσης. Γιατί, φίλοι µου, ν ο νακαλ ψεις τους ε χαν µείνει θικτες π τ πέρασµα το χρ νου, πως τ ς χουµε σήµερα, δ ν θ π ρχε περιθώριο γι καινο ργιες φευρέσεις». Στ παραπάνω π σπασµα Πλάτων δ ν φήνει καµµία µφι ολία: Aν ο φευρέσεις το προκατακλυσµιαίου πολιτισµο δ ν ε χαν χαθ, µεταγενέστερη νθρωπ τητα δ ν θ ε χε τίποτα ν φε ρ η, ννοώντας φυσικ τι πολιτισµ ς κε νος ε χε φτάσει στ ψηλ τατο τεχνολογικ κα πολιτισµικ πίπεδο. ίνει µάλιστα κα µία κανοποιητικ πάντηση σ σους χουν χωρίσει τ ν στορία τ ς νθρωπ τητας σ περι δους πο νοµάζονται: «Παλαιολιθική», «Nεολιθική», «Tο Xαλκο» κ.ο.κ. Περιγράφει λοιπ ν τί πικράτησε µετ τ ν κατακλυσµ : «Eκείνη τ ν ποχ πρέπει ν νιωθαν ε χαρίστηση ταν συναντι νταν, τ σο λίγοι πο ταν. Σίγουρα λα τ µέσα πικοινωνίας, πο σως χρησιµοποιο σαν γι τ ς παφές τους στ στερι κα τ θάλασσα, θ ε χαν καταστραφ µαζ µ τ ς µεθ δους κατασκευ ς τους. Eτσι πιστε ω δ ν το ς ταν ε κολο ν ρχωνται σ παφ µεταξ τους. Yπ ρχε λλειψη ξυλείας, ν τ σίδερο, χαλκ ς κα τ π λοιπα µέταλλα νακατε τηκαν, χώθηκαν µέσα στ γ κι ταν δ σκολο πι ν τ ξεχωρίσουν. Kι ν π µειναν κ µα ρισµένα ργαλε α κάπου στ ουνά, σ λίγο καταστράφηκαν π τ σκουρι κα δ ν µπορο σαν ν ντικατασταθο ν, πρ ν µάθουν ο νθρωποι κα πάλι τ ν τεχνικ τ ς πεξεργασίας τ ν µετάλλων. Oλες µως ο τέχνες πο ασίζονται στ σίδερο, στ ν χαλκ κα στ λλα µέταλλα ε χαν χαθ σ κείνη τ ν περίοδο κα γι κ µη µεγαλ τερο διάστηµα (...) Oσο γι τ ν γγειοπλαστικ κα φαντικ τέχνη, δ ν χρειάζονταν καθ λου σίδερο. O Θε ς δωσε α τ ς τ ς δ ο τέχνες στο ς νθρώπους, γι ν φτειάχνουν,τι θελαν, τσι στε, ν ποτ τ χαινε τ νθρώπινο γένος ν µ ρίσκ η µέταλλα, ν µπορ ν ναγενν ται κα ν ναπτ σσεται π τ ν ρχή». H πεξεργασία κα χρήση τ ν µετάλλων ς τέχνη χάθηκε, µ ς ε αιώνει Πλάτων κα µάλιστα γι πολ µεγάλο χρονικ διάστηµα. H νθρωπ τητα πέστρεψε στ ν αρ αρ τητα κα ξεκίνησε πάλι π τ ν ρχή. [Σ π µενο τε χος: H πλήρης παλήθευση τ ν πληροφορι ν το Πλάτωνος π τ ς νακαλ ψεις τ ς νεώτερης πιστήµης.] Στέφανος Mυτιληνα ος [E δικευµένες ρευνες κα πλ ρες ποδεικτικ λικ γι τ ν Xαµένο Παγκ σµιο Προκατακλυσµια ο Eλληνικ Πολιτισµ λ. στ ν «αυλ» τ µοι 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001.]

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891:

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891: Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

986 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 KPIΣH KAI A Π O - KO ΛO K Y N Θ Ω Σ H ; TΩN IAΛO ΓΩN * «Σ ς ε χοµαι τώρα πο τελειώνουν ο π λεµοι ν ε στε ε τυχισµένοι µέσα σ ε ρήνη. Oλοι ο θνητο π δ κα πέρα ν ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα