Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 304 ΤΙΜΗ 0,10 Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι σελ. 4 Όχι στο άνοιγμα τις Κυριακές λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου σελ. 3 σελ. 12 «Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε Ελπίζουμε» από το 2 ο ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ σελ. 16 Συμβουλές από τον ΕΦΕΤ για ασφαλείς αγορές τροφίμων σελ. 24

2 2 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες του «Παλμού» που σε διάστημα ενός μηνός αναγκάζομαι πάλι να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που ίσως να μην τους αφορά άμεσα. Αυτό γίνεται διότι κάποιοι τρόφιμοι, στην κυριολεξία, του Δημαρχείου, δεν έχουν αντιληφθεί - ή δεν θέλουν να αντιληφθούν - κάποια πράγματα στα οποία έχω αναφερθεί πάλι στο παρελθόν. Για να είσαι εφημερίδα και όχι πίνακας ανακοινώσεων και για να έχεις την εκ του νόμου δυνατότητα να καταχωρείς τις δημοσιεύσεις του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Ν. 3548/2007. Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού, ως οργανισμοί του δημοσίου, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις για προμήθειες, έργα και μισθώσεις και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, η οποία όμως πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007 και να συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα με το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις πιστοποιημένες εφημερίδες που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο νόμος 3548/2007 λέει ότι όποιος θέλει να μπει σ αυτή τη διαδικασία, πρέπει να εκδίδει εβδομαδιαία εφημερίδα για τρία (3) χρόνια συνεχώς ή ημερήσια για δύο (2), και μετά θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματέας αν θα συμπεριληφθεί τελικώς ή όχι στον ετήσιο πίνακα. Και αυτή η αξιολόγηση, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο. Τα δικαιολογητικά δε τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γενική Γραμματεία σύμφωνα με το νόμο είναι: Α. ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 2, παρ.3, στοιχ.β: «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που απασχολεί». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους. 2. Όσον αφορά τη βεβαίωση ασφάλισης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: α. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΙΚΑ, λογαριασμό ασφαλισμένου. β. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΤΑΙΣΥΤ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, βεβαίωση ασφάλισης. γ. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στον ΟΑΕΕ, να προσκομίζεται η θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση εργασίας μεταξύ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας καθώς και φωτοναντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια ΔΟΥ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη δημοσιογραφική εργασία. 3. Πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 4. Σε περίπτωση ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων που εκδίδονται σε νομούς κάτω των κατοίκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ.ζ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης εφημερίδας να καλύπτει τη νόμιμη απαίτηση για απασχόληση δημοσιογράφου, είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφιής ταυτότητάς του ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι ο συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Β. ΔΙΑΝΟΜΗ Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. γ: «Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί καταβολής ΦΠΑ (επί των πωλούμενων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών), βεβαίωση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) σχετικά με τον αριθμό των πωλούμενων κατ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παρασταστικά διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα.» Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσον Δεν φτάνει να λέγεσαι εφημερίδα, πρέπει και να είσαι! αφορά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται με άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. θ, είναι αναγκαίο να επισυνάπτεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου να αναφέρονται αναλυτικά το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης όλων των αναφερομένων προσώπων στο στοιχ. θ, ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων από την υπηρεσία μας. Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Όσον αφορά τη δυνατότητα διακοπής έκδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχ. γ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδας πέρα από τα προβλεπόμενα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών όπου να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους έγινε διακοπή έκδοσης. Δικαιολογημένη θεωρείται η διακοπή της έκδοσης μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας. Τέλος, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης εφημερίδας είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., είναι δυνατό τα μέλη να καλύπτουν την υποχρέωση της νόμιμης δημοσιογραφικής απασχόλησης εφόσον είναι ασφαλισμένοι ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, ή αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων τους στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτες συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Αν και αυτή τη φορά δεν καταλάβουν σε ποιές εφημερίδες έχει την υποχρέωση ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα να κάνει τις δημοσιεύσεις του, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η βλακεία είναι ανίκητη! Αντί, λοιπόν, να διαμαρτύρονται για τις δημοσιεύσεις του Δήμου, ας προχωρήσουν στην έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας - ή ακόμα καλύτερα ημερήσιας - για να έχουν την κατά το νόμο δυνατότητα καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. ΤΗΛ FAX ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι site: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Δικαιούχος Σήματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΙΤΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ * Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ Δημόσιο, Οργανισμοί Δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τράπεζες, Α.Ε ευρώ

3 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 3 Νέα κίνηση αγάπης στο Γαλάτσι Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου μια ακόμη κοινωνική δράση της τοπικής εκκλησίας στο Γαλάτσι με σκοπό την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική - κι όχι μόνο - κρίση. Πρόκειται για τη συγκέντρωση φαρμάκρων στον Ιερό ναό της Αγίας Γλυκερίας. Μια δράση του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία». Δεκάδες συμπολίτες μας προσέρχονταν από νωρίς το πρωί ως το μεσημέρι στον Ιερό Ναό για να προσφέρουν τον «φαρμακευτικό οβολό τους». Το Κοινωνικό Φαρμακείο, που δημιούργησαν μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το οποίο συγκέντρωσε στους έξι μήνες της δράσης φάρμακα, έχει ανοίξει το δρόμο σε όλη την Ελλάδα για τη στήριξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ασθενών. «Ασθενείς ανασφάλιστοι και οικονομικά εξαθλιωμένοι μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα που τα χάρισαν κάποιοι συμπολίτες μας, είτε γιατί τα δώρισαν είτε γιατί έχασαν τους δικούς τους συγγενείς και τα προσφέρουν για να σωθούν άλλοι συνάνθρωποι. Στο διάστημα Ιουνίου - Δεκεμβρίου, χιλιάδες συμπολίτες μας προσέφεραν σε κάθε πλατεία, σε κάθε δήμο, σε κάθε ενορία φάρμακα για τους ανασφάλιστους. Το μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και είμαστε περήφανοι για αυτό» δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης. «Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου είναι και φέτος τα Χριστούγεννα να μη μείνει κανείς ασθενής χωρίς φάρμακο, κανένα παιδί χωρίς εμβόλιο, κανένας πεινασμένος χωρίς φαγητό. Επιτακτική ανάγκη προβάλλει να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην υγεία τους Είναι και σήμερα, εν όψει Χριστουγέννων, συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου και αυτο μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με γνώμονα την ανακούφιση των φτωχών και άρρωστων συνανθρώπων μας» τόνισε ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας. Οι μεγάλοι σάκοι με φάρμακα που συλλέχθηκαν μετεφέρθησαν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, Σεβαστουπόλεως 113, Αμπελόκηποι και παρελήφθησαν από εθελοντές για να ακολουθήσει διαλογή και περαιτέρω κατηγοριοποίηση τις επόμενες μέρες. Στη συλλογή φαρμάκων παρευρέθησαν επίσης - μαζί με τους βασικούς υπευθύνους, κ. Κ. Δήμτσα και κ. Γ. Πατούλη - άπαντες οι Εφημέριοι του Ιερού Ναού της Αγίας Γλυκερίας, ο δήμαρχος Γαλατσίου κ. Κυριάκος Τσίρος, η αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γαλατσίου κα Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα υπό την ιδιότητα της εθελόντριας της Ομάδος Εθελοντών Ιατρών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και πολλοί εθελοντές. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Περίθαλψης για ανασφαλίστους πολίτες. Επίσης, το Κοινωνικό Φαρμακείο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9 π.μ. - 1 μ.μ. λειτουργεί για τη χορήγηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους πολίτες. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Λ. Βεΐκου 28, Γαλάτσι, τηλ , Ó ÎÔ ÓˆÛË ÁÈ ÙÈ ÂÈ ÌÈÎÚÔappleˆÏËÙÒÓ ÛÙÔ Ï ÙÛÈ Θέλω να πληροφορήσω τους επαγγελματίες του Γαλατσίου σε ό,τι αφορά το θέμα της αδειοδότησης των μόνιμων θέσεων μικροπωλητών σε διάφορα σημεία του Γαλατσίου, που ήταν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν προσωπικής παρέμβασης στον Δήμαρχο κ. Κ. Τσίρο, προς τιμήν του, το απέσυρε από τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Αυτή του η πράξη δείχνει το ενδιαφέρον του για τους επαγγελματίες του Γαλατσίου. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα των επαγγελματιών της πόλης μας. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Πυθίας 14, τηλ , κιν & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Ένωση Ρουμελιωτών Γαλατσίου και Λαμπρινής προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου και τους συνδημότες του Γαλατσίου, στην εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, ώρα 12:30 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γαλατσίου «Θάνος Κωτσόπουλος». Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την Ένωση Ρουμελιωτών. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ Ο Γραμματέας ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

4 4 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Κλείνει οριστικά το 3 ο ΚΕΠ στο Καμίνι Κλείνει οριστικά το 3ο ΚΕΠ Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Καλογήρου Σαμουήλ απέναντι από το «Καμίνι», καθώς η λειτουργία του κρίνεται ως ασύμφορη από τη διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου μας. Όταν πριν δύο περίπου χρόνια ο «Παλμός» είχε αποπειραθεί να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με την αποδοτικότητα των τριών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν στην πόλη μας, είχε συναντήσει μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση των συγκριτικών στοιχείων καθώς αυτά, πολύ απλά, δεν υπήρχαν! Ουδείς, ούτε υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου ούτε και της κεντρικής διοίκησης, είχε μπει στον κόπο να δει την παραγωγικότητα των Κέντρων αυτών. Τώρα, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας και της αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες των δήμων για τα μισθώματα των χώρων όπου στεγάζονται τα ΚΕΠ, ΥΠ.ΕΣ. και Δήμοι (φαίνεται πως) ανασκουμπώνονται και μπαίνουν σε μια φιλοσοφία ελέγχου της αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους. Το δυσάρεστο είναι πως αυτή η μεταστροφή γίνεται για οικονομικούς και μόνον λόγους και το εξίσου λυπηρό είναι πως οι όποιες περικοπές αφορούν παροχές υπηρεσιών προς τους δημότες. Έτσι η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε προς όλες τις κατά τόπους Διευθύνσεις ΚΕΠ των Δήμων το υπ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.3/1/ έγγραφο με το οποίο τις καλεί να μειώσουν τη δαπάνη μισθωμάτων για τη στέγαση των ΚΕΠ. «Δεδομένου ότι σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει και από τα μισθώματα που καταβάλλονται για τη στέγαση των φορέων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση και της δαπάνης αυτής» αναφέρει το υπουργείο και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο περιορισμού των δαπανών που καταβάλλονται για μισθώματα, παρακαλούνται οι Δήμοι, οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν τα ΚΕΠ, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταστεγάσουν τα ΚΕΠ σε ιδιόκτητους χώρους. (...) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ιδιόκτητων χώρων, σκόπιμο είναι να ζητείται η συνεργασία οικείων στην περιοχή δημόσιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης χώρους για τη στέγαση του προς μετεγκατάσταση ΚΕΠ και στις περιπτώσεις που ούτε αυτό είναι δυνατό, πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί προσπάθεια για την εύρεση καταστημάτων στέγασης των ΚΕΠ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο μίσθωμα.» Το έγγραφο αυτό συνοδεύεται μάλιστα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για την κατάταξη των ΚΕΠ βάσει της αποδοτικότητάς τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 3ο ΚΕΠ Γαλατσίου της οδού Καλογήρου Σαμουήλ, παρουσίασε μέσα στο 2011 έντονα χαμηλές πράξεις. Συγκεκριμένα, το 1ο ΚΕΠ Γαλατσίου επί της οδού Τράλλεων διεκπεραίωσε υποθέσεις, το 2ο ΚΕΠ στην Ελ. Βενιζέλου και το 3ο ΚΕΠ μόλις Στο εισηγητικό, όμως, της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου, η χαμηλή αποδοτικότητα του 3ου ΚΕΠ, ενισχύεται και από τους εξής λόγους: - Από τη χαμηλή προσπελασιμότητά του (δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο). - Από το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο Δημαρχείο όπου οι κάτοικοι διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. - Από τη χαμηλή ζήτηση των υπηρεσιών για υποθέσεις άλλων υπηρεσιών εκτός αυτών του Δήμου (π.χ. του υπουργείου Μεταφορών). Γι αυτό και η διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου κρίνει τη λειτουργία του 3ου ΚΕΠ ως άκρως ασύμφορη και πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, τη συγχώνευσή του με το ΚΕΠ της Ελ. Βενιζέλου. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

5

6 6 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Τί του λείπει του φτωχού; Νησίδες & ποδηλατόδρομοι Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ, Δημοσιογράφος Στις δύσκολες μέρες που ζούμε το κεντρικό κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως κράτους προνοίας, ασχολούμενο μόνο με την αριθμητική του δημοσιονομικού προβλήματος. Ένα «λογιστικό» κράτος που, ως σύγχρονος Προκρούστης, ακρωτηριάζει ό,τι μέχρι σήμερα «περίσσευε» προς ανακούφιση των οικονομικά ανίσχυρων. Το μαχαίρι της τρόικας πέφτει σπανίως επί δικαίων και συνήθως επί αδίκων, ισοπεδώνοντας ότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως κράτος πρόνοιας. Αυτή η διαδικασία, είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ευδόκιμη και η σταδιακή κατάρρευση του κοινωνικού κράτους είναι δεδομένη. Ηευθύνη των κοινωνικών προβλημάτων, που καθημερινά διογκώνονται, μεταφέρεται υποχρεωτικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αναγκαστικά πρέπει να την αναλάβει, γιατί διαφορετικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει κάθε προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης, απ όπου και αν προέρχεται ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Το μνημόνιο, δυστυχώς, οδηγεί τους Δήμους σε οικονομική κατάρρευση, επιπρόσθετα δε προβλέπει αύξηση των εσόδων των δήμων μέσω των εισφορών των πολιτών. Η ακραία αυτή πολιτική και η εφαρμογή της εις βάρος των δημοτών, έχει φασιστικό χαρακτήρα και οδηγεί στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οφείλουν οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια να μην πέσουν στην παγίδα της αδυσώπητης τροικανής λογικής και να αναλάβουν τη πρωτοβουλία της επιλεκτικής εφαρμογής των μέτρων αυτών, θέτοντας αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορεί ο άνεργος, ο πολύτεκνος ή ο ανάπηρος και γενικά ο άπορος πολίτης να δέχεται περαιτέρω επιβάρυνση. Αντίθετα πρέπει να υποστεί μείωση της τιμής των κοινωνικών παροχών που είναι αναγκαίες για τη ζωή του. Μέσα στην οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας και τις καταστροφικές συνέπειες που αυτή έχει στη ζωή των πολιτών, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αντέξει στην κρίση όχι για τα μάτια του κόσμου με την δημιουργία ψευδεπίγραφων δομών και με επικοινωνιακές φούσκες, όπως οι «αμφιβόλου ποιότητας πατάτες» που λειτούργησαν σαν ένα φτηνό πυροτέχνημα, αλλά με την πραγματική στήριξη εννοιών όπως της αυτοοργάνωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Οι ανάγκες των ημερών μεταφράζονται στη δημιουργία Κοινωνικών Φροντιστηρίων για μαθησιακή υποστήριξη μαθητών που οι γονείς τους αντιμετωπίζουν οικονομικά - κοινωνικά προβλήματα. Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταφράζεται στην ανακούφιση των καθημερινών αναγκών των οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την δημιουργία ενός «Κοινωνικού Παντοπωλείου», που δεν θα λειτουργεί στη λογική της ερανικής επιτροπής προκειμένου άποροι δημότες κατά τακτά χρονικά διαστήματα να λαμβάνουν διάφορα τρόφιμα δωρεάν, όχι από το περίσσεμα των σούπερ μάρκετ, αλλά με βάση τον ίδιο τον Δήμο. Είναι κωμικοτραγική η εικόνα των ποδηλατοδρόμων και των ανακαινισμένων νησίδων σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις με την εικόνα των εργοταξίων στη Λεωφόρο Βεΐκου την ώρα που διευθυντές σχολείων ζητούν από τους μαθητές να τους ενημερώσουν «διακριτικά» αν έχουν χρήματα να αγοράσουν έστω και ένα κουλούρι. Είναι να απορεί κανείς με τις μακέτες που παρουσιάζουν την «αναγεννημένη» λεωφόρο και από τις οποίες λείπουν οι συμπολίτες μας που ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων κάποια αποφάγια. Είναι πρόκληση οι ποδηλατόδρομοι την ώρα που οι 6 στους 10 εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ μπαίνουν το πρωί στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, όχι από τσιγγουνιά αλλά επειδή δεν τους περισσεύει πια ούτε το 1,40. Θυμίζει λίγο τη λαϊκή ρήση «τι του λείπει του ψωριάρη, φούντα με μαργαριτάρι» όλο αυτό το κατασκευαστικό πανηγυράκι που στήθηκε χριστουγεννιάτικα στον κεντρικό ιστό της πόλης στο όνομα της απορρόφησης κονδυλίων, χωρίς να σκεφτεί κανείς την πρόκληση του κοινωνικού αισθήματος. Στις μέρες που ζούμε, μπορούμε να αντέξουμε χωρίς ποδηλατόδρομους, μπορούμε να αντέξουμε και χωρίς νησίδες και χωρίς σιντριβάνια. Ακόμα και αν δεν πρόκειται για σπατάλη δεν παύει να είναι ΠΡΟ- ΚΛΗΣΗ στα μάτια όλων αυτών που βλέπουν καθημερινά τη ζωή τους να λεηλατείται στο όνομα της δημοσιονομικής σωτηρίας. Ας καταλάβουν, λοιπόν, κάποιοι ότι ήρθε η ώρα να πάνε κόντρα στις επιταγές του μνημονίου και η τοπική αυτοδιοίκηση να διατηρήσει τον κοινωνικό της ρόλο διεκδικώντας περισσότερες παροχές από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να επιβάλλει αντικοινωνική πολιτική. Ήρθε η ώρα κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους όχι πλέον ως διαχειριστές κονδυλίων αλλά ως πυρήνας δημιουργίας κοινωνικών δομών αλληλεγγύης ιδρύοντας και συμμετέχοντας ενεργά σε θεσμούς όπως το «Κοινωνικό Φαρμακείο» με σκοπό την φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δημιουργώντας βιώσιμες λαϊκές αγορά χωρίς μεσάζοντες όπου οι δημότες αγοράζουν φθηνά προιόντα. Δημιουργώντας Τράπεζα Χρόνου ως ένα μέσο οργάνωσης, ενεργοποίησης και αξιοποίησης των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου ώστε κάθε δημότης να μπορεί να προσφέρει αλλά και να δέχεται υπηρεσίες.

7 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 7 «ºÔÓ Ô Ú ÌappleÈ ÂÓ ÓÙ ÔÓ fiìë ªÂÏÔÌ Î ÚfiÓË» ÛÙÔÓ μ È ÈÎfi Ù ıìfi Μια διαδραστική, βιωματική και ξεκαρδιστική θεατρική παράσταση «Ο φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη» δόθηκε από την ομάδα «Μικρές Ιστορίες» στον Β Παιδικό Σταθμό του δήμου Γαλατσίου, με πρωτοβουλία της παιδαγωγού και υπεύθυνης του σταθμού, Πιπίνας Κουνέλη. Ενημέρωση για το περιβάλλον στο Σύλλογο Θεσσαλών Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου Θεσσαλών (Αφαίας 18 & Πλάτωνος) η περιβαλλοντική ενημέρωση που διοργανώθηκε από τους Συλλόγους Θεσσαλών και Ρουμελιωτών Γαλατσίου, καθώς και το Σύλλογο «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής», σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+». Μπροστά στα μάτια των μικρών θεατών ξετυλίχτηκε η μάχη ανάμεσα στους «γλυκούς» αντίπαλους των Χριστουγέννων, τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Όπως έλεγε και η ιστορία, για χρόνια και χρόνια κάθε Χριστούγεννα, Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες τρώγανε τα μουστάκια τους στον πιο αστείο πόλεμο του κόσμου... Μια μέρα, όμως, μια ξαφνική χιονοθύελλα τα άλλαξε όλα. Ο Φον Κουραμπιές, ο κόμης Μελομακαρόνης, μια νηστική αρκούδα, ένας ξενύχτης σκίουρος, ένας κηπουρός ονείρων, κι άλλοι πολλοί χαρακτήρες ανέλαβαν δράση στην πιο αλλιώτικη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια με δυο μεζούρες γέλιο και δύο φλιτζάνια γλύκα! Οι λιλιπούτειοι «ηθοποιοί» φάνηκαν να το διασκεδάζουν ιδιαιτέρως και τα γελάκια τους ακούγονταν παντού! ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΙΚΩΝ Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ από καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας και φροντιστηριακή εμπειρία. Χαμηλές τιμές. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΗ παραδίδονται από διπλωματούχο της Σχολής Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσ. Επιστημών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. τηλ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4ετής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ παραδίδει μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ και ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΩΝ Γυμνασίου & Λυκείου. τηλ Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν με οπτικοακουστικό υλικό για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και για τρόπους με τους οποίους μπορούν ατομικά και συλλογικά να συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων, ενώ ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις και παρατηρήσεις στα θέματα που συζητήθηκαν. Κοινό συμπέρασμα ότι ακόμα και σε καιρούς κρίσης είναι αναγκαίο να αλλάξει η περιβαλλοντική μας συμπεριφορά, για να μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας. Η ενημέρωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών φορέων των περιφερειακών ενοτήτων της Αττικής, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και συμβολής στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, το οποίο εντάσσεται στα «Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). Γιορτινό Παζάρι Πάρτε τα δώρα σας από το «Παίρνω Αμπάριζα» συμβάλλοντας στο «Ταμείο Αλληλεγγύης». Το Παζάρι θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Δεκέμβρη από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Συμμετέχουν: Βούλα, Γιάννα, Θουκυδίδης, Κατερίνα, Πέτρος, Σούλα, Τάκης, Χριστίνα, Χρυσάνθη. Σας περιμένουμε! - Γαλακηδών 11 Γαλάτσι, τηλ

8 8 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Οι Πελοποννήσιοι τίμησαν την επέτειο των Καλαβρύτων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Γαλατσίου τίμησε την επέτειο των Καλαβρύτων με επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίας Γλυκερίας την περασμένη Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Οι Μοραΐτες της πόλης μας δεν λησμονούν το ετήσιο ραντεβού τους με την τραγική αυτή επέτειο του ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 13η Δεκεμβρίου του Τελούν επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν των θυμάτων και στη συνέχεια καταθέτουν στεφάνι στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στο Παλαιό Τέρμα της πόλης. Την τελετή προλόγισε ο πατήρ Αντώνιος Κούκλης και ακολούθησε μεστή ομιλία για τα όσα διαδραματίστηκαν τη μαύρη εκείνη μέρα της ελληνικής ιστορίας, από τον κ. Αθανάσιο Τερζάκη, μέλος του Συλλόγου Πελοποννησίων. Η διαταγή της μαζικής δολοφονίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλάβρυτα», ξεκίνησε από την παράκτια περιοχή της Αχαΐας στη βόρεια Πελοπόννησο, όταν τα στρατεύματα της Βέρμαχτ στην πορεία τους έκαψαν χωριά και δολοφόνησαν τους πολίτες στο δρόμο τους. Η σφαγή των αμάχων διαπράχθηκε από την 117η Μεραρχία Καταδρομών, η οποία αποτελούνταν από Αυστριακούς και Γερμανούς από την Αλσατία, Λοθαριγγία, Ρουμανία, Σουδητία (περιοχή της Τσεχοσλοβακίας), Βαρτεγκάου κα. Πιο πριν, η μεραρχία αυτή, ως 717η Μεραρχία πεζικού και με αρκετά διαφορετική σύνθεση και ηγεσία, είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και μαζικές εκτελέσεις χιλιάδων αμάχων, ως αντίποινα, στη Σερβία. Οι Γερμανοί, στο δρόμο για τα Καλάβρυτα, εκτέλεσαν 143 άνδρες, στα χωριά Ρωγοί, Κερπινή, Ανω και Κάτω Ζαχλωρού, καθώς και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης έκαψαν περίπου σπίτια σε πάνω από 50 χωριά, αφού τα λεηλάτησαν αποκομίζοντας περισσότερα από πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και περίπου δραχμές. Όταν έφθασαν στα Καλάβρυτα, κλείδωσαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 14 ετών στο σχολείο και διέταξαν όλους τους άνδρες από 14 ετών

9 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 9 και πάνω να παρουσιαστούν έξω από το χωριό. Εκεί οι Γερμανοί τους εκτέλεσαν με συνεχείς ριπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου 500 (κατά τις νεότερες εκτιμήσεις) άτομα. Οι γυναίκες και τα παιδιά κατάφεραν να αποδράσουν από το σχολείο ενώ το χωριό φλεγόταν. Την επόμενη ημέρα τα ναζιστικά στρατεύματα πυρπόλησαν το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, που συνδέεται στενά με την Ελληνική Επανάσταση του Σήμερα στη θέση του εγκλήματος διατηρείται μνημείο, ως ανάμνηση των πεσόντων και του φρικτού γεγονότος. Μετά το τέλος της επιμνημόσυνης δέησης, οι παρευρισκόμενοι προχώρησαν μέχρι το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης όπου ο πρόεδρος των Πελοποννησίων κ. Γ. Μπελίτσης, η κα Χρ. Σπήλιου και ο κ. Κόττης από την ΠΟΑΕΑ, ο κ. Γ. Ψιλόπουλος από την ΠΕΑΕΑ και ο κ. Ανδριόπουλος από την «Δράση» κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων. Συγκινητική ήταν η παρουσία του κ. Β. Πριόβολου, του γηραιού πλέον Καπετάν Ερμή, από το Σύλλογο Αγωνιστών «Άρης Βελουχιώτης» ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝΕ Βιβλιοπωλείο «Νίκη», Ηροδότου 1 Γαλάτσι Οι εργάτες και οι υπάλληλοι θέλουν δουλειά και αμοιβή τέτοια που να μπορούν να συντηρούν την οικογένειά τους. Οι μικρομαγαζάτορες θέλουν να έχουν λεφτά οι εργαζόμενοι για ν αγοράζουν και να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να συντηρούν την οικογένειά τους. Οι βιομήχανοι, τα μονοπώλια, οι όμιλοι (βλέπε jumbo κλπ.) τα θέλουν όλα. Και το ψωμί των εργαζομένων και τα όποια κέρδη των μικρών μαγαζιών. Οι εργάτες και οι υπάλληλοι παλεύουν για τις αμοιβές τους. Οι μικρομαγαζάτορες πρέπει να είναι αλληλέγγυοι, να κλείνουν τα μαγαζιά τους στις απεργίες γιατί η μοίρα τους είναι κοινή επίσημα άνεργοι. Όσοι από εμάς, που κλείνουμε τα μαγαζιά μας, δεν βγαίνουμε στη σύνταξη, συμπληρώνουμε τη μεγάλη λίστα των ανεπίσημα ανέργων. Μετά από πολλών χρόνων σκληρής δουλειάς... Μην πέφτεις στην παγίδα του φόβου μήπως χάσεις εισπράξεις 2-3 ημερών. - Αν δεν παλέψεις, θα τα χάσεις όλα - Ο κόσμος στήριξε για αρκετά χρόνια αγοραστικά τους μεγάλους ομίλους και τις μεγαλοεπιχειρήσεις, όπως και τις κυβερνήσεις που τους εκπροσωπούν επάξια. Με αποτέλεσμα τα μαγαζιά της γειτονιάς σιγά σιγά να βγαίνουν από το μερίδιο της αγοράς. Όμως, νιώθω την ανάγκη για ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο που συνειδητά προτίμησε το δικό μου βιβλιοπωλείο (32 χρόνια ζωής). Γιατί ποιότητα ζωής και αξιοπρέπειας δεν είναι η συσσώρευση χρημάτων αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις. Τίποτα δεν τελείωσε. Οι αγώνες είναι μπροστά. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013 μπορείτε να μας βοηθήσετε στο ξεπούλημα των εμπορευμάτων μας που διαθέτουμε στη ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ!

10 10 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Γράφει η ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ı Ó ÊˆÙ ÂÙ È., Î È; Και που αλλάζει η πόλη, τι; Ναι, άλλαξε η πόλη. Φωτίστηκε. Χρωματίστηκε. Στολίστηκε. Ομόρφυνε; Κάποιοι ίσως να λένε, ίσως να νιώθουν πως ομόρφυνε, ίσως να περπατούν πιο χαμογελαστοί, ίσως να αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι. Ίσως οι πλανόδιοι αγιοβασίληδες και οι πίστες χορού, τα λίγα τετραγωνικά τεχνητού πάγου και τα κοκκινοπορτοκαλοπρασινομπλέ λαμπιόνια να αποτελούν χαρακτηριστικό, όχι μόνο της καταστροφής που μόλις προκάλεσα οικειοθελώς στην ελληνική γλώσσα, αλλά και του περίφημου πνεύματος των Χριστουγέννων. ίδα, είναι αλήθεια, περισσότερα παιδικά χαμόγελα από όσα συνήθως ασυνείδητα καταμετρώ στους δρόμους της Αθήνας, περισσότερες οικογένειες εκτός των περιορισμένων τους τοίχων, περισσότερη διάθεση υπέρ της προώθησης της εθελοτυφλίας και περισσότερη ελπίδα στα πρόσωπα των μικροπωλητών. Είδα περισσότερα και φωτεινότερα. Μα προχωρώντας τα ξέχασα, αφού εκτός του ότι είδα, άκουσα. Άκουσα λοιπόν μια κοπέλα να ψιθυρίζει στην παρέα της πως «όλες οι φίλες της σιγά σιγά ταχτοποιούνται» και λίγα βήματα μετά μια κυρία να παραπονιέται πως εφηβεία θα πει να έχεις δυο παιδιά στο σπίτι που να σε κατηγορούν πάντα και για τα πάντα. Αστείο, θα σκέφτεστε. Πόσο σπάνιες μπορεί να ακουστούν οι παραπάνω φράσεις, πόσο πρωτότυπες, ή έστω, πόσο ενδιαφέρουσες; Πολύ ή και καθόλου, θα απαντήσω, μιας και δεν έχει σημασία το περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο. «Όλα είναι σχετικά», θυμάμαι, όπως συχνά μου τονίζουν τελευταία. Ε λοιπόν, κάτω από τα φωτάκια που τρεμοπαίζουν στην Αθήνα κάποιου Δεκέμβρη, αυτή η σχετικότητα μετράει και επιβάλλεται, καλύπτοντας τα λόγια των ανθρώπων με πέπλα ερωτηματικών, μεταλλαγμένων εννοιών και αμφιβόλων ιδεών, σκιάζοντας παρά την τόση γύρω λάμψη τη ζυγαριά, που τόσο πιθανά όσο ξανά και απίθανα να κλείσει στο τέλος προς τη μία πλευρά. Τότε, και που αλλάζει η πόλη, εμείς δεν αλλάζουμε. Συνηθισμένα ζούσαμε, συνηθισμένα θα ζούμε. Φίλους αποκτούσαμε και θα αποκτούμε, στην πλατεία περιπλανιόμασταν και θα περιπλανιόμαστε. Τα φωτάκια; Είναι πράγματι μια αλλαγή τα φωτάκια. Κάποιους τους βοηθούν να δουν πιο καθαρά δίπλα τους, κάποιους ωστόσο τους τυφλώνουν. Ίσως όσοι αντέχουν στα φώτα είναι όσοι ζούσαν με αυτά και πριν από τα Χριστούγεννα. Ίσως όμως εκείνοι να τους δίνουν και τη λιγότερη προσοχή. Αξίζει τελικά να αφιερώνουμε την προσοχή μας στα φώτα; Και αν όχι, μόνιμο σκοτάδι θα σήμαινε δεδομένο σκοτάδι. Μάλλον μια ευκολότερη ερώτηση, δηλαδή μια ερώτηση με ευκολότερη απάντηση, να ήταν: πότε αξίζει να επιδιώκουμε τη λάμψη; Θα μπορούσα να πω αυθόρμητα, αλλά όχι τόσο καθησυχαστικά: όταν δεν υπάρχουν άστεγοι, άρρωστοι, εγκληματίες και τοξικομανείς, πεινασμένοι και διψασμένοι, πληγωμένοι και ταλαιπωρημένοι, άτυχοι και απαισιόδοξοι. Όταν δεν υπάρχουν μπερδεμένοι και αγανακτισμένοι, όταν όλοι, όλη η Αθήνα είναι ευτυχισμένη. Από τη μία βέβαια, στη συγκεκριμένη και προγραμματισμένα φανταστικά πλασμένη περίπτωση μοιάζουν οι ζητούμενες φωταψίες να μην υπαγορεύουν την αξία τους, ή τουλάχιστον να μην είναι αναγκαίες. Από την άλλη, πώς αλλιώς θα μπορούσε, έστω και ουτοπικά, να κατασκευαστεί μια καταλληλότερη βάση για τη «μαγεία», όπως τόσο βροντερά διατυμπανίζεται, αυτής της εποχής του έτους; Δεν ξέρω για εσάς, προφανώς και δεν μπορώ να ξέρω για εσάς, όμως εγώ δε θυμάμαι τα φώτα από τα περασμένα μου Χριστούγεννα. Δε θυμάμαι πάντως μόνο, ή κυρίως τα φώτα ως βασικό στοιχείο των Χριστουγέννων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μου έως τώρα. Και επειδή ποτέ δε μου άρεσε οι άνθρωποι να λένε τι δε θέλουν και όχι τι θέλουν, τι δεν τους αρέσει αντί για τι τους αρέσει, θα συνεχίσω περιγράφοντάς σας λίγες από τις εικόνες που εδώ και μερικά λεπτά τριγυρίζουν το μυαλό μου. Βιβλία με ζωγραφισμένο χιόνι, ταράνδους και ξωτικά. Μπαλίτσες με λευκά τοπία έτοιμες σαν από τη γέννησή τους να ανακατευτούν για χάρη μας. Τραγούδια που ξυπνούν για λίγες ημέρες. Χάρτινα στολίδια και δωράκια από τις σοκολάτες. Συνεργεία στην πλατεία απέναντι από το σπίτι. Κρύο στα κάλαντα. Πολλοί συγγενείς. Και διακοπές. Κυρίως διακοπές. Έχετε δίκιο, χρειάστηκε προσπάθεια να μη γράψω για τα φωτάκια. Θυμάμαι και αυτά, μέσα και έξω, να ενώνουν το τζάκι, τη γειτονιά, την πόλη. Θυμάμαι να με ζεσταίνουν και να πιστεύω πως ζεσταίνουν όλους όσους τα βλέπουν. Μήπως με ξεγέλασαν οι δυο φράσεις που άκουσα; Μήπως όταν αλλάζει η Αθήνα αλλάζουμε και εμείς; Ας ήταν λίγο πιο ουσιαστική η αλλαγή και θα ήμουν και εγώ πιο σίγουρη ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου & 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ευχαριστήρια Επιστολή Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου & 6ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων των δύο Νηπιαγωγείων, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά και δημοσίως την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου κα Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα για την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή της στη λύση καίριων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα Νηπιαγωγεία μας στη λειτουργία τους. Οι παρεμβάσεις της κας Λεπίδας - Ντάγλα ξεκίνησαν από την αρχή του σχολικού έτους προκειμένου τα Νηπιαγωγεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ομαλά και με ασφάλεια. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε αφρώδες δάπεδο στα προαύλια ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες τραυματισμού των μαθητών κατά τον προαυλισμό τους. Επίσης κατασκευάστηκε ειδικά διαμορφωμένο και καλαίσθητο στέγαστρο στον προαύλιο χώρο του 6ου Νηπιαγωγείου. Την ευχαριστούμε ακόμα για την έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, βοηθώντας έτσι στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επιπλέον ήταν σημαντική η άμεση λύση του προβλήματος θέρμανσης που δόθηκε από την κα Λεπίδα - Ντάγλα στο παράρτημα του 6ου Νηπιαγωγείου, που στεγάζεται στην πλατεία Λιναρά, με την αγορά και τοποθέτηση τριών κλιματιστικών τελευταίας τεχνολογίας. Με έγκαιρη παρέμβασή της επίσης αγοράστηκε και τοποθετήθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο, ψυγείο όπου θα αποθηκεύονται τα φαγητά των παιδιών που φοιτούν στο ολοήμερο τμήμα του. Ακόμα μερίμνησε για την έγκαιρη αντικατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων (Η/Υ και φωτοτυπικών μηχανών) στο 6ο Νηπιαγωγείο, μετά την κλοπή τους κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο και πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που διανύουμε, η συνεργασία του Συλλόγου μας με την κα Ντάγλα, καθώς και το άμεσο ενδιαφέρον της και οι δυναμικές της παρεμβάσεις, καθιστούν βέλτιστη και απρόσκοπτη τη λειτουργία των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν, κα Ντάγλα, για την ανεκτίμητη για εμάς βοήθειά σας, προφέροντας στους μαθητές μας και τους διδάσκοντες ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας αντίστοιχα. Για το Σύλλογο, Η Πρόεδρος ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΡΙΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Δυνατότητα σχηματισμού group. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ

11 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 11 ÃfiÚÂ Â Ë «Ú ÛË» Ξέρουν να περνούν καλά και το αποδεικνύουν με την πρώτη ευκαιρία που θα (τους) παρουσιαστεί! Ο λόγος για τα μέλη του φορέα «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής» που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου κυριολεκτικώς ξεσάλωσαν στον ετήσιο χορό τους. Δον... ακάθιστο είχαν τα μέλη και οι φίλοι της «Δράσης» που παρευρέθηκαν στο χορό της και δεν το μετάνιωσαν! Η πίστα του μαγαζιού που φιλοξένησε την εκδήλωση δεν άδειασε λεπτό αφού όλοι οι καλεσμένοι πέρασαν από αυτήν και δέχτηκαν για τη χορευτικές τους ικανότητες το θερμό χειροκρότημα των λιγοστών καθήμενων. Παρόντες μέλη και εκπρόσωποι αρκετών τοπικών συλλόγων και φορέων και πλήθος φίλων της «Δράσης» αλλά παντελώς απόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης, αν και ορισμένοι εξ αυτών (έντεκα) είναι μέλη του φορέα. Μάλιστα σε σχετική ερώτησή μας, ο πρόεδρος της «Δράσης» Ίκαρος Πετρόπουλος απάντησε ότι οι ελάχιστες προσκλήσεις που δίνονται, υπακούουν σε... κοινωνικά κριτήρια. Το κέφι πάντως διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι αργά - ή καλύτερα μέχρι πολύ νωρίς το επόμενο πρωί αφού οι τρεις τελευταίοι ( Ίκαρος, Ρένα και Δόμνα) έκλεισαν την πόρτα κατά τις 4.30 τα ξημερώματα! ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις. Τιμές προσιτές. τηλ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου σε Μαθηματικά και Φυσική. Και group. Διαγωνίσματα μετά το τέλος κάθε θεματικής ενότητας χωρίς χρέωση εκτός συμφωνηθέντος ωραρίου. τηλ , ΚΙΘΑΡΑ Παραδίδονται μαθήματα από καθηγήτρια με πολυετή πείρα, διπλωματούχο του Ελληνικού Ωδείου, σε αρχάριους και προχωρημένους. τηλ

12 12 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Όχι στο άνοιγμα τις Κυριακές λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου Από την αγορά δεν λείπει το άνοιγμα την Κυριακή αλλά ρευστότητα. Αυτό υποστηρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου στην επιστολή του προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης στους οποίους και συστήνει, πριν τη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, να συμβουλευτούν τα ανώτατα εμπορικά όργανα (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΒΕ) που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα της αγοράς. Ηεπιστολή που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου - Λαμπρινής προς τους Κωστή Χατζηδάκη και Αθανάσιο Σκόρδα, υπουργό και υφυπουργό αντίστοιχα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρει τα εξής: «Κύριοι, ανακοινώσατε σχέδιο νόμου που ετέθη για διαβούλευση και που αφορά εκπτώσεις και άνοιγμα των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. τις Κυριακές.»Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Γαλατσίου - Λαμπρινής, μέλη της ΕΣΕΕ, εκπροσωπούμε τοπικές κοινωνίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως οικογενειακές. Με αυτή την απόφαση καταδικάζετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αφανισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος αυτός είναι ένα προπέτασμα για να στηριχτούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. και μην μας πείτε ότι αυτά θα είναι κλειστά γιατί θα πείτε ψέματα. Κατά τη γνώμη μας, προσπαθείτε να το φέρετε μαλακά έτσι ώστε αργότερα να επικαλεστείτε κάποιο άρθρο και να δώσετε τις Κυριακές σε όλους.»αυτό που λείπει από την αγορά δεν είναι το άνοιγμα την Κυριακή. Το πρόβλημα είναι ότι στεγνώσατε οικονομικά τους Έλληνες, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Φταίει, επίσης, η δυσβάσταχτη φορολογία, το 23% του ΦΠΑ που έχει επιβληθεί και γενικότερα οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα. Μοιρέως και την Κυριακή να ανοίξουμε, τίποτα δεν θα κάνουμε!»ανοίγοντας τις Κυριακές δημιουργούνται πολλά λειτουργικά έξοδα με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην αντέξουν. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε 365 μέρες τον χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν υποχρεώσεις (εκκλησία, οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, διασκέδαση όσοι μπορούν), χώρια που πίσω τους έχουν κάποιους γέρους ανθρώπους.»απορούμε ειλικρινά αν έχετε κάτσει πίσω από πάγκο λιανικής πώλησης να πουλήσετε έστω και ένα οποιοδήποτε προϊόν. Σίγουρα όχι... Πώς μπορείτε, λοιπόν, να αποφασίζετε εσείς για εμάς χωρίς εμάς;»ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση! Ζητάμε από τους βουλευτές συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν αυτόν το νόμο! Μην ξεχνάτε ότι το 90% της αγοράς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι η ψυχή της ελληνικής οικονομίας και μην ξεχνάτε επίσης ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν στις εκλογές.»επίσης, κάτι σημαντικό είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα, κατοικούν Έλληνες, άνθρωποι περήφανοι, μερακλήδες, μποέμηδες. Μην προσπαθείτε από νοικοκυρέους, να τους κάνετε επαίτες, πεινασμένους με σκυμμένο κεφάλι. Οι Έλληνες, κύριοι Υπουργοί της κυβέρνησης, δεν σκύβουν το κεφάλι, ξεσηκώνονται και όταν έρθει η ώρα, θα το αποδείξουν!»γι αυτό, λοιπόν, καλόν είναι να συμβουλευτείτε τα ανώτατα όργανα, την ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΒΕ, που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα της αγοράς.»

13 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 13 ΟΑΕΔ: Αυξάνονται σταθερά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Αύξηση κατά 1,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,86% από τον Νοέμβριο του 2011 εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενώ χάθηκαν θέσεις εργασίας, έναντι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο είναι άτομα. Από αυτά είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων, μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (19,15%) ενώ ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων έχει μειωθεί κατά άτομα, ή κατά 0,54%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-4,07%) και αύξηση κατά άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 16,81% από τον Νοέμβριο του Στην ηλικιακή ομάδα από ετών αναλογεί το 64,02% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,14%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,66% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,47%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,72% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,15%. Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,14% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,04% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά άτομα, ποσοστό 20,17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 68,24% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,60% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,04% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 1,64% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,31% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε άτομα, από τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι αναγγελίες προσλήψεων μειώθηκαν κατά 26,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξήθηκαν κατά 14,67% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Οι απολύσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 25,36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 12,01% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011). Μειωμένες κατά 33,66% είναι και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 14,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Κατά 16,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 έχουν μειωθεί και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε , το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 30,95% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο και κατά 13,64% σε σχέση με τον Νοέμβριο του Γενικά το Νοέμβριο του 2012 χάθηκαν θέσεις εργασίας, έναντι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τριάρι 2ου ορόφου στο Γαλάτσι (2 υ/δ, 2wc, ενιαία κουζίνα - σαλόνι) με τζάκι, ηλιακό θερμοσίφωνα, δικό του λέβητα καλοριφέρ. τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου. τηλ

14 14 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 ΜΑΙΡΗ ΛΙΑΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Συγγραφέας «Φοβάμαι τους ανθρώπους για τον ψεύτικο χαρακτήρα τους» Η Καίτη Λιανού - Ιωαννίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη αλλά σήμερα ζει μόνιμα στο Γαλάτσι. Είναι παντρεμένη, έχει μια κόρη και δυο εγγόνια. Αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών. Σπούδασε μουσική. Είναι υψίφωνος και κατέχει δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδράματος με τον βαθμό Άριστα, πρώτο βραβείο, αργυρό μετάλλιο, επίσης κατέχει πτυχίο Ωδικής με τον βαθμό Άριστα. Η συγγραφή και η ζωγραφική αποτελούν σήμερα την κύρια ενασχόλησή της. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ Από το 2005 ασχολείται με το μυθιστόρημα. Έχει γράψει διηγήματα, μυθιστορήματα και ποιήματα. Η ποιητική της συλλογή «Το γυάλινο δωμάτιο» μπορεί να διαβαστεί ελεύθερα από το διαδίκτυο.το εξώφυλλο έχει φιλοτεχνήσει η ίδια (πίνακας λάδι σε καμβά 80χ60 εκ.). Από τις εκδόσεις «θέσις» κηκλοφορεί το βιβλίο της με τίτλο «Η άλλη πλευρά του παραδείσου», το εξώφυλλο κοσμεί πίνακας της (λάδι σε καμβά 50χ70 εκ.) Διασκευάστηκε σε θεατρικό από την ίδια τη συγγρφέα. Το διήγημα της «Η επιστροφή» έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Λακωνικά τεύχος 233/2009 του Συνδέσμου των εν Αττική Λακεδαιμονίων. Στην φιλολογική Πρωτοχρονιά 2010, εκδόσεις Μαυρίδη αλλά και στον «Παλμό» τον Αύγουστο του Είναι μέλος σε λογοτεχνικούς συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς. Πιστεύει πως μέσα μας κρύβουμε έναν κόσμο που δεν τον γνωρίζουμε, η κάθε μορφή τέχνης μας βοηθά να τον ανακαλύψουμε, και μέσα απ αυτήν να εκφράσουμε τα πιστεύω μας. «ΠΑΛΜΟΣ»: Κυρία Καίτη Λιανού - Ιωαννίδου, ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή, καλοτάξιδο το βιβλίο σας. ΚΑΙΤΗ ΛΙΑΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για μένα και τις απόψεις μου. «Π»: Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου σας βιβλίου υπό τον τίτλο «Η άλλη πλευρά του παραδείσου», τί διαπιστώνετε στην αγορά του βιβλίου; Τί συμβαίνει; Κ.Λ.Ι.: Άσχετα με το αν ένα βιβλίο πάει καλά, όπως λέμε, οι Έλληνες δεν διαβάζουν κι αυτό είναι λυπηρό. Ένα καλό βιβλίο είναι μια όμορφη συντροφιά. «Π»: Είναι η εποχή κατάλληλη για τον συγγραφέα να μοιραστεί το πάθος του για τα έργα του με τον αναγνώστη; Κ.Λ.Ι.: Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πιστεύω πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας δεν αφήνουν τον κατάλληλο χρόνο ή αν θέλετε την διάθεση ώστε ο αναγνώστης να μοιραστεί, όπως λέτε, το πάθος του συγγραφέα. «Π»: Η επίγνωση των δυσκολιών σας κάνουν δυνατότερη; Τί εμπόδια υπερπηδάτε; Κ.Λ.Ι.: Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος της ζωής μου που οι εκάστοτε δυσκολίες να με καθήλωσαν. Εμπόδιο δεν υπάρχει. Η αγάπη γι αυτό που κάνω, είναι ο οδηγός μου. «Π»: Ο συγγραφέας ποιούς υποστηρικτές έχει; Σκέφτεστε τις πωλήσεις ή παραμένετε στα σύννεφα της δημιουργίας μόνο; Κ.Λ.Ι.: Το αναγνωστικό του κοινό είναι και ο μόνος υποστηρικτής. Σε κάποιο μου βιβλίο γράφω «Ξεκίνησα μια πορεία μέσα σ ένα άγνωστο κόσμο, με ένα σκοπό. Να ζήσω τη μαγεία και να τη γράψω. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω πως ό,τι βιώνεις, μπορείς να το πλάσεις με τα δάκτυλά σου μέσα στη φούχτα σου και να κτίσεις μια ολόκληρη πολιτεία, άγνωστη για σένα μέχρι τότε, που σιγά σιγά γίνεσαι μέρος της. Ζεις μαζί με τους ανθρώπους της». Νομίζω πως αυτά τα λίγα λόγια λένε τα πάντα, γιατί πραγματικά από την στιγμή που αρχίζω να γράφω μπαίνω σε ένα χώρο που τον πλάθω μόνη μου και ζω τη μαγεία της δημιουργίας μου. Είμαι ο ήρωας, αλλά και ο κομπάρσος. Είμαι ο θεατής, ο αναγνώστης, ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας. «Π»: Όλα βαίνουν καλά; Τί σας ενοχλεί σήμερα περισσότερο από ποτέ; Κ.Λ.Ι.: Δυστυχώς τίποτε δεν πάει καλά. Εγώ μεγάλωσα, το τρένο έφυγε, τα παιδιά όμως; Όλα αυτά τα παιδιά που πάνω τους στηρίζουμε το μέλλον θα υπάρξει μέλλον; Ανησυχώ.. «Π»: Είστε μουσικός, λυρική τραγουδίστρια, μας συνδέουν δάσκαλοι στο κλασικό τραγούδι και στη μουσική, χαίρομαι γι αυτό. Εγώ ντρεπόμουν πολύ, δεν τραγούδησα. Μιλήστε μας για την καριέρα σας, είχε την εξέλιξη που θέλατε; Κ.Λ.Ι.: Η πρώτη όπερα που άκουσα ήταν η Τραβιάτα του Βέρντι. Ήμουν μικρή. Με μάγεψε! Πόσο θα ήθελα να ήμουν εγώ εκείνη που τραγουδούσε! Ονειρευόμουν και τα όνειρά μου κάποτε άρχισαν να πραγματοποιούνται όταν μπήκα στο Ωδείο και ξεκίνησα κλασσικό τραγούδι. Μετά το τέλος των σπουδών μου άρχισαν νέα όνειρα, μιας μεγάλης επιτυχημένης καριέρας, όμως οι συνθήκες δε μου επέτρεψαν να αγγίξω αυτό το μεγάλο όνειρο κι έτσι παρουσιάστηκα μόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. «Π»: Μπορεί η άποψη, όπως διατυπώνεται, του συγγραφέα να αλλάξει την αντίληψη και την προσέγγιση στα φαινόμενα του αναγνώστη; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως ναι, αρκεί η γραφή του συγγραφέα να είναι πολύ δυνατή. «Π»: Τί ευκαιρίες σας έχει δώσει η πόλη μας; Καθώς ξέρω είστε ενεργός πολίτης. Κ.Λ.Ι.: Όταν θέλησα να παρουσιάσω το βιβλίο μου στο Δήμο Γαλατσίου, πραγματικά η πόλη μας με αγκάλιασε. Και αυτή την ζεστή αγκαλιά θα τη θυμάμαι πάντα. «Π»: Αν σας έδιναν τη διεύθυνση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας, τί θα κάνατε;

15 Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 15 Τί θα αλλάζατε; Κ.Λ.Ι.: Θα έδινα ευκαιρίες ώστε να φανούν τα ταλέντα. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που βρίσκονται στην αφάνεια. «Π»: Ποιά η γνώμη σας για το καλοκαιρινό Φεστιβάλ στο Δήμο μας; Κ.Λ.Ι.: Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο Δήμος φέρνει αξιόλογους καλλιτέχνες και η προσέλευση του κοινού είναι μεγάλη. «Π»: Ποιά είναι η καινοτομία στο χώρο της συγγραφής; Στο χώρο της μουσικής επί παραδείγματι ένα έργο του Thomas Larcher για 14 έγχορδα έχει ως βασική ιδέα την παραγωγή ήχων και θορύβου με τη χρήση κερμάτων ευρώ αντί για δοξάρι στα έγχορδα. Ο συνθέτης λέει ότι το ευρώ είναι πιο ελαφρύ από το φράγκο. Κ.Λ.Ι.: Απ ότι ξέρω σημαντική καινοτομία για τον χώρο αστυνομικών μυθιστορημάτων θεωρήθηκαν οι ιστορίες με ντετέκτιβ τον Σέρλοκ Χολμς, τις οποίες έγραψε ο Σκωτσέζος (ιατρός, συγγραφέας) Σερ Άρθουρ Ιγνάτιος Κόναν Ντόυλ. Μάλιστα επειδή θέλησε να επικεντρωθεί στα ιστορικά του μυθιστορήματα αποφάσισε πως έπρεπε να σκοτώσει τον Χολμς μαζί με τον καθηγητή Μοριάτρυ, όπου και πέφτουν από έναν καταρράκτη. Η κατακραυγή όμως του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που ανάγκασε τον Κόναν να επαναφέρει τον Χόλμς λέγοντας πως σκηνοθέτησε ο ίδιος τον θάνατό του. «Π»: Πόσες φορές έχετε πάει στο Μέγαρο Μουσικής από την ίδρυσή του; Κ.Λ.Ι.: Δυστυχώς μόνο τρεις. «Π»: Είδαμε στη Λυρική να προσεγγίζει το κοινό με εμφανίσεις όπως στην Βαρβάκειο αγορά και αλλού. Ποιά είναι η γνώμη σας; Κ.Λ.Ι.: Λυπάμαι πραγματικά. Όταν ήμουν μικρή έμαθα πως μια καλή εμφάνιση δεν τιμά μόνο τον απέναντι μας αλλά δείχνει και την προσωπικότητα μας. Δυστυχώς, όλα αυτά τα πιστεύω μου με τα χρόνια καταρρίφθηκαν. «Π»: Ανήκομεν εις την Δύσην; Ποιές οι επιρροές μας από την εποχή της Τουρκοκρατίας που μας οδήγησαν καλλιτεχνικά; Μουσικά; Κ.Λ.Ι.: Μετά το τέλος της δικτατορίας του 1967 και την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, ανήκομεν εις την Δύσην, δεν έπαψαν όμως τα 400 χρόνια της Τουρκικής κατοχής που τότε επηρέασαν τους Έλληνες, όχι μόνο μουσικά αλλά και στον τρόπο ζωής τους, να καθορίσουν την πορεία του νεότερου πολιτισμού. Παρατηρούμε μια συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να θεωρεί κάθε τί ανατολίτικο, παραδοσιακό. Το παρελθόν μοιάζει να στριφογυρίζει. Ο σημερινός Έλληνας θα χαρεί να ακούσει Ανατολίτικη μουσική. Να χορέψει ζεϊμπέκικο ή χασάπικο. Να απολαύσει τούρκικα φαγητά, γλυκά. Χρησιμοποιεί τούρκικες λέξεις στο λεξιλόγιο του. Κι όμως ανήκομεν εις την Δύσην. «Π»: Υπάρχει οργασμός στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, πληθώρες οι εκδηλώσεις - δημιουργίες. Τί κοινό έχει διαμορφωθεί κατά τη γνώμη σας; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως όλες αυτές οι πληθώρες εκδηλώσεων δημιούργησαν ένα κοινό αδιάφορο για την τέχνη. «Π»: Η μνήμη και η φαντασία σας σας οδηγούν πάντα στη συγγραφή ή εκφράζεστε και με διαφορετικούς τρόπους; Κ.Λ.Ι.: Αγαπώ πολύ και την ζωγραφική. Τον ελεύθερο χρόνο μου ζωγραφίζω. Μεταφέρω τα συναισθήματα μου αγγίζοντας με τα πινέλα μου τον καμβά. «Π»: Η μουσική είναι ένα μέσο επικοινωνίας και κατανόησης, ένα μέσο για συμφιλίωση όπως λέει ο Hans Werner Henze, ο ιστορικός συνθέτης, που έφυγε στις 27/10/2012. Συμφωνείτε με αυτό; Κ.Λ.Ι.: Πιστεύω πως η μουσική, εάν βρισκόταν σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, θα μας ένωνε. Η μουσική δεν έχει όρια, δεν τη χωρίζουν ηγέτες, κράτη. Μιλάει την ίδια γλώσσα σε όλους τους λαούς. «Π»: Ποια η γνώμη σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books); Κ.Λ.Ι.: Έμαθα σε έναν άλλο τρόπο ανάγνωσης, όπως εξάλλου και οι περισσότεροι, πόσο μάλιστα εκείνοι της δικής μου γενιάς. Παρόλα αυτά δε θα έλεγα ποτέ όχι σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. «Π»: Ο Μανόλης Αναγνωστάκης γράφει: «Φοβάμαι τους ανθρώπους» Εσείς τους φοβάστε και γιατί; Κ.Λ.Ι.: Κυρία Γκιώνη, ο Αναγνωστάκης υπήρξε ένας ποιητής που πάντα θαύμαζα. Το ποίημά του «φοβάμαι» μας φέρνει τόσο κοντά στην πραγματικότητα, μια αλήθεια που τη ζούμε καθημερινά. Ναι, κυρία Γκιώνη, φοβάμαι κι εγώ τους ανθρώπους για τον ψεύτικο χαρακτήρα τους. Ναι, κυρία Γκιώνη, φοβάμαι ακόμα πιο πολύ σήμερα και θα φοβάμαι ίσως κάθε μέρα και περισσότερο. «Π»: Με τί αισθητήριο επιλέγει το κοινό ένα βιβλίο; Κ.Λ.Ι.: Όλα τα βιβλία έχουν υπέροχα εξώφυλλα. Αυτό είναι και το πρώτο που θα κοιτάξει το κοινό. Θα δει την τιμή. Θα διαβάσει το οπισθόφυλλο, θα δει φυσικά και το όνομα του συγγραφέα και θα αποφασίσει. Μέρες γεμάτες μουσική στην πλατ. Κλαυθμώνος Σε Κέντρο της Μουσικής με 20 συγκροτήματα, που υπόσχονται να μας αλλάξουν τη διάθεση, μετατρέπεται η Πλατεία Κλαυθμώνος από την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου. Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου Voyage Jazz Group ROUS One-man Band Ματούλα Ζαμάνη Σάββατο 22 Δεκεμβρίου Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Λυρικό Ταξίδι - Τενόροι Λυρικής Σκηνής Opera Chaotique «Η Χαοτική ιστορία των Χριστουγέννων» European Taxim Κυριακή 23 Δεκεμβρίου Big Band Δήμου Αθηναίων Rahil Tselepidou & Stelios Mac Mάνος Πυροβολάκης Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου El Duo de Dos YFG in Concert - Yiorgos Fakanas Group Melios Balkana Mama & Aggeliki Toubanaki

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10 Δημόσια Διαβούλευση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου Πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 295 ΤΙΜΗ 0,10 17 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση στους δήμους για ένα έτος σε 50.000 άνεργους

Απασχόληση στους δήμους για ένα έτος σε 50.000 άνεργους ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 310 ΤΙΜΗ 0,10 Απασχόληση στους δήμους για ένα έτος σε 50.000 άνεργους σελ. 3 Έφυγε η ηθοποιός Ειρήνη Κουμαριανού σελ. 11 ΕΠΙΔΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

είναι η έξοδος από το ευρώ»

είναι η έξοδος από το ευρώ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 321 ΤΙΜΗ 0,10 Το Πολυτεχνείο θα μελετήσει εναλλακτικές χρήσεις για το Παλαί σελ. 4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ σελ. 6 «Το επείγον

Διαβάστε περισσότερα

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 303 ΤΙΜΗ 0,10 Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου «Κουτσουρεμένος» κατά 17% σε σχέση με πέρσι είναι ο φετινός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους & ΝΠΔΔ σελ. 4

Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους & ΝΠΔΔ σελ. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 326 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε λειτουργία στην Ομορφοκκλησιά σελ. 9 Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα ανεργίαςσελ.

Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα ανεργίαςσελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 319 ΤΙΜΗ 0,10 Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα

Διαβάστε περισσότερα

Στις 3 Φεβρουαρίου η 3η διανομή τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες»

Στις 3 Φεβρουαρίου η 3η διανομή τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 308 ΤΙΜΗ 0,10 Στις 3 Φεβρουαρίου η 3η διανομή τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες» ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα

Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 322 ΤΙΜΗ 0,10 Και δεύτερη χειροβομβίδα έριξαν στην οδό Καραϊσκάκησελ. 3 Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα σελ. 11 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους

Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 263 ΤΙΜΗ 0,10 Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους Μετά από σειρά σκληρών διαπραγματεύσεων και μετά από την ολονύκτια

Διαβάστε περισσότερα

Κλείνουν οι Δήμοι. της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου. Παραμελημένα και βρώμικα παρτέρια. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

Κλείνουν οι Δήμοι. της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου. Παραμελημένα και βρώμικα παρτέρια. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 287 ΤΙΜΗ 0,10 Κλείνουν οι Δήμοι της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου Την Τετάρτη 22 Αυγούστου, στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ, οι δήμαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 264 ΤΙΜΗ 0,10

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 264 ΤΙΜΗ 0,10 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 264 ΤΙΜΗ 0,10 Καταγγελίες για υποσιτισμό στα σχολεία του Γαλατσίου Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το φλέγον

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι εγγραφές σελ. 3

Ξεκίνησαν οι εγγραφές σελ. 3 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 325 ΤΙΜΗ 0,10 Ξεκίνησαν οι εγγραφές σελ. 3 στους Παιδικούς Σταθμούς ΚΙΝΗΣΗ «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»: «Ο αγώνας για την επιβίωση μας αφορά όλους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10. Επίθεση από αγνώστους στο στέκι «παίρνω Αμπάριζα» σελ. 8. σελ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10. Επίθεση από αγνώστους στο στέκι «παίρνω Αμπάριζα» σελ. 8. σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10 Τρίτωσε το κακό Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο τρίτος κατά σειρά σελ. 5 μέσα σε σαράντα ημέρες, έβαλε τέλος στη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 261 ΤΙΜΗ 0,10 Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σκληρά - τα σκληρότερα ίσως, μέχρι στιγμής! - μέτρα στυγνής

Διαβάστε περισσότερα

Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! Τηλεφωνήστε

Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! Τηλεφωνήστε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 323 ΤΙΜΗ 0,10 Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ Το έκτο κατά σειρά θερινό Αθλητικό Camp του Πολιτιστικού και Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 312 ΤΙΜΗ 0,10. αντιμετωπίζει το 2 ο Γυμνάσιο. σελ. 8

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 312 ΤΙΜΗ 0,10. αντιμετωπίζει το 2 ο Γυμνάσιο. σελ. 8 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 312 ΤΙΜΗ 0,10 Σειρά προβλημάτων αντιμετωπίζει το 2 ο Γυμνάσιο Την άμεση επίλυσή τους ζητά ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τραγικός θάνατος 22χρονου

Τραγικός θάνατος 22χρονου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 313~ ΤΙΜΗ 0,10 Τραγικός θάνατος 22χρονου από έκρηξη φιάλης υγραερίου σελ. 3 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ευρεσιτέχνης: Ομόφωνη και η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 297 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτή είναι η επίμαχη επιστολή του γονέα στο 2 ο Δημοτικό Η επιστολή ενός γονέα μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 15. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 15. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για γέλια και για κλάματα Εικόνα πλήρους διάλυσης παρουσίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου και μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα

Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 298 ΤΙΜΗ 0,10 Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα 153 ΝΑΙ, 128 ΟΧΙ, 18 ΠΑΡΩΝ Η Βουλή υπερψήφισε - αν και με απώλειες - τα σκληρότερα ίσως μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρούνται της κατεδάφισης υποδομές του Άλσους Βέικου

Εξαιρούνται της κατεδάφισης υποδομές του Άλσους Βέικου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 270 ΤΙΜΗ 0,10 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ: «Σ αυτές τις εκλογές κρίνεται η πορεία της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες» σελ. 23 Εξαιρούνται της

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε η πρώτη διανομή

Έγινε η πρώτη διανομή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 294 ΤΙΜΗ 0,10 «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» Έγινε η πρώτη διανομή Το περασμένο Σάββατο 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ. Τηλεφωνήστε

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ. Τηλεφωνήστε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτοκτόνησε συνταξιούχος Είναι ο δεύτερος αυτόχειρας σε διάστημα 20 ημερών στο Γαλάτσι σελ. 3 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Σε ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα

Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 316 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτοκτόνησε γυναίκα 46 ετών πέφτοντας από τον 4 ο όροφο σελ. 3 Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή - 21 Δεκεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλου 302 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Παρασκευή - 21 Δεκεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλου 302 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αυτοοργάνωση χωρίς κομματικά χρίσματα Του Βασίλη Γιαννακόπουλου σελ. 7 Για τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

για το τέλος ακίνητης περιουσίας

για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 293 ΤΙΜΗ 0,10 Στα δικαστήρια ΕΥΔΑΠ και Δήμος για το τέλος ακίνητης περιουσίας Τελικά θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρύ το νέο πακέτο μέτρων

Βαρύ το νέο πακέτο μέτρων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 296 ΤΙΜΗ 0,10 Βαρύ το νέο πακέτο μέτρων που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή Δημοσιονομικά μέτρα ύψους 13,9 δισ. ευρώ και ανατροπές

Διαβάστε περισσότερα