Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού"

Transcript

1 Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ και γεωμετρικϋσ διαδικαςύεσ καθώσ επύςησ και τη δυνατότητα να κϊνει ςτοιχειώδεισ ςυλλογιςμούσ και να αντιμετωπύζει με ορθολογιςτικό τρόπο καταςτϊςεισ και προβλόματα τησ καθημερινόσ ζωόσ. Ειδικότερα επιδιώκει να αναπτύξουν οι μαθητϋσ τϋτοιεσ δεξιότητεσ ώςτε να μπορούν: 1. Να ερμηνεύουν και να χρηςιμοποιούν τα δεδομϋνα, τα ςύμβολα και την ορολογύα των Μαθηματικών.. Να οργανώνουν τα δεδομϋνα και να χρηςιμοποιούν τισ κατϊλληλεσ προςεγγύςεισ και εκτιμόςεισ. 3. Να κατανοούν τισ αλγεβρικϋσ και γεωμετρικϋσ (ςτο επύπεδο και το χώρο) ϋννοιεσ και ςχϋςεισ. 4. Να γνωρύζουν την κατϊλληλη μαθηματικό διαδικαςύα για τη διαπραγμϊτευςη μιασ κατϊςταςησ. 5. Να μεταφρϊζουν τα προβλόματα ςτη μαθηματικό γλώςςα και να επιλϋγουν - εφαρμόζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ και αλγορύθμουσ. 6. Να ανακαλούν από τη μνόμη τουσ και να κϊνουν ςωςτό χρόςη των αλγοριθμικών διαδικαςιών. 7. Να αναπτύςςουν επιχειρόματα και να κϊνουν λογικϋσ ςυνεπαγωγϋσ. 8. Να εκφρϊζουν την επύλυςη ενόσ προβλόματοσ με λογικό και ςαφό τρόπο και να ερμηνεύουν τα ςυμπερϊςματα τουσ. 9. Να επιλύουν προβλόματα που απαιτούν εκτεταμϋνη εργαςύα μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα. 10. Να διαβϊζουν και να κατανοούν μαθηματικϊ κεύμενα. 11. Να κϊνουν κριτικό ςε μαθηματικϊ επιχειρόματα.

2 ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ΤΛΗ Α' ΛΤΚΕΙΟΤ Γραφικό παρϊςταςη ευθεύασ Καταςκευϊζουν τη γραφικό παρϊςταςη τησ ευθεύασ με εξύςωςη x y 0. Βρύςκουν την κλύςη τησ ευθεύασ με δεδομϋνο τύπο Διατυπώνουν τη ςχϋςη που ϋχουν οι τύποι δύο παραλλόλων ευθειών Διατυπώνουν τη ςχϋςη που ϋχουν οι τύποι δύο κϊθετων ευθειών. Η ύλη να προςφϋρεται μϋςα από προβλόματα που ςχετύζονται με την καθημερινό ζωό και με τα ενδιαφϋροντα των μαθητών Λύςη εξύςωςησ β' βαθμού Λύνουν εξύςωςη β' βαθμού με τον τύπο. Βρύςκουν το ϊθροιςμα και γινόμενο των ριζών εξύςωςησ β' βαθμού χωρύσ να τη λύςουν. Βρύςκουν το εύδοσ των ριζών εξύςωςησ β' βαθμού χωρύσ να τη λύςουν. Καταςκευϊζουν εξύςωςη β' βαθμού που να ϋχει δεδομϋνεσ λύςεισ. Λύνουν προβλόματα με τη χρόςη εξύςωςησ β' βαθμού. Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα

3 1.3 Γραφικό παρϊςταςη τησ ςυνϊρτηςησ y x x Βρύςκουν τον ϊξονα ςυμμετρύασ τησ γραφικόσ παρϊςταςησ τησ ςυνϊρτηςησ y x x. Διακρύνουν αν η ςυνϊρτηςη γ = αχ + βχ + γ ϋχει μϋγιςτη ό ελϊχιςτη τιμό και να την υπολογύζουν. Καταςκευϊζουν τη γραφικό παρϊςταςη τησ ςυνϊρτηςησ y x x. 1.4 Πυθαγόρειο Θεώρημα διατυπώνουν το πυθαγόρειο θεώρημα εφαρμόζουν το πυθαγόρειο θεώρημα ςτην επύλυςη τριγώνου ΠΡΟΟΔΟΙ 13.1 Αριθμητικό πρόοδοσ (Α.Π.) Δύνουν τον οριςμό τησ Α.Π. Δύνουν τουσ οριςμούσ για αύξουςα και φθύνουςα Α.Π. Δύνουν τη ςχϋςη που πρϋπει να υπϊρχει ανϊμεςα ςε τρεισ αριθμούσ για να εύναι διαδοχικού όροι Α.Π. Τπολογύζουν τον αριθμητικό μϋςο δύο αριθμών. Τπολογύζουν τον νι-οςτό όρο Α.Π. με τον τύπο 1 1. Τπολογύζουν το ϊθροιςμα των ν πρώτων όρων Α.Π. με τουσ τύπουσ 1 και 1 1 Η ειςαγωγό ςτο κεφϊλαιο να γύνει μϋςω προβλημϊτων και να δοθεύ ϋμφαςη ςτισ ςτρατηγικϋσ λύςεισ των προβλημϊτων. Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 3

4 . Γεωμετρικό Πρόοδοσ (Γ.Π.) Δύνουν τον οριςμό τησ Γ.Π. Δύνουν τουσ οριςμούσ για αύξουςα, απόλυτα αύξουςα, φθύνουςα και απόλυτα φθύνουςα Γ.Π. Δύνουν τη ςχϋςη που πρϋπει να υπϊρχει ανϊμεςα ςε τρεισ αριθμούσ για να εύναι διαδοχικού όροι Γ.Π. Τπολογύζουν το γεωμετρικό μϋςο δύο αριθμών Τπολογύζουν τον νι-οςτό όρο Γ.Π. με τον τύπο 1 1 Τπολογύζουν το ϊθροιςμα των ν πρώτων όρων Γ.Π με τον τύπο Τπολογύζουν το ϊθροιςμα των ϊπειρων όρων φθύνουςασ Γ.Π. με τον τύπο 1, Επύλυςη και ςτρατηγικϋσ προβλημϊτων ςτισ προόδουσ Να δοθούν προβλόματα εφαρμογών των προόδων όπωσ η μετατροπό ςε κλαςματικό ενόσ δεκαδικού αριθμού με επαναλαμβανόμενα δεκαδικϊ ψηφύα. Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 4

5 3. ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΚΕ ΕΞΙΨΕΙ Οριςμόσ λογαρύθμου με βϊςη το α ορύζουν το λογϊριθμο αριθμού με βϊςη το α Να δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςε λογαρύθμουσ με βϊςη, 10 και e. 3. Ιδιότητεσ λογαρύθμων δύνουν τισ ιδιότητεσ log A B log A log B log A log B A log log A log A log 1 A log 3.3 Λογαριθμικϋσ εξιςώςεισ λύνουν λογαριθμικϋσ εξιςώςεισ A (α) που καταλόγουν ςτη μορφό log f x log g x (β) που λύνονται με την αντικατϊςταςη log x y B Οι μαθητϋσ να εξαςκηθούν ςτην εύρεςη λογαρύθμων με υπολογιςτικό μηχανό Να δοθούν και εξιςώςεισ όπωσ: x log log x8 0, 3 x x x 81, log x x Εκθετικϋσ εξιςώςεισ λύνουν εκθετικϋσ εξιςώςεισ (α) τησ μορφόσ fx x (β) τησ μορφόσ f 0. (γ) που λύνονται λογαριθμύζοντασ και τα δύο μϋρη (απλόσ μορφόσ μόνο) Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 5

6 3.5 Γραφικό παρϊςταςη λογαριθμικόσ και εκθετικόσ ςυνϊρτηςησ Κϊνουν, με τη χρόςη πύνακα τιμών, τισ γραφικϋσ παραςτϊςεισ των ςυναρτόςεων 10 y log x και y 10 x 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ 4.1 Επανϊληψη ιδιοτότων των αναλογιών και προβλημϊτων ποςοςτών, μεριςμού, απλού τόκου 9 4. Προβλόματα φόρου ειςοδόματοσ Υ.Π.Α. 4.3 Προβλόματα ςύνθετου τόκου 5 ΣΡΙΓΨΝΟΜΕΣΡΙΑ Επανϊληψη τησ ύλησ τησ τριγωνομετρύασ τησ Α' Λυκεύου Δύνουν τον οριςμό των ςυναρτόςεων y x y x, y x., Βρύςκουν τουσ τριγωνομετρικούσ αριθμούσ οξεύασ γωνύασ με τη βοόθεια πινϊκων ό υπολογιςτό Διατυπώνουν τισ ςχϋςεισ μεταξύ των τριγωνομετρικών αριθμών οξεύασ γωνύασ και τισ εφαρμόζουν ςτην απόδειξη απλών τριγωνομετρικών ταυτοτότων 5. Σριγωνομετρικού αριθμού οποιαςδόποτε γωνύασ 5.3 Νόμοσ ημύτονων, Νόμοσ ςυνημύτονων, Εμβαδόν τριγώνου Βρύςκουν τουσ τριγωνομετρικούσ αριθμούσ οποιαςδόποτε γωνύασ με αναγωγό ςτο α' τεταρτημόριο Διατυπώνουν τουσ τύπουσ για τον νόμο των ημύτονων, τον νόμο των ςυνημύτονων και τον τύπο εμβαδόν τριγώνου E 1 A για το Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 6

7 5.4 Επύλυςη τριγώνου εφαρμόζουν τριγωνομετρικούσ τύπουσ για την επύλυςη τριγώνου 6 ΓΕΨΜΕΣΡΙΑ Επανϊληψη εμβαδών λύνουν προβλόματα εμβαδών ευθύγραμμων ςχημϊτων ςτην περύπτωςη που εμπλϋκονται τρύγωνα, παραλληλόγραμμα, ειδικϊ παραλληλόγραμμα, τραπϋζια 6. Όμοια χόματα δύνουν τον οριςμό των όμοιων ςχημϊτων δύνουν τη ςχϋςη των εμβαδών ομούων πολυγώνων λύνουν προβλόματα που αναφϋρονται ςε κλύμακα ςχεδύου και χϊρτη 6.3 Κανονικϊ Πολύγωνα δύνουν τον οριςμό κανονικού πολυγώνου και των όρων γωνύα, κεντρικό γωνύα, ακτύνα, πλευρϊ και απόςτημα κανονικού πολυγώνου υπολογύζουν τη γωνύα και την κεντρικό γωνύα κανονικού πολυγώνου υπολογύζουν την πλευρϊ, το απόςτημα και το εμβαδόν κανονικού πολυγώνου ςυναρτόςει τησ ακτύνασ του Να δοθεύ ϋμφαςη ςτη διαδικαςύα εύρεςησ των τύπων και να αποφεύγεται η υπερβολικό τυποπούηςη. Οι υπολογιςμού μπορούν να γύνονται με τη χρόςη γεωμετρύασ ό τριγωνομετρύασ Μεταξύ ϊλλων, να καλυφθούν και οι περιπτώςεισ των: (α) τετραγώνου (β) ιςόπλευρου τριγώνου (γ) κανονικού εξαγώνου 6.4 Κύκλοσ υπολογύζουν το μόκοσ τησ περιφϋρειασ και το μόκοσ τόξου κύκλου υπολογύζουν το εμβαδόν κύκλου, κυκλικού τομϋα και κυκλικού τμόματοσ 6.5 Εμβαδόν μεικτόγραμμου ςχόματοσ υπολογύζουν το εμβαδόν μεικτόγραμμου ςχόματοσ Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 7

8 A/A ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ΣΟΦΟΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΕΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ Να γύνει επύλυςη αςκόςεων και προβλημϊτων για εμπϋδωςη και κατανόηςη των εννοιών τησ κϊθε ενότητασ. Να γύνει επύλυςη αςκόςεων και προβλημϊτων που ςυνδϋουν ϋννοιεσ και γνώςεισ από διαφορετικϋσ ενότητεσ και περιοχϋσ. 6 Β ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ελύδα 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from trainee teachers Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα