ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 295 /2013 Περίληψη Έγκριση του οικονομικού απολογισμού εσόδωνεξόδων, του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 17η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 4.30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20 ) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ 2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου Γραμματέας Δ.Σ 3) Λαζαρίδης Γεώργιος 4) Δούμπαλας Κυριάκος 5) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου 6) Μαρμαρίδης Σταύρος 7) Παρισόπουλος Γεώργιος 8) Τσιτσικλής Γεώργιος 9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος 10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος 1 1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα Αντιπρόεδρος Δ.Σ 2) Ζάϊκος Λεωνίδας 3) Αντωνιάδης Σάββας 4) Παρπόρης Φώτιος 5) Ιωσηφίδης Κυριάκος 6) Ντότση Πασχαλίνα 7) Καραστερίου Ευάγγελος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και

2 11) Παπαχρήστος Νικόλαος 12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος 13) Παπακώστας Χαράλαμπος 14) Τσακαλίδου Δέσποινα 15) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη 16) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος) 17) Γαβότσης Αστέριος 18) Καρασαββίδης Δημήτριος 19) Καρύδης Αθανάσιος 20) Θεμελής Άγγελος κλήθηκαν νόμιμα. Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ Πουλέκας Γεώργιος παρών ΛΗΤΗΣ Παπαγεωργίου Καλλιόπη απούσα ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τσακαλίδης Θεόδωρος παρών ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μοσχόπουλος Αθανάσιος απών ΜΕΣΑΙΟΥ Φωτιάδης Σάββας απών ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Τσαλίδης Γεώργιος παρών ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγος Χρήστος παρών ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Καρκάρης Στέλιος παρών Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δόσιου Πολυξένη Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας και Μπούλης Νικόλαος, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Καμπούτας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 30361, που ορίσθηκε με την υπ αριθμ. 254/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να δώσουν στοιχεία επί των απολογιστικών στοιχείων, των ισολογισμών, εκθέσεων ελέγχου κ.λ.π του Δήμου, οικονομικού έτους Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.: 1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που 2

3 έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανω τέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση. Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού 3

4 συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. Η Οικονομική Επιτροπή (η οποία αντικατέστησε την Δημαρχιακή Επιτροπή με τον «Καλλικράτη» Ν. 3852/2010) με την υπ αριθμ. 184 /2013 απόφασή της προέβη σε έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων έτους 2012 και συνέταξε και μας έστειλε την Έκθεση για τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 με τα αποτελέσματα χρήσεως για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής: κ. Νικόλαος Καμπούτας Α.Μ ΣΟΕΛ 30361, που έκανε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος και ανέπτυξε προφορικά τα στοιχεία του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου, του οποίου είχε ορισθεί ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής για το έτος 2012, με την υπ αριθμ. 254/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δέχθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο. Επίσης παρέστησαν στην συνεδρίαση και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κα Δόσιου Πολυξένη Προϊσταμένη και ο κ. Μπούλης Νικόλαος οι οποίοι παρενέβησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης, όπου αυτό χρειαζόταν, και έδωσαν στοιχεία και διευκρινήσεις σε διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Προεδρείο πάνω στα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου. Κατά την διάρκεια της συζήτησης παρενέβη και ο Δήμαρχος, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Αφού ολοκλήρωσαν την παρουσίαση και τις απαντήσεις οι ανωτέρω, στη συνέχεια η Πρόεδρος τους ευχαρίστησε που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση και μίλησε για τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2012 και τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου έτους 2012, αντίγραφα των οποίων, μαζί με τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, κ.λ.π σχετικά έγγραφα, δόθηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με την πρόσκληση για να τα μελετήσουν, ζήτησε στη συνέχεια από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για την έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του 4

5 οικονομικού έτους 2012, κ.λ.π του Δήμου, και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε υπόψη του: 1) Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, 2) Την παρουσίαση του παραπάνω Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3) Τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Ωραιοκάστρου 4) Την υπ αριθμ. 184 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ελέχθησαν τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2012 και συντάχθηκε η έκθεση για τον έλεγχο του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ωραιοκάστρου 5) Τους Πίνακες Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Δημοτική Χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) του Δήμου Ωραιοκάστρου 6) Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 (Π.Δ 315/1999 Παρ ), 7) Την υπ αριθμ.: 3294/ Έκθεση Ελέγχου, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 του Δήμου Ωραιοκάστρου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νικολάου Καμπούτα 8) Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2012, 9) Τις διατάξεις των άρθρων 93, 163 και 175 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 10) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010, 11) Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 του από 17-5/ Β. Δ/τος «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». Αποφασίζει με πλειοψηφία 1) Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου οικονομικού έτους 2012, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ 70 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 του Δ.Κ.Κ) 317,60 72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμαπροσαυξήσεις ,28 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ,48 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις ,86 5

6 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών-δωρεών ,48 76 Έσοδα κεφαλαίων ,09 Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α) ,79 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ,89 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και έκτακτα κέρδη ,13 Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β) ,02 Γενικό Σύνολο (Α+Β) ,81 ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Αμοιβές 6 και έξοδα προσωπικού Αμοιβές 6 και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Παροχές 6 τρίτων Φόροι-Τέλη 6 Διάφορα 6 έξοδα Τόκοι 6 και συναφή έξοδα ΠΟΣΟ , , , , , ,51 Αποσβέσεις 6 παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,83 Παροχές 6 Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις- Δωρεές ,65 Προβλέψεις 6 υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης ,01 Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α) ,80 Έκτακτα 8 και ανόργανα έξοδα 5.722,77 Έξοδα 8 προηγουμένων χρήσεων & έκτακτες ζημίες ,14 Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (Β) ,91 Αναλώσεις 2 αναλωσίμων υλικών ,66 Ανταλλακτικά 2 παγίων στοιχείων ,62 Σύνολο αναλώσεων (Γ) ,28 Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ) ,99 2) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Δημοτική χρήση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) και τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την 6

7 Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη και τον Συντάξαντα Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό Υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, την Έκθεση Έλεγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Καμπούτα Νικολάου (ΑΡ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 30361), τα οποία επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και την Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Χρήσεως 2012 που συντάχθηκαν με την υπ αριθμ. 184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 3) Εγκρίνει την με αριθμό: 3294/ Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 2012 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που συνέταξε ο κ. Νικόλαος Καμπούτας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361), καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Σαραμάντο Δημήτριο, την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δόσιου Πολυξένη, τον Σύμβουλο Λογιστικής Μπούλη Νικόλαο Δημοτικό υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Νικόλαο Καμπούτα (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 30361). Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβότσης Αστέριος, Καρύδης Αθανάσιος, Τερζής Χρήστος του Δημητρίου, Θεμελής Άγγελος, Χατζηπαραδείσης Χρήστος και Αταμιάν Μπεδρός Εσαή. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου εγκρίνουν τον οικονομικό απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 295/2013 Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.- Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή ΤΑ ΜΕΛΗ υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Η Πρόεδρος του Δ. Σ Δεληπάλα Δάφνη 7

8 Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο Παραστ. Εσόδων Σύνολο , , , ,18 Εισπραχθέντα Σύνολο Υπόλοιπο Εισπρ. - Βεβ. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ημ/νία Εκτύπωσης: Οικονομικό Έτος: ,75 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , /09/2013 Περιγραφή Κωδικός Λογαριασμού Αναμορφώσεις Σύνολο , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 41, ,95 41, , ,47 441,13 441,13 441,13 441, , , , ,75 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , Έσοδα από αναψυκτήριο στο Δασόκτημα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 6.665, Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) 441, , Εσοδα απο αναψυκτήριο στο Παλαιόκαστρο , Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) ,72 441, Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) 441,13 441, Αποζημίωση χρήσης γης ,72 928, Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 291, , , , , , , , , , , , , , , , Αποζημίωση χρήσης γης , Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 291, Εσοδα απο χωράφια (Αγροτεμάχιο 390) Μισθώματα καλλιεργήσιμως γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 5.907,00 637, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 9.214, Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) , , Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) 6.419, , Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77, άρθρο 7 Ν 1428/84) , , Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 6.419, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.916, , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων αρ.3, ν.2946/ , Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) , , , , , , , , , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων αρ.3, ν.2946/ Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 152, , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα ΣΙΛΟ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.916, , , Έσοδα απο Μίσθωση Οικοπέδου για την Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) , Μισθώματα Αγροτικού Κτηνιατρείου Έσοδα από μίσθωση αγροτεμαχίου υπ'αριθμόμ 389 Δ.Ε Νεοχωρούδας 1.076,61 549, Έσοδα απο Μίσθωση Οικοπέδου για την Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων (TRIAS ECO ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Έσοδα από μίσθωση αγροτεμαχίου υπ'αριθμόμ 389 Δ.Ε Νεοχωρούδας 1.076,61 549, Έσοδα απο Μίσθωση Οικοπέδου για την Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων (TRIAS ECO ) Εσοδα απο καντίνες (περιοχή Γαλήνης) , Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Εσοδα απο καντίνες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , Δημοτικά τέλη από βεβαιώσεις εκτός ΔΕΗ (ΕΛΒΟ και κλπ) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , , , , , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Δικαίωμα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Δ.Ε Καλλιθέας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας άρδευσης Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε Ωραιοκ Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δ.Ε Καλλιθέας Δικαίωμα ενταφιασμού 2.376, , Δικαίωμα ενταφιασμού , , Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ενταφιασμού , Δικαίωμα ανανέωσης Δ.Ε Ωραιοκ Δ.Ε Μυγδονία Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) , , Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ανανέωσης Δ.Ε Ωραιοκ Δ.Ε Μυγδονία Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε Ωραιοκ Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής ) Δ.Ε Καλλιθέας Τέλος ανακομιδής Τέλος ανακομιδής Τέλος ανακομιδής Τέλος ανακομιδής Δικαίωμα από την χρήση οστεοφυλακίων Δ.Ε Καλλιθέας Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Λοιπά έσοδα νεκροταφείων & ιερών ναών Δ.Ε Καλλιθέας Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων.συμμετοχές σε ημερήσεις δραστηριότητες κλπ , Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης Δ.Ε Καλλιθέας Έσοδα από συμμετοχή σε ημερήσιες δραστηριότητες , , , , , , , , ,46 145,79 145, , , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων.συμμετοχές σε ημερήσεις δραστηριότητες κλπ , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από συμμετοχή σε ημερήσιες δραστηριότητες , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 145,79 145, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΑΠ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , , , , , , , , , , , , ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ΤΕΛΟΣ 0,5% ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , Τέλος διαφήμισης Ν.1900/ , Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90) ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (αρ.5ν 1900/90) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 703, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.175, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.175, , , , , , , , , , , , , , , , , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.175, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 7.175, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Δ.Ε Καλλιθέας Λοιπά δυνητικά τέλη Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλη και δικαιώματα τραπεζοκαθισμάτων ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΦΟΡΟΙ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Σχολείων , Φόρος Ζύθου , , , , , , ,53 188, , ,53 188,50 188,50 188,50 188, , , , , , , , , , , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , Λοιποί φόροι Φόρος Ζύθου , ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Λοιποί φόροι Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 188,50 188, , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) , , , Εισφορά σε χρήμα Β' ΓΠΣ , Εισφορά σε χρήμα Α ΓΠΣ , , Λοιπές δυνητικές εισφορές ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.602, , Λοιπές δυνητικές εισφορές ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6.602, , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 1, , , , , , ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΑΧ,μεταφερόμενο από σε Δήμους σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών , ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών , ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) , ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 1.317, , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων των σχολικών μονάδων , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 4.445, , , ,98 1, , , ,32 1, , , , , , , , , , , , , ,60 1,00 1, , , , , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων των σχολικών μονάδων , ΚΑΠ για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 4.445, , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 4.445, , ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ ΚΑΠ Μισθοδοσία Μον.προσ.ΚΕΠ (προκ7κ/06 & 4Κ/07) , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , ΚΑΠ καταβολής μισθοδοσίας σε μετατασ,υπαλ.από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 3.594, ΚΑΠ Δαπάνης πληρ.συμβ.έργου προσωπικού ΚΕΠ Έσοδα Ο.Α.Ε.Δ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , , , , , , , , , , , , , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , Παράβολα για την έκδοση άδειων ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων στάσιμο- πλανόδιου εμπορίου 544, Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ του αρθ , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Εσοδα από δικαστικές αποφάσεις Εσοδα από εφημερίδες 2.604, Τέλη χρήσης δικαιώματος διέλευσης Τέλη διέλευσης Παράβολα γάμου Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , , , , , , , , ,00 317,60 317, , ,00 317,60 317, ,60 317, ,60 317, ,00 1,00 1,00 1, Παράβολα γάμου Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπώνπολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπώνπολιτογράφησης τύπου Β (Άρθρο 1α παρ.8 ΚΕΙ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 317, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 317, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 317, Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Πωλήσεις άχρηστου υλικού 317, Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας 1,00 1, , , , , , , , ,29 1,00 1,00 1,00 1, , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , Έσοδα για μισθοδοσία ατόμων με σύμβαση μερικής απασχόλησης Από εθνικούς πόρους Έσοδα από CROSS- LOHUCA - INTERREG Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Λοιπές επιχορηγήσεις , , Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Ωραιοκάστρου Επιχορήγηση κάλυψης εξόδων λειτουργίας Κέντρου πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) Λοιπές επιχορηγήσεις -1, Επιχορήγηση <<Προμήθειας εξοπλισμού τμημάτων ένταξης του Δήμου Ωραιοκάστρου στο ΕΠ <<Μακεδονία-Θράκη >>>> 1, , , , ,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , , , , , , , , Επιχορήγηση κάλυψης εξόδων λειτουργίας Κέντρου πρόληψης για την υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) Επιχορήγηση (υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων στις εκλογές 6ης Μαϊου & 17ης Ιουνίου 2012) , , Επιχορήγηση <<Προμήθειας εξοπλισμού τμημάτων ένταξης του Δήμου Ωραιοκάστρου στο ΕΠ <<Μακεδονία-Θράκη >>>> 1, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ <<ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕ.Σ.Ε Επιχορήγηση προγράμματος αναβίωσης εθίμων, δρωμένων και παραδοσιακών παιχνιδιών των χωρών των βαλκανίων από τον Δήμο Καλλιθέας ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , ΚΑΠ από Προγρ. Δημοσ. Επενδ (ΣΑΤΑ 2012) , ΚΑΠ από Προγρ. Δημοσ. Επενδ (ΣΑΤΑ 2011) , , Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) , , Βελτίωση διαπλάτυνση οδού Δ.Δ Πενταλόφου-Δ.Δ Νεοχωρούδας Δημοτικής ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου ROADS - INTERREG , , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) , , ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ Κατασκευή Παιδικού Σταθμού για το Δ.Δ. Πενταλόφου , Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ (ΘΗΣΕΑΣ) Ανέγερση ανοιχτού Θεάτρου (ΘΗΣΕΑΣ) Λοιπά ειδικά προγράμματα , Αθλητικός Πολυχώρος Γαλήνης (ΘΗΣΕΑΣ) 1,00 1, , , ,00 1, , , , , ,79 6, , , ,09 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , ,00 1, , , , Λοιπά ειδικά προγράμματα , Αθλητικός Πολυχώρος Γαλήνης (ΘΗΣΕΑΣ) Χρηματοδότηση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΑΗΔ για προμήθεια προγράμματος "Λογιστική Αναβάθμιση..." Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , Μελέτη "Κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου"(ΝΑΘ) Μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. Ωραιοκάστρου (ΝΑΘ) Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και προσθήκη μιας αίθουσας στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου Κατασκευή νέων αιθουσών και διαμόρφωση του υπογείου στο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου (Ν.Α.Θ) Κατασκευή κτιρίου για λειτουργία Νηπιαγωγείου Προσθήκη καθ ύψος τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στο υφιστάμενο κτίριο Β του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Ν.Α.Θ) , ,09 1,00 1, , , ,09 1,00 1,00 1, , , ,70 1,00 1, , ,70 1,00 1,00 1,00 1, , , ,00 1,00 1,00 1, Προσθήκη έξι (6) αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και προσθήκη μιας αίθουσας στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου Κατασκευή κτιρίου για λειτουργία Νηπιαγωγείου Προσθήκη καθ ύψος τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στο υφιστάμενο κτίριο Β του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις (Ν.Α.Θ) , , Χρηματοδότηση LEADER για την Σήμανση Ποδηλατικών Διαδρομών ΔΕ Καλλιθέας & Μυγδονίας Δήμου Ωραιοκάστρου Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Πρόγραμμα CROSS-LOHUCA(ACTIONS FOR STRENGTENING LOCAL HUMAN CAPITAL)στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Σχολείου Γαλήνης Δ.Ωραιοκάστρου Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας Γυμνασίου Καλλιθέας Δ.Ωραιοκάστρου Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου Δ.Ωραιοκάστρου 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , , , , , , , , ,93 0, , , Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Σχολείου Γαλήνης Δ.Ωραιοκάστρου Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας Γυμνασίου Δρυμού Δ.Ωραιοκάστρου Παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου Δ.Ωραιοκάστρου ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ Xρηματοδότηση γαι την Απαλλοτρίωση του Κοινόχρηστου Χώρου του Ο.Τ.40, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "Απόκτηση & Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις πόλεις Προϊόν δωρεών ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , Προϊόν Δωρεών Δήμου Ωραιοκάστρου Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 2.944,75 14, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , , , ,84 0, , , , , , , , , , Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 2.944, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής χρεών(άρθρο 6, ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ,05 14, Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 4.664, , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 4.664, , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων Έσοδα από διάφορες καταλογίστηκες αποφάσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων Πρόστιμα & ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών & εργολάβων , , , , , , , , , ,00 301,00 255,00 1,00 301,00 255, , , ,00 45, Καταπτώσεις εγγυήσεων Πρόστιμα & ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών & εργολάβων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ 345, , Πρόστιμα από ζώα συντροφιάς Παράβολα πλειστηριασμών Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών , Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) , Παράβολο για την έκδοση αδείας Πολιτικού γάμου Λοιπά παράβολα 45, , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.370, Παράβολο αλλαγής επωνύμου 45,00 45,00 45,00 45, , , , , , , ,00 1,00 1,00 1, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.370, Παράβολο αλλαγής επωνύμου 45,00 45, Δαπάνες αφείρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (αρθρ.47ν.2696/1999, αρθρ.367 ΚΒΠΝ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αφορά έσοδα από ημερήσιες δραστηριότητες του Δήμου ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.170, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.170, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 1.170, Εμβάσματα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 1,00 1, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1.170, Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης Εμβάσματα ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , Τακτικά έσοδα από τέλη κακθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 5.898, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 8.689, , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 5.898, Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , , , , , , , , ,28 79,39 79, , , , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Tακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 79,39 79, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ΛATOMEIA ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΤΙΤΑΝ Α.Ε.) , , ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΙΝΤΕΡΒΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΙΑ Α.Ε.) , Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων σχολείων Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων Τακτικά έσοδα από καταθέσεις Τραπεζών , , Έσοδα Νεκροταφείων 6.392, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τακτικά έσοδα από καταθέσεις Τραπεζών , , Έσοδα Νεκροταφείων 6.392, , , Εσοδα Π.Ο.Ε από αστικά ακίνητα 6.449, , Εσοδα Π.Ο.Ε από ενοίκια & χρήση γης , , , ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (LAFARGE BETON A.B.E.E.) 3.648, Οφειλή Ελληνικού Δημοσίου (άρθ. 25 Ν.1828/89 & άρθ.27 Ν.3756/2009)για λειτουργικές δαπάνες , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 8.884, , Έσοδα ΚΕΠ Έκτακτα γενικά έσοδα 8.884, , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.884, , , Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ (βεβαίωση πρώτη φορά) 8.644, , , Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιμα απο Παράβαση Κανονισμού Καθαριότητας (βεβαίωση για πρώτη φορά) 215, Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ (βεβαίωση πρώτη φορά) , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 569,62 569,62 569, , , , , , , , , , , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε 117, , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , Τέλη κια δικαιώματα ύδρευσης , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 9.373, , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , Τέλος ακίνητης περιουσίας 676, , Τέλος ακίνητης περιουσίας 8.838, , Τέλος ακίνητης περιουσίας. 180, , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,82 122, , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 8.085, , , , , , ,19 410,53 410,53 410, , , , , , , , , , , , , , , ,65 6,60 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας. 180, Πεζοδρόμια Π.Ο.Ε , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 8.085, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 418, ,59 410, Κράσπεδα 7.674, Εισφορά στην Β φάση ρυμοτομίας 418, , , Εισφορά στην Α φάση ρυμοτομίας 1.646, , Τακτικά έσοδα επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Π.Ο.Ε , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Λοιπά έσοδα , , Τακτικά έσοδα επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Π.Ο.Ε , , , Εσοδα από νεκροταφείο - παράταση ταφής. 282, , Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα. 515, , Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα ,32 328, , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , Πρόστιμα και χρηματικές ποινές , Από αγροτικά ακίνητα , , Τέλος άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) , , ,98 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Από αγροτικά ακίνητα , , Τέλος άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) , , , Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. 85,50 21, Έσοδα από ενοίκια Π.Ο.Ε.και χρήση γης , Δ.Ε.Η 1.122, , Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 6.632,09 377, , Έκτακτα γενικά έσοδα , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , Εκτακτα γενικά έσοδα , Εκτακτα γενικά έσοδα , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,46 91, Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 9.812, ,50 91, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.812, , Κλάδος σύνταξης μονίμων , , Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (0823) 4.296, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας , , ,53 1,00 1,00 1,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Κλάδος σύνταξης μονίμων , , Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (0823) 4.296, Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών (Έδρα) , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , Φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δ.Σ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 5.137, , Φόροι Προμηθευτών, εργολάβων,ελ επαγ 20%, 1%, 3%, 4%, 8% , ΙΚΑ - Επιστροφή ΙΚΑ ασθενείας 6.941, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 5.137, , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% , Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2% , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.226, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.226, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν , Εισφορά ΤΥΔΚΥ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4.226, , ΤΕΑΔΥ (πρώην υπαλλήλων ΝΑΘ) 1.260, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% (αντί ΟΑΕΔ 1%) , ΤΣΜΕΔΕ 4.112, , Εισφορά ΙΚΑ , Εισφορά ΜΤΠΥ 1.115, Εισφορά ΤΣΚΥ 7.661, ΚΥΤ 114, , Εισφορά ΤΠΔΥ , ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7.756, ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.585, ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 429, ΤΕΑΔΥ αιρετών 1.289, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1.978, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 785, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ Υπαλληλων - Εργοδότη 6.125, ΤΕΑΔΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ 538, , , , , ,34 36, , , , , ,20 36,95 148,61 148,61 36, , , , , , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ Υπαλληλων - Εργοδότη 6.125, ΤΠΔΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 832, ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ 538, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 740, ,85 91, Κρατήσεις για εξόφληση δανείων στο Ταχ. Ταμιευτήριο , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείου ΤΠ&Δ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 148,61 57, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 740, ,71 91, ΣΥ.Ε.Δ.Ω(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ω) 4.359,00 91, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 423, ΤΠΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1% 813, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.770, ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,2% 162, ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 1% 813, ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΩΝ 1,5% 254, ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,2% 406, , , , , , , , , ,35 591,79 591, , , , , , , ,65 73, ,65 73, , , , , , ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΩΝ 1,5% 254, ΕΜΠ ΕΡΓΩΝ 0,2% 406, ΤΥΔΚ ΕΡΓΩΝ 1% 813, ΤΠΔΥ ΕΡΓΩΝ 0,5% 84, ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΩΝ 0,6% 488, ΤΕΕ ΕΡΓΩΝ 0,2% 162, ΤΑΥΥΕ ΕΡΓΩΝ 604, ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ 504, Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 591,79 591, ΧΑΡΤ. & ΟΓΑ ΕΡΓΩΝ 21, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.134, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.134, , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 817, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 817, Επιστροφή παγίας προκαταβολής 4.121, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.121, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 2.134, , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) 2.134, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 2.134, , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) 2.134, , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , , , , , , , , , , , , , , Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις παρελθόντων ετών , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις παρελθόντων ετών ,82 Σελίδα 1 από 27 Γενικά Σύνολα : Προοδευτικό Σύνολο : ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: /02/2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπο (Ενταλθέντα - Πληρωθέντα) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , , ,52 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Αμοιβές ειδικών συμβούλων , , , , , Αμοιβές νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συμβούλων & ειδικών συνεργατών , , , , , Εργοδοτικές εισφορές νομικών συμβούλων (ταμείο νομικών) 923,78 923,78 785,75 785,75 785, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6.931, , , , ,11 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και νδ 5441/66) , , Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ , , Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ , ,

10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.003, , , Δαπάνες ειγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού 3, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων διοίκησης 1, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων οικονομικής 1, Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων τεχνικής 1, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Διοικητικών Υπηρεσιών ,00 492, Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Οικονομικών Υπηρεσιών(έτος 2012) , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Τεχνικών Υπηρεσιών(έτος 2012) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (έτος 2012) Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία , Αμοιβή υπαλλήλου με σύμβαση έργου για το ΚΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΠΕ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,40 835, , , , ,98 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , , , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , , , Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ , , , , ,81

11 Αντιμισθία αντιδημάρχων , , , , , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ , , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τις παραστάσεις στην Οικονομική Επιτροπή , , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τις παραστάσεις στην επιτροπή ποιότητα ζωής , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , , Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένου (Αντιδημάρχου) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (ΤΕΒΕ) , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 1, Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Καταγραφή ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου και γεωγραφική απεικόνιση ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , , Δικαιώματα τρίτων απο την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , Κρατήσεις ΟΤΑ από ΤΑΠ , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Τηλεφωνικά τέλη , , ,90

12 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , ΦΟΡΟΙ , , , Φόροι τόκων , , , Φόροι τόκων , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , ,85 592,79 592, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , ,85 592,79 592, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του Δημάρχου , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου ,79 471,57 592,79 592, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) , , , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1, Περιοδική έκδοση ενημερωτικού εντύπου τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.501, , , , Ημερήσιες δραστηριότητες πολιτών του Δήμου 1, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.501, , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ , ,50 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , , Ετήσια συνδρομή στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , , Ετήσια συνδρομή πρόσβασης στο Δήμος Νετ

13 Συνδρομές σε λοιπά περιοδικά,εφημερίδες ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές internet Συνδρομές internet Λοιπές συνδρομές ,50 422, Λοιπές συνδρομές ,50 422, Ετήσια συνδρομή Δήμου-μέλους στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών Πόλεων-προαγωγής υγείας ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , Δημοσίευση προκηρύξεων , Δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών - εργων , Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , , , Αποζημίωση μετά από δικαστική Απόφαση Αποζημίωση μετά από δικαστική Απόφαση ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) , , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) , , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανείων πλην Τ.Π.Δ , , ,54

14 Τόκοι εκ λοιπών χρεών , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών για επενδυτικές δαπάνες , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,15 328, , , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-905 Μυγδ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Επενδυτικής-6297 Μυγδ(Λήξη ) , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,78 406,78 406, Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-5101-Καλ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-5102 Καλ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-1909 Καλ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-1875 Καλ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-6103 Καλ (Λήξη ) Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ-02 Καλ (Λήξη 2013) , , , Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ Καλ (Λήξη 2018) , , , , , Χρεωλύσια δανείου ΤΠΔ-06 Καλ (Λήξη 2015) , , , Χρεωλύσια δανείων πλην Τ.Π.Δ Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3091 Ωρ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3063 Ωρ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3067 Ωρ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3068 Ωρ (Λήξη ) , , , Χρεωλύσια δανείου Πειραιώς-3081 Ωρ (Λήξη ) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ , , , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , , ,65

15 Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου , , , , , , Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου , , , , , , Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου(ΦΗΧΣ) Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωραιοκάστρου(Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων) 1, , , , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους , , , Απόδοση στο Δημοτικό Οργανισμού Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης "ΔΟΠΠΑΩ" , , , Χρηματοδότηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων , , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , , Εισοφρά υπέρ συνδέσμων Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 5.350, , , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 5.350, , , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

16 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,99 442,99 442, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,99 442,99 442, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,99 442,99 442, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ,99 442,99 442, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων Τόκοι υπερημερίας χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων πλην αορίστου , , , , , Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές Αμοιβή Ληξιάρχου , , , Επίδομα υπαλλήλων εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών ,00 364,00 364,00 364, Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου ,46 463,74 463, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.00

17 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές μονίμων ΤΕΑΔΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ , , , , Εργοδοτικες εισφορές μονίμων υπαλλήλων ΤΣΚΥ , , , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.775, Αμοιβές τεχνικών 1.775, Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας 1.775, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου , , , , Αμοιβές Ορκωτών Ενέργειες για την καταπολέμηση της ανεργίας (Κοινωνικό πρόγραμμα GIS) 1, Πιστοποίηση για τον Έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΛΟΤ 1409) Δήμου Ωραιοκάστρου 1.353, , , Πιστοποίηση με Περιβαλλοντικό ISO Δήμου Ωραιοκάστρου 1, Εκπαίδευση & Κατάρτιση Εθελοντών για τις δράσεις του Δήμου Ωραιοκάστρου 1, Ερευνητικό πρόγραμμα (ποσοτική & παρακολουθητική έρευνα κοινής γνώμης) Επικοινωνιακή Υποστήριξη Ετήσιου Πλάνου Δράσης Δημοτικών Δράσεων 1, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δημιουργία του Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα στο Δήμο καθώς και για την Ανάθεση της Λειτουργίας του Γραφείου για το Πρώτο Έτος

18 Πιστοποίηση για τον Έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΕΛΟΤ 1409) Δήμου Ωραιοκάστρου (έτος 2012) Αμοιβές & έξοδα απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ Δημιουργία ηλεκτρονικών ευρετηρίων Ληξιαρχείου Δ.Ε Καλλιθέας , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , , Μίσθωμα κτηρίου Δ.Δ Λητής , Μισθώματα Κ.Ε.Π , , , , , Μίσθωση κτιρίου Β (Πεντάλοφος) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.501, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.501, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων(έτος 2013) 1,00 1, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων,ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 185,00 185, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 185,00 185, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , , , , Επισκευή,συντήρηση για προσωπικούς Η/Υ,κεντρικούς Η/Υ και περιφερειακό εξοπλισμό , , Επισκευή,συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων , , , , , Επισκευή και συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Συντήρηση ανελκυστήρων , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , ,80

19 Αναβαθμίσεις-Συντήρηση Λογισμικού( Προγράμματα OTS,BCIS) , , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού(ανανέωση ANTIVIRUS) , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ,76 766,76 766, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,76 766,76 766, Μυοκτονία - Απεντόμωση - Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα (μέσω παγίας) κ.α ΠΔΚ ,76 766,76 766, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , , , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π Προμήθεια βιβλίων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,97 798,30 798, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) 4.816, , ,97 798,30 798, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (γραφίτες-μελάνια εκτυπωτών, χαρτί συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) 4.582, , ,26 356,70 356,70

20 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (γραφίτες-μελάνια εκτυπωτών, χαρτί έτους 2012) , , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμούθ επισκευής,συντήρησης,αναβάθμισης μηχανογραφικού εξοπλισμού και δικτύου(συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2011) , , , , , Προμήθεια φυσικού αερίου θέρμανσης , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(έτος 2012) , , , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 605,16 605,16 605, Προμήθεια λοιπού υλικού 605,16 605,16 605, Προμήθεια λοιπών υλικών 605,16 605,16 605, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,00 936,01 936,01 936, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,01 936,01 936,01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διοίκησης.(συνεχιζόμενη σύμβαση έτος 2011) ,01 936,01 936, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 554,00 554, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 554,00 554, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά Φαρμακείου Υλικά Φαρμακείου 50

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα