ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

2 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2008, καθώς και οι σημειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2008 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΠΟΥΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ Α.Δ.Τ. Ν Α.Δ.Τ Μ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σημείωση Σελίδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ... 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 6 (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων... 6 (2.2) Βασικές Λογιστικές Αρχές... 6 (2.3) Λογιστικές Εκτιμήσεις... 6 (2.4) Αναταξινόμηση κονδυλίων... 6 (2.5) Νέα Δ.Π.Χ.Π., τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύ από ή μετά την 1η Ιανουαρίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ (ΣΕ ) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σημ. 31/03/ /03/2007 Τόκοι και συναφή έσοδα , ,70 Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα ( ,25) ( ,35) Καθαρά έσοδα από τόκους , ,35 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , ,57 Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες ( ,52) ( ,36) Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες , ,21 Έσοδα από Μερίσματα , ,00 Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία ( ,31) ,90 Κέρδη (ζημιές) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0, ,60 Λοιπά έσοδα , ,31 Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες , ,37 Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ( ,08) ( ,90) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,04) ( ,50) Γενικά λειτουργικά έξοδα ( ,72) ( ,71) Αποσβέσεις ( ,49) ( ,09) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,33) ( ,20) Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες ,00 0,00 Κέρδη προ φόρων , ,18 Μείον : φόροι ( ,53) ( ,65) Κέρδη μετά από φόρους , ,53 Κατανέμονται σε: Μετόχους της Τράπεζας , ,92 Μετόχους μειοψηφίας 44,30 49,61 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 4 0,065 0,049 2

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σημ. 31/03/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα , ,55 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων , ,15 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , ,96 Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις , ,70 Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) , ,56 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση , ,86 Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις , ,23 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5 0, ,00 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , ,04 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,34 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,71 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,47 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,77 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,34 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,60 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,95 Σωρευμένα κέρδη / ζημιές , ,16 Αποθεματικά , ,47 Καθαρή Θέση μετόχων εταιρείας , ,18 Δικαιώματα μειοψηφίας 6 592,77 548,47 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,65 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα , ,02 Yποχρεώσεις προς πελάτες , ,19 Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις 0, ,87 Εκδοθείσες ομολογίες , ,00 Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία , ,65 Λοιπές προβλέψεις για κινδύνους και βάρη , ,13 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων , ,69 Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων , ,34 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό Υπέρ το άρτιο κεφάλαιο Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,72 424, ,38 Κέρδη περιόδου μετά από φόρους ,92 49, ,53 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων -Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (22.223,70) (22.223,70) Μερίσματα πληρωθέντα μειοψηφίας (3,20) (3,20) Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,64 470, ,01 Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,17 548, ,65 Κέρδη περιόδου μετά από φόρους ,23 44, ,53 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων -Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση ( ,98) ( ,98) Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού 6.500,00 (6.500,00) 0,00 Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,40 592, ,21 4

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/03/ /03/2007 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Τόκοι και συναφή έσοδα , ,17 Τόκοι έξοδα ( ,71) ( ,09) Έσοδα μερισμάτων , ,00 Έσοδα προμηθειών , ,81 Έξοδα προμηθειών ( ,52) ( ,36) Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,32 Λοιπά έσοδα , ,31 Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές ( ,57) ( ,41) Φόροι πληρωθέντες ( ,02) ( ,93) Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες , ,82 Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισμού Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων ( ,22) ( ,25) Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων ( ,95) ( ,10) Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία ,38 ( ,40) Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων , ,70 Καθαρή (αύξηση) / μείωση καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων ( ,04) ,45 Καθαρή (αύξηση) / μείωση άλλων υποχρεώσεων ( ,78) ( ,94) Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισμού ( ,59) ( ,54) Καθαρή ταμιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,28) ( ,72) Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,18) (50.014,51) Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,67) ( ,63) Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση ( ,00) ( ,44) Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση , ,19 Καθαρή ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,42) ,61 Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους ( ,00) 0,00 Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ,00) 0,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων ( ,70) ( ,11) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου , ,56 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου , ,45 5

8 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όμιλος εταιριών της Τράπεζας Αττικής «ο Όμιλος» δραστηριοποιείται κυρίως στο χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος απασχολεί άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η Τράπεζα Αττικής, «η Τράπεζα», η οποία είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ) 6067/06/Β/86/06, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η διεύθυνση της έδρας της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ Αθήνα. 2. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (2.1) Αρχές παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου (2.2) Βασικές Λογιστικές Αρχές Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ενδιάμεσης περιόδου εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο και εφαρμόστηκαν και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου (2.3) Λογιστικές Εκτιμήσεις Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση ορισμένων λογιστικών μεγεθών καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου (2.4) Αναταξινόμηση κονδυλίων Η ενδιάμεση κατάσταση Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου 2007 έχει αναμορφωθεί με το ύψος των ομολογιακών δανείων εταιρειών ποσού ,65 και τη μεταφορά αυτού από το χαρτοφυλάκιο «Διαθεσίμων προς Πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και απαιτήσεις». (2.5) Νέα Δ.Π.Χ.Π., τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύ από ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 Α. Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα Η Τράπεζα Αττικής έχει υιοθετήσει το Δ.Π.Χ.Π. 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα, Γνωστοποιήσεις» και συμπληρωματική προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων Γνωστοποίηση Κεφαλαίου» (ημερομηνία έναρξης ισχύος από 1/1/2007). Με το Δ.Π.Χ.Π. 7 αντικαθίσταται το Δ.Λ.Π. 30 και οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις με βάση το Δ.Λ.Π. 32, και εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Διερµηνεία 7, "Εφαρμόζοντας τη µέθοδο της Επαναδιατύπωσης σύμφωνα µε το ΔΛΠ 29 Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Μαρτίου 2006 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η Διερμηνεία 7 παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο αναφοράς όπου η οικονομική οντότητα εντοπίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας (functional currency), όταν η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προηγούμενη περίοδο. Η Διερμηνεία 7 δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Διερµηνεία 8, "Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Μαΐου 2006 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η Διερμηνεία 8 απαιτεί την αντιμετώπιση συναλλαγών που σχετίζονται με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων όπου το αναγνωρίσιμο αντίτιμο που εισπράττεται είναι 6

9 μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδίδονται ώστε να αποσαφηνιστεί κατά πόσο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η Τράπεζα εφαρμόζει την Διερμηνεία 8 από την 1 Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν έχει καμία επίπτωση στους λογαριασμούς της Τράπεζας. Διερµηνεία 9, "Επαναξιολόγηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιουνίου 2006 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η Διερμηνεία 9 απαιτεί από μια επιχείρηση να εκτιμά κατά πόσο ένα ενσωματωμένο παράγωγο χρειάζεται να διαχωριστεί από το κύριο συμβόλαιο και να καταχωρηθεί ως παράγωγο όταν η επιχείρηση γίνεται για πρώτη φορά συμβαλλόμενο μέρος στο συμβόλαιο. Μεταγενέστερη αλλαγή στην εκτίμηση απαγορεύεται εκτός αν υπάρχει μεταβολή στους όρους του συμβολαίου, η οποία μεταβάλλει σημαντικά τις ταμειακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούνταν από το συμβόλαιο, οπότε και η επανεκτίμηση θα ήταν απαραίτητη. Η Διερμηνεία 9 δεν έχει καμία επίπτωση στους λογαριασμούς της Τράπεζας. Διερµηνεία 10, "Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Νοεµβρίου 2006 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Σύμφωνα με την Διερμηνεία 10, η αναγνώριση απομειώσεων αξίας σε ενδιάμεσες λογιστικές περιόδους για υπεραξία, επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στο κόστος, απαγορεύεται να αντιλογίζεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία Ισολογισμού. Η Τράπεζα εφαρμόζει την Διερμηνεία 10 από την 1 Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν υπάρχει καμία επίδραση στους λογαριασμούς της Τράπεζας. Β. Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από την 1/1/2007 και τα οποία η Τράπεζα δεν έχει υιοθετήσει από την ημερομηνία αυτή. Δ.Π.Χ.Π. 8 «Επιχειρηματικοί τομείς (έναρξη ισχύος από 1/1/2009). Με το πρότυπο αυτό εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με τους επιχειρηματικούς τομείς, τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Τράπεζα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, καθώς και τους σημαντικότερους πελάτες. Με το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθίσταται το Δ.Λ.Π. 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομείς». Διερμηνεία 11, "Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών Ομίλου και συναλλαγές σε ίδιες μετοχές" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η Διερμηνεία 11 παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που αφορούν ίδιες μετοχές είτε θυγατρικής εταιρείας είτε της μητρικής. Διερµηνεία 12, "Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών" (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η Διερμηνεία 12 παραθέτει γενικές αρχές για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των υποχρεώσεων και των σχετικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 7

10 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Καθαρά Έσοδα - από τόκους , ,80 ( ,03) ,80 - από προμήθειες , , , ,78 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , ,14 ( ,14) ,81 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,86 ( ,41) ,55 0,00 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,39 Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0, , ,00 Αποτελέσματα προ Φόρων , , , ,06 Φόροι ( ,53) Αποτελέσματα μετά Φόρων ,53 Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ( ,59) ( ,49) 0,00 ( ,08) Αποσβέσεις ( ,08) ( ,37) (57.323,04) ( ,49) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων την , , , ,01 Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματική Τραπεζική Διαχείριση Διαθεσίμων /Treasury Σύνολο Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2007 Καθαρά Έσοδα - από τόκους , , , ,35 - από προμήθειες , , , ,21 - από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα , , , ,81 - μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων ,74 ( ,56) ( ,18) 0,00 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,37 Αποτελέσματα προ Φόρων , , , ,18 Φόροι ( ,65) Αποτελέσματα μετά Φόρων ,53 Λοιπά στοιχεία τομέα Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ( ,65) ( ,25) 0,00 ( ,90) Αποσβέσεις ( ,10) ( ,84) (65.800,15) ( ,09) Σύνολο Ενεργητικού την , , , ,23 Σύνολο Υποχρεώσεων την , , , ,23 8

11 4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ (ΣΕ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/03/ /03/2007 Κέρδη μετά από φορολογία , ,92 Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών κατά τη περίοδο Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,065 0,049 Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη της περιόδου με την πρόσθεση των μετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, σταθμισμένες με συντελεστή χρόνου (οι άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται στο Δ.Λ.Π. 33 δεν συντρέχουν για την Τράπεζα). Κατά την 31/3/2008 ο αριθμός των μετοχών που ήταν σε κυκλοφορία ανήρχετο σε μετοχές, χωρίς καμιά μεταβολή από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης (01/01/2008). 5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 31/03/2008 Επωνυμία Εταιρείας Χώρα Έδρας % Συμμετοχής - Αττική ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100,00% - Αττική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Ελλάδα 99,99% - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες Ελλάδα 99,99% - Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων Ομίλου Τράπεζας Αττικής Ελλάδα 99,90% Ηνωμένο - Attica Funds PLC Βασίλειο 99,99% - AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Χώρα % Ειδική συμμετοχή Έδρας Συμμετοχής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Ελλάδα 50% 31/12/2007 Επωνυμία Εταιρείας Χώρα Έδρας % Συμμετοχής - Αττική ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100,00% - Αττική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Ελλάδα 99,99% - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες Ελλάδα 99,99% - Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορειακών Ασφαλίσεων Ομίλου Τράπεζας Αττικής Ελλάδα 99,90% Ηνωμένο - Attica Funds PLC Βασίλειο 99,99% 9

12 Τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2007 συστάθηκε η εταιρεία «AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», η οποία περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/3/2008. Η συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται στο ποσό των ,00. Η παραπάνω εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαχείριση των ακινήτων της Τράπεζας καθώς και την ευρύτερη δραστηριοποίηση της στον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Η εν λόγω εταιρεία δεν είχε συμπεριληφθεί στην ενοποίηση της 31/12/2007 με την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης, καθώς τότε δεν είχε ακόμα καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Σημειώνεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης κατά την 31/3/2008. Στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο είχε χαρακτηριστεί ως επένδυση διαθέσιμη προς πώληση. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/03/ /12/2007 Καταβλημένο , ,60 Μετοχικό κεφάλαιο , ,60 Καταβλημένη , ,95 Διαφορά υπέρ το άρτιο , ,95 Σωρευμένα κέρδη /ζημιές , ,16 Αποθεματικά , ,47 Δικαιώματα μειοψηφίας 592,77 548,47 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,65 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ποσού ,60, διαιρείται σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 εκάστη και είναι πλήρως καταβεβλημένο. 7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 31/03/ /12/2007 Απαιτήσεις (δάνεια) , ,17 Υποχρεώσεις (καταθέσεις) , ,00 31/03/ /03/2007 Τόκοι έσοδα 1.343, ,27 Τόκοι έξοδα , ,00 31/03/ /03/2007 Μισθοί και ημερομίσθια , ,94 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ , ,27 Σύνολο αμοιβών μελών Διοικήσεως , ,21 10

13 8. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 8.1 ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31/03/ /12/2007 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Εγγυητικές Επιστολές , ,63 Ενέγγυες Πιστώσεις , ,76 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από προθεσμιακές συμβάσεις , , , ,10 Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια - Με λήξη έως 1 έτος , ,73 - Με λήξη πλέον του 1 έτους , , , ,74 Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία Κεντρική Τράπεζα - Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων μέχρι τη λήξη , ,00 Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. - Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων μέχρι τη λήξη , , , ,00 Εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στοιχείων ενεργητικού , ,84 Από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ποσό ,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν δοθεί ως ενέχυρο για περιθώριο ασφάλισης στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. ΑΕ) για συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων και ποσό ,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν ενεχυριαστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για ενδοημερήσια κάλυψη συναλλαγών. 8.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη διαχειριστική χρήση Η εταιρεία Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών και Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2002, ενώ για την εταιρεία Αττική Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε κατά το 2007 από την Τράπεζα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του Επίσης, η εταιρεία Αττική ΑΕΔΑΚ δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2002 έως και 2007 και η εταιρεία Αττική Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2004 έως Η Α.Ε. Πρακτορειακών Ασφαλίσεων δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά τόσο για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2006, όσο και για την δεύτερη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2007. Επίσης, η εταιρεία Attica Funds PLC (για την οποία δεν έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές αρχές) δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά τόσο για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2006, όσο και για την δεύτερη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2007. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις, οι εταιρείες του Ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη ύψους , η οποία θεωρείται επαρκής για την κάλυψη πιθανών πρόσθετων μελλοντικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών. 11

14 8.3 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για δικαστικές αγωγές που έχουν εγερθεί κατά του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών το ποσό που εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση μελλοντικής καταβολής ανέρχεται σε ,39 για το οποίο έχει σχηματισθεί αντίστοιχη πρόβλεψη. 8.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Για την κατηγορία αυτή το ύψος της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί, ανέρχεται σε ,13 εκ των οποίων ποσό ,00 αφορά πρόβλεψη για κάλυψη εκτάκτων ζημιών που έχει προκύψει σε κατάστημα του δικτύου της Τράπεζας. Το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ,13 έχει σχηματισθεί για κάλυψη εκτάκτων ζημιών που πιθανόν θα προκύψουν από επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων. 9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 16/4/2008 αποφάσισε την διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης αποφάσισε τη θέσπιση διετούς προγράμματος διαθέσεως μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σε στελέχη και προσωπικό του Ομίλου. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων ανέρχεται έως το 1,5% του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθμού μετοχών της Τράπεζας. Η τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων κυμαίνεται από το 80% έως το 100% της μέσης χρηματιστηριακή τιμής της Τράπεζας του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραμμα. Ακόμα, αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,5% των εν κυκλοφορία μετοχών της Τράπεζας για χρονικό διάστημα 16 μηνών το οποίο άρχεται την 1/5/2008. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 16/5/2008 με θέμα την επανεπένδυση του μερίσματος όπως αυτό αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/4/

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες 30 ης Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Α θήνα, 5 η Νοεμβρίου 2008 Περιεχόμενα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29454/06/Β93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης... 4 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος... 5 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 6 Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει. 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1η Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τηλ.: 210 9379100 www.ateinsurance.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα