ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 53158/81/Β/02/15 ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΩΡΙΟΥ 1, ΣΥΡΟΣ (01/01-31/12/2011)

2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01/ /12/2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» την 28 η Μαρτίου Κωνσταντίνος Κοκκάλας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή 9 Ετήσια Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και 31ης Δεκεμβρίου Καταστάσεις Συνολικών εσόδων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις περιόδους που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2011 και Καταστάσεις Ταμειακών Ροών για τις περιόδους που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2011 και ΣΕΛ. Σημειώσεις επί των Οκονομικών Καταστάσεων: Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας 4. Ανάλυση Δαπανών 1.1. Γενικές Πληροφορίες 5. Προβλέψεις για Δικαιώματα Εργαζομένων 1.2. Αντικείμενο δραστηριότητας 6. Ενσώματα Πάγια 2. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 6.1. Εμπράγματα Βάρη 2.1. Αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 6.2. Κατανομή Αποσβέσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2.2 Σύνεχιση της Δραστηριότητας 7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 8. Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.1 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 9. Αποθέματα 3.2 Λειτουργικοί τομεις 10. Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 3.3. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 11. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 3.4. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 12. Μετοχικό Κεφάλαιο 3.5. Αύλα περιουσιακά στοιχεία 13. Λοιπά Αποθεματικά 3.6. Χρηματοοικονομικά μέσα / Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 14. Αποθεματικά Εύλογης Αξίας 15. Αποτέλεσμα εις Νέο 3.7. Αποθέματα 16. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.8. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 17. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18. Προβλέψεις για Παροχές στους Εργαζόμενους Κρατικές επιχορηγήσεις 19. Επιχορηγήσεις Περιουσιακών στοιχείων Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 20. Προμηθευτές Διανομή μερισμάτων 21. Βραχυπρόθεσμα δάνεια Κόστος Δανεισμού 22. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήματος και αναβαλλόμενη Φορολογία 23. Συναλλαγές Με Συνδεδεμένα μέρη Μετοχικό Κεφάλαιο 24. Χρηματοοικονομικό Κόστος Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Αποτελέσματα κατά τομέα Πληροφόρησης / Λειτουργικοί Τομείς 26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Κατασκευαστικά συμβόλαια 2

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κύριοι, Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν την περίοδο από έως σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η παρούσα έκθεση αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες. 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ α.αποτελέσματα Οι πωλήσεις κατά την περίοδο διαμορφώθηκαν στο ποσό ,82 χιλ. ευρώ έναντι ,44 χιλ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου. Η μείωση αυτή της τάξης του 20,72% οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα με δεδομένο την μείωση των προσφερομένων τιμών για επισκευές (οξύς ανταγωνισμός & παγκόσμια οικονομική ύφεση), την αύξηση του κόστους παραγωγής, την πτώση όγκου επισκευών πλοίων καθώς και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Η μειωμένη δραστηριότητα της κινήσεως των εμπορικών πλοίων στο χώρο της Μεσογείου είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του κύκλου εργασιών από επισκευές πλοίων. Η εικόνα αυτή μπορεί και να βελτιωθεί την επόμενη χρήση (υπάρχουν προοπτικές γενικότερης ανάκαμψης κατά το β εξάμηνο του 2012). 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ α. Το πρόγραμμα κατασκευής των τριών (3) Πυροσβεστικών πλοίων είχε καθυστερήσει, αρχικά, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του Δημοσίου να καταβάλλει την συμβατική προκαταβολή. Κατόπιν τούτου, η Εταιρεία ζήτησε μετάθεση του χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που είχε υποβληθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η μετάθεση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όμως, εν τω μεταξύ, παρουσιάστηκαν νέες καθυστερήσεις, λόγω προβλημάτων διαφόρων προμηθευτών, στην παράδοση κρίσιμων υλικών. Τα δύο (2) πρώτα πλοία παραδόθηκαν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος την Για το τρίτο Πυροσβεστικό πλοίο είχε εγκριθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως την Την παραδόθηκε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος το τρίτο Πυροσβεστικό πλοίο ( Απόφαση οριστικής παραλαβής: αριθμ. Πρωτοκόλλου ΦΣ 6329/2008 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με ημερομηνία ) και οριστική αποπληρωμή την

5 2β. Όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα κατασκευών που έχει ως αντικείμενο την υπογραφείσα σύμβαση με την αδελφή εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από την χρονιά 2009 και η πορεία του εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το παραπάνω πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο α τρίμηνο του έτους Κυριότερες μεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισμού σε σχέση με την συγκρίσιμη ημερομηνία Οι σημαντικότερες μεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισμού σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια του Ισολογισμού την , εντοπίζονται : α) στην μείωση των κονδυλίων «Αποθέματα» και αφορά την ταμειακή αδυναμία της εταιρείας να διατηρεί stock αποθήκης. β) στην μείωση του κονδυλίου «Απαιτήσεις από πελάτες» που οφείλεται στον περιορισμένο κύκλο εργασιών (επισκευές πλοίων) καθώς επίσης και στην είσπραξη των περισσοτέρων απαιτήσεων. γ) στην μείωση του κονδυλίου «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» που οφείλεται στον περιορισμένο κύκλο εργασιών και δεικνύει την ταμειακή αδυναμία της εταιρείας (έλλειψη ρευστότητας, μείωση διαθεσίμων) καθώς και στην παράδοση και τιμολόγηση του τρίτου Πυροσβεστικού πλοίου για το οποίο είχε ληφθεί προκαταβολή τα προηγούμενα χρόνια με αντίστοιχη πρόβλεψη εσόδου. δ) στην αύξηση των κονδυλίων «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Η εταιρεία λόγω προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει το ταμειακό της πρόγραμμα, υποχρεώθηκε σε διακανονισμό εισφορών προς το ΙΚΑ, σε καθυστέρηση πληρωμής οφειλομένων παρακρατούμενων φόρων καθώς και σε καθυστέρηση των οφειλομένων αποδοχών προς το προσωπικό της ύψους 2.273,21 χιλ ε) Τέλος, στην μείωση του κονδυλίου «Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» που οφείλεται στην μείωση της προκαταβολής για την σύμβαση με τα ναυπηγεία Ελευσίνας (με αντίστοιχες τιμολογήσεις εργασιών εντός έτους 2011). 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ. 3α. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και πραγματοποιεί σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών της σε ευρώ. Οι μόνες συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε δολάρια Αμερικής αφορούν ασφάλιστρα πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με συνέπεια να μην υφίσταται ουσιαστικά συναλλαγματικός κίνδυνος. Επίσης κατά την χρονιά 2011 έγινε τιμολόγηση σε δολλάρια Αμερικής σε ένα πελάτη εξωτερικού, σε περιορισμένο σχετικά ποσό. 3β. Πιστωτικός Κίνδυνος. Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη. Στον επισκευαστικό τομέα και συγκεκριμένα στις συμφωνίες επισκευής πλοίων προκαταβάλλεται από τους πελάτες το 60-80% του τιμήματος και η εξόφληση συντελείται εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των έργων. 3γ.Κίνδυνος ρευστότητας 4

6 Οι ανάγκες σε ρευστότητα προϋπολογίζονται για διάστημα τριών (3) μηνών, και αξιολογούνται διαρκώς με επιμέλεια της Οικονομικής Διεύθυνσης. Η διεθνής κρίση και η προσφυγή της Ελλάδος στο Δ.Ν.Τ. (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) μετέβαλλε σημαντικά το τραπεζικό περιβάλλον, με τις περισσότερες τράπεζες να ζητούν σημαντικές εξασφαλίσεις για την παροχή πιστώσεων, δημιουργώντας έτσι πολλές δυσκολίες σε ενδεχόμενη ανάγκη περαιτέρω αύξησης των παρεχόμενων πιστώσεων, ακόμα και αν αυτές αφορούν τραπεζικές εγγυήσεις. Η εταιρεία έχει δώσει σημαντικές εξασφαλίσεις στις τράπεζες για τα υπόλοιπα δάνεια καθώς και τις τραπεζικές εγγυήσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του έργου κατασκευής των ΤΠΚ 6 & 7. Όμως έχει καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων για την και την και τόκων του μακροπρόθεσμου δανείου της ALPHA BANK, ύψους 838,77 χιλ λόγω ταμειακής αδυναμίας. Επίσης για τους ίδιους λόγους δεν έχει καταβάλλει την τελευταία δόση του ομολογιακού δανείου (Εμπορική Τράπεζα) ύψους 1.944,45 χιλ.,η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη από τις , πλέον τόκων (συμβατικών και υπερημερίας) ποσού χιλιάδων. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε προμηθευτές, πιστωτές, ασφαλιστικά ταμεία και Ελληνικό Δημόσιο(φόροι) κατά την ανέρχονται στο ποσό των 4.805,91 χιλ. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πορεία της εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με την πορεία της αδελφής εταιρείας ΝΒΕΕ ΑΕ, από την οποία αναλαμβάνει υποκατασκευαστικό έργο(τπκ). Η αδελφή εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας και έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύμφωνα με την απόφαση 399/ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι μια ενδεχόμενη πτώχευση της ΝΒΕΕ ΑΕ με ότι αυτό συνεπάγεται ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα μεταξύ της ΝΒΕΣ ΑΕ και των πιστωτών της. Η παρούσα παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς και η οικονομική κρίση στη Ελλάδα έχει συντελέσει και αυτή έως ένα βαθμό στην αδυναμία της εταιρείας να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες. Σίγουρο είναι ότι αθροιστικά τα παραπάνω προβλήματα δυσχεραίνουν την προσπάθεια της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. 3δ. Κίνδυνος Επιτοκίων Η εταιρεία έχει κάνει χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο έχοντας πετύχει χαμηλά περιθώρια (spreads). Αν και εκτιμούμε ότι εντός του έτους 2012 δεν θα υπάρξει σημαντική μεταβολή των επιτοκίων, μια ενδεχόμενη μεταβολή του Euribor κατά μέσο όρο 1% αυτό το διάστημα, θα επιφέρει μεταβολή στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά ` 58 χιλ περίπου. 3ε. Κίνδυνος Αποθεμάτων Προμηθευτών Η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημίες λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κτλ. Οι συναλλαγές της εταιρείας με την πλεινότητα των προμηθευτών, εκτός ορισμένων που σχετίζονται με την υλοποίηση συμβάσεων δεν ξεπερνούν σε επίπεδο κάθε προμηθευτή στο σύνολο των συναλλαγών του με την εταιρεία το 10% επί των συνολικών αγορών της εταιρείας. 5

7 3στ. Λοιποί Κίνδυνοι Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της συνδεδεμένης εταιρείας ΝΒΕΕ ΑΕ. Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με τη πορεία της ΝΒΕΕ ΑΕ. Ενδεχόμενη μη συνέχιση της δραστηριότητας της ΝΒΕΕ ΑΕ θα είχε πολύ αρνητικές συνέπειες για την Εταιρεία. 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Σημαντικό γεγονός αποτελεί η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την αποδοχή της σχετικής ασκηθείσας ένστασης της εταιρείας κατά της συμμετοχής των «Ε.Ν.Α.Ε.» με το σκεπτικό ότι η επισκευή των πλωτών δεξαμενών αποτελεί εμπορική δραστηριότητα και όχι στρατιωτική δραστηριότητα με συνέπεια την παραβίαση σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, κατά την εκδίκαση της έφεσης των «Ε.Ν.Α.Ε.» κατά της παραπάνω απόφασης (εκδικάστηκε την ) η απόφαση που ελήφθη ήταν και πάλι απορριπτική για τα «Ε.Ν.Α.Ε.» με αποτέλεσμα την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού επισκευής των δύο (2) πλωτών δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού στην εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.». Από την επόμενη ημέρα η σύμβαση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο και τις προσεχείς μέρες προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η τυπική διαδικασία. Κατόπιν αυτού είναι πλέον θέμα χρόνου η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την επισκευή των δύο Πλωτών Δεξαμενών με προϋπολογισθέν κόστος επισκευής ,00 χιλ. 5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Όπως αναφέρεται και στις σημειώσεις του Ισολογισμού, οι συνολικές αγορές από την αδελφή εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» ανήλθαν στο ποσό των ,19 (κυρίως τόκοι από την χορήγηση δανείου), ενώ οι πωλήσεις σε ,00 (υποκατασκευαστικό έργο). Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς αυτήν ποσού ,20 αναλύεται σε ποσό ,00 που αφορά τοκοφόρες χορηγήσεις για την κάλυψη μέρους του ομολογιακού δανείου της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.-ΝΕΩΡΙΟΝ, σε ποσό ,00 και το οποίο είναι χορηγηθείσα προκαταβολή από την ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. για την Αλουμινοκατασκευή των δύο (2) ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση της και το υπόλοιπο ,20 για οφειλόμενους τόκους του δανείου μας. Όσον αφορά την μητρική εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι συνολικές αγορές από αυτήν της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.-ΝΕΩΡΙΟΝ ανήλθαν στο ποσό των ,20 (Διοικητική Υποστήριξη και προμήθεια σύμβασης Πυροσβεστικού Σώματος), ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς αυτήν ποσό ,74, αναλύεται σε ποσόν ,00 (χρηματική διευκόλυνση για προκαταβολή εξόφλησης δόσης Ομολογιακού δανείου ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) και ποσόν ,74 (υπόλοιπο αμοιβών διοικητικής υποστήριξης) 6

8 Όσον αφορά την αδελφή εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ], οι αγορές όπως και οι πωλήσεις ήταν μηδενικές. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων από αυτήν ποσού ,07 αφορά σε χρηματικές διευκολύνσεις προς αυτήν επί αποδώσει. Επίσης κατά το έτος 2011 λογίστηκαν για αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη 1.550,89 χιλ.εκ των οποίων οφείλονται 325,17 χιλ. 6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6α. Εκτιμάται ότι το έτος 2012 η εταιρεία θα αναλάβει τις εργασίες επισκευής δύο (2) Πλωτών Δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού ύψους περίπου ,00 γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στην εξεύρεση των απαιτούμενων διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών κατά το υπόλοιπο της χρήσης του β. Όσον αφορά την εξέλιξη του υποκατασκευαστικού έργου των Τ.Π.Κ. εκτιμάται ότι το έσοδο για το Α εξάμηνου του έτος 2012 θα ανέλθει περίπου στο ποσόν ,00. 6γ. Παρόλη την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομική ύφεση προβλέπεται ότι κατά το Β εξάμηνο του έτους 2012 οι επισκευές θα παρουσιάσουν βελτίωση (γενικότερη ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας). Σε συνδυασμό και με τις παραγράφους 6α και 6β, ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα του έτους 2012 θα είναι καλύτερα από αυτά του δ. Κατά το την οφείλεται η εξόφληση (1) μίας δόσης ύψους 2.147,18 χιλ (μαζί με τους τόκους) ομολόγου στην «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» καθώς επίσης (2) δύο δόσεων στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» (και το υπόλοιπο της καθυστερημένης δόσης ύψους 150,00 χιλ.) συνολικού ύψους 838,77 χιλ. 7. ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία κατά την είχε στην δύναμή της 434 άτομα ενώ κατά την είχε 391 άτομα. Για πληρέστερη ενημέρωση σας υποβάλλουμε τους παρακάτω αριθμοδείκτες ως εξής: 7

9 α) Οικονομικής Διάρθρωσης "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" Σύνολο Ενεργητικού "Ιδία κεφάλαια" Σύνολο Υποχρεώσεων "Ιδία κεφάλαια" Πάγιο Ενεργητικό "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις = 7,80% = 29,49% = 24,75% = 13,02% β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας "Μικτά Αποτελέσματα" Κύκλο Εργασιών "Κύκλο Εργασιών " Ιδία κεφάλαια ΕΒΙΤDΑ Χρεωστικοί Τόκοι = 18,44% = 247,54% = 85,52% Κύριοι Μέτοχοι, Παραθέτουμε κατωτέρω: (α) Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 με ανάλυση των κονδυλίων τους και (β) Την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ζητούμε την έγκρισή τους. Ερμούπολη, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8

10 Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 9

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μ ας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλετα ι είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικ ών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται: 10

12 1. Στο γεγονός ότι η Εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία και στο προσωπικό, οι οποίες κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ανέρχονταν σε χιλιάδες ευρώ και για το λόγο αυτό να μην τηρούνται συμβατικές υποχρεώσεις της, με συνέπεια να υφίσταται ο κίνδυνος καταγγελίας των αντίστοιχων συμβάσεων. Επίσης, στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της κατά χιλιάδες ευρώ και οι ταμειακές της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη χρήση 2011 ήταν αρνητικές 2. Στο γεγονός ότι η συνδεδεμένη εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, και έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην Εταιρεία. Αυτές οι συνθήκες που παρατίθενται στη σημείωση 2.2 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΖΗΚΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ

13 Ετήσια Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της και Ποσά σε χιλιάδες Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , ,69 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 26,00 37,16 Συμμετοχές και Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 45,64 37,73 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 9 775, ,85 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,42 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,37 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,22 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο , ,34 Λοιπά αποθεματικά 13 0,32 0,32 Aποθεματικά εύλογης αξίας , ,32 Αρνητικά αποθεματικά εύλογης αξίας 14-26,18-26,18 Αποτελέσματα εις νέον , ,83 Σύνολο καθαρής θέσης 9.446, ,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 16 0,00 341,89 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,58 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , ,02 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων ,68 737,64 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Προκαταβολές από πελάτες Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Λοιπές βραχυπρόθεσμε , , ,64 14, , ,00 ς υποχρεώσεις , ,60 Σύνολο υποχρεώσεων , ,25 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,22 12

14 2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημειώσεις Πωλήσεις , ,44 Κόστος πωλήσεων , ,75 Μικτό κέρδος , ,69 Άλλα έσοδα ,48 361,82 Έξοδα Διαθέσεως ,71-856,86 Έξοδα Διοιηκήσεως , ,41 Άλλα έξοδα , ,32 Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτκών αποτελεσμάτων -609, ,08 Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα , ,58 Ζημία προ φόρου , ,66 Φόρος εισοδήματος -42,06-745,63 Καθαρή ζημία χρήσης , ,29 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0, ,49 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά επό φόρους (Α) + (Β) , ,20 Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας , ,20 Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 908,47-624,63 Ζημίες / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) -0,0735-0, Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε χιλιάδες Σημειώσεις Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέματα αποθεμα αποθεμα κεφάλαιο Εύλογης αξίας εις νέον τικό τικά Σύνολο Υπόλοιπα την σύμφωνα με ΔΠΧΠ ,34 0,27 0, , , ,97 Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους 0,00 Αποτελέσματα χρήσης , ,45 Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων την ,34 0,27 0, , , ,52 Σημειώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεμα τικό Λοιπά αποθεμα τικά Αποθεματικά Εύλογης αξίας Αποτελέματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα την σύμφωνα με ΔΠΧΠ ,34 0,27 0, , , ,77 Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους 8.722, ,49 Αποτελέσματα χρήσης , ,29 Διάθεση κερδών Μερίσματα πληρωτέα Υπόλοιπα ιδίων κεφαλαίων την ,34 0,27 0, , , ,97 13

15 4. Κατάσταση ταμιακών ροών Ποσά σε χιλιάδες Αποτελέσματα προ φόρων , ,66 Πλέον / μείον προσαρμογές για : Αποσβέσεις 1.718, ,52 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -235,38-1,94 Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες : Μείωση / αύξηση αποθεμάτων -843,93-50, ,27 293,75 19,37 0, , ,45 Μείωση / αύξηση απαιτήσεων Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικο ί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι Φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες 2.864, ,10-339,12-794, ,85 702, , ,94 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -7,10-12,64 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 470,00 145,20 Τόκοι εισπραχθέντες 2,82 1,94 Σύνολο εισροών / ( εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 465,72 134,50 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 47,04 4,05 Εξοφλήσεις δανείων -840, ,77 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -793, ,72 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) +(β)+(γ) , ,72 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.248,37 122,65 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 125, ,37 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρ ος των οικονομικών καταστάσεων

16 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/ Σύσταση και δραστηριότητες εταιρείας 1.1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του με αριθμό 2405/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου Βέργου με έδρα τον Δήμο Πειραιά και μετοχικό κεφάλαιο ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. συμμετέχει, από την ίδρυση της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., στο μετοχικό της κεφάλαιο αρχικά με ποσοστό 99,97% και στη συνέχεια από με 100%. Με την απόφαση του Δ.Σ. της , άρχισε η διαδικασία απόσχισης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου της ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, ο οποίος απορροφήθηκε από την κατά 100% θυγατρική της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «Ναυπηγεία Σύρου» (στη συνέχεια ΝΑ.ΒΙ.Ε.Σ. ή ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ), και ολοκληρώθηκε με αναδρομική ισχύ από , με την με αριθμ. 2515/ εγκριτική απόφαση της Νομαρχίας Κυκλάδων. Η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης στην παροχή υπηρεσιών και ανάληψη υποβοηθητικών συμπληρωματικών εργασιών. Μετά την ημερομηνία αυτή, ανέλαβε τη λειτουργία του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μεταφέρθηκε από η έδρα της εταιρείας από τον Πειραιά στον Δήμο Ερμουπόλεως της νήσου Σύρου. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του υπουργείου ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε /81/Β/02/ Αντικείμενο δραστηριότητας Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Νέες κατασκευές πλοίων. Επισκευές πλοίων. Βιομηχανικές Κατασκευές. 2. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 2.1. Αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», που καλύπτουν τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως και 31 Δεκεμβρίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας (going concern), την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, την ομοιομορφία παρουσίασης, τη σημαντικότητα των στοιχείων και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASΒ), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εφαρμογή μέχρι 31 Δεκεμβρίου

17 2.2. Συνέχιση της δραστηριότητας Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα μ ε το ταμειακό της πρόγραμμα με αποτέλεσμα να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε προμηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, προσωπικό και Ελληνικό Δημόσιο(φόροι) το ύψος των οποίων κατά την ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων ευρώ. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της κατά χιλιάδες ευρώ και οι ταμειακές της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη χρήση 2011 ήταν αρνητικές Στην εταιρεία με την με αριθμό Φ /1/12 Σ από απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατακυρώθηκε το έργο επισκευής δύο πλωτών δεξαμενών του πολεμικού ναυτικού, συνολικού τιμήματος , το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο Στις η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ κατέθεσε Αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης και την προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της με αριθμό Φ.606/52/2/11 Σ από απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία η εταιρεία αυτή αποκλείστηκε από τον πιο πάνω διαγωνισμό. Η εκτίμηση της νομική υπηρεσία της εταιρείας είναι ότι ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα όσο αναφορά την απόφαση ανάθεσης του έργου. Οι εισροές από το συγκεκριμένο έργο θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τη ρευστότητας της εταιρείας, για τους επόμενους μήνες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πορεία της εταιρείας είναι στενά συνδεδεμένη με την πορεία της αδελφής εταιρείας ΝΒΕΕ ΑΕ, από την οποία μεταξύ άλλων αναλαμβάνει και υποκατασκευαστικό έργο(τπκ). Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι το υποκατασκευαστικό έργο που έχει προγραμματισθεί για το 2012 ανέρχεται αντίστοιχα σε χιλιάδες ευρώ, ενώ η ληφθείσα προκαταβολή ανέρχετα ι σε χιλιάδες ευρώ. Η αδελφή εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας και έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύμφωνα με την απόφαση 399/ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι μια ενδεχόμενη πτώχευση της ΝΒΕΕ ΑΕ με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα μεταξύ της ΝΒΕΣ ΑΕ και των πιστωτών της. Άρα η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, τουλάχιστον για το 2012, εξαρτάται από την άμεση έναρξη του έργου επισκευής των πλωτών δεξαμενών, καθώς και από τη βιωσιμότητα της ΝΒΕΕ ΑΕ. 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται παρακάτω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Αναλυτικότερα αναφέρονται: 16

18 Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 1: «Περιορισμένη εξαίρεση για την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 7 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά ΔΠΧΠ» (Κανονισμός 574/ ) Tην εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 με βάση την οποία οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ δύνανται να εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες μετάβασης, όσον αφορά στις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που επέβαλε η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 7 η οποία εκδόθηκε την , με εκείνες τις επιχειρήσεις που ήδη συντάσσουν καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24: «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (Κανονισμός 632/ ) Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 24 τροποποιεί τον ορισμό των συνδεδεμένων μερών καθώς και ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε οντότητες συνδεδεμένες με την κυβέρνηση. Η υιοθέτηση της ανωτέρω αναθεώρησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32: «Ταξινόμηση των δικαιωμάτων έκδοσης» (Κανονισμός 1293/ ) Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, η οποία εκδόθηκε την , τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αποκτήσει σταθερό αριθμό μετοχών μιας εταιρείας σε καθορισμένη τιμή, η οποία δύναται να είναι εκφρασμένη σε οποιοδήποτε νόμισμα, αποτελούν στοιχείο της καθαρής θέσεως, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία παρέχει το δικαίωμα αυτό αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους την ίδια κατηγορία μη παράγωγων συμμετοχικών τίτλων. Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης Εταιρείας. δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισμός 149/ ) Στα πλαίσια του προγράμματος των ετησίων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την 6η Μαΐου 2010, τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα. Η υιοθέτηση των ανωτέρω βελτιώσεων δεν καταστάσεις της Εταιρείας. είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές Τροποποίηση της Διερμηνείας 14: «Προκαταβολές ελάχιστων εργοδοτικών εισφορών» (Κανονισμός 633/ ) Στόχος της τροποποίησης είναι η διόρθωση των απαιτήσεων της Διερμηνείας 14 αναφορικά με τις προκαταβολές των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν οδηγούν στην αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού αλλά στην αναγνώριση εξόδου. 17

19 Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης Εταιρείας. δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Διερμηνεία 19: «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με έκδοση μετοχών» (Κανονισμός 662/ ) Σύμφωνα με τη Διερμηνεία 19, η οποία εκδόθηκε την , η έκδοση μετοχών για την εξόφληση του συνόλου ή μέρους μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελεί «τίμημα» με την έννοια που απαιτεί το ΔΛΠ 39 για τη διακοπή αναγνώρισης. Οι μετοχές που εκδίδονται για την εξόφληση της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης θα αποτιμώνται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία, εκτός εάν η εύλογη αξία των τίτλων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, περίπτωση στην οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται. Εάν με την έκδοση των μετοχών εξοφλείται μόνο μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, ο οφειλέτης θα πρέπει να εκτιμήσει εάν το «τίμημα» σχετίζεται με την τροποποίηση των όρων της υποχρέωσης που εξακολουθεί να υφίσταται. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο οφειλέτης θα πρέπει να κατανείμει το τίμημα στο μέρος που αφορά εξόφληση υποχρέωσης και στο μέρος που αφορά τροποποίηση υποχρέωσης. Η διαφορά ανάμεσα στη λογιστική αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή του μέρους της) που παύει να υφίσταται και του τιμήματος που καταβάλλεται θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου. Επισημαίνεται πως η ανωτέρω Διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μίας σύμβασης και όχι στις περιπτώσεις στις οποίες η δυνατότητα εξόφλησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με έκδοση μετοχών περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση. Η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Εκτός των Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τo παρακάτω πρότυπο του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την και δεν έχει εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Γνωστοποιήσεις Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού» (Κανονισμός 1205/ ) Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΠ 7 αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που μεταβιβάζονται. Με την ανωτέρω τροποποίηση αναθεωρούνται οι υφιστάμενες γνωστοποιήσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στις συναλλαγές μεταβίβασης και κυρίως στις τιτλοποιήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Η Εταιρεία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. Επίσης, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και διερμηνείες, τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 18

20 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 1 «Σημαντικός υπερ-πληθωρισμός και διαγραφή του προσδιορισμού συγκεκριμένων ημερομηνιών για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 σύμφωνα με την οποία: Μία εταιρεία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ και το λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα υπερ-πληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΠ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρεία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ( και ) που ορίζει το υφιστάμενο πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ». Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηματοοικονομικά μέσα» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Στις εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το πρότυπο ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά μέσα. Το νέο πρότυπο εκδόθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου για την αναθεώρηση του ΔΛΠ 39 και κατά τον τρόπο αυτό, στην πρώτη αυτή φάση, έχει ως πεδίο εφαρμογής την ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινομούνται σε δύο μόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπε ι να συνυπολογιστούν προκειμένου να αποφασιστε ί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων αυτών. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων. Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους να ταξινομηθούν σε κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να διακρατείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωματωμένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που το κύριο συμβόλαιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωματωμένο παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, 19

21 ο δε λογιστικός χειρισμός του υβριδικού συμβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αναφορικά με την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Επίση ς, την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις αναθεωρημένες απαιτήσεις του αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο του ΔΠΧΠ 9, στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που μία εταιρεία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιμήσει στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, η μεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα, με εξαίρεση το ποσό της μεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, με την έκδοση νέας τροποποίησης του ΔΠΧΠ 9, μετέθεσε την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του από την στην Τέλος, επισημαίνεται πως για την ολοκλήρωση του ΔΠΧΠ 9 εκκρεμεί η οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην αποτίμηση στο αναπόσβεστο κόστος και στον υπολογισμό της απομείωσης καθώς και στη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Την , το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΠ 7. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΠ 9. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το νέο πρότυπο πραγματεύετα ι τις αρχές παρουσίασης και κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν μια οικονομική οντότητα ελέγχει μια ή περισσότερες άλλες οικονομικές οντότητες. Η βασική αλλαγή που επιφέρει το ΔΠΧΠ 10 είναι η διατύπωση καινούργιου ορισμού για την έννοια του ελέγχου, o οποίος αποτελεί πλέον το μοναδικό κριτήριο ενοποίησης ανεξαρτήτως της φύσης της εταιρείας που εξετάζεται προς ενοποίηση. Με την έκδοση του ΔΠΧΠ 10 καταργούνται οι διατάξεις περί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» και η Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση Εταιριών Ειδικού Σκοπού». 20

22 Βάσει του καινούργιου ορισμού του ελέγχου, ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία όταν είναι εκτεθειμένος, ή έχει δικαιώματα, σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξή του με αυτή την εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω της ισχύος του πάνω στην εταιρεία. Κατά συνέπεια, ένας επενδυτής ελέγχει μια εταιρεία αν και μόνον αν διαθέτει όλα τα ακόλουθα: ισχύ πάνω στην εταιρεία, έκθεση, ή δικαιώματα, σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη του με την εταιρεία, και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ισχύ του πάνω στην εταιρεία για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεων που λαμβάνει. Η ισχύς προκύπτει από άμεσα εξασκήσιμα δικαιώματα που παρέχουν στον επενδυτή τη δυνατότητα κατεύθυνσης των «βασικών» δραστηριοτήτων της εταιρείας, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των αποδόσεών της. Οι αποδόσεις του επενδυτή από την εταιρεία θεωρούνται μεταβλητές εφόσον δύναται να διακυμαίνονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρείας. Παρόλο που μόνο ένας επενδυτής μπορεί να ελέγχει την εταιρεία, περισσότερα από ένα μέρη μπορούν να έχουν συμμετοχή στις αποδόσεις της. Η ύπαρξη ελέγχου πρέπει να επαναξιολογείται εφόσον τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι υπάρχουν μεταβολές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία που συνιστούν έλεγχο. Το ΔΠΧΠ 10 παρέχει οδηγίες εφαρμογής της αρχής του ελέγχου σε διάφορες συνθήκες, π.χ. σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος αντλείται από δικαιώματα ψήφου, όταν τα δικαιώματα ψήφου δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο άσκησης ελέγχου, όταν ο έλεγχος ασκείται μέσω εκπροσώπου ή όταν ελέγχονται συγκεκριμένα μόνο στοιχεία ενεργητικού άλλης εταιρείας. Επιπλέον, το ΔΠΧΠ 10 περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές κατάρτισης και παρουσίασης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες ουσιαστικά επαναλαμβάνονται χωρίς μεταβολές οι αντίστοιχες αρχές που ισχύουν σήμερα βάσει του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» που καταργείται. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της καταστάσεις της Εταιρείας. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» το οποίο πραγματεύεται τη λογιστική απεικόνιση συμμετοχών σε επιχειρηματικά σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements) στις οικονομικές καταστάσεις των συμμετεχόντων. Από κοινού έλεγχος υφίσταται μόνον όταν η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις «κρίσιμες δραστηριότητες» του σχήματος προϋποθέτει την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο. Το ΔΠΧΠ 11 προβλέπει δύο τύπους σχημάτων υπό κοινό έλεγχο, τις «από κοινού δραστηριότητες» (joint operations ) και τις «κοινοπραξίες» (joint ventures). Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες στο επιχειρηματικό σχήμα. Πιο συγκεκριμένα, στις από κοινού δραστηριότητες τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο έχουν δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων του σχήματος και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του, ενώ στις κοινοπραξίες (joint ventures) έχουν δικαιώματα επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του σχήματος. 21

23 Οι συμμετέχοντες που μοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις ενοποιημένες και στις ιδιαίτερες οικονομικές τους καταστάσεις τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων και αποτελέσματα που τους ανήκουν ή τους αναλογούν από την από κοινού δραστηριότητα. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται η συμμετοχή σε από κοινού δραστηριότητα από μέρη που δεν μοιράζονται τον έλεγχο, αλλά έχουν δικαιώματα σε στοιχεία ενεργητικού ή έχουν αναλάβει υποχρεώσεις της από κοινού δραστηριότητας. Τα μέρη που μοιράζονται τον έλεγχο σε κοινοπραξία (κοινοπρακτούντες) αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους ως επένδυση σύμφωνα με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες. Η εναλλακτική της αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών καταργείται. Μέρος που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού έλεγχο σε κοινοπραξία, θα αποτιμήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9, εκτός εάν έχει σημαντική επιρροή στην κοινοπραξία, στην οποία περίπτωση θα την αποτιμήσει με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με την έκδοση του ΔΠΧΠ 11 καταργούνται το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και η Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρείες» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Στις 12 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 12 που προδιαγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιεί η αναφέρουσα οντότητα σχετικά με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες. Ως συμμετοχή σε άλλη εταιρεία (interest in another entity) ορίζεται η συμβατική ή μη συμβατική ανάμειξη που εκθέτει την αναφέρουσα εταιρεία σε μεταβλητές αποδόσεις από τη δραστηριότητα άλλης εταιρείας. Το ΔΠΧΠ 12 περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται ανάλογα με τη φύση της συμμετοχής σε άλλη εταιρεία και πιο συγκεκριμένα, για α) θυγατρικές εταιρείες, β) σχήματα υπό κοινό έλεγχο, γ) συγγενείς εταιρείες και δ) μη ενοποιούμενες εταιρείες ειδικής δομής. Ως εταιρείες ειδικής δομής (structured entities) ορίζονται εκείνες που έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δικαιώματα ψήφου να μην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου (π.χ. οι κρίσιμες δραστηριότητες κατευθύνονται από συμβατική συμφωνία). Το ΔΠΧΠ 12 δεν έχει εφαρμογή στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, εκτός από την περίπτωση όπου η αναφέρουσα εταιρεία έχει έκθεση σε μη ενοποιούμενες εταιρείες ειδικής δομής και συντάσσει μόνο ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 13: «Μέτρηση της εύλογης αξίας» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη

24 Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 13 το οποίο: Ορίζει την εύλογη αξία Δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την μέτρηση της εύλογης αξίας Απαιτεί συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις για την αποτίμηση στην εύλογη αξία Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1: «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση» Ισχύε ι για χρήσεις με έναρξη Την το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛ Π 1 αναφορικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση (other comprehensive income). Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, τα αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση θα πρέπει να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε εκείνα τα οποία δεν πρόκειται μεταγενέστερα να ταξινομηθούν στα αποτελέσματα και σε εκείνα που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα αν συντρέξουν συγκεκριμένες συνθήκες. Στη δε περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται προ φόρων, ο φόρος θα πρέπει να παρατίθεται διακριτά για την κάθε ομάδα. Η Εταιρεία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12: «Αναβαλλόμενη φορολογία: ανάκτηση υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού» Ισχύει για χρήσεις με έναρξη Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η αναβαλλόμενη φορολογία στις περιπτώσεις που αφενός δεν είναι σαφέ ς με ποιο τρόπο η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την αξία ενός παγίου και αφετέρου ο τρόπος ανάκτησης της αξίας του παγίου επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής βάσης και του φορολογικού συντελεστή. Στο αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 12 διευκρινίζεται πως στις περιπτώσεις που ένα στοιχείο του ενεργητικού κατατάσσεται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε ακίνητα» και αποτιμάται στην εύλογη αξία ή κατατάσσεται στην κατηγορία «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια» και αποτιμάται μέσω της μεθόδου αναπροσαρμογής μπορεί να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι η λογιστική του αξία θα ανακτηθεί μέσω της πώλησής του και κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής και η αντίστοιχη φορολογική βάση. Ωστόσο, ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε ακίνητα, το αναθεωρημένο πρότυπο διευκρινίζει πως η ανωτέρω εύλογη υπόθεση αναιρείται στην περίπτωση που το πάγιο είναι αποσβέσιμο και εντάσσεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο στόχος της εταιρείας είναι να καταναλώσει ουσιωδώς όλα τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτό και όχι να ανακτήσει την αξία του μέσω της πώλησής του. Η Εταιρεία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις. 23

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ . `*//**1 REAL CAR RENTAL Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48-115 28 ΑΘΗΝΑI AΡ.M.A.Ε. 32684/01/B/95/32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ vka^port ACARNANIAN LOGISTICS CENTER S.A. AKAPNANIKO ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και δ.τ. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 24 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ MAΡΤΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιες Για τη χρήση 2012 (από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) TTSTRATEGICECONOMICINITIATIVES ΤΤΕΙΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 12 Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48-115 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Τα ποσά σε Ευρώ) (Δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122646107000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FRACASSO HELLAS Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» την 24 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας - Θεσσαλονίκης ΑΡ.Μ.Α.Ε: 25002/31/B/91/24 ΜΟΖΑΣ Α.Ε- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΜΟΖΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 3 ο Χιλ. Π.Ε.Ο Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 53505/70/Β/03/03

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2010 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) 19 η εταιρική χρήση Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα