Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ. Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: 6.3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ. Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: 6.3."

Transcript

1 Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:75/12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Hκέξα: Πέκπηε πλεδξίαζε: Ώξα: 14:00 Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΙΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1. Οξηζκφο Γ. 31 Μαξηίνπ Σν κέιινλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Λήμε ζεηείαο ηνπ Γ.. ηεο TELENET ΒΔΑ θαη νξηζκφο λένπ Φνξνινγηθά Πξφζηηκα Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Δθπξνζσπήζεηο 2. Αλάγθε Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ζηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ Β2Β Networking Event, Αζήλα, 11/3/2014 ε συνέχεια της απόφασής σας στη με αρ. 68/5/ συνεδρίαση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση Β2Β στην Αθήνα, που πραγματοποιείται με ευθύνη του Ελληνικού Δικτύου ΕΕΝ και υπό την Ελληνική Προεδρία του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφθασε στις 479, από τις οποίες οι 325 είναι Ελληνικές. Σο ΒΕΑ έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους- 93 συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της εκδήλωσης, απαιτείται η συμμετοχή όλων των μελών του Δικτύου με επαρκές προσωπικό, ειδικά από τους οργανισμούς που εδρεύουμε στην Αθήνα. υγκεκριμένα, χρειάζεται υποστήριξη για τις εγγραφές, την καταγραφή των επιχειρηματικών συναντήσεων, διερμηνεία και την εκπροσώπηση επιχειρήσεων που δεν θα παρευρεθούν. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την έγκριση για συμμετοχή τουλάχιστον 3 υπαλλήλων (Η.Κυργιόπουλος, Γ.Φυρίγου, Κ.Λεούση) Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 1/15

2 H αρμόδια υπάλληλος Κατερίνα Λεούση Η Προϊσταμένη H Δ/ντρια Ζωή Λαμπρινέα Παρασκευή Γιοβανοπούλου Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη 3. Δηήζηα ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 13/3/2014 ε ζπλέρεηα ηεο εηήζηαο ζπλάληεζεο-ζπδήηεζεο κε εθπξνζψπνπο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηα θξάηε-κέιε φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαιείηαη θαη θέηνο ην ΒΔΑ φπσο θαη άιινη ζρεηηθνί θνξείο λα νξίζνπλ ηελ εθπξνζψπεζε ηνπο γηα ηελ ζρεηηθή ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 13 Μαξηίνπ ζηα γξαθεία ηεο Δ.Δ. (Βαο. νθίαο 2) κε ειεχζεξε επηινγή ηνπ ρξφλνπ ζπλάληεζεο, δηάξθεηαο 1,5 ψξαο ην κέγηζην. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή ζπλάληεζε ην Δπηκειεηήξην εθπξνζψπεζαλ ν Α Αληηπξφεδξνο θνο Σζάηζνο θαη ν εηζεγεηήο. Γ. Καινγεξφπνπινο Ζ Πξντζηακέλε Ζ Γ/ληξηα Ξ. Γεκεηξαθάθε Β. Γηνβαλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Θα εθπξνζσπήζνπλ νη θ. Σζάηζνο θαη θ. Καινγεξφπνπινο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 2/15

3 4. Κνηλνπνίεζε επηζηνιήο ΠΟΦΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ζηα θνξνινγηθά πξφζηηκα Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 3/15

4 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. πκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ΒΔΑ ζηελ εθδήισζε Β2Β ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο 12-15/3/2014 ρεηηθά κε ηελ κε αξ. 69/6/ απφθαζε ηεο Γ.Δ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΒΔΑ ζηελ εθδήισζε Β2Β ηνπ ΔΔΝ ζηε Νάπνιε ηεο Ηηαιίαο 12-15/3/2014, ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα ηηο ζπλαληήζεηο κε θνξείο κέιε ηνπ Γηθηχνπ ην ΒΔΑ ζα εθπξνζσπεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν θ. Ραβάλε Παχιν. Ζ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Γεσξγία Φπξίγνπ Παξαζθεπή Γηνβαλνπνχινπ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη. Να δνζνχλ επηπιένλ 500 γηα θάιπςε εθηάθησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο κεηάβαζεο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 4/15

5 2. Δξψηεκα ηεο TELENET ΒΔΑ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θ. Αλπθαληάθε Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δλεκεξψζεθε ε Γ.Δ. Ζ TELENET λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (είλαη ζέκα απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο TELENET) 3. Πίλαθαο δαπαλψλ Απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014ηνπ Β.Δ.Α., θέξνληαη ζηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα έγθξηζε νη παξαθάησ δαπάλεο πιεξσκήο: Κ.Α. Γηθαηνχρνο Παξαζηαηηθφ Πνζφ Αηηηνινγία Παξαηεξήζεηο 0856, Αηηηθέο ηξνθνδνζίεο 2094/ Πξνκήζεηα εηδψλ 1381 Α.Δ. Σηκνιφγην- θαζαξηφηεηαο, θαθέδσλ Γ.απνζηνιήο Αλαςπθηηθψλ θιπ, γηα ηελ θνπδίλα ΒΔΑ 2511 ΑΡΑΒΟ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ 463/ Δηδνπνίεζε πλδξνκή έηνπο 2014 ΔΜΠΟΡΗΟΤ & πιεξσκήο ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Δγθξίλεηαη 4. Λήμε ζεηείαο Γ.. ηεο TELENET BEA θαη νξηζκφο λένπ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 5/15

6 Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Να γίλεη Γεληθή πλέιεπζε ηεο TELENET θαη λα εηδνπνηεζνχλ νη κέηνρνη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 6/15

7 Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ 1. Νέεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ ζχκθσλα κε ηε λέα Τ.Α. Φ10035/2014 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξ. Φ.10035/ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνηείηαη ε ππ αξ. Φ.80000/ πξνεγνχκελε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο φξνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή βνεζήκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Απηνηειψο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ ηνπ ΟΑΔΓ ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη απηνηειψο απαζρνινχκελνπο, αζθαιηζκέλνπο ζηνπο θνξείο ΟΑΔΔ θαη ΔΣΑΠ ΜΜΔ. Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο επεθηείλεηαη ε θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο αλεξγίαο θαη ζε εθείλνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ, νη νπνίνη δηέθνςαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη έρνπλ ξπζκίζεη ηηο νθεηιφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή ηπρφλ νθεηιέο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, είλαη δε ελήκεξνη κε ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο. χκθσλα θαη κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηζρχνπλ ηα εμήο: 1. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ: Γηθαηνχρνη βνεζήκαηνο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Απηνηειψο θαη Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. είλαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη απηνηειψο απαζρνινχκελνη αζθαιηζκέλνη ζηνπο θνξείο Ο.Α.Δ.Δ. θαη Δ.Σ.Α.Π. Μ.Μ.Δ., νη νπνίνη δηαθόπηνπλ απνδεδεηγκέλα ην επάγγεικά ηνπο, δελ απηναπαζρνινύληαη, δελ αλαιακβάλνπλ κηζζσηή απαζρόιεζε θαη δελ ιακβάλνπλ ζύληαμε από νπνηαδήπνηε αηηία από θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ηνλ Ο.Γ.Α., ην Ν.Α.Σ., ή ην Γεκόζην, ή θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ηεο αιινδαπήο θαη έρνπλ θαηαβάιεη ηελ εηδηθή εηζθνξά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 7/15

8 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ: Γηα ηε ρνξήγεζε βνεζήκαηνο ζηνπο παξαπάλσ δηθαηνχρνπο απαηηείηαη ζσξεπηηθά ε ζπλδξνκή ησλ θάησζη πξνυπνζέζεσλ: α. Πξαγκαηνπνίεζε ζε θάζε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ ζπλερνύο ή δηαθεθνκκέλεο αζθάιηζεο ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ ππάγνληαη θαηά ηε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο, κε αληίζηνηρε θαηαβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο. Δηδηθφηεξα: -Αζθαιηζκέλνη ηελ , νη νπνίνη δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο. -Αζθαιηζκέλνη ηελ , νη νπνίνη δηέθνςαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε. -Αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη δηαθφπηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απφ θαη εθεμήο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε. Οη πξναλαθεξζείζεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη δηέθνςαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο πξηλ ηελ θαη επαλαδξαζηεξηνπνηήζεθαλ εθ λένπ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία επαλέλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. β. Σν ζπλνιηθό αηνκηθό θαζαξό εηζόδεκα απφ νπνηαδήπνηε πεγή ησλ δχν νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα κελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζό ησλ θαη ην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό θαζαξό εηζόδεκα από νπνηαδήπνηε πεγή ησλ δύν εηώλ πνπ πξνεγνύληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λα κελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζό ησλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 8/15

9 γ. Απνδεδεηγκέλε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηελ θαη εθεμήο, γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο. δ. Ο δηθαηνχρνο λα κελ έρεη ππαρζεί ζηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε ηνπ θνξέα ηνπ, ή άιινπ θνξέα, κεηά ηελ δηαθνπή επαγγέικαηνο θαη λα κελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπληαμηνδφηεζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ζε νπνηνδήπνηε θνξέα εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ε. Ο δηθαηνχρνο λα κελ έρεη κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ ή ην κεξίδηφ ηνπ ή ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθε, ζε ζχδπγν ή πξφζσπν α θαη β βαζκνχ ζπγγέλεηαο. ζη. Ο δηθαηνύρνο λα έρεη εμνθιήζεη ή ξπζκίζεη ηηο νθεηιόκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή ηπρόλ νθεηιέο από νπνηαδήπνηε αηηία πξνο ηνλ ΟΑΔΔ θαη λα είλαη ελήκεξνο κε ηνπο όξνπο ηεο ξύζκηζεο. (Η πεξίπησζε ζη', όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα ππνπξγηθή απόθαζε Φ.10035/ ). ζ. Ο δηθαηνχρνο λα δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα. ε. Ο αζθαιηζκέλνο πνπ πξαγκαηνπνηεί δηαθνπή δχν ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ, δηθαηνχηαη βνεζήκαηνο απφ έλα κφλν θνξέα, ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ίδηνο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ. 3. ΤΦΟ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α. Γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Μ.Κ.Α. θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο απφ ηα κεηξψα ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 9/15

10 β. Σν βνήζεκα θαηαβάιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ θαη αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ εμήληα επξώ (360 ) κεληαίσο. Ζ δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ βνεζήκαηνο θαζψο θαη ην ρνξεγνχκελν πνζφ θαζνξίδνληαη απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο. πγθεθξηκέλα: πλνιηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο Γηάξθεηα θαηαβνιήο 3-4 πιήξε έηε 3 κήλεο 5-6 πιήξε έηε 4 κήλεο 7-8 πιήξε έηε 5 κήλεο 9-10 πιήξε έηε 6 κήλεο πιήξε έηε 7 κήλεο πιήξε έηε 8 κήλεο 15 πιήξε έηε θαη άλσ 9 κήλεο γ. Σν βνήζεκα θαηαβάιιεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο, ζε κεληαίεο δφζεηο, αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα θαηαβνιήο ηνπ θαη βαξχλεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο. δ. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο αλαιάβεη κηζζσηή απαζρόιεζε ή απηναπαζρνιεζεί ή ζπληαμηνδνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία από θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ηνλ Ο.Γ.Α, ην Ν.Α.Σ. ή ην Γεκόζην, ή θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ηεο αιινδαπήο ή απνιέζεη ηε ξύζκηζε ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί γηα εμόθιεζε ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνο ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη έρεη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ε δε θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο δηαθόπηεηαη από ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ή ηεο απηναπαζρόιεζεο ή ζπληαμηνδόηεζεο ή απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο. Σπρόλ Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 10/15

11 βνεζήκαηα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί επηζηξέθνληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. (Η πεξίπησζε δ', όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα Τπνπξγηθή απόθαζε Φ.10035/ ) ε. ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο βνεζήκαηνο πιένλ ηεο κηαο θνξάο εμεηάδεηαη θάζε θνξά ε ζπλδξνκή ησλ απαηηνχκελσλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ. Υξφλνο αζθάιηζεο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ βνεζήκαηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επαλαρνξήγεζε απηνχ. 4. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ α. Βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε δηαθνπή ηνπ επαγγέικαηνο ή ηεο ηδηόηεηαο, ν ρξόλνο αζθάιηζεο θαη ε κε ύπαξμε νθεηιήο ή ξύζκηζε απηήο. (Η πεξίπησζε α', όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα ππνπξγηθή απόθαζε Φ.10035/ ). β. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ, φηη δελ έρεη ππνβάιιεη δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ή έλσζεο πξνζψπσλ. γ. Δθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο απφ ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο, φπνπ έρεη δεισζεί ην παγθφζκην εηζφδεκα (εηζφδεκα εκεδαπήο πξνέιεπζεο θαη ηπρφλ εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο) ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ, ε δηεχζπλζε θχξηαο θαηνηθίαο, ν αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) ζπδχγνπ θαη ην εηζφδεκα ζπδχγνπ (αλ πθίζηαηαη). ε πεξίπησζε πνπ απνθηήζεθε ή κε εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν πξνεγνχκελσλ ηεο αίηεζεο εηψλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε ηεο αιινδαπήο θνξνινγηθήο αξρήο γηα ην χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηζνδήκαηνο, λνκίκσο επηθπξσκέλε θαη κεηαθξαζκέλε. Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 11/15

12 δ. Απνδεηθηηθφ δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ (ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο ή ηειεθψλνπ ή χδξεπζεο). ε. Λνγαξηαζκφο Δζληθήο Σξάπεδαο (IBAN) ζηνλ νπνίν είλαη κφλνο δηθαηνχρνο ή πξψηνο ζηελ πεξίπησζε ζπλδηθαηνχρνπ. ε. Τπεύζπλε θαηά λόκν δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη από ηνλ αζθαιηζκέλν όηη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ βνεζήκαηνο δελ έρεη αλαιάβεη κηζζσηή εξγαζία, δελ απηναπαζρνιείηαη, δελ έρεη απνιέζεη ηε ξύζκηζε ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί γηα εμόθιεζε ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πξνο ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, δελ ιακβάλεη ζύληαμε από θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, ηνλ Ο.Γ.Α., ην Ν.Α.Σ. ή ην Γεκόζην, ή θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ηεο αιινδαπήο θαη δελ έρεη κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ή ην κεξίδην ηνπ ή ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθε ζε ζύδπγν ή πξόζσπν α` θαη β` βαζκνύ ζπγγέλεηαο. ηελ ίδηα ππεύζπλε δήισζε δειώλεη ην θνξέα από ηνλ νπνίν επηζπκεί λα θαηαζηεί δηθαηνύρνο ηνπ βνεζήκαηνο ζηε πεξίπησζε δηαθνπήο δύν ειεύζεξσλ επαγγεικάησλ ηνπ. (Η πεξίπησζε ε', όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε λέα ππνπξγηθή απόθαζε Φ.10035/ ). Ο Πξντζηάκελνο Ο Γ/ληήο Αλαθνηλψζεθε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 12/15

13 2. Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο γηα ην 2014 Αλαθνηλψζεθε 3. Γηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ ηακείνπ ηνπ ΒΔΑ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ Γηεχζπλζε Διέγρνπ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ, θαη Ο.Σ.Α κεηά απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Αλαθνηλψζεθε Δ. ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ (ΔΠΔΙΓΟΝΣΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ) 1. χκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (ηίηινο θηήζεο). ε ζπλέρεηα απφθαζεο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΒΔΑ (73/ ) ηίζεηαη ππφςε ηεο Γ.Δ. ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, (Σίηινο θηήζεο). -Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δηαδηθαζία κεηάπησζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ ζηηο λέεο εθαξκνγέο. - Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 4 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ έσο Ζ ζπλνιηθή ακνηβή ακνηβή είλαη επξψ αθαηξνπκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. (20% θφξνο εηζνδήκαηνο θαη 3,6% ραξηφζεκν) Π. Μπελεηάηνο Ωο ε εηζήγεζε Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 13/15

14 2. χκβαζε Γεκνζηνγξάθνπ Αξγπξψο Μαπξνχιε. ηελ ζχκβαζε ηεο θαο Μαπξνχιε ην πνζφ λα νξηζηεί ζε 1.000,00 επξψ θαζαξά 3. χκβαζε κε ην εμσηεξηθφ πλεξγάηε δεκνζηνγξάθν θν Βεξκηζζψ. Δγθξίλεηαη ην πνζφ ησλ 400 επξψ φπσο ε πξνεγνχκελε ζχκβαζε 4. Δπηινγή ζπλεξγαηψλ κε βάζε ηελ πξνθήξπμε γηα ην έξγν tok-toc Δπηιέγνληαη σο εμήο: ΓΡΑΗ : 1.1 Γηαρείξηζε πληνληζκφο θα Υξηζηνθνξίδνπ 3.11 Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Τινπνίεζεο BIC OF ATTIKA 4.3 Λεηηνπξγία ζρεηηθψλ δνκψλ ζηνπο BIC OF ATTIKA Γήκνπο 4.6 χληαμε ηειηθνχ κνληέινπ θα Υξηζηνθνξίδνπ 5. Γηαβίβαζε πξαθηηθψλ 3κεινχο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα πξνκήζεηα Δπηκειεηεξηαθψλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ππνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΒΔΑ. Δπηιέγεηαη ε εηαηξεία Knowledge.Να γίλεη δηαπξαγκάηεπζε γηα επηπιένλ έθπησζε 5% ζην ηίκεκα θαη 25% έσο 30% ζην θφζηνο εηήζηαο ζπληήξεζεο Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 14/15

15 6. πλεξγαζία ΒΔΑ- BIC ζηελ λέα πξφηαζε ηνπ ΔΔΝ HELLAS ε συνέχεια της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος που απέστειλαν στο ΒΕΑ οι συντονιστές της Ελληνικής Κοινοπραξίας του Enterprise Europe Network-Hellas για τη συμμετοχή στη νέα πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων COS-WP 2014, και η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διοικητική Επιτροπή στην προηγούμενή της συνεδρίαση, η Κα Γιοβανοπούλου ενημερώνει για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΒΕΑ, την 5 η Μαρτίου 2014, με τον Διευθυντή του BIC Αττικής κο Γαγκλία για το θέμα αυτό. υγκεκριμένα, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας των δύο φορέων, ενόψει της υποβολής πρότασης στο νέο πρόγραμμα, για την περίοδο Από το BIC Αττικής εκδηλώθηκε η επιθυμία συνεργασίας, με την ιδιότητα του υπεργολάβου του ΒΕΑ, που θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις παροχής υπηρεσιών καινοτομίας σε ΜΜΕ στην Αττική. Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ Σα κέιε ηεο Γ.Δ., κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, απνθαζίδνπλ ηελ ππνβνιή πξφηαζεο COS-WP 2014 γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΒΔΑ σο κέινο ηνπ Γηθηχνπ Enterprise Europe Network- HELLAS, πξνηείλνληαο σο ππεξγνιάβν ηνπ ΒΔΑ ην BIC κε αλάιεςε εηδηθψλ δξάζεσλ (ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο θαηλνηνκίαο). Με επφκελε απφθαζε ηεο Γ.Δ. ζα γίλεη θαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο. 7. Κάιπςε θφζηνπο ζπκκεηνρήο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ζε εθδήισζε ζηελ Θεζζαινλίθε Δγθξίλεηαη Έθδνζε:3 Ζκ/λία Έθδνζεο: ειίδα: 15/15

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:58/27 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 18.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 15.1.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα