ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήση 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήση 2008"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήση 2008 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΕ την 20 η Μαρτίου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) AΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΕΝΤΣΙΟΣ Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

2 ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΕΔΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 1998 PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρία Προµηθειών και Διανοµών Καταναλωτικών Αγαθών 71ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 40352/12/Β/98/(08)/12 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΕΝΤΣΙΟΣ, ΜΑΙΡΗ ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠO ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 31-Δεκ ΜΗΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠO ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 20 Μαρτίου 2009 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ ΣΟΛ α.ε.ο.ε. ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3 Περιεχόµενα 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 5 2 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισµός Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) Γενικές πληροφορίες Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται σε µεταγενέστερες της παρούσης οικονοµικές καταστάσεις και ο Όµιλος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε προγενέστερη εφαρµογή Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Έλεγχος Αποµείωσης ενσώµατων και άλλων στοιχείων Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά Δανεισµός Αναβαλλόµενοι φόροι Παροχές σε εργαζοµένους Προβλέψεις Κόστος δανεισµού Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται σε µεταγενέστερες της παρούσης οικονοµικές καταστάσεις και ο Όµιλος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε προγενέστερη εφαρµογή Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Σηµαντικές µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Εκτίµηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας Διάρκεια ωφέλιµης ζωής παγίων Φόρος εισοδήµατος Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Μεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων Ενσώµατα Πάγια Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία...25

4 8.3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέον Δάνεια - Μακροπρόθεσµα Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια - Βραχυπρόθεσµα Λοιπές προβλέψεις Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης Κόστος χρηµατοδότησης Φόρος Εισοδήµατος Παροχές σε Εργαζοµένους Αποσβέσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Στοιχεία και Πληροφορίες... 32

5 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕE. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕE, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης Δεκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 5

6 αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Ν. 7.2 επί των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι λόγω αρνητικής καθαρής θέσης συντρέχει η εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι την παρούσα χρήση διεκόπη η δραστηριότητα της εταιρείας και ότι στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009 Ευστάθιος Π. Μπανίλας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 6

7 2 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας To Διοικητικό Συµβούλιο της PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 2008, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Προς τους κ. κ. Μετόχους της Εταιρείας PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Κύριοι Μέτοχοι, 1.Εξέλιξη και επιδόσεις περιόδου αναφοράς Η αυτόκλητη ΓΣ των µετόχων της 7 Μαρτίου 2008 αποφάσισε τη µεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήµος Αθηναίων στο 71ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ στό ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ. Η µεταφορά αυτή εγκρίθηκε από την νοµαρχία στις 27 Μαρτίου Από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία ανέστειλε τη δραστηριότητά της, που ήταν η διακίνηση των προϊόντων της µητρικής εταιρείας PLIAS ΑΒΕΕ (σαπούνια ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, Cleopatra, Olivia, NesCafe) και της εταιρείας Olympus Foods ΑΕΒΕ (Σαλάτες και dressings 17). Έτσι η δραστηριότητα της χρήσης περιορίσθηκε κυρίως στην είσπραξη απαιτήσεων και την πληρωµή υποχρεώσεων, που είχαν δηµιουργηθεί από την προηγούµενη χρήση. Η µητρική εταιρεία εξόφλησε το µακροπρόθεσµο δάνειο της εταιρείας, για το οποίο είχε η ίδια εγγυηθεί, ποσού Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού , χρησιµοποιήθηκαν για την εξόφληση των υπολοίπων δανείων. Από το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων της , ποσού ,04, ποσό ,07 οφείλεται προς τη µητρική εταιρεία. Από το σύνολο των απαιτήσεων της , ποσού ,90, ποσό ,57 αφορά απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με την είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων θα εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς τρίτους καθώς και µέρος των υποχρεώσεων προς τη µητρική εταιρεία. Σε σχέση µε τις εκκρεµότητες στους φορολογικούς ελέγχους προηγουµένων χρήσεων σηµειώνουµε τα εξής: Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέµβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάµηνη χρήση , προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων προσαυξήσεων, ποσού Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει εκδικαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας, µε βάση και τη γνώµη του φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια. Στη παρούσα χρήση διενήργησε πρόβλεψη ποσού , που θεωρείται επαρκής να καλύψει ενδεχόµενη επιβάρυνση σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις ολοκληρώθηκε στη χρήση Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. Διενεργήθηκε αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ των αντίστοιχων χρήσεων, συνολικού ποσού , µε βάση τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου, ώστε αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό. Δεν υπήρξαν έσοδα στη χρήση. 7

8 Το αποτέλεσµα χρήσης προ φόρων ανήλθε σε ζηµία ποσού ,53. Άλλες σηµαντικές πληροφορίες της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. Στη χρήση 2008 το µοναδικό υποκατάστηµα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής ανέστειλε την δραστηριότητά του. 2. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης µέχρι την υποβολή της Έκθεσης Πέρα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις , ο οποίος ολοκληρώθηκε την επόµενη χρήση 2009, για τον οποίο αναφερθήκαµε ανωτέρω, δε σηµειώθηκαν άλλα γεγονότα άξια αναφοράς. 3. Στόχοι και προοπτικές Προβλεπόµενη πορεία Βραχυπρόθεσµος στόχος για την επόµενη χρήση είναι η ολοκλήρωση της είσπραξης των απαιτήσεων. Στην επόµενη χρήση δεν αναµένονται ουσιώδη έσοδα ή έξοδα. Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της εταιρείας και εποµένως άλλοι στόχοι και προοπτικές για την επόµενη χρήση δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν στη παρούσα φάση. 4. Κίνδυνοι και αντιµετώπιση τους Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά µε την αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας στη χρήση, σηµειώνουµε επιπλέον τα εξής: Συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Πιστωτικός Κίνδυνος Οι εισπρακτέοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους Οµίλους εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και πολυεθνικούς οίκους) και το Ελληνικό δηµόσιο. Όλες οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση 8

9 των οφειλετών τους. Από το 2008 η διανοµή και εµπορία των επώνυµων προϊόντων του οµίλου ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία. Κίνδυνος ρευστότητας ταµειακών ροών Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της ποσό εκατ. ευρώ 8,33). Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας. 20 Μαρτίου 2009 Για το Διοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Αδαµάντιος Λέντσιος 9

10 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.1 Ισολογισµός ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµείωση Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 0 0 Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο καθαρής θέσης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Δάνεια Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους Λοιπές προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

11 3.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων (κατά λειτουργία) Σηµείωση Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα Έξοδα διαθέσεως Έξοδα διοικήσεως Άλλα έξοδα Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 Κέρδος (ζηµία) προ φόρου Φόρος εισοδήµατος Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου

12 3.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Ποσά Αποτελέσµατα Σύνολο προορισµένα για εις νέον Καθαρής Θέσης αύξηση κεφαλαίου Υπόλοιπα Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών 0 Διορθωµένα υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Αποτέλεσµα περιόδου Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 - Ίδιες µετοχές 0 Υπόλοιπα Υπόλοιπα Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών 0 Διορθωµένα υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Αποτέλεσµα περιόδου Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 - Ίδιες µετοχές 0 Υπόλοιπα

13 3.4 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (έµµεση µέθοδος) Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Προσαρµογές για: Αποσβέσεις παγίων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Έσοδα επενδύσεων Χρεωστικούς τόκους Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων (Αύξηση) µείωση προµηθευτών Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες Τόκοι πληρωθέντες Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσωµάτων παγίων Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων Εισπραχθέντα µερίσµατα Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Λήψη δανείων Χρηµατοδότηση από µητρική Εξόφληση δανείων Μερίσµατα πληρωθέντα Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου

14 4 Γενικές πληροφορίες Η PLIAS Εµπορική Α.Ε ιδρύθηκε το 1998 µε την επωνυµία FRESHWAYS AE και δραστηριότητα τη διανοµή και εν γένει εµπορία καταναλωτικών αγαθών. To 2001 η FRESHWAYS AE απορρόφησε την SERVICEWAYS A.E και µετονοµάστηκε σε PLIAS Εµπορική Α.Ε Ήδη από την αρχή της χρήσης 2008 η εταιρεία στερείται δραστηριότητας. Το site στο οποίο αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας είναι το site της µητρικής εταιρείας: Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 20 Μαρτίου Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας PLIAS ABEE, της οποίας είναι θυγατρική 100% 5 Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 5.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2008 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τον νόµο, η εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες και τις θυγατρικές τους από 1 Ιανουαρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία, σαν θυγατρική εισηγµένης εταιρείας εφάρµοσε τα εν λόγω Πρότυπα. 5.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις Διερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 12 πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό των υποδοµών για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις υποδοµές, έχοντας λάβει την σχετική παραχώρηση από το Δηµόσιο. Η Διερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία. Διερµηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών Ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση 14

15 που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους µετόχους της εταιρείας. Η Διερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις ατοµικέ καταστάσεις τους, προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η Διερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία. Διερµηνεία 14: ΔΛΠ 19 Όριο Περιουσιακών στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδραση τους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών. Το θέµα µελέτης της Διερµηνείας 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 5.3 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται σε µεταγενέστερες της παρούσης οικονοµικές καταστάσεις και ο Όµιλος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε προγενέστερη εφαρµογή ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µία διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λετουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων και πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Δεν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το αναθεωρηµένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Τ ο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή 15

16 πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων και οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 5.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Η εταιρεία έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας αυτόν της διάθεσης καταναλωτικών ειδών στην εγχώρια αγορά. 5.5 Ενσώµατα πάγια Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια αποτιµώνται µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι δαπάνες, που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων, κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 16

17 Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, στο βαθµό που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη διαφορά αναπροσαρµογής εύλογης αξίας. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 5.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικό Δεν υπάρχει ιδιοπαραγώµενο λογισµικό. Το λογισµικό που αποκτήθηκε εµφανίζεται στη τιµή κτήσεώς του, µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας του. Οι αποσβέσεις του λογισµικού επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών κυµαίνεται από 2 έως 7 έτη. 5.7 Έλεγχος Αποµείωσης ενσώµατων και άλλων στοιχείων Όλα τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ως εξής: Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν αφού συµψηφίσουν τυχόν προϋπάρχοντα αποθεµατικά εύλογης αξίας. 5.8 Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια. Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πέραν του ενός έτους καθυστέρηση. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 5.9 Αποθέµατα Δεν υπάρχουν αποθέµατα στη λήξη της χρήσης. 17

18 5.10 Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από κοινές µετοχές που κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται Δανεισµός Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρεία είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Αναβαλλόµενοι φόροι Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται πάντα. Οι φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού τους µε φορολογικά κέρδη εποµένων χρήσεων Παροχές σε εργαζοµένους (α) Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. (β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια δεδοµένου ότι η εταιρεία δεν είχε προσωπικό στο τέλος της χρήσης Προβλέψεις Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης Κόστος δανεισµού Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των δεδουλευµένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 18

19 5.17 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Τα ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία δεν καταχωρούνται. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις καταχωρούνται σύµφωνα µε τις κρίσεις της διοικήσεως, όταν υπάρχει βάσιµος τρόπος αποτίµησης τους. 6 Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι και πολιτικές διαχείρισης Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Κίνδυνος µη συνέχισης της δραστηριότητας Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 της έκθεσης, σχετικά µε την αναστολή της δραστηριότητας της εταιρείας στη χρήση, σηµειώνουµε επιπλέον τα εξής: Συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Πιστωτικός Κίνδυνος Οι εισπρακτέοι λογαριασµοί περιλαµβάνουν κυρίως απαιτήσεις από µεγάλους Οµίλους εταιρειών (αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ εσωτερικού και πολυεθνικούς οίκους) και το Ελληνικό δηµόσιο. Όλες οι εταιρείες του Οµίλου παρακολουθούν συνεχώς την οικονοµική κατάσταση των οφειλετών τους. Από το 2008 η διανοµή και εµπορία των επώνυµων προϊόντων του οµίλου ανατέθηκε σε τρίτη εταιρεία. Κίνδυνος ρευστότητας ταµειακών ροών Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν µπορεί να αποπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τη µητρική εταιρεία. (αρνητική καθαρή θέση της ποσό εκατ. ευρώ 8,33). Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε επαρκείς προβλέψεις της µητρικής εταιρείας. 19

20 Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31 η Δεκεµβρίου 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής: 2008 Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη Μακροπρόθεσµος Δανεισµός Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Εµπορικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω από 5 έτη Μακροπρόθεσµος Δανεισµός Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων Εµπορικές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των πελατών που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 31/12/ /12/2007 Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης λιγότερο από 3 µήνες Μεταξύ 3 και 6 µηνών Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους Μεγαλύτερη του 1 έτους Δεν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν του έτους οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποµείωση. 6.1 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις Διερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 12 πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό των υποδοµών για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, από πλευράς της οντότητας, η οποία κατασκευάζει και λειτουργεί αυτές τις υποδοµές, έχοντας λάβει την σχετική παραχώρηση από το Δηµόσιο. Η Διερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία. Διερµηνεία 11, ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών Ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). Η Διερµηνεία αυτή απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για 20

21 σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι τίτλοι παρέχονται από τους µετόχους της εταιρείας. Η Διερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις ατοµικέ καταστάσεις τους, προγράµµατα, όπου οι εργαζόµενοι σε αυτές λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η Διερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την εταιρεία. Διερµηνεία 14: ΔΛΠ 19 Όριο Περιουσιακών στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδραση τους (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερµηνεία 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών. Το θέµα µελέτης της Διερµηνείας 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 6.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων που εφαρµόζονται σε µεταγενέστερες της παρούσης οικονοµικές καταστάσεις και ο Όµιλος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε προγενέστερη εφαρµογή ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µία διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λετουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων και πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Δεν θα υπάρξει επίδραση από αυτό το πρότυπο στις οικονοµικές καταστάσεις. Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µίας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράς προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτες µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το αναθεωρηµένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου 21

22 στοιχείου του ενεργητικού. Τ ο χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Τροποποίηση του ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων και οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. 7 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 7.1 Σηµαντικές µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 7.2 Εκτίµηση για την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας Λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων συντρέχει εφαρµογή των άρθρων 48 παρ.1 και 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον ήδη από την παρούσα χρήση, διακόπηκε η λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης, χωρίς να έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα οριστικές αποφάσεις για το µέλλον της. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις συντάχτηκαν µε βάση την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας. Στην περίπτωση που οι Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 2008, δεν είχαν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, δεν θα υπήρχε ουσιώδης διαφοροποίηση στα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 7.3 Διάρκεια ωφέλιµης ζωής παγίων Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: Έτη από απόκτησή τους Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 22

23 Λογισµικό Φόρος εισοδήµατος Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Δεκέµβριο του έτους 2005 και αφορά την υπερδωδεκάµηνη χρήση , προέκυψε φόρος επί λογιστικών διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων προσαυξήσεων, ποσού Ευρώ. Η Εταιρεία έχει καταθέσει σχετική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει εκδικαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρείας, µε βάση και τη γνώµη του φορολογικού της συµβούλου, θεωρεί ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια. Στη παρούσα χρήση διενήργησε πρόβλεψη ποσού , που θεωρείται επαρκής να καλύψει ενδεχόµενη επιβάρυνση σε σχέση µε το θέµα αυτό. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις ολοκληρώθηκε στη χρήση Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν διαφορές φόρου εισοδήµατος. Διενεργήθηκε αποµείωση της απαίτησης από επιστροφή ΦΠΑ των αντίστοιχων χρήσεων, συνολικού ποσού , µε βάση τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου, ώστε αυτή να ανέρχεται στο ανακτήσιµο ποσό. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν λογίστηκαν επειδή εκτιµάται ότι δεν θα ανακτηθούν στο προβλεπτό µέλλον. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις επί διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν υπήρχαν 7.5 Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εµπορική Α.Ε. µε την οποία ο ενάγων ως µεσίτης αστικών συµβάσεων απαιτεί από την Εταιρεία το ποσό των ευρώ. Η Διοίκηση εκτιµά µετά και από γνωµάτευση του εργατολόγου ότι η έκβαση της υπόθεσης θα είναι θετική για την ίδια και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία. Έχει ασκηθεί αγωγή κατά της Plias Εµπορική Α.Ε. από πρώην υπαλλήλους της εταιρείας ύψους περίπου ευρώ. Η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει σχετική πρόβλεψη ύψους ευρώ η οποία εκτιµάται ότι θα καλύψει την ενδεχόµενη επιβάρυνση από την υπόθεση αυτή. Για τις επίδικες υποθέσεις από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων αναφερόµαστε στην παράγραφο Μεταβολές στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές Δεν σηµειώθηκαν. 7.7 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα Δεν υπάρχουν. 23

24 7.8 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Πέρα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις , ο οποίος ολοκληρώθηκε την επόµενη χρήση 2009, για τον οποίο αναφερθήκαµε ανωτέρω, δε σηµειώθηκαν άλλα γεγονότα άξια αναφοράς. 8 Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων 8.1 Ενσώµατα Πάγια Τα ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ιδιόκτητα Πάγια Μισθωµένα Πάγια 0 0 Ιδιόκτητα πάγια Γήπεδα & οικόπεδα Kτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήατα & µηχανολογικές Εγκαταστάσεις Λοιπός Εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως Κατά την Προσθήκες Διαφορά αναπροσαρµογής Μεταφορές από υπό εκτέλεση Εκποιήσεις Κατά την Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Κατά την Αποσβέσεις Κατά την Αναπόσβεστη Αξία Κατά την Κατά την

25 Μισθωµένα πάγια Τα Μισθωµένα Πάγια αφορούν εξοπλισµό (Η/Υ) της Εταιρείας και αναλύονται ως εξής: Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Καθαρή λογιστική αξία Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (που αφορούν αποκλειστικά άδειες λογισµικού) της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Αξία κτήσεως ή αποτιµήσεως Κατά την Προσθήκες Διαφορά αναπροσαρµογής Μεταφορές από υπό εκτέλεση Εκποιήσεις 2008 Κατά την Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Κατά την Αποσβέσεις Κατά την Αναπόσβεστη Αξία Κατά την Κατά την

26 8.3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (κυκλοφορούν στοιχείο) Οι Απαιτήσεις από Πελάτες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Πελάτες Μεταβατικοί Λογαριασµοί Λοιπές κρατήσεις ( Ελληνικό δηµόσιο ) Χρεωστικό ΦΠΑ χρήσης ΦΠΑ επιστροφής από 2002 & Προκαταβολές Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Σύνολο Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Σύνολο Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα Τα Ταµειακά Διαθέσιµα και Ισοδύναµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση Ταµείο Τράπεζες (όψεως) Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά την 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10 Ευρώ η κάθε µία. Οι µετοχές της µητρικής PLIAS ABEE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με βάση την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30 ης Ιουνίου 2008, η µετοχική της σύνθεση, είχε ως εξής : ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ PLIAS ABEE % ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 0 ΔΡΙΤΣΑ Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 0 ΣΥΝΟΛΟ % 26

27 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Σαν Κεφάλαιο θεωρείται το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων όπως εµφανίζεται στις οικονοµικές Καταστάσεις. Κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες Για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε , συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το άρθρο 47 προβλέπει ότι εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µιας εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήµισυ του µετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Αντίστοιχα, το άρθρο 48, προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του ενός δεκάτου του µετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το 'Αρθρο 47. Ήδη η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια και µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις 8.6 Αποτελέσµατα εις νέον Τα αποτελέσµατα εις νέον αναλύονται ως εξής: Κέρδη (ζηµιές) χρήσης Κέρδη (ζηµιές) προηγ. χρήσεων Σύνολο

28 8.7 Δάνεια - Μακροπρόθεσµα Τα µακροπρόθεσµα Δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: Τραπεζικά Κατά την Ληφθέντα δάνεια 0 Εξοφλήσεις δανείων Κατά την Leasing Κατά την Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων 0 Κατά την Σύνολα Κατά την Ληφθέντα δάνεια 0 Εξοφλήσεις δανείων Κατά την Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Oι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις στο τέλος των χρήσεων 2008 και 2007 αναλύονται ως ακολούθως: Προµηθευτές Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη Ασφαλιστικά Ταµεία Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών Αποδοχές προσωπικού Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού Σύνολο

29 8.9 Δάνεια - Βραχυπρόθεσµα Οι Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31 η 2008 αναλύονται ως εξής: Δεκεµβρίου Δάνεια Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 0 0 Σύνολο Λοιπές προβλέψεις Πρόβλεψη εργατικής διαφοράς Πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά Σύνολο Έξοδα Διάθεσης Τα Έξοδα Διάθεσης, για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως κατωτέρω: Αµοιβές προσωπικού Αποσβέσεις Αµοιβές τρίτων (αποθήκευτρα) Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Παροχές σε αλυσίδες S/M Διάφορα Εξοδα (µεταφορικά) Σύνολο

30 8.12 Έξοδα Διοίκησης Τα Έξοδα Διοίκησης, για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως κατωτέρω: Αµοιβές προσωπικού Αποσβέσεις Αµοιβές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Διάφορα Εξοδα Σύνολο Άλλα Έξοδα Εκµετάλλευσης Τα άλλα έξοδα Εκµετάλλευσης, για τη χρήση 2008 και 2007, αναλύονται ως κατωτέρω: Πρόστιµα Εξοδα Προηγούµενων χρήσεων Πρόβλεψη για καταστροφές Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Πρόβλεψη Αποζηµίωσεις προσωπικού Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων Πρόβλεψη επιστροφών από αγορά Αποµείωση απαίτησης από Φ.Π.Α Λοιπά Έκτακτα Εξοδα Κόστος χρηµατοδότησης Στο καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος των χρήσεων 2008 και 2007 συµπεριλαµβάνονται: Τόκοι έσοδα Εξοδα για ΑΜΚ 0 0 Τόκοι έξοδα Εξοδα χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών Αρ. Μητρώου Α.Ε. 13108/06/Β/86/89 71ο ΧΛΜ Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος, 34100 Χαλκίδα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ» την 19 Μαρτίου 2007, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 30ης Ιουνίου 2014 Στο Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πηγών 33 145 64 Κηφισιά ΑΡ.Μ.ΑΕ: 47750/01/ΑΤ/Β/00/572 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Της 31 ης εκεµβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου 2007) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιερά Οδός 104Β, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42836/01/Β/99/87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Έδρα :Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι 192 00 ΑΡ.ΜΑΕ : 36466/01ΑΤ/Β/96/71/98 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 7 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα