ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/3/2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» στις 27/05/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση ταμειακών ροών Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης Γενικές πληροφορίες Λογιστικές αρχές και μέθοδοι Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, αλλά υιοθετήθηκαν πρόωρα Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί Ενοποίηση Θυγατρικές Συγγενείς Αναγνώριση εσόδων Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ενσώματα πάγια Ασώματες ακινητοποιήσεις Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Απαιτήσεις από πελάτες Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Διανομή μερισμάτων από κέρδη χρήσεως Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία επιχείρησης Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια τραπεζών Φόρος εισοδήματος Επιχειρηματικοί τομείς Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

3 9.7 Διαχείριση κινδύνων Αποκτήσεις θυγατρικών Κέρδη ανά μετοχή Διόρθωση Λάθους Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού...21 Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας από τη σελίδα 1 έως και τη σελίδα 21 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Γρηγόριος Κιουτσούκωστας Παναγιώτης Κογκαλίδης Ο Πρόεδρoς του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Α.Τ.ΑΒ Α.Τ. ΑΒ Α.Τ. ΑΕ ΑΜ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/

4 1 Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/3/ /12/2007 Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματες ακινητοποιήσεις Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις & προπληρωμές Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Εκδοθέν κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Προβλέψεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακρ/θεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

5 2 Αποτελέσματα Χρήσης Σημ. 1/1-31/3/08 1/1-31/03/07 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μικτά κέρδη μη βιολογικών στοιχείων Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 8.3 εύλογη αξία Μείον: Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Άλλα λειτουργικά έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ( ) ( ) Αλλα λειτουργικά έξοδα (131) (35) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) (64.168) Κέρδη / Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Μείον φόρος εισοδήματος 8.5 (66.753) (50.988) Κέρδη μετά από φόρους Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ) 0,029 0,021 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

6 3 Κατάσταση ταμειακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/3/08 1/1-31/3/07 Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (101) (49.517) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (53.588) (66.563) Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα ( ) (64.168) Καταβεβληµένοι φόροι ( ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Μερίσµατα πληρωθέντα - (486) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7 4 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 31/03/08 31/03/07 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα) Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα) Γενικές πληροφορίες Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης 3099/ /Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Έχει την έδρα της στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, τηλ /42100 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών υπ. Αριθ /06/Β/86/02. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, η εκμετάλλευση σφαγείου, η παραγωγή & εμπορία κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων. Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «Γ.ΔΕΛΛΑΣ-Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» με αποτέλεσμα η εταιρία να έχει πλέον υποκαταστήματα στην Αθήνα (Αγ.Ιωάννη Ρέντη) και στα Ιωάννινα. Στις 19/10/2007 η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας από «ΑΦΟΙ Κ.ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» σε «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» διατηρώντας τον ίδιο διακριτικό τίτλο «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε». Στην ίδια γενική συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές στο σύνολο τους. Τέλος αποφασίστηκε η προσθήκη των εξής δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρίας : Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμάτων, παραγωγή και εμπορία λιπάσματος από απορρίματα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από επεξεργασία απορρίματων. 6 Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 6.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΚΡΕΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» αφορούν την περίοδο 1/1-31/3/2008 και έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους εκτός της περιπτώσεως ορισμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρώσεων που αποτιμώνται σε τρέχουσες αξίες. Οι καταστάσεις αυτές είναι σύµφωνες µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων της IASB. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί. 7

8 6.2 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2007 Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και είναι σύμφωνες με αυτές προηγούμενων ετών, αναλύονται ως ακολούθως: Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛΠ 1 που αφορούν στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομικής οντότητας. Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για περιόδους που ξεκινούν την 1/1/2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το ΔΛΠ 32 και υιοθετήθηκε από την εταιρία για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν ενημερωθεί με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Πιο συγκεκριμένα, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας παρουσιάζεται: Ανάλυση ευαισθησίας στην έκθεση της εταιρίας σε κινδύνους αγοράς που συνδέονται με χρηματοοικονομικά μέσα, και Ανάλυση της λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές οφειλές που απομένουν Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά στις ταμειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισμού. ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου αναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 Η διερμηνεία εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία αυτή δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων Η διερμηνεία απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να 9 αξιολογηθεί ως 8

9 μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία. ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση Η διερμηνεία απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, αλλά υιοθετήθηκαν πρόωρα Η εταιρία δεν έχει υιοθετήσει πρόωρα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά. ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση) Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Το κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τη Διοίκηση της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. ΕΔΔΠΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Εταιρίας Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρίας 9

10 λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρίας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΕΔΔΠΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή της ΕΔΔΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 10

11 6.3 Ενοποίηση Θυγατρικές Θυγατρικές εταιρίες, είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 50% πλέον ενός δικαιωμάτων ψήφου. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος τους από τον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική μέθοδος που ακολουθείται για την ενοποίηση είναι αυτή της εξαγοράς Τα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής. Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογη αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως υπεραξία. Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά ελέγχεται για τυχόν απομείωση της. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα κέρδη και ζημίες από συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου, απαλείφονται. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών μεταβάλλονται ώστε να είναι ομοιόμορφες με τις λογιστικές αρχές της μητρικής. Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα περιόδου και τα ίδια κεφάλαια που δεν ανήκουν στον Όμιλο και παρουσιάζονται ξεχωριστά τόσο στην κατάσταση αποτελεσμάτων όσο και στην ενοποιημένη κατάσταση ισολογισμού. Στον ατομικό ισολογισμό της Εταιρίας οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης Συγγενείς Συγγενείς επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες όπου η συμμετοχή της Εταιρίας, είναι μεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρία έχει σημαντική επίδραση χωρίς ωστόσο να τις ελέγχει. Οι συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας οι επενδύσεις σε συγγενείς καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις εμπεριέχουν την υπεραξία κατά την εξαγορά. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συμμετοχή της Εταιρίας στα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν μετά από την εξαγορά των συγγενών εταιριών καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, και η αναλογία της μητρικής στις μεταβολές ιδίων κεφαλαίων των συγγενών από την ημερομηνία εξαγοράς και έπειτα μεταβάλλουν την αξία της επενδύσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας στις εταιρίες αυτές. 6.4 Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τους πελάτες και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. (β) Μερίσματα Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί. 11

12 6.5 Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 6.6 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 6.7 Ενσώματα πάγια Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως για τα γήπεδα και τις κτιριακές εγκαταστάσεις λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την , η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν γίνονται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: Μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις χρόνια Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 7-26 χρόνια Μεταφορικά μέσα 2 11 χρόνια Μηχανογραφικός εξοπλισμός 3-5 χρόνια Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός 5-9 χρόνια Οι υπολειμματικές αξίες των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σε σχέση με την αξία κτήσεως σε 10%. Για τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 12

13 6.8 Ασώματες ακινητοποιήσεις - Υπεραξία Η υπεραξία αφορά το επιπλέον τίμημα που καταβάλλεται από τον Όμιλο για την απόκτηση θυγατρικών εταιριών και προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου τιμήματος και της αναλογίας του Όμιλου στην εύλογη αξία καθαρής θέσης της εξαγοραζόμενης εταιρίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η υπεραξία απεικονίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας. Στην περίπτωση που η εύλογη αξία καθαρής θέσης κατά την εξαγορά μίας εταιρίας είναι μεγαλύτερη από το καταβαλλόμενο τίμημα τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία που καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. - Λογισμικό Η/Υ Αφορά σε δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με αναγνωρίσιμα προϊόντα λογισμικού και υπάρχει η προοπτική να προσδώσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 6.9 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του Μέσου Ετήσιου Σταθμικού Κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Γεωργική δραστηριότητα είναι η διαχείριση από μία επιχείρηση του βιολογικού μετασχηματισμού των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού σε γεωργικά προϊόντα ή σε πρόσθετα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή για πώληση. Βιολογικά στοιχεία ενεργητικού είναι ζώα και φυτά υπό τη διαχείριση μίας επιχείρησης. Βιολογικός μετασχηματισμός είναι εκείνες οι διαδικασίες που προκαλούν ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές σε βιολογικά στοιχεία ενεργητικού. Μία επιχείρηση αποτιμά ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του μειωμένη κατά τα εκτιμώμενα μέχρι την πώληση έξοδα, εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Εύλογη θεωρείται η τρέχουσα αξία που επικρατεί σε μία ενεργό αγορά. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αγορές, θα χρησιμοποιήσει η τιμή που υπάρχει στην αγορά που αναμένεται να 13

14 χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργός αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η αξία που προκύπτει από σχετική αναγωγή της τιμής πώλησης του προϊόντος της συγκομιδής. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση και κάθε μεταβολή στην εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου μείον τα εκτιμώμενα μέχρι την πώληση έξοδα, πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια Δανεισμός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου Παροχές στο προσωπικό (α) Βραχυπρόθεσμες παροχές Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 14

15 (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νομοθεσία, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το μέσο επιτόκιο μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Προβλέψεις Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης Διανομή μερισμάτων από κέρδη χρήσεως Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής από τα κέρδη της χρήσεως καταχωρούνται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 7 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες. 15

16 8 Πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων 8.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: Αξία κτήσης Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφ/κά μέσα Έπιπλα & Ακινητ/σεις λοιπός υπό εξοπλισμός εκτέλεση Σύνολο Υπόλοιπο 31/12/ Αυξήσεις Μειώσεις/ Μεταφορές (12.610) - (42.246) (54.856) Υπόλοιπο 31/03/ Σωρευμένες αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφ/κά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση Σύνολο Υπόλοιπο 31/12/ Αποσβέσεις χρήσης Μειώσεις/ Μεταφορές (12.610) (12.610) Υπόλοιπο 31/03/ Αναπόσβεστη αξία 31/03/ Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν σε επένδυση μονάδας λιπασματοποίησης παραπροϊόντων σφαγής συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, που έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3299/2004 και θα τύχει επιδότησης ποσού 1,3 εκατ. ευρώ περίπου. Μέχρι τις 31/12/2007 η εταιρία είχε λάβει προκαταβολή επιχορήγησης ποσό 387 χιλ.ευρώ. Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008, καθώς ήδη βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. 8.2 Υπεραξία επιχείρησης 31/03/08 31/12/07 Υπόλοιπο έναρξης Απορρόφηση θυγατρικών Υπόλοιπο λήξης Αναλυτική αναφορά γίνεται στη σημείωση Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Αφορά σε ζώντα ζώα (κυρίως μόσχους και κατά περιόδους αμνοερίφια) που διατηρεί η εταιρία στις εγκαταστάσεις της για πάχυνση και σφαγή. Παράλληλα η εταιρία αγοράζει ένα μεγάλο αριθμό ζώντων ζώων για άμεση σφαγή. Η εταιρία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις ζώντων ζώων, παρά μόνο 16

17 περιστασιακά. Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού αγοράζεται καθώς η εταιρία δεν πραγματοποιεί γεννήσεις ζώων στις εγκαταστάσεις της. Τα ζώα που αγοράζονται με σκοπό την πάχυνση παραμένουν μερικούς μόνο μήνες στις εγκαταστάσεις πρωτού οδηγηθούν στο σφαγείο. Ακολουθεί λογιστική συμφωνία της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 31/03/08 31/03/07 Αποθέματα έναρξης Αγορές περιόδου Μείον: Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων (1.648) Μείον: Αναλώσεις (προς παραγωγή κρέατος) ( ) ( ) Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών στοιχείων Υπόλοιπο τέλους περιόδου Το σύνολο των ζώων στης εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ηλικίας μέχρι ενός έτους. Η εταιρία βάσει του Κανονισμού 1782/2003 της ΕΕ λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις για τους σφαχθέντες μόσχους. Το ποσό που λαμβάνει ετησίως η εταιρία ανέρχεται σε 355 χιλ.ευρώ. 8.4 Δάνεια τραπεζών Μέσα στο 2006 η εταιρία - μετά από σχετική έγκριση του δημοσίου - προέβει σε ρύθμιση του συνολικού δανεισμού της με ημερομηνία 30/6/2006 σε ένα μακροπρόθεσμο δεκαετούς διάρκειας δάνειο, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%, βάσει αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας (αριθμοί αποφάσεων ΚΥΑ 15075/Β/ και 2/18872/ ). Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται ως το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου που ισχύει πριν την περίοδο εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς 0,6%. Το ανωτέρω επιτόκιο επιδοτείται κατά 50% μέχρι και την 31/12/2009. Τέλος η ίδια απόφαση ορίζει πως το δάνειο θα εξοφληθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνίες καταβολής την 30/6 και 31/12 κάθε έτους. Βάσει νεώτερης υπουργικής απόφασης δόθηκε περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή των δόσεων μέχρι και 31/12/2007, με αποτέλεσμα η πρώτη δόση να καταβληθεί στις 30/6/2008. Στα πλαίσια της ανωτέρω ρύθμισης η εταιρία έχει εγγράψει υποθήκη υπέρ του ελληνικού δημοσίου επί των ακινήτων της. Το συνολικό ποσό δανεισμού που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ανέρχεται στο ποσό των χιλ.ευρώ, εκ των οποίων καταβλητέα μέσα στο 2008 είναι 1,0 εκατ..ευρώ. Το ισχύον επιτόκιο βάσει του οποίο θα υπολογιστούν οι τόκοι του πρώτου εξαμήνου του 2008 ανέρχεται σε 7,706% επιδοτούμενο κατά 50%. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον spread). Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας είναι σε ευρώ. 8.5 Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος αφορά στο σύνολο του αναβολόμενο φόρο τόσο για την τρέχουσα όσο και για την προηγούμενη περίοδο. 17

18 8.6 Επιχειρηματικοί τομείς Επιχειρηματικός τομέας είναι κάθε διακριτό μέρος της επιχείρησης που παρέχει μία ομοειδή κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών και του οποίου οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις διαφέρουν από τους κινδύνους και τις αποδόσεις άλλων τομέων. Η εταιρία δε διαθέτει ξεχωριστούς επιχειρηματικούς τομείς με την ανωτέρω έννοια. Η οργάνωση της εταιρίας παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το σύνολο του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται εντός Ελλάδος με αποτέλεσμα να μη διακρίνεται η δραστηριότητα της εταιρίας σε ξεχωριστούς γεωγραφικούς τομείς. Η εταιρία τον Οκτώβριο του 2007 πρόσθεσε στο σκοπό βάσει καταστατικού, υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμάτων, παραγωγή λιπάσματος από απορρίματα και παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμάτων. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν στην εκμετάλλευση μονάδας λιπασματοποίησης οργανικών απορριμάτων η οποία είναι υπό κατασκευή. 9 Πρόσθετες πληροφορίες & επεξηγήσεις 9.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη διαχειριστική χρήση Η απορροφηθείσα εντός του 2007 θυγατρική έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη διαχειριστική χρήση Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας υφίσταται υποθήκη ποσού χιλ.ευρώ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σημείωση «8.4 Τραπεζικά δάνεια». Επίσης υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπές Τραπεζών ποσού χιλ.ευρώ. 9.3 Επίδικες / υπό διαιτησία διαφορές Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 9.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία την 31/3/2008 ήταν 71 άτομα και την 31/03/ άτομα. 9.5 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής (σε χιλ.ευρώ): 18

19 1/1-31/3/08 1/1-31/3/07 (α)έσοδα 313,62 298,27 β) Έξοδα 0,00 0,00 γ) Απαιτήσεις 711,40 886,41 δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 45,19 31,26 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1,14 33,68 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 63, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις εκτός των κατωτέρω: α) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ήτοι χρήση 2005 έως και την τρέχουσα χρήση για την εταιρία και χρήση 2006 για την απορροφηθείσα εντός του έτους θυγατρική για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. β) Εγγυητική επιστολή της εταιρίας προς Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ποσού 426 χιλ.ευρώ που δόθηκε προκειμένου να εκταμιευθεί μέρος επιχορήγησης επενδύσεων παγίων. 9.7 Διαχείριση κινδύνων -Κίνδυνος από επιτόκια Ο δανεισμός της εταιρίας είναι στο σύνολο του κυμαινόμενου επιτοκίου. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια το επιτόκιο βασίζεται στο euribor ενώ στα μακροπρόθεσμα βασίζεται στο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου (βλ.σημείωση 8.4). Η εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων για την αντιστάθμιση του πιθανού κινδύνου αύξησης επιτοκίων. -Συναλλαγματικός κίνδυνος Στο σύνολο τους οι συναλλαγές της εταιρίας είναι σε ευρώ, οπότε δεν υφίσταται άμεσος συναλλαγματικός κίνδυνος. -Πιστωτικό κίνδυνος Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η πελατειακή βάση της εταιρίας είναι αρκετά ευρεία ωστέ να επιτυγχάνεται επαρκής διασπορά του κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρία..-κίνδυνος ρευστότητας Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος ρευστότητας. -Διαχείριση κεφαλαίου Στόχος της εταιρία είναι να διατηρεί υγιείς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης. 9.8 Αποκτήσεις θυγατρικών Εντός της προηγούμενης χρήσης και συγκεκριμένα στις 15/2/2007 εξαγοράστηκε το 59% των μετοχών της εταιρίας «Γ.ΔΕΛΛΑΣ Π.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» έναντι 19

20 ποσού 3,5 εκατ. ευρώ από το οποίο το μεγαλύτερο μέρος καταβλήθηκε μέσα στο Το αρχικό 41% είχε αγοραστεί έναντι ποσού 2,8 εκατ.ευρώ. Μετά την εξαγορά η ανωτέρω εταιρία ενοποιήθηκε ολικά στις οικονομκές καταστάσεις της 31/3/2007 και 30/6/2007. Οι εύλογες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εξαγοραζόμενης κατά την ημερομηνία εξαγοράς του 59% στις 15/2/2007 είχαν ως ακολούθως. Πάγια στοιχεία Ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Εύλογη αξία καθαρής θέσης Αναλογία 59% στην εύλογη αξία της καθαρής θέσης Η διαφορά μεταξύ της τιμής απόκτησης του 59% και της αναλογίας επί της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης αποτέλεσε υπεραξία. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που εμφανίζεται ως υπεραξία στον ισολογισμό περιόδου και του ποσού που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά, αφορά στην υπεραξία από την εξαγορά του 41% της ίδιας εταιρίας που είχε γίνει το Η ανωτέρω θυγατρική απορροφήθηκε την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και συγκεκριμένα στις 28/9/2007. Μετά την απορρόφηση της δεν υφίσταται Όμιλος, ωστόσο ως συγκριτικά στοιχεία αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/3/2007 παραθέτονται τα ενοποιημένα στοιχεία και όχι τα ατομικά. Τα ατομικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/3/2007 είχαν συνοπτικά ως ακολούθως: Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων Μείον φόροι (8.405) Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

21 9.9 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει μέσου σταθμισμένου αριθμού του συνόλου των μετοχών Διόρθωση Λάθους Στα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/3/2007 στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου όπως αυτά είχαν αρχικώς δημοσιευθεί έγιναν οι εξής διορθώσεις: Δημοσιευμένα ποσά Αναμορφωμένα ποσά Μικτά κέρδη Το κονδύλιο μικτά κέρδη όπως αυτό εμφανίζεται στα δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/3/2007, αφορούσε τα μικτά κέρδη όπως αυτά εμφανιζόταν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου 1/1-31/3/2007, ήτοι προ αποσβέσεων. Μετά την ανωτέρω διόρθωση τα μικτά κέρδη στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου στη στήλη 1/1-31/3/2007 είναι μετά από αποσβέσεις. Επίσης γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 31/03/2007 Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών Περιόδου 1/1-31/3/2007: Δημοσιευμένα ποσά Αναμορφωμένα ποσά Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) (66.563) Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ( ) Στην κατάσταση ταμειακών ροών προστέθηκε χωριστή σειρά με το κονδύλιο «Μείωση/(αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» με αντίστοιχη μείωση του κονδυλίου «Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων» Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 21

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-30/6/2011 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3 -Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το Α Εξάμηνο 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΥΡΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΠΛΗΜΥΡΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ Ανώνυμη Γεωργική - Εμπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών RHODOS AQUACULTURE. Αρ.Μ.Α.Ε 46199/80/Β/2000/15 ΠΛΗΜΥΡΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Λ Η Τ Ω Α. Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33722/01ΔΤ/Β/95/16 Έδρα : Λ. Κηφισού 90 Περιστέρι Τ.Κ. 12132 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ενδιάμεσες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΔΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε Αρ.Μ.Α.Ε 46028/12/Β/00/6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.- FAX: 22230 22597 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΔΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 1

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 1 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 1 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (με βάση την απόφαση 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006

ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ATCOM A.E.» την 16/03/2007.

Διαβάστε περισσότερα

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E

Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση Υ-PHARMA Α.Ε AP.M.A.E.: 63002/01AT/B/07/188

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ ΤΚ 200 01 AEGEAN SEA FOODS Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 (ποσά σε Ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058207304000 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα