ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ"

Transcript

1 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ

2 ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 Βεβαηώλεηαη όηη νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ ζηηο 28/05/2012 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηε Ννκαξρία θαη ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηύπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεύνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλώζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΓΠΥΑ). Αζαλάζηνο Σζαληίιαο Πξόεδξνο ηνπ Γ ειίδα 2 από 17

3 Πεξηερόκελα εκ. εκ. Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή 3 ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 5 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 6 Μεηνρηθό θεθάιαην Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 7 Έμνδα αλά θαηεγνξία εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 8 Δλδερόκελα γεγνλόηα 1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 9 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 2 Λνγηζηηθέο αξρέο 10 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 2.1 Δήλυζη ζςμμόπθυζηρ και βάζη πποεηοιμαζίαρ 2.2 Αλλαγέρ ζε λογιζηικέρ απσέρ και ζε γνυζηοποιήζειρ 2.3 Μεηαηποπή ξένυν νομιζμάηυν 2.4 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 2.5 Μεηοσικό κεθάλαιο 2.6 Φόπορ ειζοδήμαηορ (ηπέσυν και αναβαλλόμενορ) 2.7 Αναγνώπιζη εζόδυν 2.8 Νέα λογιζηικά ππόηςπα και επμηνείερ ειίδα 3 από 17

4 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. ειίδα 4 από 17

5 Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςε όηη ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2010 ελώ, γηα ηε ρξήζε 2011 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν έιεγρνο πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 82 παξαγξ. 5 ηνπ Ν.2238/1994 κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ νη αλσηέξσ έιεγρνη ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ θαη δελ έρεη ζρεκαηηζζεί θακία πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ζέκα απηό. Γλώκε κε Δπηθύιαμε Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε», νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 8 Ινπλίνπ 2012 Βαζίιεηνο Κακηλάξεο Α.Μ..Ο.Δ.Λ ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ. 11ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ Λακίαο Μεηακόξθσζε Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 107 ειίδα 5 από 17

6 Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό ηιρ ηιρ ημείωζη 31 Γεκεμβπίος Γεκεμβπίος 2010 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο - 1 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4 - Σπκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο - - Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό 4 1 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1 - Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ύνολο ενεπγηηικού ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά - - Απνηειέζκαηα εηο λέν (23) (21) ύνολο ιδίων κεθαλαίων Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο - - Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ - - Δπηρνξεγήζεηο - - Πξνβιέςεηο - - Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ - - Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο - 1 Υπνρξεώζεηο από θόξν εηζνδήκαηνο ύνολο Τποσπεώζεων - 1 ύνολο ιδίων κεθαλαίων και ςποσπεώζεων Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. Ζ FINANCIAL CONTROLLER ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΝΣΗΛΑ ΑΓΣ ΑΔ ΖΛΗΑΝΑ ΒΛΑΥΑΚΖ ΑΓΣ Υ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΠΟΓΛΟΤ ΑΡ. ΑΓ. Α ΣΑΞΔΩ ειίδα 6 από 17

7 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο εκείσζε Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Υξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πσιήζεηο (θύθινο εξγαζηώλ) - - Κόζηνο πσιεζέλησλ - - Μηθηό θέξδνο - - Έμνδα δηάζεζεο - - Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (6) (7) Λνηπά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά - - Εεκηέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6) (7) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - - Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - - Εεκηέο πξν θόξσλ (6) (7) Φόξνο εηζνδήκαηνο 4 - Εεκηέο κεηά από θόξνπο (2) (7) Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο - - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (2) (7) Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 7 από 17

8 Καηάζηαζη Μεηαβολών Ηδίων Κεθαλαίων Αποδοηέα ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Δηαιπείαρ Μεηοσικό Κεθάλαιο Λοιπά αποθεμαηικά Αποηελέζμαηα ειρ νέο ύνολο Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος (14) 46 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο - - (7) (7) Λνηπά Σπλνιηθά Δηζνδήκαηα Σπγθεληξσηηθά Σπλνιηθά Δηζνδήκαηα - - (7) (7) Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Λνηπέο θηλήζεηο Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος (21) 39 Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος (21) 39 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο - - (2) (2) Λνηπά Σπλνιηθά Δηζνδήκαηα Σπγθεληξσηηθά Σπλνιηθά Δηζνδήκαηα - - (2) (2) Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Λνηπέο θηλήζεηο Τπόλοιπο ηην 1 Ηανοςαπίος (23) 37 Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 8 από 17

9 Καηάζηαζη Σαμειακών Ροών ημ. Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011 Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010 Εημιέρ ππο θόπων (6) (7) Απνζβέζεηο παγίσλ κείνλ απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ - - Πξνβιέςεηο - - Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θέξδε από πώιεζε παγίσλ - - Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα - - (Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ - - (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (1) - Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλείσλ ηξαπεδώλ) (1) 1 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεζέληα - - Καηαβεβιεκέλνη θόξνη - - ύνολο ηαμειακών ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (8) (6) Πιεξσκέο γηα αγνξά ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο - - Δηζπξάμεηο από πώιεζε ινηπώλ επελδύζεσλ - - Δηζπξάμεηο από πώιεζε ηδίσλ κεηνρώλ - - Πσιήζεηο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1 - Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ - - Τόθνη εηζπξαρζέληεο - - Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - ύνολο ηαμειακών ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1 - Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ - - Δηζπξάμεηο από αλαιεθζέληα δάλεηα - - Δμνθιήζεηο δαλείσλ - - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - - ύνολο ηαμειακών ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ - - Καθαπέρ ηαμειακέρ ειζποέρ / (εκποέρ) (7) (6) Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζεωρ Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 9-16 απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 9 από 17

10 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Η ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ («ε Δηαηξεία») δελ έρεη αλαπηύμεη αθόκα θάπνηα δξαζηεξηόηεηα, θαζώο βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ. Η Δηαηξεία είλαη αλώλπκε εηαηξεία πνπ ηδξύζεθε ζηηο 18 Ινπιίνπ 2005, έθιεηζε ηελ πξώηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ζηεγάδεηαη ζηελ Διιάδα ζηε δηεύζπλζε: Ρηδαξείνπ 3, Υαιάλδξη , Αζήλα. Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμήο: ηηο 28 Μαΐνπ 2012, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ ελέθξηλε ηε δεκνζίεπζε ησλ παξόλησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζε νξηζηηθή έγθξηζε από ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ. 2. Λνγηζηηθέο αξρέο 2.1 Γήισζε ζπκκόξθσζεο θαη βάζε πξνεηνηκαζίαο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟ ΔΛΛΑ Ι ΑΒΔΔ κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ θαηαξηηζηεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη ηνκείο πνπ απαηηνύλ πςειόηεξνπ βαζκνύ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθνη ή νη ηνκείο όπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζε γλσζηνπνηήζεηο Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζπλάδνπλ κε εθείλεο πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαηά ηελ πξνεγνύκελε νηθνλνκηθή ρξήζε εθηόο από ηα παξαθάησ: Η Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο θαηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη ε εθαξκνγή ηνπο δελ είρε επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο: Γηεξκελεία 14 «Πξνθαηαβνιέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθώλ Δηζθνξώλ (ηξνπνπνίεζε)» Γηεξκελεία 19 «Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (ηξνπνπνίεζε)» ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε)» Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2010), ην Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε πξσηαξρηθό ζθνπό ηελ εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Τπάξρνπλ ρσξηζηέο πξνβιέςεηο κεηάβαζεο γηα θάζε πξόηππν. Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηα παξαθάησ πξόηππα θαη δηεξκελείεο θαη νη νπνίεο δελ είραλε επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ή ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο - ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ Επισειπήζευν» - ΔΠΧΑ 7 «Χπημαηοοικονομικά μέζα: Γνυζηοποιήζειρ» - ΔΛΠ 1 «Παποςζίαζη ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν» - ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» - ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεζερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» - Διεπμηνεία 13 «Ππογπάμμαηα Επιβπάβεςζηρ Πελαηών» ειίδα 10 από 17

11 2.3 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξώληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεύνληνο νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθό λόκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη ην λόκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηώλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγώλ. Κέξδε θαη δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θαη από ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα κε ηηο ηζρύνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηαρσξνύληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο ζεσξνύληαη σο ηκήκα ηεο εύινγεο αμίαο θαη ζπλεπώο θαηαρσξνύληαη όπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εύινγεο αμίαο. 2.4 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα, θαζώο επίζεο θαη ηηο βξαρππξόζεζκεο (κέρξη 3 κήλεο) επελδύζεηο πςειήο ξεπζηόηεηαο. 2.5 Μεηνρηθό θεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην. Σα έμνδα άκεζα απνδνηέα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ εκθαλίδνληαη (πιελ ζρεηηθνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο) ζην θεθάιαην αθαηξεηηθά ηνπ πξντόληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα έθδνζεο κεηνρώλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα γηα ηελ απόθηεζε επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θόζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 2.6 Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) Ο θόξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηόδνπ, εθηόο ηνπ θόξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξόπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ηξέρνληεο θόξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ή θαη απαηηήζεηο από ηηο δεκνζηννηθνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θόξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηόδνπ θαη νη ηπρόλ πξόζζεηνη θόξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνύλ ζε πξνεγνύκελεο ρξήζεηο. Οη ηξέρνληεο θόξνη επηκεηξώληαη ζύκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνύο λόκνπο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδόκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξόζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ή ηηο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ησλ θνξνινγηθώλ εμόδσλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη, εάλ πξνθύπηεη από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνύ ή παζεηηθνύ ζε ζπλαιιαγή, εθηόο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία όηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νύηε ην ινγηζηηθό νύηε ην θνξνινγηθό θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο απνηηκώληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνύο λόκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ ή νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθό θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. ειίδα 11 από 17

12 2.7 Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εύινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζαξά από Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηώζεηο θαη επηζηξνθέο. Η αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Πωλήζεις αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζώλ αλαγλσξίδνληαη όηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά από απηνύο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εύινγα εμαζθαιηζκέλε. (β) Παροτή σπηρεζιών Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. (γ) Έζοδα από ηόκοσς Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηώλ κεηώλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζό ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνύζα αμία ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθό πξαγκαηηθό επηηόθην. ηε ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηόθνη κε ην ίδην επηηόθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. (δ) Έζοδα από μερίζμαηα Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, όηαλ ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 2.8 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη εξκελείεο Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρύ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο ηπρόλ επίδξαζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο», ε ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα αλαηαμηλνκεζνύλ (ή λα αλαθπθισζνύλ ) ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλώξηζε ή ην δηαθαλνληζκό) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά από άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα αλαηαμηλνκεζνύλ πνηέ. Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κόλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηόηεηα. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 12 «Φόξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ επί ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ πνπ επηκεηξώληαη ζε εύινγε αμία. Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππόζεζε όηη ν αλαβαιιόκελνο θόξνο επί ησλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ, ηα νπνία επηκεηξώληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν εύινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 40, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε βάζε ηνπ όηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πώιεζήο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνύ αλαβαιιόκελνπ θόξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία επηκεηξώληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΛΠ 16, πάληα ζηε βάζε όηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πώιεζήο ηνπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)», ε ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά από ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 19. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθηείλνληαη από ζεκειηώδεηο αιιαγέο όπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνύ γλσζηνύ σο κέζνδνο πεξηζσξίνπ θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελόκελεο απόδνζεο από πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππώζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)», ην πξόηππν απηό εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηύπσλ ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΠΥΑ 12, όηη απέκεηλε ζην ΓΛΠ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ειίδα 12 από 17

13 ηνπ πξνηύπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)», ην πξόηππν απηό εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηύπσλ ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, ην ΓΛΠ 28 κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδύζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ», ε ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα πθίζηαηαη ζην παξόλ λνκηθά επηβαιιόκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκό θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνύ ηνπ ΓΛΠ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνύ (όπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκόδνπλ κεραληζκνύο κεηθηνύο δηαθαλνληζκνύ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 32 εθαξκόδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε όκσο πνπ κηα εηαηξεία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλόο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη από ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκό Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) Δκπινπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλώξηζεο», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ Η ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί, αιιά δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηθαλνύο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί θαζώο θαη ηηο ζπλδεόκελεο ππνρξεώζεηο. Δπηπξόζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδόκελε εκπινθή ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ώζηε λα κπνξνύλ νη ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ ηε θύζε ηεο ζπλερηδόκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξείαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζώο θαη ην θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Η ηξνπνπνίεζε απηή έρεη επίδξαζε κόλν ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθόξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκό δηαθαλνληζκώλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΠΥΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξώηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη εθαξκόδεηαη θαηά ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ όπσο νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 39. Η Φάζε 1 ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή ηεο Δύινγεο Αμίαο Μέζσ Απνηειεζκάησλ. ηηο επόκελεο θάζεηο, ην ΓΛΠ ζα αζρνιεζεί κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Η νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνύ αλακέλεηαη θαηά ην πξώην κηζό ηνπ Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΛΠ 27 Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Ενοποίηζη Οικονομικέρ Ονηόηηηερ Ειδικού Σκοπού. Σν ΓΠΥΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε όιεο ηηο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ νληνηήησλ εηδηθνύ ζθνπνύ. Οη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη από ην ΓΠΥΑ 10 απαηηνύλ από ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηεο νληόηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπώο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνύλ από ηε κεηξηθή, ζπγθξηλόκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ΓΛΠ 27. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η ειίδα 13 από 17

14 Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 Σςμμεηοσή ζε Κοινοππαξίερ θαη ηε Γηεξκελεία 13 Από κοινού ελεγσόμενερ οικονομικέρ ονηόηηηερ Μη σπημαηικέρ ζςνειζθοπέρ από κοινοππακηούνηερ. Σν ΓΠΥΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ από θνηλνύ ειεγρόκελσλ εηαηξεηώλ. Αληί απηνύ, νη από θνηλνύ ειεγρόκελεο εηαηξείεο νη νπνίεο πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΑ 12 πεξηιακβάλεη όιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο επίζεο θαη όιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΛΠ 31 θαη ζην ΓΛΠ 28. Οη γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ζε από θνηλνύ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο. Απαηηνύληαη επίζεο κηα ζεηξά από λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο», ην λέν πξόηππν εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΠΥΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζύλνιν πεγώλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ γηα όιεο ηηο επηκεηξήζεηο εύινγεο αμίαο. Σν ΓΠΥΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πόηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εύινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξόπν επηκέηξεζεο ηεο εύινγεο αμίαο ζηα ΓΠΥΑ όηαλ ε εύινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Σν πξόηππν απηό έρεη κειινληηθή ηζρύ ελώ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ην πξόηππν απηό. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 20 «Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ», εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ Η δηεξκελεία απηή εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμόξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη όηη δεκηνπξγνύλ δύν πηζαλά νθέιε α) ηελ παξαγσγή απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνύζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξόζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ ζα εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθό ζηνηρείν από ηε δξαζηεξηόηεηα απνθάιπςεο). ε πεξηπηώζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ κπνξνύλ λα θαηαλεκεζνύλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμύ ησλ απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ από ηε δξαζηεξηόηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί από ηελ εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθόκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ειίδα 14 από 17

15 3. ηόρνη θαη πνιηηηθέο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο, όπσο θηλδύλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηόθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθό θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηόηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλν εύινγεο αμίαο από κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκόηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη επηδηώθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερόκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο. Η δηαρείξηζε θηλδύλσλ δηεθπεξαηώλεηαη από ην Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Σν Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνύο ηνπο θηλδύλνπο. Πξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθώλ ζπλαιιαγώλ ιακβάλεηαη έγθξηζε από ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιόκελνύο ηεο. (α) Σσναλλαγμαηικός κίνδσνος Η Δηαηξεία δε δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο, νύηε έρεη καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα θαη ζπλεπώο δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν πνπ πξνθύπηεη από δηαθπκάλζεηο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. (β) Κίνδσνος επιηοκίοσ Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδώο αλεμάξηεηα από κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. (γ) Πιζηωηικός κίνδσνος Η Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζε θάπνηα από ηα ζπκβαιιόκελα κε απηήλ κέξε θαη έρεη ζέζεη αξρέο γηα λα δηαζθαιίζεη όηη νη πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζα γίλνπλ κε πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο. (δ) Κίνδσνος ρεσζηόηηηας Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ πηζηώζεσλ. Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έιιεηςε επαξθνύο ξεπζηόηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία είλαη επαξθείο, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ. Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο, θαζώο θαη ησλ πγηώλ δεηθηώλ θεθαιαίνπ, ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα επεθηείλνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ε αμία ησλ κεηνρώλ. Σν EBITDA ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλέξρεηαη ζε εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πξνθεηκέλνπ, είηε λα επηιέμεη ηηο θαηαιιειόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο είηε ζε ζρέζε µε ηε κειινληηθή εμέιημε γεγνλόησλ θαη ζπλαιιαγώλ. Οη ελ ιόγσ εθηηµήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα αληαλαθινύλ ηνπο εθάζηνηε ηξέρνληεο θηλδύλνπο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ην επίπεδν/όγθν ησλ ζπλαθώλ ζπλαιιαγώλ ή γεγνλόησλ. Οη βαζηθέο εθηηµήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηα θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο, έρνπλ σο θάησζη: Ππόβλετη για θόπο ειζοδήμαηορ Η πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο µε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη µε εθηίκεζε ησλ θόξσλ πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θόξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη πξόβιεςε γηα ηνπο πξόζζεηνπο θόξνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από κειινληηθνύο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο. Η Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεηο. ειίδα 15 από 17

16 5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηιρ ηιρ 31 Γεκεμβπίος Γεκεμβπίος 2010 Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο Οη παξαπάλσ αμίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηαπηόρξνλα ηηο εύινγεο αμίεο απηώλ. Σν ζύλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξώ. 6. Μεηνρηθό θεθάιαην Απιθμόρ μεηοσών Ονομαζηική αξία ύνολο μεηοσών ηιρ 31 Γεκεμβπίος ηιρ 31 Γεκεμβπίος Σν ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο είλαη κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 30 αλά κεηνρή. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο είλαη πιήξσο πιεξσκέλεο. 7. Έμνδα αλά θαηεγνξία Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011 Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010 Απνζβέζεηο παγίσλ - - Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ - - Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ - - Παξνρέο ηξίησλ 1 1 Φόξνη θαη ηέιε - 1 Λνηπά δηάθνξα έμνδα 5 5 ύνολο κόζηοςρ πωλ/νηων,εξόδων διάθεζηρ&διοίκηζηρ 6 7 Σα αλσηέξσ έμνδα έρνπλ ρξεσζεί σο εμήο: Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011 Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010 Κόζηνο πσιεζέλησλ - - Έμνδα δηάζεζεο - - Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Δλδερόκελα γεγνλόηα Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο Γηα ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο ειίδα 16 από 17

17 9. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (α) Κύριος μέηοτος Ο θύξηνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Υ. Ρόθαο ΑΒΔΔ, ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαηείρε ην 100,00% ηνπ θνηλνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. (β) Σσναλλαγές και σπόλοιπα με ζσνδεδεμένα μέρη, διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2011 Υπήζη πος έληξε ζηιρ 31 Γεκεμβπίος 2010 Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ - - Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ - - Απαηηήζεηο - - Τπνρξεώζεηο - - πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ - - Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε - - Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. ειίδα 17 από 17

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 41340/04/Β/98/107(1) Έδρα: 5 ο χλµ. Σπάτων - Λούτσας, 190 19 Σπάτα Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 41340/04/Β/98/107(1) Έδρα: 5 ο χλµ. Σπάτων - Λούτσας, 190 19 Σπάτα Αττικής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ Με ηην ζσμβολή ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ενωζης ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΘΩΜΑ ΛΑΖΑΡΗ ΤΝΣΟΝΘΣΗ ΕΡΓΟΤ 1ηρ Τ.ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: Διοίκηζη Επιτειρήζεων & Οργανιζμών Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΔΕΟ Αγορές Υρήμαηος & Κεθαλαίοσ Αθαδ. Έηνο: 9- ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ, ( Ιοσλίοσ, :-8: μμ. Οδηγίες Γηα άξηζηα εθαηό (, ζα πξέπεη λα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα -24 ώρες- Εηζεγεηήο: Καιακαξάο Νηθόιανο, Φνξνηερληθόο θαη Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε θνξνινγηθά & εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα 1 Ηκεξνκελίεο Δηεμαγωγήο Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα