Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο"

Transcript

1 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ΘΔΜΑ: «Γηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ εζηθή θαηαλάισζε: Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο» Δπόπηξηα Καζεγήηξηα: Γξ.Σειηθίδνπ Δηξήλε Φνηηήηξηεο: Γαξλάβνπ Δηξήλε Ενπκή Ραθαέια Σζηιηγθίξε Μαξία-Κξπζηαιιία ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2014

2 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ΘΔΜΑ: «Γηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ εζηθή θαηαλάισζε: Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο» Δπόπηξηα Καζεγήηξηα: Γξ. Σειηθίδνπ Δηξήλε Φνηηήηξηεο: Γαξλάβνπ Δηξήλε Ενπκή Ραθαέια Σζηιηγθίξε Μαξία-Κξπζηαιιία ~ 2 ~

3 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηνχκε ζεξκά ηηο θαζεγήηξηεο καο Γξ.Δ.Σειηθίδνπ θαη θ.α. Γειεζηαχξνπ, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξαλ φρη κφλν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζή ηνπο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο καο ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην ζπλάδειθν θαη θαιφ καο θίιν Γεκήηξην Σεθειίδε, πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο δίπια ζηηο αμηφηηκεο θαζεγήηξηέο καο, βνήζεζε εμίζνπ ζηελ έξεπλα. Δπραξηζηνχκε ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη ηνπο θίινπο καο πνπ καο ζηήξημαλ, θαζψο θαη ηνπο εξσηεζέληεο πνπ ρσξίο απηνχο δελ ζα κπνξνχζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ εξγαζία απηή. ~ 3 ~

4 Πεξηερόκελα Καηάινγνο πηλάθσλ (ζει.6) Πεξίιεςε (ζει.21) Δηζαγσγή (ζει.22) Κεθάιαην Πξώην: Πξνθαηαξθηηθή Φάζε 1.1 ηφρνη ηεο Έξεπλαο (ζει.26) 1.2 Δμεηδίθεπζε απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ (ζει.28) Κεθάιαην Γεύηεξν: Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 2.1 Ζζηθή Καηαλάισζε Οξηζκφο (ζει.30) 2.2 Πξντφληα Γηθαίνπ Δκπνξίνπ Fair Trade (ζει.30) 2.3 Βηνινγηθά Πξντφληα Οξηζκφο (ζει.34) 2.4 Ζ δηακφξθσζε ηεο Εήηεζεο θαη ε Γηαζεζηκφηεηα ησλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ (ζει.35) 2.5 Ζ αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα πξν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ζει.36) 2.6 Καλάιηα Γηαλνκήο θαη Σχπνη Γηάζεζεο (ζει.39) Κεθάιαην Σξίην: Γεκνζθόπεζε 3.1 πγθέληξσζε πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (ζει.41) 3.2 Δξσηεκαηνιφγην (ζει.43) 3.3 Πεξηερφκελα Δξσηεκαηνινγίνπ (ζει.54) Κεθάιαην Σέηαξην: Απνηειέζκαηα 4.1 Πίλαθεο Μνλήο Δηζφδνπ (ζει.57) Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο (ζει.57) Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο (ζει.77) Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφ (ζει.87) Ζζηθή Αδηαθνξία (ζει.95) πκπεξηθνξηθέο Πεπνηζήζεηο (ζει.121) Αμηνιφγεζε Απνηειεζκάησλ (ζει.131) Κνηλσληθέο Πεπνηζήζεηο (ζει.141) Τπνθίλεζε (απφ ηηο Κνηλσληθέο Πεπνηζήζεηο) (ζει.145) Ρπζκηζηηθέο Πεπνηζήζεηο (ζει.149) Αληίιεςε Γχλακεο (Ρπζκηζηηθέο Πεπνηζήζεηο) (ζει.156) ηάζεηο (ζει.163) Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο (ζει.173) ~ 4 ~

5 Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο (ζει.177) Πξφζεζε Μπντθνηάδ (ζει.182) Παξειζνχζα πκπεξηθνξά (ζει.186) Κνηλσληθφ-Πνιηηηθφο Έιεγρνο (ζει.187) Τιηζκφο/Μεηα-Τιηζκφο (ζει.198) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία (ζει.211) 4.2 Πίλαθεο Μνλνδξνκηθήο Αλάιπζεο Γηαθχκαλζεο (ONE-WAY ANOVA) (ζει.216) Πίλαθεο πζρέηηζεο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο (ζει.217) Πίλαθεο πζρέηηζεο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο (ζει.228) Πίλαθεο πζρέηηζεο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο (ζει.239) Πίλαθεο πζρέηηζεο Πξφζεζε Μπντθνηάδ (ζει.250) 4.3 Πίλαθεο πζρέηηζεο Pearson (ζει.261) Κεθάιαην Πέκπην: πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Πεξηνξηζκνί 5.1 πκπεξάζκαηα (ζει.294) 5.2 Πξνηάζεηο πξνο ην θνξέα (ζει.296) 5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο (ζει.297) Βηβιηνγξαθία (ζει.298) Παξαξηήκαηα (ζει.300) Παξάξηεκα 1: πλέληεπμε Αξκνδίνπ Πξνζψπνπ (ζει.300) Παξάξηεκα 2: Υάξηεο Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ Θεζζαινλίθεο (ζει.306) ~ 5 ~

6 Καηάινγνο Πηλάθσλ Πίλαθεο Μνλήο Δηζόδνπ Πίλαθεο Θεηηθνύ Ηζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ Πίλαθαο 2.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ01 «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξαζηά» (ζει.57) Πίλαθαο 2.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ02 «Αγνξάδσ βηνινγηθά θξνχηα θαη ιαραληθά» (ζει.58) Πίλαθαο 2.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ03 «Αγνξάδσ βηνινγηθφ κέιη» (ζει.59) Πίλαθαο 2.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ04 «Αγνξάδσ βηνινγηθά δπκαξηθά» (ζει.60) Πίλαθαο 2.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ05 «Αγνξάδσ βηνινγηθφ ειαηφιαδν» (ζει.61) Πίλαθαο 2.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ06 «Αγνξάδσ βηνινγηθφ γάια» (ζει.62) Πίλαθαο 2.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ07 «Αγνξάδσ βηνινγηθά φζπξηα» (ζει.63) Πίλαθαο 2.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ08 «Αγνξάδσ απγά θαη πνπιεξηθά ειεπζέξαο βνζθήο» (ζει.64) Πίλαθαο 2.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ09 «Αγνξάδσ νηθνινγηθά απνξξππαληηθά» (ζει.65) Πίλαθαο 2.10: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ10 «Αγνξάδσ πξντφληα απφ αλαθπθισκέλν ραξηί»(ζει.66) Πίλαθαο 2.11: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ11 «Αγνξάδσ νηθνινγηθά θαιιπληηθά» (ζει.67) Πίλαθαο 2.12: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ12 «Αγνξάδσ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα»(ζει.68) Πίλαθαο 2.13: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ13 «Αγνξάδσ πξντφληα δίθαηνπ εκπνξίνπ- Fair Trade (π.ρ. θαθέ, δάραξε, πνηά θ.ά.)» (ζει.69) Πίλαθαο 2.14: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ14 «Υξεζηκνπνηψ πάληλεο ή άιιεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνχιεο γηα ηα ςψληα» (ζει.70) Πίλαθαο 2.15: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ15 «Δπηιέγσ πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ εηαηξίεο κε πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (π.ρ. θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρνξεγίεο ζε θνηλσθειή έξγα, πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο)» (ζει.71) ~ 6 ~

7 Πίλαθαο 2.16: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ16 «Αγνξάδσ ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο»(ζει.72) Πίλαθαο 2.17: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ17 «Αλαθπθιψλσ ηηο αλαθπθιψζηκεο ζπζθεπαζίεο»(ζει.73) Πίλαθαο 2.18: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ18 «Δπαλαρξεζηκνπνηψ έλα πξντφλ ή ηα θαηάινηπα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ αληί λα ην πεηάμσ ζηα ζθνππίδηα (θνππάθηα ηξνθίκσλ, ζαθνχιεο, ραξηί πεξηηπιίγκαηνο θιπ.)» (ζει.74) Πίλαθα 2.19: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ρ19 «Δπαλαρξεζηκνπνηψ ή επηδηνξζψλσ ρξεζηκνπνηεκέλα πξντφληα αληί λα ηα αληηθαηαζηήζσ κε θαηλνχξγηα (π.ρ. ξνχρα, έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, είδε πξνηθφο)» (ζει.75) Πίλαθαο 2.20: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο Ρ01-Ρ19 (ζει.76) Πίλαθεο Αξλεηηθνύ Ηζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ (Μπντθνηάδ) Πίλαθαο 3.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν1 «Βιάπηνπλ ζνβαξά ην πεξηβάιινλ» (ζει.77) Πίλαθαο 3.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν2 «Έρνπλ εκπιαθεί ζε νηθνλνκηθά ζθάλδαια (π.ρ. δσξνδνθίεο θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαξηέι)» (ζει.78) Πίλαθαο 3.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν3 «Έρνπλ εκπιαθεί ζε ζθάλδαια ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα» (ζει.79) Πίλαθαο 3.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν4 «Υξεζηκνπνηνχλ παηδηθή εξγαζία» (ζει.80) Πίλαθαο 3.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν5 «Δκπιέθνληαη ζε ηδηαίηεξα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηα δψα» (ζει.81) Πίλαθαο 3.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν6 «Δκπιέθνληαη ζε ηδηαίηεξα βάλαπζε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο» (ζει.82) Πίλαθαο 3.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν7 «ηεξίδνπλ νηθνλνκηθά θπβεξλήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε πνιέκνπο» (ζει.83) Πίλαθαο 3.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν8 «Δίλαη ζπκθεξφλησλ ερζξηθψλ πξνο ηε ρψξα καο»(ζει.84) Πίλαθαο 3.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ν9 «Κεξδνζθνπνχλ ππεξβνιηθά θαη αζχδνηα» (ζει.85) Πίλαθαο 3.10: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο Ν1-Ν9 (ζει.86) ~ 7 ~

8 Πίλαθεο Γηαινγηθνύ Ηζηθνύ Καηαλαισηηζκνύ Πίλαθαο 4.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D1 «πδεηήζεηο κε θίινπο θαη γλσζηνχο κνπ θαη πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζην κπντθνηάδ» (ζει.87) Πίλαθαο 4.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D2 «πκκεηνρή ζε ζπιινγή ππνγξαθψλ δηακαξηπξίαο»(ζει.88) Πίλαθαο 4.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D3 «Γηάδνζε κελπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ» (ζει.89) Πίλαθαο 4.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D4 «Γηάβαζκα θαη γξάςηκν ζε blogs ζην δηαδίθηπν»(ζει.90) Πίλαθαο 4.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D5 «πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο δηακαξηπξίαο» (ζει.91) Πίλαθαο 4.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D6 «Γεκηνπξγία θαη νξγάλσζε νκάδσλ δηακαξηπξίαο»(ζει.92) Πίλαθαο 4.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο D7 «πκκεηνρή ζηελ Ζκέξα ρσξίο ςψληα» (ζει.93) Πίλαθαο 4.8: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο D1-D7 (ζει.94) Πίλαθεο Ηζηθήο Αδηαθνξίαο Πίλαθαο 5.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ1 «Ζ ζρέζε κε ηελ εζηθή θαηαλάισζε πιεξνθφξεζε απαηηεί ρξφλν θαη θφπν πνπ κε δπζθνιεχεη» (ζει.95) Πίλαθαο 5.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ2 «Γελ είλαη ζην ρέξη ησλ θαηαλαισηψλ λα ελσζνχλ θαη λα αγσληζζνχλ ελαληίνλ ησλ εζηθψλ επηρεηξήζεσλ» (ζει.96) Πίλαθαο 5.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ3 «Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην λα βξίζθνπκε πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα παξαβηάζεηο ησλ εζηθψλ θαλφλσλ» (ζει.97) Πίλαθαο 5.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ4 «Γελ κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε λα αγνξάδνπκε πξντφληα απφ επηρεηξήζεηο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα παξαβηάζεηο ησλ εζηθψλ θαλφλσλ» (ζει.98) Πίλαθαο 5.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ5 «Γε κε ελδηαθέξεη λα γλσξίδσ εάλ ηα πξντφληα πνπ αγνξάδσ πξνμελνχλ θαθφ ζε θάπνηνλ άιινλ» (ζει.99) Πίλαθαο 5.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ6 «Ννκίδσ φηη ε αγνξά εζηθψλ πξντφλησλ είλαη απιψο κηα κφδα» (ζει.100) ~ 8 ~

9 Πίλαθαο 5.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ7 «Με απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ε δηθή κνπ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε παξά ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (ζέκα κε ην νπνίν αζρνιείηαη ην δίθηπν ηνπ Γίθαηνπ Δκπνξίνπ Fair Trade) (ζει.101) Πίλαθαο 5.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ8 «Δίλαη άζθνπν λα αγνξάδσ πξντφληα Γίθαηνπ Δκπνξίνπ αθνχ δελ θάλνπλ ην ίδην θαη πνιινί άιινη» (ζει.102) Πίλαθαο 5.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ9 «Με ελδηαθέξνπλ απνθιεηζηηθά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δηθήο κνπ ρψξαο θαη φρη ηα πξνβιήκαηα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ρσξψλ»(ζει.103) Πίλαθαο 5.10: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ10 «Έρσ άιια πξνβιήκαηα πνπ κε απαζρνινχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πεξηβαιινληνινγηθή θαηαζηξνθή» (ζει.104) Πίλαθαο 5.11: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ11 «Γελ πηζηεχσ φηη ην πεξηβάιινλ ζα πξνζηαηεπφηαλ αλ ρξεζηκνπνηνχζακε ιηγφηεξν λεξφ, ειεθηξηθφ θαη θαχζηκα» (ζει.105) Πίλαθαο 5.12: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ12 «Γε κπνξνχκε λα ζπζηάζνπκε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ» (ζει.106) Πίλαθαο 5.13: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ13 «Πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα ζέζεηο εξγαζίαο» (ζει.107) Πίλαθαο 5.14: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ14 «Γελ είκαη πξφζπκνο/ε λα πιεξψλσ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα λα αγνξάδσ νηθνινγηθά πξντφληα» (ζει.108) Πίλαθαο 5.15: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ15 «Σα πεξηζζφηεξα «εζηθά» πξντφληα είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηα θαλνληθά» (ζει.109) Πίλαθαο 5.16: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ16 «Σα ιεγφκελα νηθνινγηθά πξντφληα δελ είλαη παξά έλα αθφκε δηαθεκηζηηθφ ηξηθ» (ζει.110) Πίλαθαο 5.17: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ17 «Δάλ έλα κπντθνηάδ είλαη επηηπρεκέλν ε ζπκκεηνρή κνπ δελ είλαη αλαγθαία» (ζει.111) Πίλαθαο 5.18: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ18 «ηαλ πξφθεηηαη γηα κάξθεο πνπ εκπηζηεχνκαη θαη κνπ αξέζνπλ, κνπ είλαη αδχλαην λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνην κπντθνηάδ» (ζει.112) Πίλαθαο 5.19: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ19 «Καλέλα κπντθνηάδ πξντφλησλ ή εηαηξηψλ δελ έρεη απνηειέζκαηα» (ζει.113) ~ 9 ~

10 Πίλαθαο 5.20: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ20 «Θεσξψ φηη νη δηαδειψζεηο, νη πνξείεο θαη άιιεο εθδειψζεηο ελαληίνλ «αλήζηθσλ» επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ είλαη άζθνπεο» (ζει.114) Πίλαθαο 5.21: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ21 «Γε κε ελδηαθέξεη λα πιεξνθνξεζψ ελέξγεηεο θάζε επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξψ λα θξίλσ εάλ είλαη «αλήζηθε» ή φρη» (ζει.115) Πίλαθαο 5.22: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ22 «Ωο θαηαλαισηήο δελ έρσ θακία επζχλε γηα ηελ αηζρξνθέξδεηα ή ηελ αθαίξεζε εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ» (ζει.116) Πίλαθαο 5.23: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ23 «Πνηέ δελ είρε απνηέιεζκα ε ζπιινγή ππνγξαθψλ γηα θαλέλα δήηεκα» (ζει.117) Πίλαθαο 5.24: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ24 «Οη ηζρπξηζκνί ηνπ Γίθαηνπ Δκπνξίνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά δηαθεκηζηηθά θφιπα» (ζει.118) Πίλαθαο 5.25: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΔΑ25 «Μνπ είλαη δχζθνιν λα ςάρλσ γηα λα βξσ νηθνινγηθά πξντφληα» (ζει.119) Πίλαθαο 5.26: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ΔΑ1-ΔΑ25 (ζει.120) Πίλαθεο πκπεξηθνξηθέο Πεπνηζήζεηο Πίλαθαο 6.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΒΒ1 «πκβάισ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»(ζει.121) Πίλαθαο 6.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΒΒ2 «Δίκαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά επαίζζεηνο/ε»(ζει.122) Πίλαθαο 6.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΒΒ3 «Τπνζηεξίδσ ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο»(ζει.123) Πίλαθαο 6.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΒΒ4 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο»(ζει124) Πίλαθαο 6.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΒΒ5 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο»(ζει.125) Πίλαθαο 6.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΒΒ6 «Τπνζηεξίδσ ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία»(ζει.126) Πίλαθαο 6.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΒΒ7 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ» (ζει.127) Πίλαθαο 6.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΒΒ8 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βάλαπζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ» (ζει.128) ~ 10 ~

11 Πίλαθαο 6.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΒΒ9 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βάλαπζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δψσλ» (ζει.129) Πίλαθαο 6.10: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ΒΒ1-ΒΒ9 (ζει.130) Πίλαθεο Αμηνιόγεζεο Απνηειέζκαηνο Πίλαθαο 7.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΟΔ1 «πκβάισ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»(ζει.131) Πίλαθαο 7.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΟΔ2 «Δίκαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά επαίζζεηνο/ε»(ζει.132) Πίλαθαο 7.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΟΔ3 «Τπνζηεξίδσ ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο»(ζει.133) Πίλαθαο 7.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΟΔ4 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο» (ζει.134) Πίλαθαο 7.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΟΔ5 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο»(ζει.135) Πίλαθαο 7.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΟΔ6 «Τπνζηεξίδσ ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία»(ζει.136) Πίλαθαο 7.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηέο ΟΔ7 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ» (ζει.137) Πίλαθαο 7.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΟΔ8 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βάλαπζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ» (ζει.138) Πίλαθαο 7.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΟΔ9 «πκβάισ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βάλαπζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δψσλ» (ζει.139) Πίλαθαο 7.10: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέοοδ-οδ9 (ζει.140) Πίλαθεο Κνηλσληθέο Πεπνηζήζεηο Πίλαθαο 8.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΝΒ1 «Ζ νηθνγέλεηά (ή νη ζπγγελείο) κνπ λνκίδεη (νπλ) φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.141) Πίλαθαο 8.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΝΒ2 «Οη θίινη κνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.142) ~ 11 ~

12 Πίλαθαο 8.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΝΒ3 «Οη ζπλάδειθνί κνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.143) Πίλαθαο 8.4: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ΝΒ1-ΝΒ3 (ζει.144) Πίλαθεο Τπνθίλεζεο Πίλαθαο 9.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΜC1 «Ζ νηθνγέλεηά (ή νη ζπγγελείο) κνπ λνκίδεη (νπλ) φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.145) Πίλαθαο 9.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο MC2 «Οη θίινη κνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.146) Πίλαθαο 9.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο MC3 «Οη ζπλάδειθνί κνπ λνκίδνπλ φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.147) Πίλαθαο 9.4: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο MC1-MC3 (ζει.148) ~ 12 ~

13 Πίλαθεο Ρπζκηζηηθέο Πεπνηζήζεηο Πίλαθαο 10.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB1 «Σα αλήζηθα πξντφληα /Μ είλαη θζελφηεξα απφ ηα εζηθά» (ζει.149) Πίλαθαο 10.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB2 «Σα αλήζηθα πξντφληα είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη ηα εζηθά» (ζει.150) Πίλαθεο 10.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB3 «Γε μερσξίδσ πνηα είλαη ηα αλήζηθα πξντφληα»(ζει.151) Πίλαθαο 10.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB4 «Σα αλήζηθα πξντφληα έρνπλ δειεαζηηθέο πξνζθνξέο ελψ ηα εζηθά φρη» (ζει.152) Πίλαθεο 10.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB5 «Σα αλήζηθα πξντφληα ππάξρνπλ ζε φια ηα /Μ ελψ ηα εζηθά φρη» (ζει.153) Πίλαθεο 10.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο CB6 «Γελ έρσ επαξθή πιεξνθφξεζε ψζηε λα μερσξίζσ πνηα πξντφληα είλαη εζηθά θαη πνηα αλήζηθα» (ζει.154) Πίλαθεο 10.7: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο CB1-CB6 (ζει.155) Πίλαθεο Αληίιεςεο Γύλακεο Πίλαθαο 11.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ1 «Σα αλήζηθα πξντφληα /Μ είλαη θζελφηεξα απφ ηα εζηθά» (ζει.156) Πίλαθαο 11.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ2 «Σα αλήζηθα πξντφληα είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ φηη ηα εζηθά» (ζει.157) Πίλαθεο 11.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ3 «Γε μερσξίδσ πνηα είλαη ηα αλήζηθα πξντφληα»(ζει.158) Πίλαθαο 11.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ4 «Σα αλήζηθα πξντφληα έρνπλ δειεαζηηθέο πξνζθνξέο ελψ ηα εζηθά φρη» (ζει.159) Πίλαθεο 11.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ5 «Σα αλήζηθα πξντφληα ππάξρνπλ ζε φια ηα /Μ ελψ ηα εζηθά φρη» (ζει.160) Πίλαθεο 11.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΡ6 «Γελ έρσ επαξθή πιεξνθφξεζε ψζηε λα μερσξίζσ πνηα πξντφληα είλαη εζηθά θαη πνηα αλήζηθα» (ζει.161) Πίλαθεο 11.7: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο ΡΡ1-ΡΡ6 (ζει.162) ~ 13 ~

14 Πίλαθεο ηάζεσλ Πίλαθεο 12.1 έσο Πίλαθεο 12.9: Απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ ΑΣ1-ΑΣ9 πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ εξψηεζε «Γηα κέλα ε απνθπγή αγνξάο πξντφλησλ /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο είλαη» (ζει.163) Πίλαθαο 12.10: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο AT1-AT9 (ζει.172) Πίλαθεο Τπνθεηκεληθώλ Καλόλσλ Πίλαθαο 13.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο SN1 «Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.173) Πίλαθαο 13.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο SN2 «Οη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ε γλψκε έρεη αμία γηα κέλα εγθξίλνπλ ηελ απνθπγή αγνξάο πξντφλησλ /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.174) Πίλαθαο 13.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο SN3 «Οη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ε γλψκε έρεη αμία γηα κέλα ζπκκεηέρνπλ ζην κπντθνηάδ ησλ πξντφλησλ /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.175) Πίλαθαο 13.4: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο SN1-SN3 (ζει.176) Πίλαθεο Αληίιεςεο Διέγρνπ πκπεξηθνξάο Πίλαθαο 14.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο PBC1 «Έρσ ην ρξφλν, ηα ρξήκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξψ λα απνθεχγσ λα αγνξάζσ ηα πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.177) Πίλαθαο 14.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο PBC2 «Γε βιέπσ λα ππάξρνπλ εκπφδηα εάλ ζέισ λα απνθχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.178) Πίλαθαο 14.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο PBC3 «Δίλαη θπξίσο δηθή κνπ απόθαζε ε απνθπγή αγνξάο πξντφλησλ /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο»(ζει.179) Πίλαθαο 14.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο PBC4 «Μνπ είλαη εύθνιν λα απνθχγσ λα αγνξάζσ ηα πξντφληα /Μ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο» (ζει.180) ~ 14 ~

15 Πίλαθαο 14.5: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο PBC1-PBC3 (ζει.181) Πίλαθεο Πξόζεζεο Μπντθνηάδ Πίλαθαο 15.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο VI1 «Ννκίδσ φηη ζα απνθχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ςσλίζσ ζε /Μ» (ζει.182) Πίλαθαο 15.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο VI2 «θνπεύσ λα απνθχγσ λα αγνξάζσ πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ςσλίζσ ζε /Μ» (ζει.183) Πίλαθαο 15.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο VI3 «Απνθιείεηαη λα αγνξάζσ πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ αλήζηθεο πξαθηηθέο ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ςσλίζσ ζε /Μ» (ζει.184) Πίλαθαο 15.4: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο VI1-VI3 (ζει.185) Πίλαθαο Παξειζνύζα πκπεξηθνξά Πίλαθαο 16.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο παξειζνχζαο ζπκπεξηθνξάο «Πφζν ζπρλά απνθχγαηε λα αγνξάζεηε αλήζηθα πξντφληα /Μ ηνλ ηειεπηαίν κήλα» (ζει.186) Πίλαθεο Κνηλσληθνύ-Πνιηηηθνύ Διέγρνπ Πίλαθαο 17.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ01 «πκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ππνζέζεηο εκείο, νη άλζξσπνη, κπνξνχκε λα ειέγρνπκε ηα παγθφζκηα γεγνλφηα»(ζει.187) Πίλαθαο 17.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ02 «Ο κέζνο πνιίηεο κπνξεί λα έρεη επηξξνή ζηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο» (ζει.188) Πίλαθεο 17.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ03 «Δίλαη δχζθνιν γηα ην ιαφ λα αζθεί έιεγρν ζ απηά πνπ θάλνπλ νη πνιηηηθνί ζηα γξαθεία ηνπο» (ζει.189) Πίλαθαο 17.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ04 «Ο θφζκνο θπβεξλάηαη απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έρνπλ δχλακε θαη ν θνηλφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα» (ζει.190) Πίλαθεο 17.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ05 «Με αξθεηή πξνζπάζεηα κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά» (ζει.191) Πίλαθαο 17.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ06 «Μία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ έρνπκε πνιέκνπο είλαη επεηδή νη άλζξσπνη δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηθή» (ζει.192) ~ 15 ~

16 Πίλαθαο 17.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ07 «Πνιχ ιίγα πξάγκαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε εκείο νη θαηαλαισηέο γηα λα ζπγθξαηήζνπκε ηελ άλνδν ηνπ θφζηνπο δσήο» (ζει.193) Πίλαθαο 17.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ08 «ηαλ ζθέθηνκαη πξνζεθηηθά, ζπλεηδεηνπνηψ φηη είλαη αδχλαην λα έρσ θάπνηα πξαγκαηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζε φζα θάλνπλ νη πνιηηηθνχ»(ζει.194) Πίλαθαο 17.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ09 «Πξνηηκψ λα επηθεληξψλσ ηελ ελέξγεηά κνπ πάλσ ζε άιια πξάγκαηα παξά ζηε ιχζε ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ» (ζει.195) Πίλαθαο 17.10: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζ10 «Μαθξνπξφζεζκα εκείο, νη ςεθνθφξνη, είκαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θαθή δηαθπβέξλεζε ζε εζληθφ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν» (ζει.196) Πίλαθαο 17.11: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο Ζ01-Ζ10 (ζει.197) Πίλαθεο Τιηζκνύ/Μεηα-πιηζκνύ Πίλαθαο 18.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ1 «Γηαηήξεζε ηεο ηάμεο ζην έζλνο» (ζει.198) Πίλαθαο 18.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΜ1 «Πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο» (ζει.199) Πίλαθαο 18.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ2 «Καηαπνιέκεζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ» (ζει.200) Πίλαθαο 18.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΜ2 «Πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ» (ζει.201) Πίλαθαο 18.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ3 «Γηαηήξεζε πςεινχ πνζνζηνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο» (ζει.202) Πίλαθαο 18.6: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ4 «Δμαζθάιηζε ηζρπξψλ ακπληηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο» (ζει.203) Πίλαθαο 18.7: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΜ3 «Πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην πσο ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζηελ εξγαζία θαη ζηελ θνηλσλία» (ζει.204) Πίλαθαο 18.8: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΜ4 «Πξνζπάζεηα λα γίλνπλ νη πφιεηο θαη ε εμνρή καο πην φκνξθεο» (ζει.205) Πίλαθαο 18.9: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ5 «Γηαηήξεζε ζηαζεξήο νηθνλνκίαο» (ζει.206) ~ 16 ~

17 Πίλαθαο 18.10: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Μ6 «Καηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο» (ζει.207) Πίλαθαο 18.11: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο ΡΜ5 «Μεηάβαζε ζε κηα πην θηιηθή θαη ιηγφηεξν απξφζσπε θνηλσλία» (ζει.208) Πίλαθαο 18.12: Απνηειέζκαηα ΡΜ6 «Μεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία φπνπ νη ηδέεο έρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηα ρξήκαηα» (ζει.209) Πίλαθαο 18.13: Απνηειέζκαηα Score-Μέζνπ ξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο Μ1-ΡΜ6 (ζει.210) Πίλαθεο Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ Πίλαθαο 19.1: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Φχιν (ζει.211) Πίλαθαο 19.2: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Ζιηθία (ζει.212) Πίλαθαο 19.3: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Δθπαίδεπζε (ζει.213) Πίλαθεο 19.4: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Δηζφδεκα (ζει.214) Πίλαθαο 19.5: Απνηειέζκαηα κεηαβιεηήο Δπάγγεικα (ζει.215) Πίλαθεο Μνλνδξνκηθήο Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο (ONE-WAY ANOVA) Πίλαθεο πζρέηηζεο Θεηηθόο Ηζηθόο Καηαλαισηηζκόο217 Πίλαθαο 20.1: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Φχιν (ζει.217) Πίλαθαο 20.2: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Ζιηθία (ζει218) Πίλαθαο 20.3: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δθπαίδεπζε (ζει.220) Πίλαθαο 20.4: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δηζφδεκα (ζει.222) Πίλαθαο 20.5: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δπάγγεικα (ζει.224) Πίλαθαο 20.6 Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Παξειζνχζα πκπεξηθνξά (ζει.226) Πίλαθεο πζρέηηζεο Αξλεηηθόο Ηζηθόο Καηαλαισηηζκόο Πίλαθαο 21.1: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Φχιν (ζει.228) Πίλαθαο 21.2: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Ζιηθία (ζει.229) ~ 17 ~

18 Πίλαθαο 21.3: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δθπαίδεπζε (ζει.231) Πίλαθαο 21.4: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δηζφδεκα (ζει.233) Πίλαθαο 21.5: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δπάγγεικα (ζει.235) Πίλαθαο 21.6: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Παξειζνχζα πκπεξηθνξά (ζει.237) Πίλαθεο πζρέηηζεο Γηαινγηθόο Ηζηθόο Καηαλαισηηζκόο Πίλαθαο 22.1: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Φχιν (ζει.239) Πίλαθαο 22.2: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Ζιηθία (ζει.240) Πίλαθαο 22.3: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δθπαίδεπζε (ζει.242) Πίλαθαο 22.4: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δηζφδεκα (ζει.244) Πίλαθαο 22.5: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Δπάγγεικα (ζει.246) Πίλαθαο 22.6: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο κε ηε κεηαβιεηή Παξειζνχζα πκπεξηθνξά (ζει.248) Πίλαθεο Πξόζεζεο Μπντθνηάδ Πίλαθαο 23.1: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Φχιν (ζει.250) Πίλαθαο 23.2: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Ζιηθία (ζει.251) Πίλαθαο 23.3: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Δθπαίδεπζε (ζει.253) Πίλαθαο 23.4: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Δηζφδεκα (ζει.255) Πίλαθαο 23.5: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Δπάγγεικα (ζει.257) Πίλαθαο 23.6: Αλάιπζε ηεο Γηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο Πξφζεζε Μπντθνηάδ κε ηε κεηαβιεηή Παξειζνχζα πκπεξηθνξά (ζει.259) ~ 18 ~

19 Πίλαθεο πζρέηηζεο Pearson Πίλαθαο 24.1: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Ζζηθή Αδηαθνξία» (ζει.262) Πίλαθαο 24.2: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «ηάζεηο» (ζει.263) Πίλαθαο 24.3: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» (ζει.264) Πίλαθαο 24.4: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» (ζει.265) Πίλαθαο 24.5: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.266) Πίλαθαο 24.6: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τιηζκφο/Μεηά-πιηζκφο» (ζει.267) Πίλαθαο 24.7: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Ζζηθή Αδηαθνξία» (ζει.268) Πίλαθαο 24.8: : Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «ηάζεηο» (ζει.269) Πίλαθαο 24.9: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» (ζει.270) Πίλαθαο 24.10: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» (ζει.271) Πίλαθαο 24.11: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.272) Πίλαθαο 24.12: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τιηζκφο/Μεηά-πιηζκφο» (ζει.273) Πίλαθαο 24.13: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Ζζηθή Αδηαθνξία» (ζει.274) Πίλαθαο 24.14: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «ηάζεηο» (ζει.275) Πίλαθαο 24.15: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» (ζει.276) Πίλαθαο 24.16: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» (ζει.277) ~ 19 ~

20 Πίλαθαο 24.17: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.278) Πίλαθαο 24.18: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» θαη «Τιηζκφο/Μεηά-πιηζκφο» (ζει.279) Πίλαθαο 24.19: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «Ζζηθή Αδηαθνξία» (ζει.280) Πίλαθαο 24.20: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «ηάζεηο»(ζει.281) Πίλαθαο 24.21: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» (ζει.282) Πίλαθαο 24.22: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» (ζει.283) Πίλαθαο 24.23: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.284) Πίλαθαο 24.24: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» θαη «Τιηζκφο/Μεηά-πιηζκφο» (ζει.285) Πίλαθαο 24.25: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Ζζηθή Αδηαθνξία» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.286) Πίλαθαο 24.26: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Ζζηθή Αδηαθνξία» θαη «Τιηζκφο/Μεηα-πιηζκφο» (ζει.287) Πίλαθαο 24.27: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «ηάζεηο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.288) Πίλαθαο 24.28: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «ηάζεηο» θαη «Τιηζκφο/Μεηα-πιηζκφο» (ζει.289) Πίλαθαο 24.29: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.290) Πίλαθαο 24.30: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» θαη «Τιηζκφο/Μεηα-πιηζκφο» (ζει.291) Πίλαθαο 24.31: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» θαη «Κνηλσληθν-πνιηηηθφο Έιεγρνο» (ζει.292) Πίλαθαο 24.32: Απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε «Αληίιεςε ειέγρνπ πκπεξηθνξάο» θαη «Τιηζκφο/Μεηα-πιηζκφο» (ζει.293) ~ 20 ~

21 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ εζηθή θαηαλάισζε, κε έκθαζε ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 07/04/ /09/2014. Έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο ζηε Γηνίθεζε Marketing ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ «BIO-3TRE», πνπ εκπνξεχεηαη κφλν βηνινγηθά πξντφληα έηζη ψζηε λα ιεθζεί ε απφθαζε σο πξνο ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε ρψξα καο ή φρη. Πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πεδίνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 180 λνηθνθπξηά κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε δεηγκαηνιεςία θαηά πεξηνρέο. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ Θεηηθνχ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα, δηεξεχλεζε ηνπ Αξλεηηθνχ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα, δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θχξησλ ζπκπεξηθνξηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο κε ηελ Παξειζνχζα πκπεξηθνξά θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο θ.α. θαζψο επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαθαηλφκελσλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ γεληθψο κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πξνηείλακε ζηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη έλα λέν εζηθφ θαηαλαισηηθφ πξνθίι έηζη ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ζηελ Διιάδα. ~ 21 ~

22 Δηζαγσγή Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έγηλε ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., Γξ. Σειηθίδνπ Δηξήλεο θαη θ. Γειεζηαχξνπ Αλησλίαο. Απνηειεί έξγν ησλ θνηηεηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γαξλάβνπ Δηξήλεο, Ενπκή Ραθαέιαο θαη Σζηιηγθίξε Μαξίαο-Κξπζηαιιίαο. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία έξεπλα πεδίνπ (Field Research) θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ην δηάζηεκα 07/04/ /09/2014, κε ηελ κνξθή δεκνζθφπεζεο ζε δείγκα 180 θαηνίθσλ. Σν ζέκα ηεο έξεπλαο αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ εζηθή θαηαλάισζε, κε έκθαζε ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ. Δξέζηζκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε επηζπκία ηνπ Ηηαινχ επελδπηή θαη ηδηνθηήηε ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ «BIO-3TRE», πνπ εκπνξεχεηαη κφλν βηνινγηθά πξντφληα, γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο ζηελ δηνίθεζε Marketing ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα βηνινγηθά πξντφληα, έηζη ψζηε λα παξζεί ε απφθαζε σο πξνο ηελ επέθηαζε ή φρη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζηελ ρψξα καο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ην εξέζηζκα, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη θαζψο θαη ε εμεηδίθεπζε απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα, φπσο νη θαηεγνξίεο θαη ε δήηεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα θ.α., έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ππφ δηεξεχλεζε ~ 22 ~

23 κεηαβιεηέο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πηλάθσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πξνηάζεηο πξνο ην θνξέα, γηα ηελ ράξαμε θαη εθαξκνγή κηαο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. ~ 23 ~

24 Κεθάιαην Πξώην: Πξνθαηαξθηηθή θάζε Δξέζηζκα: Έλαο μέλνο επελδπηήο απφ ηελ Ηηαιία ν νπνίνο έρεη αλαπηχμεη ζην εμσηεξηθφ ηελ αιπζίδα θαηαζηεκάησλ «BIO-3TRE», πνπ εκπνξεχεηαη κφλν βηνινγηθά πξντφληα, επηζπκεί λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρψξα καο θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη σο βιέςε ηελ έλαξμε ελφο λένπ θαηαζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη κφλν βηνινγηθά πξντφληα. Υξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε γηα ην εάλ αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά νη θαηαλαισηέο ζε έλα ηέηνην βήκα, φπσο επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εζηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί. Πξόβιεκα Γηνίθεζεο Μάξθεηηλγθ: Ο Ηηαιφο επελδπηήο-ηδηνθηήηεο ηεο αιπζίδα θαηαζηεκάησλ «BIO-3TRE» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Marketing Manager ηεο επηρείξεζεο πήξαλ ηελ απφθαζε λα απεπζπλζνχλ ζε κία ειιεληθή εξεπλεηηθή νκάδα ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο κειέηεο κε θχξηα εξσηήκαηα πνηεο είλαη νη εζηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη αλ ζα είλαη θεξδνθφξα ε επέθηαζε ηεο αιπζίδαο «BIO-3TRE» ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απεπζχλζεθαλ ζηελ δηθή καο εξεπλεηηθή νκάδα γηα λα δηεμάγεη κηα έξεπλα σο πξνο ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα βηνινγηθά πξντφληα. Απφ ηελ ζπδήηεζε κε ηνλ Marketing Manager πξνέθπςαλ νη εμήο πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο θαη θαινχκαζηε λα δψζνπκε νξζνινγηθή πιεξνθφξεζε: Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα; Καηά πφζν ελεκεξσκέλνο είλαη ν κέζνο Έιιελαο θαηαλαισηήο γηα ηελ εζηθή θαηαλάισζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα; Πνηα είλαη ε ησξηλή θαη πνηα ε πξνβιεπφκελε θαηαλαισηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα βηνινγηθά πξντφληα ζπγθεθξηκέλα ζηελ Θεζζαινλίθε; Τπάξρεη δήηεζε απφ ζπγθεθξηκέλν target group θαη αλ λαη πνην είλαη απηφ; Πνηα θαηεγνξία πξντφλησλ έρεη ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε; Πνηα είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ σο πξνο ηα βηνινγηθά πξντφληα ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηηκήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά πξντφληα; ~ 24 ~

25 Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ε έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο πνπ λα εκπνξεχεηαη κφλν βηνινγηθά πξντφληα ζα ήηαλ κεγάιν ξίζθν γηα έλαλ επηρεηξεκαηία; Πσο δηαθξίλεηαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπνξεχνληαη βηνινγηθά πξντφληα; Πξόβιεκα Έξεπλαο Μάξθεηηλγθ: Ζ εξεπλεηηθή νκάδα πξνρψξεζε ζηελ κεηάθξαζε ηνπ Πξνβιήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζε πξφβιεκα Έξεπλαο Μάξθεηηλγθ. Γηα λα θαηαθέξεη λα παξάζρεη ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζηνλ Marketing Manager δηακφξθσζε ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα σο εμήο: Γηεξεχλεζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ εζηθή θαηαλάισζε θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ. θνπόο: Ζ παξνρή νξζνινγηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ δηνίθεζε Marketing ηεο Ηηαιηθήο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ «BIO-3TRE», γηα ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ή φρη ζηελ ρψξα καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. ~ 25 ~

26 1.1 ηόρνη ηεο Έξεπλαο Θέκα: Έξεπλα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ εζηθή θαηαλάισζε, κε έκθαζε ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ. Γεληθόο ηόρνο: Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθνί ηόρνη: Γηεξεχλεζε ηνπ Θεηηθνχ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηνπ Αξλεηηθνχ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηνπ Γηαινγηθνχ Ζζηθνχ Καηαλαισηηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηεο Ζζηθήο Αδηαθνξίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ πκπεξηθνξηθψλ Πεπνηζήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηεο Αμηνιφγεζεο Απνηειέζκαηνο (απφ ηηο πκπεξηθνξηθέο Πεπνηζήζεηο) ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ Κνηλσληθψλ Πεπνηζήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηεο Τπνθίλεζεο (απφ ηηο Κνηλσληθέο Πεπνηζήζεηο) ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ Ρπζκηζηηθψλ Πεπνηζήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηεο Αληίιεςεο Γχλακεο (απφ ηηο Ρπζκηζηηθέο Πεπνηζήζεηο) ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ Τπνθεηκεληθψλ Καλφλσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. ~ 26 ~

27 Γηεξεχλεζε ηεο Αληίιεςεο Διέγρνπ πκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηεο Πξφζεζεο Μπντθνηάδ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηνπ Κνηλσληθνπ-πνιηηηθνχ Διέγρνπ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ηνπ Τιηζκνχ/Μεηα-πιηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Γηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θχξησλ ζπκπεξηθνξηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο κε ηελ Παξειζνχζα πκπεξηθνξά θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. ~ 27 ~

28 1.2 Δμεηδίθεπζε απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, φπσο είλαη θαλεξφ θαη απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο, ζα δηεξεπλεζνχλ νη εζηθέο αγνξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ κε έκθαζε ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηα βηνινγηθά πξντφληα. Δπίζεο, πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εζηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ππάξρνπζα δήηεζε πξνο ηα βηνινγηθά πξντφληα, ηελ πξφβιεςε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα ηελ επεξεάδνπλ. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ ςπρνγξαθηθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ζπκπεξηθνξψλ. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θάζε εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ε θιίκαθα ζηελ νπνία κεηξήζεθαλ. Οη ππφ δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ρσξίδνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο, φπνπ εμαξηεκέλεο είλαη νη κεηαβιεηέο ζπκπεξηθνξάο θαη αλεμάξηεηεο φιεο νη ςπρνγξαθηθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Δπηγξακκαηηθά νη κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο: Δμαξηεκέλεο 1. «Θεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» 2. «Αξλεηηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» 3. «Γηαινγηθφο Ζζηθφο Καηαλαισηηζκφο» 4. «Πξφζεζε Μπντθνηάδ» ~ 28 ~

29 Αλεμάξηεηεο 1. «Ζζηθή Αδηαθνξία» 2. «πκπεξηθνξηθέο Πεπνηζήζεηο» θαη «Αμηνιφγεζε ηνπ Απνηειέζκαηνο» 3. «Κνηλσληθέο Πεπνηζήζεηο» θαη «Τπνθίλεζε» 4. «Ρπζκηζηηθέο Πεπνηζήζεηο» θαη «Αληίιεςε Γχλακεο» 5. «ηάζεηο» γηα ην κπντθνηάδ ησλ αλήζηθσλ πξντφλησλ 6. «Τπνθεηκεληθνί Καλφλεο» 7. «Αληίιεςε Διέγρνπ πκπεξηθνξάο» 8. «Παξειζνχζα ζπκπεξηθνξά» 9. «Κνηλσληθν-Πνιηηηθφο Έιεγρνο» 10. «Τιηζκφο/Μεηα-Τιηζκφο» 11. Γεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (Φχιιν, Ζιηθία, Δθπαίδεπζε θιπ.) ~ 29 ~

30 Κεθάιαην Γεύηεξν: Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 2.1 Ζζηθή θαηαλάισζε Οξηζκφο Οη ζχγρξνλνη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δχλακε αιιά θαη ηελ επζχλε κε ηηο επηινγέο ηνπο λα εγθξίλνπλ ή φρη ηελ εηθφλα θαη ηελ πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην πεξηβάιινλ (Ακβξνζίνπ, 2013, ζ. 9). Ο «εζηθφο θαηαλαισηηζκφο» (ethical consumerism) πξεζβεχεη ηελ αγνξά ή ηελ απνθπγή αγνξάο πξντφλησλ, αλάινγα κε ην αλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ, ηφζν κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο (π.ρ. ζπλζήθεο εξγαζίαο), κε ηα ζπκθέξνληα πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ή ηεο ρψξαο παξαγσγήο, φζν θαη κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε παξαγσγή, ε δηαθίλεζε θαη ε ρξήζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Ζ εζηθή θαηαλάισζε, σο εθ ηνχηνπ, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ρξήζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ησλ ηνμηθψλ πιηθψλ θαη ηελ εθπνκπή ξχπσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπο, δειαδή κε ηε «βηψζηκε θαηαλάισζε». Απηή ζπλίζηαηαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο (Reduce), ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κεηά απφ ζπληήξεζε- επηζθεπή- αλαβάζκηζε (Reuse) θαη, ηέινο, ηελ αλαθχθισζε ησλ πξντφλησλ (Recycle). πλίζηαηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλάισζε γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, φπσο θαη ζηε δίθαηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ (Ακβξνζίνπ, 2013, ζ. 9). 2.2 Πξντφληα Γηθαίνπ Δκπνξίνπ - Fair Σrade Σν Fair Trade είλαη έλα θίλεκα πνπ πξνσζεί κηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία εκπνξίνπ. Γελ ζηνρεχεη ζην κέγηζην θέξδνο αιιά ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Με θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί θαη ζπλεηαηξηζκνί ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ κηθξνχο παξαγσγνχο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. ε φιν ηνλ θχθιν παξαγσγήο ππάξρεη ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην πεξηβάιινλ. Σα πξντφληα απηά δηαλέκνληαη ζε κε θεξδνζθνπηθά θαηαζηήκαηα, ηα ιεγφκελα "worldshop" ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.(flow Magazine, 2011) Πξφθεηηαη γηα ηα πξντφληα εθείλα, θαηά ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδνληαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη φξνη πιεξσκήο, θαη θαηά ηελ νπνία δελ γίλεηαη ~ 30 ~

31 εθκεηάιιεπζε παηδηθήο εξγαζίαο. H παξαγσγή ησλ πξντφλησλ fair trade γίλεηαη επίζεο κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. H πνηφηεηα ηνπο εμαζθαιίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη κέζσ ειέγρσλ πξηλ λα εηζαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.(χιινγνο Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Αηηηθήο,2013) Γίθαηεο ηηκέο, ελίζρπζε ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, δηάζεζε πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ (ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, ζπληζηνχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο θηλείηαη ην αιιειέγγπν εκπφξην. Σν παγθφζκην θίλεκα ηνπ Fair Trade δελ απνζθνπεί ζην θέξδνο έηζη φπσο ην γλσξίδνπκε, αιιά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο κέζσ κηαο φζν ην δπλαηφλ πην «ηίκηαο» αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. Έλα νινέλα θαη κεγαιχηεξν δίθηπν νξγαλψζεσλ πξνζπαζεί λα αλαηξέςεη ππέξ ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο ηνλ βαζηθφ θαλφλα ηνπ εκπνξίνπ πνπ ππαθνχεη ζηε ινγηθή «φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θέξδνο ηφζν ην θαιχηεξν». Σν Fair Trade ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1 εθαηνκκχξην κηθξνπαξαγσγνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξίπνπ 50 ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ, πξνζθέξνληαο δίθαηεο ακνηβέο γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη «εθπαηδεχνληαο» ηνπο θαηαλαισηέο ζην ελαιιαθηηθφ εκπφξην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ εμαζθαιίδεη κφλν ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θησρψλ παξαγσγψλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ αγνξαζηψλ, αθνχ ηα εθαηνληάδεο είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο πνπ δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα είλαη (εθηφο απφ θζελά) πςειήο πνηφηεηαο θαη σο επί ην πιείζηνλ βηνινγηθά ή θαηαζθεπαζκέλα κε νηθνινγηθά πιηθά. Σν Fair Trade γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε Διιάδα δελ απνηειεί εμαίξεζε.(in2life, 2011) Ζ Fair Trade Hellas είλαη κηα αλεμάξηεηε, ειιεληθή, κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ην Πξνσζεί ηε θηινζνθία ηνπ δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν. ηφρνη ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο εζηθήο θαη ππεχζπλεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, θαη επίζεο ε δηάζεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κηθξνχο παξαγσγνχο απφ θησρέο ρψξεο. (Flow Magazine,2011) ~ 31 ~

32 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Έιιελεο έρνπλ αγνξάζεη πξντφληα δίθαηνπ εκπνξίνπ ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ. Σν θαηάζηεκα ηνπ Fair Trade παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ζηα πξντφληα ηνπ. εκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ ηα ηξφθηκα, κε ηνλ θαθέ θαη ηε ζνθνιάηα λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. ην θαηάζηεκα ζα βξείηε κεηαμχ άιισλ, άικπνπκ θσηνγξαθηψλ, παηρλίδηα απφ ηε ξη Λάλθα, ξνχρα απφ ηελ Ηλδία, θσηηζηηθά απφ ηηο Φηιηππίλεο, θαιάζηα απφ ηελ Κέλπα θαη ην Βηεηλάκ, θεξακηθά απφ ην Νεπάι, θνξλίδεο & ηεηξάδηα απφ ην Μπαγθιαληέο, ηζάληεο απφ ην Μεμηθφ, θνχθιεο απφ ηε Βξαδηιία. (Flow Magazine,2011) ~ 32 ~

33 ζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ζε πσιήζεηο πξντφλησλ δίθαηνπ εκπνξίνπ, είκαζηε ζηελ πξψηε ζέζε. Αιιά ε Αγγιία βξίζθεηαη κε δχν δηζεθαηνκκχξηα πσιήζεηο αθφκα πνιχ κπξνζηά. ζνλ αθνξά φκσο ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ δίθαηνπ εκπνξίνπ, ε Γεξκαλία είλαη αθφκε πνιχ πίζσ απφ ρψξεο φπσο ε Διβεηία θαη νη Οιιαλδία. Δλψ έλαο Γεξκαλφο θαηά κέζν φξν δαπαλά κφλν έμη επξψ εηεζίσο γηα πξντφληα δίθαηνπ εκπνξίνπ, ν Διβεηφο δαπαλά αληίζηνηρα 42 επξψ. ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη θαηαλαισηέο ζηελ Γεξκαλία ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ θαη θαιιπληηθά κε ηελ ζθξαγίδα fair trade. (χιινγνο Τπαιιήισλ Σξάπεδαο Αηηηθήο,2013) Απφ ην 2006 έσο ζήκεξα ε Διιάδα έδσζε επξψ ζε αγνξά πξντφλησλ fair trade ηα νπνία θαη επαλαεπελδχζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ Marina Sarli πξφεδξνο ηεο Με Κπβεξβεηηθήο Οξγάλσζεο Fair Trade Hellas. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ είλαη αξγή θαη ζηαζεξή. Έξρνληαη ζην θαηάζηεκα γηα πξψηε θνξά θαη φηαλ μαλαγπξλνχλ είλαη ζηαζεξνί θαη πνιχ επραξηζηεκέλνη. Ζ απήρεζε είλαη αθφκα κηθξή δηφηη δελ ππάξρεη κεγάιν δίθηπν δηαλνκήο αιιά θαη ζηελ θαθνπηζηία ησλ Διιήλσλ ζηα βηνινγηθά. Γειαδή φηη ηα βηνινγηθά είλαη απξφζηηα ιφγσ ηηκήο.(diatrofi.gr,2013) Πνηα ε ζρέζε πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη fair trade; ια ηξφθηκα δίθαηνπ θαη αιιειέγγπνπ εκπνξίνπ παξάγνληαη κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ κε πξαθηηθέο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη θαη σο βηνινγηθά. Δίλαη γλσζηφ φηη ε θαηαλάισζε βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ καο πξνζηαηεχεη απφ ρξφληεο παζήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθφηεξα ππεξηεξεί σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ρεκηθά επεμεξγαζκέλσλ ηξνθψλ ηνπ θνηλνχ εκπνξίνπ.δπίζεο ππάξρνπλ πξντφληα ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο (καξκειάδεο, ζνθνιάηεο, κπηζθφηα) ρσξίο θαθεΐλε (ππνθαηάζηαην θαθέ, πνηθηιία ηζαγηψλ) ρσξίο γινπηέλε. πσο δπκαξηθά, κπηζθφηα θαη άιια κε θχξην ζπζηαηηθφ ηελ θηλφα (quinoa), δεκεηξηαθφ πινχζην ζε ακηλνμέα (13%) ην νπνίν παξάγεηαη κφλν ζηελ λφηηα Ακεξηθή. (Diatrofi.gr,2013) ~ 33 ~

34 2.3 Βηνινγηθά πξντφληα Οξηζκφο Με ηνλ φξν «Βηνινγηθά Πξντφληα» ελλννχληαη ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ή παξάγνληαη, κεηαθέξνληαη θαη δηαλέκνληαη ρσξίο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ δηδαληνθηφλσλ θαη παξαζηηνθηφλσλ, ηερλεηήο αθηηλνβνιίαο ή νξκνλψλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο ηέηνηα απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο. Πεξηέρνπλ ιηγφηεξν λεξφ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά, θαη πεξηζζφηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία (γχξσ ζην 20%-30%). Δπηπιένλ, είλαη απαιιαγκέλα απφ θαηάινηπα ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ.(icap, 2007, ζ.5) Ζ ζήκαλζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα νξγαληθά πξντφληα θαη κφλν απηά επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε «Βηνινγηθφ». Οπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή έλδεημε δελ είλαη έγθπξε. (ICAP, 2007, ζ.5) Σα πξντφληα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Σα Μεηαιιαγκέλα ηα νπνία είλαη πξντφληα γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. Ζ ηερλνινγία ηεο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο (γελεηηθή κεραληθή) επεκβαίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηα γνλίδηα θαη ην DNA, ην γελεηηθφ πιηθφ δειαδή ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 2. πκβαηηθά είλαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε ηελ βνήζεηα ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη 3. Βηνινγηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ παξάγνληαη ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ή άιισλ νξκνλψλ. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη άιινη αθίλδπλνη νξγαληζκνί νη νπνίνη δξνπλ παξαζηηηθά θαη ειέγρνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ παζνγφλσλ. Οη αξρέο ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θαλνληζκφ 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Αξγπξίνπ, Νηθνιάνπ, 2007, ζ. 19) ~ 34 ~

35 2.4 Ζ δηακφξθσζε ηεο δήηεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηε δήηεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, είλαη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν επίπεδν πγείαο γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα παηδηά ηνπο θαη έλα πεξηβάιινλ πην θαζαξφ θαη ηζνξξνπεκέλν. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο δήηεζεο (60% πεξίπνπ), θαιχπηεηαη απφ ηα εηζαγφκελα βηνινγηθά ηξφθηκα. Σα εηδηθά θαηαζηήκαηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, θάιπςαλ πεξίπνπ ην 50% ησλ εγρψξησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ ζε βηνινγηθά πξντφληα ην Σν πνζνζηφ δε, πνπ θαηείραλ ηα super-markets αλήιζε ζην 45% ελψ ην ππφινηπν 5% θαηέιαβαλ νη βηνινγηθέο ιατθέο αγνξέο. Ο θιάδνο έρεη πξννπηηθέο λα εμειηρζεί πεξηζζφηεξν, αιιά απηφ ζα αξρίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα απηά (Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, 2013). ηελ Διιάδα ην 2009, ν εηήζηνο ηδίξνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, αλήιζε ζην πνζφ ησλ 25 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ ηάζε απηή, ψζεζε ηηο παξαδνζηαθέο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ, λα πξνζζέζνπλ πνιιά βηνινγηθά πξντφληα ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ή λα αλαπηχμνπλ αθφκα θαη μερσξηζηφ ηνκέα πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα. Οη θαηαλαισηέο ζηηο κέξεο καο, κπνξνχλ λα βξνπλ ζηα θαηαζηήκαηα, πάλσ απφ βηνινγηθά πξντφληα, φπσο θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά, δπκαξηθά, θαιιπληηθά θιπ. (Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, 2013). Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, πσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ππάξρνπλ 150 θαηαζηήκαηα, εμνινθιήξνπ κε βηνινγηθά είδε. Δπίζεο, θαηαζηήκαηα πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Κξήηε, ηελ Πάηξα, κε νινέλα απμαλφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο επηπξφζζεησλ θαηαζηεκάησλ (Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, 2013). ~ 35 ~

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ.

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: Μαξία Ηιηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα