ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταχ. /νση: Πλ Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χ. Αντωνιάδης, Τηλ.: Fax.: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ναύπλιο, Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ..1/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» Προϋπολογισµός: 40650,41 (χωρίς Φ.Π.Α) ( συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) Κριτήριο Ανάθεσης : Χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ _ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ _ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » (MIS ) Ναύπλιο, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο έργου - διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή διακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιποί λόγοι αποκλεισµού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και προθεσµία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών ΆΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συµµετοχής ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόµενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση κατακύρωσης Υπογραφή σύµβασης ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων ΆΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύµβασης ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωµής ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 19 Όροι Εκτέλεσης Προµέθειας ΆΡΘΡΟ 20 Γλώσσα διενέργειας διαγωνισµού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγµα Αίτησης - Υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο σύµβασης 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 2. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3). 4. Του Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού». 5. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως. 6. Του Ν. 1958/1991(ΦΕΚ 122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 7. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων». 8. Του Ν. 2947/2001 (άρ. 19, παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας». 9. Του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 10. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 12. Της υπ' αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Τηw υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/127853/19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υπουργικήw Απόφασηw για «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 14. Της υπ' αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 15. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237/Α/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 15. την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ Γ Υ/ ΟΕΠΥ/ / 40952/ 379/ (ΦΕΚ 2891/ Β/ ) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 3

4 16. Το Π / 2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Ίδρυση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» Β. Την αρ. 2657/ Απόφαση ένταξης της πράξης «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων » Γ. Την αρ. 5072/ Απόφαση για την 1η τροποποίηση της πράξης «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων ». Την ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ4/ / 4824/ (Ανακοινοποίηση 7/2/12) Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου και του υποέργου «ΑΣΙΝΗ- ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη ΕΠΚΑ, συνολικού προϋπολογισµού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) µε χρηµατοδότηση από τον κωδικό µε αριθµό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Ε. Την ΥΠΠΟΑ/ Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/ Φ4/ 18366/ 10915/ 1189/428/ η Τροποποίηση της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου και του υποέργου «ΑΣΙΝΗ- ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη ΕΠΚΑ, συνολικού προϋπολογισµού οχτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) µε χρηµατοδότηση από τον κωδικό µε αριθµό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων ΣΤ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγµένη πράξη «ΑΣΙΝΗ- ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ» µε κωδικό πράξης 2011ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Ζ. Την αρ. πρωτ. 265/ εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου. Η. Την µε αρ. πρωτ Φ15/468 οικ / (Α Α: ΒΙΨΕΓ-Β25) Απόφαση της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών. Θ. Την υπ' αριθ. Φ1/9/Μ-Ε/265/ (Α Α: ΩΦ1ΦΓ-ΑΓΠ) Απόφαση της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο έργου διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια και µεταφορά οικοδοµικών υλικών γενικής χρήσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. 4

5 Οι επί µέρους ποσότητες των υλικών της σύµβασης που θα συναφθεί µε βάση την προσφορά του αναδόχου µπορούν να αυξηθούν ή µειωθούν κατά ποσοστό έως ±20% µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, µε την προϋπόθεση ότι η τελική δαπάνη της προµήθειας δεν θα υπερβεί το συνολικό συµβατικό αντικείµενο, σε σχέση µε τις προϋπολογισθείσες ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου δαπάνες. Οι αυξοµειώσεις αυτές, σε κάθε περίπτωση δε δηµιουργούν δικαίωµα διεκδίκησης µεταβολής της προσφοράς ή αποζηµιώσεως εκ µέρους του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να τις εκτελέσει. Η προµήθεια και µεταφορά των υλικών δεν θα είναι συνεχής αλλά τµηµατικά: Ο µειοδότης προµηθευτής δηλαδή, καλείται να µεταφέρει σε υποδειχθέντα σηµεία του αρχαιολογικού χώρου (αρχαιολογικός χώρος Ασίνης «Καστράκι») συγκεκριµένα υλικά, σε όση ποσότητα του ζητηθούν έως την 30 η εκεµβρίου Η τµηµατική µεταφορά των υλικών δε θα υπερβεί τις 35 παραδόσεις. Επισηµαίνεται ότι για τη µεταφορά των υλικών, λόγω της υψοµετρικής διαφοράς, απαιτείται ανυψωτικός εξοπλισµός. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο «Καστράκι» Ασίνης για να λάβει γνώση της ιδιαιτερότητας, των ενδεχόµενων δυσκολιών και του αναγλύφου της περιοχής. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των (χωρίς Φ.Π.Α) ( συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» µε κωδικό MIS και κωδικό πράξης 2013ΣΕ της ΣΑΕ 0148, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ _ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ _ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ιεύθυνση: Πλ Συντάγµατος Τοποθεσία / Πόλη: Ναύπλιο Χώρα: Ελλάδα Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυπία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν τα σχετικά του διαγωνισµού, µπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα διακήρυξη. Υπεύθυνος για την παρούσα διακήρυξη είναι ο επιβλέπων του έργου, κος Χαράλαµπος Αντωνιάδης, τοπογράφος µηχανικός Τ.Ε. ΑΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής - ικαίωµα συµµετοχής Λοιποί λόγοι αποκλεισµού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 5

6 1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελµα συναφές µε το προκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα, όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π... για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ή άλλου αρµοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 2. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια, τις επαγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Να διαθέτουν τεκµηριωµένη συναφή επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχηµένη εκτέλεση παρόµοιων προµηθειών. Ως αντίστοιχες προµήθειες θεωρούνται οι προµήθειες οικοδοµικών υλικών σε υπηρεσίες του Ελληνικού ηµοσίου. Ειδικότερα να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον το ποσό των ευρώ για την προµήθεια και µεταφορά συναφών οικοδοµικών υλικών, οικονοµικού µεγέθους αντίστοιχου δηλαδή µε σχεδόν το 5% των προκηρυσσόµενων ειδών χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη τεχνική περιγραφή (Παράρτηµα Α). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελµατικής ικανότητας των µελών της. ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος και προθεσµία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών 1. Η προθεσµία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει , ηµέρα Πέµπτη και ώρα Ελλάδος 14.00µµ. 2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υποβαλλόµενη πρόταση δίνεται αριθµός πρωτοκόλλου, από τον οποίο και µόνο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία υποβολής της. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µέχρι 6 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε περίπτωση που υποβαλλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόµενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας 6

7 Πλ Συντάγµατος, Ναύπλιο Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυµία διαγωνιζόµενου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ, ονοµατεπώνυµο και πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 1/ 2014 Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οικοδοµικών υλικών γενικής χρήσης για τις ανάγκες του έργου: «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: και ώρα π.µ. Να µην ανοιχθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από ΑΙΤΗΣΗ (Παράρτηµα Γ), η οποία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόµενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης. 3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήµατος Β της παρούσας διακήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού στην ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, ήτοι 1/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 1/ 2014 και: α. να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: i) έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου ii) έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου β. να δηλώνεται ότι: i) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 7

8 ii) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση, iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή γ. σε περίπτωση νοµικού προσώπου να δηλώνεται η νοµική του µορφή δ. να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι υποβολής της προσφοράς τους: α. έχει επάρκεια οχηµάτων και τεχνικού εξοπλισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και ανταπόκριση εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίηση του αναδόχου για την έναρξη των εργασιών (ως ηµεροµηνία ειδοποίησης ορίζεται η ηµεροµηνία αποστολής σχετικού φαξ σε αριθµό που έχει οριστεί από τον ανάδοχο). β. τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει καλύπτουν τις απαιτήσεις των ζητούµενων εργασιών και διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και το προσωπικό που ενδεχοµένως, θα χρησιµοποιήσει ως χειριστές µηχανηµάτων, κατέχει τις προβλεπόµενες, από την ισχύουσα νοµοθεσία, άδειες χειρισµού και άδειες οδήγησης µηχανηµάτων και ότι τηρεί τα προβλεπόµενα, από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί στο εργοτάξιο. 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί). 4. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω: α. τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύσταση και νόµιµης εκπροσώπησης νοµίµως επικυρωµένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ, ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτον οι νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β. πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ µη λύσης του νοµικού προσώπου. 5. Στα πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.. 118/ 2007, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8α αυτού, κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει σε Υπεύθυνη δήλωσή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 να δηλώσει: α. αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εµπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του, β. ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι άλλοι διαγωνιζόµενοι. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3, στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει στο παρελθόν αποκτήσει πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέµιτα πλεονεκτήµατα για τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης και ούτε πρόκειται να αποκτήσει τέτοιας πληροφορίες. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 4, στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/ 2007, για κάποιο από το αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή 8

9 για κάποιο από τα αδικήµατα υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 8. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα µέλη που συµµετέχουν στην ένωση. Επίσης, στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και του είδος της συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης και αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους και (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως επικεφαλής της ένωσης. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, προσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως επικυρωµένο. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόµιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των µελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 9. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται «δάνεια εµπειρία», θα πρέπει να προσδιορίζεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια ο τρόπος συνεισφοράς αυτού που παρέχει «δάνεια εµπειρία» στον προσφέροντα, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας τους στην ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου. 10. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχή ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποί είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 11. Φωτοτυπίες ή αντίγραφα φορολογικών στοιχείων όπου αποδεικνύεται ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2α της παρούσης. 12. Πιστοποιηµένη, µε έγγραφες βεβαιώσεις, εµπειρία σε αρχαιολογικά έργα, ποσού αντιστοίχου µε το 5% της προκηρυσσόµενης σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών της προσφοράς, και οι ποσότητες αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της παρούσας και µε τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά συνταγµένη επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 9

10 3. Η συνολική προσφερόµενη τιµή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιµή. 4. Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν προσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. 5. Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά σε ευρώ µε συµπληρωµένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 6. Οι προσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οµοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιµές ή περιλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίµησης ή καταλείπει αµφιβολία ως προς την προσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές που θα περιλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισµού και θα απορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστάθηκε µε την µε αρ. πρωτ. Φ15/468 οικ / απόφαση της Ε.Π.Κ.Α. (Α Α: ΒΙΨΕΓ-Β25) 2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας & νοµιµότητας υποβληθέντων µε την προσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις και ώρα π.µ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία µπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαµβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσµες προσφορές, προκειµένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτοµερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. 10

11 Στη συνέχεια του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες µε τηλεοµοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται µε προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόµενης σύµβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωµοδοτεί εαν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στο πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου, η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον συγκεκριµένο προσφέροντα προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συµµετοχή του στην προετοιµασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Εαν παρά τα παραπάνω και µετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υπέρ του αποκλεισµού του συγκεκριµένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς και ανακοίνωση τιµών - Ανάδειξη µειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόµενες τιµές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται µε σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιµές των αποδεκτών προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της προµήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλµατα που προκύπτουν από την τέλεση µαθηµατικών πράξεων. εσµευτική για τον προµηθευτή είναι η προσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισµό. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαµβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στους διαγωνιζόµενους προκειµένου να ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, µε έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή (µειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, 11

12 να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού προσώπου ή του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Εαν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. Εαν ο υποψήφιος δεν έχει προσκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε πρόσκληση του διαγωνιζόµενου που υπέβαλε την αµέσως επόµενη µε χαµηλότερη τιµή προσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 - Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη σύµβασης Μετά το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συµµετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσµιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του συµφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του νοµίµου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύµβασης Η προµήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία τον ανάδοχο πριν από κάθε παράδοση ορίζοντας τα υλικά και τις ποσότητες της παραγγελίας, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί κάθε παραγγελία σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ειδοποίησης. ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά, µετά την παράδοση της εκάστοτε επιµέρους παραγγελίας της ανωτέρω προµήθειας και µετά την ποιοτική και ποσοτική τµηµατική παραλαβή αυτών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µετά από αναφορά των µηχανικών του έργου, η οποία θα τα ελέγξει σε συνάρτηση και µε την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε τµηµατική παράδοση, τα προς προµήθεια είδη θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ασυµφωνία των υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει το δικαίωµα να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο µε δαπάνες του προµηθευτή. Πριν από την πληρωµή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 12

13 1. Τιµολόγιο και ελτίο Αποστολής επί του οποίου γίνεται η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «Ασίνη-Ακρόπολη Αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Καστράκι» ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού 1. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µπορεί να µαταιωθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, µπορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του διαγωνισµού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 19 Όροι Εκτέλεσης Προµέθειας 1.Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά (έως τριάντα (30) φορές µε απλό γερανό και έως πέντε (5) µεταφορές µε µεγάλο γερανό και έως 5 ηµέρες µε ζώα) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και έως την ) µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση που θα υπογραφεί. Μετά την παραγγελία των απαιτούµενων υλικών, που θα γίνεται από τους µηχανικούς του έργου µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται στο χώρο του έργου σε διάστηµα 2 ηµερών. Σε περίπτωση παράτασης ή µετάθεσης του χρόνου παράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Τόπος παροχής των υπό προµήθεια αντικειµένων είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ασίνης 3. Η παραλαβή των υπό προµήθεια αγαθών γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση από την Επιτροπή Παραλαβής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας 4. Η καταβολή του τιµήµατος κάθε επιµέρους παραγγελίας θα γίνεται µετά την αποστολή των προµηθειών και µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής µετά από αναφορά των µηχανικών του έργου, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλπ εξόδων µεταφοράς κ.α. εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. 13

14 Πριν από την πληρωµή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: α. Τιµολόγιο επί του οποίου γίνεται η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. β. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. 6. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί την προµήθεια υπό τους όρους της σύµβασης. 9. Οι ειδικότεροι και λεπτοµερείς όροι εκτέλεσης της προµήθειας θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 20 - Γλώσσα ιενέργειας διαγωνισµού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα νοµοθεσία 1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι η ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Η ιευθύντρια της Εφορεία ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρχαιολόγος µε βαθµό Β 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στο έργο αδρανών, δοµικών στοιχείων εξοπλισµών, κονιών, έτοιµων κονιαµάτων και λοιπών οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου «Ασίνη Ακρόπολη αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση αρχαιολογικού χώρου Καστράκι» Στα πλαίσια των εργασιών της ενταγµένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων » πράξης «Ασίνη Ακρόπολη αρχαίας Ασίνης Αναµόρφωση αρχαιολογικού χώρου Καστράκι» και για την οµαλή υλοποίησή τους, είναι αναγκαία η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στο έργο (Ακρόπολη αρχαίας Ασίνης Καστράκι,. ε. Ασίνης, ήµος Ναυπλίου, Αργολίδα) αδρανών, δοµικών στοιχείων εξοπλισµών, κονιών, έτοιµων κονιαµάτων και λοιπών οικοδοµικών υλικών. Οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών είναι ενδεικτικές και έχουν προµετρηθεί µε τη µέγιστη δυνατή προσέγγιση βάσει των δεδοµένων της µελέτης, των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του µνηµείου, καθώς και των ιδιοτήτων των υλικών, όπως το ειδικό βάρος που παρουσιάζει διακυµάνσεις ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού που εµπορεύεται ο εκάστοτε προµηθευτής. Τα προς προµήθεια υλικά θα χρησιµοποιηθούν στις ακόλουθες εργασίες: Α. ιαµορφώσεις διαδροµών πρόσβασης και υπαίθριων χώρων στάσης Νέα είσοδος του αρχαιολογικού χώρου ιαδροµή πρόσβασης ΑµεΑ: διαµόρφωση υπόβασης και επίστρωση µε έγχρωµο κονιόδεµα Περιµετρική διαδροµή Κάτω Πόλης: διαµόρφωση υπόβασης και επίστρωση µε σταθεροποιηµένο χωµάτινο υλικό Ανατολικό µονοπάτι Ακρόπολης: διαµόρφωση υπόβασης και επίστρωση µε σταθεροποιηµένο χωµάτινο υλικό Ιταλικά χαρακώµατα προς σπήλαιο αποθήκη πυροµαχικών: διαµόρφωση υπόβασης και επίστρωση µε αδρανή 15

16 Πλάτωµα Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου και κτιρίων σε διάταξη Γ (Αίθουσα Πολυµέσων, στεγασµένος ηµιυπαίθριος χώρος, WC εξυπηρέτησης κοινού και αποθηκών εκκλησίας) Ανάδειξη αρχαιοτήτων Κάτω Πόλης Χώρος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στο πλάτωµα νοτίως του Ιερού Ναού Πλατώµατα Ακρόπολης (νότιο πλάτωµα, κεντρικό πλάτωµα, ΒΑ πλάτωµα κατάλοιπα στωικού κτίσµατος, β ελληνιστικό πιεστήριο Ακρόπολης, µικρά πλατώµατα µε παγκάκια) Καταχώσεις αρχαιοτήτων Β. Αποκατάσταση υφιστάµενων κτιρίων και κατασκευή νέων τµηµάτων Βαθύ αρµολόγηµα και συµπληρώσεις µε µικρούς λίθους και τούβλα στις λιθοδοµές των κτιρίων Κατασκευή οριζοντίων και κατακόρυφων διαζωµάτων στα σηµεία των τοιχοποιιών όπου προβλέπεται από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης Κατασκευή πέτρινων καθιστικών µε τελική επιφάνεια από σκυρόδεµα εξωτερικά των κτιρίων Εφαρµογή υδραυλικών ενεµάτων για την ενίσχυση των λιθοδοµών των κτιρίων Επίχριση των τοιχοποιιών των κτιρίων, εσωτερικά και εξωτερικά Κατασκευή νέων χυτών δαπέδων στα εσωτερικά των κτιρίων Επένδυση τοίχων WC κοινού και ΑµεΑ, καθώς και του WC του κτιρίου Α ιαµόρφωση υποδοµών δικτύων κτιρίων Μονώσεις και στεγανοποιήσεις Απορροή οµβρίων από τις στέγες των κτιρίων Λοιπές οικοδοµικές µικροεργασίες Συγκεκριµένα, τα υλικά που απαιτούνται είναι: Μαρµαρόσκονη γκρι 0/2 Μαρµαρόσκονη λευκή 0/2 16

17 Άµµος ποταµίσια πλυµένη 0/4 Άµµος ποταµίσια πλυµένη 4/8 Άµµος λατοµείου 0/5 Άµµος χαλαζιακή 2/4 Άµµος κίτρινη 0/2 Κεραµική ψηφίδα (ρυζάκι) 0,5/4 Έγχρωµη ψηφίδα 4/8 Βότσαλο ποταµού πλυµένο 6/12 Βότσαλο ποταµού πλυµένο 8/16 Ψηφίδα λατοµείου 6/12 Γαρµπίλι λατοµείου 8/16 Αµµοχάλικο λατοµείου 0/16 Αµµοχάλικο λατοµείου (3Α) 0/31,5 Γαβριάς Τούβλα 12οπα Πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών Επισκευαστικό κονίαµα γενικών επισκευών σκυροδέµατος (για δάπεδα) Πατητή τσιµεντοκονία πολυµερών µε χαλαζιακά αδρανή (για δάπεδα) Επιστρωτικό τελικής στρώσης δαπέδων Τσιµέντο λευκό τύπου Portland Τσιµέντο µαύρο τύπου Portland Υδράσβεστος Ασβεστοπολτός Ποζολάνη Γεωύφασµα Αποστραγγιστική µεµβράνη 17

18 Λινάτσα Υαλόπλεγµα µπλε Ίνες πολυπροπυλενίου Ρητίνη Υπερρευστοποιητής σκυροδέµατος Σφραγιστικό σιλικόνης Σφραγιστική µαστίχη Τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης Υδρορροές (από διαµορφωµένη λαµαρίνα) Υδρορροές (κατακόρυφες διελεύσεις) Ελάσµατα στήριξης υδρορροών Σωλήνες στραγγιστηρίων Φ125 Ελάσµατα δακτύλιοι στήριξης σωλήνων Φαλτσοπήχεις τριγωνικοί Αποστάτες σκυροδέµατος Νεροσταλάκτες Κωνικές τάπες Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ100 Καλύµµατα φρεατίων Καµινάδες Πίλαρ Μεταφορές Τεχνικές προδιαγραφές: 1. Η γκρι µαρµαρόσκονη 0/2 θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, άριστης ποιότητας, γκρι απόχρωσης, θα είναι απαλλαγµένη από προσµίξεις, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0-2 mm. Θα είναι καλά λειοτριµµένη, αλλά σε καµιά 18

19 περίπτωση δε θα είναι πούδρα. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η λευκή µαρµαρόσκονη 0/2 θα προέρχεται από καθαρό µάρµαρο, άριστης ποιότητας, λευκής απόχρωσης, θα είναι απαλλαγµένη από προσµίξεις, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0-2 mm. Θα είναι καλά λειοτριµµένη, αλλά σε καµιά περίπτωση δε θα είναι πούδρα. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η ποταµίσια άµµος 0/4 θα είναι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0-4 mm, καλά πλυµένη και απαλλαγµένη από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η ποταµίσια άµµος 4/8 θα είναι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 4-8 mm, καλά πλυµένη και απαλλαγµένη από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η άµµος λατοµείου 0/5 θα είναι θραυστή και ο µέγιστος κόκκος της δε θα υπερβαίνει τα 5 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από την παιπάλη. Θα είναι συσκευασµένη σε µεγασάκους του 1 m Η χαλαζιακή άµµος 2/4 θα είναι θραυστή, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 2-4 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από την παιπάλη και από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η κίτρινη άµµος 0/2 θα είναι ασβεστολιθική ώχρα µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0-2 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg. 8. Η κεραµική ψηφίδα (ρυζάκι) 0,5/4 θα είναι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,5-4 mm, και θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Η έγχρωµη ψηφίδα 4/8 θα είναι θραυστή, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 6-12 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από την παιπάλη και από προσµίξεις. Οι αποχρώσεις της ψηφίδας θα επιλεχθούν από την Υπηρεσία, βάσει δειγµάτων. Θα είναι συσκευασµένη σε µεγασάκους του 1 m Το βότσαλο ποταµού 6/12 θα είναι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 6-12 mm, καλά πλυµένο και απαλλαγµένο από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένο σε µεγασάκους του 1 m Το βότσαλο ποταµού 8/16 θα είναι κοκκοµετρικής διαβάθµισης 8-16 mm, καλά πλυµένο και απαλλαγµένο από προσµίξεις. Θα είναι συσκευασµένο σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m 3. 19

20 12. Η ψηφίδα λατοµείου 6/12 θα είναι θραυστή και ο µέγιστος κόκκος της δε θα υπερβαίνει τα 12 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από την παιπάλη. Θα είναι συσκευασµένη σε µεγασάκους του 1 m Το γαρµπίλι λατοµείου 8/16 θα είναι θραυστό, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 8-16 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από την παιπάλη. Θα είναι συσκευασµένο σε µεγασάκους του 1 m Το αµµοχάλικο λατοµείου 0/16 θα είναι θραυστό, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0-16 mm, ενώ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από την παιπάλη. Θα είναι συσκευασµένο σε µεγασάκους του 1 m Το αµµοχάλικο λατοµείου (3Α) 0/31,5 θα είναι θραυστό, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 0-31,5 mm. Θα είναι συσκευασµένο σε µεγασάκους του 1 m Ο γαβριάς θα είναι τοπικής προέλευσης, εύθρυπτο γαιώδες αδρανές φαιοκόκκινης απόχρωσης, κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα υλικά. Θα είναι συσκευασµένος σε µεγασάκους του 1 m Τα τούβλα θα είναι 12οπα, διαστάσεων 8,0x10,5x19 cm, µε βάρος τεµαχίου 1600 gr, και θα φέρουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN Οι πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών θα είναι τετράγωνες, πλευράς 0,40 m, αντιολισθηρές και χρώµατος κίτρινου ή κόκκινου, ανάλογα µε τον τύπο της σήµανσης. Θα περιλαµβάνονται ποσότητες πλακών τύπου Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, τύπου Β ΚΙΝ ΥΝΟΣ, τύπου Γ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και τύπου ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. 19. Το επισκευαστικό κονίαµα γενικών επισκευών σκυροδέµατος θα είναι κατάλληλο για την προεργασία της τελικής επίστρωσης των δαπέδων, θα είναι ενός συστατικού, τσιµεντοειδούς βάσης, ινοπλισµένο επισκευαστικό κονίαµα, µε τροποποιηµένα πολυµερή, για χρήση σε ευρύ πεδίο εφαρµογών επισκευής και αποκατάστασης σκυροδέµατος αλλά και κονιαµάτων. Κατά την ανάµειξή του µε νερό θα πρέπει να σχηµατίζεται κονίαµα εξαιρετικής εργασιµότητας και θιξοτροπικής συµπεριφοράς. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς να ρέει, ακόµα και σε επισκευές µεγάλου πάχους χωρίς να απαιτείται η χρήση ξυλότυπου. Θα είναι συσκευασµένο σε σάκους των 25 kg. 20. Η πατητή τσιµεντοκονία πολυµερών µε χαλαζιακά αδρανή θα είναι τσιµεντοειδούς βάσης, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, µε ειδικά διαβαθµισµένα χαλαζιακά αδρανή και πρόσθετα πολυµερή, ώστε να προσδίδουν στο υλικό 20

21 υψηλή αντοχή και εξαιρετική πρόσφυση για τη µορφοποίηση δαπέδων. Η επιλογή των χρωµάτων για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων της εφαρµογής στο έργο θα εκτιµηθεί επί τόπου από τους Μηχανικούς της Υπηρεσίας. Θα είναι συσκευασµένη σε σάκους των 25 kg. 21. Το επιστρωτικό τελικής στρώσης των δαπέδων θα είναι διαφανές σατινέ ή µατ ηµίσκληρο επιστρωτικό αλειφατικής πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Θα διαθέτει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV χωρίς να αλλάζει χρώµα, θα είναι ανθεκτικό στις µηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή, καθώς και σε κοινά χηµικά και απορρυπαντικά. Θα είναι συσκευασµένο σε δοχεία των 10 ή των 4 kg. 22. Το λευκό τσιµέντο τύπου Portland, κατάλληλο για σκυρόδεµα και οικοδοµικά έργα, θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου ποζολανικίν τσιµέντων CEM IV, θα φέρει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 197ί1: Θα είναι συσκευασµένο σε σάκους των 25 ή των 50 kg. 23. Το µαύρο τσιµέντο τύπου Portland, κατάλληλο για σκυρόδεµα και οικοδοµικά έργα, θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου CEM I, II και θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 197ί1: Θα είναι συσκευασµένο σε σάκους των 25 ή των 50 kg. 24. Η υδράσβεστος θα πρέπει να είναι φυσικής προέλευσης, σε µορφή κονίας/πούδρας, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ 459ί1 (CL 90) και να είναι κατάλληλη για την παρασκευή κονιαµάτων αρµολόγησης και δόµησης. Απαιτείται να έχει φαινόµενο ειδικό βάρος 500 kg/m 3 µε φυσική υγρασία <1%. Θα πρέπει να είναι συσκευασµένη σε σάκους των kg. 25. Ο ασβεστοπολτός θα πρέπει να είναι καλά σβησµένος και συσκευασµένος σε βαλβίδες των kg ή σε µεγασάκους του 1 m Η ποζολάνη θα είναι υπέρλεπτης κοκκοµετρίας (το 90% θα είναι µικρότερο από 45 µm) µε πολύ χαµηλό φαινόµενο ειδικό βάρος, κατάλληλη για την παρασκευή συµβατών κονιαµάτων δοµής και αρµολόγησης λιθοδοµών. Ο δείκτης ποζολανικίτητας θα είναι 7,3 Ν/mm 2. Θα είναι συσκευασµένη σε σακουλάκια των kg, ή σε µεγασάκους του 1 m Το γεωύφασµα θα είναι µεγάλης αντοχής, κατάλληλο για κάλυψη εδάφους, για διαχωρισµό στρωµάτων, για αποστράγγιση και για σηµεία όπου απαιτείται αποφυγή βλάστησης. Θα είναι συσκευασµένο σε ρολά πλάτους 2m. 28. Η αποστραγγιστική µεµβράνη θα είναι κατασκευασµένη από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) πάχους 0,6 mm µε κωνικές προεξοχές ύψους 21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 18:26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/49643/27506/1553

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα