Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 304 ΤΙΜΗ 0,10 Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι σελ. 4 Όχι στο άνοιγμα τις Κυριακές λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου σελ. 3 σελ. 12 «Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε Ελπίζουμε» από το 2 ο ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ σελ. 16 Συμβουλές από τον ΕΦΕΤ για ασφαλείς αγορές τροφίμων σελ. 24

2 2 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες του «Παλμού» που σε διάστημα ενός μηνός αναγκάζομαι πάλι να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που ίσως να μην τους αφορά άμεσα. Αυτό γίνεται διότι κάποιοι τρόφιμοι, στην κυριολεξία, του Δημαρχείου, δεν έχουν αντιληφθεί - ή δεν θέλουν να αντιληφθούν - κάποια πράγματα στα οποία έχω αναφερθεί πάλι στο παρελθόν. Για να είσαι εφημερίδα και όχι πίνακας ανακοινώσεων και για να έχεις την εκ του νόμου δυνατότητα να καταχωρείς τις δημοσιεύσεις του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Ν. 3548/2007. Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού, ως οργανισμοί του δημοσίου, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις για προμήθειες, έργα και μισθώσεις και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, η οποία όμως πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007 και να συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα με το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις πιστοποιημένες εφημερίδες που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο νόμος 3548/2007 λέει ότι όποιος θέλει να μπει σ αυτή τη διαδικασία, πρέπει να εκδίδει εβδομαδιαία εφημερίδα για τρία (3) χρόνια συνεχώς ή ημερήσια για δύο (2), και μετά θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματέας αν θα συμπεριληφθεί τελικώς ή όχι στον ετήσιο πίνακα. Και αυτή η αξιολόγηση, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο. Τα δικαιολογητικά δε τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γενική Γραμματεία σύμφωνα με το νόμο είναι: Α. ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 2, παρ.3, στοιχ.β: «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που απασχολεί». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους. 2. Όσον αφορά τη βεβαίωση ασφάλισης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: α. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΙΚΑ, λογαριασμό ασφαλισμένου. β. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΤΑΙΣΥΤ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, βεβαίωση ασφάλισης. γ. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στον ΟΑΕΕ, να προσκομίζεται η θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση εργασίας μεταξύ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας καθώς και φωτοναντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια ΔΟΥ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη δημοσιογραφική εργασία. 3. Πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 4. Σε περίπτωση ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων που εκδίδονται σε νομούς κάτω των κατοίκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ.ζ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης εφημερίδας να καλύπτει τη νόμιμη απαίτηση για απασχόληση δημοσιογράφου, είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφιής ταυτότητάς του ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι ο συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Β. ΔΙΑΝΟΜΗ Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. γ: «Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί καταβολής ΦΠΑ (επί των πωλούμενων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών), βεβαίωση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) σχετικά με τον αριθμό των πωλούμενων κατ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παρασταστικά διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα.» Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσον Δεν φτάνει να λέγεσαι εφημερίδα, πρέπει και να είσαι! αφορά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται με άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. θ, είναι αναγκαίο να επισυνάπτεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου να αναφέρονται αναλυτικά το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης όλων των αναφερομένων προσώπων στο στοιχ. θ, ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων από την υπηρεσία μας. Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Όσον αφορά τη δυνατότητα διακοπής έκδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχ. γ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδας πέρα από τα προβλεπόμενα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών όπου να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους έγινε διακοπή έκδοσης. Δικαιολογημένη θεωρείται η διακοπή της έκδοσης μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας. Τέλος, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης εφημερίδας είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., είναι δυνατό τα μέλη να καλύπτουν την υποχρέωση της νόμιμης δημοσιογραφικής απασχόλησης εφόσον είναι ασφαλισμένοι ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, ή αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων τους στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτες συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Αν και αυτή τη φορά δεν καταλάβουν σε ποιές εφημερίδες έχει την υποχρέωση ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα να κάνει τις δημοσιεύσεις του, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η βλακεία είναι ανίκητη! Αντί, λοιπόν, να διαμαρτύρονται για τις δημοσιεύσεις του Δήμου, ας προχωρήσουν στην έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας - ή ακόμα καλύτερα ημερήσιας - για να έχουν την κατά το νόμο δυνατότητα καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. ΤΗΛ FAX ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι site: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Δικαιούχος Σήματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΙΤΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ * Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ Δημόσιο, Οργανισμοί Δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τράπεζες, Α.Ε ευρώ

3 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 3 Νέα κίνηση αγάπης στο Γαλάτσι Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου μια ακόμη κοινωνική δράση της τοπικής εκκλησίας στο Γαλάτσι με σκοπό την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική - κι όχι μόνο - κρίση. Πρόκειται για τη συγκέντρωση φαρμάκρων στον Ιερό ναό της Αγίας Γλυκερίας. Μια δράση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία». Δεκάδες συμπολίτες μας προσέρχονταν από νωρίς το πρωί ως το μεσημέρι στον Ιερό Ναό για να προσφέρουν τον «φαρμακευτικό οβολό τους». Το Κοινωνικό Φαρμακείο, που δημιούργησαν μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το οποίο συγκέντρωσε στους έξι μήνες της δράσης φάρμακα, έχει ανοίξει το δρόμο σε όλη την Ελλάδα για τη στήριξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ασθενών. «Ασθενείς ανασφάλιστοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα που τα χάρισαν κάποιοι συμπολίτες μας, είτε γιατί τα δώρισαν είτε γιατί έχασαν τους δικούς τους συγγενείς και τα προσφέρουν για να σωθούν άλλοι συνάνθρωποι. Στο διάστημα Ιουνίου - Δεκεμβρίου, χιλιάδες συμπολίτες μας προσέφεραν σε κάθε πλατεία, σε κάθε δήμο, σε κάθε ενορία φάρμακα για τους ανασφάλιστους. Το μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και είμαστε περήφανοι για αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης. «Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου είναι και φέτος τα Χριστούγεννα να μη μείνει κανείς ασθενής χωρίς φάρμακο, κανένα παιδί χωρίς εμβόλιο, κανένας πεινασμένος χωρίς φαγητό. Επιτακτική ανάγκη προβάλλει να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην υγεία τους Είναι και σήμερα, εν όψει Χριστουγέννων, συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου και αυτο μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με γνώμονα την ανακούφιση των φτωχών και άρρωστων συνανθρώπων μας» τόνισε ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας. Οι μεγάλοι σάκοι με φάρμακα που συλλέχθηκαν μετεφέρθησαν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, Σεβαστουπόλεως 113, Αμπελόκηποι και παρελήφθησαν από εθελοντές για να ακολουθήσει διαλογή και περαιτέρω κατηγοριοποίηση τις επόμενες μέρες. Στη συλλογή φαρμάκων παρευρέθησαν επίσης - μαζί με τους βασικούς υπευθύνους, κ. Κ. Δήμτσα και κ. Γ. Πατούλη - άπαντες οι Εφημέριοι του Ιερού Ναού της Αγίας Γλυκερίας, ο δήμαρχος Γαλατσίου κ. Κυριάκος Τσίρος, η αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γαλατσίου κα Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα υπό την ιδιότητα της εθελόντριας της Ομάδος Εθελοντών Ιατρών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και πολλοί εθελοντές. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης για ανασφαλίστους πολίτες. Επίσης, το Κοινωνικό Φαρμακείο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9 π.μ. - 1 μ.μ. λειτουργεί για τη χορήγηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους πολίτες. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Λ. Βεΐκου 28, Γαλάτσι, τηλ , Ó ÎÔ ÓˆÛË ÁÈ ÙÈ ÂÈ ÌÈÎÚÔappleˆÏËÙÒÓ ÛÙÔ Ï ÙÛÈ Θέλω να πληροφορήσω τους επαγγελματίες του Γαλατσίου σε ό,τι αφορά το θέμα της αδειοδότησης των μόνιμων θέσεων μικροπωλητών σε διάφορα σημεία του Γαλατσίου, που ήταν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν προσωπικής παρέμβασης στον Δήμαρχο κ. Κ. Τσίρο, προς τιμήν του, το απέσυρε από τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Αυτή του η πράξη δείχνει το ενδιαφέρον του για τους επαγγελματίες του Γαλατσίου. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα των επαγγελματιών της πόλης μας. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Πυθίας 14, τηλ , κιν & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ένωση Ρουμελιωτών Γαλατσίου και Λαμπρινής προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου και τους συνδημότες του Γαλατσίου, στην εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, ώρα 12:30 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γαλατσίου «Θάνος Κωτσόπουλος». Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Ένωση Ρουμελιωτών. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Ο Γραμματέας ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

4 4 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι Κλείνει οριστικά το 3ο ΚΕΠ Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Καλογήρου Σαμουήλ απέναντι από το «Καμίνι», καθώς η λειτουργία του κρίνεται ως ασύμφορη από τη διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου μας. Όταν πριν δύο περίπου χρόνια ο «Παλμός» είχε αποπειραθεί να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την αποδοτικότητα των τριών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν στην πόλη μας, είχε συναντήσει μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση των συγκριτικών στοιχείων καθώς αυτά, πολύ απλά, δεν υπήρχαν! Ουδείς, ούτε υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου ούτε και της κεντρικής διοίκησης, είχε μπει στον κόπο να δει την παραγωγικότητα των Κέντρων αυτών. Τώρα, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας και της αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες των δήμων για τα μισθώματα των χώρων όπου στεγάζονται τα ΚΕΠ, ΥΠ.ΕΣ. και Δήμοι (φαίνεται πως) ανασκουμπώνονται και μπαίνουν σε μια φιλοσοφία ελέγχου της αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους. Το δυσάρεστο είναι πως αυτή η μεταστροφή γίνεται για οικονομικούς και μόνον λόγους και το εξίσου λυπηρό είναι πως οι όποιες περικοπές αφορούν παροχές υπηρεσιών προς τους δημότες. Έτσι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε προς όλες τις κατά τόπους Διευθύνσεις ΚΕΠ των Δήμων το υπ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.3/1/ έγγραφο με το οποίο τις καλεί να μειώσουν τη δαπάνη μισθωμάτων για τη στέγαση των ΚΕΠ. «Δεδομένου ότι σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει και από τα μισθώματα που καταβάλλονται για τη στέγαση των φορέων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση και της δαπάνης αυτής» αναφέρει το υπουργείο και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο περιορισμού των δαπανών που καταβάλλονται για μισθώματα, παρακαλούνται οι Δήμοι, οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν τα ΚΕΠ, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταστεγάσουν τα ΚΕΠ σε ιδιόκτητους χώρους. (...) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ιδιόκτητων χώρων, σκόπιμο είναι να ζητείται η συνεργασία οικείων στην περιοχή δημόσιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χώρους για τη στέγαση του προς μετεγκατάσταση ΚΕΠ και στις περιπτώσεις που ούτε αυτό είναι δυνατό, πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί προσπάθεια για την εύρεση καταστημάτων στέγασης των ΚΕΠ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο μίσθωμα.» Το έγγραφο αυτό συνοδεύεται μάλιστα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για την κατάταξη των ΚΕΠ βάσει της αποδοτικότητάς τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 3ο ΚΕΠ Γαλατσίου της οδού Καλογήρου Σαμουήλ, παρουσίασε μέσα στο 2011 έντονα χαμηλές πράξεις. Συγκεκριμένα, το 1ο ΚΕΠ Γαλατσίου επί της οδού Τράλλεων διεκπεραίωσε υποθέσεις, το 2ο ΚΕΠ στην Ελ. Βενιζέλου και το 3ο ΚΕΠ μόλις Στο εισηγητικό, όμως, της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου, η χαμηλή αποδοτικότητα του 3ου ΚΕΠ, ενισχύεται και από τους εξής λόγους: - Από τη χαμηλή προσπελασιμότητά του (δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο). - Από το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο Δημαρχείο όπου οι κάτοικοι διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. - Από τη χαμηλή ζήτηση των υπηρεσιών για υποθέσεις άλλων υπηρεσιών εκτός αυτών του Δήμου (π.χ. του υπουργείου Μεταφορών). Γι αυτό και η διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου κρίνει τη λειτουργία του 3ου ΚΕΠ ως άκρως ασύμφορη και πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, τη συγχώνευσή του με το ΚΕΠ της Ελ. Βενιζέλου. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

5

6 6 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Τί του λείπει του φτωχού; Νησίδες & ποδηλατόδρομοι Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ, Δημοσιογράφος Στις δύσκολες μέρες που ζούμε το κεντρικό κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως κράτους προνοίας, ασχολούμενο μόνο με την αριθμητική του δημοσιονομικού προβλήματος. Ένα «λογιστικό» κράτος που, ως σύγχρονος Προκρούστης, ακρωτηριάζει ό,τι μέχρι σήμερα «περίσσευε» προς ανακούφιση των οικονομικά ανίσχυρων. Το μαχαίρι της τρόικας πέφτει σπανίως επί δικαίων και συνήθως επί αδίκων, ισοπεδώνοντας ότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως κράτος πρόνοιας. Αυτή η διαδικασία, είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ευδόκιμη και η σταδιακή κατάρρευση του κοινωνικού κράτους είναι δεδομένη. Ηευθύνη των κοινωνικών προβλημάτων, που καθημερινά διογκώνονται, μεταφέρεται υποχρεωτικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αναγκαστικά πρέπει να την αναλάβει, γιατί διαφορετικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει κάθε προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης, απ όπου και αν προέρχεται ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Το μνημόνιο, δυστυχώς, οδηγεί τους Δήμους σε οικονομική κατάρρευση, επιπρόσθετα δε προβλέπει αύξηση των εσόδων των δήμων μέσω των εισφορών των πολιτών. Η ακραία αυτή πολιτική και η εφαρμογή της εις βάρος των δημοτών, έχει φασιστικό χαρακτήρα και οδηγεί στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οφείλουν οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια να μην πέσουν στην παγίδα της αδυσώπητης τροικανής λογικής και να αναλάβουν τη πρωτοβουλία της επιλεκτικής εφαρμογής των μέτρων αυτών, θέτοντας αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί ο άνεργος, ο πολύτεκνος ή ο ανάπηρος και γενικά ο άπορος πολίτης να δέχεται περαιτέρω επιβάρυνση. Αντίθετα πρέπει να υποστεί μείωση της τιμής των κοινωνικών παροχών που είναι αναγκαίες για τη ζωή του. Μέσα στην οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας και τις καταστροφικές συνέπειες που αυτή έχει στη ζωή των πολιτών, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αντέξει στην κρίση όχι για τα μάτια του κόσμου με την δημιουργία ψευδεπίγραφων δομών και με επικοινωνιακές φούσκες, όπως οι «αμφιβόλου ποιότητας πατάτες» που λειτούργησαν σαν ένα φτηνό πυροτέχνημα, αλλά με την πραγματική στήριξη εννοιών όπως της αυτοοργάνωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Οι ανάγκες των ημερών μεταφράζονται στη δημιουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων για μαθησιακή υποστήριξη μαθητών που οι γονείς τους αντιμετωπίζουν οικονομικά - κοινωνικά προβλήματα. Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταφράζεται στην ανακούφιση των καθημερινών αναγκών των οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την δημιουργία ενός «Κοινωνικού Παντοπωλείου», που δεν θα λειτουργεί στη λογική της ερανικής επιτροπής προκειμένου άποροι δημότες κατά τακτά χρονικά διαστήματα να λαμβάνουν διάφορα τρόφιμα δωρεάν, όχι από το περίσσεμα των σούπερ μάρκετ, αλλά με βάση τον ίδιο τον Δήμο. Είναι κωμικοτραγική η εικόνα των ποδηλατοδρόμων και των ανακαινισμένων νησίδων σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις με την εικόνα των εργοταξίων στη Λεωφόρο Βεΐκου την ώρα που διευθυντές σχολείων ζητούν από τους μαθητές να τους ενημερώσουν «διακριτικά» αν έχουν χρήματα να αγοράσουν έστω και ένα κουλούρι. Είναι να απορεί κανείς με τις μακέτες που παρουσιάζουν την «αναγεννημένη» λεωφόρο και από τις οποίες λείπουν οι συμπολίτες μας που ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων κάποια αποφάγια. Είναι πρόκληση οι ποδηλατόδρομοι την ώρα που οι 6 στους 10 εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ μπαίνουν το πρωί στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, όχι από τσιγγουνιά αλλά επειδή δεν τους περισσεύει πια ούτε το 1,40. Θυμίζει λίγο τη λαϊκή ρήση «τι του λείπει του ψωριάρη, φούντα με μαργαριτάρι» όλο αυτό το κατασκευαστικό πανηγυράκι που στήθηκε χριστουγεννιάτικα στον κεντρικό ιστό της πόλης στο όνομα της απορρόφησης κονδυλίων, χωρίς να σκεφτεί κανείς την πρόκληση του κοινωνικού αισθήματος. Στις μέρες που ζούμε, μπορούμε να αντέξουμε χωρίς ποδηλατόδρομους, μπορούμε να αντέξουμε και χωρίς νησίδες και χωρίς σιντριβάνια. Ακόμα και αν δεν πρόκειται για σπατάλη δεν παύει να είναι ΠΡΟ- ΚΛΗΣΗ στα μάτια όλων αυτών που βλέπουν καθημερινά τη ζωή τους να λεηλατείται στο όνομα της δημοσιονομικής σωτηρίας. Ας καταλάβουν, λοιπόν, κάποιοι ότι ήρθε η ώρα να πάνε κόντρα στις επιταγές του μνημονίου και η τοπική αυτοδιοίκηση να διατηρήσει τον κοινωνικό της ρόλο διεκδικώντας περισσότερες παροχές από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να επιβάλλει αντικοινωνική πολιτική. Ήρθε η ώρα κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους όχι πλέον ως διαχειριστές κονδυλίων αλλά ως πυρήνας δημιουργίας κοινωνικών δομών αλληλεγγύης ιδρύοντας και συμμετέχοντας ενεργά σε θεσμούς όπως το «Κοινωνικό Φαρμακείο» με σκοπό την φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δημιουργώντας βιώσιμες λαϊκές αγορά χωρίς μεσάζοντες όπου οι δημότες αγοράζουν φθηνά προιόντα. Δημιουργώντας Τράπεζα Χρόνου ως ένα μέσο οργάνωσης, ενεργοποίησης και αξιοποίησης των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου ώστε κάθε δημότης να μπορεί να προσφέρει αλλά και να δέχεται υπηρεσίες.

7 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 7 «ºÔÓ Ô Ú ÌappleÈ ÂÓ ÓÙ ÔÓ fiìë ªÂÏÔÌ Î ÚfiÓË» ÛÙÔÓ μ È ÈÎfi Ù ıìfi Μια διαδραστική, βιωματική και ξεκαρδιστική θεατρική παράσταση «Ο φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη» δόθηκε από την ομάδα «Μικρές Ιστορίες» στον Β Παιδικό Σταθμό του δήμου Γαλατσίου, με πρωτοβουλία της παιδαγωγού και υπεύθυνης του σταθμού, Πιπίνας Κουνέλη. Ενημέρωση για το περιβάλλον στο Σύλλογο Θεσσαλών Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου Θεσσαλών (Αφαίας 18 & Πλάτωνος) η περιβαλλοντική ενημέρωση που διοργανώθηκε από τους Συλλόγους Θεσσαλών και Ρουμελιωτών Γαλατσίου, καθώς και το Σύλλογο «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής», σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+». Μπροστά στα μάτια των μικρών θεατών ξετυλίχτηκε η μάχη ανάμεσα στους «γλυκούς» αντίπαλους των Χριστουγέννων, τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Όπως έλεγε και η ιστορία, για χρόνια και χρόνια κάθε Χριστούγεννα, Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες τρώγανε τα μουστάκια τους στον πιο αστείο πόλεμο του κόσμου... Μια μέρα, όμως, μια ξαφνική χιονοθύελλα τα άλλαξε όλα. Ο Φον Κουραμπιές, ο κόμης Μελομακαρόνης, μια νηστική αρκούδα, ένας ξενύχτης σκίουρος, ένας κηπουρός ονείρων, κι άλλοι πολλοί χαρακτήρες ανέλαβαν δράση στην πιο αλλιώτικη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια με δυο μεζούρες γέλιο και δύο φλιτζάνια γλύκα! Οι λιλιπούτειοι «ηθοποιοί» φάνηκαν να το διασκεδάζουν ιδιαιτέρως και τα γελάκια τους ακούγονταν παντού! ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΙΚΩΝ Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ από καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας και φροντιστηριακή εμπειρία. Χαμηλές τιμές. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΗ παραδίδονται από διπλωματούχο της Σχολής Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσ. Επιστημών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. τηλ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4ετής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ παραδίδει μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ και ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΩΝ Γυμνασίου & Λυκείου. τηλ Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν με οπτικοακουστικό υλικό για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και για τρόπους με τους οποίους μπορούν ατομικά και συλλογικά να συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων, ενώ ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις και παρατηρήσεις στα θέματα που συζητήθηκαν. Κοινό συμπέρασμα ότι ακόμα και σε καιρούς κρίσης είναι αναγκαίο να αλλάξει η περιβαλλοντική μας συμπεριφορά, για να μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας. Η ενημέρωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών φορέων των περιφερειακών ενοτήτων της Αττικής, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και συμβολής στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, το οποίο εντάσσεται στα «Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). Γιορτινό Παζάρι Πάρτε τα δώρα σας από το «Παίρνω Αμπάριζα» συμβάλλοντας στο «Ταμείο Αλληλεγγύης». Το Παζάρι θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Δεκέμβρη από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Συμμετέχουν: Βούλα, Γιάννα, Θουκυδίδης, Κατερίνα, Πέτρος, Σούλα, Τάκης, Χριστίνα, Χρυσάνθη. Σας περιμένουμε! - Γαλακηδών 11 Γαλάτσι, τηλ

8 8 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Οι Πελοποννήσιοι τίμησαν την επέτειο των Καλαβρύτων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Γαλατσίου τίμησε την επέτειο των Καλαβρύτων με επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίας Γλυκερίας την περασμένη Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Οι Μοραΐτες της πόλης μας δεν λησμονούν το ετήσιο ραντεβού τους με την τραγική αυτή επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 13η Δεκεμβρίου του Τελούν επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν των θυμάτων και στη συνέχεια καταθέτουν στεφάνι στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο Παλαιό Τέρμα της πόλης. Την τελετή προλόγισε ο πατήρ Αντώνιος Κούκλης και ακολούθησε μεστή ομιλία για τα όσα διαδραματίστηκαν τη μαύρη εκείνη μέρα της ελληνικής ιστορίας, από τον κ. Αθανάσιο Τερζάκη, μέλος του Συλλόγου Πελοποννησίων. Η διαταγή της μαζικής δολοφονίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλάβρυτα», ξεκίνησε από την παράκτια περιοχή της Αχαΐας στη βόρεια Πελοπόννησο, όταν τα στρατεύματα της Βέρμαχτ στην πορεία τους έκαψαν χωριά και δολοφόνησαν τους πολίτες στο δρόμο τους. Η σφαγή των αμάχων διαπράχθηκε από την 117η Μεραρχία Καταδρομών, η οποία αποτελούνταν από Αυστριακούς και Γερμανούς από την Αλσατία, Λοθαριγγία, Ρουμανία, Σουδητία (περιοχή της Τσεχοσλοβακίας), Βαρτεγκάου κα. Πιο πριν, η μεραρχία αυτή, ως 717η Μεραρχία πεζικού και με αρκετά διαφορετική σύνθεση και ηγεσία, είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και μαζικές εκτελέσεις χιλιάδων αμάχων, ως αντίποινα, στη Σερβία. Οι Γερμανοί, στο δρόμο για τα Καλάβρυτα, εκτέλεσαν 143 άνδρες, στα χωριά Ρωγοί, Κερπινή, Ανω και Κάτω Ζαχλωρού, καθώς και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης έκαψαν περίπου σπίτια σε πάνω από 50 χωριά, αφού τα λεηλάτησαν αποκομίζοντας περισσότερα από πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και περίπου δραχμές. Όταν έφθασαν στα Καλάβρυτα, κλείδωσαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 14 ετών στο σχολείο και διέταξαν όλους τους άνδρες από 14 ετών

9 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 9 και πάνω να παρουσιαστούν έξω από το χωριό. Εκεί οι Γερμανοί τους εκτέλεσαν με συνεχείς ριπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου 500 (κατά τις νεότερες εκτιμήσεις) άτομα. Οι γυναίκες και τα παιδιά κατάφεραν να αποδράσουν από το σχολείο ενώ το χωριό φλεγόταν. Την επόμενη ημέρα τα ναζιστικά στρατεύματα πυρπόλησαν το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, που συνδέεται στενά με την Ελληνική Επανάσταση του Σήμερα στη θέση του εγκλήματος διατηρείται μνημείο, ως ανάμνηση των πεσόντων και του φρικτού γεγονότος. Μετά το τέλος της επιμνημόσυνης δέησης, οι παρευρισκόμενοι προχώρησαν μέχρι το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης όπου ο πρόεδρος των Πελοποννησίων κ. Γ. Μπελίτσης, η κα Χρ. Σπήλιου και ο κ. Κόττης από την ΠΟΑΕΑ, ο κ. Γ. Ψιλόπουλος από την ΠΕΑΕΑ και ο κ. Ανδριόπουλος από την «Δράση» κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων. Συγκινητική ήταν η παρουσία του κ. Β. Πριόβολου, του γηραιού πλέον Καπετάν Ερμή, από το Σύλλογο Αγωνιστών «Άρης Βελουχιώτης» ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝΕ Βιβλιοπωλείο «Νίκη», Ηροδότου 1 Γαλάτσι Οι εργάτες και οι υπάλληλοι θέλουν δουλειά και αμοιβή τέτοια που να μπορούν να συντηρούν την οικογένειά τους. Οι μικρομαγαζάτορες θέλουν να έχουν λεφτά οι εργαζόμενοι για ν αγοράζουν και να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να συντηρούν την οικογένειά τους. Οι βιομήχανοι, τα μονοπώλια, οι όμιλοι (βλέπε jumbo κλπ.) τα θέλουν όλα. Και το ψωμί των εργαζομένων και τα όποια κέρδη των μικρών μαγαζιών. Οι εργάτες και οι υπάλληλοι παλεύουν για τις αμοιβές τους. Οι μικρομαγαζάτορες πρέπει να είναι αλληλέγγυοι, να κλείνουν τα μαγαζιά τους στις απεργίες γιατί η μοίρα τους είναι κοινή επίσημα άνεργοι. Όσοι από εμάς, που κλείνουμε τα μαγαζιά μας, δεν βγαίνουμε στη σύνταξη, συμπληρώνουμε τη μεγάλη λίστα των ανεπίσημα ανέργων. Μετά από πολλών χρόνων σκληρής δουλειάς... Μην πέφτεις στην παγίδα του φόβου μήπως χάσεις εισπράξεις 2-3 ημερών. - Αν δεν παλέψεις, θα τα χάσεις όλα - Ο κόσμος στήριξε για αρκετά χρόνια αγοραστικά τους μεγάλους ομίλους και τις μεγαλοεπιχειρήσεις, όπως και τις κυβερνήσεις που τους εκπροσωπούν επάξια. Με αποτέλεσμα τα μαγαζιά της γειτονιάς σιγά σιγά να βγαίνουν από το μερίδιο της αγοράς. Όμως, νιώθω την ανάγκη για ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο που συνειδητά προτίμησε το δικό μου βιβλιοπωλείο (32 χρόνια ζωής). Γιατί ποιότητα ζωής και αξιοπρέπειας δεν είναι η συσσώρευση χρημάτων αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις. Τίποτα δεν τελείωσε. Οι αγώνες είναι μπροστά. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013 μπορείτε να μας βοηθήσετε στο ξεπούλημα των εμπορευμάτων μας που διαθέτουμε στη ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ!

10 10 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Γράφει η ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ı Ó ÊˆÙ ÂÙ È., Î È; Και που αλλάζει η πόλη, τι; Ναι, άλλαξε η πόλη. Φωτίστηκε. Χρωματίστηκε. Στολίστηκε. Ομόρφυνε; Κάποιοι ίσως να λένε, ίσως να νιώθουν πως ομόρφυνε, ίσως να περπατούν πιο χαμογελαστοί, ίσως να αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι. Ίσως οι πλανόδιοι αγιοβασίληδες και οι πίστες χορού, τα λίγα τετραγωνικά τεχνητού πάγου και τα κοκκινοπορτοκαλοπρασινομπλέ λαμπιόνια να αποτελούν χαρακτηριστικό, όχι μόνο της καταστροφής που μόλις προκάλεσα οικειοθελώς στην ελληνική γλώσσα, αλλά και του περίφημου πνεύματος των Χριστουγέννων. ίδα, είναι αλήθεια, περισσότερα παιδικά χαμόγελα από όσα συνήθως ασυνείδητα καταμετρώ στους δρόμους της Αθήνας, περισσότερες οικογένειες εκτός των περιορισμένων τους τοίχων, περισσότερη διάθεση υπέρ της προώθησης της εθελοτυφλίας και περισσότερη ελπίδα στα πρόσωπα των μικροπωλητών. Είδα περισσότερα και φωτεινότερα. Μα προχωρώντας τα ξέχασα, αφού εκτός του ότι είδα, άκουσα. Άκουσα λοιπόν μια κοπέλα να ψιθυρίζει στην παρέα της πως «όλες οι φίλες της σιγά σιγά ταχτοποιούνται» και λίγα βήματα μετά μια κυρία να παραπονιέται πως εφηβεία θα πει να έχεις δυο παιδιά στο σπίτι που να σε κατηγορούν πάντα και για τα πάντα. Αστείο, θα σκέφτεστε. Πόσο σπάνιες μπορεί να ακουστούν οι παραπάνω φράσεις, πόσο πρωτότυπες, ή έστω, πόσο ενδιαφέρουσες; Πολύ ή και καθόλου, θα απαντήσω, μιας και δεν έχει σημασία το περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο. «Όλα είναι σχετικά», θυμάμαι, όπως συχνά μου τονίζουν τελευταία. Ε λοιπόν, κάτω από τα φωτάκια που τρεμοπαίζουν στην Αθήνα κάποιου Δεκέμβρη, αυτή η σχετικότητα μετράει και επιβάλλεται, καλύπτοντας τα λόγια των ανθρώπων με πέπλα ερωτηματικών, μεταλλαγμένων εννοιών και αμφιβόλων ιδεών, σκιάζοντας παρά την τόση γύρω λάμψη τη ζυγαριά, που τόσο πιθανά όσο ξανά και απίθανα να κλείσει στο τέλος προς τη μία πλευρά. Τότε, και που αλλάζει η πόλη, εμείς δεν αλλάζουμε. Συνηθισμένα ζούσαμε, συνηθισμένα θα ζούμε. Φίλους αποκτούσαμε και θα αποκτούμε, στην πλατεία περιπλανιόμασταν και θα περιπλανιόμαστε. Τα φωτάκια; Είναι πράγματι μια αλλαγή τα φωτάκια. Κάποιους τους βοηθούν να δουν πιο καθαρά δίπλα τους, κάποιους ωστόσο τους τυφλώνουν. Ίσως όσοι αντέχουν στα φώτα είναι όσοι ζούσαν με αυτά και πριν από τα Χριστούγεννα. Ίσως όμως εκείνοι να τους δίνουν και τη λιγότερη προσοχή. Αξίζει τελικά να αφιερώνουμε την προσοχή μας στα φώτα; Και αν όχι, μόνιμο σκοτάδι θα σήμαινε δεδομένο σκοτάδι. Μάλλον μια ευκολότερη ερώτηση, δηλαδή μια ερώτηση με ευκολότερη απάντηση, να ήταν: πότε αξίζει να επιδιώκουμε τη λάμψη; Θα μπορούσα να πω αυθόρμητα, αλλά όχι τόσο καθησυχαστικά: όταν δεν υπάρχουν άστεγοι, άρρωστοι, εγκληματίες και τοξικομανείς, πεινασμένοι και διψασμένοι, πληγωμένοι και ταλαιπωρημένοι, άτυχοι και απαισιόδοξοι. Όταν δεν υπάρχουν μπερδεμένοι και αγανακτισμένοι, όταν όλοι, όλη η Αθήνα είναι ευτυχισμένη. Από τη μία βέβαια, στη συγκεκριμένη και προγραμματισμένα φανταστικά πλασμένη περίπτωση μοιάζουν οι ζητούμενες φωταψίες να μην υπαγορεύουν την αξία τους, ή τουλάχιστον να μην είναι αναγκαίες. Από την άλλη, πώς αλλιώς θα μπορούσε, έστω και ουτοπικά, να κατασκευαστεί μια καταλληλότερη βάση για τη «μαγεία», όπως τόσο βροντερά διατυμπανίζεται, αυτής της εποχής του έτους; Δεν ξέρω για εσάς, προφανώς και δεν μπορώ να ξέρω για εσάς, όμως εγώ δε θυμάμαι τα φώτα από τα περασμένα μου Χριστούγεννα. Δε θυμάμαι πάντως μόνο, ή κυρίως τα φώτα ως βασικό στοιχείο των Χριστουγέννων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μου έως τώρα. Και επειδή ποτέ δε μου άρεσε οι άνθρωποι να λένε τι δε θέλουν και όχι τι θέλουν, τι δεν τους αρέσει αντί για τι τους αρέσει, θα συνεχίσω περιγράφοντάς σας λίγες από τις εικόνες που εδώ και μερικά λεπτά τριγυρίζουν το μυαλό μου. Βιβλία με ζωγραφισμένο χιόνι, ταράνδους και ξωτικά. Μπαλίτσες με λευκά τοπία έτοιμες σαν από τη γέννησή τους να ανακατευτούν για χάρη μας. Τραγούδια που ξυπνούν για λίγες ημέρες. Χάρτινα στολίδια και δωράκια από τις σοκολάτες. Συνεργεία στην πλατεία απέναντι από το σπίτι. Κρύο στα κάλαντα. Πολλοί συγγενείς. Και διακοπές. Κυρίως διακοπές. Έχετε δίκιο, χρειάστηκε προσπάθεια να μη γράψω για τα φωτάκια. Θυμάμαι και αυτά, μέσα και έξω, να ενώνουν το τζάκι, τη γειτονιά, την πόλη. Θυμάμαι να με ζεσταίνουν και να πιστεύω πως ζεσταίνουν όλους όσους τα βλέπουν. Μήπως με ξεγέλασαν οι δυο φράσεις που άκουσα; Μήπως όταν αλλάζει η Αθήνα αλλάζουμε και εμείς; Ας ήταν λίγο πιο ουσιαστική η αλλαγή και θα ήμουν και εγώ πιο σίγουρη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου & 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ευχαριστήρια Επιστολή Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου & 6ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων των δύο Νηπιαγωγείων, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά και δημοσίως την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου κα Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα για την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή της στη λύση καίριων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα Νηπιαγωγεία μας στη λειτουργία τους. Οι παρεμβάσεις της κας Λεπίδας - Ντάγλα ξεκίνησαν από την αρχή του σχολικού έτους προκειμένου τα Νηπιαγωγεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ομαλά και με ασφάλεια. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε αφρώδες δάπεδο στα προαύλια ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες τραυματισμού των μαθητών κατά τον προαυλισμό τους. Επίσης κατασκευάστηκε ειδικά διαμορφωμένο και καλαίσθητο στέγαστρο στον προαύλιο χώρο του 6ου Νηπιαγωγείου. Την ευχαριστούμε ακόμα για την έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, βοηθώντας έτσι στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον ήταν σημαντική η άμεση λύση του προβλήματος θέρμανσης που δόθηκε από την κα Λεπίδα - Ντάγλα στο παράρτημα του 6ου Νηπιαγωγείου, που στεγάζεται στην πλατεία Λιναρά, με την αγορά και τοποθέτηση τριών κλιματιστικών τελευταίας τεχνολογίας. Με έγκαιρη παρέμβασή της επίσης αγοράστηκε και τοποθετήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο, ψυγείο όπου θα αποθηκεύονται τα φαγητά των παιδιών που φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα του. Ακόμα μερίμνησε για την έγκαιρη αντικατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων (Η/Υ και φωτοτυπικών μηχανών) στο 6ο Νηπιαγωγείο, μετά την κλοπή τους κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο και πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που διανύουμε, η συνεργασία του Συλλόγου μας με την κα Ντάγλα, καθώς και το άμεσο ενδιαφέρον της και οι δυναμικές της παρεμβάσεις, καθιστούν βέλτιστη και απρόσκοπτη τη λειτουργία των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν, κα Ντάγλα, για την ανεκτίμητη για εμάς βοήθειά σας, προφέροντας στους μαθητές μας και τους διδάσκοντες ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας αντίστοιχα. Για το Σύλλογο, Η Πρόεδρος ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΡΙΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Δυνατότητα σχηματισμού group. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ

11 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 11 ÃfiÚÂ Â Ë «Ú ÛË» Ξέρουν να περνούν καλά και το αποδεικνύουν με την πρώτη ευκαιρία που θα (τους) παρουσιαστεί! Ο λόγος για τα μέλη του φορέα «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής» που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου κυριολεκτικώς ξεσάλωσαν στον ετήσιο χορό τους. Δον... ακάθιστο είχαν τα μέλη και οι φίλοι της «Δράσης» που παρευρέθηκαν στο χορό της και δεν το μετάνιωσαν! Η πίστα του μαγαζιού που φιλοξένησε την εκδήλωση δεν άδειασε λεπτό αφού όλοι οι καλεσμένοι πέρασαν από αυτήν και δέχτηκαν για τη χορευτικές τους ικανότητες το θερμό χειροκρότημα των λιγοστών καθήμενων. Παρόντες μέλη και εκπρόσωποι αρκετών τοπικών συλλόγων και φορέων και πλήθος φίλων της «Δράσης» αλλά παντελώς απόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης, αν και ορισμένοι εξ αυτών (έντεκα) είναι μέλη του φορέα. Μάλιστα σε σχετική ερώτησή μας, ο πρόεδρος της «Δράσης» Ίκαρος Πετρόπουλος απάντησε ότι οι ελάχιστες προσκλήσεις που δίνονται, υπακούουν σε... κοινωνικά κριτήρια. Το κέφι πάντως διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι αργά - ή καλύτερα μέχρι πολύ νωρίς το επόμενο πρωί αφού οι τρεις τελευταίοι ( Ίκαρος, Ρένα και Δόμνα) έκλεισαν την πόρτα κατά τις 4.30 τα ξημερώματα! ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις. Τιμές προσιτές. τηλ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου σε Μαθηματικά και Φυσική. Και group. Διαγωνίσματα μετά το τέλος κάθε θεματικής ενότητας χωρίς χρέωση εκτός συμφωνηθέντος ωραρίου. τηλ , ΚΙΘΑΡΑ Παραδίδονται μαθήματα από καθηγήτρια με πολυετή πείρα, διπλωματούχο του Ελληνικού Ωδείου, σε αρχάριους και προχωρημένους. τηλ

12 12 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Όχι στο άνοιγμα τις Κυριακές λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου Από την αγορά δεν λείπει το άνοιγμα την Κυριακή αλλά ρευστότητα. Αυτό υποστηρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου στην επιστολή του προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης στους οποίους και συστήνει, πριν τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, να συμβουλευτούν τα ανώτατα εμπορικά όργανα (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΒΕ) που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα της αγοράς. Ηεπιστολή που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου - Λαμπρινής προς τους Κωστή Χατζηδάκη και Αθανάσιο Σκόρδα, υπουργό και υφυπουργό αντίστοιχα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρει τα εξής: «Κύριοι, ανακοινώσατε σχέδιο νόμου που ετέθη για διαβούλευση και που αφορά εκπτώσεις και άνοιγμα των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. τις Κυριακές.»Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου - Λαμπρινής, μέλη της ΕΣΕΕ, εκπροσωπούμε τοπικές κοινωνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως οικογενειακές. Με αυτή την απόφαση καταδικάζετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αφανισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος αυτός είναι ένα προπέτασμα για να στηριχτούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. και μην μας πείτε ότι αυτά θα είναι κλειστά γιατί θα πείτε ψέματα. Κατά τη γνώμη μας, προσπαθείτε να το φέρετε μαλακά έτσι ώστε αργότερα να επικαλεστείτε κάποιο άρθρο και να δώσετε τις Κυριακές σε όλους.»αυτό που λείπει από την αγορά δεν είναι το άνοιγμα την Κυριακή. Το πρόβλημα είναι ότι στεγνώσατε οικονομικά τους Έλληνες, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Φταίει, επίσης, η δυσβάσταχτη φορολογία, το 23% του ΦΠΑ που έχει επιβληθεί και γενικότερα οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα. Μοιρέως και την Κυριακή να ανοίξουμε, τίποτα δεν θα κάνουμε!»ανοίγοντας τις Κυριακές δημιουργούνται πολλά λειτουργικά έξοδα με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην αντέξουν. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε 365 μέρες τον χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποχρεώσεις (εκκλησία, οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, διασκέδαση όσοι μπορούν), χώρια που πίσω τους έχουν κάποιους γέρους ανθρώπους.»απορούμε ειλικρινά αν έχετε κάτσει πίσω από πάγκο λιανικής πώλησης να πουλήσετε έστω και ένα οποιοδήποτε προϊόν. Σίγουρα όχι... Πώς μπορείτε, λοιπόν, να αποφασίζετε εσείς για εμάς χωρίς εμάς;»ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση! Ζητάμε από τους βουλευτές συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν αυτόν το νόμο! Μην ξεχνάτε ότι το 90% της αγοράς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι η ψυχή της ελληνικής οικονομίας και μην ξεχνάτε επίσης ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν στις εκλογές.»επίσης, κάτι σημαντικό είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα, κατοικούν Έλληνες, άνθρωποι περήφανοι, μερακλήδες, μποέμηδες. Μην προσπαθείτε από νοικοκυρέους, να τους κάνετε επαίτες, πεινασμένους με σκυμμένο κεφάλι. Οι Έλληνες, κύριοι Υπουργοί της κυβέρνησης, δεν σκύβουν το κεφάλι, ξεσηκώνονται και όταν έρθει η ώρα, θα το αποδείξουν!»γι αυτό, λοιπόν, καλόν είναι να συμβουλευτείτε τα ανώτατα όργανα, την ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΒΕ, που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα της αγοράς.»

13 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 13 ΟΑΕΔ: Αυξάνονται σταθερά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Αύξηση κατά 1,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,86% από τον Νοέμβριο του 2011 εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενώ χάθηκαν θέσεις εργασίας, έναντι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο είναι άτομα. Από αυτά είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων, μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (19,15%) ενώ ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων έχει μειωθεί κατά άτομα, ή κατά 0,54%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-4,07%) και αύξηση κατά άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 16,81% από τον Νοέμβριο του Στην ηλικιακή ομάδα από ετών αναλογεί το 64,02% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,14%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,66% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,47%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,72% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,15%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,14% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,04% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά άτομα, ποσοστό 20,17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 68,24% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,60% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,04% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 1,64% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,31% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε άτομα, από τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι αναγγελίες προσλήψεων μειώθηκαν κατά 26,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξήθηκαν κατά 14,67% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Οι απολύσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 25,36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 12,01% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011). Μειωμένες κατά 33,66% είναι και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 14,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Κατά 16,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 έχουν μειωθεί και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε , το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 30,95% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο και κατά 13,64% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Γενικά το Νοέμβριο του 2012 χάθηκαν θέσεις εργασίας, έναντι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τριάρι 2ου ορόφου στο Γαλάτσι (2 υ/δ, 2wc, ενιαία κουζίνα - σαλόνι) με τζάκι, ηλιακό θερμοσίφωνα, δικό του λέβητα καλοριφέρ. τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. τηλ

14 14 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 ΜΑΙΡΗ ΛΙΑΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Συγγραφέας «Φοβάμαι τους ανθρώπους για τον ψεύτικο χαρακτήρα τους» Η Καίτη Λιανού - Ιωαννίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη αλλά σήμερα ζει μόνιμα στο Γαλάτσι. Είναι παντρεμένη, έχει μια κόρη και δυο εγγόνια. Αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών. Σπούδασε μουσική. Είναι υψίφωνος και κατέχει δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδράματος με τον βαθμό Άριστα, πρώτο βραβείο, αργυρό μετάλλιο, επίσης κατέχει πτυχίο Ωδικής με τον βαθμό Άριστα. Η συγγραφή και η ζωγραφική αποτελούν σήμερα την κύρια ενασχόλησή της. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ Από το 2005 ασχολείται με το μυθιστόρημα. Έχει γράψει διηγήματα, μυθιστορήματα και ποιήματα. Η ποιητική της συλλογή «Το γυάλινο δωμάτιο» μπορεί να διαβαστεί ελεύθερα από το διαδίκτυο.το εξώφυλλο έχει φιλοτεχνήσει η ίδια (πίνακας λάδι σε καμβά 80χ60 εκ.). Από τις εκδόσεις «θέσις» κηκλοφορεί το βιβλίο της με τίτλο «Η άλλη πλευρά του παραδείσου», το εξώφυλλο κοσμεί πίνακας της (λάδι σε καμβά 50χ70 εκ.) Διασκευάστηκε σε θεατρικό από την ίδια τη συγγρφέα. Το διήγημα της «Η επιστροφή» έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Λακωνικά τεύχος 233/2009 του Συνδέσμου των εν Αττική Λακεδαιμονίων. Στην φιλολογική Πρωτοχρονιά 2010, εκδόσεις Μαυρίδη αλλά και στον «Παλμό» τον Αύγουστο του Είναι μέλος σε λογοτεχνικούς συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς. Πιστεύει πως μέσα μας κρύβουμε έναν κόσμο που δεν τον γνωρίζουμε, η κάθε μορφή τέχνης μας βοηθά να τον ανακαλύψουμε, και μέσα απ αυτήν να εκφράσουμε τα πιστεύω μας. «ΠΑΛΜΟΣ»: Κυρία Καίτη Λιανού - Ιωαννίδου, ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή, καλοτάξιδο το βιβλίο σας. ΚΑΙΤΗ ΛΙΑΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για μένα και τις απόψεις μου. «Π»: Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου σας βιβλίου υπό τον τίτλο «Η άλλη πλευρά του παραδείσου», τί διαπιστώνετε στην αγορά του βιβλίου; Τί συμβαίνει; Κ.Λ.Ι.: Άσχετα με το αν ένα βιβλίο πάει καλά, όπως λέμε, οι Έλληνες δεν διαβάζουν κι αυτό είναι λυπηρό. Ένα καλό βιβλίο είναι μια όμορφη συντροφιά. «Π»: Είναι η εποχή κατάλληλη για τον συγγραφέα να μοιραστεί το πάθος του για τα έργα του με τον αναγνώστη; Κ.Λ.Ι.: Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστεύω πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας δεν αφήνουν τον κατάλληλο χρόνο ή αν θέλετε την διάθεση ώστε ο αναγνώστης να μοιραστεί, όπως λέτε, το πάθος του συγγραφέα. «Π»: Η επίγνωση των δυσκολιών σας κάνουν δυνατότερη; Τί εμπόδια υπερπηδάτε; Κ.Λ.Ι.: Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος της ζωής μου που οι εκάστοτε δυσκολίες να με καθήλωσαν. Εμπόδιο δεν υπάρχει. Η αγάπη γι αυτό που κάνω, είναι ο οδηγός μου. «Π»: Ο συγγραφέας ποιούς υποστηρικτές έχει; Σκέφτεστε τις πωλήσεις ή παραμένετε στα σύννεφα της δημιουργίας μόνο; Κ.Λ.Ι.: Το αναγνωστικό του κοινό είναι και ο μόνος υποστηρικτής. Σε κάποιο μου βιβλίο γράφω «Ξεκίνησα μια πορεία μέσα σ ένα άγνωστο κόσμο, με ένα σκοπό. Να ζήσω τη μαγεία και να τη γράψω. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω πως ό,τι βιώνεις, μπορείς να το πλάσεις με τα δάκτυλά σου μέσα στη φούχτα σου και να κτίσεις μια ολόκληρη πολιτεία, άγνωστη για σένα μέχρι τότε, που σιγά σιγά γίνεσαι μέρος της. Ζεις μαζί με τους ανθρώπους της». Νομίζω πως αυτά τα λίγα λόγια λένε τα πάντα, γιατί πραγματικά από την στιγμή που αρχίζω να γράφω μπαίνω σε ένα χώρο που τον πλάθω μόνη μου και ζω τη μαγεία της δημιουργίας μου. Είμαι ο ήρωας, αλλά και ο κομπάρσος. Είμαι ο θεατής, ο αναγνώστης, ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας. «Π»: Όλα βαίνουν καλά; Τί σας ενοχλεί σήμερα περισσότερο από ποτέ; Κ.Λ.Ι.: Δυστυχώς τίποτε δεν πάει καλά. Εγώ μεγάλωσα, το τρένο έφυγε, τα παιδιά όμως; Όλα αυτά τα παιδιά που πάνω τους στηρίζουμε το μέλλον θα υπάρξει μέλλον; Ανησυχώ.. «Π»: Είστε μουσικός, λυρική τραγουδίστρια, μας συνδέουν δάσκαλοι στο κλασικό τραγούδι και στη μουσική, χαίρομαι γι αυτό. Εγώ ντρεπόμουν πολύ, δεν τραγούδησα. Μιλήστε μας για την καριέρα σας, είχε την εξέλιξη που θέλατε; Κ.Λ.Ι.: Η πρώτη όπερα που άκουσα ήταν η Τραβιάτα του Βέρντι. Ήμουν μικρή. Με μάγεψε! Πόσο θα ήθελα να ήμουν εγώ εκείνη που τραγουδούσε! Ονειρευόμουν και τα όνειρά μου κάποτε άρχισαν να πραγματοποιούνται όταν μπήκα στο Ωδείο και ξεκίνησα κλασσικό τραγούδι. Μετά το τέλος των σπουδών μου άρχισαν νέα όνειρα, μιας μεγάλης επιτυχημένης καριέρας, όμως οι συνθήκες δε μου επέτρεψαν να αγγίξω αυτό το μεγάλο όνειρο κι έτσι παρουσιάστηκα μόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. «Π»: Μπορεί η άποψη, όπως διατυπώνεται, του συγγραφέα να αλλάξει την αντίληψη και την προσέγγιση στα φαινόμενα του αναγνώστη; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως ναι, αρκεί η γραφή του συγγραφέα να είναι πολύ δυνατή. «Π»: Τί ευκαιρίες σας έχει δώσει η πόλη μας; Καθώς ξέρω είστε ενεργός πολίτης. Κ.Λ.Ι.: Όταν θέλησα να παρουσιάσω το βιβλίο μου στο Δήμο Γαλατσίου, πραγματικά η πόλη μας με αγκάλιασε. Και αυτή την ζεστή αγκαλιά θα τη θυμάμαι πάντα. «Π»: Αν σας έδιναν τη διεύθυνση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, τί θα κάνατε;

15 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 15 Τί θα αλλάζατε; Κ.Λ.Ι.: Θα έδινα ευκαιρίες ώστε να φανούν τα ταλέντα. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που βρίσκονται στην αφάνεια. «Π»: Ποιά η γνώμη σας για το καλοκαιρινό Φεστιβάλ στο Δήμο μας; Κ.Λ.Ι.: Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο Δήμος φέρνει αξιόλογους καλλιτέχνες και η προσέλευση του κοινού είναι μεγάλη. «Π»: Ποιά είναι η καινοτομία στο χώρο της συγγραφής; Στο χώρο της μουσικής επί παραδείγματι ένα έργο του Thomas Larcher για 14 έγχορδα έχει ως βασική ιδέα την παραγωγή ήχων και θορύβου με τη χρήση κερμάτων ευρώ αντί για δοξάρι στα έγχορδα. Ο συνθέτης λέει ότι το ευρώ είναι πιο ελαφρύ από το φράγκο. Κ.Λ.Ι.: Απ ότι ξέρω σημαντική καινοτομία για τον χώρο αστυνομικών μυθιστορημάτων θεωρήθηκαν οι ιστορίες με ντετέκτιβ τον Σέρλοκ Χολμς, τις οποίες έγραψε ο Σκωτσέζος (ιατρός, συγγραφέας) Σερ Άρθουρ Ιγνάτιος Κόναν Ντόυλ. Μάλιστα επειδή θέλησε να επικεντρωθεί στα ιστορικά του μυθιστορήματα αποφάσισε πως έπρεπε να σκοτώσει τον Χολμς μαζί με τον καθηγητή Μοριάτρυ, όπου και πέφτουν από έναν καταρράκτη. Η κατακραυγή όμως του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που ανάγκασε τον Κόναν να επαναφέρει τον Χόλμς λέγοντας πως σκηνοθέτησε ο ίδιος τον θάνατό του. «Π»: Πόσες φορές έχετε πάει στο Μέγαρο Μουσικής από την ίδρυσή του; Κ.Λ.Ι.: Δυστυχώς μόνο τρεις. «Π»: Είδαμε στη Λυρική να προσεγγίζει το κοινό με εμφανίσεις όπως στην Βαρβάκειο αγορά και αλλού. Ποιά είναι η γνώμη σας; Κ.Λ.Ι.: Λυπάμαι πραγματικά. Όταν ήμουν μικρή έμαθα πως μια καλή εμφάνιση δεν τιμά μόνο τον απέναντι μας αλλά δείχνει και την προσωπικότητα μας. Δυστυχώς, όλα αυτά τα πιστεύω μου με τα χρόνια καταρρίφθηκαν. «Π»: Ανήκομεν εις την Δύσην; Ποιές οι επιρροές μας από την εποχή της Τουρκοκρατίας που μας οδήγησαν καλλιτεχνικά; Μουσικά; Κ.Λ.Ι.: Μετά το τέλος της δικτατορίας του 1967 και την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, ανήκομεν εις την Δύσην, δεν έπαψαν όμως τα 400 χρόνια της Τουρκικής κατοχής που τότε επηρέασαν τους Έλληνες, όχι μόνο μουσικά αλλά και στον τρόπο ζωής τους, να καθορίσουν την πορεία του νεότερου πολιτισμού. Παρατηρούμε μια συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να θεωρεί κάθε τί ανατολίτικο, παραδοσιακό. Το παρελθόν μοιάζει να στριφογυρίζει. Ο σημερινός Έλληνας θα χαρεί να ακούσει Ανατολίτικη μουσική. Να χορέψει ζεϊμπέκικο ή χασάπικο. Να απολαύσει τούρκικα φαγητά, γλυκά. Χρησιμοποιεί τούρκικες λέξεις στο λεξιλόγιο του. Κι όμως ανήκομεν εις την Δύσην. «Π»: Υπάρχει οργασμός στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, πληθώρες οι εκδηλώσεις - δημιουργίες. Τί κοινό έχει διαμορφωθεί κατά τη γνώμη σας; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως όλες αυτές οι πληθώρες εκδηλώσεων δημιούργησαν ένα κοινό αδιάφορο για την τέχνη. «Π»: Η μνήμη και η φαντασία σας σας οδηγούν πάντα στη συγγραφή ή εκφράζεστε και με διαφορετικούς τρόπους; Κ.Λ.Ι.: Αγαπώ πολύ και την ζωγραφική. Τον ελεύθερο χρόνο μου ζωγραφίζω. Μεταφέρω τα συναισθήματα μου αγγίζοντας με τα πινέλα μου τον καμβά. «Π»: Η μουσική είναι ένα μέσο επικοινωνίας και κατανόησης, ένα μέσο για συμφιλίωση όπως λέει ο Hans Werner Henze, ο ιστορικός συνθέτης, που έφυγε στις 27/10/2012. Συμφωνείτε με αυτό; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως η μουσική, εάν βρισκόταν σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, θα μας ένωνε. Η μουσική δεν έχει όρια, δεν τη χωρίζουν ηγέτες, κράτη. Μιλάει την ίδια γλώσσα σε όλους τους λαούς. «Π»: Ποια η γνώμη σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books); Κ.Λ.Ι.: Έμαθα σε έναν άλλο τρόπο ανάγνωσης, όπως εξάλλου και οι περισσότεροι, πόσο μάλιστα εκείνοι της δικής μου γενιάς. Παρόλα αυτά δε θα έλεγα ποτέ όχι σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. «Π»: Ο Μανόλης Αναγνωστάκης γράφει: «Φοβάμαι τους ανθρώπους» Εσείς τους φοβάστε και γιατί; Κ.Λ.Ι.: Κυρία Γκιώνη, ο Αναγνωστάκης υπήρξε ένας ποιητής που πάντα θαύμαζα. Το ποίημά του «φοβάμαι» μας φέρνει τόσο κοντά στην πραγματικότητα, μια αλήθεια που τη ζούμε καθημερινά. Ναι, κυρία Γκιώνη, φοβάμαι κι εγώ τους ανθρώπους για τον ψεύτικο χαρακτήρα τους. Ναι, κυρία Γκιώνη, φοβάμαι ακόμα πιο πολύ σήμερα και θα φοβάμαι ίσως κάθε μέρα και περισσότερο. «Π»: Με τί αισθητήριο επιλέγει το κοινό ένα βιβλίο; Κ.Λ.Ι.: Όλα τα βιβλία έχουν υπέροχα εξώφυλλα. Αυτό είναι και το πρώτο που θα κοιτάξει το κοινό. Θα δει την τιμή. Θα διαβάσει το οπισθόφυλλο, θα δει φυσικά και το όνομα του συγγραφέα και θα αποφασίσει. Μέρες γεμάτες μουσική στην πλατ. Κλαυθμώνος Σε Κέντρο της Μουσικής με 20 συγκροτήματα, που υπόσχονται να μας αλλάξουν τη διάθεση, μετατρέπεται η Πλατεία Κλαυθμώνος από την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου. Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου Voyage Jazz Group ROUS One-man Band Ματούλα Ζαμάνη Σάββατο 22 Δεκεμβρίου Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Λυρικό Ταξίδι - Τενόροι Λυρικής Σκηνής Opera Chaotique «Η Χαοτική ιστορία των Χριστουγέννων» European Taxim Κυριακή 23 Δεκεμβρίου Big Band Δήμου Αθηναίων Rahil Tselepidou & Stelios Mac Mάνος Πυροβολάκης Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου El Duo de Dos YFG in Concert - Yiorgos Fakanas Group Melios Balkana Mama & Aggeliki Toubanaki

16 16 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 «Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε, Ελπίζουμε» «Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε, Ελπίζουμε...» είναι ο τίτλος της εφημερίδας που ξεκίνησαν και κατάφεραν να εκδώσουν οι μαθήτριες της Γ τάξης Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του 2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου στα εργαστήρια του 6ου Σ.Ε.Κ. Αθηνών, με την προτροπή και την βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητριών κ.κ. Ιωαννίδου Αναστασίας και Πολυκανδριώτη Μαγδαληνής. Η εφημερίδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φωτογραφικό υλικό από τις δημιουργίες των μαθητριών που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας του 6ου Σ.Ε.Κ. Αθηνών. Η δραστηριότητα αυτή είχε την υποστήριξη και τη βοήθεια των Διευθυντών του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου κ. Σ. Κερασιώτη και του 6ου Σ.Ε.Κ. Αθηνών κ. Π. Ροβολή. Ολόκληρη την εφημερίδα μπορείτε να την διαβάσετε στο website του 6ου Σ.Ε.Κ. Αθηνών: Η σύνταξη της εφημερίδας ξεκίνησε με αφετηρία και σημείο αναφοράς την πεποίθηση των καθηγητριών ότι η γνώση οικοδομείται, όταν η μάθηση μετατρέπεται από νοητική διαδικασία σε ζωντανό βίωμα. Με τη δημιουργία καταστάσεων προβληματισμού μέσα από τη λογοτεχνία, την ποίηση, τις εικαστικές τέχνες, ενθαρρύνανε τη δημιουργική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση των μαθητριών, την έκφραση πρωτότυπων ιδεών. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας, παραδοχής και σεβασμού της ατομικής προσπάθειας. Οι μαθήτριες προσέγγισαν τη γνώση μέσα από τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, την τεχνολογία, τη συζήτηση, την παρουσίαση ιδεών. Εικονογράφησαν ποιήματα, αντικατέστησαν λέξεις με σχέδια και τελικώς συνειδητοποίησαν ότι η οικοδόμηση της γνώσης είναι κάτι περισσότερο από απόκτηση γνώσεων. Είναι το αποτέλεσμα μιας δυναμικής και ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης του ατόμου στο περιβάλλον που ζει. Η σύνταξη της εφημερίδας έδωσε την ευκαιρία στις μαθήτριες, που αύριο θα στελεχώσουν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της χώρας, να κατανοήσουν τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης και να βάλουν τις βάσεις για να χτίσουν μια μέθοδο διδασκαλίας. Διότι «για να διδάξεις σωστά στην προσχολική εκπαίδευση, πρέπει να έχεις μια μέθοδο διδασκαλίας η οποία πρέπει να στηρίζεται στα πορίσματα της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας.» Τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας απαρτίζουν οι Αγκά Ι., Αναστασίου Κ., Αντωνίου Α., Αρσλάνογλου Α., Βαμβακούση Β., Βουτσινά Π., Καραμανή Κ., Κοντογιώργου Δ., Μακρή Δ., Μπροσκα Ε., Παλαιολουκά Ν., Παπαδοπούλου Ζ., Πετροπούλου Τ., Σκεμπρή Ν., Στεργιοπούλου Ε., Τατση Λ., Τρανταφύλλου Ν., Τσάτση Β., Χασσάν Λ.

17 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 17 Γράφει ο Λαμπεταίος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες όλος ο κόσμος γιορτάζει τα Χριστούγεννα, που ουσιαστικά έχουν γίνει μια πολύ καλή ευκαιρία στον καπιταλισμό να κάνει business. Σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στην Κίνα που είτε είναι άθεοι είτε Κομφουκιανοί, γίνονται γιορτές γιατί μέσω αυτών ικανοποιείται η απαίτηση του καπιταλισμού για πωλήσεις προϊόντων. Βέβαια πολλοί θα πουν ότι αυτό είναι η κίνηση της οικονομίας, το έχει ανάγκη η κοινωνία που ζούμε... κ.τ.λ. Δεν έχω αντίρρηση. Θέλω, όμως, να δούμε το θέμα της γέννησης από μια διαφορετική οπτική γωνία, που έχει να κάνει περισσότερο με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και όχι με την υλική. ª η νομίσετε, όμως, ότι οι δύο υποστάσεις είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη. Κυρίως η πνευματική υπόσταση καθορίζει και την υλική και αυτό έχει σαν συνέπεια να επηρεάζει τις κοινωνικές και οικονομικές δομές σε βάθος χρόνου. Μια γέννηση λοιπόν, που σε μερικές μέρες θα γιορτάσουμε με την γέννηση του Χριστού, είχε σαν συνέπεια την γέννηση μιας νέας θρησκείας, μιας νέας κοσμοθεώρησης της ζωής και τελικά τη γέννηση ενός νέου κόσμου. Του χριστιανικού κόσμου. Κυριολεκτικά η γέννηση σαν γεγονός είναι η αρχή ενός ταξιδιού που έχει γνωστό τέλος. Είναι η αρχή όμως και μιας περιπέτειας. Είναι η περιπέτεια της ζωής. Από την γέννηση ενός μονοκύτταρου στοιχειώδους οργανισμού που έχει μόνο ένα στοιχειώδη στόχο την αναπαραγωγή, μέχρι τη δημιουργία των αστέρων και των γαλαξιών στο Σύμπαν, η γέννηση είναι το γεγονός που αντίκειται στον θάνατο. Είναι η συνέχεια της μορφής, όπως έλεγε ο αρχαίος έλληνας φιλόσοφος Πλωτίνος. Ας αφήσουμε τα πολύ μικρά όπως ο μονοκύτταρος οργανισμός και τα πολύ μεγάλα όπως το Σύμπαν και ας έρθουμε στα μέτρα μας. Στα ÓÓËÛË, Ë Ú ÌÈ appleâúèapple ÙÂÈ μέτρα του απλού καθημερινού ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται από μια μάνα. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Το θέμα είναι ότι όλοι δεν γεννιούνται με τις ίδιες συνθήκες. Άλλα παιδιά γεννιούνται σε υπερσύχρονα μαιευτήρια με τέτοιο εξοπλισμό που ακόμη και αν κάποιο παιδί που ήταν από την Φύση καταδικασμένο, πάρα πολλές φορές να μπορεί να επιζήσει και να μεγαλουργήσει. Αυτά είναι τα παιδιά του Δυτικού κόσμου, του Χριστιανικού κόσμου. Τα παιδιά αυτά είναι «καταδικασμένα» να ζήσουν και να ζήσουν καλά. Γεννιούνται όμως ακόμη περισσότερα παιδιά κάτω από συνθήκες πρωτόγονες. Η επιβίωση είναι τύχη. Η θνησιμότητα μεγάλη. Είναι τα παιδιά του τρίτου κόσμου, της Αφρικής, της Ινδίας, του Αφγανιστάν και πολλών άλλων δοκιμαζόμενων χωρών. Είναι και παιδιά που γεννιούνται στον Δυτικό κόσμο, αλλά η διάλυση του κοινωνικού κράτους έχει φέρει τους γονείς σε απόγνωση και σε συνθήκες ανάλογες με αυτές της Αφρικής. Υπάρχει, όπως βλέπουμε, μια μεγάλη ανισότητα στην αφετηρία. Ένα handicap που λένε οι Άγγλοι. Πολλές φορές, όμως, η ζωή τα φέρνει έτσι ώστε αυτές οι ανισότητες να εξομαλύνονται και τότε αρχίζει η στιγμή που το πνεύμα του καθενός θα εμφανιστεί και θα δημιουργήσει. Γιατί το λέω αυτό; Πάρτε παράδειγμα τον Χριστό. Γεννήθηκε φτωχός. Δημιούργησε όμως μια κίνηση - θρησκεία που καθορίζει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια τις τύχες του κόσμου. Το ίδιο έγινε και με τον Μωάμεθ, το δικό μας τον Σωκράτη, το Βούδα και ένα σωρό άλλους. Αυτές οι προσωπικότητες δεν δημιούργησαν απλά μια θρησκεία. Γέννησαν έναν κόσμο διαφορετικό. Γέννησαν μια νέα περιπέτεια. Φανταστείτε την περιπέτεια του Χριστιανισμού με την οποία είμαστε λίγο - πολύ οικείοι. Ο Χριστιανισμός δεν κυριάρχησε αμέσως στην κοινωνία. Πέρασε δια πυρός και σιδήρου των Ρωμαίων. Μέσα από την περιπέτεια αυτή αναδείχτηκαν μεγάλοι αγωνιστές και δημιουργοί που γέννησαν κάτι νέο, κάτι δικό τους. Πάρτε παράδειγμα τον Λούθηρο με τη δημιουργία του Προτεσταντισμού, ο οποίος κυριαρχεί σε όλες τις πλούσιες Βορειοευρωπαϊκές χώρες, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Μια γέννηση δηλαδή για άλλη μια φορά καθορίζει τις τύχες μας ακόμη και στη σημερινή Ελλάδα του μνημονίου. Ποιος καθορίζει σήμερα τις τύχες μας; Η Γερμανία. Τι είναι οι Γερμανοί; Προτεστάντες. Ποιος δημιούργησε τον Προτεσταντισμό; Ο Λούθηρος. Και τι λέει με μια γραμμή ο Προτεσταντισμός; «Μη περιμένεις κανέναν να σε βοηθήσει. Δώσε λύση μόνος σου.» Μήπως τελικά πρέπει να γίνουμε Προτεστάντες για να κανονίσουμε τα του οίκου μας; Όπως είπα και πριν, η γέννηση είναι η αρχή μιας περιπέτειας, η αρχή ενός πολέμου που πολλοί τον κερδίζουν μα οι περισσότεροι τον χάνουν. Ποιος είναι αυτός ο πόλεμος; Είναι ο πόλεμος της δημιουργίας. Της γέννησης του νέου στις ιδέες, στην επιστήμη και τις τέχνες. Άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά κερδίζουν πολέμους. Είναι αυτοί που έθεσαν τα θεμέλια και έδωσαν τις κατευθύνσεις για να υπάρχει ο κόσμος μας όπως είναι σήμερα. Βέβαια ο κόσμος μας θα μπορούσε να είναι και διαφορετικός, αν οι δημιουργοί έκαναν διαφορετικές επιλογές. Εξ άλλου αυτό φαίνεται και από την ιστορία όπου διάφορες κοινωνίες παρ ότι ήταν σε επαφή αναπτύχθηκαν διαφορετικά λόγω θεμελιωδών επιλογών που έθεσαν οι δημιουργοί. Σήμερα, δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων προσπαθεί και προσπαθεί σκληρά μόνο για την επιβίωση, ώστε να ικανοποιήσει το αρχέγονο αίσθημα στης συνέχειας της ζωής και μόνο. Όλοι αυτοί χάνουν τη μάχη στο δρόμο, αλλά δεν την χάνουν άδικα γιατί δημιουργούν νέα ζωή. Γεννούν παιδιά δηλαδή. Η μοίρα των παιδιών άγνωστη. Το θέμα είναι ότι από όλους αυτούς που γεννιούνται, θα αναδυθούν νέοι δημιουργοί που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε νέους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα λείπουν, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι πάντα θα εμφανίζονται και θα ανοίγουν νέους δρόμους. Εκείνο που δεν θα μάθουμε ποτέ είναι αν ήδη οι δημιουργοί έχουν γεννηθεί, αλλά δεν επέζησαν των κινδύνων του σημερινού κόσμου. Αποκλείεται κάποιος από τους δημιουργούς να ήταν ένα από τα είκοσι παιδιά στην Αμερική ή ένα από τα παιδιά στην Συρία ή το Αφγανιστάν ή κάποιο παιδί στην Αφρική που δεν επέζησε λόγω έλλειψης εμβολίου; Ο σημερινός κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα είτε αυτά λέγονται οικονομικά, είτε περιβαλλοντικά, είτε πολιτισμικά. Τα προβλήματα αυτά είναι σοβαρά γιατί οι μεταβολές που θα επέλθουν στο μέλλον, π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου, θα είναι σε πλανητικό επίπεδο που δεν θα μπορεί κανένας να αντιδράσει όσο πλούσιος και δυνατός είναι. Η Φύση, που το έδειξε με τα τσουνάμια και τους σεισμούς, είναι ο τελικός άρχοντας και δεν υπολογίζει κανέναν. Ούτε πλούσιο ούτε φτωχό, ούτε καλό ούτε κακό. Πρέπει λοιπόν να μην προκαλούμε την φύση και να μάθουμε να ζούμε μαζί της σαν μια ολότητα. Μόνο έτσι θα επιζήσουμε στο μέλλον. Ας δούμε, λοιπόν, τα Χριστούγεννα σαν την αρχή μιας νέας περιπέτειας για την δημιουργία. Να δημιουργήσουμε. Να δημιουργήσουμε ιδέες που μας λείπουν πολύ σήμερα. Να δημιουργήσουμε νέα επιστημονική γνώση που και αυτή χρειαζόμαστε. Να δημιουργήσουμε τέχνη που έχει ανάγκη ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Γέννηση λοιπόν, μια νέα αρχή. Μην το ξεχάσουμε φέτος. Καλά Χριστούγεννα παίδες και «Προτεσταντικά» προσέξτε την υγεία σας και μην εύχεστε υγεία. Ενεργούμε δεν ευχόμαστε. Αυτό να το κάνουμε και σε άλλες φάσεις της ζωής μας.

18 18 Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου : Αποβιβάζονται από το Μεϊφλάουερ στο Plymouth Rock οι πρώτοι άποικοι της Αμερικής : Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά : Ο Καποδίστριας δημιουργεί μόνιμο λόχο «Ευελπίδων» στην πόλη του Ναυπλίου : Στη Νορβηγία, οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη φορά σε κοινοτικές εκλογές : Τυπώνεται το πρώτο σταυρόλεξο. Διαθέτει 32 τετραγωνάκια και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο Κόσμος της Νέας Υόρκης» : Αιματηρές σκηνές εκτυλίσσονται στη Θεσσαλονίκη, όταν η αστυνομία επιτίθεται εναντίον των σιδηροδρομικών, που ζητούν τη χορήγηση του 13ου μισθού τους : Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών εργατών σημειώνονται έξω από το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας : Η Ελένη Σκούρα ορίζεται υποψήφια του Ελληνικού Συναγερμού (Αλέξανδρος Παπάγος) για τις επαναληπτικές εκλογές του Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα εκλεγεί και θα γίνει η πρώτη ελληνίδα βουλευτής : Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ εκλέγεται νέος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας : Στον ποδοσφαιρικό αγώνα πρωταθλήματος ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, που λήγει 3-1 και τα 4 γκολ σημειώνονται με κεφαλιές : Η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία υπογράφουν συμφωνία, που τερματίζει τη μεταξύ τους εχθρότητα, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δυο δεκαετίες : Ο Κάρλος το Τσακάλι επιτίθεται στα γραφεία του ΟΠΕΚ (Organization of Petroleum Exporting Countries) στη Βιέννη της Αυστρίας κατά τη διάρκεια συνόδου των Υπουργών Πετρελαίου. Γερμανοί και Άραβες τρομοκράτες εισβάλλουν στα γραφεία με αυτόματα όπλα και σκοτώνουν τρεις ανθρώπους, ενώ παίρνουν ως ομήρους άλλους 63, ανάμεσά τους 11 Υπουργούς. Η Αυστριακή αστυνομία υπακούει στα αιτήματα του Κάρλος, που ήταν η ραδιοφωνική μετάδοση ενός αντι-ισραηλιτινού μηνύματος και ένα λεωφορείο και ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, που θα μεταφέρουν τους τρομοκράτες και του ομήρους. Όλοι οι όμηροι θα αφεθούν σώοι στην Αλγερία : Στη Μόσχα, ο Αντρόποφ προτείνει την περικοπή των πυραύλων μέσου βεληνεκούς στην Ευρώπη από 600 σε 162. Οι ΗΠΑ και οι Σύμμαχοι απορρίπτουν την πρόταση : Ένα Boeing 747 της Pan-Am συντρίβεται στο Λόκερμπι της Σκοτίας, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι 259 επιβαίνοντες, καθώς και 11 κάτοικοι της πόλης. Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 103 από τη Φραγκφούρτη στο Ντιτρόιτ και η πτώση του αποδόθηκε σε έκρηξη βόμβας, που είχαν τοποθετήσει λίβυοι τρομοκράτες : Ο Μάικλ Δουκάκης, υποψήφιος των Δημοκρατικών, μετά την ήττα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, από τον ρεπουμπλικανό Τζορτζ Μπους, τον πατέρα, ανακοινώνει ότι εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική : Ο Χαρίλαος Φλωράκης εκλέγεται επίτιμος πρόεδρος του ΚΚΕ : Το Ιράκ ανακοινώνει ότι το εμπάργκο, που επέβαλε ο ΟΗΕ είχε προκαλέσει το θάνατο ατόμων, λόγω κακής διατροφής και έλλειψης φαρμάκων : Η 17Ν αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του βουλευτή της Ν.Δ. Λευτέρη Παπαδημητρίου ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι : Η Τουρκία ανακοινώνει ότι δεν θα δεχθεί τον παρατηρητή που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο : Στην Ιταλία, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δηλώνει στην εφημερίδα «Ιλ Τζορνάλε» ότι θα γίνει πολιτικός, αν τα δεξιά κόμματα δεν σχηματίσουν ευρεία συμμαχία : Το Βατικανό συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τα Σκόπια : Ο ισραηλινός στρατός αποχωρεί από τη Βηθλεέμ, μετά από 28 χρόνια κατοχής : Στην Κίνα, καταρρέει γέφυρα στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 άτομα : Έλληνες και Ουκρανοί εμπειρογνώμονες μελετούν τα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους «Γιάκοβλεφ», που συνετρίβη στα Πιέρια Όρη. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ : Ο Βρετανός συγγραφέας Μπέντζαμιν Ντισραέλι, ο οποίος το 1868 και το θα γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας με την παράταξη των Συντηρητικών : Η Αμαλία, η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας : Ο «πατερούλης» Ιωσήφ Στάλιν (Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι), που άφησε πίσω του 11 εκατομμύρια θύματα, κυβερνώντας την Σοβιετική Ένωση : Ο Χάινριχ Μπελ, Γερμανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972 («Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ») : Γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέιν Φόντα (φωτογραφία) : Στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ γεννιέται ο Φρανκ Ζάππα, συνθέτης, κιθαρίστας, κινηματογραφικός παραγωγός και σατιρικός : Στη Βουδαπέστη γεννιέται ο πιανίστας Άντρας Σιφ : Η Αμερικανίδα τενίστρια Κρις Έβερτ : Ο Αμερικανός ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον : Ο Αμερικανός κωμικός ηθοποιός Ρέι Ρομάνο : Η Αμερικανίδα αθλήτρια του στίβου και πολυολυμπιονίκης Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ, η οποία θα πεθάνει ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς στις 21 Σεπτεμβρίου : Ο Αμερικανός ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ (φωτογραφία). ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ : Ο Βοκάκιος (Τζοβάνι Μποκάτσιο), ιταλός ποιητής, συγγραφέας και ουμανιστής («Δεκαήμερο») : Ο Τζέιμς Πάρκινσον, Άγγλος γιατρός. Περιέγραψε την ασθένεια των νεύρων που έλαβε τ όνομά του : Πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας και χρονογράφος της δεκαετίας του 20, Σκοτ Φιτζέραλντ : Στις ΗΠΑ, πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών ο διάσημος ανθρωπολόγος Φραντς Μπόας, που είχε ασχοληθεί με τον πολιτισμό των Εσκιμώων : Ο Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Το νεαρός υπολοχαγός τότεαγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή : Πεθαίνει ο παλαιογράφος και λόγιος Λίνος Πολίτης. ÓÈÁÌ Βρώμικος είναι όταν είναι άσπρος. Καθαρός όταν είναι μαύρος. Τι είναι; Απάντηση: Ο μαυροπίνακας!

19 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Σ Ο Φ Α Λ Ο Γ Ι Α 19 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Νενικήκαμεν! Η αναγγελία της νίκης του Μαραθώνα το 490 π.χ. Ή ταν ή επί τας. Μτφρ: (Να επιστρέψεις) ή με αυτήν (νικητής) ή επάνω της (νεκρός) Οι Σπαρτιάτισσες παραδίνοντας την ασπίδα στους πολεμιστές γιους τους. Μολών λαβέ! Ο Λεωνίδας και οι 300 προς τους Πέρσες, στη μάχη των Θερμοπυλών (480 π.χ.) Θάλαττα, θάλαττα! Η ιαχή των Μυρίων όταν αντίκρισαν τον Εύξεινο Πόντο, το 401 π.χ. Vae victis. Μτφρ: Ουαί τοις ηττημένοις. Από τον Βρέννο, αρχηγό των Γαλατών, το 387 π.χ. ρίχνοντας το ξίφος του στη ζυγαριά που ζύγιζε το χρυσό των λύτρων που του πρόσφεραν οι Ρωμαίοι. Ave Caesar, morituri te salutant. Μτφρ: Χαίρε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν. Ο χαιρετισμός των μονομάχων προς τον Αυτοκράτορα πριν από τους αγώνες. Aut viam inveniam aut faciam. Μτφρ: Ή θα τον βρούμε το δρόμο ή θα τον φτιάξουμε. Ο Αννίβας, προσπαθώντας να διασχίσει τις Άλπεις περί το 212 π.χ. Οψόμεθα εις Φιλίππους. Το φάντασμα του δολοφονηθέντος Καίσαρα προς τον Βρούτο, πριν τη μάχη των Φιλίππων, το 34 π.χ. (από τον Πλούταρχο). Νίπτω τας χείρας μου. Πόντιος Πιλάτος (Κατά Ιωάννην ΙΘ ). Εν τούτω Nίκα. Το ουράνιο όραμα πριν από τη μάχη του Μ. Κωνσταντίνου στη Μουλβία γέφυρα το 312 μ.χ. Κι όμως κινείται! Γαλιλαίος, μετά την εξαναγκασμένη αποκήρυξη ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης της θεωρίας του ότι η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ένα άλογο, ένα άλογο.το βασίλειό μου για ένα άλογο. Ριχάρδος ο Γ, μετά την ήττα του στη μάχη του Μπόσγουρθ το 1485, από τον Σαίξπηρ, η φράση μάλλον δεν ειπώθηκε ποτέ. Το κράτος είμαι εγώ. (L etat c est moi) Το μότο του Βασιλιά Ήλιου (Λουδοβίκος 14ος, ). Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Από τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου, περί το Η φρουρά πεθαίνει αλλά δεν παραδίνεται. Η απάντηση των τελευταίων της φρουράς του Ναπολέοντα στο Βατερλώ, το 1815 (μάλλον δια στόματος του Καμπρόν). Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Δήλωση του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, το 1889, αναφερόμενος στην Ελληνική οικονομία. No passaran! (Δεν θα περάσουν!) Η Dolores Imbarruri (η Πασιονάρια) σε μια θρυλική ομιλία της το 1936, εννοώντας τους φασίστες του Φράνκο (που τελικά πέρασαν). Alors, c est la guerre! (μτφρ: Ώστε λοιπόν, πόλεμος!) Η πραγματική διατύπωση του «ΟΧΙ» από τον Ιωάννη Μεταξά προς τον Ιταλό πρέσβη τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου Η φαντασία στην εξουσία. Το πιο χαρακτηριστικό από τα πολλά συνθήματα της εξέγερσης του Μάη του 68. Χιούστον, έχουμε πρόβλημα! Το πλήρωμα του Apollo 13 προς το κέντρο ελέγχου όταν προέκυψε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που τελικά ματαίωσε την αποστολή τους στη Σελήνη το Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ψηφιακή μεζούρα για online ψώνια! Ένα πρωτοποριακό σύστημα που παίρνει τις διαστάσεις του σώματος μέσω διαδικτύου με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάθε άλλη φορά, μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στα online ψώνια. Η e-μεζούρα μπορεί μελλοντικά να διευκολύνει μια άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στα ρούχα, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλα είδη (βιβλία, μουσική κ.α.), κάτι που μέχρι σήμερα «φρενάρεται» από τον φόβο των καταναλωτών ότι εξ αποστάσεως δεν μπορούν να παραγγείλουν το σωστό νούμερο. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, το 30% έως 60% των ρούχων που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, επιστρέφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. O χρήστης αρκεί να «κατεβάσει» το σχετικό λογισμικό, το οποίο, με τη βοήθεια της κάμερας του υπολογιστή του ή ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου, δουλεύει σαν μια εικονική μεζούρα, παίρνοντας τα μέτρα (μέση, στήθος, γοφοί κ.λπ.) και παράλληλα συμβουλεύοντας τον καταναλωτή ποιό νούμερο ρούχου πρέπει να αγοράσει, οποτεδήποτε αυτός επισκέπτεται κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η e-μεζούρα αποτελεί δημιούργημα του Κολεγίου Μόδας του Λονδίνου και ειδικών της πληροφορικής του πανεπιστημίου του Σάρεϊ, σε συνεργασία με τις εταιρίες Bodymatrics και Guided, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το καινοτόμο σύστημα κάνει πολλαπλές μετρήσεις των σωματικών διαστάσεων γρήγορα και εύκολα, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης - καταναλωτής θα αγοράσει μέσω διαδικτύου ένα ρούχο που πράγματι θα του ταιριάζει. Έτσι, ξεπερνιέται ένα σημαντικό μέχρι σήμερα εμπόδιο που κάνει διστακτικούς αρκετούς καταναλωτές, καθώς φοβούνται ότι θα παραγγείλουν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ένα ρούχο που δεν έχει τις σωστές διαστάσεις, επειδή δεν το έχουν δοκιμάσει, όπως θα έκαναν σε ένα φυσικό κατάστημα (με συνέπεια όχι σπάνια να καταφεύγουν στη λύση να παραγγέλνουν δύο ή και τρία διαφορετικά μεγέθη από το ίδιο ρούχο, ώστε να είναι σίγουροι ότι κάποιο σίγουρα θα τους κάνει). Πολλοί καταναλωτές αγοράζουν ένα ρούχο με μόνο κριτήριο τη διάκριση «μεγάλο - μεσαίο - μικρό», κάτι που όχι μόνο είναι υποκειμενικό, αλλά επιπλέον έχει περιορισμένη ακρίβεια, καθώς κάθε σώμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Η εικονική μεζούρα αποφεύγει τέτοια προβλήματα, επειδή «σκανάρει» το σώμα με ακρίβεια, μετρώντας πολλά διαφορετικά σημεία και συνδυάζοντάς τα με τις αναλογίες του καθενός, δημιουργώντας τελικά μια τρισδιάστατη εικόνα του σωματότυπου κάθε ανθρώπου. Καθώς ο καταναλωτής περιηγείται στα ηλεκτρονικά καταστήματα, μόλις βρει κάποιο ρούχο που του αρέσει, στέκεται μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή του (μόνο με τα εσώρουχα!) και με ένα «κλικ» ενεργοποιεί την e-μεζούρα, οπότε αυτή πλέον αναλαμβάνει να του πάρει τα μέτρα. Η φωτογραφία που παράγει το λογισμικό, παραμένει αυστηρά εμπιστευτική, καθώς δεν φεύγει από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη και δεν στέλνεται στο διαδίκτυο. Για να δουλέψει πάντως σωστά η ψηφιακή μεζούρα, πρέπει τα ηλεκτρονικά καταστήματα να περιλαμβάνουν στις περιγραφές των ρούχων τους ακριβείς πληροφορίες για τα μεγέθη τους. Η κυκλοφορία του πρωτοποριακού συστήματος στην αγορά σχεδιάζεται σε περίπου δύο χρόνια. (Πηγή: ΑΜΠΕ)

20 20 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Έστρωσε τραπέζι για τα μέλη και τους φίλους του το ΚΚΕ Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση των τριών, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, για τον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει προκειμένου να εξαθλιώσουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα «με σκληρή συνέπεια η κρίση και βαθαίνει και να γενικεύεται» και χαρακτήρισε την ανάπτυξη που υπόσχονται συγκυβέρνηση και ΣΥ- ΡΙΖΑ ως ανάπτυξη των μεγαλοεπιχειρηματιών. «Σ αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναρωτηθούμε: τί κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Έχουμε Συνεστίαση στην αίθουσα «Θάνος Κωτσόπουλος», στο ισόγειο του δημαρχείου Γαλατσίου, πραγματοποίησαν οι Κ.Ο. Γαλατσίου του ΚΚΕ, και ήταν πολλοί εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους. Λαϊκό γλέντι το χαρακτήρισαν οι φίλοι και τα μέλη του ΚΚΕ που έδωσαν στο παρών στην εκδήλωση το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, συνδράμοντας έτσι και στην οικονομική ενίσχυση του κόμματος. Όπως εξήγησε ο κ. Γρηγόρης Παπαδόπουλος, στέλεχος του ΚΚΕ, βασική πηγή των οικονομικών πόρων του κόμματος είναι οι ενισχύσεις των εργαζομένων, οι συνδρομές των μελών του, οι μισθοί των βουλευτών, τα έσοδα από τα δημόσια αξιώματα που έχουν στελέχη και μέλη του. «Γι αυτό και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που συνέβαλαν με προσφορές και φαγητό ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος και να μπορούμε να κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά γινόταν την τιμή της πρόσκλησης καθώς τα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της Ε.Ε., έχουν εκμηδενίσει το εισόδημα των εργατικών οικογενειών» είπε χαρακτηριστικά. ανάγκη από ένα κίνημα της πλατείας, γεμάτο θολούρα με απουσία οργάνωσης, συστημικό, με κρυφή ή ανοιχτή συνεργασία με την εργοδοσία; Από ένα κίνημα πλήρως προσαρμοσμένο στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του κεφαλαίου με θεό την ανταγωνιστικότητα; Ή μήπως χρειαζόμαστε ένα κίνημα που δεν θα τα διπλώνει, δεν θα κάνει κωλοτούμπες αλλά με ταξική συνέπεια θα βάζει εμπόδια, θα καθυστρερεί τα κυβερνητικά μέτρα, θα οργανώνει την πάλη για άμεσα μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, θα μπαίνει μπροστά στην πάλη για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, θα στοχεύει στην κοινή δράση, στη συμμαχία του εργατικού κινήματος με τα κινήματα των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, των γυναικών. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα, με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική λύτρωση την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Μπροστάρηδες και αναπόσπαστοι αιμοδότες της προσπάθειας αυτής, της λύτρωσης των λαϊκών στρωμάτων, είναι οι κομμουνιστές.» Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Σήμερα το ΚΚΕ, φορέας των ιδεών της κοινωνικής απελευθέρωσης, απευθύνει πρόσκληση αντίστασης και αντεπίθεσης προς τον ελληνικό λαό. Σήμερα, μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες αλλά πάντα στις πρώτες γραμμές του αγώνα, ετοιμαζόμαστε για το 19ο Συνέδριο του Κόμματος. Οι θέσεις και η όλη διαδικασία είναι κυριολεκτικά αφετηρία αντεπίθεσης σε όλα τα μέτωπα. Ο ελληνικός λαός σε πείσμα των λαθολόγων, γνωρίζει ότι το ΚΚΕ αναγνωρίζει, διορθώνει και διδάσκεται ανοιχτά και θαρραλέα από τα λάθη του, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες. Δεν έκανε όμως ποτέ το λάθος των αντιπάλων του: να βρεθεί - ούτε για μία στιγμή - ενάντια στο λαό, να συνεργαστεί με τους εχθρούς του.» Τη βραδιά «έντυσαν» μουσικά δύο ταλαντούχοι μουσικοί, φτιάχνοντας μια ατμόσφαιρα ιδανική για κουβέντα και τσιμπολόγημα. ΥΠ.ΕΣ.: Ανάσα για τα χρέη 31 Δήμων Με Κοινή Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα συμψηφίζονται οι κύριες οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μετά από σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλλει, συνολικού ποσού ,32 ευρώ, έναντι των εσόδων που θα είχαν από παρακρατηθέντες πόρους, σε εφαρμογή του νόμου 4047/2012. Οι δήμοι που εμπίπτουν στη διάταξη περί συμψηφισμού είναι 31 και μεταξύ αυτών δεν είναι ο Δήμος Γαλατσίου. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών «με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης διευκολύνουμε τον οικονομικό προγραμματισμό των Δήμων που είναι υπερχρεωμένοι, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποπληρώσουν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία χωρίς να στερηθούν ρευστότητα. Επιπρόσθετα, απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις».

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!!

Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!! Μουσικό Σχολείο Λάρισας Τάσου Λειβαδίτη 20 Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!! Τα κείμενα που ακολουθούν είναι μαθητικές δημιουργίες και απαντούν στο ερώτημα «τι διαβάζουν τα παιδιά μας», μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 21-24 Mαρτίου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 21 Mαρτίου παγκόσμια ήμερα κουκλοθέατρου τίο υ αρ ια σμ ΘΕΑ ΤΟ 2 ήμ 1-2 ερ 4 Ρ α κ Mα ου ρτ Υ κλο ίου θέ ατ ρ ου ΚΛΟ ΚΟΥ γκό πα ΣΤΙ Β 21 ΑΛ M ΦΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Είναι τεράστια η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση που μου δίνεται η ευκαιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

5-10 Απριλίου 2014. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ αφιερωμένη στους εφήβους. Ο εαυτός σου και η επιλογή σου... ... τα κλειδιά για τη ζωή σου.

5-10 Απριλίου 2014. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ αφιερωμένη στους εφήβους. Ο εαυτός σου και η επιλογή σου... ... τα κλειδιά για τη ζωή σου. 10 Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ η αφιερωμένη στους εφήβους 5-10 Απριλίου 2014 Ο εαυτός σου και η επιλογή σου...... τα κλειδιά για τη ζωή σου Διοργανωτές: 7η ΥΠΕ Γαστρεντερολογική Κλινική - Κοινωνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 2009-2010 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12:30 μ.μ. Μπάρμπεκιου Γουρουνόπουλου Οι φίλοι της Σχολής απολαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα