Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : Ακινα, Αρικμ.Πρωτ.: Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν & Ειδικϊν Κατθγοριϊν Πλθροφορίεσ : Β.Ιωακειμίδου Σθλζφωνο : FAX : Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» Σο Δ.. του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςτο πλαίςιο τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του άρκρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τθ διευκόλυνςθ των δανειολθπτϊν του δθμοςίων υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων, ζχει αποφαςίςει κατά τισ ςυνεδριάςεισ του με αρ. 3363/ , 3372/3/ , 3384/3/ , 3414/5/ , 3421/ και 3429/ , να παράςχει τθ δυνατότθτα : επιμήκυνςησ τησ διάρκειασ των δανείων ςτεγαςτικοφ τομζα που ζχουν ςυνομολογθκεί μζχρι με το ιςχφον επιτόκιο, μείωςησ τησ τοκοχρεολυτικήσ δόςησ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, αναςτολήσ εξυπηρζτηςησ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα κακϊσ και ρφθμιςησ τυχόν ληξιπρόθεςμων οφειλών από δάνεια όλων των κατθγοριϊν που ζχουν ςυνομολογθκεί μζχρι , με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ. υγκεκριμζνα, μετά από αίτθςθ του δανειολιπτθ, θ οποία μπορεί να υποβλθκεί μζχρι ( με τθν επιφφλαξθ τθσ απόςχιςθσ του εμπορικοφ κλάδου του Σ. Π. & Δανείων ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν.3965/2011, οπότε παφει θ δυνατότθτα υποβολισ αιτιςεων για τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ) -, είναι δυνατό να υπαχκοφν ςτισ νζεσ ρυκμίςεισ όλα τα δάνεια που ζχουν ςυνομολογθκεί μζχρι τθν , ωσ ακολοφκωσ : Α. ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ α. ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ 1. ΣΕΓΑΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΝΕΓΕΡΗ, ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ) : Μζχρι δεκαπζντε (15) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου δεν κα υπερβαίνει τα 40 ζτθ.

2 2. ΕΝΤΠΟΘΗΚΑ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Μζχρι δζκα (10) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου δεν κα υπερβαίνει τα 26 ζτθ. 3. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΚΕΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΕΛΣΙΩΕΩΝ Κατά πζντε (5) ζτθ και ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυνολικι διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου δεν κα υπερβαίνει τα 15 ζτθ. β. ΟΡΟΙ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Η δυνατότθτα επιμικυνςθσ τθσ διάρκειασ των δανείων των ανωτζρω κατθγοριϊν παρζχεται εφόςον θ μθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ : των 300,00 για τα ενυπόκθκα ςτεγαςτικά δάνεια των 200,00 για τα ενυπόκθκα επιςκευαςτικά δάνεια και των 100,00 για τα δάνεια μικροεπιςκευϊν - μικροβελτιϊςεων, ι εφόςον το ςυνολικό φψοσ των μθνιαίων τοκοχρεολυτικϊν δόςεων των δανείων που τουσ ζχουν χορθγθκεί από το Σ. Π. & Δανείων είναι ίςο ι μεγαλφτερο των 500,00. ε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ του δανείου ο δανειολιπτθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 85ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, αν θ ρφκμιςθ αφορά ςε ςτεγαςτικά και ενυπόκθκα επιςκευαςτικά δάνεια και το 75ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, αν θ ρφκμιςθ αφορά δάνεια μικροεπιςκευϊν - μικροβελτιϊςεων. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : α) Αίτθςθ (ζντυπθ), γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΡΙΝ ΣΟ 2005 : α) Αίτθςθ (ζντυπθ), γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ, δ) Ε1, Ε9 και λοιπά δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν κατά περίπτωςθ τθν αδυναμία του δανειολιπτθ να αντεπεξζλκει ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Σ. Π. & Δανείων ( λόγοι υγείασ, οικογενειακοί λόγοι, πολφτεκνοι, κλπ ). Ειδικά για τουσ δανειολιπτεσ, που ζχουν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ επιμικυνςθσ είναι θ ταυτόχρονθ υποβολι αίτθςθσ για τθ ρφκμιςθ του λθξιπρόκεςμου χρζουσ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω ςτθν παράγραφο Δϋ.

3 Β. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΚΟΧΡΕΟΛΤΣΙΚΩΝ ΔΟΕΩΝ Μετά από αίτθςθ του υπόχρεου και ανάλογα με το ςυνολικό ειςόδθμα και τθν περιουςιακι κατάςταςθ αυτοφ, ρυκμίηεται θ εξυπθρζτθςθ δανείων ςτεγαςτικοφ τομζα με μερικι καταβολι ( μζχρι του 50% ) του ποςοφ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων, για χρονικό διάςτθμα μζχρι πζντε (5) χρόνια από τθν ζναρξθ τθσ ρφκμιςθσ, με τουσ εξισ όρουσ: Αν ο δανειολιπτθσ ζχει τουλάχιςτον 30 χρόνια υπθρεςίασ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο μθ καταβλθκζν μζροσ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων τθσ ωσ άνω χρονικισ περιόδου, δεν αποδεςμεφεται από το εκχωρθκζν εφάπαξ βοικθμα ι τθν αποηθμίωςθ λόγω λφςεωσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του δανειολιπτθ ι του κακολικοφ διαδόχου του από οποιονδιποτε αςφαλιςτικό φορζα και κα καταβάλλεται από αυτόν προσ πίςτωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ του δανείου, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ. ε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το εκχωρθκζν εφάπαξ ι θ αποηθμίωςθ για τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του οφειλόμενου ποςοφ, το απομζνον χρεωςτικό υπόλοιπο καταβάλλεται - παράλλθλα με τθν μθνιαία τακτικι τοκοχρεολυτικι δόςθ - ι ςε 48 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, ι μζχρι τθν λιξθ τθσ διάρκειασ του δανείου ζντοκα, με το ιςχφον ςυμβατικό επιτόκιο. Αν ο δανειολιπτθσ ζχει λιγότερα από 30 χρόνια υπθρεςίασ, το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο μθ καταβλθκζν μζροσ των τοκοχρεολυτικϊν δόςεων τθσ ωσ άνω χρονικισ περιόδου κα καταβάλλεται μετά το τζλοσ του χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο εγκρίκθκε θ καταβολι τθσ μειωμζνθσ δόςθσ - παράλλθλα με τθν μθνιαία τακτικι τοκοχρεολυτικι δόςθ - ι ςε 48 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ, ι μζχρι τθν λιξθ τθσ διάρκειασ του δανείου ζντοκα, με το ιςχφον ςυμβατικό επιτόκιο. ε κάκε περίπτωςθ, αν ο δανειολιπτθσ καταςτεί δικαιοφχοσ του εφάπαξ βοθκιματοσ κατά τθ διάρκεια καταβολισ ςε δόςεισ των οφειλομζνων ποςϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα ρφκμιςθ, κα δεςμεφεται ανάλογο μζροσ του εφάπαξ βοθκιματοσ, με ςκοπό τθν ολοςχερι εξόφλθςθ των οφειλομζνων κατά τθν θμερομθνία καταβολισ του. Γ. ΑΝΑΣΟΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον παρά τθν επιμικυνςθ εξακολουκεί να ςυντρζχει πρόδθλθ αδυναμία ανταπόκριςθσ του δανειολιπτθ ςτισ δανειακζσ του υποχρεϊςεισ, είναι δυνατι θ εξζταςθ από το Δ.. - κατά περίπτωςθ - αιτθμάτων αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ του δανείου μζχρι δυο (2) ζτθ και εντόσ τθσ επιτρεπομζνθσ από το Νόμο ανϊτερθσ διάρκειασ εξυπθρζτθςθσ του δανείου, με καταβολι ι κεφαλαιοποίθςθ των τόκων τθσ περιόδου αναςτολισ.

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ : α) αίτθςθ (ζντυπθ), γ) πρόςφατθ βεβαίωςθ αποδοχϊν ι ςφνταξθσ, δ) Ε1, Ε9 και λοιπά δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν κατά περίπτωςθ τθν αδυναμία του δανειολιπτθ να αντεπεξζλκει ςτισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του προσ το Σ. Π. & Δανείων ( λόγοι υγείασ, οικογενειακοί λόγοι, πολφτεκνοι, κλπ ). Δ. ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Μετά από αίτθςθ του δανειολιπτθ, παρζχεται θ δυνατότθτα για όλα τα δάνεια και ανεξάρτθτα από τθν υπαγωγι ι μθ ςτθ ρφκμιςθ τθσ επιμικυνςθσ τθσ κανονικισ διάρκειασ του δανείου, να ρυκμιςτοφν οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ, με το ιςχφον επιτόκιο εξυπθρζτθςθσ, ςε πολλζσ δόςεισ - ανάλογα με το χρόνο κακυςτζρθςθσ- και με ζκπτωςθ ποςοςτοφ 50% των τόκων υπερθμερίασ. Σο ίδιο ιςχφει και για τα χρζθ που ζχουν βεβαιωκεί ι για τα οποία ζχουν λθφκεί αναγκαςτικά μζτρα, αφοφ καταβλθκεί το 5% τθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ. Η εξόφλθςθ του λθξιπρόκεςμου χρζουσ δανείου κα αρχίηει το ςυντομότερο δυνατό, μετά τθ ςχετικι ζγκριςθ τθσ ρφκμιςθσ από το αρμόδιο όργανο. ε περίπτωςθ εφάπαξ καταβολισ τθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ, ο δανειολιπτθσ απαλλάςςεται πλιρωσ από το ςυνολικό ποςό των τόκων υπερθμερίασ. Ε. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΣΕ Ε ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ Μετά από αίτθςι του, δανειολιπτθσ ι υπόχρεοσ ο οποίοσ αποχωρεί από τθν Τπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, μπορεί να μθν καταβάλλει τισ μθνιαίεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ του δανείου του μζχρι τθν ζναρξθ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ, οπότε υποχρεοφται να καταβάλει άμεςα το ςφνολο των οφειλομζνων τοκοχρεολυτικϊν δόςεων χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν κα αποδεςμεφεται το εφάπαξ βοικθμα. Σ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΣΕ Ε ΠΡΟΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ Ή ΕΦΕΔΡΕΙΑ Οι αιτιςεισ δανειολθπτϊν του Σ. Π. & Δανείων που κα ζχουν τεκεί ςε προςυνταξιοδοτικι διακεςιμότθτα ι εφεδρεία κα ελζγχονται από το Δ.. κατά προτεραιότθτα και ειδικότερα, ςε κάκε περίπτωςθ δε, μετά τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τα άρκρα 33 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του ν.4024/2011 Τ.Α., κα ιςχφει θ τυχόν ευνοϊκότερθ ρφκμιςθ. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ : 1. Οι ωσ άνω ρυκμίςεισ για επιμικυνςθ μποροφν να γίνουν πζραν όςων τυχόν ζχουν εγκρικεί από το Δ.. του Σ. Π. & Δανείων ςε εφαρμογι προθγουμζνων αποφάςεϊν του. Συχόν νζο αίτθμα για περαιτζρω επιμικυνςθ, κα εξετάηεται και κα υλοποιείται με ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ.

5 2. Από το χρονικό όριο των πζντε ετϊν δυνατότθτασ καταβολισ μειωμζνθσ τοκοχρεολυτικισ δόςθσ ωσ άνω, κα αφαιρείται ο χρόνοσ αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ του δανείου, που τυχόν ζχουν εγκρικεί. 3. τισ ρυκμίςεισ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα τιτλοποιθμζνα δάνεια, αλλά τυχόν αιτιςεισ που αφοροφν δάνεια τθσ κατθγορίασ αυτισ κα εξετάηονται κατά περίπτωςθ από το Δ.. 4. Ζναρξθ εφαρμογισ των εν λόγω ρυκμίςεων ορίηεται θ και ςε κάκε περίπτωςθ αυτζσ κα ιςχφουν για αιτιςεισ που κα ζχουν υποβλθκεί μζχρι τθν απόςχιςθ του εμπορικοφ κλάδου του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων ( άρκρο 3 του ν. 3965/2011 ). Οι ςχετικζσ αιτήςεισ με τα ςυνημμζνα ςε αυτζσ δικαιολογητικά υποβάλλονται ςτην Κεντρική Τπηρεςία του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ςτα Καταςτήματα Θεςςαλονίκησ, Πειραιά και Πάτρασ, αυτοπροςώπωσ ή με εξουςιοδότηςη, ή ταχυδρομικά με θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ ή Δημόςια Αρχή ( οι ζντυπεσ αιτήςεισ που θα πρζπει ςε κάθε περίπτωςη να ςυμπληρωθοφν, ζχουν ήδη αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Σ. Π. & Δανείων : Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΒΛΑΧΟΤ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ Αγαπθτζ οφειλζτθ, Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ ε ςυνζχεια τθσ 42/30-5-2014 Πράξθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΣτΕ και κατ εφαρμογι του Κϊδικα Δεοντολογίασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα