ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε /06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ)... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)... 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - YΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ... 24

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) Σημ Πωλήσεις , ,85 Κόστος πωλήσεων ( ,24) ( ,71) Μεικτό κέρδος , ,14 Λοιπά έσοδα , ,74 Έξοδα διοίκησης ( ,38) ( ,75) Έξοδα διάθεσης ( ,02) ( ,70) Λοιπά έξοδα (49.742,40) (18.048,62) Λειτουργικά Κέρδη/Ζημιές ( ,74) ( ,19) Χρηματοοικονομικά έσοδα ,19 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,56) ( ,31) Κέρδη/Ζημιές προ φόρων ( ,28) ( ,31) Φόρος εισοδήματος , ,64 Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ( ,06) ( ,67) Αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρείας ( ,24) ( ,45) Δικαιώματα μειοψηφίας (11.768,82) (22.626,22) ( ,06) ( ,67) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ,48 (42.653,69) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ) ( ,36) Αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρείας ( ,76) ( ,14) Δικαιώματα μειοψηφίας (11.768,82) (22.626,22) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ): 8 ( ,58) ( ,36) (0,0879) (0,0878) Απομειωμένα κέρδη/ζημιές ανά μετοχή (σε Ευρώ): (0,0873) (0,0875) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,94) (53.504,00) Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Σημ. δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις , , , , , ,94 Κόστος πωλήσεων ( ,10) ( ,84) ( ,94) ( ,86) ( ,72) ( ,58) Μεικτό κέρδος , , , , , ,36 Λοιπά έσοδα , , , , , ,07 Έξοδα διοίκησης ( ,98) ( ,33) ( ,31) ( ,31) ( ,35) ( ,66) Έξοδα διάθεσης ( ,14) 0,00 ( ,14) ( ,36) - ( ,36) Λοιπά έξοδα (24.329,35) (25.096,00) (49.425,35) (6.446,21) - (6.446,21) Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημιές) ( ,85) ,06 ( ,79) ( ,20) ,40 (21.572,80) Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.190, , , ,84 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,19) (1.047,55) ( ,74) ( ,27) (975,03) ( ,30) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων ( ,86) ,51 ( ,35) ( ,63) ,37 ( ,26) Φόρος εισοδήματος ,72 (24.506,28) , ,02 (25.871,34) (23.885,32) Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ( ,14) ,23 ( ,91) ( ,61) ,03 ( ,58) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ( ,14) ,23 ( ,91) ( ,61) ,03 ( ,58) Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Της 31ης Μαρτίου (Ποσά σε Ευρώ) Σημ. OMIΛΟΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 Δεκεμβρίου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματα πάγια , , , ,12 Λογισμικά προγράμματα , , , ,31 Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις , , , ,89 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,64 Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού , , , ,67 Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού , , , ,63 Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό Αποθέματα , , , ,03 Εμπορικές απαιτήσεις , , , ,56 Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις , ,79 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,25 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,40 Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού , , , ,03 Περουσιακά στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτ , ,96 Γενικό σύνολο ενεργητικού , , , ,62 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,01 Ίδιες μετοχές 12 ( ,64) ( ,42) ( ,64) ( ,42) Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης , , , ,62 Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης θυγατρικών ( ,50) ( ,98) - - Αποτελέσματα εις νέον , , , ,39 Σύνολο , , , ,60 Δικαιώματα μειοψηφίας , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,60 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού , , , ,12 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,12 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,94 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,80 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι , ,00 - Μερίσματα Πληρωτέα 6.147, , , ,14 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις , , , ,39 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,27 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,39 Υποχρεώσεις διακοπτόμενων δραστηριοτήτων , ,63 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Συν. διαφορές ενοποίησης θυγατρικών 6 Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης Αγορά Ιδίων Μετοχών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου , , ,30 ( ) ,81 (98.466,59) 5.366,448, , , ,35 Αποτέλεσμα περιόδου ( ,45) ( ,45) (22.626,22) (1/1-31/03/) ( ,67) Λοιπά συνολικά εισοδήματα /έξοδα (42.653,69) - - ( ,45) (42.653,69) - (42.653,69) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (42.653,69) ( ,14) (22.626,22) ( ,36) Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης( σημ. 11) , , ,95 Αγορά Ιδίων Μετοχών (σημ. 12) (76.232,66) - (76.232,66) - (76.232,66) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου , , ,30 ( ,93) ,76 ( ,25) , ,93 860, ,28 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου , , ,10 ( ,98) ,62 ( ,42) , , , ,53 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1 31/03/) ( ,24) ( ,24) (11.768,82) ( ,06) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα) , , ,48 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα , ( ,24) ( ,76) (11.768,82) ( ,58) Μεταφορά σε αποθεματικά , Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης(σημ 11) , ,95 Αγορά Ιδίων Μετοχών (σημ. 12) (17.629,22) - (17.629,22) - (17.629,22) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου , , ,10 ( ,50) ,57 ( ,54) , , , ,68 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης Αγορά Ιδίων Μετοχών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου , , , ,81 (98.466,59) , Αποτέλεσμα περιόδου ( ,58) (1/1-31/03/) ( ,58) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα ( ,58) ( ,58) Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης(σημ. 11) , , ,95 Αγορά Ιδίων Μετοχών (σημ. 12) (76.232,66) (76.232,66) (76.232,66) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου , , , ,76 ( ,25) , ,51 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου , , , ,62 ( ,42) , ,60 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1 31/03/) ( ,91) ( ,91) Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα ( ,91) ( ,91) Αποθεμ. για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης(σημ. 11 ) , ,95 Αγορά Ιδίων Μετοχών (σημ. 12) (17.629,22) - (17.629,22) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου , , , ,47 ( ,64) , ,42 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 7

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έμμεση Μέθοδος Σημ. Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων συνεχιζόμενων δραστ. ( ,28) ( ,31) ( ,86) ( ,63) Κέρδη χρήσεως προ φόρων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων , Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ φόρων ( ,28) ( ,31) ( ,35) ( ,26) - Αποσβέσεις , , , ,37 - Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού , , , ,00 - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , , , Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα , , , ,00 - Πρόβλεψη για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη Διοίκησης , , , ,95 - Συναλλαγματικές διαφορές (12.689,02) ,77 333, ,91 - Αποτελ.(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής (378,91) 1.637,59 (378,91) 4.232,44 - Πιστωτικοί τόκοι (2.972,62) (5.193,19) (1.959,38) (1.974,85) - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,40 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές Δραστηριότητες Μείωση / (Αύξηση) σε: - Αποθέματα 4 ( ,12 ( ,88) ( ,80) ( ,32 - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (770,09) ,22 (56,07) 22682,96 - Εμπορικές απαιτήσεις 4 ( ,26 ( ,44) ( ,24) ( ,63 - Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (11.964,07) ( ,35) (16.537,46) ( ,89) (Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών): - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.170,25) 9.453, Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,33 - Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,19 Μείον: - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (54.727,18) (53.073,18) (48.279,74) (48.522,40) - Καταβεβλημένοι φόροι - (37.059,15) - (25.630,02) - Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές ,02 (50.949,77) (333,20) (1.471,91) - Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη επισφαλών πελατών Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό (94.849,89) (82.192,57) (94.849,89) (79.975,91) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστ/τες (α) ,18 ( ,10) ,31 ( ,64 Επενδυτικές Δραστηριότητες - Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 9 (41.553,21) ( ,98) (39.393,21) ( ,45) - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων , , , ,10 - Τόκοι εισπραχθέντες 2.972, , , ,85 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστ/τες (β) (20.979,75) ( ,84) (19.832,99) ( ,50) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,98 - Εξοφλήσεις δανείων ( ,43) ( ,40) ( ,73) ( ,40) - Αγορά ιδίων μετοχών (17.629,22) (76.232,66) (17.629,22) (76.232,66) Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) , , , ,92 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης , , , ,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης , , , ,72 Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Όμιλος Εταιρειών Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων και Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε. με δ.τ. Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. («ο Όμιλος») είναι ένας ελληνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες μηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Μητρική Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., («Μοτοδυναμική» ή «μητρική εταιρεία»), ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έχει διάρκεια 25 ετών, μέχρι το Ο Όμιλος μέσω συμβάσεων που έχει συνάψει με την εταιρεία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρεία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών εκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, για την περίπτωση της Ελλάδας και μέχρι την 30η Ιουνίου, για την περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Από τον Ιούνιο του 2005 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία εδρεύει στον Ασπρόπυργο, θέση Κύριλλος, Τ.Κ Οι συνημμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Μοτοδυναμικής και των θυγατρικών της εταιριών των οποίων η δραστηριότητα περιγράφεται στη σημείωση 5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 112 άτομα για την μητρική εταιρεία και 134 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήταν 139 για την μητρική και 169 άτομα για τον Όμιλο. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 18 ης Μαΐου. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες κατά την 1η Ιανουαρίου : Σε περίπτωση που η υιοθέτηση κάποιου προτύπου ή διερμηνείας είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις ή τη δραστηριότητα του Ομίλου, η επίπτωσή αυτή περιγράφεται παρακάτω: Διερμηνεία 13, «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών»: Η Διερμηνεία 13 απαιτεί όπως τα ανταλλάγματα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό μέρος της συναλλαγής πώλησης με την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς μέρος της εύλογης αξίας του τιμήματος πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εφόσον αυτός δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. Διερμηνεία 15, «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας»: Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Η διερμηνεία έχει αναδρομική ισχύ. Η διερμηνεία 15 δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις εφόσον ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στο τομέα αυτό. 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (συνέχεια) Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό»: Με τη διερμηνεία αυτή διευκρινίζεται ο λογιστικός χειρισμός κατά την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα παρέχεται καθοδήγηση προκειμένου για την αναγνώριση του συναλλαγματικού κινδύνου ο οποίος χρήζει λογιστικής αντιστάθμισης στα πλαίσια της αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, για το επίπεδο σε έναν όμιλο όπου τα μέσα αντιστάθμισης μπορούν να διακρατούνται ως αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης και το πως μπορεί μια εταιρεία να προσδιορίσει το κέρδος ή τη ζημία από συναλλαγματικές διαφορές, αναφορικά τόσο με την καθαρή επένδυση όσο και με το μέσο αντιστάθμισης, το οποίο πρόκειται να ανακυκλωθεί κατά τη ρευστοποίηση της καθαρής επένδυσης. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Διερμηνεία 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»: Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντική πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και στη Διερμηνεία 9 Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων: Η τροποποίηση της διερμηνείας 9 απαιτεί από μια εταιρία να εξετάζει κατά πόσο ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από το κύριο συμβόλαιο σε περίπτωση επαναταξινόμησης ενός υβριδικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία «σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων». Η εξέταση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε περιστάσεις οι οποίες υφίσταντο κατά την μεταγενέστερη ημερομηνία μεταξύ της ημέρας που η εταιρία έγινε αρχικά μέρος της συμφωνίας και της ημέρας οποιονδήποτε τροποποιήσεων του συμβολαίου οι οποίες επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις χρηματικές ροές του συμβολαίου. Το ΔΛΠ 39 αναφέρει τώρα ότι εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα τότε το υβριδικό μέσο μπορεί να παραμείνει εξολοκλήρου στην κατηγορία της «εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων». Η διερμηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» και στο ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»: Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει σε μια εταιρία να υπολογίζει το «κόστος» επένδυσης σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς στις οικονομικές καταστάσεις έναρξης σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 ή χρησιμοποιώντας το τεκμαρτό κόστος. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 απαιτεί όλα τα μερίσματα από θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οντότητες ή συγγενείς να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 θα πρέπει να εφαρμοστεί μελλοντικά και όχι αναδρομικά. Οι νέες αυτές τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις καθώς η Εταιρία δεν κάνει πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ και δεν έχουν καμιά επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα. Τον ορισμό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης, με την εισαγωγή του όρου μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η διερμηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Η τροποποίηση αυτή απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας. Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση απαιτείται η γνωστοποίηση των επιμετρήσεων ευλόγων αξιών βάσει των πηγών δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια ιεραρχία τριών επιπέδων για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται σε εύλογες αξίες. Επιπλέον, απαιτείται συμφωνία μεταξύ του αρχικού και τελικού υπολοίπου για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των στοιχείων του επιπέδου 3, όπως επίσης και σημαντικές μεταφορές μεταξύ των επιπέδων επιμέτρησης της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζονται επίσης οι απαιτήσεις για τις γνωστοποιήσεις του κίνδυνου ρευστότητας αναφορικά με τις συναλλαγές παραγώγων καθώς και περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για διαχείριση ρευστότητας. Οι επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά με το κίνδυνο ρευστότητας αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τις τροποποιήσεις. ΔΠΧΑ 8, «Λειτουργικοί Τομείς»: Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, «Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Ο Όμιλος συμπέρανε ότι οι λειτουργικοί τομείς όπως καθορίζονται από το πρότυπο ΔΠΧΑ 8 είναι όμοιοι με τους επιχειρηματικούς τομείς όπως αυτοί είχανε καθοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΔΛΠ 14. Ως συνέπεια της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 8, ο Όμιλος προσδιόρισε τους λειτουργικούς του τομείς όπως αναλυτικότερα παρουσιάζονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Οι σχετικές γνωστοποιήσεις παρουσιάζονται στη σημείωση

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (συνέχεια) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»: Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους. Εισαγάγει μια καινούργια κατάσταση συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά συνολικά εισοδήματα» ( comprehensive income ). Η παρουσίαση μπορεί να γίνει σε μία ενιαία κατάσταση ή σε δύο συνδεδεμένες καταστάσεις. Επίσης απαιτεί να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη στήλη στον ισολογισμό, τυχόν επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών Ο Όμιλος έκανε τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των υφιστάμενων οικονομικών του καταστάσεων και επέλεξε την παρουσίαση μίας ενιαίας κατάστασης. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» όσον αφορά τα «Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή «puttable» μέσο)»: Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξαλειφθεί ο περιορισμός για ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας να κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.. Η διερμηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, «Κόστος Δανεισμού»: Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπήρχε στο προηγούμενο πρότυπο) για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Ο Όμιλος ακολουθούσε την πολιτική εξοδοποίησης του συνόλου του κόστους δανεισμού. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όμιλος υιοθέτησε την αλλαγή από την ημερομηνία εφαρμογής του και μελλοντικά. Παρόλα αυτά κατά την διάρκεια της χρήσης δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ως εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καμία κεφαλαιοποίηση. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: Αναθεωρεί τον ορισμό του κόστους προϋπηρεσίας, της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και των βραχυπρόθεσμων και άλλων μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζομένους προκειμένου να επικεντρωθεί στη χρονική στιγμή όπου η υποχρέωση πρόκειται να διακανονιστεί. ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού»: Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό του κόστους δανεισμού προκειμένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του κόστους δανεισμού σε ένα το έξοδο τόκου υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο πραγματικού επιτοκίου όπως περιγράφεται στο ΔΛΠ 39. ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές»: Στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία αποτιμά μια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της, ο χειρισμός αυτός συνεχίζεται και στην περίπτωση που μεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση. ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: (α) Στην περίπτωση που μια συγγενής επιχείρηση αποτιμάται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά με τη γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισμών στην ικανότητα της συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην εταιρεία σε μορφή ταμειακών διαθεσίμων ή αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή και (β) Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναστροφής ζημιάς απομείωσης), η επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς, σε περίπτωση απομείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανομή της απομείωσης στην υπεραξία η οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζημία απομείωσης αναστρέφεται στην περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία της επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση αυξάνεται. ΔΛΠ 29 «Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες»: Η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα των εξαιρέσεων αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε ιστορικό κόστος π.χ. τα ενσώματα πάγια. ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν μία κοινοπραξία αποτιμάται σε εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, μόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 31 σχετικά με την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του μέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά με την περίληψη των οικονομικών πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 33. ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»: Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας μείον κόστους πώλησης, απαιτούνται οι ίδιες γνωστοποιήσεις όπως στην περίπτωση χρησιμοποίησης της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η εταιρεία αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. Καταργεί την αναφορά σε σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη μέθοδο απόσβεσης άυλων παγίων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό 11

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2.1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (συνέχεια) λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν με την εφαρμογή της σταθερής μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης με βάσει μονάδων παραγωγής. Μία προκαταβολή μπορεί να αναγνωριστεί μόνο στην περίπτωση που η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη του δικαιώματος πρόσβασης στα αγαθά ή την παραλαβή των υπηρεσιών. ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»:διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα συγκεκριμένα, τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθμισης μετά την αρχική αναγνώρισή τους δεν θεωρούνται επαναταξινομήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να μεταφερθεί από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων μετά την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί επαναταξινόμηση ως αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μίας ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 45 του ΔΠΧΑ 4, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων και όχι επαναταξινόμηση. Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο) κατά επιμέτρηση ενός χρεωστικού τίτλου μετά την παύση λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16) όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που εταιρεία δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου, αλλά αναμένει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγμή που θα καταστεί εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό μίσθωση είναι ίση με την τελευταία αποτίμησή του προσαυξημένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισμένη υποχρέωση. ΔΛΠ 41«Γεωργία»: Αντικαθιστά τον όρο κόστος σημείου πώλησης με τον όρο κόστος πώλησης. Καταργεί την αναφορά στη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ-φόρου προκειμένου για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, επιτρέποντας έτσι τη χρήση είτε του προφόρου είτε του μετά-φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόζεται. Καταργεί την απαγόρευση να λαμβάνονται υπόψη οι ταμειακές ροές που απορρέουν από πρόσθετες μεταποιήσεις κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας. Αντιθέτως, λαμβάνονται υπόψη οι ταμειακές ροές που αναμένονται να δημιουργηθούν από την πιο σχετική αγορά ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Διερμηνεία 19 «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου. Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέωση μεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται μετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειμένου για τον μερικό ή ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Με την διερμηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίμημα που πληρώνεται βάσει του ΔΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιμετωπίζονται ως το πληρωτέο τίμημα προκειμένου για την εξάλειψη της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η διερμηνεία δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. Διερμηνεία 14 «Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών (τροποποίηση)»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισμένες εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόμηση και επιμέτρηση»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών:» Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 «Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία δικαιώματα αντιμετωπίζονταν από το υφιστάμενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους της εταιρίας, για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ (συνέχεια) Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το δημόσιο και εταιρίες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι αυτόν τον προσδιορισμό, η εταιρία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των εταιριών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Ελάχιστες Εξαιρέσεις για Συγκριτικά Στοιχεία επί των Γνωστoποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 κατά την Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ»: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή η οποία δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον ο Όμιλος δεν κάνει πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ»: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 5 «Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Διευκρινίζεται ότι οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται αναφορικά με τα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις ομάδες περιουσιακών στοιχείων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση ή διακοπείσες δραστηριότητες είναι μόνο εκείνες που ορίζονται από το ΔΠΧΑ 5. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που ορίζονται από άλλα πρότυπα, εφαρμόζονται μόνο εάν υπάρχει ειδική απαίτηση για ανάλογα μη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή διακοπείσες δραστηριότητες. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Διευκρινίζεται ότι τα κατά λειτουργικό τομέα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται μόνο στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται σε επιμετρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων. ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Οι όροι μιας υποχρέωσης η οποία μπορεί να καταλήξει, οποιαδήποτε στιγμή, σε διευθέτηση μέσω της έκδοσης στοιχείων της καθαρής θέσης κατά την προαίρεση του αντισυμβαλλομένου, δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή του. ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Ρητά αναφέρεται ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορούν να ταξινομηθούν ως ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει την παρουσίαση, στην κατάσταση ταμειακών ροών, του ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση επιχειρήσεων η οποία ολοκληρώθηκε εντός του με ταμειακή διευθέτηση. ΔΛΠ 18 «Έσοδα»: Το ΣΔΛΠ πρόσθεσε οδηγίες (οι οποίες συνοδεύουν το πρότυπο) προκειμένου να καθορίσει εάν μια εταιρία ενεργεί ως κατ ουσία συμβαλλόμενος ή ως αντιπρόσωπος. Τα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη είναι εάν η εταιρία: - Έχει πρωταρχική ευθύνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών - Επωμίζεται τον κίνδυνο των αποθεμάτων - Έχει ευχέρεια καθορισμού των τιμών - Επωμίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η μεγαλύτερη μονάδα που επιτρέπεται να κατανεμηθεί η υπεραξία, η οποία αποκτήθηκε σε μια συνένωση επιχειρήσεων, είναι ο λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 8 πριν εφαρμοστούν οι κανόνες συγκέντρωσης για σκοπούς δημοσίευσης. ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»: εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι: -Το δικαίωμα προπληρωμής θεωρείται στενά συνδεδεμένο με το κύριο συμβόλαιο όταν η τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος προπληρωμής αποζημιώνει τον δανειζόμενο μέχρι κατά προσέγγιση την παρούσα αξία του χαμένου τόκου για το υπόλοιπο διάστημα του κύριου συμβολαίου. -Η εξαίρεση σχετικά με συμβόλαια μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή σε μια συνένωση επιχειρήσεων για την αγορά ή πώληση του αποκτώμενου σε μελλοντική ημερομηνία, εφαρμόζεται μόνο σε δεσμευτικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, και όχι σε συμβόλαια παραγώγων όπου περεταίρω ενέργειες από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να ληφθούν (Εφαρμόζεται για όλα τα συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου ). -Κέρδη και ζημίες σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών μιας μελλοντικής συναλλαγής η οποία τελικώς καταλήγει στην αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών ήδη αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να επαναταξινομούνται στην περίοδο όπου οι αντισταθμισμένες μελλοντικές ταμειακές ροές επηρεάζουν το κέρδος ή τη ζημία (Εφαρμόζεται για όλα τα συμβόλαια που δεν έχουν λήξει για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου ). 13

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ίδιες με αυτές βάσει των οποίων συντάχθηκαν και οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου. 4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά μεγέθη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή, σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του, η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται κυρίως στα αποθέματα στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και στα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ανάλογη μεταβολή παρουσιάζεται και στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών, οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης και είναι οι εξής: Θυγατρική / Αντικείμενο Μοτοδίκτυο Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, διανομή, συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, διανομή, συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους Έτος ίδρυσης % Χώρα % Ελλάδα % Ελλάδα Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών % Ελλάδα Motodynamics Srl. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων με την επωνυμία Yamaha στη Ρουμανία % Ρουμανία Motodynamics Ltd. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων με την επωνυμία Yamaha στη Βουλγαρία % Βουλγαρία Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Μητρικής Εταιρείας που παρουσιάζονται στις συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 31 Δεκεμβρίου Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,52 Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , ,00 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , ,00 Motodynamics Srl , ,84 Motodynamics Ltd , ,28 Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών ( ,00) ( ,00) , ,64 Εντός του, η Εταιρεία συνεκτιμώντας τις διεθνείς αλλά και τις τοπικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις σωρευμένες ζημιές των θυγατρικών της Motodynamics Srl και Motodynamics Ltd καταχώρησε στα αποτελέσματά της πρόβλεψη συνολικού ποσού χιλ ευρώ μέσω της οποίας απομείωσε μερικώς τη συμμετοχή της στις θυγατρικές αυτές θεωρώντας ότι η ανάκτηση του σχετικού ποσού δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ετών. Η πρόβλεψη αναλύεται ανά εταιρεία ως εξής: Motodynamics Srl. 30 χιλ. ευρώ και Motodynamics Ltd. 990 χιλ ευρώ. 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Διακοπτόμενες δραστηριότητες: Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/03/, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων της Εταιρείας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93. Περαιτέρω ως ημερομηνία Ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού αποφασίστηκε η Η έγκριση της απόσχισης του κλάδου αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές εντός του πρώτου εξαμήνου του. Τα αποτελέσματα του κλάδου λιανικής για τις χρήσεις που έληξαν και αναταξινομήθηκαν και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5 σε διακριτές στήλες στην εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων υπό τον τίτλο «Διακοπτόμενες δραστηριότητες». Τα ανωτέρω αποτελέσματα αναλύονται ως εξής : 1/1-31/3/ 1/1-31/3/ Πωλήσεις , ,60 Κόστος πωλήσεων ( ,84) ( ,72) Έξοδα διάθεσης ( ,33) ( ,35) Λοιπά έσοδα , ,87 Λοιπά έξοδα (25.096,00) - Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.047,55) (975,03) Κέρδη προ φόρων , ,37 Φόρος εισοδήματος (24.506,28) (25.871,34) Κέρδη μετά από φόρους , ,03 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε Ευρώ) 0,0154 0,0153 Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ): 0,1053 0,0152 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του κλάδου λιανικής κατά την 31η Μαρτίου, παρουσιάζονται διακριτά στην κατάσταση οικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας ως στοιχεία διακοπτόμενων δραστηριοτήτων. Οι βασικές κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου λιανικής κατά την 31η Μαρτίου είχαν ως εξής : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ,49 Λογισμικά προγράμματα 18,522,02 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 300, ,51 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα ,67 Εμπορικές απαιτήσεις ,23 Λοιπές απαιτήσεις 6.661,51 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,53 Σύνολο Ενεργητικού ,04 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ,73 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,55 Σύνολο Υποχρεώσεων ,28 Σύνολο Καθαρής Θέσης Κλάδου Λιανικής ,76 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Οι καθαρές ταμειακές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τον κλάδο λιανικής για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου έχουν ως εξής : 1/1-31/03/ Καθαρές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,63 Καθαρές μείωση χρηματικών διαθεσίμων ,63 6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές με θυγατρικές Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου, δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την 31η Μαρτίου δεν υπήρχαν εκκρεμείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσμεύσεις της Μοτοδυναμικής προς και από τις θυγατρικές της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη. Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναμικής με τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει καθώς και ανάλυση των συναλλαγών των θυγατρικών μεταξύ τους: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,54 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,62 Μotodynamics Ltd , ,98 Motodynamics Srl , , , ,76 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Motodynamics Ltd , ,00 - Απαιτήσεις Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,57 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,25 Μotodynamics Ltd , ,15 Motodynamics Srl , ,73 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. 982,80 349,20 Υποχρεώσεις , ,52 Μοτοδίκτυο Α.Ε. 791,59 - Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε ,60 190,40 Motodynamics Srl , , ,40 Motodynamics Ltd. 16 Motodynamics Srl. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μotodynamics Srl 9.826, , Motodynamics Ltd , , , ,00 -

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net.

Αιµιλία Φιλίππου-Klopfer ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. Ειρήνη Σούλη Με σύµφωνη γνώµη. Αθανάσιος Φαλάγγας www.voice-net. VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ (VOICENET) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ηµοσιευόµενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

================= ================= (Eπαναδιατύπωση) (Eπαναδιατύπωση) ================= =================

================= ================= (Eπαναδιατύπωση) (Eπαναδιατύπωση) ================= ================= ÂÑ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛAIΟΕΙ ΩΝ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 Nοµαρχία Αθηνών Ε ΡΑ: Ë. Êçöéóßáò 26 & Ðáñáäåßóïõ 2, 15125 Ìáñïýóé ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» την 16 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EDRACO ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η

EDRACO ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 10-11 για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ» την 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Coral Products and Trading ΑΕ

Coral Products and Trading ΑΕ CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/2009 31/12/2009) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2015 ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα